Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Ordförande Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Ordförande Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Mattias Pettersson (S) Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Jan Widegren (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Mikael Sporgelin (S) Ej tjänstgörande Mikael Sporgelin (S) ersättare och övriga Linda Hägglund (S) deltagare Ann Svensson (S) Lotta Johnsson Fornarve (V) Ulf Melén (M) Mårthen Backman (M) Siw Sjöholm Johansson (C) Björn Johansson (MP) Närvarande tjänstemän enligt bilaga Underskrifter Sekreterare Susanna Shaibu Kristina Sköld Paragrafer Ordförande Justerande Olof Zakrisson Catharina Fredriksson Leif Thor BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum för anslagsnedtagande Underskrift Susanna Shaibu

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Övriga närvarande Malin Berglund Niklas Thelin Anette Henriksson Ann Gredander Inger Stiljestrand Svensson Ylva Sanfridsson Magnus Pettersson Göran Bernhardsson Per Alm Anna-Karin Bergstén Peter Rasmussen Conny Zetterlund Bo Pettersson Kristina Sköld Leif Hallström Susanna Shaibu Projektledare ny avfallsplan Utredare Tf personalchef Tf Mat och städchef Dining development Informationsansvarig Ekonomichef Ekonomistrateg VD kommunbolagen Socialchef Tf utbildningschef Kultur- och fritidchef Miljöchef Nämndsekreterare Tf kommunchef Sekreterare

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Ärenden 205 Information till kommunstyrelsen 206 Information från kustbostäder om pågående projekt 207 Information om revidering av avfallsplan 208 Information om nya rutiner för Säg-vad-du-tycker 209 Information om slutrapport Utredning av mat- och städverksamheten 210 Vidareutveckling av projekt Marint center 211 Ändring av datum i sammanträdesplanen Utvärdering av medborgarundersökningen Kommunstyrelsens verksamhetsplan Ekonomisk uppföljning per oktober månad för kommunstyrelsen 215 Ekonomisk uppföljning per oktober månad för hela kommunen 216 Årliga ägardirektiv till de kommunala bolagen 217 Förab - extern upplåning och kommunal borgen 218 Taxa för fiskehamnen 219 Överföring av ansvaret för kommunens fastigheter från kommunstyrelsen till Kustbostäder AB 220 Kostnadsberäkning för upphandling av ekologiska livsmedel 221 Samverkan med polismyndigheten i brottsförebyggande arbete 222 Svar på revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar 223 Riktlinjer för försäljning av tomter 224 Tillgänglighetsanpassning, utplacering av bänkar utefter gångstråk i Oxelösund 225 Uppföljning av internkontrollplan 226 Anmälan av delegationsbeslut 227 Delgivningar 228 Begäran om yttrande från Oxelösunds Hamn AB om muddring på kommunens mark 229 Antagande av detaljplan för Lastudden etapp 4 och Särskild bilaga till Vård, omsorg och hjälpmedel nämndens reglemente om FoU i Sörmland 231 Upphävande av kommunfullmäktiges beslut om reviderad arbetsordning , Svar på motion om återbruk 233 Svar på motion om förflyttning av relief 234 Svar på medborgarförslag om busspriser för pensionärer

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Ärenden 235 Svar på medborgarförslag om scen på Torget 236 Svar på motion om en bostadsstrategi för Oxelösunds kommun 237 Svar på medborgarförslag om lekplats i Inskogen 238 Svar på motion om utredning angående lagen om valfrihetssystem (LOV)

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Ks 205 Dnr KS Information till kommunstyrelsen Dagens sammanträde Susanna Shaibu, kommunsekreterare informerar om nya beredningsrutiner. Leif Hallström, tf kommunchef informerar om: - nya direktiv om återhållsamhet - rekrytering av personalchef - rekrytering av kommunchef - näringslivsarbetet - liv hälsa ung - medarbetarundersökningen

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Ks 206 Dnr KS Information från kustbostäder om pågående projekt Dagens sammanträde Kurt Tengroth, förvaltningschef Kustbostäder AB lämnar en skriftlig redovisning om pågående investeringsprojekt. Tjänsteskrivelse

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Ks 207 Dnr KS Information om revidering av avfallsplan Dagens sammanträde Malin Berglund, projektledare informerar om arbetet med revidering av renhållningsordning och avfallsplan tillsammans med Nyköpings kommun.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Ks 208 Dnr KS Information om nya rutiner för Säg-vad-du-tycker Dagens sammanträde Niklas Thelin, utredare informerar om nya rutiner för kommunens synpunktshantering Säg-vad-du-tycker.

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Ks 209 Dnr KS Information om slutrapport Utredning av mat- och städverksamheten Dagens sammanträde Inger Stiljestrand Svensson från Dining development redogör för rapporten. Slutrapport översyn och utredning av Mat och Städ

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Ks 210 Dnr KS Vidareutveckling av projekt Marint center Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottet som styrgrupp får i uppdrag att revidera projektplanen för att ta fram en näringslivstrategi för kommunen där det marina temat är en inriktning. Över tid har ett antal projektgrupper arbetat med Oxelösunds utveckling. Vissa projekt har omsatts i handling och andra inte. Sedan ett antal år tillbaka har Oxelösund marknadsförts med en marin och kustnära profil. Denna inriktning stöds av Översiktsplanen och ett antal detaljplaner. Även den grafiska profilen har en marin prägel. Arbetskraftsutbudet i Oxelösund domineras helt av tung industri och Oxelösunds litenhet i kombination med närheten till Nyköping innebär att en stor del av köpkraften i Oxelösund försvinner utanför kommungränsen. En plan för näringslivsutveckling behöver tas fram och denna ska syfta till att skapa förutsättningar för att öka attraktiviteten för företagande och tillväxt i Oxelösund. Kommunens mycket goda förutsättningar för lokalisering av företag, inte minst inom det marina området, ska aktivt marknadsföras liksom Oxelösund som bostadsort med kustnära och attraktiva boendemiljöer. Kommunstyrelsens kontor föreslår att projektet Marint Center och den marina utvecklingen i kommunen integreras i en strategi för näringslivsutveckling i Oxelösund. Strategin ska processas fram i samklang med arbetet att ta fram en vision för Oxelösunds framtida utveckling. Arbetet ska ske i dialog med lokala näringsidkare, representanter för näringslivets organisationer och presumtiva företagsetablerare som ser Oxelösunds möjligheter som en framgångsfaktor. I arbetet är Onyx en naturlig samverkanspartner. Tjänsteskrivelse

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Ks 210 Dagens sammanträde Förslag 1. Ordföranden föreslår med instämmande av Patrik Renfors (V) att arbetsutskottet som styrgrupp får i uppdrag att revidera projektplanen för att ta fram en näringslivstrategi för kommunen där det marina temat är en inriktning. Ajournering Dag Bergentoft (M) föreslår med instämmande av Solweig Ericsson-Kurg att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att medge revidering av projektplanen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag 1 mot Dag Bergentofts (M) förslag 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag. Reservation Dag Bergentoft (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Jan Widegren (M) och Leif Thor (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag. Beslut till: Leif Hallström (FÅ) Fredrik Lundström (FÅ)

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Ks 211 Dnr KS Ändring av datum i sammanträdesplanen 2012 Kommunstyrelsens beslut Mål- och budgetberedningens informationssammanträde 2 maj 2012 flyttas till förmiddagen 25 april Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde om sammanträdestider för Ett av mål- och budgetberedningens informationssammanträden flyttades enligt beslutet från 26 april till 2 maj. På det aktuella sammanträdet kommer nämndernas preliminära ramar för nästkommande budgetår att presenteras. Därefter har nämnderna ungefär en månad på sig att konsekvensanalysera ramarna. Genom att flytta fram mål- och budgetberedningens sammanträde får nämnderna/kontoren orimligt kort tid för konsekvensanalysen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att sammanträdet flyttas till förmiddagen 25 april, samma dag som kommunstyrelsen sammanträder. Tjänsteskrivelse Beslut till: Lisa Sollenborn (FÅ) Kansliet (FÅ) Samtliga nämnder (FK)

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Ks 212 Dnr KS Utvärdering av medborgarundersökningen 2010 Kommunstyrelsens beslut 1. Rapporten godkänns. 2. Resultatet kommuniceras snarast ut till medborgarna. Förslag till förenklad uppföljning för medborgarundersökningen godkändes av KSAU Denna förenklade uppföljning ska Analysera de olika delresultaten av medborgarundersökningen för att titta på i vilka delar Oxelösund får avvikande betyg. Ge i uppdrag till de verksamheter där det finns andra mätningar och jämförelser att bidra i analysfasen. Dessa ska redovisas med koppling till Medborgarundersökningen som genomfördes våren Peka på förbättringsområden (frågan tas upp i koncernledningsgruppen om vilka åtgärder som ska vidtas). Syftet är att undersöka inom vilket område insatser behöver göras om Oxelösund vill vara en kommun som uppfattas som attraktiv att bo och arbeta i. Projekttiden sträcker sig t o m 31/ Analysarbetet har gjorts och verksamheterna har bidragit i detta arbete. Ämnet har varit uppe till diskussion i koncernledningsgruppen Tjänsteskrivelse Rapport förenklad uppföljning

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Ks 212 Dagens sammanträde Ylva Sanfridsson, informationsansvarig föredrar ärendet. Förslag Ordföranden föreslår följande tillägg: resultatet kommuniceras snarast ut till medborgarna. Beslutsgång Ordföranden frågar om sitt tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Beslut till: Ylva Sanfridson (FÅ) Leif Hallström (FK)

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Ks 213 Dnr KS Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2012 Kommunstyrelsens beslut 1. Verksamhetsplanen för 2012 antas med följande ändring: 300 tkr för sommarjobb som i förslaget har flyttats till gata/park flyttas tillbaka till kommunstyrelsen. 2. Verksamhetsplanen ska vid kommunstyrelsens första sammanträde 2012 kompletteras med ett kalendarium för när satsningar ska återrapporteras till kommunstyrelsen. 3. Till kommunstyrelsens sammanträde första sammanträde 2012 ska verksamhetsplanen kompletteras med en redogörelse för hur de satsningar som ingår i kommunstyrelsens budget ska hanteras. Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde om Mål och budget Enligt budgetreglerna ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. I anvisningarna som tagits fram för nämndernas arbete med verksamhetsplan framgår att följande delar ska ingå; de ekonomiska ramarna för respektive verksamhet, hur nämnden ska arbeta med kommunmålen, hur nämnden ska arbeta med de satsningar som givits, vad som ska följas upp under året och vid behov nämndens styrning i övrigt av den egna verksamheten. Kommunstyrelsen gav arbetsutskottet i uppdrag att arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan vilket har skett tillsammans med förvaltningen. Förslaget till verksamhetsplan kommer att tas upp för samverkan innan kommunstyrelsens sammanträde. En del av de satsningar som ingår i kommunstyrelsens budget berör kommunen som helhet. Ett arbete med att planera hur satsningarna ska hanteras pågår tillsammans med övriga berörda och hinner inte slutföras till kommunstyrelsens sammanträde i november. Därför föreslås att verksamhetsplanen kompletteras med den delen till kommunstyrelsens sammanträde Tjänsteskrivelse Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Ks 213 Dagens sammanträde Magnus Pettersson, ekonomichef föredrar ärendet. En enig kommunstyrelse beslutar om följande ändring: 300 tkr för sommarjobb som i förslaget har flyttats till gata/park flyttas tillbaka till kommunstyrelsen. Förslag Solweig Ericsson-Kurg (FP) föreslår följande tillägg: Verksamhetsplanen ska vid kommunstyrelsens första sammanträde 2012 kompletteras med ett kalendarium för när satsningar ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordföranden frågar om Solweig Ericssons-Kurgs (FP) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Beslut till: Kommunchefen (FÅ) Enhetschefer och avdelningschefer kommunledningsförvaltningen (FÅ) Lisa Sollenborn (FÅ) Göran Bernhardsson (FÅ)

17 Sammanträdesprotokoll Blad 17 Ks 214 Dnr KS Ekonomisk uppföljning per oktober månad för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Ekonomiska uppföljningen per oktober för kommunstyrelsen godkänns. Resultatet kommer enligt prognosen att bli ett underskott på -390 tkr. Avvikelserna beror bl.a. på Mat- och städservice får ett ökande underskott, tkr. I budget finns ett krav att vidtaga effektiviseringsåtgärder i städverksamheten med tkr. Detta har inte genomförts, men en utredning har bedrivits under året. En nulägesanalys över framförallt måltidsverksamheten har tagits fram, ombyggnad av storköket har skett och kommunen har köpt leveranser av skolmat under hösten från extern leverantör. Organisatoriska frågor ska behandlas av Kommunstyrelsen inom kort och därefter måste ett betydande rationaliseringsarbete drivas igenom. För 2011 är dock prognosen att de inte ger tillräcklig effekt under året. Det positiva utfallet inom markförsörjning, arbetslokaler och verksamhetsfastigheter, totalt tkr, beror på att fastighetsskatter / -avgifter blir väsentligt lägre än budgeterat. Detaljplanen för bl. a. Femöre har ändrats från allmän platsmark till tomtmark för småhus, vilket gör att kostnaden för fastighetsskatt sjunker jämfört med budget. Förlikningen om Barken kostade 484 tkr som inte var budgeterade. Under verksamhet Kommunstyrelse uppkommer ett överskott, 629 tkr, p.g.a. att anslaget för Oxelösundare inte kommer att utnyttjas, 200 tkr, och att medel för att kompensera Utbildningsnämnden med 465 tkr för utökad Komvux-verksamhet inte utnyttjas. Anslaget för Projekt mat och städ förväntas att gå åt under resterande del av året, liksom tilläggsanslaget för visionsarbete på 400 tkr vilket också förväntas att förbrukas. Ett underskott inom Gemensam verksamhet, tkr, beror på konsult- och rekryteringskostnader för de vakanser som varit och fortfarande består inom kommunledning och centrala befattningar. Dessutom uteblir en mindre intäkt från Förab, eftersom kommunchefen inte längre är VD där. Gator och vägar kommer att kosta 750 tkr mer än budget beroende på snöröjningen 250 tkr samt att gatljusunderhållet inte var budgeterat. Kommungemensam adm. kommer att kosta ca 950 tkr mindre än budgeterat. Inom jobbpussel-projektet kommer ersättningar till vikarier för olika utbildningstillfällen att bli mycket lägre än budgeterat. Dessutom finns en vakans inom projektet när projektledaren arbetar på annan tjänst. Arbetet med att utveckla informationssidan har medvetet bromsats för att förbättra ekonomin.

18 Sammanträdesprotokoll Blad 18 Ks 214 Utanför Kommunstyrelsen egen verksamhet kommer Överförmyndaren att redovisa ett underskott på ca -120 tkr avseende arvoden till gode män m.m. Kommunfullmäktiges budgetutfall blir också negativt p.g.a. hög närvaro bland ersättare och kostnader för gruppledararvoden. Tjänsteskrivelse Dagens sammanträde Magnus Pettersson, ekonomichef föredrar ärendet.

19 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Ks 218 Dnr KS Taxa för fiskehamnen Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslag till taxa för fiskehamnen 2012 fastställs. Från och med 2009 är inriktningen för taxor och avgifter att dessa ska fastställas i samband med beslut om mål och budget. Taxorna ska redovisas i ett samlat dokument. Kommunstyrelsens kontor har samlat in nämndernas och kommunbolagens förslag till taxor och avgifter för Uppgifterna har sammanställts i dokumentet Taxor 2012, vilket antogs av Kommunstyrelsen 26 oktober, med vissa justeringar, som styrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 9 november. Efter Kommunstyrelsens behandling av ärendet har förslag till taxa för fiskehamnen inkommit från Kustbostäder. Förslaget innebär höjningar av taxan. Tjänsteskrivelse Dagens sammanträde Per Alm, VD för kommunbolagen föredrar ärendet.

20 Sammanträdesprotokoll Blad 20 Ks 215 Dnr KS Ekonomisk uppföljning per oktober månad för hela kommunen Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Ekonomiska uppföljningen per oktober för kommunen godkänns. 2. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen i februari redovisa genomförda samt planerade åtgärder för 2012 för att klara den föreslagna budgeten samt återställa en tredjedel av 2011 års underskott samt en konsekvensanalys för hela kommunen. I Budget 2011 har kommunen ett årsresultat på 8,1 miljoner kr och ett resultat enligt kravet på balans i kommunernas ekonomi på 0,2 miljoner kr. Mellanskillnaden består av dels reavinster som inte får räknas med i överskottet, 8,1 miljoner kr, och dels tillgodo av upplösning av en tidigare gjord avsättning för avtalspensioneringar, 0,1 miljoner kr. Resultatet 2011 kommer enligt prognosen att försämras till -9,6 miljoner kr jämfört med mål och budget (-16,6 miljoner kr enligt balanskravsregeln). Verksamheterna bedömer ett sammanlagt underskott på -17,3 miljoner kr. Tjänsteskrivelse Dagens sammanträde Magnus Pettersson, ekonomichef föredrar ärendet. Förvaltningschefer för övriga nämnder informerar om vidtagna åtgärder. Förslag 1. Ordföranden föreslår med instämmande av Patrik renfors (V) följande tillägg: Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen i februari redovisa genomförda samt planerade åtgärder för 2012 för att klara den föreslagna budgeten samt återställa en tredjedel av 2011 års underskott samt en konsekvensanalys för hela kommunen. 2. Dag Bergentoft (M) föreslår följande tillägg: Kommunchefen får i uppdrag att omgående presentera en plan med kraftfulla åtgärder för att snarast få ekonomin i balans och att kommunstyrelsen snarast beslutar om genomförande samt anställnings- och investeringsstopp till dess att situationen klarnat.

21 Sammanträdesprotokoll Blad 21 Ks 215 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsförslag 1 mot Dag Bergentofts (M) tilläggsförslag 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag. Reservation Leif Thor (M), Solweig Ericsson-Kurg (FP) och Jan Widegren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag. Dag Bergentoft (M) reserverar sig skriftligen enligt följande: När kommunens delårsrapport för augusti presenterades för kommunstyrelsen visade det sig att resultatet kraftigt avvek från budget speciellt för Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. För helåret presenterades en prognos för Utbildningsnämnden med en förlust på 2,8 miljoner och för Vård- och omsorgsnämnden 9,3 miljoner. Kommunstyrelsen beslutade då att ge kommunchefen i uppdrag att redovisa en analys av underskottet speciellt med avseende på Vård- och omsorg, men dessutom för Mat- och städ, som år efter år ger ett underskott mot budgeten. Dessutom krävdes en förklaring varför personalen ökade okontrollerat med 33 personer. Vi framhöll också vikten av att ekonomin stagades upp så att kostnaderna kommer i balans med budgeten inte bara i år utan att vi går in med rätt kostnader för år När vi nu fått en ny prognos kan vi konstatera att någon förbättring inte skett utan att tvärtom det ekonomiska förfallet har fortsatt. Utbildningsnämnden kommer med en ny prognos på -4,6 miljoner och Vård- och omsorgsnämnden -13,1 miljoner. Och vad är det som säger att detta kommer att hålla? Totalt för kommunen blir resultatet -9,6 miljoner. Att det inte blir ännu sämre beror på reavinster och upplösning av reserver. Balanskravsresultatet blir -16,6 miljoner, och enligt kommunallagen måste detta återställas inom tre år. Vi måste alltså gå från en förlust på 16,6 miljoner till en vinst på i snitt drygt 5 miljoner. Hur ska detta gå till? Och märk väl att det inte är tillåtet att förbättra detta resultatgenom försäljning av kommunens tillgångar. Kommunens ekonomiska situation är mycket allvarlig och trenden måste brytas omgående. Det tar tid att vända trenden, ingen tid får förloras. Vi yrkar därför att kommunchefen får i uppdrag att omgående presentera en plan med kraftfulla åtgärder för att snarats få ekonomin i balans och att kommunstyrelsen snarast beslutar om genomförande. För att inte förlora tid yrkar vi dessutom på anställnings- och investeringsstopp till dess situationen klarnat.

22 Sammanträdesprotokoll Blad 22 Ks 216 Dnr KS Årliga ägardirektiv till de kommunala bolagen Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Godkänna förslag till ägardirektiv för 2012 med följande ändring: Att direktivet om att flytta städenheten lyfts ur eftersom beslut ännu inte är fattat. Utöver de gällande ägardirektiven utfärdar Kommunen årliga ägardirektiv till de kommunala bolagen. I ägardirektiven anger ägaren (kommunen) vad bolaget ska göra och inte. Kommunfullmäktige har i kommunstyrelsens reglemente delegerat rätten att utfärda ägardirektiv till kommunstyrelsen. I förslag till ägardirektiv 2012 anges avkastningskrav, koncernbidrag och utdelning. Kustbostäder ges specifika direktiv om att de ska bidra till att kommunen når de kommunmål som fullmäktige beslutat, hålla regelbundna och goda kontakter med kommunens socialtjänst samt att bolaget ska ta över kommunens städresurser. Oxelö Energi ges specifika direktiv om att de ska verka för vindkraftsetableringar, utbyggnad av fjärrvärme, öka utnyttjandet av den överskottsenergi som genereras av SSAB, aktivt arbeta för att stödja kunder i arbetet med energieffektivisering, öka takten i upprustningen av VA nätet samt aktivt verka för att minska avfallets mängd och farlighet. Tjänsteskrivelse Förslag till ägardirektiv Dagens sammanträde Per Alm, VD kommunbolagen föredrar ärendet. Förslag Dag Bergentoft (M) föreslår med instämmande av Leif Thor (M) följande ändring: Att direktivet om att flytta städenheten lyfts ur eftersom beslut ännu inte är fattat. Beslutsgång Ordföranden frågar om Dag Bergentofts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

23 Sammanträdesprotokoll Blad 23 Ks 217 Dnr KS Förab - extern upplåning och kommunal borgen Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Ingå borgen för Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 2. Oxelösunds kommun tar fortsättningsvis en borgensavgift som motsvarar den marginal som vid varje tillfälle gäller för koncernbanken gentemot bolagen, f.n. 0,15 %. Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB har idag ett lån i Oxelösunds kommun / koncernbanken på tkr. Detta lån är gammalt och togs i samband med att Oxelösunds kommun bildade en äkta koncern och ett moderbolag och överlät innehavet av samtliga aktier i dotterbolagen (Oxelö Energi AB samt Kustbostäder i Oxelösund AB). Nya skatteregler gör att räntor på lån från kommunen inte är avdragsgilla för Förab. Räntebeloppet uppgår till 800 tkr 850 tkr per år beroende på ränteläget. När Förab måste återföra denna räntekostnad till beskattning får bolaget därvid betala ca 220 tkr i skatt till staten. För att undvika detta kan bolaget istället låna pengar direkt av en extern bank och samtidigt betalat tillbaka lånet till kommunen / koncernbanken. Kommunen kan då amortera sin låneskuld till externa banker med samma belopp. Bolagets revisorer har konsulterats om hur ett dylikt, nytt låneupplägg kan ske till största möjliga nytta för hela kommunkoncernen. Tjänsteskrivelse

24 Sammanträdesprotokoll Blad 24 Ks 217 Dagens sammanträde Per Alm, VD kommunbolagen föredrar ärendet. Förslag Dag Bergentoft (M) föreslår följande ändring: borgensavgiften ska ändras till 0,25 %. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Dag Bergentofts (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Dag Bergentoft (M), Leif Thor (M), Solweig Ericsson-Kurg (FP) och Jan Widegren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag.

25 Sammanträdesprotokoll Blad 25 Ks 219 Dnr KS Överföring av ansvaret för kommunens fastigheter från kommunstyrelsen till Kustbostäder AB Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med Kustbostäder genomföra överföringen av de resterande fastighetsfrågorna till Kustbostäder AB. Måldatum är 1 april Det har funnits en otydlighet gällande ansvar och roller när det gäller kommunens fastighetsförvaltning. Därför har frågan om överföring av ägandet av de kommunala verksamhetsfastigheterna till Kustbostäder har diskuterats under flera år. Dikussion resulterade efter utredning i ett beslut av kommunstyrelsen , 70 att göra ett omtag av upplägget med ägardirektiv. I syfte att tydliggöra fastighetsägarrollen och att skapa större samordning mellan funktioner inom kommunen som hanterar strategiska frågor som rör fastighetsägande, innehöll ovan refererade beslutet i kommunstyrelsen en avgränsning av ägardirektivet till Kustbostäder innebärande att Kustbostäders ansvar omfattar enbart teknisk fastighetsförvaltning medan kommunen internt skapar en funktion som hanterar strategisk fastighetsförvaltning. En ny tjänst som fastighetsstrateg inrättades därför inom Kommunstyrelsens kontor men tjänsten har inte besatts. Kommunstyrelsens kontor föreslår att alla fastighetsfrågor överlåts till Kustbostäder. Detta för att uppnå skalfördelar, samla all fastighetskompetens på ett ställe och skapa en tydligare struktur kring var verksamheten skall vända sig i fastighetsfrågor. Tjänsteskrivelse Dagens sammanträde Per Alm, VD för kommunbolagen föredrar ärendet.

26 Sammanträdesprotokoll Blad 26 Ks 220 Dnr KS Kostnadsberäkning för upphandling av ekologiska livsmedel Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för en tydligare utredning av kostnadsberäkningen avseende ekologiska livsmedel. Regeringen har satt ett nationellt mål att 25 % av de råvaror som serveras i offentlig verksamhet skall vara ekologisk. Enligt en rapport från Ekomatcentrum har över hälften av landets kommuner och landsting tagit politiska beslut att öka andelen ekologisk mat, men det är endast en handfull som klarat 25 % Oxelösunds kommun har beslutat att man skall eftersträva att uppnå det nationella målet om 25 % ekologiska råvaror Kommunchefen har fått i uppdrag att inför 2012 återkomma med en beräkning av kostnad för den del upp till 25 % som inte kan köpas inom nuvarande kostnadsram. Inköpschefen har tillsammans med Trosa, Gnesta och Nyköping som ingår i vårt gemensamma livsmedelsavtal gjort beräkningar att det är en kostnadsökning på % för att uppnå det nationella målet om 25 % ekologiska livsmedel, enligt följande: Oxelösunds kommun köper livsmedel för 4 miljoner kronor per år. 25 % av dessa skall vara ekologiska. Inköp för 1miljon kronor per år skall vara ekologiska och kostar då 30% mer vilket motsvarar kronor per år. För att Oxelösunds kommun skall nå det nationella målet om 25% ekologiska livsmedel 2012, krävs ett utökat anslag på kronor. Tjänsteskrivelse

27 Sammanträdesprotokoll Blad 27 Ks 220 Dagens sammanträde Förslag Solweig Ericsson-Kurg (FP) föreslår återremiss för en tydligare utredning av kostnadsberäkningen avseende ekologiska livsmedel. Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet kan avgöras idag och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. Beslut till: Magnus Pettersson (FK) Lars-Erik Carlsson (FÅ) Ann Gredander (FÅ)

28 Sammanträdesprotokoll Blad 28 Ks 221 Dnr KS Samverkan med polismyndigheten i brottsförebyggande arbete Kommunstyrelsens beslut 1. Den beskrivna inriktningen för arbetet godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att efter samråd med arbetsutskottet teckna ett övergripande samverkansavtal med polismyndigheten gällande brottsförebyggande arbete. 3. Kommunchefen får i uppdrag att teckna en överenskommelse med polismyndigheten om en handlingsplan för det brottsförebyggande samverkansarbetet Nuvarande samverkansavtal mellan Polismyndigheten och Oxelösunds kommun gäller till och med december Kommunstyrelsens kontor har därför inlett diskussioner med Polismyndigheten om ett nytt avtal från och med Parterna har överenskommit om en inriktning för det fortsatta arbetet som innebär att parterna gemensamt utarbetar ett förslag till övergripande samverkansavtal samt att en handlingsplan för samordnade brottsförebyggande insatser utarbetas. För att samverkansavtal och en handlingsplan ska kunna tecknas före årsskiftet föreslår kommunstyrelsens kontor att Kommunstyrelsen godkänner den beskrivna inriktningen för arbetet samt att kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att teckna överenskommelse respektive handlingsplan med polismyndigheten gällande det brottsförebyggande samverkansarbetet Tjänsteskrivelse Beslut till: Niklas Thelin (FÅ) Polismyndigheten, Kjell Malmkvis och Annika Granath (FK)

29 Sammanträdesprotokoll Blad 29 Ks 222 Dnr KS Svar på revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Kommunstyrelsens beslut 1. Skrivelse daterad antas som svar på rapporten. 2. Kommunchefen får i uppdrag att arbeta fram en kommunövergripande bilpolicy. Arbetet återrapporteras till arbetsutskottet innan sommaren Möjligheter och kostnader för att installera elektroniska körjournaler/färdskrivare i fordonen ska undersökas. PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar. Undersökta enheter inom kommunen är de som innehåller flest bilar samt de kommunala bolagen. Granskningen i kommunen innefattar den egna bilpoolen (internservice), samt hemtjänsten. Genomgången visar att det saknas en bilpolicy både i kommunen och i de kommunala bolagen. Körjournaler saknas på vissa enheter och i de kommunala bolagen. Drivmedelsförbrukningen bör stämmas av mot drivmedelskostnaderna halvårsvis eller årsvis och dokumenteras, vilket inte görs idag. För att skapa förutsättningar för en god intern kontroll bör ett övergripande ramverk upprättas för hur bilar får användas och hur dokumentation, löpande körjournaler, skall föras (bilpolicy). Därtill bör dokumenterade rutiner upprättas för kontroll av körjournaler, rimlighet i bensinåtgång jämfört med körsträcka samt kontroller av hantering av bensinkort för att säkerställa att bilar endast används i tjänsten och på avsett vis. Kommunstyrelsen delar revisorernas syn på förutsättningar för en god kontroll. Ett arbete med att ta fram en kommunövergripande bilpolicy kommer att inledas. Vidare kommer den kontroll av körjournaler och drivmedelskostnader som görs på internservice att dokumenteras i fortsättningen. Tjänsteskrivelse Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 11.30 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Patrik Renfors Inge Ståhlgren Britta Bergström Leif Thor Jan Widegren Solweig Ericsson-Kurg (FP) Mayvor Lundberg (S) 21

Patrik Renfors Inge Ståhlgren Britta Bergström Leif Thor Jan Widegren Solweig Ericsson-Kurg (FP) Mayvor Lundberg (S) 21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (31) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Ann Svensson (S) Ej 21 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren (S) Britta

Läs mer

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Beslutande Måndag 8 juni 2015, kl 9.00-10.45 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.20 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Bjarne Westerlund (S) Leif Thor

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.25-15.20 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-10-09

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-10-09 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Plats och tid Koordinaten eventsalen 9-12 kommunhuset rum 293 13-16 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15) Styrelsen 2005-04-06 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 15 25-16 30 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik (fp) Sören Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kommunfullmäktige 2014-11-26 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(18) Paragrafer 97-109. Sekreterare Susanna Shaibu

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kommunfullmäktige 2014-11-26 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(18) Paragrafer 97-109. Sekreterare Susanna Shaibu 1(18) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 17.00-20.30 Beslutande Linda Hägglund (S) Stefan Bergman (SD) Christer Offerman (M) Regina Fröberg (FP) Martin Bergström (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman 1 (9) Plats och tid Beslutande Havets Källa, kl 13.15 16.45 Olle Berg Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman (c) (m) Ej tjänstgörande ersättare och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunfullmäktige 2008-10-15 BEVIS ... Paragrafer 102-120. Elisabeth Barkefors. Ordförande Mayvor Lundberg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunfullmäktige 2008-10-15 BEVIS ... Paragrafer 102-120. Elisabeth Barkefors. Ordförande Mayvor Lundberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Plats och tid Rådsalen, Cupan kl 18.00-21.15 Beslutande Mayvor Lundberg (s) Katarina Jakobsson (m) Jan Widegren (m) Bjarne Westerlund (s) Birger Svensson (s) Luiza Kaminska

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.40 Beslutande Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Berit Karlsson Birgitta Luoto Arne Algothsson Jan Widegren Bo Höglander

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Benita Vikström Patrik Renfors Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Mayvor Lundberg

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-01-31. Inger Widman Dan Hedblom Leif Thor Siw Sjöholm Sinikka Famme Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-01-31. Inger Widman Dan Hedblom Leif Thor Siw Sjöholm Sinikka Famme Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.00 Beslutande Lars-Åke Lindman (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Inger Widman (s) Dan Hedblom (s) Leif Thor (m) Siw

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer