KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER"

Transkript

1 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt PLAN 09/ Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER I nedanstående tabell redovisas de konsekvenser planen får på respektive fastighet. Arrendetomter i norra delen av området redovisas under fastigheten Gängletorp 5:0 och arrendetomter i södra delen redovisas under fastigheten Gängletorp 5:. Under rubriken "Planens konsekvenser" finns dels de planbestämmelser som finns på plankartan som gäller för varje fastighet och dels de fastighetsrättsliga konsekvenser det blir i och med planläggningen för fastigheten. Förklaringen till beteckningarna finns i dokumentet Planbeskrivning. Gemensamma konsekvenser inom planområdet ser du nedan. Gemensamma konsekvenser: Byggrätten för fastigheterna tomterna inom området har getts likalydande bestämmelser som gällande byggnadsplan från 97 med tillhörande ändring från 007 förutom ett tillägg om placering av byggnader mot tomtgräns samt en begränsning av minsta tomtstorlek. Marken som inte får bebyggas (prickad mark) överensstämmer i stort sett med gällande byggnadsplan men har minskats mot naturmarken. Bestämmelserna lyder enligt följande; Största byggnadsarea är 0 % av fastighetsarea/tomtarea. Högst en huvudbyggnad i en våning per tomt/fastighet med komplementbyggnader får uppföras. Minsta tomtstorlek är 900 kvm. Högsta byggnadshöjd är,5 meter. Högsta takvinkel är 8 grader Vid gräns mot grannfastigheten gäller att huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 m och garage meter från fastighetsgräns/tomtgräns. Planarbetet finansieras genom tillämpandet av planavgift. Detta innebär att det i bygglovet tillkommer en extra taxereglerad avgift för de byggnationer som drar nytta av den nya detaljplanen. Smala natursläpp mellan fastigheter och gröna stråk inne i kvarteren som inte har någon praktisk funktion har ändras till användning för bostäder vilket ger möjlighet till utökning av befintliga fastigheter/arrendetomter. I de fall fastigheter har styckats i strid med gällande byggnadsplan har detta justerats så att hela fastigheten är kvartersmark för bostadsändamål. Det befintliga vägnätet i området planlagda som parkområde övergår till lokalgator i den nya detaljplanen. Denna förändring innebär i praktiken ingen förändring för angränsande fastigheter. I den norra delen förlängs en planlagd men ej utbyggd lokalgata för att möjliggöra tre nya tomter samt en möjlig avstyckning av fastigheten Gängletorp :. Kartblad För alla fastigheter finns kartblad i denna bilaga. För att hitta sitt kartblad läser man under kolumnen "Karta" som anger på vilket kartblad din fastighet finns. Teckenförklaring finns på första sidan till kartbilagan.

2 Fastighet Planens konsekvenser Karta Kostnader Planbestämmelser Fastighetsreglering Gängletorp 7: Gängletorp 7: Gängletorp 9: Gängletorp 9: Gängletorp : Gängletorp : Byggrätten för fastigheten är den Längs fastighetens norra sida mot Gängletorpsvägen har gränsen mellan bostadsmark och park justerats efter gränsen för Trafikverkets vägområde. En remsa (fig. ) föreslås få användningen huvudgata istället för bostadsmark enligt gällande detaljplan. Planerad rondell samt gång- och cykelväg kan påverka pilarna närmast korsningen beroende på hur stor plats denna anläggning kräver Utfartsförbud från fastigheten gäller mot Gängletorpsvägen samt ca 50 meter in på Trummenäsvägen enligt förslaget till ny detaljplan. Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken har tolkats in för att överensstämma med den äldre detaljplanen. Inga föränringar sker i anslutning till fastigheten. Längs fastighetens västra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. I fastighetens sydvästra hörn, längs en kortare sträcka, omvandlas grönytemark samt väg i den gamla detaljplanen till bostadsmark i den nya. Förändringen Byggrätten för fastigheten är den

3 Längs fastighetens västra gräns förlängs planlagd lokalgata norrut på mark som tidigare var avsett för bostadsbyggande (fig. ). Detta medför att det på Gängletorp : tillkommer prickmark (byggnad får inte uppföras) på ett avstånd av 6 m från den nya lokalgatan. I förlängning av lokalgatan norrut föreslås en gång- och cykelväg som ansluter till busshållplatsen. Mellan denna och : lämnas ett naturområdet med en bredd på ca 6 meter. Mot naturmarken tillkommer det 4,5 m prickmark. Den nya lokalgatan möjliggör en framtida avstyckning av den södra delen av Gängletorp : till yttterligare en bostadsfastighet men utfart mot den nya lokalgatan. Längs fastighetens norra sida mot Gängletorpsvägen har gränsen mellan bostadsmark och natur tolkats in att överensstämma med gällande plan. Prickmarken (byggnad får inte uppföras) är meter in på fastigheten från denna gräns. Fastigheten har idag direktutfart mot Gängletorpsvägen vilket inte är optimalt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Övriga fastigheter mot Gängletorpsvägen har getts utfartförbud eftersom infart går lösa på annat sätt. För att säkerställa infart till : har ett område för utfart (fig. 8) ritats in vid läget för nuvarande infart och resten av fastighetens sträckning längs Gängletorpvägen har fått utfartsförbud. Gängletorp : Byggrätten för fastigheten är den Mellan Gängletorp : och Trummenäsvägen finns en stenmur och infart sker vid fastigheten norra del, över Gängletorp 5:0. För att säkerställa denna infart har ett område för utfart (fig.7) ritats in där det enligt gällande plan är park. Prickmarken (byggnad får inte uppföras) på fastigheten har minskats något.

4 Gängletorp :4 Gängletorp :5 Gängletorp :6 Byggrätten för fastigheten är den Längs fastighetens norra sida mot Gängletorpsvägen har gränsen mellan bostadsmark och park tolkats in att överensstämma med gällande plan. Prickmarken (byggnad får inte uppföras) är meter in på fastigheten från denna gräns. Utfartsförbud har lagt in från :4 mot Gängletorpsvägen samt meter in på lokalgatan i öster. Lokalgatan har förkortats i detaljplanen så den slutar i linje med den södra gränsen av :4. Prickmarken mot lokalgatan i öster har minskats från 8 till 6 meter. Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen har minskats. Längs med fastighetens östra gräns vägens sträckning. Förändringen Byggrätten för fastigheten är den Befintliga kommunala vatten- och avloppsledningar på fastighetens norra del har säkerställts genom u- områden vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Längs med fastighetens östra gräns detaljplanen till lokalgata som sammanfaller med den befintliga vägens sträckning. Utrymme för en vändplats läggs också till. Förändringen påverkar inte fastighetens gränser.

5 Gängletorp 4:6 Längs fastighetens västra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Gängletorp 4:5 Gängletorp 4:4 Gängletorp 4:44 Gängletorp 4:45 Gängletorp 4:46 Gängletorp 4:54 Gängletorp 4:55 Gängletorp 5: Gängletorp 5: Längs fastighetens västra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Längs fastighetens västra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Längs fastighetens västra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Längs fastighetens nordvästra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Inga föränringar sker i anslutning till fastigheten. Längs fastighetens västra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Längs fastighetens västra gräns omvandlas grönytemark i den gamla Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Del av fastigheten Gängletorp 5: ingår i södra delen av planområdet, grönt i kartbilagan till detta dokument. Denna del övergår från kvartersmark för golfbana till allmän plats; natur, lokalgata samt gång- och cykelväg. Ändringen innebär endast ett bekräftande på pågående markanvändning eftersom området redan är i anspråktaget för dessa ändamål. Byggrätten för fastigheten är den

6 Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Förändringen Längs fastighetens södra gräns Befintliga elkablar säkerställts genom u- områden vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. U-områden har lagt till längs med fastighetens södra gräns.se vidare i Gängletorp 5:0 Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen har minskats. Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Denna förändring Längs fastighetens östra gräns Denna yta ingår redan i 5:0. Befintlig elkabel vid fastighetens östra gräns säkerställts genom ett u- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i

7 Gängletorp 5: Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen har minskats. Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Denna förändring Längs fastighetens östra gräns Denna yta ingår redan i 5:. Befintlig elkabel vid fastighetens östra gräns säkerställts genom ett u- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i Gängletorp 5: Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen har minskats. Längs med fastighetens östra gräns vägens sträckning. Förändringen Gängletorp 5: Byggrätten för fastigheten är den Skanova har en kabel över norra delen av fastigheten som inför antagandet kommer att säkerställas genom u- områden vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas.

8 Längs med fastighetens norra och östra gräns omvandlas grönyteområde i den gamla detaljplanen till lokalgata i den nya så att den sammanfaller med den befintliga vägens sträckning. En remsa norr om 5: övergår till bostadsmark som genom fastighetsreglering kan tillföras fastigheten. En mindre del av 5: mellan fastigheten och Upphämtavägen kan genom fastighetsreglering tillföras fastigheten 5:. Eventuell kostnad för fastighetsregreling. Gängletorp 5:4 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Förändringen Gängletorp 5:5 Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen i norr har minskats. Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Förändringen Runt befintlig transformatorstation norr om fastigheten har ett område ritats in med kvartersmark för detta ändamål. En bestämmelse reglerar att minsta avstånd mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. Se vidare i Gängletorp 5:6 Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen i söder har minskats. Det sydvästra hörnet av fastigheten har övergått från parkmark till bostadsmark.

9 Längs med fastighetens östra, södra och västra gränser omvandlas grönyteområde i den gamla detaljplanen till lokalgata i den nya så att den sammanfaller med den befintliga vägens sträckning. Denna förändring påverkar inte fastighetens gränser. Befintlig elkabel vid Drellvägen samt sydväst om fastigheten säkerställts genom ett u- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i Gängletorp 5:7 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens östra gräns vägens sträckning. Förändringen Gängletorp 5:8 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Förändringen Gängletorp 5:9 Byggrätten för fastigheten är den Gängletorp 5:9 avstår mark (nr på kartan) som redan idag används till vändplan, men som ligger inom fastighetens gränser. Denna yta planläggs som allmän plats mark. På ett avstånd på 6 meter från vändplanen tillkommer prickmark (byggnad får inte uppföras). En remsa av fastigheten längs den södra gränsen övergår från parkmark till bostadsmark. Gemensamhetsanlägg ningen ga: ska omprövas så att vändplanen( fig. ) ingår Eventuellt ersättning för överlåtelse av mark för vändplan.

10 Gängletorp 5:0 Byggrätten för arrendetomterna samt för den obebyggda kvartersmarken för bostäder är den samma som idag förutom ett tillägg med bestämmelser om byggnaders placering samt tomtstorlek, se gemensamma & Tidigare planlagd park (gult på kartan) omvandlas till bostadsmark vilket ger möjlighet att genom fastighetsreglering tillföra denna mark från 5:0 till angränsande bostadsfastigheter. Eventuell fastighetsreglering av mindre ytor från 5:0 till angränsande bostadsfastigheter 5:4, 5:6, 5:7 samt 5:9. Tidigare planlagd park (brunt på kartan) omvandlas till bostadsmark vilket ger möjlighet att utöka befintliga arrendetomter på Dukagången 6, samt Tuskaftvägen och. Möjlighet ges också till en mer ändamålsenliga avstyckning av nya bostadsfastigheter. En enligt gällande detaljplan planerad lokalgata öster om 5:5 förlängs norrut samt kompletteras med en gång- och cykelbana mot Gängletorpsvägen (fig. ) Denna mark som tidigare var avsett för bostadsbyggande omvandlas till lokalgata samt gc-väg i den nya detaljplanen. Del av 5:0 mellan gcvägen och : övergår från bostadsmark till natur. Den nordligaste av de nya tomterna kräver bullerskyddsåtgärder. Befintliga elkablar samt luftledningar säkerställts genom u- områden respektive l-områden där marken ska vara tillgänglig för allmänna ledningar och bland annat inte får bebyggas. Lågspänningsluftledningen i den norra delen av området ska markförläggas i samband med utbyggnad av de nya tomterna. Lämpligt läge för detta är i planerad ny lokalgata. Ett u-område är utlagt i gemensam planerad fastighetsgräns österut.se vidare i Eventuell avstyckning av nya bostadsfastigheter. Gemensamhetsanlägg ningen ga: ska omprövas så att även denna nya lokalgata ingår.

11 Det befintliga vägnätet (skrafferat på kartan) inom området är till större delen anlagt på ytor som i den tidigare detaljplanen var avsatt som parkmark avsett för stigar fram till husen i området. Dessa områden omvandlas till lokalgator i den nya detaljplanen och ytor läggs även till för vändplaner vid slutet av gatorna. Väganslutningen mellan Tuskaftvägen och Drellvägen har justerats med vändplaner vid vägarnas slut samt endast en förbindelse för gående och cyklister genom grönområdet för att förhindra genomfartstrafik. Planlagd ej utbyggd gemensam parkering övergår till natur samt lokalgata. För att säkerställa infart till Gängletorp : har en område för utfart (fig.7) på 5:0 ritats in där det enligt gällande plan är park. Gemensamhetsanlägg ningen ga: ska omprövas så att de nya vändplanerna ingår. Delar av Vävarevägen och Tuskatvägen ingår inte idag i ga: men behöver läggas till. Gängletorp 5: Byggrätten för arrendetomterna är den & Tidigare planlagd park (gult på kartan) omvandlas till bostadsmark vilket ger möjlighet att genom fastighetsreglering tillföra denna mark från 5: till 5:. Eventuell fastighetsreglering av yta från 5: till 5:. Tidigare planlagd park (brunt på kartan) omvandlas till bostadsmark vilket ger möjlighet att utöka befintliga arrendetomter med adress Ryavägen, Kypervägen, Rosengången samt Ripsvägen. Befintliga elkablar säkerställts genom u- områden vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Skanova kablar på arrendetomterna med adress Kypertvägen, samt Ripsvägen. Dessa ska inför antagandet säkerställas genom u- områden. Inmätning av kablarnas läge är beställd. Se vidare i

12 Det befintliga vägnätet (skrafferat på kartan) inom området är till större delen anlagt på ytor som i den tidigare detaljplanen var avsatt som parkmark avsett för stigar fram till husen i området. Dessa områden omvandlas till lokalgator i den nya detaljplanen och ytor läggs även till för vändplaner vid slutet av gatorna. Väganslutningen mellan Tuskaftvägen och Drellvägen har justerats med vändplaner vid vägarnas slut samt endast en förbindelse för gående och cyklister genom grönområdet för att förhindra genomfartstrafik. Gemensamhetsanlägg ningen ga: ska omprövas så att de nya vändplanerna ingår. Planlagd ej utbyggd gemensam parkering övergår till natur samt lokalgata. För befintlig transformatorstation i södra delen planläggs ett område för teknisk anläggning. Gängletorp 5: Byggrätten för fastigheten är den Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen i norr har minskats. Befintlig elkabel vid tomtgärns mot sydväst säkerställts genom ett u- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i Öster om fastigheten omvandlas grönyteområde i den gamla detaljplanen till lokalgata som sammanfaller med den befintliga vägens sträckning. Utrymme för en vändplats läggs också till vid fastighetens nordöstra hörn. Förändringen påverkar inte fastighetens gränser. Gängletorp 5: Byggrätten för fastigheten är den

13 Väster om fastigheten kommer en vändplan att inkluderas i den nya detaljplanen. Vändplanen existerar redan idag inom 5:9. Dukagången omvandlas från grönyteområde i den gamla detaljplanen till lokalgata som sammanfaller med den befintliga vägens sträckning. Förändringarna påverkar inte fastighetens gränser. En remsa av fastigheten längs den södra gränsen övergår från parkmark till bostadsmark. Gängletorp 5:4 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens norra gräns Eventuell flyttas lokalgatan i detaljplanen så att den fastighetsreglering av sammanfaller med den befintliga vägens yta från 5:0 till 5:4. sträckning. Därmed frigörs bostadsmark som genom fastighetsreglering kan tillföras fastigheten. Eventuell kostnad för fastighetsregreling. Befintlig elkabel vid fastighetens norra samt västra gräns säkerställts genom ett u- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i Prickmarken (byggnad får inte uppföras) mot naturen i väster har minskats. Gängletorp 5:5 Byggrätten för fastigheten är den Befintlig elkabel vid fastighetens södra gräns säkerställts genom ett u- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i En enligt gällande detaljplan planerad lokalgata öster om 5:5 förlängs norrut (fig. ). Tre nya tomter föreslås vilket medför behov av fastighetreglering av 5:5 nordöstra gräns. Fastighetsgränsen mot Vävarevägen samt den nya lokalgatan berörs ej. Fastighetsreglering blir aktuellt.

14 Gängletorp 5:6 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens norra gräns vägens sträckning. Därmed frigörs bostadsmark längs fastighetens norra gräns som genom fastighetsreglering kan tillföras fastigheten. Eventuell fastighetsreglering av yta från 5:0 till 5:6. Eventuell kostnad för fastighetsregreling. Gängletorp 5:7 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Denna förändring Längs fastighetens östra gräns Därmed frigörs bostadsmark som genom fastighetsreglering kan tillföras fastigheten. Befintlig elkabel samt luftledning öster om fastigheten säkerställts genom ett u- område respektive l- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i Eventuell fastighetsreglering av yta från 5:0 till 5:7. Eventuell kostnad för fastighetsregreling. Gängletorp 5:8 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens östra gräns vägens sträckning. Förändringen

15 Gängletorp 5:9 Byggrätten för fastigheten är den Längs med fastighetens västra gräns vägens sträckning. Denna förändring Längs fastighetens östra och norra gräns omvandlas grönyteområde i den gamla detaljplanen till bostadsmark i den nya. Därmed frigörs bostadsmark som genom fastighetsreglering kan tillföras fastigheten. Eventuell fastighetsreglering av yta från 5:0 till 5:9. Eventuell kostnad för fastighetsregreling. Befintlig elkabel samt luftledning öster om fastigheten säkerställts genom ett u- område respektive l- område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna ledningar och bland annat inte får bebyggas. Se vidare i Torstäva ga: Befintlig gemensamhetsanläggning Ga: behöver ga: omfattar vägarna inom området. omprövas för att även Befintlig vägar omvandlas från park till omfatta delar av lokalgator i den nya detaljplanen och ytor Vävarevägen och läggs även till för vändplaner vid slutet av Tuskatvägen som inte gatorna.väganslutningen mellan ingår i dag samt de nya Tuskaftvägen och Drellvägen har vändplanerna inkl den justerats med vändplaner vid vägarnas del av 5:9 (fig.) som slut samt endast en förbindelse för ska bli vändplan. gående och cyklister genom grönområdet för att förhindra genomfartstrafik. En enligt gällande detaljplan planerad lokalgata öster om Gängletorp 5:5 föreslås förlängas något norrut och kompletteras med en gång- och cykelanslutning till Gängletorpsvägen. Den nya lokalgatan samt gc-vägen i norra delen behöver också ingå i gemensamhetsanläggn ingen.

16 Gängletorp ga: Befintlig gemensamhetsanläggning ga: omfattar grönytorna inom området samt del av Vävarevägen och Tuskatvägen. Befintlig vägar omvandlas från park till lokalgator i den nya detaljplanen och ytor läggs även till för vändplaner vid slutet av gatorna. En ny lokalgata i den norra delen tillkommer. Väganslutningen mellan Tuskaftvägen och Drellvägen har justerats med vändplaner vid vägarnas slut samt endast en förbindelse för gående och cyklister genom grönområdet för att förhindra genomfartstrafik. Ga: behöver omprövas för att överlåta delar av Vävarevägen och Tuskatvägen samt den nya lokalgatan till ga:. Marken för de nya vändplanerna som idag ingår i ga: behöver justeras till ga: istället. Gång- och cykelanslutnignen mellan Tuskaftvägen och Drellvägen ligger redan inom ga:. Kostnader för att ompröva gemensamhetsanl äggningen. Exploateringsavtal et kommer ställa krav på en ökad standard på befintliga vägar samt vändplaner. Smala natursläpp mellan fastigheter och gröna stråk inne i kvarteren som inte har någon praktisk funktion har ändras till användning för bostäder vilket ger möjlighet till utökning av befintliga fastigheter/arrendetomter. (gult, brunt och turkost i kartbilagan) Justering av gemensamhetsanläggn ingens gränser.eventuell fastighetsreglering av mindre ytor från 5:0 till angränsande bostadsfastigheter 5:4, 5:6, 5:7 samt 5:9. Kostnader för att ompröva gemensamhetsanl äggningen.

17 Blad 7: 4 5:0 7: 8 : 5:5 :4 5 5:4 5:0 6 9 : 5:6 5: 5:0 5:9 5:8 4:5 5:7 4:4 4:44 4:45

18 Blad 5 5:4 7 5:9 5:6 : :6 5: 5: 5:8 5: 5:0 :5 5: 4:4 4:46 5:8 5:7 5:4 5:6 5: 5:5 5: 9:

19 :6 Blad 5: :5 5: 5:8 5:7 5:6 5: 5: 9: 5: 5: 4:54 5:0 4:55 4:6

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 04-09- Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Samrådshandling 04-09- KONSEKVENSER

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Detaljplan för Floda 3:43 m.fl., Ricklehöjden

Detaljplan för Floda 3:43 m.fl., Ricklehöjden Planens syfte och huvuddrag att möjliggöra utbyggnad av fastigheten Floda 3:43 och delar av 3:742 till större delen med friliggande villor för helårsboende i ett naturnära läge; att förbättra vägstandarden

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr KS 2011/471. Detaljplan för SKÖRDEDANSEN 3 OCH DEL AV HAGA 1:6 Arvika kommun, Värmlands län

ANTAGANDEHANDLING Dnr KS 2011/471. Detaljplan för SKÖRDEDANSEN 3 OCH DEL AV HAGA 1:6 Arvika kommun, Värmlands län 2012-10-18 Dnr KS 2011/471 Detaljplan för SKÖRDEDANSEN 3 OCH DEL AV HAGA 1:6 Arvika kommun, Värmlands län PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del 2

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del 2 2016-03-16 Dnr: 2015/3881 Samrådshandling Bilaga 2 Ändring av byggnadsplaner B1, B3, B7, B15, B16, B18, B21 och B25 i Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Sunnanå 2:7 m fl, Melleruds kommun, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSHANDLING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING 2015-01-26

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING 2015-01-26 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen för GÄNGLETORP 15:20 m.fl.,trummenäs, har varit föremål för samråd. Under samrådstiden, 14 november 12 december 2014, har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Beskrivning av förändringar av den allmänna platsmarken

Beskrivning av förändringar av den allmänna platsmarken Beskrivning av förändringar av den allmänna platsmarken efter samråd Planområdet, norra Raksta (för detaljplanekarta, se kommunens webbsida) Stadsbyggnadsförvaltningen Planenheten 135 81 Tyresö Tel 08-5782

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:450 och 1:598 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 27 mars 2012

Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:450 och 1:598 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 27 mars 2012 Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:450 och 1:598 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 27 mars 2012 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänt för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA I HUDDINGE KOMMUN

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA I HUDDINGE KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Antagandehandling 2004-01-27 SBN PL 2003/67.319 rev 2004-04-15 DP 22-H-2 ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA

Läs mer

Granskningshandling. 2015-02-09

Granskningshandling. 2015-02-09 1 Granskningshandling. 2015-02-09 Detaljplan för del av Siretorp 9:9 och 9:24 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Handlingar Grundkarta Fastighetsförteckning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING 2016-11-18 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av fastigheten Skäran 3:8 Robertsfors kommun Västerbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar

Läs mer

SVARTGARN. Konnektionslinje. fril. e21500. Konnektionslinje ANTAGANDEHANDLING. Blad 1. Blad 3. Blad 5 Blad 6 UPPLYSNINGAR

SVARTGARN. Konnektionslinje. fril. e21500. Konnektionslinje ANTAGANDEHANDLING. Blad 1. Blad 3. Blad 5 Blad 6 UPPLYSNINGAR Y 6591800 Minsta tomtstorlek i Minsta tomtstorlek i av landareal Största byggnadsarea per uthus är 20 och högsta gestaltningsprinciper. Se även Råd placeras lägre än + 6,5 m i höjdsystem RH00. För höjdsystem

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Bocken 2008-02-20 Tanums kommun, Västra Götalands län Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Trekanten. Ändring av detaljplaner (byggnadsplaner) för delar av. Kalmar kommun

Trekanten. Ändring av detaljplaner (byggnadsplaner) för delar av. Kalmar kommun Konsekvensbeskrivning 1(20) Utställningshandling Upprättad 2012-08-30 senast reviderad 2012-11-22 Ändring av detaljplaner (byggnadsplaner) för delar av Trekanten Kalmar kommun Ändringen av detaljplanerna

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

TJÖSTELSRÖD 1:35 m fl

TJÖSTELSRÖD 1:35 m fl Arb 493 Antagande 2015-05-13 Laga kraft 2015-06-12 Arkivnr LJ 145 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för TJÖSTELSRÖD 1:35 m fl Ljungskile, Uddevalla kommun Upprättad av 2010-08-23,

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för del av MORGÅRDSHAMMARS INDUSTRIOMRÅDE

Detaljplan för del av MORGÅRDSHAMMARS INDUSTRIOMRÅDE Detaljplan för del av MORGÅRDSHAMMARS INDUSTRIOMRÅDE PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser skala 1:1000 Illustrationskarta för Morgårdshammar-Söppenmyren-Västansjö skala 1:2000 Planbeskrivning

Läs mer

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 1:7, del av DETALJPLAN. Samrådshandling 2015-01-30 MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 1:7, del av DETALJPLAN. Samrådshandling 2015-01-30 MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län Arjeplogs kommun Samrådshandling 2015-01-30 MBR 2014/472 PLANHANDLING ADOLFSSTRÖM 1:7, del av DETALJPLAN Arjeplogs kommun, Norrbottens län Upprättat av GG-arkitekter i Piteå Förslag till detaljplan för

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län Arjeplogs kommun Samrådshandling 2014-11-03 MBR 2014/472 PLANHANDLING ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN Arjeplogs kommun, Norrbottens län Upprättat av GG-arkitekter i Piteå Förslag till detaljplan för

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2010-11-22. Detaljplan för TORHAMN 9:2 m.fl., Torhamn Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr.

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2010-11-22. Detaljplan för TORHAMN 9:2 m.fl., Torhamn Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. Detaljplan för TORHAMN 9:2 m.fl., Torhamn Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. PLAN2395/01 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Q~L ERIK WESTLIN PLANARKITEKT

Q~L ERIK WESTLIN PLANARKITEKT DETALJPU ;-J FÖR ÅRDALÄ ~: 29 (f d kommunalhuset l Ardala) I ARDÄLA TÄTORT. SKARA KOMMUN X- 7! 000 UPPRÄTTAD DEN 27 SEPTEMBER 1993 ~~ (J:R>---- ÖSTEN ANDERSS~t STADSARKITEKT Bestämmelser Q~L ERIK WESTLIN

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Diarienummer KS 2011/

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Diarienummer KS 2011/ SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer KS 2011/1753 20161101 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 030323 80 00 vx FAX 030323 91 67

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Mark- och exploateringsenheten 2010-11-15 1 [7] Plannr: 36-13X Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR RIKSTENS FRILUFTSSTAD; DEL 3 I Riksten, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Bokehall och Bokeslund

Bokehall och Bokeslund Planuppdrag gavs 2000-03-01 Områdets regleras av gällande detaljplan antagen 1967 På följande bilder kommer olika frågor att belysas som har uppmärksammats under förarbetet till en samrådshandling. BF

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6)

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2010-02062 Ewa Wåhlin 2013-09-17 Tfn 08-508 28 233 1(6) Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Telefonfabriken 1 mfl i stadsdelarna Midsommarkransen,

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län 2011-01-20 Dnr: 08.806 Projektnummer: D7250 Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SYFTE Syftet med planen är

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för Samhällsbyggnad Utställningshandling 3 November 2015 DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo. ANTAGANDEHANDLING Upprättad i maj 2015, reviderad i december 2015 och justerad i oktober 2016 1 (6) Dnr MSN 2013/65-214 Ändring av PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer