Fastighetsägaren NILS HOLGERSSON-RAPPORTEN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsägaren NILS HOLGERSSON-RAPPORTEN:"

Transkript

1 Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Mellansverige Nr 7 november 2011 Välkommen ÖBO! Kommunägda ÖrebroBostäder AB:s (ÖBO) inträde som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige i oktober höjde en del ögonbryn, kanske inte minst bland er som är medlemmar sedan tidigare. Detta eftersom Fastighetsägarna traditionellt inhyser privatägda fastighetsföretag, tillsammans med det faktum att ÖBO varit ett av de kommunala bolag som fått utstå en hel del kritik från Fastighetsägarnas sida. Kritiken har i mångt och mycket grundat sig i orättvisan i att ett kommunalt bolag erhåller finansiellt stöd från skattekollektivet, utan att övriga aktörer på samma marknad får ta del av samma stöd. När det stod klart att den här typen av stöd gick i strid mot EU:s statsstödsregler ändrades lagstiftningen och de kommunala bolagen och dess ägare ska sedan årsskiftet att bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. ÖBO:s medlemsansökan har förankrats brett, såväl styrelsen för Örebro län som regionstyrelsen är positiva till den nya medlemmen. Jag vill passa på att hälsa vd Ulf Rohlén och hans personal varmt välkomna i föreningen. Medlemskapet innebär att rösten från Fastighetsägarna Örebro län växer i styrka och att alla hyresvärdar i Örebro, oavsett ägarform, får lättare att samarbeta kring stort och smått. Det innebär också att vi kan ta gemensamma krafttag när det gäller att utveckla hyresrätten och bostadsmarknaden i Örebro. Tillsammans kan vi öka trycket på beslutsfattarna att minska regelfloran och ge hyresrätten en mer rimlig skattebelastning. Björn Söderholm, vd NILS HOLGERSSON-RAPPORTEN: Allt större del fasta avgifter när taxorna fortsätter att stiga Taxorna för avfall, VA, el och fjärrvärme fortsätter att urholka hyrorna. Det visar årets Nils Holgersson-undersökning som nyligen publicerades. I genomsnitt i landet har taxorna stigit med drygt tre procent men lokala avvikelser finns och framför allt tenderar den fasta delen öka på bekostnad av den rörliga delen. Det råder stora skillnader mellan kommunerna. I sörmländska Oxelösund kostar de fyra nyttigheterna för ett typiskt flerbostadshus med 15 lägenheter 263 kronor per kvadratmeter och år medan kostnaden för samma hus i Strängnäs är 352 kronor. Tittar vi på hela landet har taxorna i genomsnitt stigit med 3,4 procent samtidigt som inflationen per september 2011 ligger på 2,6 procent. I den aspekten har höjningarna varit relativt sansade men lokala avvikelser finns, säger Andreas Sjöberg, marknadsansvarig på Fastighetsägarna Mellansverige. Bland annat har fjärrvärmen i Västerås stigit med åtta procent mellan 2010 och 2011 och Mälarenergi har beslutat om samma höjning för Största skillnaderna i taxor mellan kommunerna gäller fjärrvärme och VA-avgift och höjningarna tenderar oftare ske på den fasta delen. Det är ett problem på flera sätt, dels minskar fastighetsägarnas möjligheter att spara på kostnaderna, dels försvinner incitamenten att främja klimatet och miljön eftersom förbrukningsdelen för mindre betydelse, säger Andreas Sjöberg. Dock finns leverantörer som går åt motsatt håll. E.ON inför vid årsskiftet en ny prismodell i Malmö som gör det möjligt för företagskunder att direkt påverka fjärrvärmekostnader. Prismodellen har tre delar, en energidel, en effektdel och en flödesdel, och är helt rörlig. Eftersom prismodellen saknar fasta komponenter som utjämnar kostnaderna för värmen över året, kommer fakturorna att vara högre vintertid och lägre sommartid. Modellen kommer senare att spridas till E.ON:s Billigast respektive dyrast ort i våra län DALARNA GÄVLEBORG UPPSALA VÄSTMANLAND SÖRMLAND ÖREBRO ÖSTERGÖTLAND Borlänge Rättvik Gävle Ockelbo Uppsala Tierp Västerås Norberg Oxelösund Strängnäs Örebro Hällefors Norrköping Valdemarsvik 240 kr 350 kr 268 kr 334 kr 289 kr 321 kr 240 kr 338 kr 263 kr 352 kr 289 kr 337 kr 297 kr 339 kr Kostnad kronor per kvm/år övriga nät. Företagskunderna har efterfrågat en prismodell för fjärrvärme där energibesparande åtgärder syns direkt på fakturan, säger försäljningschefen Mats Hågensen. Därför inför vi nu en rörlig prismodell som helt speglar den aktuella förbrukningen, månad för månad. Fastighetsägarna Mellansveriges medlemmar har under hösten bjudits in till informationsmöten om taxornas utveckling. Eftersom kostnadsrelaterad hyressättning tillhör det förflutna kan taxorna inte användas som argument vid hyresförhandlingarna. Däremot är det bra att för egen del som fastighetsägare veta hur det egna beståndet ligger till i förhållande till typhuset. Dessutom finns stora besparingar att göra genom ganska enkla justeringar i befintlig utrustning i fastigheterna, säger Andreas Sjöberg. Styrelsen föreslår fusion med Fastighetsägarna Norr sid 2 ÖBO medlem i Fastighetsägarna Mellansverige sid 3 Informationsträffar för BRF sid 3

2 Krönikören Det låter bra i Norr Åren runt förra sekelskiftet, i samma veva som man började spela in de första grammofonskivorna och flyga motorflygplan, bildades de första lokala fastighetsägarföreningarna på större orter runt om i vår region. Stadens fastighetsägare samlades kring lokala och praktiskt inriktade frågor som exempelvis sophantering och försäkringar mot brand. Vid den här tiden fanns inte hyresförhandlingslagen, inte heller plan- och bygglagen eller fjärrvärmelagen. Inte för att Sverige var ett laglöst land, men väl lagglest, jämfört med idag. Även om de lokala frågeställningarna inte blivit färre så har de nationella blivit desto fler för landets fastighetsägare. Hyresrätten verkar på en starkt reglerad marknad och det är inte en lätt uppgift för den enskilde fastighetsägaren att agera eller ens ha en åsikt i alla de frågor som rör fastighetsägarens vardag. Strukturen i fastighetsägarorganisationen förändrades i omgångar under 1900-talet genom att de små föreningarna gick samman till större. Att gå samman gav mer resurser till de större gemensamma frågorna som existerar oavsett fastighetsägarens geografiska hemvist. Nu finns intresse för fusion av än större mått, när Fastighetsägarna Norr och Fastighetsägarna Mellansverige verkar gå mot en gemensam organisation. Bland de förtroendevalda finns tydliga positiva förväntningar på de effekter som kan uppstå genom en resursotpimering och kostnadseffektivisering av den större föreningens sammansatta resurser. Jag delar denna förväntan och tror, efter att ha träffat våra trevliga och kunniga kollegor i Norr på tjänstemannasidan, dessutom att vi kan ha mycket att lära av varandra. De i Mellansverige som har svårt att se praktiska eller ekonomiska fördelar av fusionen kan kanske istället glädjas åt möjligheten till fler tillfällen att lyssna till den norrländska dialekten, som enligt SIFO är Sveriges näst mest attraktiva dialekt. Kanske vi från gnällbältet, som enligt samma undersökning har den värsta dialekten, kan ha något att lära även på det området? Eva Jonsborg, redaktör Styrelsen för Fastighetsägarna Mellansverige: Vi föreslår samgående mellan Fastighetsägarna Mellansverige och Fastighetsägarna Norr Som framgått redan i föregående nummer av Fastighetsägaren kommer styrelsen att föreslå fullmäktige vid deras ordinarie höstmöte att vi inleder ett samgående mellan Fastighetsägarna Mellansverige och Fastighetsägarna Norr. Styrelsens närmare skäl för detta förslag kan enkelt sammanfattas som mer medlemsnytta för samma pengar. Strukturerna i respektive förening är väldigt lika. Det gäller såväl hur fastighetsföretagandet ser ut som näringsliv och infrastruktur. Inom båda föreningarna finns såväl expansiva, välmående orter som orter med vikande befolkningsunderlag, stigande medelålder bland befolkningen, vakanser i bostadsbeståndet och därmed sammanhängande problem. Genom en sammanslagning av föreningarna kan vissa synergieffekter främst vad gäller administration uppnås. Genom en större medlemsbas ökar avsevärt underlaget för att tillhandahålla kvalificerade tjänster. Vi ser också stora möjligheter att ytterligare stärka vårt näringspolitiska arbete genom att medlemsbasen blir så mycket större. Slutligen ser vi också att den sammanslagna föreningen, i än högre grad än vad de nuvarande föreningarna var för sig kan, blir en viktig motpol till den alltmer framträdande storstadsfokuseringen vad gäller Fastighetsägarnas näringspolitiska fokus. Vi vill på detta sätt informera samtliga medlemmar om förslaget innan fullmäktige genomförs. Konkret kommer fullmäktige att få ta ställning till ett stadgeförslag där Mellansveriges geografiska ansvarsområde utvidgas till att omfatta även Norrs nuvarande. Förutsatt att fullmäktigemötet bifaller styrelsens förslag kommer sammanslagningsarbetet att påbörjas omgående. I praktiken kommer det dock att dröja en bra bit in på 2012 innan sammanslagningen fullbordats. Bland annat kommer det att krävas ett konfirmerande beslut vid föreningens ordinarie årsmöte till våren. Har du frågor är du naturligtvis välkommen att kontakta någon i styrelsen eller vår vd, Björn Söderholm. Styrelsen Fastighetsägarna Mellansverige genom ordföranden Hans-Olof Lund Diös förvärvar Norrvidden Östersundsbaserade. Diös Fastigheter AB, med fastighetsbestånd i bland annat Gävleborg och Dalarna, har tecknade i september avtal med Skrindan AB om förvärv av Norrvidden AB. Förvärvet sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 5,8 mdkr. Tillträde beräknas ske den 30 december Norrvidden AB har sitt fastighetsbestånd i mellersta och norra delarna av Sverige, från Gävle upp till Gällivare. Genom Andra positiva effekter är att de båda bolagen kompletterar varandra mycket väl vilket skapar en kompe- förvärvet ökar Diös sitt tensmässigt stark organi- fastighetsvärde från cirka 5,3 mdkr till ca 11,1 mdkr. Hyresintäkterna beräknas öka från 579 mkr till mkr. sation som är till gagn för samtliga intressenter, avslutar Christer Sundin. Diös finansiella rådgivare Sammanslagningen av i förvärvsprocessen har varit Norrvidden och Diös känns Catella Corporate Finance väldigt naturligt, säger Diös Christer Sundin, vd och Handelsbanken Capital Diös Fastigheter AB. vd, Christer Sundin. Kombinationen Markets. bildar den betydan- de fastighetsaktören som den Norrländska marknaden behöver. Marknadspositionen på våra orter stärks kraftfullt och ger oss en viktig roll som aktiv partner till samhällets och näringslivets utvecklingsfrågor. Förvärvet finansieras huvudsakligen genom en fullt garanterad nyemission om cirka 1,1 mdkr samt genom upptagande av nya fastighetskrediter om cirka 4,5 mdkr. Eva Jonsborg Källa:

3 Kom ihåg att tömma myntrör och spara era dokument hos Itkett! Kommunala ÖrebroBostäder blir medlem i Fastighetsägarna ÖrebroBostäder AB (ÖBO), som med sina lägenheter är ett av Sveriges största bostadsbolag, har gått in som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige. Ett banbrytande samarbete har därmed initierats. Ulf Rohlén, vd på ÖrebroBostäder. I bred politisk enighet beslutade Riksdagen förra hösten om en ny lagstiftning rörande förhållandet mellan privata och allmännyttiga fastighetsföretag. En viktig förändring är det krav på affärsmässighet som numera ställs på de kommunala bostadsbolagen. Detta innebär att marknadsförutsättningarna blir mer likställda oberoende av ägarform. En naturlig följd av Riksdagens beslut är att ett kommunägt fastighetsföretag som ÖBO därmed kan ställa sig bakom de näringspolitiska ambitioner som uttrycks inom Fastighetsägarna. Genom medlemskapet kan parterna också hämta inspiration från varandra. ÖBO har att lära av Fastighetsägarna när det gäller affärsmässigheten i branschen, och jag tror att Fastighetsägarna kan ha något att lära av oss utifrån hur vi arbetar med samhällsnyttiga frågor, säger Ulf Rohlén, vd på Örebro- Bostäder. Innan hyreslagstiftningen förändrades fanns en del befogad kritik gentemot kommunernas styrning av många av de kommunala bostadsbolagen, som kunde åtnjuta fördelar genom borgensfria lån, förmånliga räntenivåer och oskäligt låga avkastningskrav. Jag har full förståelse att en sådan ordning skapar irritation bland övriga aktörer på samma marknad. Men så bröt också detta mot EU:s statsstödregler, vilket gjorde att lagstiftningen skrevs om. Idag spelar alla aktörer, oavsett ägare, med i stort sett samma spelregler på bostadshyresmarknaden, säger Björn Söderholm, vd Fastighetsägarna Mellansverige. Att lagstiftningen förändrats innebär visserligen inte att de kommunala bostadsbolagen därmed per automatik agerar affärsmässigt. Fastighetsägarna har för avsikt att följa upp att lagen efterlevs och ÖBO kommer inte att undantas från den granskningen. ÖBOs otroliga dominans på bostadshyresmarknaden i Örebro gör bolaget till ett av dem som kommer att prioriteras när Fastighetsägarnas följer upp lagstiftningens tillämpning. Detta är ÖBO fullt medvetna om, säger Björn Söderholm. Varken ÖBO eller någon av Örebros större privata Björn Åqvist, vd Carlson & Åqvist, och ordförande för Fastighetsägarna Örebro län. fastighetsägare på bostadssidan som vi pratat med ser några problem till samarbete som grundar sig ägandeformen. Tvärtom, sedan årsskiftet pratar vi samma språk och i stort sett alla de frågor som vi diskuterat ser vi möjligheter att kunna komma fram i, bara vi arbetar tillsammans. Framför allt ser vi att samarbetet är bra för stadens utveckling, vi har samma ambitioner när det gäller att bidra till en ökad tillväxt och att göra Örebro till ännu bättre stad att leva och bo i, säger Björn Åqvist, ordförande i Fastighetsägarna Örebro län och till vardags vd för familjeföretaget AB Carlson & Åqvist. Ett konkret samarbetsområde är hålla uppe en fortsatt hög nyproduktionsnivå i Örebro, som de senaste åren fått ett tillskott av nästan nya lägenheter med hyresrätt, varav de privata fastighetsägare stått för 60 procent av byggandet. För att kunna fortsätta bygga så att människor har råd att bo så måste vi göra något åt byggpriserna. Det är på kort sikt ofta en stor förlustaffär att bygga nytt idag. Planerar vi tillsammans och får bättre koll på byggbranschen och deras prissättning så tror jag att vi har en möjlighet att pressa byggpriserna, säger Ulf Rohlén. Eva Jonsborg Hög tid att byta till Fastighetsägarna Dokument Ytterligare en påminnelse om att Itkett, den nuvarande tjänsten för dokument- och mallhatering efter årsskiftet ersätts av ett nytt system som drivs i Fastighetsägarnas egna regi. Det nya systemet, Fastighetsägarna Dokument, är ett mer användarvänligt och kundanpassat system, med ett antal nya funktioner exempelvis: Minskat dubbelarbete genom att bilagor fylls i automatiskt. Möjlighet att ändra ordning på bilagorna genom att dra-och-släppa. Bilagorna omnumreras automatiskt. Löpande handledning genom mallarna. Möjlighet till enkel- och dubbelsidig utskrift. Kontakta gärna oss om ni har frågor: Sofie Roy-Norelid (svarar på frågor om projektet), Line Zandén (svarar på frågor om kontraktsmallarnas innehåll), fastighetsagarna.se, Informationsmöten för bostadsrättsföreningar Föreningen bjuder in styrelseledamöter och andra intresserade till informationsträffar om vilka lagar och regler som styr bostadsrättsföreningens verksamhet. Träffarna kommer särskilt att fokusera på hur föreningen bör agera när skador uppstår i en lägenhet eller i fastigheten. Vi kommer också att informera om våra rutiner vid förvaltning av bostadsrättsföreningar, särskilt angående betalning av fakturor, lägenhetsregister samt inkassotjänster. Än så länge är tid och plats inbokad i Gävle, håll utkik i nästa nummer av Fastighetsägaren för information om var vi håller övriga träffar, eller besök Gävle 16 nov. kl på Clarion Hotell Winn, Norra slottsgatan 9, Gävle. Vi bjuder på fika! Anmälan senast den 14 nov. på , eller

4 Rapport från Fastighetsmässan Business Arena Business Arena mötesplats för fastighetsbranschen Business Arena har kommit att bli en viktig mötesplats för ledande personer och beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. Fastighetsägarna Mellansverige var på plats med fyra tjänstemän, för att medverka i seminarieprogrammet samt bemanna Fastighetsägarnas gemensamma monter i lobbyn på Stockholm Waterfront, där evenemanget hölls. Årets Business Arena september bjöd på ett omfattande seminarieprogram med fokus på aktuella frågeställningar, trender och framtidsfrågor rörande branschens utveckling, på regional, nationell och internationell nivå. Fastighetsägarna en framträdande partner Flera företrädare från Fastighetsägarna framträdde under Business Arena. En av dessa var Fastighetsägarnas Mellansveriges vd Björn Söderholm, som hade som uppgift att leverera sin bild av utvecklingsorterna Västerås och Örebros tillväxtkapacitet på seminariet Från Norr till Söder: Expansiva regionala fastighetsmarknader. Björn Söderholm identifierade flera faktorer som borgar för fortsatt snabb tillväxt på båda orterna, men höjde också ett varningens finger för riskerna med att agera passivt i frågor som handlar om infrastruktur och byråkratiska processer. Med på seminariet fanns också Fredrik Törnqvist, vd på Västerås kommunala bostadsbolag Mimer AB, samt representanter från respektive kommunförvaltning. En panel med experter gavs i uppgift att bedöma orternas potential och trots goda betyg till båda orterna var det till sist Västerås som förutspåddes som vinnare på sikt, främst på grund av närheten till huvudstaden. Underhållande debatt om affärsmässighet Ett annat spännande semniarium var det som hade rubriken Ny spelplan och nya aktörer på bostadsmarknaden, där bland andra Barbro Engman, Hyresgästföreningens ordförande och Fastighetsägarna Stockholms vd Christer Jansson medverkade. Åhörarna fick lyssna till en slagfärdig och underhållande debatt mellan dessa två aktörer, som uppenbart inte delade synen på vad lagstiftaren hade i åtanke med uttrycket affärsmässighet hos de kommunala bostadsbolagen. Ett framgångsrikt evenemang Evenemanget genomförs årligen i Stockholm under två dagar och samlade i år över svenska och internationella fastighetsägare, fastighetsinvesterare, regionföreträdare, statsvetare, forskare, politiker och samhällsbyggare för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Inför 2011 års arrangemang hade femton kommuner gått med som partners, däribland Eskilstuna, Linköping & Norrköping (som även ingår i Fjärde storstadsregionen), Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro från vår region. Jämfört med förra året hade såväl antal partnerskap som antal deltagare nästan fördubblats, vilket tyder på att Business Arena fått fäste som fastighetsbranschens nationella mötesplats. Text: Eva Jonsborg Foto: Charlotte Naversten

5 Fråga experten Nyheter i korthet Hur får jag bort vägglöss? Några hyresgäster har ringt och klagat på att de om morgnarna vaknar med någon sorts insektsbett. Saneringsföretaget säger att det är vägglöss. Vilket ansvar har jag som hyresvärd för att få bort ohyran? Svar: De senaste åren har många fastighetsägare återigen fått problemen med vägglöss. För femton år sedan var vägglusen i princip utrotad i Sverige. År 2007 gjorde Anticimex saneringar och år 2010 blev det saneringar. Vägglöss eller deras spillning upptäcks ofta i eller i närheten av sängen. Vägglusen liknar vanligen en äppelkärna till både färg, form och storlek. Den håller sig gömd i sprickor och i håligheter under dagen och kryper fram när mörkret lägger sig, för att suga blod. Vägglusen har misstänkts för att sprida sjukdomar men det finns inga bevis för att det är så. Inte heller är det så att vägglöss förekommer mer i utrymmen som är smutsiga. Vad är man då skyldig att göra som hyresvärd när det finns vägglöss i fastigheten? Till att börja med är en hyresgäst som upptäcker att det finns ohyra av något slag i lägenheten skyldig att genast informera hyresvärden om detta. Hyresvärden är i sin tur skyldig att utrota ohyran, om ohyran inkräktar på lägenhetens användbarhet, vilket ofta är fallet när det gäller vägglöss. Om en hyresvärd inte utrotar ohyran har hyresgästen rätt att säga upp sig under vissa förutsättningar. Om en hyresgäst genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om en hyresgäst underlåter att informera hyresvärden om ohyran och på så vis bidrar till att ohyran sprids är det grund för förverkande av hyresrätten. Som hyresvärd är det emellertid viktigt att tänka på att även om hyresgästen skulle vara ansvarig för att det finns ohyra i lägenheten är hyresvärden skyldig att åtgärda problemet. Hur gör man då för att få bort vägglössen? Vägglusen är dessvärre svårbekämpad. För att utrota vägglöss krävs oftast att man anlitar ett saneringsföretag och upprepade saneringar. Hyresgästen får enligt hyreslagen lov att tåla de inskränkningar i nyttjanderätten som uppstår under tiden då saneringen utförs. En hyresgäst har dock rätt till nedsättning av hyran för den tid ohyra förekommit. Maria Waldestrand, fastighetsjurist Välkommen Camilla! Den nya rösten i vår växel tillhör Camilla Wansulin, som sedan september är anställd som receptionist i Eskilstuna. Camilla kommer närmast från Skanska, där hon arbetat som administratör. Hon har också erfarenhet från arbete som fastighetsskötare hos Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Övrig personal önskar Camilla varmt välkommen till Fastighetsägarna Mellansverige. Höstmöte Gävle-Dala Fastighetsägarna Gävle-Dala hade höstmöte på First Hotel Statt i Hudiksvall den 20 september. Mötet inleddes med en mycket god tapastallrik. Därefter fick medlemmarna höra Mats Gradh, stadsarkitekt i Hudiksvalls kommun, berätta om Hudiksvalls utveckling, vad som händer intill nya E4:an och hur staden ska ta till vara sitt kustnära läge. Detta följdes av höstmötet och avslutningsvis berättade föreningens tjänstemän Mats Gustafsson och Johanna Moberg om hur hyresförhandlingarna för bostäder är tänkta att bedrivas 2012 och vilka yrkanden som är lagda. Välkommen på din länsförenings höstmöte De flesta av er har vid det här laget fått kallelser till er länsförenings höstmöte. Höstmötet är en trevlig tillställning där ni får tillfälle att träffa andra medlemmar, föreningens tjänstemän och lyssna till nyheter och intressanta föredrag. Alla medlemmar är välkomna till sin länsförenings höstmöte, glöm bara inte att anmäla dig. 17 november Södermanland 9 november Örebro 9 november Öst Datum för Gävle-Dalas och Västmanland- Uppsalas höstmöten har passerats. Aktuellt i hyresförhandlingarna Hyresförhandlingar är påkallat i samtliga kommuner där höjningarna yrkas från 1 januari 2012.Förhandlingstider har börjat bokas upp och på en del orter har yrkanden överlämnats till hyresgästföreningen. Vi återkommer löpande med information så fort via har några träffade överenskommelser att redovisa. Konstruktiv dialog kring bygglovsprocessen i Örebro Näringspolitiska gruppen i Örebro, som består av medlemsföretag och tjänstemän från föreningen, har inlett ett samarbete med kommunens politiker och tjänstemän för att förbättra hanteringen av bygglov i kommunen. Sedan nya plan- och bygglagen började gälla har regelverket stramats upp ytterligare och de kommunala tjänstemännen har behövt förändra sina rutiner, samtidigt som antalet inkomna bygglovsärenden ökade drastiskt tiden innan den nya lagen trädde i kraft. Detta upplever vissa har påverkat bygglovshanteringen i Örebro negativt. För det fortsatta utvecklingsarbetet söker vi goda och dåliga exempel på bygglovsansökningar i Örebro kommun, som kommunens tjänstemän kan ta del av i syfte att förbättra sina rutiner. Hör av er mellan.fastighetsagarna.se om ni har något exempel som kan bidra till gruppens arbete. Akelius AB Blomkvist Eva Boman Helena Brf Hyacinten nr 20 i Gävle Nya medlemmar BRÖDERNA Törnblom Fastighet AB Centralt i Stan i Gävle 3 AB Fagerhyltan Fastigheter AB Patrik Loo AB Provinsfastigheter I och II AB Sjölund Mattias och Carina Växtriket i Mälardalen AB ÖrebroBostäder AB Danderyd Eskilstuna Nora Gävle Västerås Gävle Nacka Ljusdal Stockholm Köping Eskilstuna Örebro Välkomna som medlemmar i Fastighetsägarna Mellansverige!

6 På gång Gävle-Dala Kurs: Avflyttningsbesiktning, Gävle Datum och tid: 8 november kl Sista anmälningsdag 26 oktober. Läs mer på Informationsmöte för Bostadsrättsföreningar, Gävle Datum och tid: 16 november kl Plats: Clarion Hotell Winn, Norrla slottsgatan 9, Gävle Välkommen till en kväll fullspäckad med nyttig information om vilka lagar och regler som styr föreningens verksamhet. Anmälan senast den 14 november till eller Nätverk Gävle, studiebesök Datum och tid: 17 november kl Plats: 9.45 i entrén hos Kronofogden (Skomakarg.1) Anmäl ditt deltagande senast måndag den 14 november till Kurs: Att skriva kommersiella hyresavtal, Falun Datum och tid: 8 december kl Kursen behandlar de allmänna förutsättningarna för ingående av lokalhyresavtal, fördelar respektive nackdelar med standardavtal samt avtalstolkning. Sista anmälningsdag 24 november. Läs mer på Södermanland Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete SBA, Eskilstuna Datum och tid: 9 november Plats: Föreningens kontor, Kungsgatan 6-8 Medlemmar erbjuds under hösten 2011 en utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Läs mer på fastighetsagarna.se/mellansverige eller kontakta andreas. Anmälningar tas emot av Kursvgift är kr ex. moms. Höstmöte Södermanland Datum och tid: 17 november kl 19:00 Plats: Hotell Statt i Katrineholm Anmälan senast: 14 november Egenkontroll för fastighetsägare, Eskilstuna Datum och tid: 30 november, För anmälan eller mer information om systemet Egenkontroll för fastigheter, kontakta Marlies Pieterse, energi- och miljöspecialist, tel , Västmanland-Uppsala Uppsala Datum: 9 november. För mer information kontakta Marlies Pieterse, Energi- och miljöspecialist, tel , Nätverk Västerås 10 november kl Vi gör ett studiebesök för att titta närmare på nyproduktion. För anmälan eller frågor, kontakta Andreas Sjöberg: Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete SBA, Västerås Datum och tid: 10 november Plats: Föreningens kontor, Kristinagatan 14 Medlemmar erbjuds under hösten 2011 en utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Läs mer på fastighetsagarna.se/mellansverige eller kontakta andreas. Anmälningar tas emot av Kursvgift är kr ex. moms. Kurs: Hyresrätt Fördjupning lokaler, Västerås Datum: november kl Kursen vänder sig till dig som genomgått Grundläggande hyresrätt eller har motsvarande kunskaper. Läs mer på Uppsala Datum: 16 november För mer information kontakta Marlies Pieterse, Energioch miljöspecialist Fastighetsägarna Mellansverige, tel , mejl: fastighetsagarna.se Örebro Studiebesök E.ON Örebro 8 november Frukost och studiebesök i fjärrvärmeanläggningen, information om föreningens rabattavtalet med E.ON. Separat inbjudan kommer. Kurs: Obetalda hyror och inkasso, Örebro Datum: 9 november kl Kursen behandlar inkassohanteringen när en hyresgäst är i betalningsdröjsmål samt hantering av störningsärenden. På kursen går vi också igenom betalningsföreläggande, utmätning, avhysning och delgivningsrutiner. Sista anmälningsdag 27 oktober Läs mer på Höstmöte Örebro Datum och tid: 9 november kl 18:00 Plats: Scandic Grand Anmälan senast: 31 oktober till fastighetsagarna.se s Kurs: Reparation & Ombygnad Entreprenad, Örebro Datum och tid: 22 november kl På denna kurs kommer vi att gå igenom det entreprenadjuridiska regelsystemet som gäller mellan beställare och entreprenör vid reparationer, ombyggnader och nybyggnader. Sista anmälningsdag 8 november. Läs mer på Kurs: Ombyggnad och standardförbättring av bostadslägenhet, Örebro Datum och tid: 6 december Kursen syftar till att utifrån hyreslagen beskriva regelverket vid ombyggnad och standardförbättring. Sista anmälningsdag 22 november. Läs mer på www. fastighetsagarna.se/mellansverige. Bygginfo, Örebro Datum och tid: 8 december klockan Anmäl er till senast den 6 december Egenkontroll för fastighetsägare, Örebro Datum: 14 december kl För anmälan eller mer information om systemet Egenkontroll för fastigheter, kontakta Marlies Pieterse, energi- och miljöspecialist, tel , Medlemsnätverk Örebro Studiebesök 9 november kl 14.00, visning av Finfast nya bygge på Ladugårdsängen. För info mejla After work 18 november kl after-work på Hotell Clarion. Julbord 8 december ca kl Julbord på Sjökrogen. För info/anmälan mejla hermanssonfast.se, senast den 8 november. Öst Höstmöte Norrköping Datum: 9 november Finspång Datum: 10 november För mer information kontakta Marlies Pieterse, Energioch miljöspecialist Fastighetsägarna Mellansverige, tel , mejl: fastighetsagarna.se Kvinnligt nätverk Öst Datum: 16 november För mer information och anmälan kontakta Egenkontroll för fastighetsägare, Norrköping Datum: 23 november kl För anmälan eller mer information om systemet Egenkontroll för fastigheter, kontakta Marlies Pieterse, energi- och miljöspecialist, tel , Kurs: Vem får rätt? praktikfall inom hyresrätten, Norrköping Datum och tid: 24 november kl 9-17 Frågan uppkommer ofta vem av hyresvärden eller hyresgästen som har rätt vid olika problemställningar. Sista anmälningsdag 10 november Läs mer på Studiebesök E.ON Norrköping 29 november Frukost och studiebesök i fjärrvärmeanläggningen, information om föreningens rabattavtalet med E.ON. Separat inbjudan kommer. Bygginfo, Norrköping Datum och tid: 8 december klockan 9-11 Anmälan: Östhammars kommun Datum: 14 december För mer information kontakta Marlies Pieterse, Energioch miljöspecialist Fastighetsägarna Mellansverige, tel , mejl: fastighetsagarna.se Fastighetsägarna Mellansverige Kungsgatan 6-8, Eskilstuna Ansvarig utgivare: Björn Söderholm Redaktion: Eva Jonsborg, Andreas Sjöberg, Ola Ström Grafisk form: Eva Jonsborg Tryck: Gävle Offset 2011

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller i någon

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Våren 2012 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser Fastighetsägarna Utbildning Våra Kurser våren 2013 FastighEtsägarna MITTNORD Ett av Fastighetsägarnas mål är att höja kompetensen inom fastighetsbranschen. Fastighetsägarna Utbildning erbjuder ett brett

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2012 Utbildningar våren 2012! Vi underlättar din vardag Nu är det åter dags att presentera ett nytt kursprogram.

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Fastighetsägaren. I systemet finns alla de funktioner som behövs för att tillgodose myndighetens krav på dokumentation

Fastighetsägaren. I systemet finns alla de funktioner som behövs för att tillgodose myndighetens krav på dokumentation Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Mellansverige Nr 6 september 2011 Hyresrätten återigen bortglömd År 2012 ännu ett budgetår med fortsatt underläge för hyresrätten i matchen mellan upplåtelseformerna

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) s. 1(6) Till Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen överlämnar härmed sina synpunkter

Läs mer

Skyddsombud hindrades inte

Skyddsombud hindrades inte SEPTEMBER 2014 Nr 5 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. UR INNEHÅLLET FRÅN ARBETSDOMSTOLEN AD 2014 nr 48 Skyddsombud hindrades inte Sidan

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag

Branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag Branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag STUDENTBOSTADSFÖRETAGEN är branschorganisationen som verkar för att skapa förutsättningar för sina medlemmar att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

2016 P R O G R A M B L A D

2016 P R O G R A M B L A D 2016 PROGRAMBLAD Ställ ut på HR-Dagarna 2016 När ni deltar som utställare på HR-Dagarna 2016 når ni personalchefer, HR-Chefer och VD på företag på de orter där ni vill öka er marknadsföring och försäljning.

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

fjärrvärme & miljö 2015

fjärrvärme & miljö 2015 fjärrvärme & miljö 2015 Fastighetsägarna Sverige Fjärrvärmens låga klimatpåverkan lyfts ofta som en av produktens främsta styrkor. Denna rapport visar, när vi granskar 60 fjärrvärmeleverantörer runt om

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken - Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB Håkan Ernklev 2013-09 1 Att planera,

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande Sammanfattning Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015 Klimatpakten Nyhetsbrev April 2015 Välkommen till nya Klimatpakten! Från och med 2015 är Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholms stad, ordförande för Klimatpakten. Läs hennes tankar om Klimatpakten och

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Väl kommen 2008 till höstens kurser

Väl kommen 2008 till höstens kurser Välkommen till höstens kurser 2008 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkrings området? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2011 Utbildningar våren 2011! Beprövade koncept blandas med nyheter Vi har under åren arbetat fram ett högkvalitativt

Läs mer

Våren 2012. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR

Våren 2012. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR Våren 2012 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR Uppdatera dig hos oss Nu är det åter igen dags att presentera ett nytt kursprogram. Vi är redan framme vid

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt

Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt Rune Thomsson Chefsjurist Fastighetsägarna Sverige 2008-05-12 Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt En pågående statlig utredning, Hyreslagsutredningen, har i uppdrag att göra en genomgripande

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

VI FINNS DÄR DU FINNS FÖRETAGARNA ÖRNSKÖLDSVIK

VI FINNS DÄR DU FINNS FÖRETAGARNA ÖRNSKÖLDSVIK VI FINNS DÄR DU FINNS FÖRETAGARNA ÖRNSKÖLDSVIK DU, JAG OCH VI Det finns en sorts människor som gärna jobbar efter klockan fem. Men som gnisslar tänderna om nätterna, när de kommer att tänka på sjukförsäkringsreformer,

Läs mer

Motion 30 Motion 31. med utlåtanden

Motion 30 Motion 31. med utlåtanden Motion 30 Motion 31 med utlåtanden 83 Motion 30 Finns det något hopp om en räddningsplan mot hyreshöjningarna? SÄNKTA HYROR Äntligen är vi ense om frysta hyror till att börja med. Vår nya regionordf. Greger

Läs mer

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING!! 1 Ambassadör Uppdaterad 8 augusti 2012 Detta är ett material för Hyresbostäder i Norrköping. Copyright ( ) alla rättigheter reserverade

Läs mer

Fläkten från Nordost

Fläkten från Nordost har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för: 1. Att fungera som ett språkrör mellan kommunens företrädare och de lokala företagen - med kommunikation åt bägge hållen.

Läs mer

FÖRETAGARE. Bli leverantör till offentlig sektor

FÖRETAGARE. Bli leverantör till offentlig sektor FÖRETAGARE Bli leverantör till offentlig sektor Varje år upphandlar vi på Inköp Gävleborg varor och tjänster för ca 4 miljarder SEK till våra medlemskommuner och bolag. För dig som företagare innebär det

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

Sista anmälningsdag 25 mars

Sista anmälningsdag 25 mars PÅMINNELSE Sista anmälningsdag 25 mars konstruktiv krock 2008 Svenskt Näringslivs Lärarfortbildningsdagar Hej Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. De kommer snart att bestämma sig

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER Fastighetsägarna Fastighetsägarna Stockholm Stockholm VÅRENS KURSER 2014 FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM Fastighetsägarna Stockholm tar tillvara dina intressen som fastighetsägare. Vi är den största branchorganisationen

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

DOM 2015-05-05 Stockholm

DOM 2015-05-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2015-05-05 Stockholm Mål nr M 8398-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-27 i mål nr M 3320-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och räddningstjänstnämnden

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket Inblick Läkemedelsverket Maj 2015 Foto: Helena Mohlin Läkemedelsverket, EMA och framtiden Artikeln baseras på en intervju med Tomas Salomonson som är ordförande i CHMP, den europeiska läkemedelsmyndigheten

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30)

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30) Deltog: Helena Bengtsson, Mjölby Marie Eriksson, Söderköping Anne Hederén, Länsbiblioteket Karin Hermansson, Ödeshög Inger Hollström Flis, Motala Tommy Jansson, Norrköping Anja Leiding, Åtvidaberg Sten

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Fastighetsägaren. Vad händer med bostadshyrorna 2011? Medlemsmöten om nya hyreslagstiftningen för bostäder

Fastighetsägaren. Vad händer med bostadshyrorna 2011? Medlemsmöten om nya hyreslagstiftningen för bostäder Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Mellansverige Nr 7 november 2010 Trampa på gasen och lätta ankar, Attefall När det i samband med regeringsförklaringen stod klart att Kristdemokraternas

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s. Källkritik s. 11 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Samarbete s. 10 Slutsatser s. 9 ELEVHJÄLP Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Lösningar s. 8 Perspektiv s. 7 Likheter och skillnader s. 6 1 Resonera/diskutera/samtala

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00-09:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Laila Borger

Läs mer

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att upphandla en konsultmäklare skiljer sig från att upphandla konsulter på traditionellt vis. Normalt tittar man på konsulternas kompetens men här måste

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. PM 2012:74 RV (Dnr 001-650/2012) Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder och Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU 2012:25) Remiss från Justitiedepartementet

Läs mer

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Anmäl er senast 1 november - http://www.cleantechinn.se/hostmote2013 Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Datum: 12 november, 2013 Plats: Light Meetings, Fokus på tillväxt - för dig och ditt

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16 Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 rättegångsbalken föreligger, som avser att förbjuda en revisor att, vid vite, under

Läs mer

Pannrumssafari. Samarbetspartners

Pannrumssafari. Samarbetspartners Pannrumssafari Samarbetspartners 1 Citat från pannrumssafarin:»rätt i tiden. En kall vinter och stigande energipriser svider i plånboken.lagom omfattande med fyra träffarroligt att åka runt på olika ställen,

Läs mer

UF-året elev. januari. februari. mars. april. maj. augusti. september. oktober. november. december. marknaden... Registrering. Kolla.

UF-året elev. januari. februari. mars. april. maj. augusti. september. oktober. november. december. marknaden... Registrering. Kolla. Idéer... Kolla marknaden... augusti. september. oktober. november. december Registrering Affärsplan UF-året elev januari. februari. mars. april. maj Regional Mässa SM i UF-företagande Årsredovisning Välkommen

Läs mer

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer December 1 STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar temperaturen på den svenska fastighetsbranschen och publiceras två gånger per

Läs mer

Haveriet på bostadshyresmarknaden. Vår segregerade stad. En rapport om boendesegregationen i mellansvenska städer

Haveriet på bostadshyresmarknaden. Vår segregerade stad. En rapport om boendesegregationen i mellansvenska städer Haveriet på bostadshyresmarknaden Vår segregerade stad En rapport om boendesegregationen i mellansvenska städer Tid för förändring SCB:s siffror talar sitt tydliga språk. I så gott som samtliga av Mellansveriges

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken. Bild: Kristina Roupé

Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken. Bild: Kristina Roupé Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken Bild: Kristina Roupé Återvinningsindustrierna Oktober 2007 Kapa lagen! Enligt Miljöbalken har kommunerna monopol på allt avfall

Läs mer

Presumtionshyror. Enkät om bostadsbyggande. Redovisning av enkätsvar om bostadsbyggande & hyressättning. Hyresgästföreningen Riksförbundet 2013 10 16

Presumtionshyror. Enkät om bostadsbyggande. Redovisning av enkätsvar om bostadsbyggande & hyressättning. Hyresgästföreningen Riksförbundet 2013 10 16 0 (8) Presumtionshyror Enkät om bostadsbyggande & hyressättning Redovisning av enkätsvar om bostadsbyggande & hyressättning Hyresgästföreningen Riksförbundet 2013 10 16 1 Resultatredovisning - Bostadsbyggande

Läs mer

Välkommen till andra upplagan av Mjölby Bomässa

Välkommen till andra upplagan av Mjölby Bomässa Välkommen till andra upplagan av Mjölby Bomässa Med E4:an precis vid knuten är Mjölby en del av den expansiva fjärde storstadsregionen och allt fler människor väljer att bosätta sig i kommunen. Här finns

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

MRO-AKTUELLT (11/2012)

MRO-AKTUELLT (11/2012) Uppsala Östras Bx Vinterbild från 23 december, foto Johan Vinberg. Jag sitter just nu på eftermiddagen den 23:e, med min laptop på Uppsala Östras Bx och skådar ut mot SLs pendeltåg, SJs Uppsalapendel och

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Uppdrag: Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2

Uppdrag: Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2 Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. I Uppdrag: Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2 Dags att ta steget från ord till handling Uppdrag: Rädda Östersjön! Ni har nu

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig.

Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig. Anställa lärling Postad av Kenta Jonsson - 11 nov 2013 22:08 Hej alla. Är inne på att anställa en lärling. Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig. Just nu

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

HAR DU PLATS FÖR EN TILL?

HAR DU PLATS FÖR EN TILL? HAR DU PLATS FÖR EN TILL? Till hösten flyttar många till Karlstad för att studera. Vi är otroligt glada att de väljer just vår stad och Karlstads universitet. Dessvärre är det svårt att hitta boende till

Läs mer

Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning

Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning Till föreningsstämman 2003 Förslag till Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning Bakgrund Vid SKBs föreningsstämma år 2000 behandlades en motion om hyressättningsfrågor. Den diskussion som följde med

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer