KALLELSE till sammanträde med Kommunfullmäktige. Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Tid: Torsdag den 22 mars 2012, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till sammanträde med Kommunfullmäktige. Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Tid: Torsdag den 22 mars 2012, kl. 18.00"

Transkript

1 Sidan 1 KALLELSE till sammanträde med Kommunfullmäktige Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Tid: Torsdag den 22 mars 2012, kl Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Frågor ska anmälas till ordföranden senast 15 minuter för sammanträdets början. Utdelning av följande utmärkelser för insatser år Kulturpris, Strömstads stadsmiljöpris, Strömstads miljöpris och ungdomsledarepris. Information om Strömstads kommuns flyktingmottagande. ÄRENDEN Nr Ärenderubrik 1. Medborgarförslag om att utarbeta en policy för arbetskläder till all kommunanställd personal 2. Motion från Peter Heie och Monica Larsen (c) om Lokstallets framtid 3. Motion från Anna-Lena Carlsson och Lisa Olsson (c) om tidiga insatser för unga arbetslösa. 4. Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset 5. Skyltpolicy för Strömstads kommun 6. Revidering av Uteserveringspolicy för Strömstads kommun 7. Reviderat förslag till Handlingsprogram för Strömstads kommun enligt lag ( SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 8. Samverkansplan för värdefulla Kust- och havsområden Strömstad, Tanum, Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner 9. Avsägelse från Jörgen Molin (m) som ledamot i Kommunstyrelsen 10. Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen 11. Avsägelse från Daniel Coster (kd) som ledamot i Miljö- och byggnämnden 12. Val av ny ledamot i Miljö- och byggnämnden efter Daniel Coster (kd) Hela kallelsen hittar du på kommunens webbsida se Partierna har tid för gruppmöten enligt följande: Parti Dag Dat Tid Plats Fp Måndag 19/ Stadshuset, Kommunstyrelsesalen M Onsdag 21/ Stadshuset, Kommunstyrelsesalen S Tisdag 20/ Stadshuset, Kommunstyrelsesalen StP Tisdag 20/ Roddklubben V Tisdag 20/ Stadshuset, Sandska rummet Mp Måndag 19/ Tekniska förvaltningen, Fjällskivlingen Sd Måndag 19/ Ejgalseröd 1 Sven Moosberg Ordförande Mats Granberg Sekreterare

2 Sidan 2

3 STRÖMSTADS KOMMUN Sidan 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf KS/ Medborgarförslag om att kommunen utarbetar en generell policy för fördelning av arbetskläder till all personal Medborgarförslaget Malin Strand föreslår med utgångspunkt i tidigare medborgarförslag om arbetskläder till förskolepersonal att Strömstads kommun utarbetar en generell policy för fördelning av arbetskläder till all kommunanställd personal. Denna policy ska baseras på behovsprövning. Den kan utgå från en kartläggning av ärenderelevanta faktorer som direkt kopplar till genomförandet av ingående yrkesgruppers arbetsuppgifter, till exempel smittorisk, smutshantering och fysisk arbetsmiljö (mer eller mindre rörliga arbetsuppgifter, temperatur, slitage, etc.) Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari att bordlägga ärendet till dagens sammanträde. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

4 Sidan 4 I STR ÖMS"I A,J,<C!~, im UN 1 KOr.'1mt;nsty:e:san LU'4-82- O 7 Dnr Handl.nr , Med utgångspunkt i tidigare medborgarförslag ang. arbetskläder till forskolepersonal föreslår jag att Strömstads kommun utarbetar en generell policy för fordelning av arbetskjäder till all kommunanställd personal. Jag föreslår också att denna framtida policy baseras på behovsprövning. Man skulle forslagsvis kurm8 utgå från en kartläggning av ärenderelevanta faktorer som direkt kopplar till genomförandet av ingående yrkesgruppers arbetsuppgifter, Lex. smittorisk, smutshantering, och fys isk arbetsmiljö (mer eller mindre rörliga arbetsuppgifter, temperatur, sli tage, etc.). MVH'Ma1~ U Malin Strand Bratteklevsv Strömstad

5 STRÖMSTADS KOMMUN Sidan 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf Dnr KS/ Motion om Lokstallets framtid Motionärer: Pete Heie och Monica Larsen (c). Motionen I motionen anges att Lokstallet fungerat som konsthall i drygt 10 år. Den vackra lokalen, en av de vackraste konsthallarna i Sverige, utgör en lockelse för konstnärer. Lokstallet har trots minimala ekonomiska resurser kunnat presentera intressanta utställningar och många kända konstnärer. Avsaknad av kringresurser som toalett, förråd med mera gör Lokstallet tungarbetat. De ideella krafter som nu står för en stor del av utställningarna ser inte hur de ska orka fortsätta, om inte en förbättring kommer till stånd. Tio år av provisorier får enligt motionärerna vara nog. Nu måste kommunen sätta ner foten och åstadkomma en långsiktig lösning. Det har glädjande kommit till vår kännedom att detta arbete har påbörjats. Se då denna motion som en deklaration av centerpartiets synpunkter och som et stöd i det fortsatta arbetet. Motionärernas redogörelse över vad Lokstallet skulle kunna erbjuda Utgöra ett enskilt besöksmål Ge möjlighet för invånarna att ta del av konst och kultur av hög kvalitet på hemma plan Att integrera barn och ungdom i skapande verksamhet och ett samarbete med skolan på projektbasis. Presentationer av konserter, föredrag, dans och teaterföreställningar i och mellan konstutställningarna, samt hys en del konferenser, där arrangören önskar sig en kreativ miljö Att sätta Strömstad på kartan, som en stad med hög kvalitet på samhälle och kulturliv. Två hinder måste övervinnas för att målet ovan ska kunna uppnås: 1. De lokalmässiga behoven måste åtgärdas 2. De organisatoriska behoven behöver lösas. Motionärerna föreslår fullmäktige besluta Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

6 STRÖMSTADS KOMMUN Sidan 6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum att vidta de åtgärder som behövs för att göra Lokstallet till ett fungerande centrum för konst och kulturarrangemang under hela året. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

7 Sidan 7 Till kommunfullmäktige MOTION FRÄN CENTERPARTIET OM LOKSTALLETS FRAMTID Lokstallet har nu fungerat som konsthall i drygt tio år. Den vackra lokalen, en av de vackraste konsthallarna i Sverige, utgör en lockelse för konstnärer och Lokstallet har trots minimala ekonomiska resurser kunnat presentera intressanta utställningar och många kända konstnärer. Avsaknad av kring resurser som toalett, förråd m. m. gör Lokstallet mycket tungarbetat och de ideella krafter som nu står för en stor del av utställningarna ser inte hur de skall orka fortsätta, om inte en förbättring kommer till stånd. Tio år av provisorier får vara nog. Nu måste kommunen sätta ner foten och åstadkomma en långsiktig lösning. Det har glädjande kommit till vår kännedom att detta arbete har påbörjats. Se då denna motion son en deklaration av centerpartiets synpunkter och som ett stöd i det fortsatta arbetet. Redogörelse för vad vi anser att Lokstallet skulle kunna erbjuda: a) Utgöra ett enskilt besöksmål. b) Ge möjlighet för invånarna att ta del av konst och kultur av hög kvalitet på hemmaplan. c) Att integrera barn och ungdom i skapande verksamhet och ett samarbete med skolan på projektbasis. d) Presentation av konserter, föredrag, dans och teaterföreställningar i och mellan konstutställningarna. Samt hysa en del konferenser, där arrangören önskar sig en kreativ miljö. e) Att sätta Strömstad på kartan, som en stad med hög kvalitet på samhälle och kulturliv. Två hinder måste övervinnas för att målet ovan skall kunna uppnås. 1) De lokalmässiga behoven måste åtgärdas. 2) De organisatoriska behoven behöver lösas. 1) LOKALBEHOVEN går endast att lösa genom en utbyggnad. Med ett annex till själva Lokstallet kan man rymma en entre, toalett, förråd kontor och inte minst ett kafe med en mindre, kompletterande utställningslokal. Ett kafe är nödvändigt för att kunna erbjuda attraktiva arrangemang och verkligen utgöra etfvattenhål"för strömstadsborna. 2) ORGANISATIONEN av Lokstallets verksamhet är unik. Lokstallet är ett av fyra "konstfästen i VG- regionen. Kommunens kulturchef och den ideella föreningen Samtidskonst i Lokstallet ansvarar i samverkan för Lokstallets verksamhet. Modellen har många fördelar och är väl värd att utveckla. Programmet blir varierat. Kommunen får, på grund av ideellt arbete, ett stort utbud i förhållande till satsade pengar. Det är emellertid en bräcklig modell och det gäller att göra arbetsförhållandena tillräckligt goda, så att den ideella föreningen blir uthållig och kan nyrekrytera engagerade medlemmar

8 Sidan 8 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖRESLAs BESLUTA: att vidtaga de åtgärder som behövs för att göra Lokstallet till ett fungerande centrum för konst och kulturarrangemang under hela året. CENTERPARTIET Monica Larsen

9 STRÖMSTADS KOMMUN Sidan 9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf Dnr KS/2012- Motion om tidiga insatser för unga arbetslösa Motionärer: Anna-Lena Carlsson och Lisa Olsson (c) Motionen: Motionärerna anger att Regeringen har tagit ett beslut om en förordningsändring som innebär att ungdomar som bedöms riskera långvarig arbetslöshet kan beviljas del av programinsatser innan de anvisas till jobbgarantin för ungdomar. Regeringen går fram med ett nytt initiativ i arbetsmarknadspolitiken ett så kallat profileringsverktyg för att så tidigt som möjligt identifiera en begränsad grupp unga som riskerar långtidsarbetslöshet och erbjuda dem arbetspraktik i ett tidigt stadium. Kännetecknande för denna grupp är att de inte studerar, de har inte slutfört sin gymnasieutbildning och är inte sällan kända för andra myndigheter. Förordningsändringen gäller ungdomar över 18år, men som inte fyllt 25 år. Arbetslösheten i Strömstad för unga är mycket låg, men det finns en grupp unga som behöver ha extra stöd och hjälp på vägen mot arbete eller studier. Motionärerna föreslår med anledning av förordningsändringen Att strömstads kommun aktivt ser över möjligheterna att arbeta utifrån förordningsändringen Att ungdomens hus, Kanal Ung, blir ett ungdomens hus (använd lokalen dagtid till dess unga) där det finns vuxna förebilder, gemenskap, frukost etc. Förse dessa ungdomar med busskort så att de kan komma dit och hem, men också komma ut till respektive praktikplatser Att en ung arbetslivsenhet tillskapas, med sysselsättning, meningsfulla samhällsnyttiga uppgifter, samt hjälp till praktikplatser och föreläsningar Att en nära kontakt mellan myndigheter, skola, omsorg, socialtjänst och arbetsförmedling etableras, så att det finns en verksamhet där dessa unga fångas upp tidigt. En avhoppad gymnasieelev ska fångas upp tidigt, innan han/hon glider iväg åt fel håll. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

10 Sidan 10 I STRÖMSTAOS KOMMUN Kommunstyrelsen Motion angående tidiga insatser för unga arbet~~~;,;?/3~1~ ~ ~?~: Regeringen har tagit ett besl ut om en forord ningsändring som innebär att uifgöömar-sonnö'ciiiiiiii?=j riskera långvarig arbetslöshet kan beviljas ta del av programinsatser innan de anvisas till jobbgarantin fö r ungdomar. "vi måste arbeta for att möta unga på glid tidigt, tydligt och tufft" säger arbetsmarknadsministern Hillevi Engström. Regeringen går därför fram med ett nytt initiativ i arbetsmarknadspolitiken - ett så kallat profileringsverktyg, för au så tidigt som möjligt identifiera en begränsad grupp unga som riskerar iångtidsarbetsläshet och erbjuda dem arbetspraktik i ett tidigt stadium. Kännetecken för denna grupp är att de inte studerar, de har inte slutfört si n gymnasieutbildning och är inte säll an kända för andra myndigheter. Förslaget är att dessa ungdomar får utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd under den period de tar del av tidiga insatser före inträdet i jobbgarantin. Insatser ska riktas tidigare till unga som riskerar hamna utanför. ett långsiktigt arbete som spänner över flera ansvarsområden och myndigheter. Förordningsändringen gäller ungdomar över 18 år, men som inte fyllt 2Sår. Arbetslösheten i Strömstad för unga är mycket låg, men det finns en grupp unga som behöver ha extra stöd och hjälp på vägen mot arbete eller studier. Centerpartiet föreslår med ovanstående som bakgrund Att Strömstads kommun aktivt ser över möj li gheterna att arbeta utifrån förordningsförändringen Att Ungdomens hus "Kanal Ung" blir ett ungdomens hus (använd lokalen dagtid till dessa unga) där det finns vuxna förebilder, gemenskap, frukost, etc. Förse dessa ungdomar med busskort så att de kan komma dit och hem men också komma ut till sina respektive prakti kplatser. Att en ung arbetsli vsenhet tillskapas, med sysselsättning, meningsfulla samhällsnyttiga uppgifter, samt hjälp till praktikplatser och föreläsningar. Att en nära kontakt mellan myndigheter. skola. omsorg. socialtjänst och arbetsfönnedling etableras. Så att det finns en verksamhet där dessa unga fångas upp tidigt. En avhoppad gymnasieelev ska fångas upp tidigt, innan hanjhon glider iväg åt fel håll. Anna-Lena Carlsson (C)./., CL -~ Lisa Olsson (C)

11 STRÖMSTADS KOMMUN Sidan 11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf Ks 28 Au 51 Dnr KS/ Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bifalla förslag nedanstående förslag till beslut under förutsättning att MSB bidrar med de medel som angetts i kostnadskalkylen, samt att finansiering sker från avsatta medel för investering i förhyrda lokaler Förslag till beslut Säkerhetssamordnare Peter Birgersson Dafteryd och administrativ chef Mats Granberg föreslår att Kommunfullmäktige antar det framtagna åtgärdsförslaget att uppdra till säkerhetssamordnaren att hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansöka om bidrag som motsvarar förslaget, kronor, samt att ange att åtgärderna i förslaget ska genomföras att uppdrag till säkerhetssamordnaren att hos MSB göra avrop på myndighetens ramavtal, gällande reservelverk, samt att avsätta investeringsmedel avseende Stadshuset med kronor, vilket motsvarar kommunens nettokostnad för investeringarna på kronor. Ärendebeskrivning Strömstads kommun har hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), via Länsstyrelsen om genomförande av en ledningsanalys, avseende stadshuset i Strömstad. Analysen är genomförd av MSB och externa konsulter. Resultatet pekar på behov av en rad åtgärder för att säkerställa Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

12 STRÖMSTADS KOMMUN Sidan 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum driften av stadshuset som en väl fungerande ledningsplats vid en eventuell extraordinär händelse. MSB föreslår åtgärder gällande ledningslokaler, strömförsörjning/reservkraft, telefoni, skalskydd med mera, som är av stor betydelse även i den dagliga verksamheten. De föreslagna åtgärderna ligger väl i fas med övriga planerade åtgärder i Stadshuset, men ska se som ett avskilt projekt som ska särredovisas. Den totala kostnadskalkylen för åtgärderna uppgår till kronor. Av dessa har vi möjlighet att få bidrag från MSB med kronor. Administrativ chef Mats Granberg och säkerhetssamordnare Peter Birgersson Dafteryd har inkommit med tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 6 februari Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Sven Moosberg (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

13 Sidan 13

14 Sidan Diarienummer (1) Enheten för skydd och säkerhet Arne Kroon Myndigheten för samhällsskydd och beredskap KARLSTAD Yttrande över inkommen ansökan om stöd till kommunal ledningsplats i Strömstads kommun Strömstads kommun har skickat in en ansökan om att få en avstämning av ledningsförmågan vid kommunens ledningsplatser. Avstämningen avser bl.a. stöd för att bedöma kommunens möjligheter att kommunicera med andra myndigheter samt om skalskyddet och IT-säkerheten är tillräckligt. Kommunen bifogar säkerhetspolicy samt lednings- och informationsplan. Länsstyrelsen stödjer Strömstads kommuns ansökan och överlämnar ärendet till MSB. Arne Kroon Kopia till: Strömstads kommun, Peter Birgersson Dafteryd Postadress: VÄNERSBORG Besöksadress: Drottninggatan 2 Telefon: (växel) (direkt) Telefax: E-post:

15 Sidan 15 1(18) STROI,lST;\O:; KOMM UN I<OI';"f'~'ls:y~a'san Kommunalledningsplats Förslag till tekniska åtgärder för säker ledning för Strömstads kommun U2 O 1 Dnr.1<::.:..\.;10,( I -:-:!)l).'u..... Handl.nr Myndigheten för samhil llsskydd och beredskap

16 Sidan 16

17 Sidan 17

18 Sidan 18 6(18) 2 GENOMFÖRANDE 2.1 PRODUKTION OCH VIDMAKTHÄLLANDE Kommunen svarar för genomförande av åtgärder efter det att det statliga bidraget är beslutat och fastställt. Underlag i form av bygghand lingar tas Fram i erforderlig omfattning så att funktionskraven redovisade i detta åtgärdsförslag uppnås. Finns tveksamheter om att utförandet ej uppfyller funktionskraven kontaktas projektledare hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ätgärderna skall även uppfylla gällande föreskrifter samt kommunens egna tekniska krav och krav på utförande. Installerade utrustningar såsom reservkraftaggregat, ups-aggregat etc. är kommunens egendom. Kommunen förbinder sig att vidmakthålla investeringen d v s hålla utrustningen i gott skick och att ha utbildad personal som handhar och underhåller utrustningen. 2.2 PROVNING, BESIKTNING Följande aktiviteter ska planeras in I tidplan för projektet. Egenprovning. All installerad utrustning ska egenprovas. Egenprovning ska dokumenteras via protokoll. Samordnad funktionsprovning. Reservkraftaggregatet funktionsprovas med full last (reservkraftaggregatets märklast) i minst 4 6 timmar. Normallasten skall kompletteras med tillfälliga belastningsobjekt så 110 % last erhålls under del av provet. Detta för att bedöma reservkraftaggregatets och kringutrustningens funktion och kapacitet. Drift och underhållspersonal deltar. Provningen protokollförs. Vid containeraggregat utförs provning endast med normallast. Utbildning av kommunens drift och underhållspersonal. Kommunen skall ha utbildad personal som handhar och underhåller utrustningen. Personalen ska godkänna levererad dokumentation och instruktioner. Utbildning av drift och underhållspersonal utförs av entreprenören för respektive installerad utrustning. Utbildningen dokumenteras med intyg. Slutbesiktning utförs enligt AB / ABT. Kommunens funktionsprov. Kommunen genomför funktionsprov, av installerad utrustning, i egen regi med minst 6 timmars drift under fu ll ordinarie verksamhet i kommunhuset. Utbildad drift - och underhållspersonal ansvarar för driften. Protokoll upprättas. Ersättningsbesiktning. När åtgärder är genomförda skall dessa verifieras mot funktionskraven Innan slutlig ersättning till kommunen kan utbetalas. Detta sker genom att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utför en s.k. "ersättningsbesiktning," Provningar enligt ovan skall vara genomförda innan ersättningsbesiktningen utförs, Dokumentation, intyg och protokoll skall finnas tillgängliga vid besiktningen. Även kostnadssammanställning enligt avsnitt 8.2 skall redovisas vid besiktningen, Samwn ABlKarlstadlXennctb Gustafsson Strömstad C:\l. PAgåcnde arb\b II..Q02 (l1 Kl Utredninpr\SITÖmstad\A111\ATG. SlrOmslad.doc Utskrivcl: l2 (l

19 Sidan 19 7(18) 3 LOKALER Avser lokaler för ledning, information 3.1 FÖRSLAG TILL ATGÄRDER Se översiktsritningar Bilaga Allmänt De första kända invandrarna till Bohuslän kom mellan f Kr och bosatte sig vid Uhult intill sjön Lången I den östra delen av Strömstads kommun. Lihultskulturen är kä nd för sina stenyxor av grönsten som tillverkades med en typisk form. Lihultarna importerade grönsten som man förädlade tör att sedan exportera i regionen. l andskapet var under medeltiden omväxlande norskt och svenskt fram till 1380 då drottning Margareta blev unionsregent, En union som varade helt fram till 1524 då vi blev danska, vilket vi var till freden I Roskilde Området hade under hela medeltiden goda ekonomiska förutsättningar med omfattande export av skogsprodukter och korn. Man har funnit räkenskaper som visar att man vid Strömsåns mynning 1575 hade en lastplats för skogsprodukter, vid lastholmen, Laholmen. Då Bohuslän blev svenskt 1658 tillhörde marken på norra sidan om Strömsån Blomsholms gård. Sydsidan tillhörde ett norskt odalshemman. För att minska Fredrikshaids dominerande betydelse som exporthamn beslutade förmyndarregeringen den 23 maj 1667 att grunda en köping på platsen Strömmen. Detta var Sveriges första köping som inte var beroende aven närliggande stad. Man fick egna handelsrättigheter, rätten till fri seglation och handel med utlandet. Allt i syfte att få den norska handeln till Sverige. Kommunvapnet minner fortfarande om denna tid, genom sin avbildade hummerkogg. Den 19 oktober 1667 beordrades landshövdingen att byta in kronomark mot det norska odalshemmandet söder om ån för att skapa möjlighet till bebyggelse. Ortsnamnet Strömstad nämns första gången Ar 1672 fick köpingen rätt till egen församling med kyrka, vilken uppfördes Den 15 april 1676 stadfästes stadsprivilegierna av Karl XI. Ar 1779 godkände provinsialläkaren Johan Leyonmarck källvattnet vid Bojarkilen för brunnsdrickning. Det blev startskottet för 160 år som havskurort. Vid andra världskrigets utbrott försvann havskurortsverksamheten, för att återupptas kring millenniumskiftet Strömstad hade ca 300 Invånare omkring 1750, men det stundom mycket goda och Inkomstbringande si llfisket gav en ekonomisk skjuts framåt hade folkmängden ökat till nära Ar 1850 var man cirka 1300 och år 1950 cirka Idag bor det cirka i kommunen varav ungefär 6000 bor i centralorten Strömstad. Stadshuset är be läget i centrum med liten risk för att allvarliga olyckor med gas utsläpp, eller motsvarande, skall inträffa i byggnadens närhet. De kommunala förvaltningarna, utom räddningstjänsten, tekniska, omsorg, barn och utbildning finns lokaliserade i stadshuset. Här finns även växel och serverrum placerade. Byggnaden har goda utrymmen för kommunal ledning och arbetsrum för stödfunktioner. Information till allmänhet och media kan ske i mindre omfattning i byggnaden. Vid behov av information till större grupper avses denna ske i aulan I Strömstads Gymnasium som rymmer 400 personer och ligger cirka 2 km från stadshuset. Samcan ABlKatlsladfKennelh Gustafsson Slrllmslad C:\L _ pjgäende arb\b Kl Ulredningar'lSlromslad\A tg\a TG_Slrll,nstad.doc UlSkrive1:

20 Sidan 20 8(18) Stadshuset best~r aven ce ntralbyggnad med 2 flyglar och torn sa mt en vidbyggd del i 2 plan. Det finns Inga andra hyresgäster än de kommunala förva ltningarna. Vid behov kan en reservledningsplats anordnas j räddningstjänstens lokaler cirka 1500 m från stadshuset. för information till allmänhet avses j aulan i Strömstads Gymnasium som ligger cirka 2 km från stadshuset att användas. Utrymmet är lämpligt för upp till 400 perso ner och har erforderliga installationer. För presskonferenser avses aula i Srömstierneskolan som ligger cirka SOO m från stadshuset att användas. Lokalen kan rymma ca 200 personer och har erforderliga installationer. Pl an 1 i stadshuset inrymmer rum för telefonväxel, förråd, apparatrum, reservkraftaggregatsrum, rum för omklädning, arkiv, elcentral, kopiering, vaktmästeri, samt kontorslokaler för kommunen. Plan 2 i stadshuset inrymmer reception, växeltelefonister, rum för krisledningsnämnden, 4 rum för upplysningscentral, serverrum samt kontorslokaler för kommunen. Plan 3 i stadshuset inrymmer rum för beredningsgrupp, kopiering, posthantering pentry, personalrum och kontorslokaler för kommunen. Plan 4 j stadshuset inrymmer rum för informationsansvarige, sammanträdesrum och kontorslokaler för kommunen. Plan S i stadsh uset inrymmer sammanträdesrum och kontorslokaler för kommunen. Plan 6 i stadshuset inrymmer förråd och kontorsloka ler för kommunen Rum tör beslutsgrupp (krisledningsnämnd) För den kommunala ledningen avses rum A 212, Sandskarummet på plan 2 att användas. Rummet är utrustat med installationer för el telefon och data. Uttag för radio/tv från egen antenn och direktabonnemang för telefon sa knas. Rum A 212, Sandskarummet pa plan 2 för beslutsgrupp kompletteras med ett uttag för radio/tv fran egen antenn samt ett direktabonnemang för telefon som dubbleras med det i rum Rum för beredningsgrupp (krisledningsgrupp) För beredningsgruppen avses rum nr 342 KS-salen på plan 3 att användas. Rummet är utrustat med installationer för el, tele och da ta. Uttag för telefon under växel finns i otillräcklig omfattning. Abonnemang för direkttelefon saknas. Uttag för radio/tv sa knas. Radiokommunikation RAKEL håller på att Installeras. För att få en effektiv övervakning och dokumentation har kommunen önskemål om vissa hjälpmedel typ Tv-monitor, videokonferensutrustning eller motsvarande. Rum nr 342 KS-salen pa plan 3 kompletteras med 4 telefonuttag under växel till totalt S uttag samt ett direktabonnemang för telefon som dubbleras med det I rum A 212. Uttag för radio/tv fran egen antenn installeras. Flyttbara uttagsstolpar Installeras. Interaktiv whiteboard, tv-monitor 42-S0 u Installeras. VIdeokonferensutrustning eller motsvarande installeras. Krav pa visualiseringsutrustning framgar av bilaga 2. En handterminal och en bordsterminal för RAKEL har redan anskaffats. Kostnaderna för 2 apparater redovisas I detta projekt. yttre antenn med uttag i rum 342 installeras. Se avsnitt Sam~on ASlKarlsladIKellnelb Gustarsson Strt\mstad C:\L]ågående arb\b Kl UtredninsarlSlrllmslad\All\A TG _Slrllm$lad.doc U l skri~ t :

21 Sidan 21 9(18) Rum tör Informationstjänst för informationstjänst - sammanställning av information som skall delges allmänhet och media avses rum 417 plan 4 att användas. I rummet finns installationer för telefon, data och el. Direktabonnemang för telefon saknas. Uttag för radio/tv från egen antenn saknas. Rum 4J 7 plan 4 kompletteras med, ett direktabonnemang för telefon samt ett uttag för radio/tv frjn egen antenn Rum för analysgrupp Kommunen använder sig av lektionssal på räddningstjänsten för sin analysgrupp. Här finns erforderliga installationer förutom en Interaktiv whiteboard. Interaktiv whiteboard installeras Rum för upplysningscentral För upplysningscentral avses 4 st rum på kommunledningskontoret att användas. Rum på plan 2. l rummen finns installationer för el, telefon och data. Fem telefonuttag för gruppnummer finns. Datauttag (5 st) och eluttag finns i erforderlig omfattning. Inga Atgärder Reception och telefonistfunktion Receptionen och telefonistfunktionen är förlagd till rum A 211A plan 2. Receptionen kan bemannas med 2 personer. Direktabonnemang för telefon kommer att finnas i rum A 212. Skydd saknas för receptionspersonal. Receptionsdisken kompletteras med glasrutor upp till cirka 2 m och reträttväg anordnas. Viss ombyggnad av entre genomförs för att erhblla en kontrollerad inpassering till stadshuset Tillträdesskydd Tillträdesskyddet till stadshuset är ej bra. För att kunna säkra Jedningsrummen krävs ett nytt lås-och inpasseringssystem omfattande ci rka 10 dörrar. Kommunen har gjort en utredning gällande tillslutning av stadshuset med byte av någon dörr, komplettering med lås och kortläsare för cirka 10 dörrar till en kostnad av cirka 500 tkr. Det som berör åtgärder för kommunal ledning bedöms vara maximalt kr. LAs och kortläsare utförs enligt framtaget förslag och kostnaden som skall belasta ~tgärdsförslaget sätts till maximalt kronor Övrigt För stadshuset finns ett vattenburet system som försörjs av bergvärme med en elpanna på 160 kw för spetsvärme. Ett fåtal rum värms via elradlatorer. Kommunen har reserv kraft för vattenverket så att vattenförsörjningen till stadshuset är säkrat vid långvarigt strömavbrott. I stadshuset finns ett inbrottslarm och ett brandlarm anslutet till SOS. UPS-Iarm går till leverantören. Temperaturiarm och larm från kylanläggning serverrum går ut som SMS-Iarm. Vid installation av nya larm tillses att dessa dras till SOS eller motsvarande larmmottagare och ej utförs som SMS-Iarm. Befintliga larm dras till larmmottagare och ej som enbart SMS-Iarm. Slomo;un ABfKarluadlKennetll Gustafsson StrOmslad C:\L_Plglende arb\d Kl Ulrcdninga rls lrornstadlarg\a TG _ StrOmstad.doe Utskrivetll-O l-11 ~.J l

22 Sidan 22 10(18) 4 STRÖMFÖRSÖRJNING Avser tgärder för reservkraft och avbrottsfri kraft som ska kunna försörja kommunens ledning och de system som är en förutsättning för ledning. 4.1 RUM FÖR RESERVKRAFTAGGREGAT Idag Finns ett befintligt reservkraftaggregat som förser serve rrum, telefonväxel och vissa datorer med elkraft vid el avbrott på nätet. För installation av nytt reservkraftaggregat som klarar hela stadshusets behov finns små möjligheter att placera det i befintlig byggnad. Vid stadshusets nordvästra hörn finns vissa möjligheter att ställa upp en reservkraftscontainer Bygg och mark Nytt reservkraftaggregat ; containerutförande placeras vid stadshusets nordvästra hörn. Containeraggregat utförs med sadeltak. Inklädnad erfordras ej. Kabelväg anordnas fram till ställverket I stadshuset. Schakt utförs för jordtag s~vlda ej befintligt jordtag kan användas. Markytor ~terställs. Befintliga luftintag bedöms ej komma att p~verkas av avgasutsläppet VVS Bränsletank I containern fylls med ren fordonsdiesel utan Inblandning av RME El, larm Containern kompletteras med kortläsare, inbrottslarm och brandlarm som ansluts till stadshusets system. Beträffande elinstallationer för reservkraft se avsnitt RESERVKRAFT I detta förslag har alternativet att placera ett containeraggregat vid stadshusets nordvästra hörn studerats. Eventuellt finns möjlighet att inrymma ett aggregat i befintligt reservkraftrum i kombination med utrymme för f.d. bränsletank för pannor. Detta bedöms kostnadsmässigt vara n~got dyrare varför endast containerlösning studerats Reservkraftaggregat. Idag finns ett befintligt reservkraftaggregat p~ 72 kva som förser serverrum/ telefonväxel och vissa datorer med elkraft vid el avbrott p~ nätet. Ett nytt stationärt helautomatiskt reservkraftaggregat p~ ca 370 kva placerad I container installeras vid stadshusets nordvästra hörn. Reservkraftanläggningen skall strömförsörja hela stadshuset. Reservkraftaggregatet levereras med händelseskrivare som placeras I containern. En noggrann effektmätning skall utföras Innan definitiv storlek pi reservkraftaggregat fastsjls. Samcon ABJKarl stadlkcn...,th Gustafnon Strömstad C :\ l_pa~ """ arb\b II.OO2.o1 Kl Ulrcdningar\SuOmSladlAtgIATG_Strönlstad.doc Ulskri vd:i2.oi

Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset

Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-03-22 Kf Ks 28 Au 51 Dnr KS/2011-0097 Kommunal ledningsplats, förslag till tekniska åtgärder i stadshuset Kommunstyrelsens

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

Reservkraftprocessen

Reservkraftprocessen UTGÅVA 1.0 141205 för Reservkraftprocessen VERKTYGSLÅDA FÖR RESERVKRAFTPROCESSEN Här följer en sammanställning av mallar och checklistor kopplat till processbeskrivningen i block 3 i huvuddokumentet. Dessa

Läs mer

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FVF 1998:4 FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR Juni 1998 FJÄRRVÄRME FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR ISSN 1401-9264 1998 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD Denna rapport är initierad

Läs mer

2015-09-17 1 (25) Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder

2015-09-17 1 (25) Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-09-17 1 (25) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00,

Läs mer

KALLELSE 2012-04-24. Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-04-24, kl 18:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-04-24. Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-04-24, kl 18:00. Sekreterare KALLELSE 2012-04-24 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-04-24, kl 18:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Tomas Fjellner Ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00

Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00 Föredragningslista 21 augusti 2013 Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00 Program: Ekonomiskpolitisk debatt Talarordning; 1:MP,

Läs mer

Elsystem, jordning och transientskydd

Elsystem, jordning och transientskydd Elsystem, jordning och transientskydd För moderna fastigheter med bredbandsinstallationer Elforsk rapport 00:12 Birka Nät Ericsson Luleå Tekniska Universitet Telia - UPN - Åskskyddskonsult Februari 2000

Läs mer

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2014-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 90 Jämtland Härjedalen Turism, information 91 Destination Funäsdalen,

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 1 (6) 2013-03-06 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Biografmöjligheter i Södertälje Dnr 12/53

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-20

Kallelse Föredragningslista 2015-04-20 Kallelse Föredragningslista 1(5) 2015-04-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 29 april 2015 Ordtörande sekreterare Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer