Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf Ks 28 Au 51 Dnr KS/ Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bifalla förslag nedanstående förslag till beslut under förutsättning att MSB bidrar med de medel som angetts i kostnadskalkylen, samt att finansiering sker från avsatta medel för investering i förhyrda lokaler Förslag till beslut Säkerhetssamordnare Peter Birgersson Dafteryd och administrativ chef Mats Granberg föreslår att Kommunfullmäktige antar det framtagna åtgärdsförslaget att uppdra till säkerhetssamordnaren att hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansöka om bidrag som motsvarar förslaget, kronor, samt att ange att åtgärderna i förslaget ska genomföras att uppdrag till säkerhetssamordnaren att hos MSB göra avrop på myndighetens ramavtal, gällande reservelverk, samt att avsätta investeringsmedel avseende Stadshuset med kronor, vilket motsvarar kommunens nettokostnad för investeringarna på kronor. Ärendebeskrivning s kommun har hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), via Länsstyrelsen om genomförande av en ledningsanalys, avseende stadshuset i. Analysen är genomförd av MSB och externa konsulter. Resultatet pekar på behov av en rad åtgärder för att säkerställa Justerandes sign s Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum driften av stadshuset som en väl fungerande ledningsplats vid en eventuell extraordinär händelse. MSB föreslår åtgärder gällande ledningslokaler, strömförsörjning/reservkraft, telefoni, skalskydd med mera, som är av stor betydelse även i den dagliga verksamheten. De föreslagna åtgärderna ligger väl i fas med övriga planerade åtgärder i Stadshuset, men ska se som ett avskilt projekt som ska särredovisas. Den totala kostnadskalkylen för åtgärderna uppgår till kronor. Av dessa har vi möjlighet att få bidrag från MSB med kronor. Administrativ chef Mats Granberg och säkerhetssamordnare Peter Birgersson Dafteryd har inkommit med tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 6 februari Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Sven Moosberg (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Justerandes sign s Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

3 STRÖMSTADS KOMlIlUN ~ Krisberedskap Peter Birgersson Dafteryd tele (1) Yttrande Dnr:KS/ Kommunstyrelsen Kommunalledningsplats, förslag till tekniska åtgärder för säker ledning. s kommun ansökte hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), via länsstyrelsen den 21 februari 2011 om genomförande aven ledningsanalys, avseende Stadshuset i. Analysen är nu genomförd av MSB och extema konsulter. Resultatet pekar på behov aven rad åtgärder för att säkerställa driften av Stadshuset som en väl fungerande ledningsplats vid en eventuell extraordinär händelse. Man föreslår åtgärder gällande ledningslokaler, strömförsöljninglreservkraft, telefoni, serverrum, radiosamband/tv, skal skydd inldusive ombyggd mottagningsfunktionlreception och vidarekopplat brand/utrymningslarm samt videokonferensanläggning. Den totala kostnadskalkylen för åtgärdema uppgår till Av dessa har vi möjlighet att få bidrag från MSB som motsvarar De föreslagna åtgärdema ligger väl i fas med övriga planerade åtgärder i Stadshuset men skall ses som ett avskilt projekt som skall sältedovisas. Vi föreslår Kommunstyrelsen Att anta det framtagna åtgärdsförslaget Att uppdra åt säkerhetssamordnaren att hos MSB ansöka om bidrag som motsvarar förslaget, , samt ange att åtgärdema i förslaget skall genomföras under åren Att uppdra åt säkerhetssamordnaren att hos MSB göra avrop på myndighetens ramavtal, gällande reserveiverk. Att avsätta investeringsmedel avseende Stadshuset med , vilket motsvarar kommunens nettokostnad för investeringama på ' 1,I ", ; i / ' / d: / '- ri i " _ { J', ':;" J Mats GraJloerg. AdministJlativ chef '-J u I'V V /ila a~(, ~~%/ Peler Birgerssonya ery~ säkerhetssam,9id~ s kommun Miljö- och byggförvaltningen Krisberedskap STRÖMSTAD (växel) (fax) Org nr: Bankgiro:

4 Diarienummer (1) Enheten för skydd och säkerhet Arne Kroon Myndigheten för samhällsskydd och beredskap KARLSTAD Yttrande över inkommen ansökan om stöd till kommunal ledningsplats i s kommun s kommun har skickat in en ansökan om att få en avstämning av ledningsförmågan vid kommunens ledningsplatser. Avstämningen avser bl.a. stöd för att bedöma kommunens möjligheter att kommunicera med andra myndigheter samt om skalskyddet och IT-säkerheten är tillräckligt. Kommunen bifogar säkerhetspolicy samt lednings- och informationsplan. Länsstyrelsen stödjer s kommuns ansökan och överlämnar ärendet till MSB. Arne Kroon Kopia till: s kommun, Peter Birgersson Dafteryd Postadress: VÄNERSBORG Besöksadress: Drottninggatan 2 Telefon: (växel) (direkt) Telefax: E-post:

5 1(18) STR Ö0i1STi\r~ KOM MUN 1(01' nlunsryr2!sen Kommunalledningsplats Förslag till tekniska åtgärder för säker ledning för s kommun O 1 Dm.k~, I~.t I ~. PP.q.1"... Handl. nr ''' ',..,......" Myndigheten för samhöltsskydd och beredskap

6 3(18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Projektgrupp GENOMFÖRANDE Produktion och vidmakthållande Provning, besiktning LOKALER Förslag till åtgärder STRÖMFÖRSÖRJNING Rum för reservkraftaggregat Reservkraft TELEFONI Lokaler för telefoniutrustning Telesystem IT Lokaler för IT UPS-rum Nodrum It-säkerhet RADIOSAMBAND TV Kommunikationsradiosystem Radio/TV-system KOSTNADER Kostnadssammanställning åtgärdsförslag Kostnadssammanställning inför ersättningsbesiktning Bilaga 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps grundkrav på reservkraftanläggning. Bilaga 2 Kravspecifikation visualisering kommunal ledning Bilaga 3 Anvisningar och tekniska krav för utförande av rum för dataservrar och kommunala noder Bilaga 4 Ritningar Sam con AB/KarlstadlKenneth Gustafsson C:\L _Pågående arb\b Kl Utredningar\\Atg\A TG _. doc Utskrivet:l

7 5(18) 1 INLEDNING I Lag (206:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna ledningsplatser för kommunledningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har ansvaret att stödja kommunerna i deras arbete med att åstadkomma säkra förutsättningarna för effektiv och säker ledning under höjd beredskap. Sådana förberedelser innebär också att ledningsförmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred ökas. För att åstadkomma detta åtgärdsförslag har kommunen som första åtgärd genomfört en till sina förutsättningar anpassad ledningsanalys. Utifrån ledningsanalysen skall en ledningsplan och informationsplan upprättas och övas. För att belysa säkerheten i kommunens datasystem kommer kommunen att utföra en "IT-säkerhetsanalys". Med ovanstående som underlag har en inventering och dokumentation av de tekniska stödsystemens nuvarande omfattning och funktion, samt vilka lokaler som finns att tillgå för ledning utförts. Resultaten tillsammans med kraven på funktionalitet identifierar de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå den avsedda säkerheten. Detta har resulterat i detta åtgärdsförslag som består aven textdel med en kostnadskalkyl fördelad på fyra huvudområden och utgör underlag för bedömningen om statligt stöd. De fyra huvudområdena är: Lokaler för ledningsfunktion Strömförsörjning Telefoni IT-säkerhet Detta åtgärdsförslag har framtagits av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med s kommun och konsulter. Som ett första steg har en inventering av befintliga lokaler och installationer utförts. Inventeringen har sedan utgjort underlag för detta åtgärdsförslag. Checklistan från inventeringen och detaljerad kostnadskalkyl skickas ut tillsammans med utkastet av åtgärdsförslaget och bifogas ej den slutliga utgåvan av åtgärdsförslaget. 1.1 PROJEKTGRUPP Myndigheten för samhällsskydd och beredskap s kommun s kommun s kommun s kommun s kommun s kommun s kommun s kommun SamCon AB Elektrotekniska Byrån AB Ulf Nyberg Niels Bredberg Peter Birgersson-Dafteryd Kjell Äberg Anette Knutsson Andreas Thorn Jan Gumeliusson Sören Hansson Mats Granberg Kenneth Gustafsson Ingemar Andersson Projektledare, sambandsansvarig Kommunchef Sä ke rhetschef Säkerhetssamordnare IT-chef IT-tekniker IT-tekniker Fastighet Administrativ chef Samordnande konsult Elkonsult Samcon AB/KarlstadIKenneth Gustafsson C:\L]ågående arblb I Kl Utredningar\lAtglA TG_.doc Utskrivet:

8 6(18) 2 GENOMFÖRANDE 2.1 PRODUKTION OCH VIDMAKTHALLANDE Kommunen svarar för genomförande av ~tgärder efter det att det statliga bidraget är beslutat och fastställt. Underlag i form av bygghandlingar tas fram i erforderlig omfattning s~ att funktionskraven redovisade i detta ~tgärdsförslag uppn~s. Finns tveksamheter om att utförandet ej uppfyller funktionskraven kontaktas projektledare hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ätgärderna skall även uppfylla gällande föreskrifter samt kommunens egna tekniska krav och krav p~ utförande. Installerade utrustningar s~som reservkraftaggregat, ups-aggregat etc. är kommunens egendom. Kommunen förbinder sig att vidmakth~lia investeringen d v s h~lia utrustningen i gott skick och att ha utbildad personal som handhar och underh~lier utrustningen. 2.2 PROVNING, BESIKTNING Följande aktiviteter ska planeras in i tidplan för projektet. Egenprovning. All installerad utrustning ska egenprovas. Egenprovning ska dokumenteras via protokoll. Samordnad funktionsprovning. Reservkraftaggregatet funktionsprovas med full last (reservkraftaggregatets märklast) i minst 4-6 timmar. Normallasten skall kompletteras med tillfälliga belastningsobjekt s~ 110 % last erh~lis under del av provet. Detta för att bedöma reservkraftaggregatets och kringutrustningens funktion och kapacitet. Drift och underh~lispersonal deltar. Provningen protokollförs. Vid containeraggregat utförs provning endast med normallast. Utbildning av kommunens drift och underhållspersonal. Kommunen skall ha utbildad personal som handhar och underh~lier utrustningen. Personalen ska godkänna levererad dokumentation och instruktioner. Utbildning av drift - och underh~llspersonal utförs av entreprenören för respektive installerad utrustning. Utbildningen dokumenteras med intyg. Slutbesiktning utförs enligt AB / ABT. Kommunens funktionsprov. Kommunen genomför funktionsprov, av installerad utrustning, i egen regi med minst 6 timmars drift under full ordinarie verksamhet i kommunhuset. Utbildad drift - och underh~lispersonal ansvarar för driften. Protokoll upprättas. Ersättningsbesiktning. När ~tgärder är genomförda skall dessa verifieras mot funktionskraven innan slutlig ersättning till kommunen kan utbetalas. Detta sker genom att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utför en s.k. "ersättningsbesiktning." Provningar enligt ovan skall vara genomförda innan ersättningsbesiktningen utförs. Dokumentation, intyg och protokoll skall finnas tillgängliga vid besiktningen. Även kostnadssammanställning enligt avsnitt 8.2 skall redovisas vid besiktningen. Sam con AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson C:\L _Pågående arblb I Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

9 7(18) 3 LOKALER Avser lokaler för ledning, information 3.1 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER Se översiktsritningar Bilaga Allmänt De första kända invandrarna till Bohuslän kom mellan f Kr och bosatte sig vid Lihult intill sjön Lången i den östra delen av s kommun. Lihultskulturen är känd för sina stenyxor av grönsten som tillverkades med en typisk form. Lihultarna importerade grönsten som man förädlade för att sedan exportera i regionen. Landskapet var under medeltiden omväxlande norskt och svenskt fram till 1380 då drottning Margareta blev unionsregent. En union som varade helt fram till 1524 då vi blev danska, vilket vi var till freden i Roskiide Området hade under hela medeltiden goda ekonomiska förutsättningar med omfattande export av skogsprodukter och korn. Man har funnit räkenskaper som visar att man vid Strömsåns mynning 1575 hade en lastplats för skogsprodukter, vid lastholmen, Laholmen. Då Bohuslän blev svenskt 1658 tillhörde marken på norra sidan om Strömsån Blomsholms gård. Sydsidan tillhörde ett norskt odalshemman. För att minska Fredrikshaids dominerande betydelse som exporthamn beslutade förmyndarregeringen den 23 maj 1667 att grunda en köping på platsen Strömmen. Detta var Sveriges första köping som inte var beroende aven närliggande stad. Man fick egna handelsrättigheter, rätten till fri seglation och handel med utlandet. Allt i syfte att få den norska handeln till Sverige. Kommunvapnet minner fortfarande om denna tid, genom sin avbildade hummerkogg. Den 19 oktober 1667 beordrades landshövdingen att byta in kronomark mot det norska odalshemmandet söder om ån för att skapa möjlighet till bebyggelse. Ortsnamnet nämns första gången Ar 1672 fick köpingen rätt till egen församling med kyrka, vilken uppfördes Den 15 april 1676 stadfästes stadsprivilegierna av Karl XI. Ar 1779 godkände provinsialläkaren Johan Leyonmarck källvattnet vid Bojarkilen för brunnsdrickning. Det blev startskottet för 160 år som havskurort. Vid andra världskrigets utbrott försvann havskurortsverksamheten, för att återupptas kring millenniumskiftet hade ca 300 invånare omkring 1750, men det stundom mycket goda och inkomstbringande sillfisket gav en ekonomisk skjuts framåt hade folkmängden ökat till nära Ar 1850 var man cirka 1300 och år 1950 cirka Idag bor det cirka i kommunen varav ungefär bor i centralorten. Stadshuset är beläget i centrum med liten risk för att allvarliga olyckor med gasutsläpp, eller motsvarande, skall inträffa i byggnadens närhet. De kommunala förvaltningarna, utom räddningstjänsten, tekniska, omsorg, barn och utbildning finns lokaliserade i stadshuset. Här finns även växel och serverrum placerade. Byggnaden har goda utrymmen för kommunal ledning och arbetsrum för stödfunktioner. Information till allmänhet och media kan ske i mindre omfattning i byggnaden. Vid behov av information till större grupper avses denna ske i aulan i s Gymnasium som rymmer 400 personer och ligger cirka 2 km från stadshuset. Samcon AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson C:IL]ågående arblb Kl Utredningar\\Atg\A TG _. doc Utskrivet:l

10 8(18) Stadshuset består aven centralbyggnad med 2 flyglar och torn samt en vid byggd del i 2 plan. Det finns inga andra hyresgäster än de kommunala förvaltningarna. Vid behov kan en reservledningsplats anordnas i räddningstjänstens lokaler cirka 1500 m från stadshuset. För information till allmänhet avses i aulan i s Gymnasium som ligger cirka 2 km från stadshuset att användas. Utrymmet är lämpligt för upp till 400 personer och har erforderliga installationer. För presskonferenser avses aula i Srömstierneskolan som ligger cirka 500 m från stadshuset att användas. Lokalen kan rymma ca 200 personer och har erforderliga installationer. Plan 1 i stadshuset inrymmer rum för telefonväxel, förråd, apparatrum, reservkraftaggregatsrum, rum för omklädning, arkiv, elcentral, kopiering, vaktmästeri, samt kontorslokaler för kommunen. Plan 2 i stadshuset inrymmer reception, växeltelefonister, rum för krisledningsnämnden, 4 rum för upplysningscentral, serverrum samt kontorslokaler för kommunen. Plan 3 i stadshuset inrymmer rum för beredningsgrupp, kopiering, posthantering pentry, personalrum och kontorslokaler för kommunen. Plan 4 i stadshuset inrymmer rum för informationsansvarige, sammanträdesrum och kontorslokaler för kommunen. Plan 5 i stadshuset inrymmer sammanträdesrum och kontorslokaler för kommunen. Plan 6 i stadshuset inrymmer förråd och kontorslokaler för kommunen Rum för beslutsgrupp (krisledningsnämnd) För den kommunala ledningen avses rum A 212, Sandskarummet på plan 2 att användas. Rummet är utrustat med installationer för el telefon och data. Uttag för radio/tv från egen antenn och direktabonnemang för telefon saknas. Rum A 21.2, Sandskarummet p~ plan 2 för beslutsgrupp kompletteras med ett uttag för radio/tv fr~n egen antenn samt ett direktabonnemang för telefon som dubbleras med det i rum Rum för beredningsgrupp (krisledningsgrupp) För beredningsgruppen avses rum nr 342 KS-salen på plan 3 att användas. Rummet är utrustat med installationer för el, tele och data. Uttag för telefon under växel finns i otillräcklig omfattning. Abonnemang för direkttelefon saknas. Uttag för radio/tv saknas. Radiokommunikation RAKEL håller på att installeras. För att få en effektiv övervakning och dokumentation har kommunen önskemål om vissa hjälpmedel typ Tv-monitor, videokonferensutrustning eller motsvarande. Rum nr 342 KS-salen p~ plan 3 kompletteras med 4 telefonuttag under växel till totalt 5 uttag samt ett direktabonnemang för telefon som dubbleras med det i rum A Uttag för radio/tv fr~n egen antenn installeras. Flyttbara uttagsstolpar installeras. Interaktiv whiteboard, tv-monitor 42-50" installeras. Videokonferensutrustning eller motsvarande installeras. Krav p~ visualiseringsutrustning framg~r av bilaga 2. En handterminal och en b ords termina I för RAKEL har redan anskaffats. Kostnaderna för 2 apparater redovisas i detta projekt. yttre antenn med uttag i rum 342 installeras. Se avsnitt Sam con AB/KarlstadIKenneth Gustafsson C:\L ]ågående arb\b Kl Utredningar\\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

11 9(18) Rum för informationstjänst För informationstjänst - sammanställning av information som skall delges allmänhet och media avses rum 417 plan 4 att användas. I rummet finns installationer för telefon, data och el. Direktabonnemang för telefon saknas. Uttag för radio/tv från egen antenn saknas. Rum 417 plan 4 kompletteras med, ett direktabonnemang för telefon samt ett uttag för radio/tv fr~n egen antenn Rum för analysgrupp Kommunen använder sig av lektionssal på räddningstjänsten för sin analysgrupp. Här finns erforderliga installationer förutom en interaktiv whiteboard. Interaktiv whiteboard installeras Rum för upplysningscentral För upplysningscentral avses 4 st rum på kommunledningskontoret att användas. Rum på plan 2. I rummen finns installationer för el, telefon och data. Fem telefonuttag för gruppnummer finns. Datauttag (5 st) och eluttag finns i erforderlig omfattning. Inga ~tgärder Reception och telefonistfunktion Receptionen och telefonistfunktionen är förlagd till rum A 211A plan 2. Receptionen kan bemannas med 2 personer. Direktabonnemang för telefon kommer att finnas i rum A 212. Skydd saknas för receptionspersonal. Receptionsdisken kompletteras med glasrutor upp till cirka 2 m och reträttväg anordnas. Viss ombyggnad av entre genomförs för att erh~lia en kontrollerad inpassering till stadshuset Tillträdesskydd Tillträdesskyddet till stadshuset är ej bra. För att kunna säkra ledningsrummen krävs ett nytt lås-och inpasseringssystem omfattande cirka 10 dörrar. Kommunen har gjort en utredning gällande tillslutning av stadshuset med byte av någon dörr, komplettering med lås och kortläsare för cirka 10 dörrar till en kostnad av cirka 500 tkr. Det som berör åtgärder för kommunal ledning bedöms vara maximalt kr. L~s och kortläsare utförs enligt framtaget förslag och kostnaden som skall belasta ~tgärdsförslaget sätts till maximalt kronor Övrigt För stadshuset finns ett vattenburet system som försörjs av bergvärme med en elpanna på 160 kw för spetsvärme. Ett fåtal rum värms via elradiatorer. Kommunen har reservkraft för vattenverket så att vattenförsörjningen till stadshuset är säkrat vid långvarigt strömavbrott. I stadshuset finns ett inbrottslarm och ett brandlarm anslutet till SOS. UPS-Iarm går till leverantören. Temperaturiarm och larm från kylanläggning serverrum går ut som SMS-Iarm. Vid installation av nya larm tillses att dessa dras till SOS eller motsvarande larmmottagare och ej utförs som SMS-Iarm. Befintliga larm dras till larmmottagare och ej som enbart SMS-Iarm. Samcon ABlKarlstadIKenneth Gustafsson C:IL ]ågående arb\b I Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc UtskriveI:l

12 10(18) 4 STRÖMFÖRSÖRJNING Avser fjtgärder för reservkraft och avbrottsfri kraft som ska kunna försörja kommunens ledning och de system som är en förutsättning för ledning. 4.1 RUM FÖR RESERVKRAFTAGGREGAT Idag finns ett befintligt reservkraftaggregat som förser serverrum, telefonväxel och vissa datorer med elkraft vid elavbrott på nätet. För installation av nytt reservkraftaggregat som klarar hela stadshusets behov finns små möjligheter att placera det i befintlig byggnad. Vid stadshusets nordvästra hörn finns vissa möjligheter att ställa upp en reservkraftscontainer Bygg och mark Nytt reservkraftaggregat i containerutförande placeras vid stadshusets nordvästra hörn. Containeraggregat utförs med sadeltak. Inklädnad erfordras ej. Kabelväg anordnas fram till ställverket i stadshuset. Schakt utförs för jordtag s~vida ej befintligt jordtag kan användas. Markytor ~terställs. Befintliga luftintag bedöms ej komma att p~verkas av avgasutsläppet VVS Bränsletank i containern fylls med ren fordonsdiesel utan inblandning av RME El, larm Containern kompletteras med kortläsare, inbrottslarm och brandlarm som ansluts till stadshusets system. Beträffande elinstallationer för reservkraft se avsnitt RESERVKRAFT I detta förslag har alternativet att placera ett containeraggregat vid stadshusets nordvästra hörn studerats. Eventuellt finns möjlighet att inrymma ett aggregat i befintligt reservkraftrum i kombination med utrymme för f.d. bränsletank för pannor. Detta bedöms kostnadsmässigt vara något dyrare varför endast containerlösning studerats Reservkraftaggregat. Idag finns ett befintligt reservkraftaggregat på 72 kva som förser serverrum, telefonväxel och vissa datorer med elkraft vid elavbrott på nätet. Ett nytt stationärt helautomatiskt reservkraftaggregat p~ ca 370 kva placerad i container installeras vid stadshusets nordvästra hörn. Reservkraftanläggningen skall strömförsörja hela stadshuset. Reservkraftaggregatet levereras med händelseskrivare som placeras i containern. En noggrann effektmätning skall utföras innan definitiv storlek p~ reservkraftaggregat fasts/~s. Samcon ABlKarlstadlKenneth Gustafsson C:\L ] ågående arblb I Kl Utredningar\\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

13 11(18) För reservkraftanläggningen anordnas separat jordtag med jordlina till jordplint vid huvudcentral och till jordplint i reservkraftcontainer. Undersök om befintligt jordtag kan nyttjas. Sammankoppling av reservkraftjordtag med elleverantörens jordtag skall ske i serviscentralen/huvudcentralen. Allmänt Vid upphandling av reservkraftaggregatet skall MSB:s grundkrav pa reservkraftanläggning enligt bilaga 1 beaktas. Dessa krav är beaktade i den centralavtalsupphandling som Räddningsverket har utarbetat med en leverantör. Kommunen har möjlighet att utnyttja detta avtal och behöver da endast avropa ett aggregat hos MSB. Till det centralupphandlade reservkraftaggregatet finns en projekteringsanvisning som utarbetats av MSB. I anvisningen framgar vad som erfordras vad gäller matt, avgasrör, kylluftvägar, larm, och övriga kompletterande installationer. Anvisningarna Aterfinns pa MSB:s hemsida: Olyckor och kriser / Ledningsplatser / Reservkraftsystem/ Projekteringsanvisningar MSB 2010 containerutförande I detta Atgärdsförslag har räknats med att reservkraftaggregatet utförs med typ MSB 2010 i containerutförande. Pos l-grundleverans Ja Pos 11- TN-C-system Nej Pos 2-Reservdelar Ja Pos 12- Avgasrör avsl. Förl. Med Ja beröringsskydd Pos 3-72 tim prov Nej Pos 13- Nätautomatik fler nät Nej Pos 4-Ext manöver Nej Pos 14- Översp.skydd instr.skap Ask Pos 5- Händelseskrivare Ja Pos 15- Översp skydd ext manöv Nej Pos 6-Nätbr. i instr.skap Nej Pos 16- Översp skydd nät o Nej styröverv Pos 7- VektorsprAngskydd Ja Pos 17- Containerutförande Grund Pos8- Ja Pos 18 Förstärkt rostskydd Ja Bullerdämpn.65dBA Pos 9- Rostfri katalysator Ja Pos (19)-Fästjärn för Nej fasa dma te ria I Pos 10- Sadeltak Ja. Pos (20 )-Idrifttagning Ja Elinstallationer för reservkraft Elanläggningen är i huvudsak sedan stadshuset byggdes. Inkommande elservis till stadshuset är 2 st AKKJ 4x240 kvmm 2x250A. Inkommande elservis saknar överspänningsskydd (åskskydd). Ny serviscentral installeras i källare utanför televäxelrum 131. Serviscentral/ huvudcentral med tillhörande reservkraftfördelning placeras bredvid central Al. Befintlig elservis dras om och ansluts till den nya serviscentralen. Samcon AB/KarlstadIKenneth Gustafsson C:IL ]ågående arb\b I Kl UtredningarllAtglA TG _.doc Utskrivet:l

14 12(18) Ny huvudcentral skall förses med utrustning för automatstartande reservkraftaggregat. Nätbrytare (NB), Reservkraftbrytare (RB), ventilavledare pcj inkommande servis, utgcjende grupp till befintlig serviscentral i elrum 123 och erforderliga reservgrupper. Huvudcentralen skall utföras i enlighet med MSB:s "Projekteringsanvisning reservkraftsystem MSB Kraft- och manöverkablage förläggs mellan reservkraftaggregat och ny huvudcentral. För reservkraftanläggningen anordnas separat jordtag. Undersök om befintligt jordtag kan nyttjas. Sammankoppling av reservkraftjordtag med elleverantörens jordtag skall ske i serviscentralen. Driftlarm frcjn reservkraftaggregat överförs till kommunens driftlarmsystem och vidare tilllarmmottagare SOS eller motsvarande. ( Ej sms -larm) Reservkraft Nodrum Det finns inga nodrum utanför stadshuset som behöver strömförsörjas. Inga cjtgärder Reservkraft värme Bergvärme finns för stadshuset. För spetsvärme finns en elpanna på 160 kw installerad. Detta kommer att vara reservkraftförsörjt efter installation av nytt reservkraftagg regat. Inga cjtgärder. 5 TELEFONI Avser fjtgärder för förstärkning av te/esäkerheten och eventuell utökning av te/ekapaciteten. 5.1 LOKALER FÖR TELEFONIUTRUSTNING Bygg Telefonväxeln är placerad i rum 131 plan 1. Överlämningspunkt till telia samt vissa inkommande fiberkablar finns i rummet. Väggar, tak och golv klarar brandklass EI30. Dörr klarar B30. Kortläsare och ellås saknas. Dörren kompletteras med e/ms och registrerande kortläsare VVS Det finns inga vätskeledningar i rummet. Ventilation till och från rummet saknar brand-brandgasavskiljning. Handbrandsläckare saknas. Ventilationen sätts igen. Handbrandsläckare typ kolsyra monteras i och utanför rummet Kyla Kyla finns. Inga cjtgärder. Samcon AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson C:1L]ågående arblb I Kl UtredningarllAtglA TG_,doc Utskrivet:

15 13(18) Släckanläggning Samplande detektering och fast släckanläggning finns ej installerad. Inga ~tgärder El och larm Brandlarm, inbrottslarm, fuktlarm, översvämningslarm och temperaturiarm saknas. Kabelgenomföringar är ej brandtätade. Skyddsutjämning saknas. Brandlarm, inbrottslarm, temperaturiarm, översvämningslarm och larm hög luftfuktighet installeras. Brandlarmcentralen utförs med s~dan kapacitet att övriga brandlarm kan anslutas. Samtliga larm ansluts till SOS eller annan larmmottagare via övervakad anslutning. Skyddsutjämning installeras Avbrottsfri kraft telefoniutrustning Telefonväxeln har egen strömförsörjning Inga ~tgärder Avbrottsfri kraft telefonistplats Växelbord p~ stadshuset är ansluten till avbrottsfri strömförsörjning. Inga ~tgärder. 5.2 TELESYSTEM Telefoni allmänt Kommunen har har inlett förhandlingar om telefonisamverkan med Tanums kommun. För kommunal ledning finns följande kommunikationsmedel för telefoni: Kommunens egen ägda växel Direktabonnemang Mobiltelefoner lp-telefoni s kommun har ett telefonisystem uppbyggt aven växel av typ MD 110. Kommunens telefonväxel är installerad i rum 131 plan 1 i stadshuset. Telefonväxeln ägs av kommunen.service och reservdelar till växeln erhålls genom serviceavtal med TDC. Avtalslängd 1 år. Kunddataändringar, fysiska omkopplingar, registrering och dokumentation utförs av egen personal. Personal p~ kommunen och leverantören har kunskap om kommunens telefonisystem. Växeln är bestyckad med cirka 570 anknytningar varav mestadels analoga/digitala. Utöver detta finns även ett antal direktabonnemang. Separat anslutning till mobilnätet saknas. Telefontrafiken förmedlas via ett PC-baserat telefonistbord placerat i telefonistens rum A211A plan 2. Utöver ordinarie telefonister finns inga utbildade reservtelefonister. Till telefonisystemet finns ett hänvisningssystem integrerat. Transientskydd saknas på vissa utgående kopparledningar. För komplettering av uttag se avsnitt 3.1. Askskydd kompletteras p~ utg~ende kopparledningar. Samcon ABlKarlstadIKenneth Gustafsson C:\L ] ågående arb\b I Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

16 14(18) Systemuppbyggnad Gruppnummer för upplysningscentral finns installerat med 5 telefoner i gruppen. Inga ~tgärder Anslutning till operatör Stadshusets växel är anslutet mot publika telenätet via två ISDN-multi förbindelser (60 linjer) med Telia som enda operatör. Samtliga förbindelser mot publika nätet är dubbelriktade. All inkommande telefoni till stadshuset ansluter i en och samma intagspunkt och terminerar i en telestation i. Om kommunens växel skulle gå ned erhålls en spärrton. 10 ledningar omprogrammeras för avg~ende trafik. Avtal bör göras med operatör s~ att svarsbesked erhalls om växelns huvudnummer gar ned 6 IT Avser ~tgärder för att ge centrala enheter i IT-systemet en säkrare fysisk miljö. 6.1 LOKALER FÖR IT { Bygg Servrar är placerade i serverrum rum 219 i stadshusets plan 2. I rummet finns inga vatten eller värmeledningar. Dörr till rummet är cirka 100 år gammal saknar motorlås och mekaniskt lås klass 3. Väggar, tak och golv uppfyller krav på inbrottsskydd klass 2 och brandklass EI60. Kabelgenomföringar är brandtätade. Handbrandsläckare saknas i rummet men finns i korridor utanför. Ny dörr i skyddsklass 2, EI60 med registrerande passersystem, motorlas och mekaniskt Ms klass 3 monteras VVS Brand-brandgasspjäll saknas på till och frånluftskanaler. Filter saknas på tilluftskanalen. Brand-brandgasspjäll monteras p~ till och franluftskanaler. Filter klass F8 installeras p~ tilluftskanalen. Hjälpfläkt monteras vid behov Kyla Kyla finns men fungerar dåligt och räcker ej till. Ny kylanläggning installeras Släckanläggning Fast släckanläggning med samplande detektering saknas. Fast släckanläggning med samplande detektering installeras. Rekommendationer avseende släcksystem se bilaga 3. Samcon ABlKarlsladIKennelh Guslafsson Strö mslad C:\L ] ågående arb\b I Kl Ulredningar\SlrömSlad\Atg\A TG _ Strömslad.doc UlskriveI:l

17 15(18) El och larm Brandlarm finns. Inbrottslarm, temperaturiarm, larm för hög luftfuktighet och översvämningslarm saknas i rummet. Skyddsutjämning saknas. Inbrottslarm, temperaturiarm, översvämningslarm och larm hög luftfuktighet installeras. Samtliga larm ansluts till SOS eller annan larmmottagare via övervakad anslutning. Skyddsutjämning installeras Avbrottsfri kraft serverrum I dag är det installerat en UPS med en total effekt av cirka 40 kva som strömförsörjer servrar mm. UPS- aggregatet med tillhörande batterier klarar dagens behov. Drifttid med dagens belastning är cirka 15 minuter. Program för nedtagning servrar är ej installerat. UPS:en fungerar dock dåligt och behöver ersättas med ny. UPS:en är placerad i ett separat rum 132 på plan 1 i stadshuset. I rummet finns en fungerande kylanläggning. Handbrandsläckare saknas i och utanför rummet. Ny UPS p~ cirka 40 kva installeras i UPS-rum. UPS för backupsystem installeras ocks~. 6.2 UPS-RUM UPS:en är placerad i ett separat rum 132 på plan 1 i stadshuset Bygg Väggar tak och golv uppfyller brand klass EI30. Dörr klarar B30. Inga ~tgärder VVS Handbrandsläckare saknas i och utanför rummet. Ventilation till och från rummet saknar brand-brandgasavskiljning. Två värmeledningar finns i rummet, men behöver ej åtgärdas. Handbrandsläckare typ kolsyra monteras i och utanför rummet. Brandbrandgasspjäll monteras p~ till och fr~nluftskanaler Kyla I rummet finns en fungerande kylanläggning. Inga ~tgärder Släckanläggning I rummet finns ingen fast släckanläggning och bedöms ej behöva åtgärdas. Inga ~tgärder El och larm Brandlarm, temperaturiarm och översvämningslarm saknas i rummet. Brandlarm, temperaturiarm och översvämningslarm installeras. Samtliga larm ansluts till SOS eller annan larmmottagare via övervakad anslutning. 6.3 NODRUM Det finns inga nodrum utanför stadshuset som behöver strömförsörjas. Inga ~tgärder. Samcon AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson C:\L ]ågående arb\b I Kl UtredningarllAtglA TG _.doc Utskrivet:

18 16(18) 6.4 IT-SÄKERHET Allmänt Fastighetsnätet i stadshuset terminerar i serverrummet där de flesta hubarjswitchar är placerade samt i kopplingsskåp ute i fastigheten. Nätet är Twisted Pair, Kat 5. Ett eget stadsnät bestående av fiber och koppar finns inom tätorten som ansluter mot bland annat skolor, bibliotek och andra verksamhetslokaler. Dessutom finns ett antal DSL-anslutningar och Telia WAN-anslutningar till kommunala verksamhetslokaler. Kommunen ansluter till Internet med en 100 Mbit-förbindelse hyrd av Telia. En egen brandvägg och SPAM-skydd finns installerat. Hemsideproduktion sker i egen regi, programvara är Site Vision. Kommunens nät är uppdelat i tre olika nät som är virtuellt skilda åt: 1. Administrativa nätet 2. Utbildningsnätet 3. Publika nätet Dessutom finns anslutningar mot olika kommunala bolag. I systemet finns inga noder utanför stadshuset som är viktiga för den kommunala ledningen. Service, underhåll och support av switcharjhubbar sköts av kommunens IT-avdelning. Ledningsnätets uppbyggnad och omfattning uppfyller de krav och behov kommunen har i nuläget förutom kompletteringar av uttag i vissa lokaler. För komplettering av uttag se avsnitt RADIOSAMBAND TV Avser ~tgärder för installation av radio som reservkommunikation samt för mottagning av radio- och televisionsutsändningar. 7.1 KOMMUNIKATIONSRADIOSYSTEM Radioutrustning Kommunen håller för närvarande att ansluta sig till Rakel. En st Rakel apparat; bordsutförande installeras i rum nr 342 KS-salen plan 3. Dessutom anskaffas en handburen apparat Antennanläggning radio Yttre antenn för Rakel är ej installerad. Yttre antenn monteras med anslutning i rum 342 KS-sa/en Anslutning mot egen växel PBX Kommunen har för närvarande ingen möjlighet att ansluta sin växel. Inga ijtgärder 7.2 RADIO/TV-SYSTEM Antennanläggning radio/tv Stadshuset saknar en egen fungerande anläggning för mottagning av radio och TV. Ny antennanläggning med uttag i prioriterade rum installeras. Samcon AB/KarlstadIKenneth Gustafsson C:\L ] ågående arblb Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

19 17(18) 8 KOSTNADER Uppskattade kostnader p~ vilka bidragsbelopp, reservation av medel kommer att baseras. Under denna rubrik redovisas bedömda kostnader för samtliga ~tgärder som har föreslagits. I kostnadsbeloppen ing~r byggherrekostnader s~som projektering, tillst~nd, besiktning, dokumentation m m samt osäkert/oförutsett. För vissa av ~tgärderna utg~r inte statligt bidrag, vilket framg~r av kolumnen bidrag. Specificerad kostnadsberäkning se bilaga 5. Inför ersättningsbesiktning ifylls havda kostnader i sammanställning under punkt KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING ÄTGÄRDSFÖRSLAG 3 LEDNINGSLOKALER Div uttag Bygg AV-utrustning Tillträdesskydd Övrigt (Värme) 1) ~ ~ 56500~ ~ 99600~ ~ ~ ~ 4 STRÖMFÖRSÖRJNING 4.1 Lokal för reserveiverk Bygg/ Mark WS Elverksrum El/ Larm 4.2 Reservkraft Reservkraftsaggregat Elarbeten reserveiverk Reservkraft Nodrum Reservkraft Värme TELEFONI 5.1 Lokal för teleutrustning Bygg WS Kyla Aut släckanläggning El/Larm Avbrottsfri kraft telefoni Avbrottsfri kraft telefonist 5.2 Telesystem Telefoni Allmänt Systemuppbyggnad Anslutning till operatör 2) 1) 1) ~ l ~ ~ ~ 11000l===:=j 6 IT Samcon AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson c :\L ] ågående arb\b I Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc Utskrivet I

20 18(18) 6.1 Serverrum Bygg WS Kyla 2) :0 Aut släckanläggning ElI Larm Avbrottsfri kraft 1) 6.2 Nodrum Bygg WS Kyla 2) Aut släckanläggning ElI Larm Avbrottsfri kraft 1) IT -Säkerhet IT-säkerhet allmänt 7 RADIOSAMBAND/TV 7.1 Radiokommunikation Radioutrustning Yttre antenn d:o Pbx-anslutning 7.2 Radio/TV -system Antennanläggning RadioITV Summa / l 34000~ ~ 44000~ ~ 94000~ ~ ~ ~ '-- --' 19000~ L===:::=j I ' ' I { Byggherrekostnad: Egen tid: Totalt: ' ' Anm 1) AV-utrustning och avbrottsfri kraft 30% bidrag 2) Kyla: Max bidragsberättigad kostnad p utrustning 500 Tkr Samtliga kostnader inkluderar p slag för byggherrekostnader Anmärkning I ovanstående kostnader ingår utrustning såsom Tv, videokonferensutrustning etc. med cirka kr som kan väljas bort om kommunen så önskar. 8.2 KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING INFÖR ERSÄTTNINGSBESIKTNING Här redovisas verkliga kostnader för tgärder som har utförts enligt tgärdsförslaget. Samtliga kostnader skall verifieras. Kostnaderna redovisas exklusive moms som en sammanställning av fakturorna uppdelade enligt kommunens normala redovisningsprinciper. Fakturorna skall finnas tillsammans med sammanställningen vid ersättningsbesiktningen. Ett exempel p sammanställning redovisas nedan Bygg herrekostnader Bygg och markarbeten VVS-arbeten Elarbeten Teleinstallationer Radio/tv installationer Samcon ABlKarlstad/Kenneth Gustafsson C:\L ] ågående arblb I Kl Utredningar\\Atg\A TG _.doc Utskrivet: I

KALLELSE till sammanträde med Kommunfullmäktige. Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Tid: Torsdag den 22 mars 2012, kl. 18.00

KALLELSE till sammanträde med Kommunfullmäktige. Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Tid: Torsdag den 22 mars 2012, kl. 18.00 Sidan 1 KALLELSE till sammanträde med Kommunfullmäktige Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Tid: Torsdag den 22 mars 2012, kl. 18.00 Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Frågor ska anmälas

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB Landskrona Energi AB BILAGA A. KRAVSPECIFIKATION FÖR COLO 3 1(10) Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 3 SERVERHALL OCH BYGGNATION - BILAGA A1... 4 4 KRAFTFÖRSÖRJNINGS UPPBYGGNAD

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanträdesdatum 2012-06-20 Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING 4030150 VHC KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING Elkonsult SYSTEMHANDLING Stockholm,2009-03-19 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM Tel: 08-692 10 00 Fax: 08-654

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss

Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 16 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 22 Ks 19 Au 35 Ks/2013-0017 Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss Förslag till beslut

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING...1 3.1 ANVÄNDNINGSSÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING...1 3.1.1 Användning under normala förhållanden

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011.

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011. 1(5) Ert dnr 131 8396-11/1211 Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten Skatteverket, Verksamhetsstöd för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, inkom den 14 februari 2011 med begäran om inspektion

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Olika typer av reservkraft Generatoraggregat Drivkälla för generatoraggregat. li Effektdefinitioner Energibalans

Olika typer av reservkraft Generatoraggregat Drivkälla för generatoraggregat. li Effektdefinitioner Energibalans översikt Innehåll: Varför reservkraft Olika typer av reservkraft Generatoraggregat Drivkälla för generatoraggregat Tillgänglighet li Effektdefinitioner Energibalans Varför reservkraft Sämre tillgänglighet

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Dieselsprinklerpump. OPTIONER Värmeväxlare Varvtalsreglering Motorvärmare Uppsamlingskärl till dieseltank

Dieselsprinklerpump. OPTIONER Värmeväxlare Varvtalsreglering Motorvärmare Uppsamlingskärl till dieseltank Dieselsprinklerpump Dieselsprinklerpump är uppbyggd på en balkram med komplett startfärdigt aggregat med pump, dieselmotor, tank, automatikskåp, kylvatten, reservdelar, ljuddämpare, flexslang och startbatterier.

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Gällande bestämmelser inom Locum AB för elsäkerhet och elansvar. Skapad: 2009-12-10 Senast ändrad: 2010-09-10 R.8

Gällande bestämmelser inom Locum AB för elsäkerhet och elansvar. Skapad: 2009-12-10 Senast ändrad: 2010-09-10 R.8 Gällande bestämmelser inom Locum AB för elsäkerhet och elansvar Skapad: 2009-12-10 Senast ändrad: 2010-09-10 R.8 Lars Eliasson/Börje Hjorth Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-10 2(13) Innehållsförteckning

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring.

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. 1(11) ÖVERFÖRING ALLMÄNT Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. Beträffande förkortningar - se under ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV ANLÄGGNINGAR sid. 3 Innehåll Sid Beskrivning

Läs mer

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP)

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14 209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) Förslag till

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 49 Ks 62 Au 94 Ks/2011-0293 Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17.

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. 1 RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. Dessa riktlinjer för larm skall gälla i alla lokaler där Enköpings kommun bedriver verksamhet. Störning i den kommunala verksamheten

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Gemensamma anvisningar för informationsklassning. Motala kommun

Gemensamma anvisningar för informationsklassning. Motala kommun Gemensamma anvisningar för informationsklassning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0071 Datum: 2011-08-22 Paragraf: 107 Reviderande instans: Kommunstyrelsen Diarienummer:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.2 Installationskrav gas... 3 6.2.1 Allmänt... 3 6.2.1.1 Gasuttag...

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

2009-12-04. Kravspecifikation utbyggnad datorhallar. Bilaga 2. D:nr 2009/2135/16 1 (15)

2009-12-04. Kravspecifikation utbyggnad datorhallar. Bilaga 2. D:nr 2009/2135/16 1 (15) Kravspecifikation utbyggnad datorhallar Bilaga 2 D:nr 2009/2135/16 1 (15) Innehållsförteckning 1 ÖVERGRIPANDE INFORMATION... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Fakta och behov avseende den nya planerade datorutrustningen:...

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler; beslutade

Läs mer

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap 2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB Kommunikationsplan För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige: 2007-12-19, 317 Adress: Finspångs kommun

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft Metric Power Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem Mycket kunskap Samlad kraft Version 1.0 2013 MYCKET KUNSKAP SAMLAD KRAFT Metric Power Systems AB är Sveriges ledande leverantör

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-08-16 215 Motion om klimatskydd för hemtjänstens bilar. (AU 212) Dnr KS 2011-96 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 SÄKERHETSUPPHANDLING INTE BARA FÖR STAT OCH KOMMUN Skapa förutsättningar för anbud på samma villkor Utforma efter den egna säkerhetsorganisationens

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-01-23 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-01-23 1(10) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-01-23 1(10) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 5628 anna-karin.hellsten@pts.se Kravspecifikation upphandling av teknisk och säkerhetskunnig konsult

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45

Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45 Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45 Webbenkäten undersökningen sa 85% - egen telefonväxel 63% - över hälften mobiltelefon 96% - anser sig ha god kostnadskontroll

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer