Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf Ks 28 Au 51 Dnr KS/ Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bifalla förslag nedanstående förslag till beslut under förutsättning att MSB bidrar med de medel som angetts i kostnadskalkylen, samt att finansiering sker från avsatta medel för investering i förhyrda lokaler Förslag till beslut Säkerhetssamordnare Peter Birgersson Dafteryd och administrativ chef Mats Granberg föreslår att Kommunfullmäktige antar det framtagna åtgärdsförslaget att uppdra till säkerhetssamordnaren att hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansöka om bidrag som motsvarar förslaget, kronor, samt att ange att åtgärderna i förslaget ska genomföras att uppdrag till säkerhetssamordnaren att hos MSB göra avrop på myndighetens ramavtal, gällande reservelverk, samt att avsätta investeringsmedel avseende Stadshuset med kronor, vilket motsvarar kommunens nettokostnad för investeringarna på kronor. Ärendebeskrivning s kommun har hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), via Länsstyrelsen om genomförande av en ledningsanalys, avseende stadshuset i. Analysen är genomförd av MSB och externa konsulter. Resultatet pekar på behov av en rad åtgärder för att säkerställa Justerandes sign s Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum driften av stadshuset som en väl fungerande ledningsplats vid en eventuell extraordinär händelse. MSB föreslår åtgärder gällande ledningslokaler, strömförsörjning/reservkraft, telefoni, skalskydd med mera, som är av stor betydelse även i den dagliga verksamheten. De föreslagna åtgärderna ligger väl i fas med övriga planerade åtgärder i Stadshuset, men ska se som ett avskilt projekt som ska särredovisas. Den totala kostnadskalkylen för åtgärderna uppgår till kronor. Av dessa har vi möjlighet att få bidrag från MSB med kronor. Administrativ chef Mats Granberg och säkerhetssamordnare Peter Birgersson Dafteryd har inkommit med tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 6 februari Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Sven Moosberg (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Justerandes sign s Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

3 STRÖMSTADS KOMlIlUN ~ Krisberedskap Peter Birgersson Dafteryd tele (1) Yttrande Dnr:KS/ Kommunstyrelsen Kommunalledningsplats, förslag till tekniska åtgärder för säker ledning. s kommun ansökte hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), via länsstyrelsen den 21 februari 2011 om genomförande aven ledningsanalys, avseende Stadshuset i. Analysen är nu genomförd av MSB och extema konsulter. Resultatet pekar på behov aven rad åtgärder för att säkerställa driften av Stadshuset som en väl fungerande ledningsplats vid en eventuell extraordinär händelse. Man föreslår åtgärder gällande ledningslokaler, strömförsöljninglreservkraft, telefoni, serverrum, radiosamband/tv, skal skydd inldusive ombyggd mottagningsfunktionlreception och vidarekopplat brand/utrymningslarm samt videokonferensanläggning. Den totala kostnadskalkylen för åtgärdema uppgår till Av dessa har vi möjlighet att få bidrag från MSB som motsvarar De föreslagna åtgärdema ligger väl i fas med övriga planerade åtgärder i Stadshuset men skall ses som ett avskilt projekt som skall sältedovisas. Vi föreslår Kommunstyrelsen Att anta det framtagna åtgärdsförslaget Att uppdra åt säkerhetssamordnaren att hos MSB ansöka om bidrag som motsvarar förslaget, , samt ange att åtgärdema i förslaget skall genomföras under åren Att uppdra åt säkerhetssamordnaren att hos MSB göra avrop på myndighetens ramavtal, gällande reserveiverk. Att avsätta investeringsmedel avseende Stadshuset med , vilket motsvarar kommunens nettokostnad för investeringama på ' 1,I ", ; i / ' / d: / '- ri i " _ { J', ':;" J Mats GraJloerg. AdministJlativ chef '-J u I'V V /ila a~(, ~~%/ Peler Birgerssonya ery~ säkerhetssam,9id~ s kommun Miljö- och byggförvaltningen Krisberedskap STRÖMSTAD (växel) (fax) Org nr: Bankgiro:

4 Diarienummer (1) Enheten för skydd och säkerhet Arne Kroon Myndigheten för samhällsskydd och beredskap KARLSTAD Yttrande över inkommen ansökan om stöd till kommunal ledningsplats i s kommun s kommun har skickat in en ansökan om att få en avstämning av ledningsförmågan vid kommunens ledningsplatser. Avstämningen avser bl.a. stöd för att bedöma kommunens möjligheter att kommunicera med andra myndigheter samt om skalskyddet och IT-säkerheten är tillräckligt. Kommunen bifogar säkerhetspolicy samt lednings- och informationsplan. Länsstyrelsen stödjer s kommuns ansökan och överlämnar ärendet till MSB. Arne Kroon Kopia till: s kommun, Peter Birgersson Dafteryd Postadress: VÄNERSBORG Besöksadress: Drottninggatan 2 Telefon: (växel) (direkt) Telefax: E-post:

5 1(18) STR Ö0i1STi\r~ KOM MUN 1(01' nlunsryr2!sen Kommunalledningsplats Förslag till tekniska åtgärder för säker ledning för s kommun O 1 Dm.k~, I~.t I ~. PP.q.1"... Handl. nr ''' ',..,......" Myndigheten för samhöltsskydd och beredskap

6 3(18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Projektgrupp GENOMFÖRANDE Produktion och vidmakthållande Provning, besiktning LOKALER Förslag till åtgärder STRÖMFÖRSÖRJNING Rum för reservkraftaggregat Reservkraft TELEFONI Lokaler för telefoniutrustning Telesystem IT Lokaler för IT UPS-rum Nodrum It-säkerhet RADIOSAMBAND TV Kommunikationsradiosystem Radio/TV-system KOSTNADER Kostnadssammanställning åtgärdsförslag Kostnadssammanställning inför ersättningsbesiktning Bilaga 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps grundkrav på reservkraftanläggning. Bilaga 2 Kravspecifikation visualisering kommunal ledning Bilaga 3 Anvisningar och tekniska krav för utförande av rum för dataservrar och kommunala noder Bilaga 4 Ritningar Sam con AB/KarlstadlKenneth Gustafsson C:\L _Pågående arb\b Kl Utredningar\\Atg\A TG _. doc Utskrivet:l

7 5(18) 1 INLEDNING I Lag (206:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna ledningsplatser för kommunledningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har ansvaret att stödja kommunerna i deras arbete med att åstadkomma säkra förutsättningarna för effektiv och säker ledning under höjd beredskap. Sådana förberedelser innebär också att ledningsförmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred ökas. För att åstadkomma detta åtgärdsförslag har kommunen som första åtgärd genomfört en till sina förutsättningar anpassad ledningsanalys. Utifrån ledningsanalysen skall en ledningsplan och informationsplan upprättas och övas. För att belysa säkerheten i kommunens datasystem kommer kommunen att utföra en "IT-säkerhetsanalys". Med ovanstående som underlag har en inventering och dokumentation av de tekniska stödsystemens nuvarande omfattning och funktion, samt vilka lokaler som finns att tillgå för ledning utförts. Resultaten tillsammans med kraven på funktionalitet identifierar de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå den avsedda säkerheten. Detta har resulterat i detta åtgärdsförslag som består aven textdel med en kostnadskalkyl fördelad på fyra huvudområden och utgör underlag för bedömningen om statligt stöd. De fyra huvudområdena är: Lokaler för ledningsfunktion Strömförsörjning Telefoni IT-säkerhet Detta åtgärdsförslag har framtagits av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med s kommun och konsulter. Som ett första steg har en inventering av befintliga lokaler och installationer utförts. Inventeringen har sedan utgjort underlag för detta åtgärdsförslag. Checklistan från inventeringen och detaljerad kostnadskalkyl skickas ut tillsammans med utkastet av åtgärdsförslaget och bifogas ej den slutliga utgåvan av åtgärdsförslaget. 1.1 PROJEKTGRUPP Myndigheten för samhällsskydd och beredskap s kommun s kommun s kommun s kommun s kommun s kommun s kommun s kommun SamCon AB Elektrotekniska Byrån AB Ulf Nyberg Niels Bredberg Peter Birgersson-Dafteryd Kjell Äberg Anette Knutsson Andreas Thorn Jan Gumeliusson Sören Hansson Mats Granberg Kenneth Gustafsson Ingemar Andersson Projektledare, sambandsansvarig Kommunchef Sä ke rhetschef Säkerhetssamordnare IT-chef IT-tekniker IT-tekniker Fastighet Administrativ chef Samordnande konsult Elkonsult Samcon AB/KarlstadIKenneth Gustafsson C:\L]ågående arblb I Kl Utredningar\lAtglA TG_.doc Utskrivet:

8 6(18) 2 GENOMFÖRANDE 2.1 PRODUKTION OCH VIDMAKTHALLANDE Kommunen svarar för genomförande av ~tgärder efter det att det statliga bidraget är beslutat och fastställt. Underlag i form av bygghandlingar tas fram i erforderlig omfattning s~ att funktionskraven redovisade i detta ~tgärdsförslag uppn~s. Finns tveksamheter om att utförandet ej uppfyller funktionskraven kontaktas projektledare hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ätgärderna skall även uppfylla gällande föreskrifter samt kommunens egna tekniska krav och krav p~ utförande. Installerade utrustningar s~som reservkraftaggregat, ups-aggregat etc. är kommunens egendom. Kommunen förbinder sig att vidmakth~lia investeringen d v s h~lia utrustningen i gott skick och att ha utbildad personal som handhar och underh~lier utrustningen. 2.2 PROVNING, BESIKTNING Följande aktiviteter ska planeras in i tidplan för projektet. Egenprovning. All installerad utrustning ska egenprovas. Egenprovning ska dokumenteras via protokoll. Samordnad funktionsprovning. Reservkraftaggregatet funktionsprovas med full last (reservkraftaggregatets märklast) i minst 4-6 timmar. Normallasten skall kompletteras med tillfälliga belastningsobjekt s~ 110 % last erh~lis under del av provet. Detta för att bedöma reservkraftaggregatets och kringutrustningens funktion och kapacitet. Drift och underh~lispersonal deltar. Provningen protokollförs. Vid containeraggregat utförs provning endast med normallast. Utbildning av kommunens drift och underhållspersonal. Kommunen skall ha utbildad personal som handhar och underh~lier utrustningen. Personalen ska godkänna levererad dokumentation och instruktioner. Utbildning av drift - och underh~llspersonal utförs av entreprenören för respektive installerad utrustning. Utbildningen dokumenteras med intyg. Slutbesiktning utförs enligt AB / ABT. Kommunens funktionsprov. Kommunen genomför funktionsprov, av installerad utrustning, i egen regi med minst 6 timmars drift under full ordinarie verksamhet i kommunhuset. Utbildad drift - och underh~lispersonal ansvarar för driften. Protokoll upprättas. Ersättningsbesiktning. När ~tgärder är genomförda skall dessa verifieras mot funktionskraven innan slutlig ersättning till kommunen kan utbetalas. Detta sker genom att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utför en s.k. "ersättningsbesiktning." Provningar enligt ovan skall vara genomförda innan ersättningsbesiktningen utförs. Dokumentation, intyg och protokoll skall finnas tillgängliga vid besiktningen. Även kostnadssammanställning enligt avsnitt 8.2 skall redovisas vid besiktningen. Sam con AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson C:\L _Pågående arblb I Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

9 7(18) 3 LOKALER Avser lokaler för ledning, information 3.1 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER Se översiktsritningar Bilaga Allmänt De första kända invandrarna till Bohuslän kom mellan f Kr och bosatte sig vid Lihult intill sjön Lången i den östra delen av s kommun. Lihultskulturen är känd för sina stenyxor av grönsten som tillverkades med en typisk form. Lihultarna importerade grönsten som man förädlade för att sedan exportera i regionen. Landskapet var under medeltiden omväxlande norskt och svenskt fram till 1380 då drottning Margareta blev unionsregent. En union som varade helt fram till 1524 då vi blev danska, vilket vi var till freden i Roskiide Området hade under hela medeltiden goda ekonomiska förutsättningar med omfattande export av skogsprodukter och korn. Man har funnit räkenskaper som visar att man vid Strömsåns mynning 1575 hade en lastplats för skogsprodukter, vid lastholmen, Laholmen. Då Bohuslän blev svenskt 1658 tillhörde marken på norra sidan om Strömsån Blomsholms gård. Sydsidan tillhörde ett norskt odalshemman. För att minska Fredrikshaids dominerande betydelse som exporthamn beslutade förmyndarregeringen den 23 maj 1667 att grunda en köping på platsen Strömmen. Detta var Sveriges första köping som inte var beroende aven närliggande stad. Man fick egna handelsrättigheter, rätten till fri seglation och handel med utlandet. Allt i syfte att få den norska handeln till Sverige. Kommunvapnet minner fortfarande om denna tid, genom sin avbildade hummerkogg. Den 19 oktober 1667 beordrades landshövdingen att byta in kronomark mot det norska odalshemmandet söder om ån för att skapa möjlighet till bebyggelse. Ortsnamnet nämns första gången Ar 1672 fick köpingen rätt till egen församling med kyrka, vilken uppfördes Den 15 april 1676 stadfästes stadsprivilegierna av Karl XI. Ar 1779 godkände provinsialläkaren Johan Leyonmarck källvattnet vid Bojarkilen för brunnsdrickning. Det blev startskottet för 160 år som havskurort. Vid andra världskrigets utbrott försvann havskurortsverksamheten, för att återupptas kring millenniumskiftet hade ca 300 invånare omkring 1750, men det stundom mycket goda och inkomstbringande sillfisket gav en ekonomisk skjuts framåt hade folkmängden ökat till nära Ar 1850 var man cirka 1300 och år 1950 cirka Idag bor det cirka i kommunen varav ungefär bor i centralorten. Stadshuset är beläget i centrum med liten risk för att allvarliga olyckor med gasutsläpp, eller motsvarande, skall inträffa i byggnadens närhet. De kommunala förvaltningarna, utom räddningstjänsten, tekniska, omsorg, barn och utbildning finns lokaliserade i stadshuset. Här finns även växel och serverrum placerade. Byggnaden har goda utrymmen för kommunal ledning och arbetsrum för stödfunktioner. Information till allmänhet och media kan ske i mindre omfattning i byggnaden. Vid behov av information till större grupper avses denna ske i aulan i s Gymnasium som rymmer 400 personer och ligger cirka 2 km från stadshuset. Samcon AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson C:IL]ågående arblb Kl Utredningar\\Atg\A TG _. doc Utskrivet:l

10 8(18) Stadshuset består aven centralbyggnad med 2 flyglar och torn samt en vid byggd del i 2 plan. Det finns inga andra hyresgäster än de kommunala förvaltningarna. Vid behov kan en reservledningsplats anordnas i räddningstjänstens lokaler cirka 1500 m från stadshuset. För information till allmänhet avses i aulan i s Gymnasium som ligger cirka 2 km från stadshuset att användas. Utrymmet är lämpligt för upp till 400 personer och har erforderliga installationer. För presskonferenser avses aula i Srömstierneskolan som ligger cirka 500 m från stadshuset att användas. Lokalen kan rymma ca 200 personer och har erforderliga installationer. Plan 1 i stadshuset inrymmer rum för telefonväxel, förråd, apparatrum, reservkraftaggregatsrum, rum för omklädning, arkiv, elcentral, kopiering, vaktmästeri, samt kontorslokaler för kommunen. Plan 2 i stadshuset inrymmer reception, växeltelefonister, rum för krisledningsnämnden, 4 rum för upplysningscentral, serverrum samt kontorslokaler för kommunen. Plan 3 i stadshuset inrymmer rum för beredningsgrupp, kopiering, posthantering pentry, personalrum och kontorslokaler för kommunen. Plan 4 i stadshuset inrymmer rum för informationsansvarige, sammanträdesrum och kontorslokaler för kommunen. Plan 5 i stadshuset inrymmer sammanträdesrum och kontorslokaler för kommunen. Plan 6 i stadshuset inrymmer förråd och kontorslokaler för kommunen Rum för beslutsgrupp (krisledningsnämnd) För den kommunala ledningen avses rum A 212, Sandskarummet på plan 2 att användas. Rummet är utrustat med installationer för el telefon och data. Uttag för radio/tv från egen antenn och direktabonnemang för telefon saknas. Rum A 21.2, Sandskarummet p~ plan 2 för beslutsgrupp kompletteras med ett uttag för radio/tv fr~n egen antenn samt ett direktabonnemang för telefon som dubbleras med det i rum Rum för beredningsgrupp (krisledningsgrupp) För beredningsgruppen avses rum nr 342 KS-salen på plan 3 att användas. Rummet är utrustat med installationer för el, tele och data. Uttag för telefon under växel finns i otillräcklig omfattning. Abonnemang för direkttelefon saknas. Uttag för radio/tv saknas. Radiokommunikation RAKEL håller på att installeras. För att få en effektiv övervakning och dokumentation har kommunen önskemål om vissa hjälpmedel typ Tv-monitor, videokonferensutrustning eller motsvarande. Rum nr 342 KS-salen p~ plan 3 kompletteras med 4 telefonuttag under växel till totalt 5 uttag samt ett direktabonnemang för telefon som dubbleras med det i rum A Uttag för radio/tv fr~n egen antenn installeras. Flyttbara uttagsstolpar installeras. Interaktiv whiteboard, tv-monitor 42-50" installeras. Videokonferensutrustning eller motsvarande installeras. Krav p~ visualiseringsutrustning framg~r av bilaga 2. En handterminal och en b ords termina I för RAKEL har redan anskaffats. Kostnaderna för 2 apparater redovisas i detta projekt. yttre antenn med uttag i rum 342 installeras. Se avsnitt Sam con AB/KarlstadIKenneth Gustafsson C:\L ]ågående arb\b Kl Utredningar\\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

11 9(18) Rum för informationstjänst För informationstjänst - sammanställning av information som skall delges allmänhet och media avses rum 417 plan 4 att användas. I rummet finns installationer för telefon, data och el. Direktabonnemang för telefon saknas. Uttag för radio/tv från egen antenn saknas. Rum 417 plan 4 kompletteras med, ett direktabonnemang för telefon samt ett uttag för radio/tv fr~n egen antenn Rum för analysgrupp Kommunen använder sig av lektionssal på räddningstjänsten för sin analysgrupp. Här finns erforderliga installationer förutom en interaktiv whiteboard. Interaktiv whiteboard installeras Rum för upplysningscentral För upplysningscentral avses 4 st rum på kommunledningskontoret att användas. Rum på plan 2. I rummen finns installationer för el, telefon och data. Fem telefonuttag för gruppnummer finns. Datauttag (5 st) och eluttag finns i erforderlig omfattning. Inga ~tgärder Reception och telefonistfunktion Receptionen och telefonistfunktionen är förlagd till rum A 211A plan 2. Receptionen kan bemannas med 2 personer. Direktabonnemang för telefon kommer att finnas i rum A 212. Skydd saknas för receptionspersonal. Receptionsdisken kompletteras med glasrutor upp till cirka 2 m och reträttväg anordnas. Viss ombyggnad av entre genomförs för att erh~lia en kontrollerad inpassering till stadshuset Tillträdesskydd Tillträdesskyddet till stadshuset är ej bra. För att kunna säkra ledningsrummen krävs ett nytt lås-och inpasseringssystem omfattande cirka 10 dörrar. Kommunen har gjort en utredning gällande tillslutning av stadshuset med byte av någon dörr, komplettering med lås och kortläsare för cirka 10 dörrar till en kostnad av cirka 500 tkr. Det som berör åtgärder för kommunal ledning bedöms vara maximalt kr. L~s och kortläsare utförs enligt framtaget förslag och kostnaden som skall belasta ~tgärdsförslaget sätts till maximalt kronor Övrigt För stadshuset finns ett vattenburet system som försörjs av bergvärme med en elpanna på 160 kw för spetsvärme. Ett fåtal rum värms via elradiatorer. Kommunen har reservkraft för vattenverket så att vattenförsörjningen till stadshuset är säkrat vid långvarigt strömavbrott. I stadshuset finns ett inbrottslarm och ett brandlarm anslutet till SOS. UPS-Iarm går till leverantören. Temperaturiarm och larm från kylanläggning serverrum går ut som SMS-Iarm. Vid installation av nya larm tillses att dessa dras till SOS eller motsvarande larmmottagare och ej utförs som SMS-Iarm. Befintliga larm dras till larmmottagare och ej som enbart SMS-Iarm. Samcon ABlKarlstadIKenneth Gustafsson C:IL ]ågående arb\b I Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc UtskriveI:l

12 10(18) 4 STRÖMFÖRSÖRJNING Avser fjtgärder för reservkraft och avbrottsfri kraft som ska kunna försörja kommunens ledning och de system som är en förutsättning för ledning. 4.1 RUM FÖR RESERVKRAFTAGGREGAT Idag finns ett befintligt reservkraftaggregat som förser serverrum, telefonväxel och vissa datorer med elkraft vid elavbrott på nätet. För installation av nytt reservkraftaggregat som klarar hela stadshusets behov finns små möjligheter att placera det i befintlig byggnad. Vid stadshusets nordvästra hörn finns vissa möjligheter att ställa upp en reservkraftscontainer Bygg och mark Nytt reservkraftaggregat i containerutförande placeras vid stadshusets nordvästra hörn. Containeraggregat utförs med sadeltak. Inklädnad erfordras ej. Kabelväg anordnas fram till ställverket i stadshuset. Schakt utförs för jordtag s~vida ej befintligt jordtag kan användas. Markytor ~terställs. Befintliga luftintag bedöms ej komma att p~verkas av avgasutsläppet VVS Bränsletank i containern fylls med ren fordonsdiesel utan inblandning av RME El, larm Containern kompletteras med kortläsare, inbrottslarm och brandlarm som ansluts till stadshusets system. Beträffande elinstallationer för reservkraft se avsnitt RESERVKRAFT I detta förslag har alternativet att placera ett containeraggregat vid stadshusets nordvästra hörn studerats. Eventuellt finns möjlighet att inrymma ett aggregat i befintligt reservkraftrum i kombination med utrymme för f.d. bränsletank för pannor. Detta bedöms kostnadsmässigt vara något dyrare varför endast containerlösning studerats Reservkraftaggregat. Idag finns ett befintligt reservkraftaggregat på 72 kva som förser serverrum, telefonväxel och vissa datorer med elkraft vid elavbrott på nätet. Ett nytt stationärt helautomatiskt reservkraftaggregat p~ ca 370 kva placerad i container installeras vid stadshusets nordvästra hörn. Reservkraftanläggningen skall strömförsörja hela stadshuset. Reservkraftaggregatet levereras med händelseskrivare som placeras i containern. En noggrann effektmätning skall utföras innan definitiv storlek p~ reservkraftaggregat fasts/~s. Samcon ABlKarlstadlKenneth Gustafsson C:\L ] ågående arblb I Kl Utredningar\\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

13 11(18) För reservkraftanläggningen anordnas separat jordtag med jordlina till jordplint vid huvudcentral och till jordplint i reservkraftcontainer. Undersök om befintligt jordtag kan nyttjas. Sammankoppling av reservkraftjordtag med elleverantörens jordtag skall ske i serviscentralen/huvudcentralen. Allmänt Vid upphandling av reservkraftaggregatet skall MSB:s grundkrav pa reservkraftanläggning enligt bilaga 1 beaktas. Dessa krav är beaktade i den centralavtalsupphandling som Räddningsverket har utarbetat med en leverantör. Kommunen har möjlighet att utnyttja detta avtal och behöver da endast avropa ett aggregat hos MSB. Till det centralupphandlade reservkraftaggregatet finns en projekteringsanvisning som utarbetats av MSB. I anvisningen framgar vad som erfordras vad gäller matt, avgasrör, kylluftvägar, larm, och övriga kompletterande installationer. Anvisningarna Aterfinns pa MSB:s hemsida: Olyckor och kriser / Ledningsplatser / Reservkraftsystem/ Projekteringsanvisningar MSB 2010 containerutförande I detta Atgärdsförslag har räknats med att reservkraftaggregatet utförs med typ MSB 2010 i containerutförande. Pos l-grundleverans Ja Pos 11- TN-C-system Nej Pos 2-Reservdelar Ja Pos 12- Avgasrör avsl. Förl. Med Ja beröringsskydd Pos 3-72 tim prov Nej Pos 13- Nätautomatik fler nät Nej Pos 4-Ext manöver Nej Pos 14- Översp.skydd instr.skap Ask Pos 5- Händelseskrivare Ja Pos 15- Översp skydd ext manöv Nej Pos 6-Nätbr. i instr.skap Nej Pos 16- Översp skydd nät o Nej styröverv Pos 7- VektorsprAngskydd Ja Pos 17- Containerutförande Grund Pos8- Ja Pos 18 Förstärkt rostskydd Ja Bullerdämpn.65dBA Pos 9- Rostfri katalysator Ja Pos (19)-Fästjärn för Nej fasa dma te ria I Pos 10- Sadeltak Ja. Pos (20 )-Idrifttagning Ja Elinstallationer för reservkraft Elanläggningen är i huvudsak sedan stadshuset byggdes. Inkommande elservis till stadshuset är 2 st AKKJ 4x240 kvmm 2x250A. Inkommande elservis saknar överspänningsskydd (åskskydd). Ny serviscentral installeras i källare utanför televäxelrum 131. Serviscentral/ huvudcentral med tillhörande reservkraftfördelning placeras bredvid central Al. Befintlig elservis dras om och ansluts till den nya serviscentralen. Samcon AB/KarlstadIKenneth Gustafsson C:IL ]ågående arb\b I Kl UtredningarllAtglA TG _.doc Utskrivet:l

14 12(18) Ny huvudcentral skall förses med utrustning för automatstartande reservkraftaggregat. Nätbrytare (NB), Reservkraftbrytare (RB), ventilavledare pcj inkommande servis, utgcjende grupp till befintlig serviscentral i elrum 123 och erforderliga reservgrupper. Huvudcentralen skall utföras i enlighet med MSB:s "Projekteringsanvisning reservkraftsystem MSB Kraft- och manöverkablage förläggs mellan reservkraftaggregat och ny huvudcentral. För reservkraftanläggningen anordnas separat jordtag. Undersök om befintligt jordtag kan nyttjas. Sammankoppling av reservkraftjordtag med elleverantörens jordtag skall ske i serviscentralen. Driftlarm frcjn reservkraftaggregat överförs till kommunens driftlarmsystem och vidare tilllarmmottagare SOS eller motsvarande. ( Ej sms -larm) Reservkraft Nodrum Det finns inga nodrum utanför stadshuset som behöver strömförsörjas. Inga cjtgärder Reservkraft värme Bergvärme finns för stadshuset. För spetsvärme finns en elpanna på 160 kw installerad. Detta kommer att vara reservkraftförsörjt efter installation av nytt reservkraftagg regat. Inga cjtgärder. 5 TELEFONI Avser fjtgärder för förstärkning av te/esäkerheten och eventuell utökning av te/ekapaciteten. 5.1 LOKALER FÖR TELEFONIUTRUSTNING Bygg Telefonväxeln är placerad i rum 131 plan 1. Överlämningspunkt till telia samt vissa inkommande fiberkablar finns i rummet. Väggar, tak och golv klarar brandklass EI30. Dörr klarar B30. Kortläsare och ellås saknas. Dörren kompletteras med e/ms och registrerande kortläsare VVS Det finns inga vätskeledningar i rummet. Ventilation till och från rummet saknar brand-brandgasavskiljning. Handbrandsläckare saknas. Ventilationen sätts igen. Handbrandsläckare typ kolsyra monteras i och utanför rummet Kyla Kyla finns. Inga cjtgärder. Samcon AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson C:1L]ågående arblb I Kl UtredningarllAtglA TG_,doc Utskrivet:

15 13(18) Släckanläggning Samplande detektering och fast släckanläggning finns ej installerad. Inga ~tgärder El och larm Brandlarm, inbrottslarm, fuktlarm, översvämningslarm och temperaturiarm saknas. Kabelgenomföringar är ej brandtätade. Skyddsutjämning saknas. Brandlarm, inbrottslarm, temperaturiarm, översvämningslarm och larm hög luftfuktighet installeras. Brandlarmcentralen utförs med s~dan kapacitet att övriga brandlarm kan anslutas. Samtliga larm ansluts till SOS eller annan larmmottagare via övervakad anslutning. Skyddsutjämning installeras Avbrottsfri kraft telefoniutrustning Telefonväxeln har egen strömförsörjning Inga ~tgärder Avbrottsfri kraft telefonistplats Växelbord p~ stadshuset är ansluten till avbrottsfri strömförsörjning. Inga ~tgärder. 5.2 TELESYSTEM Telefoni allmänt Kommunen har har inlett förhandlingar om telefonisamverkan med Tanums kommun. För kommunal ledning finns följande kommunikationsmedel för telefoni: Kommunens egen ägda växel Direktabonnemang Mobiltelefoner lp-telefoni s kommun har ett telefonisystem uppbyggt aven växel av typ MD 110. Kommunens telefonväxel är installerad i rum 131 plan 1 i stadshuset. Telefonväxeln ägs av kommunen.service och reservdelar till växeln erhålls genom serviceavtal med TDC. Avtalslängd 1 år. Kunddataändringar, fysiska omkopplingar, registrering och dokumentation utförs av egen personal. Personal p~ kommunen och leverantören har kunskap om kommunens telefonisystem. Växeln är bestyckad med cirka 570 anknytningar varav mestadels analoga/digitala. Utöver detta finns även ett antal direktabonnemang. Separat anslutning till mobilnätet saknas. Telefontrafiken förmedlas via ett PC-baserat telefonistbord placerat i telefonistens rum A211A plan 2. Utöver ordinarie telefonister finns inga utbildade reservtelefonister. Till telefonisystemet finns ett hänvisningssystem integrerat. Transientskydd saknas på vissa utgående kopparledningar. För komplettering av uttag se avsnitt 3.1. Askskydd kompletteras p~ utg~ende kopparledningar. Samcon ABlKarlstadIKenneth Gustafsson C:\L ] ågående arb\b I Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

16 14(18) Systemuppbyggnad Gruppnummer för upplysningscentral finns installerat med 5 telefoner i gruppen. Inga ~tgärder Anslutning till operatör Stadshusets växel är anslutet mot publika telenätet via två ISDN-multi förbindelser (60 linjer) med Telia som enda operatör. Samtliga förbindelser mot publika nätet är dubbelriktade. All inkommande telefoni till stadshuset ansluter i en och samma intagspunkt och terminerar i en telestation i. Om kommunens växel skulle gå ned erhålls en spärrton. 10 ledningar omprogrammeras för avg~ende trafik. Avtal bör göras med operatör s~ att svarsbesked erhalls om växelns huvudnummer gar ned 6 IT Avser ~tgärder för att ge centrala enheter i IT-systemet en säkrare fysisk miljö. 6.1 LOKALER FÖR IT { Bygg Servrar är placerade i serverrum rum 219 i stadshusets plan 2. I rummet finns inga vatten eller värmeledningar. Dörr till rummet är cirka 100 år gammal saknar motorlås och mekaniskt lås klass 3. Väggar, tak och golv uppfyller krav på inbrottsskydd klass 2 och brandklass EI60. Kabelgenomföringar är brandtätade. Handbrandsläckare saknas i rummet men finns i korridor utanför. Ny dörr i skyddsklass 2, EI60 med registrerande passersystem, motorlas och mekaniskt Ms klass 3 monteras VVS Brand-brandgasspjäll saknas på till och frånluftskanaler. Filter saknas på tilluftskanalen. Brand-brandgasspjäll monteras p~ till och franluftskanaler. Filter klass F8 installeras p~ tilluftskanalen. Hjälpfläkt monteras vid behov Kyla Kyla finns men fungerar dåligt och räcker ej till. Ny kylanläggning installeras Släckanläggning Fast släckanläggning med samplande detektering saknas. Fast släckanläggning med samplande detektering installeras. Rekommendationer avseende släcksystem se bilaga 3. Samcon ABlKarlsladIKennelh Guslafsson Strö mslad C:\L ] ågående arb\b I Kl Ulredningar\SlrömSlad\Atg\A TG _ Strömslad.doc UlskriveI:l

17 15(18) El och larm Brandlarm finns. Inbrottslarm, temperaturiarm, larm för hög luftfuktighet och översvämningslarm saknas i rummet. Skyddsutjämning saknas. Inbrottslarm, temperaturiarm, översvämningslarm och larm hög luftfuktighet installeras. Samtliga larm ansluts till SOS eller annan larmmottagare via övervakad anslutning. Skyddsutjämning installeras Avbrottsfri kraft serverrum I dag är det installerat en UPS med en total effekt av cirka 40 kva som strömförsörjer servrar mm. UPS- aggregatet med tillhörande batterier klarar dagens behov. Drifttid med dagens belastning är cirka 15 minuter. Program för nedtagning servrar är ej installerat. UPS:en fungerar dock dåligt och behöver ersättas med ny. UPS:en är placerad i ett separat rum 132 på plan 1 i stadshuset. I rummet finns en fungerande kylanläggning. Handbrandsläckare saknas i och utanför rummet. Ny UPS p~ cirka 40 kva installeras i UPS-rum. UPS för backupsystem installeras ocks~. 6.2 UPS-RUM UPS:en är placerad i ett separat rum 132 på plan 1 i stadshuset Bygg Väggar tak och golv uppfyller brand klass EI30. Dörr klarar B30. Inga ~tgärder VVS Handbrandsläckare saknas i och utanför rummet. Ventilation till och från rummet saknar brand-brandgasavskiljning. Två värmeledningar finns i rummet, men behöver ej åtgärdas. Handbrandsläckare typ kolsyra monteras i och utanför rummet. Brandbrandgasspjäll monteras p~ till och fr~nluftskanaler Kyla I rummet finns en fungerande kylanläggning. Inga ~tgärder Släckanläggning I rummet finns ingen fast släckanläggning och bedöms ej behöva åtgärdas. Inga ~tgärder El och larm Brandlarm, temperaturiarm och översvämningslarm saknas i rummet. Brandlarm, temperaturiarm och översvämningslarm installeras. Samtliga larm ansluts till SOS eller annan larmmottagare via övervakad anslutning. 6.3 NODRUM Det finns inga nodrum utanför stadshuset som behöver strömförsörjas. Inga ~tgärder. Samcon AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson C:\L ]ågående arb\b I Kl UtredningarllAtglA TG _.doc Utskrivet:

18 16(18) 6.4 IT-SÄKERHET Allmänt Fastighetsnätet i stadshuset terminerar i serverrummet där de flesta hubarjswitchar är placerade samt i kopplingsskåp ute i fastigheten. Nätet är Twisted Pair, Kat 5. Ett eget stadsnät bestående av fiber och koppar finns inom tätorten som ansluter mot bland annat skolor, bibliotek och andra verksamhetslokaler. Dessutom finns ett antal DSL-anslutningar och Telia WAN-anslutningar till kommunala verksamhetslokaler. Kommunen ansluter till Internet med en 100 Mbit-förbindelse hyrd av Telia. En egen brandvägg och SPAM-skydd finns installerat. Hemsideproduktion sker i egen regi, programvara är Site Vision. Kommunens nät är uppdelat i tre olika nät som är virtuellt skilda åt: 1. Administrativa nätet 2. Utbildningsnätet 3. Publika nätet Dessutom finns anslutningar mot olika kommunala bolag. I systemet finns inga noder utanför stadshuset som är viktiga för den kommunala ledningen. Service, underhåll och support av switcharjhubbar sköts av kommunens IT-avdelning. Ledningsnätets uppbyggnad och omfattning uppfyller de krav och behov kommunen har i nuläget förutom kompletteringar av uttag i vissa lokaler. För komplettering av uttag se avsnitt RADIOSAMBAND TV Avser ~tgärder för installation av radio som reservkommunikation samt för mottagning av radio- och televisionsutsändningar. 7.1 KOMMUNIKATIONSRADIOSYSTEM Radioutrustning Kommunen håller för närvarande att ansluta sig till Rakel. En st Rakel apparat; bordsutförande installeras i rum nr 342 KS-salen plan 3. Dessutom anskaffas en handburen apparat Antennanläggning radio Yttre antenn för Rakel är ej installerad. Yttre antenn monteras med anslutning i rum 342 KS-sa/en Anslutning mot egen växel PBX Kommunen har för närvarande ingen möjlighet att ansluta sin växel. Inga ijtgärder 7.2 RADIO/TV-SYSTEM Antennanläggning radio/tv Stadshuset saknar en egen fungerande anläggning för mottagning av radio och TV. Ny antennanläggning med uttag i prioriterade rum installeras. Samcon AB/KarlstadIKenneth Gustafsson C:\L ] ågående arblb Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc Utskrivet:

19 17(18) 8 KOSTNADER Uppskattade kostnader p~ vilka bidragsbelopp, reservation av medel kommer att baseras. Under denna rubrik redovisas bedömda kostnader för samtliga ~tgärder som har föreslagits. I kostnadsbeloppen ing~r byggherrekostnader s~som projektering, tillst~nd, besiktning, dokumentation m m samt osäkert/oförutsett. För vissa av ~tgärderna utg~r inte statligt bidrag, vilket framg~r av kolumnen bidrag. Specificerad kostnadsberäkning se bilaga 5. Inför ersättningsbesiktning ifylls havda kostnader i sammanställning under punkt KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING ÄTGÄRDSFÖRSLAG 3 LEDNINGSLOKALER Div uttag Bygg AV-utrustning Tillträdesskydd Övrigt (Värme) 1) ~ ~ 56500~ ~ 99600~ ~ ~ ~ 4 STRÖMFÖRSÖRJNING 4.1 Lokal för reserveiverk Bygg/ Mark WS Elverksrum El/ Larm 4.2 Reservkraft Reservkraftsaggregat Elarbeten reserveiverk Reservkraft Nodrum Reservkraft Värme TELEFONI 5.1 Lokal för teleutrustning Bygg WS Kyla Aut släckanläggning El/Larm Avbrottsfri kraft telefoni Avbrottsfri kraft telefonist 5.2 Telesystem Telefoni Allmänt Systemuppbyggnad Anslutning till operatör 2) 1) 1) ~ l ~ ~ ~ 11000l===:=j 6 IT Samcon AB/Karlstad/Kenneth Gustafsson c :\L ] ågående arb\b I Kl UtredningarI\Atg\A TG _.doc Utskrivet I

20 18(18) 6.1 Serverrum Bygg WS Kyla 2) :0 Aut släckanläggning ElI Larm Avbrottsfri kraft 1) 6.2 Nodrum Bygg WS Kyla 2) Aut släckanläggning ElI Larm Avbrottsfri kraft 1) IT -Säkerhet IT-säkerhet allmänt 7 RADIOSAMBAND/TV 7.1 Radiokommunikation Radioutrustning Yttre antenn d:o Pbx-anslutning 7.2 Radio/TV -system Antennanläggning RadioITV Summa / l 34000~ ~ 44000~ ~ 94000~ ~ ~ ~ '-- --' 19000~ L===:::=j I ' ' I { Byggherrekostnad: Egen tid: Totalt: ' ' Anm 1) AV-utrustning och avbrottsfri kraft 30% bidrag 2) Kyla: Max bidragsberättigad kostnad p utrustning 500 Tkr Samtliga kostnader inkluderar p slag för byggherrekostnader Anmärkning I ovanstående kostnader ingår utrustning såsom Tv, videokonferensutrustning etc. med cirka kr som kan väljas bort om kommunen så önskar. 8.2 KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING INFÖR ERSÄTTNINGSBESIKTNING Här redovisas verkliga kostnader för tgärder som har utförts enligt tgärdsförslaget. Samtliga kostnader skall verifieras. Kostnaderna redovisas exklusive moms som en sammanställning av fakturorna uppdelade enligt kommunens normala redovisningsprinciper. Fakturorna skall finnas tillsammans med sammanställningen vid ersättningsbesiktningen. Ett exempel p sammanställning redovisas nedan Bygg herrekostnader Bygg och markarbeten VVS-arbeten Elarbeten Teleinstallationer Radio/tv installationer Samcon ABlKarlstad/Kenneth Gustafsson C:\L ] ågående arblb I Kl Utredningar\\Atg\A TG _.doc Utskrivet: I

Kommunal ledningsplats

Kommunal ledningsplats 1(16) Kommunal ledningsplats Förslag till tekniska åtgärder för säker ledning För Storfors kommun REVIDERAT 2016-12-01 Sida 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Projektgrupp... 3 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

KALLELSE till sammanträde med Kommunfullmäktige. Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Tid: Torsdag den 22 mars 2012, kl. 18.00

KALLELSE till sammanträde med Kommunfullmäktige. Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Tid: Torsdag den 22 mars 2012, kl. 18.00 Sidan 1 KALLELSE till sammanträde med Kommunfullmäktige Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Tid: Torsdag den 22 mars 2012, kl. 18.00 Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Frågor ska anmälas

Läs mer

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 3.0

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 3.0 Sidantal 6 STATISK UPS Ver. 3.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. INLEDNING... 3 0.1

Läs mer

2(9) Innehållsförteckning

2(9) Innehållsförteckning 2(9) Innehållsförteckning 1 Justering och fastställande av föredragningslista 3 2 Nya regler om kommunala företag - säkerställande av kommunala principer, förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen samt

Läs mer

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100. Sid 1 (6) 7(.1,6.$%(67b00(/6(5)g5(/(.75,6.8758671,1* Rubrik Dokument.UDIWHOHNWURQLN 7%( Utgåva 4 (S),QQHKnOO 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3 3.2 Övriga

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 1.0

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 1.0 Sidantal 6 STATISK UPS Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. INLEDNING... 3 0.1 ORIENTERING... 3 0.2 HÄNVISNINGAR... 3 1. SYSTEMUPPBYGGNAD

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra?

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 10 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 18 Ks 26 Au 42 Ks/2012-0439 Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? Förslag till

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun********** Ansvarig: Datum: 2008-05-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 BESLUTSFÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR Bilaga 5 SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR PROJEKT NR: KONSULT-UTBILDNING BILAGA 4 REV ANT AVSEENDE SIGN DATUM Företaget AB Elteknik sledare: : Företaget AB Box 50 090, -vägen 1 145 43 Stockholm Telefon 08-xx

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB)

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Bilaga 1 Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt samt. Telias nät Fastighet/Tomtgräns

Läs mer

Svar på Motion - om tydlig skyltning att stadshuset är ett stadshus

Svar på Motion - om tydlig skyltning att stadshuset är ett stadshus KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 5 (11) Kommunfullmäktige 2015-10-15 Kf 110 Ks 149 Au 168 KS/2015-0049 Svar på Motion - om tydlig skyltning att stadshuset är ett stadshus s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto

Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto TR 12-011:2 2004-01-07 Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 1.1. Teknisk rondning...3 1.2. Krav på kompetens...3 1.3. Anläggningsdokumentation...3 1.4.

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING 4030150 VHC KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING Elkonsult SYSTEMHANDLING Stockholm,2009-03-19 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM Tel: 08-692 10 00 Fax: 08-654

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB Landskrona Energi AB BILAGA A. KRAVSPECIFIKATION FÖR COLO 3 1(10) Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 3 SERVERHALL OCH BYGGNATION - BILAGA A1... 4 4 KRAFTFÖRSÖRJNINGS UPPBYGGNAD

Läs mer

FMV ansvarar för genomförande av entreprenader och materielleveranser till Flyg S inom nedanstående teknikområden:

FMV ansvarar för genomförande av entreprenader och materielleveranser till Flyg S inom nedanstående teknikområden: 2006-02-1727 FortV Böwing och Kinnmark 1 (5) Er referens Ert datum Er beteckning FMV tjänsteställe, handläggare, telefon FMV föreg. datum FMV föreg. beteckning VO Led Kari Lehto, 08-782 4895 kari.lehto@fmv.se

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-03-09 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00496 1(19) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Sidantal 6 KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Ver. 3.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 2014-10-01 Ver 3.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1 Sidantal 9 PREFABRICERADE SYSTEM FÖR ENKLARE FASTIGHETER Version. Stockholms Hamn AB Box 273 4 02 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Justering av 130 i Kommunfullmäktiges protokoll , Mål och Budget 2016

Justering av 130 i Kommunfullmäktiges protokoll , Mål och Budget 2016 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 2 (37) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 134 Ks/ 2015- Justering av 130 i Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-12, Mål och Budget 2016 Kommunfullmäktiges

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg. Naturvetarhuset Kortfakta Adress: Johan Bures väg 14 Anläggninsnummer: J0008002 Byggår: 1966 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Naturvetarhuset heter Peter Lundvall.

Läs mer

Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss

Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 16 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 22 Ks 19 Au 35 Ks/2013-0017 Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för stationära batterier av typen ventilreglerade (AGM) Utgåva TBE 113:2 2 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 1.1

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Processbeskrivning för införande av Rakel vid ledningsplatser

Processbeskrivning för införande av Rakel vid ledningsplatser samhällsskydd och beredskap Processbeskrivning 1.0 1 (9) Bo Edström tel. nr 010-240 5025 bo.edstrom@msb.se Christer Wiklund tel. nr 010-240 5172 christer.wiklund@msb.se Processbeskrivning för införande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Dieselsprinklerpump. OPTIONER Värmeväxlare Varvtalsreglering Motorvärmare Uppsamlingskärl till dieseltank

Dieselsprinklerpump. OPTIONER Värmeväxlare Varvtalsreglering Motorvärmare Uppsamlingskärl till dieseltank Dieselsprinklerpump Dieselsprinklerpump är uppbyggd på en balkram med komplett startfärdigt aggregat med pump, dieselmotor, tank, automatikskåp, kylvatten, reservdelar, ljuddämpare, flexslang och startbatterier.

Läs mer

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY 2012-11-13 Antagen av KF, rev av KS 1(11) 29/2011, rev 300/12 Ledningsplan vid större samhällsstörning,

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanträdesdatum 2012-06-20 Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Kartläggning av befintlig elanläggning. Baserar sig på platsbesök samt möte med Björn Higson och Johan Sandström.

Kartläggning av befintlig elanläggning. Baserar sig på platsbesök samt möte med Björn Higson och Johan Sandström. Mariehamn 27.11.2015 Polishuset, Strandgatan 27. Kartläggning av befintlig elanläggning. Baserar sig på platsbesök samt möte med Björn Higson och Johan Sandström. 1. Huvudcentral. (400A) Saknar utbyggnadsmöjligheter

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

ELDACO AB. Manual. Strömförsörjningsaggregat PP 12/8 och PP 24/6. Presentation 2 Inkoppling 3 Larmer 4 Tekniska data 5-6

ELDACO AB. Manual. Strömförsörjningsaggregat PP 12/8 och PP 24/6. Presentation 2 Inkoppling 3 Larmer 4 Tekniska data 5-6 Håkan Lundh Hans Sterner 1 of 6 2000-09-14 Strömförsörjningsaggregat PP 12/8 och PP 24/6 Innehåll Sida Presentation 2 Inkoppling 3 Larmer 4 Tekniska data 5-6 Mått- och placeringsritning 4M 8988 Schema

Läs mer

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011.

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011. 1(5) Ert dnr 131 8396-11/1211 Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten Skatteverket, Verksamhetsstöd för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, inkom den 14 februari 2011 med begäran om inspektion

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av vårdavdelning utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av vårdavdelning utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 6 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.1.1 Vårdrumspanel, fördelning av uttag... 2 6.2 Installationskrav

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Ärenden Sida 30 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0028

Ärenden Sida 30 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0028 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 30 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KF Anmälningsärenden KS/2013-0028 Delegationsbeslut Kommunchef Niels Bredberg; Ansökan om tillstånd till kameraövervakning

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Olika typer av reservkraft Generatoraggregat Drivkälla för generatoraggregat. li Effektdefinitioner Energibalans

Olika typer av reservkraft Generatoraggregat Drivkälla för generatoraggregat. li Effektdefinitioner Energibalans översikt Innehåll: Varför reservkraft Olika typer av reservkraft Generatoraggregat Drivkälla för generatoraggregat Tillgänglighet li Effektdefinitioner Energibalans Varför reservkraft Sämre tillgänglighet

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

RESERVKRAFTDIESEL- ANLÄGGNINGAR

RESERVKRAFTDIESEL- ANLÄGGNINGAR SVENSKA =. KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK. (T fr/ DATUM 2014-05-07 SAMRAD Q~*rjril, AFS, NS, DP, SB, AN A VAR BETECKNING TROl-18 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 3 FASTSTÄLLD RESERVKRAFTDIESEL- ANLÄGGNINGAR

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

Teknisk anvisning Elsystem i klassade medicinska utrymmen Ver. 1.0

Teknisk anvisning Elsystem i klassade medicinska utrymmen Ver. 1.0 Sidantal 8 Elsystem i klassade medicinska utrymmen Ver. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 RUTINER VID NY- OCH

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer