KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER"

Transkript

1 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt PLAN 09/ Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER I nedanstående tabell redovisas de konsekvenser planen får på respektive fastighet. Arrendetomter i norra delen av området redovisas under fastigheten Gängletorp 5:0 och arrendetomter i södra delen redovisas under fastigheten Gängletorp 5:. Under rubriken "Planens konsekvenser" finns dels de planbestämmelser som finns på plankartan som gäller för varje fastighet och dels de fastighetsrättsliga konsekvenser det blir i och med planläggningen för fastigheten. Förklaringen till beteckningarna finns i dokumentet Planbeskrivning. Gemensamma konsekvenser inom planområdet ser du nedan. Gemensamma konsekvenser: Byggrätten för fastigheterna tomterna inom området har getts likalydande bestämmelser som gällande byggnadsplan från 97 med tillhörande ändring från 007 förutom ett tillägg om placering av byggnader mot tomtgräns samt en begränsning av minsta tomtstorlek. Marken som inte får bebyggas (prickad mark) överensstämmer i stort sett med gällande byggnadsplan men har minskats mot naturmarken. Bestämmelserna lyder enligt följande; Största byggnadsarea är 0 % av fastighetsarea/tomtarea. Högst en huvudbyggnad i en våning per tomt/fastighet med komplementbyggnader får uppföras. Minsta tomtstorlek är 900 kvm. Högsta byggnadshöjd är,5 meter. Högsta takvinkel är 8 grader Vid gräns mot grannfastigheten gäller att huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 m och garage meter från fastighetsgräns/tomtgräns. Planarbetet finansieras genom tillämpandet av planavgift. Detta innebär att det i bygglovet tillkommer en extra taxereglerad avgift för de byggnationer som drar nytta av den nya detaljplanen. Smala natursläpp mellan fastigheter och gröna stråk inne i kvarteren som inte har någon praktisk funktion har ändras till användning för bostäder vilket ger möjlighet till utökning av befintliga fastigheter/arrendetomter. I de fall fastigheter har styckats i strid med gällande byggnadsplan har detta justerats så att hela fastigheten är kvartersmark för bostadsändamål. Det befintliga vägnätet i området planlagda som parkområde övergår till lokalgator i den nya detaljplanen. Denna förändring innebär i praktiken ingen förändring för angränsande fastigheter. I den norra delen förlängs en planlagd men ej utbyggd lokalgata för att möjliggöra tre nya tomter samt en möjlig avstyckning av fastigheten Gängletorp :. Kartblad För alla fastigheter finns kartblad i denna bilaga. För att hitta sitt kartblad läser man under kolumnen "Karta" som anger på vilket kartblad din fastighet finns. Teckenförklaring finns på första sidan till kartbilagan.

2 Fastighet Planens konsekvenser Karta Kostnader Planbestämmelser Fastighetsreglering Gängletorp 7: Gängletorp 7: Gängletorp 9: Gängletorp 9: Gängletorp : Gängletorp : Byggrätten för fastigheten är den Längs fastighetens norra sida mot Gängletorpsvägen har gränsen mellan bostadsmark och park justerats efter gränsen för Trafikverkets vägområde. En remsa (fig. ) föreslås få användningen huvudgata istället för bostadsmark enligt gällande detaljplan. Planerad rondell samt gång- och cykelväg kan påverka pilarna närmast korsningen beroende på hur stor plats denna anläggning kräver Utfartsförbud från fastigheten gäller mot Gängletorpsvägen samt ca 50 meter in på Trummenäsvägen enligt förslaget till ny detaljplan. Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken har tolkats in för att överensstämma med den äldre detaljplanen. Inga föränringar sker i anslutning till fastigheten. Längs fastighetens västra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. I fastighetens sydvästra hörn, längs en kortare sträcka, omvandlas grönytemark samt väg i den gamla detaljplanen till bostadsmark i den nya. Förändringen Byggrätten för fastigheten är den

3 Längs fastighetens västra gräns förlängs planlagd lokalgata norrut på mark som tidigare var avsett för bostadsbyggande (fig. ). Detta medför att det på Gängletorp : tillkommer prickmark (byggnad får inte uppföras) på ett avstånd av 6 m från den nya lokalgatan. I förlängning av lokalgatan norrut föreslås en gång- och cykelväg som ansluter till busshållplatsen. Mellan denna och : lämnas ett naturområdet med en bredd på ca 6 meter. Mot naturmarken tillkommer det 4,5 m prickmark. Den nya lokalgatan möjliggör en framtida avstyckning av den södra delen av Gängletorp : till yttterligare en bostadsfastighet men utfart mot den nya lokalgatan. Längs fastighetens norra sida mot Gängletorpsvägen har gränsen mellan bostadsmark och natur tolkats in att överensstämma med gällande plan. Prickmarken (byggnad får inte uppföras) är meter in på fastigheten från denna gräns. Fastigheten har idag direktutfart mot Gängletorpsvägen vilket inte är optimalt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Övriga fastigheter mot Gängletorpsvägen har getts utfartförbud eftersom infart går lösa på annat sätt. För att säkerställa infart till : har ett område för utfart (fig. 8) ritats in vid läget för nuvarande infart och resten av fastighetens sträckning längs Gängletorpvägen har fått utfartsförbud. Gängletorp : Byggrätten för fastigheten är den Mellan Gängletorp : och Trummenäsvägen finns en stenmur och infart sker vid fastigheten norra del, över Gängletorp 5:0. För att säkerställa denna infart har ett område för utfart (fig.7) ritats in där det enligt gällande plan är park. Prickmarken (byggnad får inte uppföras) på fastigheten har minskats något.

4 Gängletorp :4 Gängletorp :5 Gängletorp :6 Byggrätten för fastigheten är den Längs fastighetens norra sida mot Gängletorpsvägen har gränsen mellan bostadsmark och park tolkats in att överensstämma med gällande plan. Prickmarken (byggnad får inte uppföras) är meter in på fastigheten från denna gräns. Utfartsförbud har lagt in från :4 mot Gängletorpsvägen samt meter in på lokalgatan i öster. Lokalgatan har förkortats i detaljplanen så den slutar i linje med den södra gränsen av :4. Prickmarken mot lokalgatan i öster har minskats från 8 till 6 meter. Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen har minskats. Längs med fastighetens östra gräns vägens sträckning. Förändringen Byggrätten för fastigheten är den Befintliga kommunala vatten- och avloppsledningar på fastighetens norra del har säkerställts genom u- områden vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Längs med fastighetens östra gräns detaljplanen till lokalgata som sammanfaller med den befintliga vägens sträckning. Utrymme för en vändplats läggs också till. Förändringen påverkar inte fastighetens gränser.

5 Gängletorp 4:6 Längs fastighetens västra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Gängletorp 4:5 Gängletorp 4:4 Gängletorp 4:44 Gängletorp 4:45 Gängletorp 4:46 Gängletorp 4:54 Gängletorp 4:55 Gängletorp 5: Gängletorp 5: Längs fastighetens västra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Längs fastighetens västra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Längs fastighetens västra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Längs fastighetens nordvästra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Inga föränringar sker i anslutning till fastigheten. Längs fastighetens västra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Längs fastighetens västra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Del av fastigheten Gängletorp 5: ingår i södra delen av planområdet, grönt i kartbilagan till detta dokument. Denna del övergår från kvartersmark för golfbana till allmän plats; natur, lokalgata samt gång- och cykelväg. Ändringen innebär endast ett bekräftande på pågående markanvändning eftersom området redan är i anspråktaget för dessa ändamål. Byggrätten för fastigheten är den

6 Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Förändringen Längs fastighetens södra gräns Befintliga elkablar säkerställts genom u- områden vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. U-områden har lagt till längs med fastighetens södra gräns.se vidare i Gängletorp 5:0 Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen har minskats. Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Denna förändring Längs fastighetens östra gräns Denna yta ingår redan i 5:0. Befintlig elkabel vid fastighetens östra gräns säkerställts genom ett u- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i

7 Gängletorp 5: Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen har minskats. Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Denna förändring Längs fastighetens östra gräns Denna yta ingår redan i 5:. Befintlig elkabel vid fastighetens östra gräns säkerställts genom ett u- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i Gängletorp 5: Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen har minskats. Längs med fastighetens östra gräns vägens sträckning. Förändringen Gängletorp 5: Byggrätten för fastigheten är den Skanova har en kabel över norra delen av fastigheten som inför antagandet kommer att säkerställas genom u- områden vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas.

8 Längs med fastighetens norra och östra gräns omvandlas grönyteområde i den gamla detaljplanen till lokalgata i den nya så att den sammanfaller med den befintliga vägens sträckning. En remsa norr om 5: övergår till bostadsmark som genom fastighetsreglering kan tillföras fastigheten. En mindre del av 5: mellan fastigheten och Upphämtavägen kan genom fastighetsreglering tillföras fastigheten 5:. Eventuell kostnad för fastighetsregreling. Gängletorp 5:4 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Förändringen Gängletorp 5:5 Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen i norr har minskats. Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Förändringen Runt befintlig transformatorstation norr om fastigheten har ett område ritats in med kvartersmark för detta ändamål. En bestämmelse reglerar att minsta avstånd mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. Se vidare i Gängletorp 5:6 Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen i söder har minskats. Det sydvästra hörnet av fastigheten har övergått från parkmark till bostadsmark.

9 Längs med fastighetens östra, södra och västra gränser omvandlas grönyteområde i den gamla detaljplanen till lokalgata i den nya så att den sammanfaller med den befintliga vägens sträckning. Denna förändring påverkar inte fastighetens gränser. Befintlig elkabel vid Drellvägen samt sydväst om fastigheten säkerställts genom ett u- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i Gängletorp 5:7 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens östra gräns vägens sträckning. Förändringen Gängletorp 5:8 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Förändringen Gängletorp 5:9 Byggrätten för fastigheten är den Gängletorp 5:9 avstår mark (nr på kartan) som redan idag används till vändplan, men som ligger inom fastighetens gränser. Denna yta planläggs som allmän plats mark. På ett avstånd på 6 meter från vändplanen tillkommer prickmark (byggnad får inte uppföras). En remsa av fastigheten längs den södra gränsen övergår från parkmark till bostadsmark. Gemensamhetsanlägg ningen ga: ska omprövas så att vändplanen( fig. ) ingår Eventuellt ersättning för överlåtelse av mark för vändplan.

10 Gängletorp 5:0 Byggrätten för arrendetomterna samt för den obebyggda kvartersmarken för bostäder är den samma som idag förutom ett tillägg med bestämmelser om byggnaders placering samt tomtstorlek, se gemensamma & Tidigare planlagd park (gult på kartan) omvandlas till bostadsmark vilket ger möjlighet att genom fastighetsreglering tillföra denna mark från 5:0 till angränsande bostadsfastigheter. Eventuell fastighetsreglering av mindre ytor från 5:0 till angränsande bostadsfastigheter 5:4, 5:6, 5:7 samt 5:9. Tidigare planlagd park (brunt på kartan) omvandlas till bostadsmark vilket ger möjlighet att utöka befintliga arrendetomter på Dukagången 6, samt Tuskaftvägen och. Möjlighet ges också till en mer ändamålsenliga avstyckning av nya bostadsfastigheter. En enligt gällande detaljplan planerad lokalgata öster om 5:5 förlängs norrut samt kompletteras med en gång- och cykelbana mot Gängletorpsvägen (fig. ) Denna mark som tidigare var avsett för bostadsbyggande omvandlas till lokalgata samt gc-väg i den nya detaljplanen. Del av 5:0 mellan gcvägen och : övergår från bostadsmark till natur. Den nordligaste av de nya tomterna kräver bullerskyddsåtgärder. Befintliga elkablar samt luftledningar säkerställts genom u- områden respektive l-områden där marken ska vara tillgänglig för allmänna ledningar och bland annat inte får bebyggas. Lågspänningsluftledningen i den norra delen av området ska markförläggas i samband med utbyggnad av de nya tomterna. Lämpligt läge för detta är i planerad ny lokalgata. Ett u-område är utlagt i gemensam planerad fastighetsgräns österut.se vidare i Eventuell avstyckning av nya bostadsfastigheter. Gemensamhetsanlägg ningen ga: ska omprövas så att även denna nya lokalgata ingår.

11 Det befintliga vägnätet (skrafferat på kartan) inom området är till större delen anlagt på ytor som i den tidigare detaljplanen var avsatt som parkmark avsett för stigar fram till husen i området. Dessa områden omvandlas till lokalgator i den nya detaljplanen och ytor läggs även till för vändplaner vid slutet av gatorna. Väganslutningen mellan Tuskaftvägen och Drellvägen har justerats med vändplaner vid vägarnas slut samt endast en förbindelse för gående och cyklister genom grönområdet för att förhindra genomfartstrafik. Planlagd ej utbyggd gemensam parkering övergår till natur samt lokalgata. För att säkerställa infart till Gängletorp : har en område för utfart (fig.7) på 5:0 ritats in där det enligt gällande plan är park. Gemensamhetsanlägg ningen ga: ska omprövas så att de nya vändplanerna ingår. Delar av Vävarevägen och Tuskatvägen ingår inte idag i ga: men behöver läggas till. Gängletorp 5: Byggrätten för arrendetomterna är den & Tidigare planlagd park (gult på kartan) omvandlas till bostadsmark vilket ger möjlighet att genom fastighetsreglering tillföra denna mark från 5: till 5:. Eventuell fastighetsreglering av yta från 5: till 5:. Tidigare planlagd park (brunt på kartan) omvandlas till bostadsmark vilket ger möjlighet att utöka befintliga arrendetomter med adress Ryavägen, Kypervägen, Rosengången samt Ripsvägen. Befintliga elkablar säkerställts genom u- områden vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Skanova kablar på arrendetomterna med adress Kypertvägen, samt Ripsvägen. Dessa ska inför antagandet säkerställas genom u- områden. Inmätning av kablarnas läge är beställd. Se vidare i

12 Det befintliga vägnätet (skrafferat på kartan) inom området är till större delen anlagt på ytor som i den tidigare detaljplanen var avsatt som parkmark avsett för stigar fram till husen i området. Dessa områden omvandlas till lokalgator i den nya detaljplanen och ytor läggs även till för vändplaner vid slutet av gatorna. Väganslutningen mellan Tuskaftvägen och Drellvägen har justerats med vändplaner vid vägarnas slut samt endast en förbindelse för gående och cyklister genom grönområdet för att förhindra genomfartstrafik. Gemensamhetsanlägg ningen ga: ska omprövas så att de nya vändplanerna ingår. Planlagd ej utbyggd gemensam parkering övergår till natur samt lokalgata. För befintlig transformatorstation i södra delen planläggs ett område för teknisk anläggning. Gängletorp 5: Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen i norr har minskats. Befintlig elkabel vid tomtgärns mot sydväst säkerställts genom ett u- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i Öster om fastigheten omvandlas grönyteområde i den gamla detaljplanen till lokalgata som sammanfaller med den befintliga vägens sträckning. Utrymme för en vändplats läggs också till vid fastighetens nordöstra hörn. Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Gängletorp 5: Byggrätten för fastigheten är den

13 Väster om fastigheten kommer en vändplan att inkluderas i den nya detaljplanen. Vändplanen existerar redan idag inom 5:9. Dukagången omvandlas från grönyteområde i den gamla detaljplanen till lokalgata som sammanfaller med den befintliga vägens sträckning. Förändringarna påverkar inte fastighetens gränser. En remsa av fastigheten längs den södra gränsen övergår från parkmark till bostadsmark. Gängletorp 5:4 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens norra gräns Eventuell flyttas lokalgatan i detaljplanen så att den fastighetsreglering av sammanfaller med den befintliga vägens yta från 5:0 till 5:4. sträckning. Därmed frigörs bostadsmark som genom fastighetsreglering kan tillföras fastigheten. Eventuell kostnad för fastighetsregreling. Befintlig elkabel vid fastighetens norra samt västra gräns säkerställts genom ett u- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen i väster har minskats. Gängletorp 5:5 Byggrätten för fastigheten är den Befintlig elkabel vid fastighetens södra gräns säkerställts genom ett u- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i En enligt gällande detaljplan planerad lokalgata öster om 5:5 förlängs norrut (fig. ). Tre nya tomter föreslås vilket medför behov av fastighetreglering av 5:5 nordöstra gräns. Fastighetsgränsen mot Vävarevägen samt den nya lokalgatan berörs ej. Fastighetsreglering blir aktuellt.

14 Gängletorp 5:6 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens norra gräns vägens sträckning. Därmed frigörs bostadsmark längs fastighetens norra gräns som genom fastighetsreglering kan tillföras fastigheten. Eventuell fastighetsreglering av yta från 5:0 till 5:6. Eventuell kostnad för fastighetsregreling. Gängletorp 5:7 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Denna förändring Längs fastighetens östra gräns Därmed frigörs bostadsmark som genom fastighetsreglering kan tillföras fastigheten. Befintlig elkabel samt luftledning öster om fastigheten säkerställts genom ett u- område respektive l- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i Eventuell fastighetsreglering av yta från 5:0 till 5:7. Eventuell kostnad för fastighetsregreling. Gängletorp 5:8 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens östra gräns vägens sträckning. Förändringen

15 Gängletorp 5:9 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Denna förändring Längs fastighetens östra och norra gräns omvandlas grönyteområde i den gamla detaljplanen till bostadsmark i den nya. Därmed frigörs bostadsmark som genom fastighetsreglering kan tillföras fastigheten. Eventuell fastighetsreglering av yta från 5:0 till 5:9. Eventuell kostnad för fastighetsregreling. Befintlig elkabel samt luftledning öster om fastigheten säkerställts genom ett u- område respektive l- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i Torstäva ga: Befintlig gemensamhetsanläggning Ga: behöver ga: omfattar vägarna inom området. omprövas för att även Befintlig vägar omvandlas från park till omfatta delar av lokalgator i den nya detaljplanen och ytor Vävarevägen och läggs även till för vändplaner vid slutet av Tuskatvägen som inte gatorna.väganslutningen mellan ingår i dag samt de nya Tuskaftvägen och Drellvägen har vändplanerna inkl den justerats med vändplaner vid vägarnas del av 5:9 (fig.) som slut samt endast en förbindelse för ska bli vändplan. gående och cyklister genom grönområdet för att förhindra genomfartstrafik. En enligt gällande detaljplan planerad lokalgata öster om Gängletorp 5:5 föreslås förlängas något norrut och kompletteras med en gång- och cykelanslutning till Gängletorpsvägen. Den nya lokalgatan samt gc-vägen i norra delen behöver också ingå i gemensamhetsanläggn ingen.

16 Gängletorp ga: Befintlig gemensamhetsanläggning ga: omfattar grönytorna inom området samt del av Vävarevägen och Tuskatvägen. Befintlig vägar omvandlas från park till lokalgator i den nya detaljplanen och ytor läggs även till för vändplaner vid slutet av gatorna. En ny lokalgata i den norra delen tillkommer. Väganslutningen mellan Tuskaftvägen och Drellvägen har justerats med vändplaner vid vägarnas slut samt endast en förbindelse för gående och cyklister genom grönområdet för att förhindra genomfartstrafik. Ga: behöver omprövas för att överlåta delar av Vävarevägen och Tuskatvägen samt den nya lokalgatan till ga:. Marken för de nya vändplanerna som idag ingår i ga: behöver justeras till ga: istället. Gång- och cykelanslutnignen mellan Tuskaftvägen och Drellvägen ligger redan inom ga:. Kostnader för att ompröva gemensamhetsanl äggningen. Exploateringsavtal et kommer ställa krav på en ökad standard på befintliga vägar samt vändplaner. Smala natursläpp mellan fastigheter och gröna stråk inne i kvarteren som inte har någon praktisk funktion har ändras till användning för bostäder vilket ger möjlighet till utökning av befintliga fastigheter/arrendetomter. (gult, brunt och turkost i kartbilagan) Justering av gemensamhetsanläggn ingens gränser.eventuell fastighetsreglering av mindre ytor från 5:0 till angränsande bostadsfastigheter 5:4, 5:6, 5:7 samt 5:9. Kostnader för att ompröva gemensamhetsanl äggningen.

17 Blad 7: 4 5:0 7: 8 : 5:5 :4 5 5:4 5:0 6 9 : 5:6 5: 5:0 5:9 5:8 4:5 5:7 4:4 4:44 4:45

18 Blad 5 5:4 7 5:9 5:6 : :6 5: 5: 5:8 5: 5:0 :5 5: 4:4 4:46 5:8 5:7 5:4 5:6 5: 5:5 5: 9:

19 :6 Blad 5: :5 5: 5:8 5:7 5:6 5: 5: 9: 5: 5: 4:54 5:0 4:55 4:6

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 04-09- Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Samrådshandling 04-09- KONSEKVENSER

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål

DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta

Läs mer

Raus Södra, Ättekulla

Raus Södra, Ättekulla Redaktionellt ändrad 25 januari 2019 Ändring av detaljplan (1283K-12709) för Raus Södra, Ättekulla Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 23 november 2018 Redaktionellt ändrad

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Raus Södra, Ättekulla

Raus Södra, Ättekulla Granskningshandling Ändring av detaljplan (1283K-12709) för Raus Södra, Ättekulla Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 23 november 2018 STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för Floda 3:43 m.fl., Ricklehöjden

Detaljplan för Floda 3:43 m.fl., Ricklehöjden Planens syfte och huvuddrag att möjliggöra utbyggnad av fastigheten Floda 3:43 och delar av 3:742 till större delen med friliggande villor för helårsboende i ett naturnära läge; att förbättra vägstandarden

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr KS 2011/471. Detaljplan för SKÖRDEDANSEN 3 OCH DEL AV HAGA 1:6 Arvika kommun, Värmlands län

ANTAGANDEHANDLING Dnr KS 2011/471. Detaljplan för SKÖRDEDANSEN 3 OCH DEL AV HAGA 1:6 Arvika kommun, Värmlands län 2012-10-18 Dnr KS 2011/471 Detaljplan för SKÖRDEDANSEN 3 OCH DEL AV HAGA 1:6 Arvika kommun, Värmlands län PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län Detaljplan för Detaljplan för Sävast 23:163, Sävast 23:11, samt Sävast 23:12 och Sävast

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN

Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN Upprättad 2016-02-17 Dnr: KS 2015/00884 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN Utskrift från Tekis-GI Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län www.ostragoinge.se

Läs mer

Detaljplaner inom vägplan E4, sträckan Gumboda-Grimsmark

Detaljplaner inom vägplan E4, sträckan Gumboda-Grimsmark 9-01 Detaljplaner inom vägplan E4, sträckan Gumboda-Grimsmark Inom vägplan för sträckan Gumboda-Grimsmark berörs sex detaljplaner av vägplanens nya vägområde. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Tillägg till. Planbeskrivning. Upprättad i januari 2016 av Plan- och byggavdelningen, reviderad mars 2016 Dnr Planområde

Tillägg till. Planbeskrivning. Upprättad i januari 2016 av Plan- och byggavdelningen, reviderad mars 2016 Dnr Planområde Tillägg till Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Finnanäs 6:6 m.fl. (Ådala) i Tranås kommun (06-LIN-395) Antagen av kommunfullmäktige 1975-02-17, fastställd av länsstyrelsen 1975-11-07 Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelseförvaltni ngen Mark och exploatering Detaljplan Ålstavägen, Tungelsta Ålsta 3:98 m fl Upprättad 2005-09-20, reviderad 2006-01-16. Kjell Flygelholm exploateringschef GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planenheten Dnr MSN 2007/75 214

Planenheten Dnr MSN 2007/75 214 DP 478 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING för NO Hedvigslund (Dp 167) i Älta, Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på planenheten i april 2009, reviderad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Antagandehandling. Allmänt. Planprocessen. Tidplan. Grebbestad, Tanums kommun

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Antagandehandling. Allmänt. Planprocessen. Tidplan. Grebbestad, Tanums kommun 1(7) Antagen av miljö- och byggnadsnämnden, Tanums kommun, 2014-07-01, 151 Laga kraft 2015-04-02 Detaljplan för del av fastigheten TANUMS RÖRVIK 1:141 m fl Grebbestad, Tanums kommun Dnr: 1999.0377-314

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Sunnanå 2:7 m fl, Melleruds kommun, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSHANDLING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TEGSNÄSSKIDANS INDUSTRIOMRÅDE. Vindelns kommun Västerbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TEGSNÄSSKIDANS INDUSTRIOMRÅDE. Vindelns kommun Västerbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR TEGSNÄSSKIDANS INDUSTRIOMRÅDE Tegsnäset 8:4 mfl Vindelns kommun Västerbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Sweco Architects SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2017-11-14 Granskningsutlåtande Rubricerad detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun D 1 (9) Datum 18-08-16 Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Granskningshandling Reviderad 2018-08-16 (ändringar är i granskningshandlingen markerade i

Läs mer

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del 2

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del 2 2016-03-16 Dnr: 2015/3881 Samrådshandling Bilaga 2 Ändring av byggnadsplaner B1, B3, B7, B15, B16, B18, B21 och B25 i Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Datum Nedan redovisas yttrandena och har kommenterats om det finns anledning.

Datum Nedan redovisas yttrandena och har kommenterats om det finns anledning. Förslag till detaljplan för Björkfors 1:47 och Björkfors 1:96 m fl inom nordvästra delen av Hemavans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 6 juni 2012 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Förslag till Detaljplan för Västra Hallerna III Bostäder inom Äggestorp 11:55 m fl

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Förslag till Detaljplan för Västra Hallerna III Bostäder inom Äggestorp 11:55 m fl Antagandehandling 2006-11-06 Förslag till Detaljplan för Västra Hallerna III Bostäder inom Äggestorp 11:55 m fl Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Gottsunda 16:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Gottsunda 16:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Marie-Louise Elfström PLA 2012-020254 018-727 45 56 Planbeskrivning Detaljplan för Gottsunda 16:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-09-25 Postadress:

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

PLANBESKRIVNING - GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING - GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Kvickaliden m.m. i Sävsjö, Sävsjö kommun PLANBESKRIVNING - GRANSKNINGSHANDLING Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl.

Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl. Datum 01-0- Ert datum Beteckning 01.6 Er beteckning PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Utlåtande Fastighetsförteckning Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl. i Klippans kommun, Skåne

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING 2015-01-26

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING 2015-01-26 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen för GÄNGLETORP 15:20 m.fl.,trummenäs, har varit föremål för samråd. Under samrådstiden, 14 november 12 december 2014, har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Ändring av. Detaljplan för Rostorp 2:1 m.fl. (Tisnarebaden), Katrineholms kommun

Ändring av. Detaljplan för Rostorp 2:1 m.fl. (Tisnarebaden), Katrineholms kommun SAMRÅDS - OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING 2009-10-02 1(9) Ändring av Detaljplan för Rostorp 2:1 m.fl. (Tisnarebaden), Katrineholms kommun Planområde SAMRÅDS OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDS - OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Ändring genom tillägg till del av byggnadsplan 26 för Lillängen, avseende Sicklaön 147:6 på Sicklaön, Nacka kommun

Ändring genom tillägg till del av byggnadsplan 26 för Lillängen, avseende Sicklaön 147:6 på Sicklaön, Nacka kommun 1 (5) ANTAGANDEHANDLING MSN 2012/72-214 Tillägg till PLANKARTA, PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av byggnadsplan 26 för Lillängen, avseende Sicklaön 147:6 på Sicklaön,

Läs mer

Samrådsredogörelse UTVECKLINGS KOMMENTARER

Samrådsredogörelse UTVECKLINGS KOMMENTARER Samrådsredogörelse Samråd har ägt rum för detaljplan del av Myråsen 1:1 och Myrängen 1, mellan den 17 november t.o.m. den 15 december 2017. Planhandlingar har sänds ut till berörda fastighetsägare samt

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan samråd för bostäder samt förskola vid Björkhöjdsskolan inom stadsdelen Tynnered

Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan samråd för bostäder samt förskola vid Björkhöjdsskolan inom stadsdelen Tynnered 1(5) Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-01-19 Diarienummer 0228/13 Verksamhetsområde/avdelning Helen Svenstam Telefon 365 57 87 E-post: helen.svenstam@ponf.goteborg.se Yttrande till byggnadsnämnden över förslag

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:450 och 1:598 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 27 mars 2012

Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:450 och 1:598 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 27 mars 2012 Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:450 och 1:598 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 27 mars 2012 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänt för

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Beskrivning av förändringar av den allmänna platsmarken

Beskrivning av förändringar av den allmänna platsmarken Beskrivning av förändringar av den allmänna platsmarken efter samråd Planområdet, norra Raksta (för detaljplanekarta, se kommunens webbsida) Stadsbyggnadsförvaltningen Planenheten 135 81 Tyresö Tel 08-5782

Läs mer

Tillägg till Detaljplan för Övre Taserud Arvika kommun, Värmlands län

Tillägg till Detaljplan för Övre Taserud Arvika kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING 2011-06-21 Dnr KS2006/133 Tillägg till Detaljplan för Övre Taserud Arvika kommun, Värmlands län Antagande 2011-10-17 Laga kraft 2011-11-08 Tillägg till detaljplan för Övre Taserud Planbeskrivning

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Ändring genom tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Assmundtorp 9:1 (LB33), i Lerums kommun Tillägg 1 Planbeskrivning - samrådshandling

Ändring genom tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Assmundtorp 9:1 (LB33), i Lerums kommun Tillägg 1 Planbeskrivning - samrådshandling KS15.508 Ändring genom tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Assmundtorp 9:1 (LB33), i Lerums kommun Tillägg 1 Planbeskrivning - samrådshandling Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning och bestämmelser. Ändringens syfte och huvuddrag. Sammanfattning av ändringarna inom planområdet:

Tillägg till planbeskrivning och bestämmelser. Ändringens syfte och huvuddrag. Sammanfattning av ändringarna inom planområdet: SAMRÅDSHANDLING Planbeskrivning Ändring av detaljplan för Stanstorp 1:168 Valhallavägen i Staffanstorp, Staffanstorps kommun TILLÄGG till PLANBESKRIVNING och BESTÄMMELSER Staffanstorps kommun Tillägg till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Bocken 2008-02-20 Tanums kommun, Västra Götalands län Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G sid1 (3) Ängelholms kommun B 308 Detaljplan för KV SAMSKOLAN M M i Ängelholms stad P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Planhandlingarna består under samrådstiden av: - Plankarta med bestämmelser -

Läs mer

Granskningshandling. 2015-02-09

Granskningshandling. 2015-02-09 1 Granskningshandling. 2015-02-09 Detaljplan för del av Siretorp 9:9 och 9:24 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Handlingar Grundkarta Fastighetsförteckning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Samrådsredogörelse för förslag till ny detaljplan för del av Kosta 36:13 m.fl

Samrådsredogörelse för förslag till ny detaljplan för del av Kosta 36:13 m.fl 1(7) 2018-05-30 Granskningshandling Samrådsredogörelse för förslag till ny detaljplan för del av Kosta 36:13 m.fl Planområdets ungefärliga lokalisering 2(7) Innehållsförteckning Samrådets genomförande...

Läs mer

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA I HUDDINGE KOMMUN

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA I HUDDINGE KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Antagandehandling 2004-01-27 SBN PL 2003/67.319 rev 2004-04-15 DP 22-H-2 ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA

Läs mer

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun D 1 (7) Datum 2018-06-27 Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplan för Gamla Gymnastiksalen, del av Kåbdalis 4:75 (tidigare Kåbdalis S:1), Kåbdalis, Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Detaljplan för Gamla Gymnastiksalen, del av Kåbdalis 4:75 (tidigare Kåbdalis S:1), Kåbdalis, Jokkmokks kommun, Norrbottens län Detaljplan för Gamla Gymnastiksalen, del av Kåbdalis 4:75 (tidigare Kåbdalis S:1), Kåbdalis, Jokkmokks kommun, Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅD Samråd har hållits under tiden 26 april till 17

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4

WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4 Antagandehandling 2010-03-08 Detaljplan för WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4 Tjörns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 991 233 002 INNEHÅLL

Läs mer

Detaljplan för Lekatten 3 Utökad byggrätt för flerbostadshus Östersunds kommun

Detaljplan för Lekatten 3 Utökad byggrätt för flerbostadshus Östersunds kommun Detaljplan för Lekatten 3 Utökad byggrätt för flerbostadshus Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1648/2017 Dnr ByggR: P 2017-43 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har hållits tillgänglig för granskning i Rådhuset

Läs mer

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Röd text - förslag på ändringar Överstruken text text från gamla planbeskrivningen som föreslås tas bort

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Röd text - förslag på ändringar Överstruken text text från gamla planbeskrivningen som föreslås tas bort Ändring av detaljplan för del av Holje 204:5 m. fl, i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Läsanvisning Röd text - förslag på

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län. Dnr Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län. SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för SKAVKULLA 1:2 m fl. Nättraby Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 1925/10 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan MBN beslut om samråd 2011-03-10 Samråd 2011-03 MBN beslut

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Trekanten. Ändring av detaljplaner (byggnadsplaner) för delar av. Kalmar kommun

Trekanten. Ändring av detaljplaner (byggnadsplaner) för delar av. Kalmar kommun Konsekvensbeskrivning 1(20) Utställningshandling Upprättad 2012-08-30 senast reviderad 2012-11-22 Ändring av detaljplaner (byggnadsplaner) för delar av Trekanten Kalmar kommun Ändringen av detaljplanerna

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson PBN

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson PBN PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2013-12-20 PBN 2013-000745 018-727 47 52 Detaljplan för Norby 53:11 och Norby 53:4 Tillägg till gällande detaljplan för Norby,

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 16 FEBRUARI 2015 Dnr 2011/81 DP/ä 329/349

- MARK OCH PLANERING - 16 FEBRUARI 2015 Dnr 2011/81 DP/ä 329/349 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 20 januari 2015 12 februari 2015 ANTAGANDE 24 februari 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Fredsbacken Hov 49:1 Östervåla tätort Heby kommun, Uppsala

Läs mer

Vägplan för E10 vid Kiruna nya centrum

Vägplan för E10 vid Kiruna nya centrum PM Detaljplan Vägplan för E10 vid Kiruna nya centrum Kiruna kommun, Norrbottens län TRV 2016/4236 Datum 2018-05-14 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Planområde ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE. Plan E 273 K Detaljplan för EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad

Planområde ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE. Plan E 273 K Detaljplan för EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad ANTAGANDEHANDLING BYGGNADSKONTORET EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad Byggnadskontoret 2010-03-24 Planområde 1 ANTAGANDEHANDLING EKETÅNGA 2:19, del av. (Vid Svanhallavägen.) Söndrum,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLINGAR. Ändring av del av Åtterås 19:42 m.fl Detaljplan för Bananen 2. Standardförfarande Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) september 2018

SAMRÅDSHANDLINGAR. Ändring av del av Åtterås 19:42 m.fl Detaljplan för Bananen 2. Standardförfarande Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) september 2018 Planens beteckning Antagen av BMN Vunnit Laga kraft Genomförandetiden slut Ändring av del av Åtterås 19:42 m.fl Detaljplan för Bananen 2 Gislaveds kommun, Jönköpings län o Ortofoto Bananen 2 september

Läs mer

Bostäder Videbacken 1 OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE

Bostäder Videbacken 1 OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE December 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder Videbacken 1 OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret 135 81 Tyresö Tel 08-5782 91 00 Fax 08 5782 90 45 kommun@tyreso.se

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upphävande av avstyckningsplan för del av Nybygget 1:6 S A M R Å D S H A N D L I N G HANDLINGAR. i Klippans kommun, Skåne län

PLANBESKRIVNING. Upphävande av avstyckningsplan för del av Nybygget 1:6 S A M R Å D S H A N D L I N G HANDLINGAR. i Klippans kommun, Skåne län Dnr 2015.49.214 Upphävande av avstyckningsplan för del av Nybygget 1:6 i Klippans kommun, Skåne län Upprättad 2015-03-09 S A M R Å D S H A N D L I N G PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

VEJBY 142:1, 147:1 OCH 152:1 M M P L A N B E S K R I V N I N G

VEJBY 142:1, 147:1 OCH 152:1 M M P L A N B E S K R I V N I N G Sid 1/3/ Ängelholms kommun Detaljplan för VEJBY 142:1, 147:1 OCH 152:1 M M i Vejbystrands samhälle P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Planhandlingarna består under samrådstiden av - Plankarta i skala

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/6 Planområdet G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling, 2009-12-14, reviderad 2010-07-14 Laga kraft, 2010-08-30 DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands

Läs mer

DETALJPLAN FÖR STENSTORP 1:9,

DETALJPLAN FÖR STENSTORP 1:9, PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STENSTORP 1:9, Jokkmokks kommun, Norrbottens län Handlingar I planen ingår följande handlingar: Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse Granskningsutlåtande

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6)

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2010-02062 Ewa Wåhlin 2013-09-17 Tfn 08-508 28 233 1(6) Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Telefonfabriken 1 mfl i stadsdelarna Midsommarkransen,

Läs mer

Motiv för bedömningen Länsstyrelsen befarar att: - strandskydd enligt 7 kap MB upphävs i strid med gällande bestämmelser.

Motiv för bedömningen Länsstyrelsen befarar att: - strandskydd enligt 7 kap MB upphävs i strid med gällande bestämmelser. SAMRÅDSYTTRANDE 1 (5) Samhällsbyggnadskontoret Kungsbacka kommun samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Lannekulla 20:5 m.fl. i Landa, Kungsbacka kommun

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer