Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf Ks 28 Au 51 Dnr KS/ Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bifalla förslag nedanstående förslag till beslut under förutsättning att MSB bidrar med de medel som angetts i kostnadskalkylen, samt att finansiering sker från avsatta medel för investering i förhyrda lokaler Förslag till beslut Säkerhetssamordnare Peter Birgersson Dafteryd och administrativ chef Mats Granberg föreslår att Kommunfullmäktige antar det framtagna åtgärdsförslaget att uppdra till säkerhetssamordnaren att hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansöka om bidrag som motsvarar förslaget, kronor, samt att ange att åtgärderna i förslaget ska genomföras att uppdrag till säkerhetssamordnaren att hos MSB göra avrop på myndighetens ramavtal, gällande reservelverk, samt att avsätta investeringsmedel avseende Stadshuset med kronor, vilket motsvarar kommunens nettokostnad för investeringarna på kronor. Ärendebeskrivning s kommun har hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), via Länsstyrelsen om genomförande av en ledningsanalys, avseende stadshuset i. Analysen är genomförd av MSB och externa konsulter. Resultatet pekar på behov av en rad åtgärder för att säkerställa Justerandes sign s Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum driften av stadshuset som en väl fungerande ledningsplats vid en eventuell extraordinär händelse. MSB föreslår åtgärder gällande ledningslokaler, strömförsörjning/reservkraft, telefoni, skalskydd med mera, som är av stor betydelse även i den dagliga verksamheten. De föreslagna åtgärderna ligger väl i fas med övriga planerade åtgärder i Stadshuset, men ska se som ett avskilt projekt som ska särredovisas. Den totala kostnadskalkylen för åtgärderna uppgår till kronor. Av dessa har vi möjlighet att få bidrag från MSB med kronor. Administrativ chef Mats Granberg och säkerhetssamordnare Peter Birgersson Dafteryd har inkommit med tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 6 februari Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Sven Moosberg (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Justerandes sign s Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

3 STRÖMSTADS KOMlIlUN ~ Krisberedskap Peter Birgersson Dafteryd tele (1) Yttrande Dnr:KS/ Kommunstyrelsen Kommunalledningsplats, förslag till tekniska åtgärder för säker ledning. s kommun ansökte hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), via länsstyrelsen den 21 februari 2011 om genomförande aven ledningsanalys, avseende Stadshuset i. Analysen är nu genomförd av MSB och extema konsulter. Resultatet pekar på behov aven rad åtgärder för att säkerställa driften av Stadshuset som en väl fungerande ledningsplats vid en eventuell extraordinär händelse. Man föreslår åtgärder gällande ledningslokaler, strömförsöljninglreservkraft, telefoni, serverrum, radiosamband/tv, skal skydd inldusive ombyggd mottagningsfunktionlreception och vidarekopplat brand/utrymningslarm samt videokonferensanläggning. Den totala kostnadskalkylen för åtgärdema uppgår till Av dessa har vi möjlighet att få bidrag från MSB som motsvarar De föreslagna åtgärdema ligger väl i fas med övriga planerade åtgärder i Stadshuset men skall ses som ett avskilt projekt som skall sältedovisas. Vi föreslår Kommunstyrelsen Att anta det framtagna åtgärdsförslaget Att uppdra åt säkerhetssamordnaren att hos MSB ansöka om bidrag som motsvarar förslaget, , samt ange att åtgärdema i förslaget skall genomföras under åren Att uppdra åt säkerhetssamordnaren att hos MSB göra avrop på myndighetens ramavtal, gällande reserveiverk. Att avsätta investeringsmedel avseende Stadshuset med , vilket motsvarar kommunens nettokostnad för investeringama på ' 1,I ", ; i / ' / d: / '- ri i " _ { J', ':;" J Mats GraJloerg. AdministJlativ chef '-J u I'V V /ila a~(, ~~%/ Peler Birgerssonya ery~ säkerhetssam,9id~ s kommun Miljö- och byggförvaltningen Krisberedskap STRÖMSTAD (växel) (fax) Org nr: Bankgiro:

4 Diarienummer (1) Enheten för skydd och säkerhet Arne Kroon Myndigheten för samhällsskydd och beredskap KARLSTAD Yttrande över inkommen ansökan om stöd till kommunal ledningsplats i s kommun s kommun har skickat in en ansökan om att få en avstämning av ledningsförmågan vid kommunens ledningsplatser. Avstämningen avser bl.a. stöd för att bedöma kommunens möjligheter att kommunicera med andra myndigheter samt om skalskyddet och IT-säkerheten är tillräckligt. Kommunen bifogar säkerhetspolicy samt lednings- och informationsplan. Länsstyrelsen stödjer s kommuns ansökan och överlämnar ärendet till MSB. Arne Kroon Kopia till: s kommun, Peter Birgersson Dafteryd Postadress: VÄNERSBORG Besöksadress: Drottninggatan 2 Telefon: (växel) (direkt) Telefax: E-post:

5 1(18) STR Ö0i1STi\r~ KOM MUN 1(01' nlunsryr2!sen Kommunalledningsplats Förslag till tekniska åtgärder för säker ledning för s kommun O 1 Dm.k~, I~.t I ~. PP.q.1"... Handl. nr ''' ',..,......" Myndigheten för samhöltsskydd och beredskap

6 3(18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Projektgrupp GENOMFÖRANDE Produktion och vidmakthållande Provning, besiktning LOKALER Förslag till åtgärder STRÖMFÖRSÖRJNING Rum för reservkraftaggregat Reservkraft TELEFONI Lokaler för telefoniutrustning Telesystem IT Lokaler för IT UPS-rum Nodrum It-säkerhet RADIOSAMBAND TV Kommunikationsradiosystem Radio/TV-system KOSTNADER Kostnadssammanställning åtgärdsförslag Kostnadssammanställning inför ersättningsbesiktning Bilaga 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps grundkrav på reservkraftanläggning. Bilaga 2 Kravspecifikation visualisering kommunal ledning Bilaga 3 Anvisningar och tekniska krav för utförande av rum för dataservrar och kommunala noder Bilaga 4 Ritningar Sam con AB/KarlstadlKenneth Gustafsson C:\L _Pågående arb\b Kl Utredningar\\Atg\A TG _. doc Utskrivet:l

7 5(18) 1 INLEDNING I Lag (206:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna ledningsplatser för kommunledningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har ansvaret att stödja kommunerna i deras arbete med att åstadkomma säkra förutsättningarna för effektiv och säker ledning under höjd beredskap. Sådana förberedelser innebär också att ledningsförmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred ökas. För att åstadkomma detta åtgärdsförslag har kommunen som första åtgärd genomfört en till sina förutsättningar anpassad ledningsanalys. Utifrån ledningsanalysen skall en ledningsplan och informationsplan upprättas och övas. För att belysa säkerheten i kommunens datasystem kommer kommunen att utföra en "IT-säkerhetsanalys". Med ovanstående som underlag har en inventering och dokumentation av de tekniska stödsystemens nuvarande omfattning och funktion, samt vilka lokaler som finns att tillgå för ledning utförts. Resultaten tillsammans med kraven på funktionalitet identifierar de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå den avsedda säkerheten. Detta har resulterat i detta åtgärdsförslag som består aven textdel med en kostnadskalkyl fördelad på fyra huvudområden och utgör underlag för bedömningen om statligt stöd. De fyra huvudområdena är: Lokaler för ledningsfunktion Strömförsörjning Telefoni IT-säkerhet Detta åtgärdsförslag har framtagits av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med s kommun och konsulter. Som ett första steg har en inventering av befintliga lokaler och installationer utförts. Inventeringen har sedan utgjort underlag för detta åtgärdsförslag. Checklistan från inventeringen och detaljerad kostnadskalkyl skickas ut tillsammans med utkastet av åtgärdsförslaget och bifogas ej den slutliga utgåvan av åtgärdsförslaget. 1.1 PROJEKTGRUPP Myndigheten för samhällsskydd och beredskap s kommun s kommun s kommun s kommun s kommun s kommun s kommun s kommun SamCon AB Elektrotekniska Byrån AB Ulf Nyberg Niels Bredberg Peter Birgersson-Dafteryd Kjell Äberg Anette Knutsson Andreas Thorn Jan Gumeliusson Sören Hansson Mats Granberg Kenneth Gustafsson Ingemar Andersson Projektledare, sambandsansvarig Kommunchef Sä ke rhetschef Säkerhetssamordnare IT-chef IT-tekniker IT-tekniker Fastighet Administrativ chef Samordnande konsult Elkonsult Samcon AB/KarlstadIKenneth Gustafsson C:\L]ågående arblb I Kl Utredningar\lAtglA TG_.doc Utskrivet:

8 6(18) 2 GENOMFÖRANDE 2.1 PRODUKTION OCH VIDMAKTHALLANDE Kommunen svarar för genomförande av ~tgärder efter det att det statliga bidraget är beslutat och fastställt. Underlag i form av bygghandlingar tas fram i erforderlig omfattning s~ att funktionskraven redovisade i detta ~tgärdsförslag uppn~s. Finns tveksamheter om att utförandet ej uppfyller funktionskraven kontaktas projektledare hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ätgärderna skall även uppfylla gällande föreskrifter samt kommunens egna tekniska krav och krav p~ utförande. Installerade utrustningar s~som reservkraftaggregat, ups-aggregat etc. är kommunens egendom. Kommunen förbinder sig att vidmakth~lia investeringen d v s h~lia utrustningen i gott skick och att ha utbildad personal som handhar och underh~lier utrustningen. 2.2 PROVNING, BESIKTNING Följande aktiviteter ska planeras in i tidplan för projektet. Egenprovning. All installerad utrustning ska egenprovas. Egenprovning ska dokumenteras via protokoll. Samordnad funktionsprovning. Reservkraftaggregatet funktionsprovas med full last (reservkraftaggregatets märklast) i minst 4-6 timmar. Normallasten skall kompletteras med tillfälliga belastningsobjekt s~ 110 % last erh~lis under del av provet. Detta för att bedöma reservkraftaggregatets och kringutrustningens funktion och kapacitet. Drift och underh~lispersonal deltar. Provningen protokollförs. Vid containeraggregat utförs provning endast med normallast. Utbildning av kommunens drift och underhållspersonal. Kommunen skall ha utbildad personal som handhar och underh~lier utrustningen. Personalen ska godkänna levererad dokumentation och instruktioner. Utbildning av drift - och underh~llspersonal utförs av entreprenören för respektive installerad utrustning. Utbildningen dokumenteras med intyg. Slutbesiktning utförs enligt AB / ABT. Kommunens funktionsprov. Kommunen genomför funktionsprov, av installerad utrustning, i egen regi med minst 6 timmars drift under full ordinarie verksamhet i kommunhuset. Utbildad drift - och underh~lispersonal ansvarar för driften. Protokoll upprättas. Ersättningsbesiktning. När ~tgärder är genomförda skall dessa verifieras mot funktionskraven innan slutlig ersättning till kommunen kan utbetalas. Detta sker genom att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utför en s.k. "ersättningsbesiktning." Provningar enligt ovan skall vara genomförda innan ersättningsbesiktningen utförs. Dokumentation, intyg och protokoll skall finnas tillgängliga vid besiktningen. Även kostnadssammanställning enligt avsnitt 8.2 skall redovisas vid besiktningen. Sam con AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson C:\L _Pågående arblb I Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

9 7(18) 3 LOKALER Avser lokaler för ledning, information 3.1 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER Se översiktsritningar Bilaga Allmänt De första kända invandrarna till Bohuslän kom mellan f Kr och bosatte sig vid Lihult intill sjön Lången i den östra delen av s kommun. Lihultskulturen är känd för sina stenyxor av grönsten som tillverkades med en typisk form. Lihultarna importerade grönsten som man förädlade för att sedan exportera i regionen. Landskapet var under medeltiden omväxlande norskt och svenskt fram till 1380 då drottning Margareta blev unionsregent. En union som varade helt fram till 1524 då vi blev danska, vilket vi var till freden i Roskiide Området hade under hela medeltiden goda ekonomiska förutsättningar med omfattande export av skogsprodukter och korn. Man har funnit räkenskaper som visar att man vid Strömsåns mynning 1575 hade en lastplats för skogsprodukter, vid lastholmen, Laholmen. Då Bohuslän blev svenskt 1658 tillhörde marken på norra sidan om Strömsån Blomsholms gård. Sydsidan tillhörde ett norskt odalshemman. För att minska Fredrikshaids dominerande betydelse som exporthamn beslutade förmyndarregeringen den 23 maj 1667 att grunda en köping på platsen Strömmen. Detta var Sveriges första köping som inte var beroende aven närliggande stad. Man fick egna handelsrättigheter, rätten till fri seglation och handel med utlandet. Allt i syfte att få den norska handeln till Sverige. Kommunvapnet minner fortfarande om denna tid, genom sin avbildade hummerkogg. Den 19 oktober 1667 beordrades landshövdingen att byta in kronomark mot det norska odalshemmandet söder om ån för att skapa möjlighet till bebyggelse. Ortsnamnet nämns första gången Ar 1672 fick köpingen rätt till egen församling med kyrka, vilken uppfördes Den 15 april 1676 stadfästes stadsprivilegierna av Karl XI. Ar 1779 godkände provinsialläkaren Johan Leyonmarck källvattnet vid Bojarkilen för brunnsdrickning. Det blev startskottet för 160 år som havskurort. Vid andra världskrigets utbrott försvann havskurortsverksamheten, för att återupptas kring millenniumskiftet hade ca 300 invånare omkring 1750, men det stundom mycket goda och inkomstbringande sillfisket gav en ekonomisk skjuts framåt hade folkmängden ökat till nära Ar 1850 var man cirka 1300 och år 1950 cirka Idag bor det cirka i kommunen varav ungefär bor i centralorten. Stadshuset är beläget i centrum med liten risk för att allvarliga olyckor med gasutsläpp, eller motsvarande, skall inträffa i byggnadens närhet. De kommunala förvaltningarna, utom räddningstjänsten, tekniska, omsorg, barn och utbildning finns lokaliserade i stadshuset. Här finns även växel och serverrum placerade. Byggnaden har goda utrymmen för kommunal ledning och arbetsrum för stödfunktioner. Information till allmänhet och media kan ske i mindre omfattning i byggnaden. Vid behov av information till större grupper avses denna ske i aulan i s Gymnasium som rymmer 400 personer och ligger cirka 2 km från stadshuset. Samcon AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson C:IL]ågående arblb Kl Utredningar\\Atg\A TG _. doc Utskrivet:l

10 8(18) Stadshuset består aven centralbyggnad med 2 flyglar och torn samt en vid byggd del i 2 plan. Det finns inga andra hyresgäster än de kommunala förvaltningarna. Vid behov kan en reservledningsplats anordnas i räddningstjänstens lokaler cirka 1500 m från stadshuset. För information till allmänhet avses i aulan i s Gymnasium som ligger cirka 2 km från stadshuset att användas. Utrymmet är lämpligt för upp till 400 personer och har erforderliga installationer. För presskonferenser avses aula i Srömstierneskolan som ligger cirka 500 m från stadshuset att användas. Lokalen kan rymma ca 200 personer och har erforderliga installationer. Plan 1 i stadshuset inrymmer rum för telefonväxel, förråd, apparatrum, reservkraftaggregatsrum, rum för omklädning, arkiv, elcentral, kopiering, vaktmästeri, samt kontorslokaler för kommunen. Plan 2 i stadshuset inrymmer reception, växeltelefonister, rum för krisledningsnämnden, 4 rum för upplysningscentral, serverrum samt kontorslokaler för kommunen. Plan 3 i stadshuset inrymmer rum för beredningsgrupp, kopiering, posthantering pentry, personalrum och kontorslokaler för kommunen. Plan 4 i stadshuset inrymmer rum för informationsansvarige, sammanträdesrum och kontorslokaler för kommunen. Plan 5 i stadshuset inrymmer sammanträdesrum och kontorslokaler för kommunen. Plan 6 i stadshuset inrymmer förråd och kontorslokaler för kommunen Rum för beslutsgrupp (krisledningsnämnd) För den kommunala ledningen avses rum A 212, Sandskarummet på plan 2 att användas. Rummet är utrustat med installationer för el telefon och data. Uttag för radio/tv från egen antenn och direktabonnemang för telefon saknas. Rum A 21.2, Sandskarummet p~ plan 2 för beslutsgrupp kompletteras med ett uttag för radio/tv fr~n egen antenn samt ett direktabonnemang för telefon som dubbleras med det i rum Rum för beredningsgrupp (krisledningsgrupp) För beredningsgruppen avses rum nr 342 KS-salen på plan 3 att användas. Rummet är utrustat med installationer för el, tele och data. Uttag för telefon under växel finns i otillräcklig omfattning. Abonnemang för direkttelefon saknas. Uttag för radio/tv saknas. Radiokommunikation RAKEL håller på att installeras. För att få en effektiv övervakning och dokumentation har kommunen önskemål om vissa hjälpmedel typ Tv-monitor, videokonferensutrustning eller motsvarande. Rum nr 342 KS-salen p~ plan 3 kompletteras med 4 telefonuttag under växel till totalt 5 uttag samt ett direktabonnemang för telefon som dubbleras med det i rum A Uttag för radio/tv fr~n egen antenn installeras. Flyttbara uttagsstolpar installeras. Interaktiv whiteboard, tv-monitor 42-50" installeras. Videokonferensutrustning eller motsvarande installeras. Krav p~ visualiseringsutrustning framg~r av bilaga 2. En handterminal och en b ords termina I för RAKEL har redan anskaffats. Kostnaderna för 2 apparater redovisas i detta projekt. yttre antenn med uttag i rum 342 installeras. Se avsnitt Sam con AB/KarlstadIKenneth Gustafsson C:\L ]ågående arb\b Kl Utredningar\\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

11 9(18) Rum för informationstjänst För informationstjänst - sammanställning av information som skall delges allmänhet och media avses rum 417 plan 4 att användas. I rummet finns installationer för telefon, data och el. Direktabonnemang för telefon saknas. Uttag för radio/tv från egen antenn saknas. Rum 417 plan 4 kompletteras med, ett direktabonnemang för telefon samt ett uttag för radio/tv fr~n egen antenn Rum för analysgrupp Kommunen använder sig av lektionssal på räddningstjänsten för sin analysgrupp. Här finns erforderliga installationer förutom en interaktiv whiteboard. Interaktiv whiteboard installeras Rum för upplysningscentral För upplysningscentral avses 4 st rum på kommunledningskontoret att användas. Rum på plan 2. I rummen finns installationer för el, telefon och data. Fem telefonuttag för gruppnummer finns. Datauttag (5 st) och eluttag finns i erforderlig omfattning. Inga ~tgärder Reception och telefonistfunktion Receptionen och telefonistfunktionen är förlagd till rum A 211A plan 2. Receptionen kan bemannas med 2 personer. Direktabonnemang för telefon kommer att finnas i rum A 212. Skydd saknas för receptionspersonal. Receptionsdisken kompletteras med glasrutor upp till cirka 2 m och reträttväg anordnas. Viss ombyggnad av entre genomförs för att erh~lia en kontrollerad inpassering till stadshuset Tillträdesskydd Tillträdesskyddet till stadshuset är ej bra. För att kunna säkra ledningsrummen krävs ett nytt lås-och inpasseringssystem omfattande cirka 10 dörrar. Kommunen har gjort en utredning gällande tillslutning av stadshuset med byte av någon dörr, komplettering med lås och kortläsare för cirka 10 dörrar till en kostnad av cirka 500 tkr. Det som berör åtgärder för kommunal ledning bedöms vara maximalt kr. L~s och kortläsare utförs enligt framtaget förslag och kostnaden som skall belasta ~tgärdsförslaget sätts till maximalt kronor Övrigt För stadshuset finns ett vattenburet system som försörjs av bergvärme med en elpanna på 160 kw för spetsvärme. Ett fåtal rum värms via elradiatorer. Kommunen har reservkraft för vattenverket så att vattenförsörjningen till stadshuset är säkrat vid långvarigt strömavbrott. I stadshuset finns ett inbrottslarm och ett brandlarm anslutet till SOS. UPS-Iarm går till leverantören. Temperaturiarm och larm från kylanläggning serverrum går ut som SMS-Iarm. Vid installation av nya larm tillses att dessa dras till SOS eller motsvarande larmmottagare och ej utförs som SMS-Iarm. Befintliga larm dras till larmmottagare och ej som enbart SMS-Iarm. Samcon ABlKarlstadIKenneth Gustafsson C:IL ]ågående arb\b I Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc UtskriveI:l

12 10(18) 4 STRÖMFÖRSÖRJNING Avser fjtgärder för reservkraft och avbrottsfri kraft som ska kunna försörja kommunens ledning och de system som är en förutsättning för ledning. 4.1 RUM FÖR RESERVKRAFTAGGREGAT Idag finns ett befintligt reservkraftaggregat som förser serverrum, telefonväxel och vissa datorer med elkraft vid elavbrott på nätet. För installation av nytt reservkraftaggregat som klarar hela stadshusets behov finns små möjligheter att placera det i befintlig byggnad. Vid stadshusets nordvästra hörn finns vissa möjligheter att ställa upp en reservkraftscontainer Bygg och mark Nytt reservkraftaggregat i containerutförande placeras vid stadshusets nordvästra hörn. Containeraggregat utförs med sadeltak. Inklädnad erfordras ej. Kabelväg anordnas fram till ställverket i stadshuset. Schakt utförs för jordtag s~vida ej befintligt jordtag kan användas. Markytor ~terställs. Befintliga luftintag bedöms ej komma att p~verkas av avgasutsläppet VVS Bränsletank i containern fylls med ren fordonsdiesel utan inblandning av RME El, larm Containern kompletteras med kortläsare, inbrottslarm och brandlarm som ansluts till stadshusets system. Beträffande elinstallationer för reservkraft se avsnitt RESERVKRAFT I detta förslag har alternativet att placera ett containeraggregat vid stadshusets nordvästra hörn studerats. Eventuellt finns möjlighet att inrymma ett aggregat i befintligt reservkraftrum i kombination med utrymme för f.d. bränsletank för pannor. Detta bedöms kostnadsmässigt vara något dyrare varför endast containerlösning studerats Reservkraftaggregat. Idag finns ett befintligt reservkraftaggregat på 72 kva som förser serverrum, telefonväxel och vissa datorer med elkraft vid elavbrott på nätet. Ett nytt stationärt helautomatiskt reservkraftaggregat p~ ca 370 kva placerad i container installeras vid stadshusets nordvästra hörn. Reservkraftanläggningen skall strömförsörja hela stadshuset. Reservkraftaggregatet levereras med händelseskrivare som placeras i containern. En noggrann effektmätning skall utföras innan definitiv storlek p~ reservkraftaggregat fasts/~s. Samcon ABlKarlstadlKenneth Gustafsson C:\L ] ågående arblb I Kl Utredningar\\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

13 11(18) För reservkraftanläggningen anordnas separat jordtag med jordlina till jordplint vid huvudcentral och till jordplint i reservkraftcontainer. Undersök om befintligt jordtag kan nyttjas. Sammankoppling av reservkraftjordtag med elleverantörens jordtag skall ske i serviscentralen/huvudcentralen. Allmänt Vid upphandling av reservkraftaggregatet skall MSB:s grundkrav pa reservkraftanläggning enligt bilaga 1 beaktas. Dessa krav är beaktade i den centralavtalsupphandling som Räddningsverket har utarbetat med en leverantör. Kommunen har möjlighet att utnyttja detta avtal och behöver da endast avropa ett aggregat hos MSB. Till det centralupphandlade reservkraftaggregatet finns en projekteringsanvisning som utarbetats av MSB. I anvisningen framgar vad som erfordras vad gäller matt, avgasrör, kylluftvägar, larm, och övriga kompletterande installationer. Anvisningarna Aterfinns pa MSB:s hemsida: Olyckor och kriser / Ledningsplatser / Reservkraftsystem/ Projekteringsanvisningar MSB 2010 containerutförande I detta Atgärdsförslag har räknats med att reservkraftaggregatet utförs med typ MSB 2010 i containerutförande. Pos l-grundleverans Ja Pos 11- TN-C-system Nej Pos 2-Reservdelar Ja Pos 12- Avgasrör avsl. Förl. Med Ja beröringsskydd Pos 3-72 tim prov Nej Pos 13- Nätautomatik fler nät Nej Pos 4-Ext manöver Nej Pos 14- Översp.skydd instr.skap Ask Pos 5- Händelseskrivare Ja Pos 15- Översp skydd ext manöv Nej Pos 6-Nätbr. i instr.skap Nej Pos 16- Översp skydd nät o Nej styröverv Pos 7- VektorsprAngskydd Ja Pos 17- Containerutförande Grund Pos8- Ja Pos 18 Förstärkt rostskydd Ja Bullerdämpn.65dBA Pos 9- Rostfri katalysator Ja Pos (19)-Fästjärn för Nej fasa dma te ria I Pos 10- Sadeltak Ja. Pos (20 )-Idrifttagning Ja Elinstallationer för reservkraft Elanläggningen är i huvudsak sedan stadshuset byggdes. Inkommande elservis till stadshuset är 2 st AKKJ 4x240 kvmm 2x250A. Inkommande elservis saknar överspänningsskydd (åskskydd). Ny serviscentral installeras i källare utanför televäxelrum 131. Serviscentral/ huvudcentral med tillhörande reservkraftfördelning placeras bredvid central Al. Befintlig elservis dras om och ansluts till den nya serviscentralen. Samcon AB/KarlstadIKenneth Gustafsson C:IL ]ågående arb\b I Kl UtredningarllAtglA TG _.doc Utskrivet:l

14 12(18) Ny huvudcentral skall förses med utrustning för automatstartande reservkraftaggregat. Nätbrytare (NB), Reservkraftbrytare (RB), ventilavledare pcj inkommande servis, utgcjende grupp till befintlig serviscentral i elrum 123 och erforderliga reservgrupper. Huvudcentralen skall utföras i enlighet med MSB:s "Projekteringsanvisning reservkraftsystem MSB Kraft- och manöverkablage förläggs mellan reservkraftaggregat och ny huvudcentral. För reservkraftanläggningen anordnas separat jordtag. Undersök om befintligt jordtag kan nyttjas. Sammankoppling av reservkraftjordtag med elleverantörens jordtag skall ske i serviscentralen. Driftlarm frcjn reservkraftaggregat överförs till kommunens driftlarmsystem och vidare tilllarmmottagare SOS eller motsvarande. ( Ej sms -larm) Reservkraft Nodrum Det finns inga nodrum utanför stadshuset som behöver strömförsörjas. Inga cjtgärder Reservkraft värme Bergvärme finns för stadshuset. För spetsvärme finns en elpanna på 160 kw installerad. Detta kommer att vara reservkraftförsörjt efter installation av nytt reservkraftagg regat. Inga cjtgärder. 5 TELEFONI Avser fjtgärder för förstärkning av te/esäkerheten och eventuell utökning av te/ekapaciteten. 5.1 LOKALER FÖR TELEFONIUTRUSTNING Bygg Telefonväxeln är placerad i rum 131 plan 1. Överlämningspunkt till telia samt vissa inkommande fiberkablar finns i rummet. Väggar, tak och golv klarar brandklass EI30. Dörr klarar B30. Kortläsare och ellås saknas. Dörren kompletteras med e/ms och registrerande kortläsare VVS Det finns inga vätskeledningar i rummet. Ventilation till och från rummet saknar brand-brandgasavskiljning. Handbrandsläckare saknas. Ventilationen sätts igen. Handbrandsläckare typ kolsyra monteras i och utanför rummet Kyla Kyla finns. Inga cjtgärder. Samcon AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson C:1L]ågående arblb I Kl UtredningarllAtglA TG_,doc Utskrivet:

15 13(18) Släckanläggning Samplande detektering och fast släckanläggning finns ej installerad. Inga ~tgärder El och larm Brandlarm, inbrottslarm, fuktlarm, översvämningslarm och temperaturiarm saknas. Kabelgenomföringar är ej brandtätade. Skyddsutjämning saknas. Brandlarm, inbrottslarm, temperaturiarm, översvämningslarm och larm hög luftfuktighet installeras. Brandlarmcentralen utförs med s~dan kapacitet att övriga brandlarm kan anslutas. Samtliga larm ansluts till SOS eller annan larmmottagare via övervakad anslutning. Skyddsutjämning installeras Avbrottsfri kraft telefoniutrustning Telefonväxeln har egen strömförsörjning Inga ~tgärder Avbrottsfri kraft telefonistplats Växelbord p~ stadshuset är ansluten till avbrottsfri strömförsörjning. Inga ~tgärder. 5.2 TELESYSTEM Telefoni allmänt Kommunen har har inlett förhandlingar om telefonisamverkan med Tanums kommun. För kommunal ledning finns följande kommunikationsmedel för telefoni: Kommunens egen ägda växel Direktabonnemang Mobiltelefoner lp-telefoni s kommun har ett telefonisystem uppbyggt aven växel av typ MD 110. Kommunens telefonväxel är installerad i rum 131 plan 1 i stadshuset. Telefonväxeln ägs av kommunen.service och reservdelar till växeln erhålls genom serviceavtal med TDC. Avtalslängd 1 år. Kunddataändringar, fysiska omkopplingar, registrering och dokumentation utförs av egen personal. Personal p~ kommunen och leverantören har kunskap om kommunens telefonisystem. Växeln är bestyckad med cirka 570 anknytningar varav mestadels analoga/digitala. Utöver detta finns även ett antal direktabonnemang. Separat anslutning till mobilnätet saknas. Telefontrafiken förmedlas via ett PC-baserat telefonistbord placerat i telefonistens rum A211A plan 2. Utöver ordinarie telefonister finns inga utbildade reservtelefonister. Till telefonisystemet finns ett hänvisningssystem integrerat. Transientskydd saknas på vissa utgående kopparledningar. För komplettering av uttag se avsnitt 3.1. Askskydd kompletteras p~ utg~ende kopparledningar. Samcon ABlKarlstadIKenneth Gustafsson C:\L ] ågående arb\b I Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

16 14(18) Systemuppbyggnad Gruppnummer för upplysningscentral finns installerat med 5 telefoner i gruppen. Inga ~tgärder Anslutning till operatör Stadshusets växel är anslutet mot publika telenätet via två ISDN-multi förbindelser (60 linjer) med Telia som enda operatör. Samtliga förbindelser mot publika nätet är dubbelriktade. All inkommande telefoni till stadshuset ansluter i en och samma intagspunkt och terminerar i en telestation i. Om kommunens växel skulle gå ned erhålls en spärrton. 10 ledningar omprogrammeras för avg~ende trafik. Avtal bör göras med operatör s~ att svarsbesked erhalls om växelns huvudnummer gar ned 6 IT Avser ~tgärder för att ge centrala enheter i IT-systemet en säkrare fysisk miljö. 6.1 LOKALER FÖR IT { Bygg Servrar är placerade i serverrum rum 219 i stadshusets plan 2. I rummet finns inga vatten eller värmeledningar. Dörr till rummet är cirka 100 år gammal saknar motorlås och mekaniskt lås klass 3. Väggar, tak och golv uppfyller krav på inbrottsskydd klass 2 och brandklass EI60. Kabelgenomföringar är brandtätade. Handbrandsläckare saknas i rummet men finns i korridor utanför. Ny dörr i skyddsklass 2, EI60 med registrerande passersystem, motorlas och mekaniskt Ms klass 3 monteras VVS Brand-brandgasspjäll saknas på till och frånluftskanaler. Filter saknas på tilluftskanalen. Brand-brandgasspjäll monteras p~ till och franluftskanaler. Filter klass F8 installeras p~ tilluftskanalen. Hjälpfläkt monteras vid behov Kyla Kyla finns men fungerar dåligt och räcker ej till. Ny kylanläggning installeras Släckanläggning Fast släckanläggning med samplande detektering saknas. Fast släckanläggning med samplande detektering installeras. Rekommendationer avseende släcksystem se bilaga 3. Samcon ABlKarlsladIKennelh Guslafsson Strö mslad C:\L ] ågående arb\b I Kl Ulredningar\SlrömSlad\Atg\A TG _ Strömslad.doc UlskriveI:l

17 15(18) El och larm Brandlarm finns. Inbrottslarm, temperaturiarm, larm för hög luftfuktighet och översvämningslarm saknas i rummet. Skyddsutjämning saknas. Inbrottslarm, temperaturiarm, översvämningslarm och larm hög luftfuktighet installeras. Samtliga larm ansluts till SOS eller annan larmmottagare via övervakad anslutning. Skyddsutjämning installeras Avbrottsfri kraft serverrum I dag är det installerat en UPS med en total effekt av cirka 40 kva som strömförsörjer servrar mm. UPS- aggregatet med tillhörande batterier klarar dagens behov. Drifttid med dagens belastning är cirka 15 minuter. Program för nedtagning servrar är ej installerat. UPS:en fungerar dock dåligt och behöver ersättas med ny. UPS:en är placerad i ett separat rum 132 på plan 1 i stadshuset. I rummet finns en fungerande kylanläggning. Handbrandsläckare saknas i och utanför rummet. Ny UPS p~ cirka 40 kva installeras i UPS-rum. UPS för backupsystem installeras ocks~. 6.2 UPS-RUM UPS:en är placerad i ett separat rum 132 på plan 1 i stadshuset Bygg Väggar tak och golv uppfyller brand klass EI30. Dörr klarar B30. Inga ~tgärder VVS Handbrandsläckare saknas i och utanför rummet. Ventilation till och från rummet saknar brand-brandgasavskiljning. Två värmeledningar finns i rummet, men behöver ej åtgärdas. Handbrandsläckare typ kolsyra monteras i och utanför rummet. Brandbrandgasspjäll monteras p~ till och fr~nluftskanaler Kyla I rummet finns en fungerande kylanläggning. Inga ~tgärder Släckanläggning I rummet finns ingen fast släckanläggning och bedöms ej behöva åtgärdas. Inga ~tgärder El och larm Brandlarm, temperaturiarm och översvämningslarm saknas i rummet. Brandlarm, temperaturiarm och översvämningslarm installeras. Samtliga larm ansluts till SOS eller annan larmmottagare via övervakad anslutning. 6.3 NODRUM Det finns inga nodrum utanför stadshuset som behöver strömförsörjas. Inga ~tgärder. Samcon AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson C:\L ]ågående arb\b I Kl UtredningarllAtglA TG _.doc Utskrivet:

18 16(18) 6.4 IT-SÄKERHET Allmänt Fastighetsnätet i stadshuset terminerar i serverrummet där de flesta hubarjswitchar är placerade samt i kopplingsskåp ute i fastigheten. Nätet är Twisted Pair, Kat 5. Ett eget stadsnät bestående av fiber och koppar finns inom tätorten som ansluter mot bland annat skolor, bibliotek och andra verksamhetslokaler. Dessutom finns ett antal DSL-anslutningar och Telia WAN-anslutningar till kommunala verksamhetslokaler. Kommunen ansluter till Internet med en 100 Mbit-förbindelse hyrd av Telia. En egen brandvägg och SPAM-skydd finns installerat. Hemsideproduktion sker i egen regi, programvara är Site Vision. Kommunens nät är uppdelat i tre olika nät som är virtuellt skilda åt: 1. Administrativa nätet 2. Utbildningsnätet 3. Publika nätet Dessutom finns anslutningar mot olika kommunala bolag. I systemet finns inga noder utanför stadshuset som är viktiga för den kommunala ledningen. Service, underhåll och support av switcharjhubbar sköts av kommunens IT-avdelning. Ledningsnätets uppbyggnad och omfattning uppfyller de krav och behov kommunen har i nuläget förutom kompletteringar av uttag i vissa lokaler. För komplettering av uttag se avsnitt RADIOSAMBAND TV Avser ~tgärder för installation av radio som reservkommunikation samt för mottagning av radio- och televisionsutsändningar. 7.1 KOMMUNIKATIONSRADIOSYSTEM Radioutrustning Kommunen håller för närvarande att ansluta sig till Rakel. En st Rakel apparat; bordsutförande installeras i rum nr 342 KS-salen plan 3. Dessutom anskaffas en handburen apparat Antennanläggning radio Yttre antenn för Rakel är ej installerad. Yttre antenn monteras med anslutning i rum 342 KS-sa/en Anslutning mot egen växel PBX Kommunen har för närvarande ingen möjlighet att ansluta sin växel. Inga ijtgärder 7.2 RADIO/TV-SYSTEM Antennanläggning radio/tv Stadshuset saknar en egen fungerande anläggning för mottagning av radio och TV. Ny antennanläggning med uttag i prioriterade rum installeras. Samcon AB/KarlstadIKenneth Gustafsson C:\L ] ågående arblb Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

19 17(18) 8 KOSTNADER Uppskattade kostnader p~ vilka bidragsbelopp, reservation av medel kommer att baseras. Under denna rubrik redovisas bedömda kostnader för samtliga ~tgärder som har föreslagits. I kostnadsbeloppen ing~r byggherrekostnader s~som projektering, tillst~nd, besiktning, dokumentation m m samt osäkert/oförutsett. För vissa av ~tgärderna utg~r inte statligt bidrag, vilket framg~r av kolumnen bidrag. Specificerad kostnadsberäkning se bilaga 5. Inför ersättningsbesiktning ifylls havda kostnader i sammanställning under punkt KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING ÄTGÄRDSFÖRSLAG 3 LEDNINGSLOKALER Div uttag Bygg AV-utrustning Tillträdesskydd Övrigt (Värme) 1) ~ ~ 56500~ ~ 99600~ ~ ~ ~ 4 STRÖMFÖRSÖRJNING 4.1 Lokal för reserveiverk Bygg/ Mark WS Elverksrum El/ Larm 4.2 Reservkraft Reservkraftsaggregat Elarbeten reserveiverk Reservkraft Nodrum Reservkraft Värme TELEFONI 5.1 Lokal för teleutrustning Bygg WS Kyla Aut släckanläggning El/Larm Avbrottsfri kraft telefoni Avbrottsfri kraft telefonist 5.2 Telesystem Telefoni Allmänt Systemuppbyggnad Anslutning till operatör 2) 1) 1) ~ l ~ ~ ~ 11000l===:=j 6 IT Samcon AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson c :\L ] ågående arb\b I Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc Utskrivet I

20 18(18) 6.1 Serverrum Bygg WS Kyla 2) :0 Aut släckanläggning ElI Larm Avbrottsfri kraft 1) 6.2 Nodrum Bygg WS Kyla 2) Aut släckanläggning ElI Larm Avbrottsfri kraft 1) IT -Säkerhet IT-säkerhet allmänt 7 RADIOSAMBAND/TV 7.1 Radiokommunikation Radioutrustning Yttre antenn d:o Pbx-anslutning 7.2 Radio/TV -system Antennanläggning RadioITV Summa / l 34000~ ~ 44000~ ~ 94000~ ~ ~ ~ '-- --' 19000~ L===:::=j I ' ' I { Byggherrekostnad: Egen tid: Totalt: ' ' Anm 1) AV-utrustning och avbrottsfri kraft 30% bidrag 2) Kyla: Max bidragsberättigad kostnad p utrustning 500 Tkr Samtliga kostnader inkluderar p slag för byggherrekostnader Anmärkning I ovanstående kostnader ingår utrustning såsom Tv, videokonferensutrustning etc. med cirka kr som kan väljas bort om kommunen så önskar. 8.2 KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING INFÖR ERSÄTTNINGSBESIKTNING Här redovisas verkliga kostnader för tgärder som har utförts enligt tgärdsförslaget. Samtliga kostnader skall verifieras. Kostnaderna redovisas exklusive moms som en sammanställning av fakturorna uppdelade enligt kommunens normala redovisningsprinciper. Fakturorna skall finnas tillsammans med sammanställningen vid ersättningsbesiktningen. Ett exempel p sammanställning redovisas nedan Bygg herrekostnader Bygg och markarbeten VVS-arbeten Elarbeten Teleinstallationer Radio/tv installationer Samcon ABlKarlstad/Kenneth Gustafsson C:\L ] ågående arblb I Kl Utredningar\\Atg\A TG _.doc Utskrivet: I

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Informationen kan skickas via mail, kan läggas upp på Cursnet och kan delges till andra organisationer. Riskbild Stockholm Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet

Läs mer

IT-haverier i vården. Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall. Kamedo-rapport 96

IT-haverier i vården. Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall. Kamedo-rapport 96 IT-haverier i vården Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall Kamedo-rapport 96 IT-haverier i vården Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall 1 Kamedo Katastrofmedicinska

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00

Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00 Föredragningslista 21 augusti 2013 Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00 Program: Ekonomiskpolitisk debatt Talarordning; 1:MP,

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Ansvarig handläggare: Oskar Jonsson URN:NBN:se:hi-2012-13326-pdf Artikelnummer: 13326-pdf Publikationen

Läs mer

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen Januari 2015 ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING STRATEGISK, TAKTISK OCH

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning samhällsskydd och beredskap 1 (49) UB-RTJ Lars-Gunnar Strandberg Marie Norrby 010-240 51 62/51 68 lars-gunnar.strandberg@msb.se marie.norrby@msb.se Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer