Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 16 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf 22 Ks 19 Au 35 Ks/ Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Miljö- och byggnämndens skrivelse och att att fastställa delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss. Ärendebeskrivning Syftet med planen är att ange en tydlig inriktning för förebyggande verksamhet, planering och hantering av eventuella större oljeutsläpp i skärgården. I det förebyggande arbetet har kommunerna ett ansvar att sprida råd och information om risker till allmänheten. Information förmedlas därför bland annat på webbsidan och spridning till aktörer inom besöksnäringen i kommunen i samband med att ett påslag av olja eller annan kemikalie hotar skärgården. Strömstads kommun har en kuststräcka som till stora delar är utpekad som skyddsvärd ur olika aspekter. En stor del av kommunens skärgård ingår i Kosterhavets Nationalpark. Ett utsläpp skulle leda till stora konsekvenser på naturmiljön med att växt- och djurliv skadas, stränder förorenas och havsbotten förstörs. Syftet med att upprätta en delregional oljeskyddsplan är att stärka kommunernas beredskap inför och vid en olycka, som enligt risk- och sårbarhetsanalyserna bedöms kunna leda till en extraordinär händelse i kommunerna, samt att underlätta aktiv samverkan mellan räddningstjänsterna under räddningsinsatsen och övriga kommunförvaltningar under saneringsinsatsen. Målsättningen med kommunalt oljeskyddsarbete är att bekämpa den olja som kommer i land från ett utsläpp och för att minimera ekologiska och socioekonomiska följder, inte minst för besöksnäringen. Framtagandet av planen har letts av en arbetsgrupp med säkerhetssamordnare och brandingenjör i de deltagande kommunerna i nära samarbete med representanter från berörda förvaltningar och myndigheter. För att skapa en användarvänlig och väl förankrad oljeskyddsplan har målsättningen varit att engagera de personer som i första hand blir berörda av den. Detta har skett genom att identifiera olika resurser inom kommunernas ordinarie verksamheter. Beslutsunderlag. Miljö- och byggnämnden protokoll Peter Birgersson Dafteryd säkerhetssamordnare Tjänsteskrivelse Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss, förslag Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 17 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Tidigare beslut i ärendet Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom Miljö- och byggnämndens skrivelse och att att fastställa delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss. Peter Birgersson Dafteryd (c) deltog inte i beslutet Miljö- och byggnämnden föreslår besluta att ställa sig bakom förslaget till delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss samt att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa den samma. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

3 Krisberedskap 1 (1) Tjänsteskrivelse Peter Birgersson Dafteryd tele Dnr: MBN/ Miljö- och byggnämnden Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss. Syftet med denna plan är att ange en tydlig inriktning för förebyggande verksamhet, planering och hantering av eventuella större oljeutsläpp i skärgården. I det förebyggande arbetet har kommunerna ett ansvar att sprida råd och information om risker till allmänheten. Information förmedlas därför bland annat på webbsidan och spridning till aktörer inom besöksnäringen i kommunen i samband med att ett påslag av olja eller annan kemikalie hotar skärgården. Strömstads kommun har en kuststräcka som till stora delar är utpekad som skyddsvärd ur olika aspekter. En stor del av kommunens skärgård ingår i Kosterhavets Nationalpark. Ett utsläpp skulle leda till stora konsekvenser på naturmiljön med att växt- och djurliv skadas, stränder förorenas och havsbotten förstörs. Syftet med att upprätta en delregional oljeskyddsplan är att stärka kommunernas beredskap inför och vid en olycka, som enligt risk- och sårbarhetsanalyserna bedöms kunna leda till en extraordinär händelse i kommunerna, samt att underlätta aktiv samverkan mellan räddningstjänsterna under räddningsinsatsen och övriga kommunförvaltningar under saneringsinsatsen. Målsättningen med kommunalt oljeskyddsarbete är att bekämpa den olja som kommer i land från ett utsläpp och för att minimera ekologiska och socioekonomiska följder, inte minst för besöksnäringen. Framtagandet av planen har letts av en arbetsgrupp med säkerhetssamordnare och brandingenjör i de deltagande kommunerna i nära samarbete med representanter från berörda förvaltningar och myndigheter. För att skapa en användarvänlig och väl förankrad oljeskyddsplan har målsättningen varit att engagera de personer som i första hand blir berörda av den. Detta har skett genom att identifiera olika resurser inom kommunernas ordinarie verksamheter. Undertecknad föreslår Miljö- och byggnämnden att ställa sig bakom förslaget till delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss samt att föreslå Kommunstyrelsen att fastställa den samma. Peter Birgersson Dafteryd säkerhetssamordnare Strömstads kommun (växel) Miljö- och byggförvaltningen (fax) Org nr: Krisberedskap STRÖMSTAD Bankgiro:

4 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden Sida 5 MBN 319 Dnr MBN/ Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss Säkerhetssamordnare/krisinformationsansvarig Peter Birgersson Dafteryd har överlämnat förslag till Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss för fastställelse. Miljö- och byggförvaltningens förslag till Miljö- och byggnämndens beslut: att ställa sig bakom förslaget till delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss samt att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa den samma. Miljö- och byggnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss samt att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa den samma. Expedieras till: Kommunfullmäktige Säkerhetssamordnare/krisinformationsansvarig Peter Birgersson Dafteryd Akten Justerandes sign Adress: Strömstads kommun Miljö- och byggnämnden Strömstad Telefon: Fax: Nämndens E-postadress: Kommunens webbsida:

5 !"#"!!

6 $ "" &'( $ """ ) "" ) ""# ) ""$ * ) "")'+, " * *, "# -+.( (/, "$.(* "$" 1 0 "$ *'( 0 "$# 2 3 "$$ 1.(+( 3 "$) "$, * 3 "! " (/ "" 5.(+ "! " 6/* "! &*.(* "" # *.(* $ 78+ ) * ", 2*/ 0.(( / 3 *9' : *.(** "! * "" "0 #" * "0 # ** "0 3.3 * "3 #$.(( * "3 #) 2*/ "3 0 "! "" " "# "$ "$ "$ ") ", 2

7 !! '"5.(* " '.( # '# +, '$1 3 ')*'( #! 3

8 " #!#$&'()*+,' * ** (;.((+5 '(;;;; ;.( 2* (+.(* (2***+<.( + (+ 1'((. 7.(+ +1(&- +8= *; >.(?**7+ 8.(;*.((* * *.(.+(.(*+ *+.(*.(.*;* ((.( *+*.( (.(* ( +*(( *( /! "## 4

9 "" (-(.-(#' 6*(.(*( 1; ;;;.( 1 4>;1(& 5-> ' "",#-'(' *.( 19 6.;> 5 A!!#B003C. 9'.(* ' (*(.( >2 >** 9. ' 2' 'B >?4?.(4 ( *(**+.( "" +*(/+('.(* '( ' ( (/*.( *+* 'B 7* ""0 +1++')-+( / (*(.(A'C(* (+*..( 5 *( (.(( 5

10 ""2!(-3'/-('/,#))'+ 4+++( " *+',-(1-'('*.+-4/++1/+-)('#5+,/+,4//+- 7.;5;$)D(* ;;(.(-* **; * ** 68..+**+ &.+**1 (* +.((**.(.* *.5(& +.(* + (&)6.-(1-'('.A":,,B#"$C *+2*A!!)B)#C +**+* A":3!B$ $E!!"B" :.(!! B30$C +**+* A":3!B03:E!!"B" :.(!! B0#$C *A!!,B,#C **A":3,B#!!C.A5!!#B003C.A5!!#B03:C.(+*.(8( *.((A!!,B)$$C (A!!#B#,$C (*A!!#B$#3C FA":: B""$!E"::#B03:;"::,B)#!.( "::3B3$0C A"::$B"!!:C A"::3B3!3C -**A!""B: 0C G'*A!"#B)$!C " '*#)3/+'#7$'*()4'/($+-+8,-+!+(.(*+* *+ A4;1;4 ;'.(+C' *.(**5A!!#B03:C -.+*,'('+'.(F* 2+ *.( *; **+ 6

11 '6#--4++'((*+ ** *+*.(. *9#7$:--+')4'/($+-+'; :<*(.(;.( (( +*. 5+5#+'(?4(+ **++5+8+?4.( (..(.( &'-4++'*+5$H3.(+ *;** *8.5+ * * +.(*++; 8*.( +.+*G***.(+ ( A'C+5- $ + 4>!!:** ;*+8* (+.+*.(*+ *+ &'+-#5++6##*+;.( ( ;(*+'B '* "0 (,.(/#7$/()+'(#'+'/+,/+1 "0" #))'+''* 4*(++5 (+*;+( 1*F.( (&+.(* $& # "'(# )( & #""*+(& #)#,#( )& #"" & ( #&# #( (# ""-./-01& (&( & -$&2*.345"*67,87+45"*97,671 "0" -&--'('1,#))'+'('#!#$&' 2*(**.(+*.(*+ ;**+ +. ;AI.('C *;*.(*+5*.('* 7

12 *'(** '*.(= *** ++ (+6** +*. = *A&!!!+C;' ** ( 5.**((& ( **5* +* '* "0" '*+'-+/+*, *(** (+* +** (+ 1*.*.( 5.2'(* **+* +G * +.(** (1(&.(( &*(** *+.+.( **+** "0"0 -.+*,'('+'(,9#7$3.$+-'4 1.(+( +**4(.( *'( 4(+* +!*+ * ++*+)$!+&( + 4(+ 1(& 6+'(( "0"2 (,#)3/+'63:&-,-+' /+?( >(A6**>*C**++ /.+*+#, *.(*+6** A'*C "0"= ()+'(#'+'/+,/+1 *.(( **(+ 8

13 .B***(+;8 (+;+*+ * (;*.?+A ;;.(.C 9

14 " +.4'/+*+,)$+-8**)+-#/(, "" 6+-(*-#5+,/+,4//-(5#7$63'/ >.(**.(*+ 1-$'/++.* **( +++**+ ;AC;*+ * * '/$'/+* AC;*+ -+/5+$'/+ +**(*F;.(++;.( + * * ;J**J "" (#(-+('8)+-#/*1#5+.+,&)6'('*(/63 (*++ *.((;( +.( ;+.(;.(*(++4+ ';?4B *F 4+?.(*+. K 4 (K?(K 4.(*.(+*K 4(*+K 4 *(+G+;;G++K?(+K 78+ -(3-+$&)-'('5++.(/ +,'(,66-'(' -'/-*&--'('4A(C.(. 10

15 " #)-(*-('(,-'('.+-1&//'('7$+1.(**.( &,+$+-+'1++'6+#'( (.(*(+*,##(,#7$#7(#+,#'#)(,*&/+' -&/+*++'/+/5 +(?41(*+ 1-)('*++ * (;*+* ++ 4(+(5,0D; 'B *+ -$3(+/'(', *3'(*3++ **.*+.(**. )*+,')+/)+/(>,#))'+/'('#7$&'-4++' +;*.((9'*.(** ;.('(+ 2' )*+,')+/),&+>1&,('.#)-+-*&/++/+.( *+.+-+-,/#,)+'-+-;*; ;(*;+*.( * " (''+(-1-.7$+1.7+.(*(* * * (("$ *+ (*;.( (.+ ; *.( (**+.(*9'* * 11

16 !+1--'('!+)''('!+)''(' ('+/'('*( 1--.4/.(* " " - ;*; AL.(*C " A8C " #J 2*;. " J.(+ ".( "A.;C " > " " 78 1* (( AC 71 7H? 7& 7* 75 7' 7 ( "0?+)6+63#'(+('*-. "2 -.+'66(1-+ '4>6615'('#7$)*+,' + **.(* 6;.(* '(+(.(.(.(8+.(+ #(-(,633'(,-.( 2( '*+(5 ;> 6( '(*+;..( *+* '1#)-(#'>)+/(+*(7+ -*.(+(B;.(E*. -/#7$6+#'*3/ 5+(.(+ 12

17 '+ #,)+'--(#'#7$).'/ 5(**++ ;+;*; 2;;* *;2 ;* **.(A>6C**.(* **.(+*'B *.( "= '1#)-(#'8))+/( '1#)-(#''*(, *8*.(( *8*.+< **.+ 4((* ( * * '1#)-(#')-+( 2*1**+ 1. 7(. 6* 4;.(+ 5*+ 6++.(+ +/( 6(*/. **.(**++.(*(( + '1#)-(#')-+' 4(* +;8(* 13

18 (59#7$$&#,4//8&//'('('-.(( (*+**+ + '+*.(* +.(.M *.((+?4B? *(8(** (*+ 7.( >6* ***2 "A (''+(-1! 11**.( *;+;** " >' '*+'B *+'' 7*;*+ '(*/ 1..(*.(. 1;4*; ;';?4/5;.(? ** /.(*/* * '(.*+5 1.+* * +.(+ 6+.(* '**+?2 2.9 Minneslista för skadeplatschef med fältstab >*+;*+ +;- +'B5 " **&'(.(** *+*( J& '(J*;+*+;.( *.(*N 14

19 -**/M 2.(66+* *+.(+ * 2;* 5.(** ( +( 1*+.M 1'4/' 5(+* 5 +;*(;;. *++ 5 **+*(+ 4(**+ ***+,D** A!!"B"!,#C * *( 4*.(( *" *4( " ++ *+;+***.(* *( (.( **+5+ ++***; +:+-.+/)(6'+('&+- ('-+)5(---/+('*+-+('#),&*1--,'',+---(-3'/1 +'6+)'+'-'('":(/+'$&'/++#),',&*)+'(',/&1,#'-,--)+/&'-4++',4'/)-1--13/+-(-3'/#),&*1+' -(1&()+'('" -*(****(;8 *78* ( **+ *(**. **.( ++JJ.( "B &--.+'66(1-+.(*/" +.( *(*** +*.(>6 ;.(9'/ '+'(K 15

20 -.(*.( *.+ -*;(+.(. (+;+.(+ > +> +.(.( +/.(+ (;+*?+."!!!!+*+.(( 2*- *+* 49'.(+.(**.(* 4.;; ",&))'-&/+ 9'.(* +;*( +-+ * * #/'(' " * 6 #?.AC $.(* ), 1 0 /* 3 1;;**+ 16

21 " '+('#'(-(#'+'66(1-+ *++;;( 1*/*+.( -*+*?.(( /*(.( " (''+(-1'+('+/+)+/1&--. 5(+* >*+;*+ +;-- +'B +*+5 -**;*+ -*+* 2;* 5.(** ( +( 5.(*.( 1*+.< (*+ 5 +;*(;;. *++ 5 **+*(+ 4(**+ ***+,D** A!!"B"!,#C * *( 4*.(( *" *4( " ++ O' ++(/.( **(*(.( *+ *;8;(*(+ 2 **.(+ O 17

22 .(( *+;+***.( **( (.(**+5 +++* **;+: +-.+/)(6'+('&+-('-+)5(---/+('*+-+('#),&*1 --,'',+---(-3'/1+'6+)'+'-'('":(/+'$&'/++#),',&*)+'(',/&1,#'-,--)+/&'-4++',4'/) /+-(-3'/#),&*1+'-(1&()+'('" -*(****(;8 *78* ( **+ *(**. **.( ++JJ.( " &--.+' 66(1-+ "! "0 (59#7$$&#,4//*(/'+('1 *+*.(>6 '+*.(* +.(+ +.(+?+?4B8;+.( + -* *(;8(** ; 4((+(*+ "2 '1#)-(#'8))+/( 2* *8*.(( *8*.+< **.+ 4((* ( #.;*(/. **+;8 (2*(+*.(8*++ *( 2(* / 18

23 * '1#)-(#')-+( 2* * 4;.(+ 5*+ +/( 6*. * *.(**++.(*((+ '1#)-(#')-+' 4(*.+ +;8(* 19

24 15& '2->- 20

25 !(9'(-(#'#7$'*1/+'('(-)-/,#))'> &//'('-5&'-+' **; (* *'( *+ *+;( 5' (59#7$.41*-'('+'.( *.(*;;.(*+ *.(*+(+'B #.($/5 ; P*( +.( * '+('+/+' **;( * * (59#7$$&#,4//*/+'('+'.(( *8 +.(( +.;(' +8*+5; 4> (2**** *(*.(>6 +,'(,1*-'('+' **(.( F+(.(+!'9#7$-.(/'('1*-'('+' 1(*(+;.(.(* * #))'-4++' 1 **.(*.(4 (.(*;; 4> #)6+-+',*63)+/*+,'/++/'('6+#' 1+*+'B * "G+.(&+*+.((;; *(+ 21

26 G'.(&+*+(+ (( #G (+ $G(+ ;+* )G&+*+.(*+.(((+ +4/*.(. +*+ *. *.( ** +*** *+.(+.( (*+; +*;;*.(;.(*+.+.( ;(+( *((.(( (*** * *>($3 22

27 !(9+9#7$,#'-,-(-*(/#5+-&66!'/*'#7$-+&'1#/#' *.&'( (*)+/+>.+'('#7$/(++ ;5$ ;!)," ": ;4";;!), ")") +(,#6-+ (5/I99 6(19>!"!),:!," /#,5 '-+'-(#'+#5+,/+1#'/+' 1*'B2'!)$")!")! <<<.* -##7$141#-#' 1"B)!!!! ("B!!!! /**+6.( -A<<</C +)(,(+('6+,-(#'+'!3)":$""!! #))'+/'(' 19;4;!),":!3 5;!),":#! I6;!),":#":;!),"# #!;!0!##,$$!$?;!),":#33;!),,"!,#;!0 )!)33 #-+ (' *;!),!""!;1*AC!0!#"":!$!; 6;1;!0!##0"$");1*;!0!#"":!$"; 1+;!0!#"":!$ -.+*,'('+' 9 ;!#"0 0:"!! ;!),"!,$;!"! 0$$#!0 * ;!"))$,0"!! 1(+* * + #,/(#' 4;!),0!!!!;#;$),;6B!),"))#! 23

28 &'# *.&'( &'-4++'(:&--'/&' ;'5. 7(*.((;!"! $$!!! &+(A +C;!"! $$!!! (A**+;*C;!"! $$!!! 4+(A.(*C;!"! $$!!! -#7$(*)+/+ 7.(;5)3;!),$):#)); 1;5";!),, #)!; 29-1;6;!),0"0$!! 29-9(;?3;!),"$$!! 8;!),":::: 1**;';!),"!"") '.;'( ;!),"!", ((-&++ (*;!)!!$,,"!! (5+-*&/++/+ (&;!0#$"$,3,A>C (Q 6R;!0!)),$ # A1C RQ -*3/*+,+-!"!,:3"!!! 5+5#+' :?4!"!,:3,!!!;5!3,:),",0;!3,:), 0:;!$!",0!"$ 5?4(M 795(+ *+.(*+++ )$&'/+-'/+*#5+,//+/5.((*(.( +(+(* 5*+11*(**+.(A14C;!0!)$0"0!!;!0!))30)$3;!0!)$0"),,+.!#!#",)!" *5.;!)," ",);!),":3!!;!0!,0 3 $# *?;!),#!"#,;!),":3!!;!0!)#00:$# ;!),#""$:;!),":3!!;!0!#""3$: '5;!), #",;!),":#)0;!0#3"!)"! 24

29 !C#5+,4//)-+(+ &P*;4;!) ",):!!+ $).(* *+ $2(+ *.**+*J' *+J I;!0!)3!3"$0 --+'*(- 4.(*++** 6>*+/&+;!"!,:3"!!! *+/&(;!3)":)$!!!;!0!#:#,,0" -+'+747('!8(5>5#'))+ >;!"!$$))#!$ ;!"!$$))!,!* ;!#!#00##0)* 25

30 !( 9,4// *& / 6 (# (-+ /+#) 3/+' 26

31 &'-4++'6(#(-+(' ++ ; +;(** -!+/)'('*#5+-&66+-,#'+,*+'+ ;G.((.( *+1.( ** + AC.(( + < (+**.(2( + **7 4>*+<<</1.: )& #"", 2#:.(::;.:&"": ( *+.( +;+; + +*+$ *;+ '; +1(&&&!!! #-+$*+--(#'6, +++* +*8+;(++*+ >;** 15+*.( 4+**1 -++*- ;9;(;/(;;(;/>.( *(#)3/+' &( )-(#*''&)'/#)3/+',3-+-&1-&'/(-+1-++'+*+'-+,/" 27

32 !(09#))'-*--+' -)-/ 2+* -+,(+' 2+* 28

33 #-+' 2+* 29

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (33) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 96 KS/2012-0343 Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Läshänvisning 4 3 Oljeskyddsberedskap inom den egna kommunen

Läs mer

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun.

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. 2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Februari 2013 2013-02-28 2 (8) 1. INLEDNING I dagens

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076)

s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2012-05-03 7 (16) s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Innehållsförteckning Flik 1 Inledning Behov av organiserat oljeskydd Trafikering av Östersjön Flik 2. Åtgärdsplan Initialt agerande Åtgärdskalender vid räddningstjänst

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \.

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \. $ }~~ ~t. ~ :..~~~, S~~NTRÄDESPROTOKOLl Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN 92 Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau s 118 Frida Gårdmo

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Service och Löneenheten År 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET/ BUDGETENHET Serviceenheten och löneenheten Enheterna ingår i två olika budgetenheter: Kultur & Fritid och Konsult

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer