Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Ordförande Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Ordförande Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Mattias Pettersson (S) Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Jan Widegren (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Mikael Sporgelin (S) Ej tjänstgörande Mikael Sporgelin (S) ersättare och övriga Linda Hägglund (S) deltagare Ann Svensson (S) Lotta Johnsson Fornarve (V) Ulf Melén (M) Mårthen Backman (M) Siw Sjöholm Johansson (C) Björn Johansson (MP) Närvarande tjänstemän enligt bilaga Underskrifter Sekreterare Susanna Shaibu Kristina Sköld Paragrafer Ordförande Justerande Olof Zakrisson Catharina Fredriksson Leif Thor BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum för anslagsnedtagande Underskrift Susanna Shaibu

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Övriga närvarande Malin Berglund Niklas Thelin Anette Henriksson Ann Gredander Inger Stiljestrand Svensson Ylva Sanfridsson Magnus Pettersson Göran Bernhardsson Per Alm Anna-Karin Bergstén Peter Rasmussen Conny Zetterlund Bo Pettersson Kristina Sköld Leif Hallström Susanna Shaibu Projektledare ny avfallsplan Utredare Tf personalchef Tf Mat och städchef Dining development Informationsansvarig Ekonomichef Ekonomistrateg VD kommunbolagen Socialchef Tf utbildningschef Kultur- och fritidchef Miljöchef Nämndsekreterare Tf kommunchef Sekreterare

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Ärenden 205 Information till kommunstyrelsen 206 Information från kustbostäder om pågående projekt 207 Information om revidering av avfallsplan 208 Information om nya rutiner för Säg-vad-du-tycker 209 Information om slutrapport Utredning av mat- och städverksamheten 210 Vidareutveckling av projekt Marint center 211 Ändring av datum i sammanträdesplanen Utvärdering av medborgarundersökningen Kommunstyrelsens verksamhetsplan Ekonomisk uppföljning per oktober månad för kommunstyrelsen 215 Ekonomisk uppföljning per oktober månad för hela kommunen 216 Årliga ägardirektiv till de kommunala bolagen 217 Förab - extern upplåning och kommunal borgen 218 Taxa för fiskehamnen 219 Överföring av ansvaret för kommunens fastigheter från kommunstyrelsen till Kustbostäder AB 220 Kostnadsberäkning för upphandling av ekologiska livsmedel 221 Samverkan med polismyndigheten i brottsförebyggande arbete 222 Svar på revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar 223 Riktlinjer för försäljning av tomter 224 Tillgänglighetsanpassning, utplacering av bänkar utefter gångstråk i Oxelösund 225 Uppföljning av internkontrollplan 226 Anmälan av delegationsbeslut 227 Delgivningar 228 Begäran om yttrande från Oxelösunds Hamn AB om muddring på kommunens mark 229 Antagande av detaljplan för Lastudden etapp 4 och Särskild bilaga till Vård, omsorg och hjälpmedel nämndens reglemente om FoU i Sörmland 231 Upphävande av kommunfullmäktiges beslut om reviderad arbetsordning , Svar på motion om återbruk 233 Svar på motion om förflyttning av relief 234 Svar på medborgarförslag om busspriser för pensionärer

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Ärenden 235 Svar på medborgarförslag om scen på Torget 236 Svar på motion om en bostadsstrategi för Oxelösunds kommun 237 Svar på medborgarförslag om lekplats i Inskogen 238 Svar på motion om utredning angående lagen om valfrihetssystem (LOV)

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Ks 205 Dnr KS Information till kommunstyrelsen Dagens sammanträde Susanna Shaibu, kommunsekreterare informerar om nya beredningsrutiner. Leif Hallström, tf kommunchef informerar om: - nya direktiv om återhållsamhet - rekrytering av personalchef - rekrytering av kommunchef - näringslivsarbetet - liv hälsa ung - medarbetarundersökningen

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Ks 206 Dnr KS Information från kustbostäder om pågående projekt Dagens sammanträde Kurt Tengroth, förvaltningschef Kustbostäder AB lämnar en skriftlig redovisning om pågående investeringsprojekt. Tjänsteskrivelse

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Ks 207 Dnr KS Information om revidering av avfallsplan Dagens sammanträde Malin Berglund, projektledare informerar om arbetet med revidering av renhållningsordning och avfallsplan tillsammans med Nyköpings kommun.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Ks 208 Dnr KS Information om nya rutiner för Säg-vad-du-tycker Dagens sammanträde Niklas Thelin, utredare informerar om nya rutiner för kommunens synpunktshantering Säg-vad-du-tycker.

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Ks 209 Dnr KS Information om slutrapport Utredning av mat- och städverksamheten Dagens sammanträde Inger Stiljestrand Svensson från Dining development redogör för rapporten. Slutrapport översyn och utredning av Mat och Städ

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Ks 210 Dnr KS Vidareutveckling av projekt Marint center Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottet som styrgrupp får i uppdrag att revidera projektplanen för att ta fram en näringslivstrategi för kommunen där det marina temat är en inriktning. Över tid har ett antal projektgrupper arbetat med Oxelösunds utveckling. Vissa projekt har omsatts i handling och andra inte. Sedan ett antal år tillbaka har Oxelösund marknadsförts med en marin och kustnära profil. Denna inriktning stöds av Översiktsplanen och ett antal detaljplaner. Även den grafiska profilen har en marin prägel. Arbetskraftsutbudet i Oxelösund domineras helt av tung industri och Oxelösunds litenhet i kombination med närheten till Nyköping innebär att en stor del av köpkraften i Oxelösund försvinner utanför kommungränsen. En plan för näringslivsutveckling behöver tas fram och denna ska syfta till att skapa förutsättningar för att öka attraktiviteten för företagande och tillväxt i Oxelösund. Kommunens mycket goda förutsättningar för lokalisering av företag, inte minst inom det marina området, ska aktivt marknadsföras liksom Oxelösund som bostadsort med kustnära och attraktiva boendemiljöer. Kommunstyrelsens kontor föreslår att projektet Marint Center och den marina utvecklingen i kommunen integreras i en strategi för näringslivsutveckling i Oxelösund. Strategin ska processas fram i samklang med arbetet att ta fram en vision för Oxelösunds framtida utveckling. Arbetet ska ske i dialog med lokala näringsidkare, representanter för näringslivets organisationer och presumtiva företagsetablerare som ser Oxelösunds möjligheter som en framgångsfaktor. I arbetet är Onyx en naturlig samverkanspartner. Tjänsteskrivelse

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Ks 210 Dagens sammanträde Förslag 1. Ordföranden föreslår med instämmande av Patrik Renfors (V) att arbetsutskottet som styrgrupp får i uppdrag att revidera projektplanen för att ta fram en näringslivstrategi för kommunen där det marina temat är en inriktning. Ajournering Dag Bergentoft (M) föreslår med instämmande av Solweig Ericsson-Kurg att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att medge revidering av projektplanen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag 1 mot Dag Bergentofts (M) förslag 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag. Reservation Dag Bergentoft (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Jan Widegren (M) och Leif Thor (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag. Beslut till: Leif Hallström (FÅ) Fredrik Lundström (FÅ)

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Ks 211 Dnr KS Ändring av datum i sammanträdesplanen 2012 Kommunstyrelsens beslut Mål- och budgetberedningens informationssammanträde 2 maj 2012 flyttas till förmiddagen 25 april Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde om sammanträdestider för Ett av mål- och budgetberedningens informationssammanträden flyttades enligt beslutet från 26 april till 2 maj. På det aktuella sammanträdet kommer nämndernas preliminära ramar för nästkommande budgetår att presenteras. Därefter har nämnderna ungefär en månad på sig att konsekvensanalysera ramarna. Genom att flytta fram mål- och budgetberedningens sammanträde får nämnderna/kontoren orimligt kort tid för konsekvensanalysen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att sammanträdet flyttas till förmiddagen 25 april, samma dag som kommunstyrelsen sammanträder. Tjänsteskrivelse Beslut till: Lisa Sollenborn (FÅ) Kansliet (FÅ) Samtliga nämnder (FK)

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Ks 212 Dnr KS Utvärdering av medborgarundersökningen 2010 Kommunstyrelsens beslut 1. Rapporten godkänns. 2. Resultatet kommuniceras snarast ut till medborgarna. Förslag till förenklad uppföljning för medborgarundersökningen godkändes av KSAU Denna förenklade uppföljning ska Analysera de olika delresultaten av medborgarundersökningen för att titta på i vilka delar Oxelösund får avvikande betyg. Ge i uppdrag till de verksamheter där det finns andra mätningar och jämförelser att bidra i analysfasen. Dessa ska redovisas med koppling till Medborgarundersökningen som genomfördes våren Peka på förbättringsområden (frågan tas upp i koncernledningsgruppen om vilka åtgärder som ska vidtas). Syftet är att undersöka inom vilket område insatser behöver göras om Oxelösund vill vara en kommun som uppfattas som attraktiv att bo och arbeta i. Projekttiden sträcker sig t o m 31/ Analysarbetet har gjorts och verksamheterna har bidragit i detta arbete. Ämnet har varit uppe till diskussion i koncernledningsgruppen Tjänsteskrivelse Rapport förenklad uppföljning

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Ks 212 Dagens sammanträde Ylva Sanfridsson, informationsansvarig föredrar ärendet. Förslag Ordföranden föreslår följande tillägg: resultatet kommuniceras snarast ut till medborgarna. Beslutsgång Ordföranden frågar om sitt tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Beslut till: Ylva Sanfridson (FÅ) Leif Hallström (FK)

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Ks 213 Dnr KS Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2012 Kommunstyrelsens beslut 1. Verksamhetsplanen för 2012 antas med följande ändring: 300 tkr för sommarjobb som i förslaget har flyttats till gata/park flyttas tillbaka till kommunstyrelsen. 2. Verksamhetsplanen ska vid kommunstyrelsens första sammanträde 2012 kompletteras med ett kalendarium för när satsningar ska återrapporteras till kommunstyrelsen. 3. Till kommunstyrelsens sammanträde första sammanträde 2012 ska verksamhetsplanen kompletteras med en redogörelse för hur de satsningar som ingår i kommunstyrelsens budget ska hanteras. Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde om Mål och budget Enligt budgetreglerna ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. I anvisningarna som tagits fram för nämndernas arbete med verksamhetsplan framgår att följande delar ska ingå; de ekonomiska ramarna för respektive verksamhet, hur nämnden ska arbeta med kommunmålen, hur nämnden ska arbeta med de satsningar som givits, vad som ska följas upp under året och vid behov nämndens styrning i övrigt av den egna verksamheten. Kommunstyrelsen gav arbetsutskottet i uppdrag att arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan vilket har skett tillsammans med förvaltningen. Förslaget till verksamhetsplan kommer att tas upp för samverkan innan kommunstyrelsens sammanträde. En del av de satsningar som ingår i kommunstyrelsens budget berör kommunen som helhet. Ett arbete med att planera hur satsningarna ska hanteras pågår tillsammans med övriga berörda och hinner inte slutföras till kommunstyrelsens sammanträde i november. Därför föreslås att verksamhetsplanen kompletteras med den delen till kommunstyrelsens sammanträde Tjänsteskrivelse Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Ks 213 Dagens sammanträde Magnus Pettersson, ekonomichef föredrar ärendet. En enig kommunstyrelse beslutar om följande ändring: 300 tkr för sommarjobb som i förslaget har flyttats till gata/park flyttas tillbaka till kommunstyrelsen. Förslag Solweig Ericsson-Kurg (FP) föreslår följande tillägg: Verksamhetsplanen ska vid kommunstyrelsens första sammanträde 2012 kompletteras med ett kalendarium för när satsningar ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordföranden frågar om Solweig Ericssons-Kurgs (FP) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Beslut till: Kommunchefen (FÅ) Enhetschefer och avdelningschefer kommunledningsförvaltningen (FÅ) Lisa Sollenborn (FÅ) Göran Bernhardsson (FÅ)

17 Sammanträdesprotokoll Blad 17 Ks 214 Dnr KS Ekonomisk uppföljning per oktober månad för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Ekonomiska uppföljningen per oktober för kommunstyrelsen godkänns. Resultatet kommer enligt prognosen att bli ett underskott på -390 tkr. Avvikelserna beror bl.a. på Mat- och städservice får ett ökande underskott, tkr. I budget finns ett krav att vidtaga effektiviseringsåtgärder i städverksamheten med tkr. Detta har inte genomförts, men en utredning har bedrivits under året. En nulägesanalys över framförallt måltidsverksamheten har tagits fram, ombyggnad av storköket har skett och kommunen har köpt leveranser av skolmat under hösten från extern leverantör. Organisatoriska frågor ska behandlas av Kommunstyrelsen inom kort och därefter måste ett betydande rationaliseringsarbete drivas igenom. För 2011 är dock prognosen att de inte ger tillräcklig effekt under året. Det positiva utfallet inom markförsörjning, arbetslokaler och verksamhetsfastigheter, totalt tkr, beror på att fastighetsskatter / -avgifter blir väsentligt lägre än budgeterat. Detaljplanen för bl. a. Femöre har ändrats från allmän platsmark till tomtmark för småhus, vilket gör att kostnaden för fastighetsskatt sjunker jämfört med budget. Förlikningen om Barken kostade 484 tkr som inte var budgeterade. Under verksamhet Kommunstyrelse uppkommer ett överskott, 629 tkr, p.g.a. att anslaget för Oxelösundare inte kommer att utnyttjas, 200 tkr, och att medel för att kompensera Utbildningsnämnden med 465 tkr för utökad Komvux-verksamhet inte utnyttjas. Anslaget för Projekt mat och städ förväntas att gå åt under resterande del av året, liksom tilläggsanslaget för visionsarbete på 400 tkr vilket också förväntas att förbrukas. Ett underskott inom Gemensam verksamhet, tkr, beror på konsult- och rekryteringskostnader för de vakanser som varit och fortfarande består inom kommunledning och centrala befattningar. Dessutom uteblir en mindre intäkt från Förab, eftersom kommunchefen inte längre är VD där. Gator och vägar kommer att kosta 750 tkr mer än budget beroende på snöröjningen 250 tkr samt att gatljusunderhållet inte var budgeterat. Kommungemensam adm. kommer att kosta ca 950 tkr mindre än budgeterat. Inom jobbpussel-projektet kommer ersättningar till vikarier för olika utbildningstillfällen att bli mycket lägre än budgeterat. Dessutom finns en vakans inom projektet när projektledaren arbetar på annan tjänst. Arbetet med att utveckla informationssidan har medvetet bromsats för att förbättra ekonomin.

18 Sammanträdesprotokoll Blad 18 Ks 214 Utanför Kommunstyrelsen egen verksamhet kommer Överförmyndaren att redovisa ett underskott på ca -120 tkr avseende arvoden till gode män m.m. Kommunfullmäktiges budgetutfall blir också negativt p.g.a. hög närvaro bland ersättare och kostnader för gruppledararvoden. Tjänsteskrivelse Dagens sammanträde Magnus Pettersson, ekonomichef föredrar ärendet.

19 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Ks 218 Dnr KS Taxa för fiskehamnen Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslag till taxa för fiskehamnen 2012 fastställs. Från och med 2009 är inriktningen för taxor och avgifter att dessa ska fastställas i samband med beslut om mål och budget. Taxorna ska redovisas i ett samlat dokument. Kommunstyrelsens kontor har samlat in nämndernas och kommunbolagens förslag till taxor och avgifter för Uppgifterna har sammanställts i dokumentet Taxor 2012, vilket antogs av Kommunstyrelsen 26 oktober, med vissa justeringar, som styrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 9 november. Efter Kommunstyrelsens behandling av ärendet har förslag till taxa för fiskehamnen inkommit från Kustbostäder. Förslaget innebär höjningar av taxan. Tjänsteskrivelse Dagens sammanträde Per Alm, VD för kommunbolagen föredrar ärendet.

20 Sammanträdesprotokoll Blad 20 Ks 215 Dnr KS Ekonomisk uppföljning per oktober månad för hela kommunen Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Ekonomiska uppföljningen per oktober för kommunen godkänns. 2. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen i februari redovisa genomförda samt planerade åtgärder för 2012 för att klara den föreslagna budgeten samt återställa en tredjedel av 2011 års underskott samt en konsekvensanalys för hela kommunen. I Budget 2011 har kommunen ett årsresultat på 8,1 miljoner kr och ett resultat enligt kravet på balans i kommunernas ekonomi på 0,2 miljoner kr. Mellanskillnaden består av dels reavinster som inte får räknas med i överskottet, 8,1 miljoner kr, och dels tillgodo av upplösning av en tidigare gjord avsättning för avtalspensioneringar, 0,1 miljoner kr. Resultatet 2011 kommer enligt prognosen att försämras till -9,6 miljoner kr jämfört med mål och budget (-16,6 miljoner kr enligt balanskravsregeln). Verksamheterna bedömer ett sammanlagt underskott på -17,3 miljoner kr. Tjänsteskrivelse Dagens sammanträde Magnus Pettersson, ekonomichef föredrar ärendet. Förvaltningschefer för övriga nämnder informerar om vidtagna åtgärder. Förslag 1. Ordföranden föreslår med instämmande av Patrik renfors (V) följande tillägg: Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen i februari redovisa genomförda samt planerade åtgärder för 2012 för att klara den föreslagna budgeten samt återställa en tredjedel av 2011 års underskott samt en konsekvensanalys för hela kommunen. 2. Dag Bergentoft (M) föreslår följande tillägg: Kommunchefen får i uppdrag att omgående presentera en plan med kraftfulla åtgärder för att snarast få ekonomin i balans och att kommunstyrelsen snarast beslutar om genomförande samt anställnings- och investeringsstopp till dess att situationen klarnat.

21 Sammanträdesprotokoll Blad 21 Ks 215 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsförslag 1 mot Dag Bergentofts (M) tilläggsförslag 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag. Reservation Leif Thor (M), Solweig Ericsson-Kurg (FP) och Jan Widegren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag. Dag Bergentoft (M) reserverar sig skriftligen enligt följande: När kommunens delårsrapport för augusti presenterades för kommunstyrelsen visade det sig att resultatet kraftigt avvek från budget speciellt för Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. För helåret presenterades en prognos för Utbildningsnämnden med en förlust på 2,8 miljoner och för Vård- och omsorgsnämnden 9,3 miljoner. Kommunstyrelsen beslutade då att ge kommunchefen i uppdrag att redovisa en analys av underskottet speciellt med avseende på Vård- och omsorg, men dessutom för Mat- och städ, som år efter år ger ett underskott mot budgeten. Dessutom krävdes en förklaring varför personalen ökade okontrollerat med 33 personer. Vi framhöll också vikten av att ekonomin stagades upp så att kostnaderna kommer i balans med budgeten inte bara i år utan att vi går in med rätt kostnader för år När vi nu fått en ny prognos kan vi konstatera att någon förbättring inte skett utan att tvärtom det ekonomiska förfallet har fortsatt. Utbildningsnämnden kommer med en ny prognos på -4,6 miljoner och Vård- och omsorgsnämnden -13,1 miljoner. Och vad är det som säger att detta kommer att hålla? Totalt för kommunen blir resultatet -9,6 miljoner. Att det inte blir ännu sämre beror på reavinster och upplösning av reserver. Balanskravsresultatet blir -16,6 miljoner, och enligt kommunallagen måste detta återställas inom tre år. Vi måste alltså gå från en förlust på 16,6 miljoner till en vinst på i snitt drygt 5 miljoner. Hur ska detta gå till? Och märk väl att det inte är tillåtet att förbättra detta resultatgenom försäljning av kommunens tillgångar. Kommunens ekonomiska situation är mycket allvarlig och trenden måste brytas omgående. Det tar tid att vända trenden, ingen tid får förloras. Vi yrkar därför att kommunchefen får i uppdrag att omgående presentera en plan med kraftfulla åtgärder för att snarats få ekonomin i balans och att kommunstyrelsen snarast beslutar om genomförande. För att inte förlora tid yrkar vi dessutom på anställnings- och investeringsstopp till dess situationen klarnat.

22 Sammanträdesprotokoll Blad 22 Ks 216 Dnr KS Årliga ägardirektiv till de kommunala bolagen Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Godkänna förslag till ägardirektiv för 2012 med följande ändring: Att direktivet om att flytta städenheten lyfts ur eftersom beslut ännu inte är fattat. Utöver de gällande ägardirektiven utfärdar Kommunen årliga ägardirektiv till de kommunala bolagen. I ägardirektiven anger ägaren (kommunen) vad bolaget ska göra och inte. Kommunfullmäktige har i kommunstyrelsens reglemente delegerat rätten att utfärda ägardirektiv till kommunstyrelsen. I förslag till ägardirektiv 2012 anges avkastningskrav, koncernbidrag och utdelning. Kustbostäder ges specifika direktiv om att de ska bidra till att kommunen når de kommunmål som fullmäktige beslutat, hålla regelbundna och goda kontakter med kommunens socialtjänst samt att bolaget ska ta över kommunens städresurser. Oxelö Energi ges specifika direktiv om att de ska verka för vindkraftsetableringar, utbyggnad av fjärrvärme, öka utnyttjandet av den överskottsenergi som genereras av SSAB, aktivt arbeta för att stödja kunder i arbetet med energieffektivisering, öka takten i upprustningen av VA nätet samt aktivt verka för att minska avfallets mängd och farlighet. Tjänsteskrivelse Förslag till ägardirektiv Dagens sammanträde Per Alm, VD kommunbolagen föredrar ärendet. Förslag Dag Bergentoft (M) föreslår med instämmande av Leif Thor (M) följande ändring: Att direktivet om att flytta städenheten lyfts ur eftersom beslut ännu inte är fattat. Beslutsgång Ordföranden frågar om Dag Bergentofts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

23 Sammanträdesprotokoll Blad 23 Ks 217 Dnr KS Förab - extern upplåning och kommunal borgen Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Ingå borgen för Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 2. Oxelösunds kommun tar fortsättningsvis en borgensavgift som motsvarar den marginal som vid varje tillfälle gäller för koncernbanken gentemot bolagen, f.n. 0,15 %. Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB har idag ett lån i Oxelösunds kommun / koncernbanken på tkr. Detta lån är gammalt och togs i samband med att Oxelösunds kommun bildade en äkta koncern och ett moderbolag och överlät innehavet av samtliga aktier i dotterbolagen (Oxelö Energi AB samt Kustbostäder i Oxelösund AB). Nya skatteregler gör att räntor på lån från kommunen inte är avdragsgilla för Förab. Räntebeloppet uppgår till 800 tkr 850 tkr per år beroende på ränteläget. När Förab måste återföra denna räntekostnad till beskattning får bolaget därvid betala ca 220 tkr i skatt till staten. För att undvika detta kan bolaget istället låna pengar direkt av en extern bank och samtidigt betalat tillbaka lånet till kommunen / koncernbanken. Kommunen kan då amortera sin låneskuld till externa banker med samma belopp. Bolagets revisorer har konsulterats om hur ett dylikt, nytt låneupplägg kan ske till största möjliga nytta för hela kommunkoncernen. Tjänsteskrivelse

24 Sammanträdesprotokoll Blad 24 Ks 217 Dagens sammanträde Per Alm, VD kommunbolagen föredrar ärendet. Förslag Dag Bergentoft (M) föreslår följande ändring: borgensavgiften ska ändras till 0,25 %. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Dag Bergentofts (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Dag Bergentoft (M), Leif Thor (M), Solweig Ericsson-Kurg (FP) och Jan Widegren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag.

25 Sammanträdesprotokoll Blad 25 Ks 219 Dnr KS Överföring av ansvaret för kommunens fastigheter från kommunstyrelsen till Kustbostäder AB Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med Kustbostäder genomföra överföringen av de resterande fastighetsfrågorna till Kustbostäder AB. Måldatum är 1 april Det har funnits en otydlighet gällande ansvar och roller när det gäller kommunens fastighetsförvaltning. Därför har frågan om överföring av ägandet av de kommunala verksamhetsfastigheterna till Kustbostäder har diskuterats under flera år. Dikussion resulterade efter utredning i ett beslut av kommunstyrelsen , 70 att göra ett omtag av upplägget med ägardirektiv. I syfte att tydliggöra fastighetsägarrollen och att skapa större samordning mellan funktioner inom kommunen som hanterar strategiska frågor som rör fastighetsägande, innehöll ovan refererade beslutet i kommunstyrelsen en avgränsning av ägardirektivet till Kustbostäder innebärande att Kustbostäders ansvar omfattar enbart teknisk fastighetsförvaltning medan kommunen internt skapar en funktion som hanterar strategisk fastighetsförvaltning. En ny tjänst som fastighetsstrateg inrättades därför inom Kommunstyrelsens kontor men tjänsten har inte besatts. Kommunstyrelsens kontor föreslår att alla fastighetsfrågor överlåts till Kustbostäder. Detta för att uppnå skalfördelar, samla all fastighetskompetens på ett ställe och skapa en tydligare struktur kring var verksamheten skall vända sig i fastighetsfrågor. Tjänsteskrivelse Dagens sammanträde Per Alm, VD för kommunbolagen föredrar ärendet.

26 Sammanträdesprotokoll Blad 26 Ks 220 Dnr KS Kostnadsberäkning för upphandling av ekologiska livsmedel Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för en tydligare utredning av kostnadsberäkningen avseende ekologiska livsmedel. Regeringen har satt ett nationellt mål att 25 % av de råvaror som serveras i offentlig verksamhet skall vara ekologisk. Enligt en rapport från Ekomatcentrum har över hälften av landets kommuner och landsting tagit politiska beslut att öka andelen ekologisk mat, men det är endast en handfull som klarat 25 % Oxelösunds kommun har beslutat att man skall eftersträva att uppnå det nationella målet om 25 % ekologiska råvaror Kommunchefen har fått i uppdrag att inför 2012 återkomma med en beräkning av kostnad för den del upp till 25 % som inte kan köpas inom nuvarande kostnadsram. Inköpschefen har tillsammans med Trosa, Gnesta och Nyköping som ingår i vårt gemensamma livsmedelsavtal gjort beräkningar att det är en kostnadsökning på % för att uppnå det nationella målet om 25 % ekologiska livsmedel, enligt följande: Oxelösunds kommun köper livsmedel för 4 miljoner kronor per år. 25 % av dessa skall vara ekologiska. Inköp för 1miljon kronor per år skall vara ekologiska och kostar då 30% mer vilket motsvarar kronor per år. För att Oxelösunds kommun skall nå det nationella målet om 25% ekologiska livsmedel 2012, krävs ett utökat anslag på kronor. Tjänsteskrivelse

27 Sammanträdesprotokoll Blad 27 Ks 220 Dagens sammanträde Förslag Solweig Ericsson-Kurg (FP) föreslår återremiss för en tydligare utredning av kostnadsberäkningen avseende ekologiska livsmedel. Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet kan avgöras idag och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. Beslut till: Magnus Pettersson (FK) Lars-Erik Carlsson (FÅ) Ann Gredander (FÅ)

28 Sammanträdesprotokoll Blad 28 Ks 221 Dnr KS Samverkan med polismyndigheten i brottsförebyggande arbete Kommunstyrelsens beslut 1. Den beskrivna inriktningen för arbetet godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att efter samråd med arbetsutskottet teckna ett övergripande samverkansavtal med polismyndigheten gällande brottsförebyggande arbete. 3. Kommunchefen får i uppdrag att teckna en överenskommelse med polismyndigheten om en handlingsplan för det brottsförebyggande samverkansarbetet Nuvarande samverkansavtal mellan Polismyndigheten och Oxelösunds kommun gäller till och med december Kommunstyrelsens kontor har därför inlett diskussioner med Polismyndigheten om ett nytt avtal från och med Parterna har överenskommit om en inriktning för det fortsatta arbetet som innebär att parterna gemensamt utarbetar ett förslag till övergripande samverkansavtal samt att en handlingsplan för samordnade brottsförebyggande insatser utarbetas. För att samverkansavtal och en handlingsplan ska kunna tecknas före årsskiftet föreslår kommunstyrelsens kontor att Kommunstyrelsen godkänner den beskrivna inriktningen för arbetet samt att kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att teckna överenskommelse respektive handlingsplan med polismyndigheten gällande det brottsförebyggande samverkansarbetet Tjänsteskrivelse Beslut till: Niklas Thelin (FÅ) Polismyndigheten, Kjell Malmkvis och Annika Granath (FK)

29 Sammanträdesprotokoll Blad 29 Ks 222 Dnr KS Svar på revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Kommunstyrelsens beslut 1. Skrivelse daterad antas som svar på rapporten. 2. Kommunchefen får i uppdrag att arbeta fram en kommunövergripande bilpolicy. Arbetet återrapporteras till arbetsutskottet innan sommaren Möjligheter och kostnader för att installera elektroniska körjournaler/färdskrivare i fordonen ska undersökas. PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar. Undersökta enheter inom kommunen är de som innehåller flest bilar samt de kommunala bolagen. Granskningen i kommunen innefattar den egna bilpoolen (internservice), samt hemtjänsten. Genomgången visar att det saknas en bilpolicy både i kommunen och i de kommunala bolagen. Körjournaler saknas på vissa enheter och i de kommunala bolagen. Drivmedelsförbrukningen bör stämmas av mot drivmedelskostnaderna halvårsvis eller årsvis och dokumenteras, vilket inte görs idag. För att skapa förutsättningar för en god intern kontroll bör ett övergripande ramverk upprättas för hur bilar får användas och hur dokumentation, löpande körjournaler, skall föras (bilpolicy). Därtill bör dokumenterade rutiner upprättas för kontroll av körjournaler, rimlighet i bensinåtgång jämfört med körsträcka samt kontroller av hantering av bensinkort för att säkerställa att bilar endast används i tjänsten och på avsett vis. Kommunstyrelsen delar revisorernas syn på förutsättningar för en god kontroll. Ett arbete med att ta fram en kommunövergripande bilpolicy kommer att inledas. Vidare kommer den kontroll av körjournaler och drivmedelskostnader som görs på internservice att dokumenteras i fortsättningen. Tjänsteskrivelse Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer