Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv"

Transkript

1 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte Omfattning Ansvar Tillhör rutin Utförande Allmänna krav Installationskrav gas Allmänt Gasuttag Avstängningsventiler Gränssnitt mot försörjningsenhet Ansluten utrustning Andra påverkande installationer Installationskrav ljud och bild Allmänt Tekniskt utrymme Ventilation El och data Kanalisation Operationssal El och data Kanalisation Installationskrav elektriska installationer Klassning av rum Kraftslag Märkning El- och nätverksuttag El- och nätverksuttag i patientnära zon Eluttag på vägg utanför patientnära zon... 8

2 2 av Elcentral Gruppering/avsäkring... 8 Jordresistans Potentialutjämningsskena (PUS) Jordfelsövervakning Besiktning Dokumenthistorik Syfte Syftet med dokumentet är att standardisera kraven på installationer i operationssalar och föreberedelserum utifrån de medicintekniska kraven. Dokumentet ska kunna användas som underlag för program och bygghandlingar. 3 Omfattning Dokumentet reglerar huvudsakligen installationsförutsättningarna för medicinteknisk utrustning vid byggnationer i Landstinget i Uppsala län. 4 Ansvar ägaren för anskaffningsprocessen ansvarar för tillsyn och utveckling av rutinen med tillhörande instruktioner. 5 Tillhör rutin Tillhör rutinen RU29 Medicinsk tekniks medverkan vid anskaffning av P. 6 Utförande 6.1 Allmänna krav Kontrollpaneler för olika rumsfunktioner placeras på samlat ställe i salen. Strömbrytare för belysning bör monteras vid varje dörr. Kanalisationer skall vara infällda i vägg. Det ska finnas inspektionsmöjlighet ovanför innertak vid samtliga infästningar, skarvar och anslutningar (el, gas, signal etc).

3 3 av Installationskrav gas Allmänt Gasuttag I tabellen nedan visas hur många gasuttag som ska finns per försörjningsenhet. Genom att utgå från behovet av gasuttag per pendel och multiplicera med antalet pendlar i operationssalen kan det totala behovet beräknas. Dock ska nedanstående tabells minimiantal per operationssal uppfyllas. I tabellen anges också hur stort flöde som beräknas i varje uttag. Dock ska det minimala momentanflödet uppfyllas per sal. Typ av uttag Obligatoriskt Option Minsta antal uttag/försörjn ingsenhet Minsta antalet uttag/sal Dimensionerande genomsnittsflöde /uttag Minimalt momentanflö de/sal Medicinsk oxygen X l/min 120 l/min Medicinsk luft X l/min 180 l/min Medicinsk lustgas X l/min 30 l/min Instrumentluft X l/min 360 l/min Medicinsk koldioxid X l/min 30 l/min Argon X l/min 30 l/min Tomdosa med rör draget för framtida användning t ex nitrogen, oxygen/lustgas 50/50, vacuum) Överskottsutsug med inbyggd ejektor och flödesindikator Rökgasevakuering för diatermi/laser Evakuering från dubbelmask X l/min 60 l/min X l/min -120 l/min X l/min 200 l/min X l/min 200 l/min Uttag i tabell enligt SS :2004 Medicinska gassystem - Kopplingar för medicinska gaser. Gas som ej ingår i standarden, exempelvis argon, beslutas av gasföreståndaren. Driftstryck och övrigt enligt LSU:s Teknisk anvisning medicinska gaser.

4 4 av Avstängningsventiler Avstängningsventiler för medicinska gaser ska finnas till varje försörjningsenhet oavsett antal försörjningsenhet i salen enligt LSU:s Teknisk anvisning medicinska gaser. Nödavstängningsventiler för medicinska gaser ska finnas utanför varje sal Gränssnitt mot försörjningsenhet Anslutning för försörjningsenhet avslutas i den fasta gasinstallation med separat gaskloss med NISThonkopplingar, max 1 m c/c från takhängd försörjningsenhets fästpunkt. Gaskloss och NIST-honor ingår i gasinstallationen. NIST-hanar och slang ingår i försörjningsenhetens upphandling. Antal NISTkopplingar baseras på max fyra uttag per NIST förutom instrumentluft 1 NIST=1 uttag. Om bärande innertak används placeras gaskloss enligt ovan. Varje gasutlopp ska gå i separata rör till uppsamlingsplats för lustgas/anestesigasdestruktion Ansluten utrustning Utrustning som ansluts till medicinska centralgasanläggningens gasuttag skall alltid anslutas via slang. Rekommenderad höjd från golv till gasuttag, som ej ingår i vårdpaneler, bör vara 1500 mm för att undvika kollisioner med t. ex. sänggavlar. Om gasuttag ingår i vårdpaneler bestäms höjden på uttagen i samråd med Medicinsk teknik och verksamheten baserat på tillverkarens rekommendationer. Utrustning som kopplas till medicinska centralgasanläggningen skall monteras på skena (10x25mm) enligt SS-EN ISO 19054:2006 Skensystem för upphängning av medicinteknisk utrustning (ISO 19054:2005) Andra påverkande installationer Behov av punktutsug (benämns också närutsug) och dubbelmask hanteras enligt skyddsföreskrift för hantering av anestesigaser på Akademiska sjukhuset respektive Lasarettet i Enköping.

5 6.3 Installationskrav ljud och bild Allmänt Dessa krav berör system för överföring av ljud och bild. Det kan handla om följande: 5 av 9 Videosystem för distribution och dokumentation av flertal bildkällor t ex kamera i operationslampa, översiktskamera, patientövervakning, ultraljud, laparoskopi m m) För videosystem kommer bland annat följande ingå: o Streamers (oftast 1 streamer/bildkälla) o Ljudsystem för videosystemet (kan även fungera som musikanläggning för salen) o Kontrollenhet för videokamera i operationslampa System för integrerade rumsfunktioner Tekniskt utrymme Varje operationssal skall ha ett utrymme som möjliggör installation av ljud- och bildsystem. Utrymmet bör vara helt infällt i väggen alternativt i anslutning till elcentralens utrymme (d v s inget separat utrymme som inkräktar på operationssalens inre struktur) Storleken ska minst vara så att ett 19 tums racksystem får plats, bredd: 800 mm, djup: 600 mm, höjd: fullhöjd till innertak. Dörr till utrymmet skall vara placerad på utsidan (hygienkrav) Ventilation Utrymmet skall vara väl ventilerat. Om möjligt, gärna tilluftsventilation då detta minskar dammansamling El och data 12 st eluttagsbrunnar Viktig last (VL) fördelade på 2 grupper. 10 st nätverksuttag Eluttagsbrunnar och nätverksuttag bör vara centrerat i höjdled Kanalisation Kanalisation till operationssalens utrymme ovan undertak ska rymma 20 st bild/ljud-kablar. Kablarna ska kunna förläggas med befintliga kontakter (t ex med DVI). Kanalisation/kabelstege ska finnas till korridorens kabelstege Operationssal El och data 4 st nätverksuttag placeras ovan undertak (för bl. a. videokameror, WLAN-accesspunkt). Dessa ska placeras mitt på varje vägg och märkas nedan undertak.

6 6 av Kanalisation Det ska finnas kanalisation (t ex kabelstegar) ovan undertak i operationssalen för större antal bild/ljud-kablar inom operationssalen. Detta för att fritt kunna förlägga kablar mellan takpendlar, oplampor, takhängda monitorer och monitorer placerade på/inuti väggarna. Även kablarnas kontakter skall få plats i kanalisationen (t ex DVI).

7 7 av Installationskrav elektriska installationer Klassning av rum För operationssalar och förberedelserum skall elinstallationer utföras för vad som gäller för rum grupp 2 enligt svensk standard SS , Elinstallationer i byggnader - Avsnitt 710: Medicinska utrymmen Kraftslag Grupp 2-utrymmen skall förses med minst 2 kraftslag: Mycket viktig last (MVL) o Benämns Avbrottsfri kraft (grön) Viktig last (VL) o Benämns antingen Reservkraft avbrottsfri (brun) eller Reservkraft (svart) beroende på tillgång till kraftslag. Se LSU:s Tekniska anvisning Elsystem i klassade medicinska utrymmen Märkning Märkning av samtliga eluttagsbrunnar inklusive försörjningsenheter skall utföras av elentreprenören. Märkning av samtliga nätverksuttag inklusive försörjningsenheter skall utföras av elentreprenören. Gruppförteckning i färg skall finnas vid varje elcentral, väl synlig för personal. Se LSU:s Tekniska anvisningar 7 Märkning av el tele och transportsystem El- och nätverksuttag El- och nätverksuttag i patientnära zon Varje operationssal skall i patientnära zon utrustas med minimum 36 eluttagsbrunnar men minimum 12 i varje försörjningsenhet. 1/3 av eluttagsbrunnarna skall vara MVL. Antal eluttagsbrunnar och nätverksuttag beroende på antal försörjningsenheter: Antal försörjningsenheter 2 st 3 st 4 st Antal eluttagsbrunnar MVL/försörjningsenhet Antal eluttagsbrunnar VL/försörjningsenhet Nätverksuttag Med en eluttagsbrunn menas ett 1-vägs uttag. Kraftslag för fast installerad utrustning:

8 Operationslampa: MVL, 2 grupper, 10 A Operationsmikroskop: MVL 1 grupp, 10 A Fast operationsbord: MVL, 1 grupp, 16 A. Försörjningsenhet, se ovan 8 av Eluttag på vägg utanför patientnära zon 8 eluttagsbrunnar per data-arbetsplats Varje vägg skall bestyckas med ytterligare minst 4 eluttagsbrunnar, strategiskt placerade i rummet Elcentral Varje operationssal och förberedelserum (grupp 2 rum) skall ha sin egen el-central. El-central placeras i anslutning till rummet. Om el-central placeras utanför operationssal skall man på operationssal tydligt se vilken elcentral som betjänar operationssalen. Informationsskylt på sal skall placeras tillsammans och ange för el och gas var central eller gasavstängning är placerad. Personalen skall ha snabb och enkel access till el-centralen. Elcentralen skall vara uppbyggd på ett tydligt sätt som möjliggör att vårdpersonal enkelt hittar till rätt säkring. Grupperingen av el-grupper skall vara tydlig, till exempel försörjningsenhet 1: grupp 1, 2, 3, (4 reserv), försörjningsenhet 2: grupp 5, 6, 7, (8 reserv). I eller i anslutning till el-centralen skall en lättåtkomlig jordmätpunkt monteras. Denna används för att mäta jordresistansen mellan uttag och el-central Gruppering/avsäkring Standardeluttag avsäkras 16A typ C (universal) per grupp. Samtliga säkringar skall vara 1-fasgrupper. Flerpoliga säkringar får endast användas för 3-fasanslutningar. Varje säkring får försörja max 4 eluttag. Inga säkringar skall placeras i försörjningsenheter. I elcentralen skall reservsäkringar monteras. Jordresistans Samtliga elinstallationer skall i sin helhet utföras med minst 2,5 mm 2 -kabel i rummet. Samtliga

9 eluttagsbrunnar skall skyddsjordresistansmätas och dokumenteras av elentreprenören efter slutmontering Max 0,2 ohm mellan el-central och varje eluttagsbrunn. 9 av Potentialutjämningsskena (PUS) PUS bör finnas inne i eller i nära anslutning till operationssal, ovan undertak. Se LSU Tekniska anvisningar Jordfelsövervakning Jordfelsövervakning med akustiskt och visuellt larm ska finnas på salen och skall övervaka alla kraftslag i operationssalen. Åtgärdsinstruktion skall finnas i anslutning till larmet. Riktvärde för larmgränsen är 30 ma Besiktning Hela elinstallationen inklusive försörjningsenhetens eluttag och jordfelsövervakningen skall ingå i elbesiktningen. Se LSU Tekniska anvisningar 6 El- och telesystem. 7 Dokumenthistorik Rubrik Omfattning Förändring från föregående version Uppdaterat att dokumentet omfattar alla byggnationer i Landstinget i Uppsala län.

OPERATION. Evidensbaserade konceptprogram. Högteknologiska vårdmiljöer för operation 2013-06-04

OPERATION. Evidensbaserade konceptprogram. Högteknologiska vårdmiljöer för operation 2013-06-04 OPERATION Evidensbaserade konceptprogram Högteknologiska vårdmiljöer för operation 2013-06-04 CENTRUM FÖR VÅRDENS ARKITEKTUR Chalmers tekniska högskola 412 96 Göteborg 1 Innehåll Evidensbaserade konceptprogram...

Läs mer

INSTRUKTIONER MEDICINSKA GASANLÄGGNINGAR INOM REGION SKÅNE 2012-01-01

INSTRUKTIONER MEDICINSKA GASANLÄGGNINGAR INOM REGION SKÅNE 2012-01-01 er medicinska gasanläggningar Utarbetad av Medicinsk Gassamordnare Thomas Kapos Regionservice Gäller för Regionservice och extern driftentreprenör Fastställd av: Anders Johansson Linda Strömbäck Jens Hermansen

Läs mer

Riktlinje Medicinska gaser

Riktlinje Medicinska gaser Riktlinje Medicinska gaser Skapad: 2001-05-16 Senast ändrad: 2015-07-15 R.3 Saija Thacker Henrik de Hauke Karin Sjöndin 2001-05-16 2015-07-15 2015-07-15 2(46) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Upphandling

Läs mer

Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB Landskrona Energi AB BILAGA A. KRAVSPECIFIKATION FÖR COLO 3 1(10) Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 3 SERVERHALL OCH BYGGNATION - BILAGA A1... 4 4 KRAFTFÖRSÖRJNINGS UPPBYGGNAD

Läs mer

Version C 2015-05-04. Designregler Passivt nät-lan. Designregler. Passivt nät - LAN. Version C 2015-05-04. Sida 1 av 53

Version C 2015-05-04. Designregler Passivt nät-lan. Designregler. Passivt nät - LAN. Version C 2015-05-04. Sida 1 av 53 Designregler Passivt nät - LAN Version C 2015-05-04 Sida 1 av 53 Innehållsförteckning 1 Bilagor och referenser... 5 2 Dokumentförändring... 5 3 Bakgrund... 5 4 Dokumentets mål och syfte... 6 5 Definitioner...

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram NÄTBYGGBESKRIVNING 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet Kompletterat med Fiber ända fram Innehållsförteckning Vår erfarenhet ger dig hög kvalitet till låg kostnad... 1 Definitioner nätstruktur... 2 Styrande

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

SOFT-arrangörshandboken

SOFT-arrangörshandboken SOFT-arrangörshandboken AH 302: Värt att veta för Elansvarig Version: 20121011 Redaktör: Hans Carlstedt Foto Roland Nilsson Innehåll 1. Inledning/syfte... 1 2. Förutsättning... 2 3. Planering... 4 4. Riskhantering...

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 6 El- och telesystem 4 61 Kanalisationssystem 7 63 Elkraftsystem

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Skalbart system Med RCOs skalbara system ersätter man enkelt nycklarna i samtliga allmänna dörrar och utrymmen. Systemet

Läs mer

Spårväxelvärme Reglering

Spårväxelvärme Reglering VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme Reglering Från Spårväxelvärme Reglering 2 Velox apparatskåp VärmeKabelTeknik Markskåp i rostfritt eller målad stålplåt Användningsområde Velox apparatskåp för växelvärme

Läs mer

Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar

Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar Multidisciplinära konferenser med Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar Innehållsförteckning Syfte... 3 Målgrupp... 3 Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Verksamhet... 4 1.2 Teknik...

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

CENTRALER 2010. Enstos energisnåla sortiment

CENTRALER 2010. Enstos energisnåla sortiment Gänget på Ensto gillade inte riktigt mitt sätt att få till en separat gruppcentral. Och visst, deras lösning kanske är lite smidigare. CENTRALER 2010 Enstos energisnåla sortiment Sådärja, då har jag och

Läs mer

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-11-20 R 23 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-11-20 2013-11-21 2 (73) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Omfattning... 4 1.2 System för

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord SABO tog hösten 2007 initiativ till ett branschgemensamt projekt kring hemmanät eller lägenhetsnät som vi

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter 1 [22] 14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 121119 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

Konstruera och anskaffa

Konstruera och anskaffa Konstruera och anskaffa www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB).

Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB). Bilaga 2 2015-02-03 1 (8) Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB). 1 ALLMÄNT Malmö Stad, förkortas HG i detta dokument. Hyresvärd Mobilia

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator Drift & Skötsel Drifttrycksregulator 131202_091106:9 Art nr QMT 7MS028XXX QMT 7MS054XXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post

Läs mer

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer