Landskrona Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landskrona Energi AB"

Transkript

1 Landskrona Energi AB BILAGA A. KRAVSPECIFIKATION FÖR COLO 3 1(10)

2 Innehåll 1 ALLMÄNT DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR SERVERHALL OCH BYGGNATION - BILAGA A KRAFTFÖRSÖRJNINGS UPPBYGGNAD - BILAGA A KYLSYSTEMETS UPPBYGGNAD - BILAGA A FIBERSYSTEMETS UPPBYGGNAD - BILAGA A BRANDKLASSNING OCH BRANDSYSTEM KAMERA ÖVERVAKNING MILJÖ ÖVERVAKNING & LARM MILJÖ & ÅTERVINNING (10)

3 1 Allmänt Landskrona Energi har idag fullt i befintliga serverhallar och behöver utöka sin verksamhet genom att bygga ett nytt Operatörshotell i en befintlig byggnad bredvid värmeverket. Syftet med Operatörshotellet är att hyra ut plats i serverrack till externa och interna kunder där de kan placera data och nätverksutrustning med hög driftsäkerhet och hög tillgänglighet. Uppbyggnad av el, kyl och fiberfunktion för befintliga Colo 1 och Colo2 samt denna upphandlingens Colo 3 har diskuteras inom Landskrona Energi åtskilliga gånger, detta på grund av driftproblematik samt utbyggnadsproblematik vid Colo 1 och Colo 2. För att undvika dessa framtida problem har vi konstaterat att det är fördelaktigast att bygga Colo 3 med 2 totalt separerade system (både el, kyla och fiber) med diversitet då det är nödvändigt. Upphandlingen består av leverans av 30 rack med tillhörande system samt en option med resterande rack utifrån utrymme. Denna specifikation omfattar de krav som Landskrona Energi är i behov av för ny serverhall. Konstruktionsunderlaget i inlämnade anbud skall motsvara detta behov. Diskussioner om tillvägagångsätt och konstruktionssätt kommer finnas under upphandlingsfasen men kommer på funktionsnivå ej förändras i någon större utsträckning. 2 Dimensionerande förutsättningar Steg 1 denna upphandlingens leverans Leverantör presenterar lösning på rackplacering, maximalt antal rack med bibehållna krav från beställaren kommer att premieras i teknikutförande. Steg 1 i leveransen skall innehålla och offerera 30 stycken serverrack med skalbarhet till leverantörens maximala antalet rack för både steg 1 och steg 2 (option). Redundansnivå skall som princip vara A+B Anläggningen skall dimensioneras för 4,2kW last per rack samt kyla och fiber för motsvarande, till detta skall 20% överkapacitet levereras. Både el och kyla skall dimensioneras efter ovanstående effekter. Varje enskilt rack skall ha dimensionerat kablage och utrustning som kan leverera ca 7,5 kw. Kablage för el, rördragning för kyla och fiber skall förberedas för option (steg 2). Utökningar och förändringar skall kunna göras utan störningar / driftsavbrott för dator, kyla och kommunikationsutrustning. Steg 2 option i upphandlingen Leverantör ska utifrån sin lösning på rackplacering, maximalt antal rack med bibehållna krav från beställaren offerera resterande serverrack. Dimensionering och utförande skall vara densamma som steg 1. 3(10)

4 3 Serverhall och byggnation - bilaga A1 Byggnation Datorhall skall byggas i befintliga kontorslokaler och all kompletterande byggnation, rivnings arbeten, igensättning av fönster samt markarbeten (fundament för kylmaskiner samt rör för elkablar i mark) skall ingå i offererat pris. Bilaga A1 Passagesystem Centralt passersystem skall vara Bewator. Ingår ej i entreprenaden. Förberedande rördragning kan beställas separat under byggtiden. Installationsgolv Installationsgolvets höjd skall anpassas efter installation. Installationsgolvet skall vara av antistat typ och ha en bärighet på min. 2000kg/m2 utbredd last och 300 kg/m2 punktlast och vara avsett för användning vid höga krav på bärförmåga, ljudisolering och brandskydd. Underkonstruktionen skall vara byggd med balkar och vara ansluten till skyddsutjämningsanläggningen på ett ställe. Installationen skall dessutom inkludera: Två (2) styck golvlyftare med väggfäste, inklusive montering på lämplig plats. Insteg till hallarna efter behov. Server rack Racken skall vara 750mm breda, 1200 djupa och 42U höga eller likvärdigt. Samtliga rack skall vara låsbara både framsida och baksida, baksida av rack skall vara med dubbeldörrar. Maximal ventilation genom fram- och bakdörrar. Datorhallen skall vara flexibel med modulär design som möjliggör skalbara lösningar i takt med att behovet förändras. Serverrack levereras med 2st PDU:er / rack. Allmän El I serverhallen, teknikrum och UPS-rum skall belysning samt 10 serviceuttag installeras (placering efter överenskommelse med beställare). Belysningen skall beräknas till ett medelvärde av ca 500lux. Belysningen skall vara närvarostyrd för att hålla minska energiförbrukningen. Armaturerna skall vara av typ LED armaturer i linje med energibesparing. Nödbelysning utformas med utgångsskylt enligt myndighetsbestämmelser. I anbud skall kyla för UPS-rum ingå. Dimensionerat för fullt utbyggd UPS-anläggning med redundans N+1 Kanalisation skall utföres med trådkorgs system typ DEFEM eller likvärdigt. Kanalisationen skall vara separat för elkraft respektive datakommunikation. Potentialutjämning av alla ledande delar skall finnas i serverhall. 4(10)

5 4 Kraftförsörjnings uppbyggnad - bilaga A2 Eldistributionen i Colo 3 kommer att bestå av 2 identiska elsystem för att säkerställa behovet att leverera el till kunder och hjälpsystemen för Colo 3 (bilaga A2). Vartdera system ska dimensioneras för fullt effektbehov. System A och system B skall vara placerade i separata ställverksutrymmen (enligt bilaga A2). Varje system, A och B kommer bestå av: Försörjning från kabelskåp samt redundant försörjning för bypass av omkopplingsautomatik. Reservkraft omkoppling på A och automatisk omkoppling från B till A på system B. Huvudskena / skåp A med solid kopparskena samt omkopplingsbart till system B. UPS. Skena / skåp A för prioriterad kraft till kundanläggningar, omkopplingsbar till system B. Not 1 och not 6 Anslutningspunkt i elnäts kabelskåp Kabelskåp kommer vara placerade vid lämplig plats, LEAB Elnät kommer utföra montage och kabelförläggning till huvudställverk A och B samt till generatorskena (not 2) och omkopplingsskena (not 3). I anslutningspunkterna ska det vara förberett för genomföringar samt montageplintar eller motsvarande. Ansvarsgränsen för leveransen kommer därigenom vara enligt Not 6, dock är det nödvändigt att stämma av inför leveransen mellan parterna så att allt är kompatibelt. Not 2 och not 3 Generator med automatik samt omkopplingsautomatik Generator dimensionerad för totalt effekt behov med omkopplingsautomatik ska innefattas i leveransen (not 2). Generator skall vara försedd med avbrottsfri infasningsautomatik. Omkopplingsautomatik från system B till generator skena ska innefattas i leveransen. Manuell omkoppling från icke normalt driftläge till normalt skall ske avbrottsfritt. Omkopplare för Auto / Hand automatik skall finnas. Både Generator automatik och nätomkopplingsautomatik skall kunna funktionsprovas. All utrustning och kabelförband ska vara dimensionerade utifrån totalt effektbehov. Not 4 Samlingsskena och central för system A och system B Huvudskenan skall vara utförd i isolerad kopparskena (eller likvärdigt), fast skenförband skall finnas från skena till utgående huvud grupper. Frånskiljbar överkoppling mellan system A och B som är dimensionerad för fullt effektbehov skall finnas. Tydliga gränsdragningar skall finnas mellan kraftförsörjning kylsystem, oprioriterad kraft och kraftförsörjning UPS. Kraftförsörjning för oprioriterad kraft skall finnas. Not 5 Prioriterad kraftförsörjning system A och system B Prioriterad kraftförsörjning skall vara helt separerad från 400V systemet (egna skåp), frånskiljbar överkoppling mellan system A och B som är dimensionerad för fullt effektbehov skall finnas. Not 7 kraftförsörjning för kylsystem A och kylsystem B 5(10)

6 Kraftförsörjning för Kylsystem A och Kylsystem B skall finnas från samlingsskena (not 4) till rackkylutrustning i serverhall. Not 8 kraftförsörjning för UPS system A och UPS system B Kraftförsörjning för UPS system A och UPS system B skall finnas från samlingsskena (not 4) till kunduttag i serverhallens rack (bortsett från överkopplings möjlighet i prioriterad kraft central). Not 9 kraftförsörjning för oprioriterad kraft A och B Oprioriterad kraft skall finnas förberett med kablage till serverhall, 1 styck 160A försörjning, både från system A och system B. Not 10 kraftförsörjning för prioriterad kraft A och B Prioriterad kraft för kunder ska finnas i serverhallens rack, varje rack skall ha en försörjning från system A och en försörjning från system B. UPS - anläggning Anläggning för avbrottsfri kraftförsörjning skall levereras och installeras både för A och B kraft. UPS anläggningar skall placeras i separata rum enligt planritning. UPS- anläggningen skall strömförsörja datorhall samt vara dimensionerad för framtida utökningar/ombyggnader. Eventuella utökningar skall kunna utföras utan driftavbrott för kunder. Yttre service Bypass för UPS skall ingå i anbud. I yttre Bypass skall det finnas möjlighet för enkel inkoppling av provlast för kapacitetsprov på respektive UPS. UPSer skall vara energieffektiva och ha en verkningsgrad på över 95% vid 80 % last. Batteritid skall vara 10 min vid 80% last / UPS. Batterier skall vara av typ +12 år enligt Eurobat. Batterier skall vara monterade på ställning. Reservkraftsanläggning I anbud skall ett reservkraftsaggregat för A-kraft ingå. Reservkrafts aggregat skall dimensioneras för hela A-benet d.v.s både kyla och datorkraft. Definiera storlek i anbudet. Tank dimensioneras för 48 timmar drifttid vid 100% last Reservkraftanläggningen ska vid avbrott av överliggande distributionsnät ta över lasten för serverhallen och dess hjälpsystem för att vid återkommande nätspänning återfasa automatiskt. Reservkrafts aggregat skall vara monterat som en containerlösning (väder skydd). Reservkraftsutrustningen skall klara att köras med diesel miljöklass 1. För åskskydd skall reservelverket förses med ventilavledare i instrumentskåp. MSB:s grundkrav på reservkraftsanläggning skall beaktas. Driftlarm från reservelverksanläggningen skall kopplas till miljö och övervaknings larm. För reservkraftanläggningen skall separat jordtag anordnas som kopplas ihop med skyddsutjämningsanläggningen i fastigheten. 6(10)

7 5 Kylsystemets uppbyggnad - bilaga A3 Kylanläggning skall byggas upp som ett A + B system hela vägen in till den racknära kylan. Utomhus skall vätskekylaggregat med frikyla monteras. Kylsystem skall dimensioneras för effekter enligt offererade 30 rack med skalbarhet till leverantörens maximala antalet rack för både steg 1 och steg 2 (option). Racknära kyla där A respektive B systemet kan kyla det totala behovet var för sig. Kyla för datorhall skall vara modulär, skalbar med intelligent mätning och display. Det skall vara av typ racknära kyla med inklädnad av varm gång. Fläktar i kylmaskiner skall vara utbytbara under fulldrift (hot-swap). I anbudet skall leverantören beskriva hur framtida utökningar kommer att genomföras. Kylan skall dimensioneras som ett A + B system med en köldbärartemperatur på 15/22 där temperaturen in till servrarna skall vara 22 grader med en luftfuktighet mellan 30-50%. Kylanläggningen skall vara utbyggbar utan driftstopp eller störning. Styr och reglersystem för kylanläggning skall anpassas mot befintligt system för Colo 1 och 2. Bilder skall byggas upp som med en huvudbild för Landskrona Energi där man får en snabb status på systemet. Styr system skall byggas så att ett eventuellt bortfall av DUC ej påverkar drift. 7(10)

8 6 Fibersystemets uppbyggnad - bilaga A4 Leverantör kommer svara för : Leverantören ansvarar för upphandling av all utrustning. En 48-fiber singelmode från vart skåp i Colo 3 till rack i UPS-rummet. En 48-fiber från ODF rack i kylmaskinrummet till rack i UPS-rummet. Samtliga fiber ska svetsas upp i båda ändarna och kontakteras med SC/APC-kontakter. Kontaktering skall utföras enligt beställarens färg standard. ODF rack skall maximeras utifrån utrymmets möjligheter (rack placeras i UPS rum med maximal takhöjd ca. 3m). ODF rack i kylmaskin rummet kan vara halvrack. Beställaren kommer svara för : Fiber förläggning och kontaktering av fiber mellan Colo 3 och ÖM samt Colo 3 och Colo 2. 8(10)

9 7 Brandklassning och brandsystem Brandklass för datorhall skall vara EI60 utom i väggar i direkt anslutning mot andra byggnader där brandklass skall vara EI120. Skyddsklass för datorhall skall vara skyddsklass 2 enligt SSF 200:4. Brandtätningar skall utföras på samtliga rör eller el genomföringar i väggar, tak och golv enlighet med brandklass i respektive vägg. I anbud skall släcksystem installeras i UPS rum/ställverk och datorhall. Släckmedia behållarna placeras i Teknikrum eller i varje Hall vid behov. Handbrandsläckare skall finnas i övriga utrymmen, 3 st, placeras i samråd med beställare (för snabb brandsläckning då personal finns på plats), myndighetskrav skall uppfyllas. Fast släckanläggning utförs enligt SBF 500:3 Regler för gassläcksystem Detekteringen bör ske med optisk laserteknik eller motsvarande för tidig detektering för Möjlighet att erhålla för larm. Larmet bör ha minst tre olika larmnivåer. Detekteringscentralen skall kunna kopplas till nytt överliggande övervakningssystem. 8 Kamera övervakning I anbud skall videoövervakning system ingå som täcker samtliga utrymmen inom datorhall. Övervakning skall kunna ske från central plats inom Landskrona Energis nät. Kameror skall styras via rörelse detektion. Överföring skall ske via TCP/IP 9(10)

10 9 Miljö övervakning & larm Styr och regler utrustning samt övervakning skall ingå i leveransen Lastövervakning av rack ska vara möjligt. Nuvarande övervakningssystem är Bastec, gränssnitt till detta system ska levereras om annat system offereras. Exempel på övervakning och larm Temperaturer i rum, Rack och köldbärarsystem Luftfuktighet Fukt detektering Cirkulation aggregat UPS Reservkraft Vätskekylaggregat Branddetektering system Pumpar i kylsystem Tryckfall köldbärarsystem Ställverk utlösta brytare Distributionscentral utlösta säkringar Larm skall kunna skickas vidare med mail och SMS Systemet skall kunna fjärrövervakas Redovisa övriga larm som kan behövas Övervakningssystem skall installeras för kyla, UPS, temperatur, luftfuktighet, PDU och fukt/vatten, fläktar, pumpar, generator och dieseltank. 10 Miljö & återvinning Landskrona Energi AB strävar efter att i varje projekt anskaffa en så hållbar lösning som möjligt. Därför kommer stor vikt läggas vid ett långsiktigt perspektiv. Serverhallen bör i största möjliga utsträckning, där detta är relevant, utformas så att energi används och återanvänds på bästa möjliga sätt. Serverhallen bör utformas i sin helhet för att på lång sikt och i ett livscykelperspektiv ge bästa möjliga driftekonomi i ekonomiskt samt miljömässigt perspektiv. 10(10)

Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset

Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-03-22 Kf Ks 28 Au 51 Dnr KS/2011-0097 Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-11-20 R 23 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-11-20 2013-11-21 2 (73) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Omfattning... 4 1.2 System för

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Värmeutvinning med Energicontainern vid projekt Hallandsås

Värmeutvinning med Energicontainern vid projekt Hallandsås Värmeutvinning med Energicontainern vid projekt Hallandsås Utvärdering av installation och användning Slutrapport SBUF projekt 12376 Energiåtervinning med hjälp av dränagevatten från tunnlar Oskar Aurell

Läs mer

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter 1 [22] 14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 121119 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

Smarta lösningar för smarta fastigheter

Smarta lösningar för smarta fastigheter Smarta lösningar för smarta fastigheter Intelligenta infrastrukturlösningar som erbjuder ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet för dina byggnader. siemens.se/buildingtechnologies Answers for infrastructure.

Läs mer

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet«

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« ÅRSREDOVISNING 2008 PHONERA AB (publ)»renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« Nytt lönsamhetsrekord inom fast telefoni

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram NÄTBYGGBESKRIVNING 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet Kompletterat med Fiber ända fram Innehållsförteckning Vår erfarenhet ger dig hög kvalitet till låg kostnad... 1 Definitioner nätstruktur... 2 Styrande

Läs mer

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FVF 1998:4 FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR Juni 1998 FJÄRRVÄRME FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR ISSN 1401-9264 1998 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD Denna rapport är initierad

Läs mer

UPS-system i SÄS. UPS-system in SÄS

UPS-system i SÄS. UPS-system in SÄS UPS-system i SÄS Byggnad 7 UPS-system in SÄS Building 7 Edib Junuzovski Jari Yli-Hukka Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleingenjörsexamen i Elkraft

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Elsystem, jordning och transientskydd

Elsystem, jordning och transientskydd Elsystem, jordning och transientskydd För moderna fastigheter med bredbandsinstallationer Elforsk rapport 00:12 Birka Nät Ericsson Luleå Tekniska Universitet Telia - UPN - Åskskyddskonsult Februari 2000

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution Vattenfall Eldistributions installationsregler Vattenfall Distribution Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Anslutningspunkt och placering av mätarskåp 7 Tillfällig

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Informationen kan skickas via mail, kan läggas upp på Cursnet och kan delges till andra organisationer. Riskbild Stockholm Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet

Läs mer

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr.

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr. RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx Dokumentägare: Bo Sandström Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr. 52 Fastställd

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer