Svar på medborgarförslag Källsortering och miljötänk i kommunens skolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på medborgarförslag Källsortering och miljötänk i kommunens skolor"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 5 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf 15 Ks 24 Au 7 Ks/ Svar på medborgarförslag Källsortering och miljötänk i kommunens skolor Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Barn- och utbildningsnämndens svar på medborgarförslaget att medborgarförlaget därmed anses besvarat. Ärendebeskrivning Hanna Janssons och Elin Berg Lundin har lämnat ett medborgarförslag Där de anger att Genom att källsortera på kommunens skolor bidrar vi till att återvinningen i kommunen ökar. Inte bara genom att vi sorterar skolans avfall, utan att när elever och personal på skolan källsorterar dagligen på sin arbetsplats, tror vi att dessa goda miljövanor kan bli vanor som vi tar med hem. Det kommer att kännas fel att kasta aluminiumburkarna i de vanliga soporna hemma, om vi i skolan, och på våra arbetsplatser, dagligen möter valmöjligheten att sortera. Förslaget kan sammanfattas med att man vill att källsorteringen och medvetenheten omkring detta ökar och framförallt inom kommunens skolar där många ungdomar vistas dagligen. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden protokoll Tjänsteskrivelser från utredare Nicklas Faritzon Medborgarförslag Källsortering och miljötänk i kommunens skolor Kommunfullmäktige protokoll Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 6 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Tidigare beslut i ärendet Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom Barn- och utbildningsnämndens svar på medborgarförslaget att medborgarförlaget därmed anses besvarat. Redogörelse i kommunstyrelsen Annelie Gollungberg, förvaltningschefen Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för vad som har skett i ärendet och anger att Kartläggningen visade att samtliga förskolor och F-6 skolor källsorterade, papper, glas, plast, batterier och metall och att det var Strömstadslokalers fastig-hetsskötare som transporterade avfallet till återvinningscentralen. Vissa förskolor går tillsammans med barnen med avfallet till återvinningen. Kartläggningen visade också att Strömstiernaskolan och Strömstads gymnasium inte hade anpassade soprum för återvinning. Båda skolorna källsorterar papper, metall, glas, glödlampor och batterier. Avfallet transporteras av vaktmästarna till återvinningscentralen. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningschefen Barn- och utbildningsförvaltningen ska kallas till Kommunstyrelsen den 12 mars 2014 för att rapportera vad som har skett i ärendet. Barn- och utbildningsnämnden beslut den 14 november 2013 att: ge förvaltningschefen i uppdrag att kontakta Strömstadslokaler gällande frågan om deras ansvar för anpassade soprum/förvaringslokaler för källsortering, samt att: ställa sig bakom tjänsteskrivelsen, samt att den samma blir nämndens yttrande gällande medborgarförslaget om källsortering och miljötänk i kommunens skolor (KS/ ) Utredare Nicklas Faritzon anger att Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på medborgarförslagets innehåll som ligger i linjer, såväl med kommunens miljöarbete som med skolans uppdrag. Enligt läroplanerna för förskolan, grundsärskolan, grundskolan och gymnasiet har skolan mål att barn och elever ska visa respekt för och omsorg för vår gemensamma miljö. Arbetet med vår gemensamma miljö ska ingå som en del i verksamheten och undervisningen. Vissa skolor har i dagsläget ingen heltäckande systematisk källsortering. Förvaltningen gör bedömningen att det ibland saknas förutsättning för att förskolor och skolor ska kunna utveckla sitt arbete med källsortering. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

3 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) Barn- och Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum BUN 6 AU 6 Dnr BUN/ Dnr KS/ Medborgarförslag Källsortering och miljötänk i kommunens skolor (KS/ ) Utredare Nicklas Faritzon föredrog ärendet utifrån tjänsteskrivelsen. Hanna Jansson och Elin Berg Lundin har till Kommunfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag gällande källsortering och miljötänk i kommunens skolor. Medborgarförslaget behandlades i Kommunfullmäktige den 16 december Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till Barn- och utbildningsförvaltningen. Medborgarförslaget går kortfattat ut på att kommunens skolor ska öka sin källsortering utifrån de riktlinjer som finns i kommunen. Förslagsställarna menar att källsortering i skolorna leder till goda miljövanor både för elever och för personal, vilket påverkar miljövanorna hemma. Enligt Nicklas Faritzon ser Barn- och utbildningsförvaltningen positivt på medborgarförslagets innehåll som ligger i linjer, såväl med kommunens miljöarbete som med skolans uppdrag. Efter en sammanställning av samtliga förskolor och skolors källsortering gör förvaltningen gör bedömningen att det ibland saknas förutsättning för att förskolor och skolor ska kunna utveckla sitt arbete med källsortering och miljötänk. Det som överlag saknas är anpassade sorteringskärl för ändamålet i lokalerna. För vissa enheter saknas också förvaringslokal där barn/elever och personal kan förvara och sortera avfallet. Strömstad Gymnasium och Strömstiernaskolan har i dagsläget ingen heltäckande systematisk källsortering. Orsaken till detta är avsaknaden av sorteringskärl, men framför allt att det saknas lämpliga lokaler för återvinning i anslutning till skolorna. På Strömstiernaskolan finns det exempelvis ingen möjlighet att inom hem- och konsumentskapsundervisningen bedriva källsortering då det inte finns någon soprum för detta ändamål. Justerandes sign Strömstads Kommun Barn- och utbildningsnämnden STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

4 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) Barn- och Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Forts. BUN 6 AU 6 Dnr BUN/ Dnr KS/ Förvaltningen kommer därför under våren 2013 att införskaffa sorteringskärl till enheterna för källsortering. När det gäller anpassade soprum/förvaringslokaler är det fastighetsförvaltaren Strömstadslokalers ansvar. Med detta anser Barn- och utbildningsförvaltningen att medborgarförslaget om källsortering och miljötänk i kommunens skolor är besvarad. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: ge förvaltningschefen i uppdrag att kontakta Strömstadslokaler gällande frågan om deras ansvar för anpassade soprum/förvaringslokaler för källsortering, samt att: ställa sig bakom tjänsteskrivelsen, samt att den samma blir nämndens yttrande gällande medborgarförslaget om källsortering och miljötänk i kommunens skolor (KS/ ) Expedieras till: Kommunledningskontoret Justerandes sign Strömstads Kommun Barn- och utbildningsnämnden STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

5 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (6) Skolkontoret Nicklas Faritzon Tfn Dnr: BUN/ Dnr: KS/ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Medborgarförslag Källsortering och miljötänk i kommunens skolor Ärendet Hanna Jansson och Elin Berg Lundin har till Kommunfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag gällande källsortering och miljötänk i kommunens skolor. Medborgarförslaget behandlades i Kommunfullmäktige den 16 december Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till Barn- och utbildningsförvaltningen. Medborgarförslaget går kortfattat ut på att kommunens skolor ska öka sin källsortering utifrån de riktlinjer som finns i kommunen. Förslagsställarna menar att källsortering i skolorna leder till goda miljövanor både för elever och för personal, vilket påverkar miljövanorna hemma. Sammantaget kommer detta leda till att den totala återvinningen i kommunen ökar. Barn- och utbildningsförvaltningens kommentarer Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på medborgarförslagets innehåll som ligger i linjer, såväl med kommunens miljöarbete som med skolans uppdrag. Enligt läroplanerna för förskolan, grundsärskolan, grundskolan och gymnasiet har skolan mål att barn och elever ska visa respekt för och omsorg för vår gemensamma miljö. Arbetet med vår gemensamma miljö ska ingå som en del i verksamheten och undervisningen. Majoriteten av kommunens förskolor och skolor har källsortering och ett miljötänk utifrån kommunens miljöarbete och skolans uppdrag. (Se bilaga) Vissa skolor har i dagsläget ingen heltäckande systematisk källsortering. Orsaken till detta är framför allt att det saknas lämpliga lokaler för återvinning i anslutning till skolorna. Exempelvis finns det ingen möjlighet att i anslutning till hem- och konsumentskapsundervisningen på Strömstiernaskolan bedriva källsortering då det inte finns någon lokal för detta ändamål. Förvaltningen gör bedömningen att det ibland saknas förutsättning för att förskolor och skolor ska kunna utveckla sitt arbete med källsortering och Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Barn- och utbildningsförvaltningen Karlsgatan 51 Skolkontoret Org nr: Strömstad Bankgiro:

6 2 (6) miljötänk. Det som saknas är en för ändamålet anpassad förvaringslokal där barn/elever och personal kan förvara och sortera avfallet. Förvaltningen kommer därför under våren 2013 att tillsammans med Strömstadslokaler att se över förutsättningarna för källsortering i förskolor och skolor och utifrån detta genomföra nödvändiga åtgärder. Med detta anser Barn- och utbildningsförvaltningen att medborgarförslaget om källsortering och miljötänk i kommunens skolor är besvarad. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förslås besluta att: ställa sig bakom tjänsteskrivelsen, samt att den samma blir nämndens yttrande gällande medborgarförslaget Källsortering och miljötänk i kommunens skolor. Annelie Gollungberg Förvaltningschef Barn- och Utbildningsförvaltningen Nicklas Faritzon Utredare Barn- och Utbildningsförvaltningen Strömstads kommun (växel) Org nr: STRÖMSTAD Postgiro: Bankgiro:

7 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 3 (6) Skolkontoret Nicklas Faritzon Tfn Dnr: BUN/ Dnr: KS/ BILAGA Sammanställning av förskolornas och skolornas källsortering Förskola/Skola Källsortering Kompostering Övrigt Återvinningslokal/kärl Koster förskola och skola Tjärnö förskola och skola Rossö förskola och skola Strömstiernaskolan Skee förskola och skola Papper och kartonger Papper och kartonger Träavfall (Slöjden) Kemikalier (Slöjden) Matrester och rens från frukt och grön Matrester och rens från frukt och grönt av vaktmästare av vaktmästare Källsorteringen sker i för ändamålet avsedda kärl som finns i klassrummen. Källsorteringen ingår som en del i undervisningen Källsorteringen sker i för ändamålet avsedda kärl som finns i klassrummen. Källsorteringen ingår som en del i undervisningen Källsorteringen sker i för ändamålet avsedda kärl som finns i klassrummen. Källsorteringen ingår som en del i undervisningen Kartonger för pappersåtervinning finns i varje klassrum och containers för uppsamling Återvinninglokal i källaren som töms av Strömstadslokaler. Källsorteringen ingår som en del i undervisningen Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Barn- och utbildningsförvaltningen Karlsgatan 51 Skolkontoret Org nr: Strömstad Bankgiro:

8 4 (6) Strömstierna förskola Ingen sortering ännu Arbete pågår tillsammans med Strömstadslokaler om hur källsorteringen ska hanteras Odelsbergsskolan Mellegårdens förskola och skola Nordby förskola Bojarskolans förskola och skola Grundsärskolan Kemikalier Källsortering sker på gemensamt ställe Kartonger för pappersåtervinning finns i varje klassrum. Källsorteringen ingår som en del i undervisningen Källsortering sker på gemensamt ställe. Kartonger för pappersåtervinning finns i varje klassrum. Källsorteringen ingår som en del i undervisningen Källsorteringen sker i kartonger Källsorteringen ingår som en del i verksamheten. Finns ett soprum avsatt för detta. Källsorteringen sker i kartonger som finns i klassrummen. Källsorteringen ingår som en del i undervisningen Källsorteringen sker i kartonger som finns i klassrummen. Elever och personal tar med sig avfallet till återvinningsstationen. Källsorteringen ingår som en del i undervisningen Strömstads kommun (växel) Org nr: STRÖMSTAD Postgiro: Bankgiro:

9 5 (6) Korpens förskola Diskusgatan Tångens förskola Arkens förskola Ekens förskola Matrester och rens från frukt och grön Matrester och rens från frukt och grönt Källsorteringen sker i påsar finns på avdelningen. Barn och personal tar med sig avfallet till återvinningsplatsen vid Vallen. Källsorteringen ingår som en del i verksamheten Källsorteringen sker i påsar som finns på avdelningen. Barn och personal tar med sig avfallet till återvinningsstationen. Källsorteringen sker i för ändamålet avsedda påsar och samlas upp i ett förråd på förskolegården. Barnen är med i arbetet kring komposteringen. Källsortering sker i för ändamålet avsedda påsar. Barnen är med i arbetet kring källsorteringen. Källsortering sker i för ändamålet avsedda påsar. Barnen är med i arbetet kring källsorteringen. Strömstads kommun (växel) Org nr: STRÖMSTAD Postgiro: Bankgiro:

10 6 (6) Valemyrs förskola och skola Strömstad Gymnasium Har en kompost med den används inte för tillfället. Källsorteringen ingår som en del i verksamheten och undervisningen. I klassrummen finns säckar för pappersinsamling. Finns ingen källsortering i klassrummen. Städet sortera metallburkar. Strömstads kommun (växel) Org nr: STRÖMSTAD Postgiro: Bankgiro:

11 STRÖMSTADS KOMMUN ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 5 (32) Kf 222 Dm KS/20II-0440 Medborgarförslag - Källsortering och miljötänk i kommunens skolor Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till Barn- och utbildningsnämnden och för kännedom till AB Strömstadslokaler. Med bo rgarfö rslaget Hanna Janssons och Elin Berg Lundins medborgarförslag: "Vi tror att källsortering är en viktig del av vår miljövänliga livsstil, det är ett sätt för oss att värna om vår värld, planeten vi bor på. Miljö och miljötänk är aktuella ämnen som ständigt påverkar vår vardag. Men gör vi något åt det? En sådan sak som källsortering, tror vi kan vara en mycket viktig del i steget mot en miljövänligare kommun. När man källsorterar bidrar man till att återvinningen ökar, och att det totala avfallet minskar. Vi sparar våra naturresurser, eftersom att vi inte behöver tillverka lika mycket nytt material då vi kan återanvända det vi redan har. Vi kanske kan minska den åtgången av naturresurser som vi har idag, det är viktigt att vi är medvetna om att alla naturresurser inte är oändliga. Genom att källsortera på kommunens skolor bidrar vi till att återvinningen i kommunen ökar. Inte bara genom att vi s0l1erar skolans avfall, utan att när elever och personal på skolan källsorterar dagligen på sin arbetsplats, tror vi att dessa goda miljövanor kan bli vanor som vi tar med hem. Det kommer att kännas fel att kasta aluminiumburkarna i de vanliga soporna hemma, om vi i skolan, och på våra arbetsplatser, dagligen möter valmöjligheten att sortera. Vi ungdomar får ständigt höra att det är vi som är framtiden, det är därför viktigt att vi är förberedda på den dagen då vi kommer att behöva vara ansvariga i samhället. Vi tror att om vi ökar vårt miljötänk, framförallt hos ungdomarna, så kan det leda till ett miljövänligt samhälle i längden. Ett långsiktigt och hållbart mål, vi strävar efter en hållbar utveckling. Vår uppfattning är att dagens ungdomar inte är tillräckligt miljömedvetna, och det är inte så konstigt, när vi tänker på att den miljön vi dagligen vistas i inte värnar om miljön, enligt vårt tycke. Om källsortering hade varit en naturlig del Justerandes sign ~ Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖrvISTAD E-postadress: Kommunens hemsida:

12 STRÖMSTADS KOMMUN ti SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 6 (32) av vår vardag, hade återvinningen ökat och det hade lett till att den totala mängden avfall minskat. "En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov ;dag utan att äventyra kommande generat;oners möjligheter att twgodose s;na. " Detta är ett citat vi har plockat från kommunens hemsida, där vi tycker att det tydligt framgår att vi ska värna om vår miljö. Vi ska spara på våra ändliga naturresurser. Så att kommande generationer, våra barn och barnbarn, kan leva sina liv utan problem som vi frambringat då vi förbrukar vår miljö, som är en ändlig resurs. Vi har valt att understryka en del uttryck ovan, anledningen till att vi gjort så, är att det är detta som kommunen anger som delmål för att nå de miljömål som kommunen har tagit till sig. I miljömålet "God bebyggd miljö", är två av indikatorerna hushållsavfall och återvinning. Dessa miljömål ska visa vart kommunen vill nå, när det handlar om miljö och hållbar utveckling. De innehåller riktlinjer och mål för kommunens miljöarbete. Det sägs att i vår kommun skall samhällsplaneringen präglas av långsiktighet och hållbarhet. Nu kommer vi till målet "God bebyggd miljö", detta mål går bland annat ut på att "Byggnader och anläggn;ngar skall lokaliseras och utformas på ett m;[jöanpassat sätt och så en långs;kt;gt god hushålln;ng med mark, vatten och andra resurser fi-ämjas. " Man har kommit fram till ett antal delmål för att nå målet, ett av de delmålen som anges är "Öka återvinningen / Minskade avfallsmängder", alltså att man bör källsortera! Detta anser vi vara mycket viktigt framförallt inom kommunens skolor, då det är där vi ungdomar vistas dagligen. På kommunens hemsida finns även en handlingsplan för dessa miljömål, där det står under rubriken "pågående process" på samma mål att: Kommunala verksamheter skall öka s;n G\jallssorter;ng. Det står inte att det är något som man bör göra, eller att man får göra det om man vill. Det står att vi skall. Det står även att vi, inom kommunen, skall arbeta/ör att öka sorter;ngen så att mer av/all kan återv;nnas. Båda dessa punkter är mål som kommunen satt upp som "pågående", men det är ingenting som vi upplever vara pågående på vår skola. Som sagt så tycker vi att det är väldigt viktigt att framförallt vi unga får med oss detta miljötänk och att vi är miljömedvetna. Eftersom att en hållbar utveckling innebär att man vi skall sträva efter att tillgodose våra behov idag Justerandes ~ Strömstad s Kommun Kommunstyrelsen STRÖj'"fSTAD E-postadress: K ommunens hemsida: \V\vw.stromstad.se

13 STRÖMSTADS KOMMUN ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanh'ädesdatum Sida 7 (32) utan att äventyra eller riskera att framtidens samhälle, vårt samhälle, kan ti IIgodose sina". Förslaget kan sammanfattas med att man vill att källsorteringen och medvetenheten omkring detta ökar och framförallt inom kommunens skolar där många ungdomar vistas dagligen. Kommunfullmäktiges protolmllsanteckningar: Elin Berg-Lundin redogör för förslaget som har sin grund i kommunens antagna miljömål avseende hushållsavfall och återvinning. Källsortering i skolan ger goda vanor för alla för framtiden enligt Elin Berg Lundin. Viktigt att vi blir miljöcertificerade i detta avseende. Pia Tysklind (s) anger att det gått cirka ett år sedan ett tidigare ett tidigare medborgarförslag las i samma ärende. Tyvärr har inte Barn- och utbildningsnämnden svara på detta ännu. AB Strömstadslokaler har tillgodosett förslaget genom att alla soprum nu är anpassade för källsortering i kommunens skolor. Den sortering som ska ske direkt vid källan har Barn- och utbildningsnämnden att svara för. Pia Tysklind anger att miljöronder nu sker i kommunens skolor och iden om grön flagg för kälisoltering är något att eftersträva. Svar kommer att lämnas på förslaget så snart som möjligt. Peter Heie (e) stöder förslaget och anser att problemen bör lösas. Bengt Bivrin (mp) ger förslaget mycket väl godkänt. Han anser det pinsamt att vi inte år 2011 har hushållssortering överallt i kommunen. Delges: Barn- och utbildningsnämnden och akten Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD E-postadress: Kommunens hemsida: \V\V\v.stromstad.se

14 Medborgarförslag till Strömstads kommunfullmäktige Från Hanna Jansson och Elin Berg Lundin Källsortering och miljötänk i kommunens skolor. Vårt förslag Vi tror att källsortering är en viktig del av vår miljövänliga livsstil, det är ett sätt för oss att värna om vår värld, planeten vi bor på. Miljö och miljötänk är aktuella ämnen som ständigt påverkar vår vardag. Men gör vi något åt det? En sådan sak som källsortering, tror vi kan vara en mycket viktig del i steget mot en miljövänligare kommun. När man källsorterar bidrar man till att återvinningen ökar, och att det totala avfallet minskar. Vi sparar våra naturresurser, eftersom att vi inte behöver tillverka lika mycket nytt material då vi kan återanvända det vi redan har. Vi kanske kan minska den åtgången av naturresurser som vi har idag, det är viktigt att vi är medvetna om att alla naturresurser inte är oändliga. Genom att källsortera på kommunens skolor bidrar vi till att återvinningen i kommunen ökar. Inte bara genom att vi sorterar skolans avfall, utan att när elever och personal på skolan källsorterar dagligen på sin arbetsplats, tror vi att dessa goda miljövanor kan bli vanor som vi tar med hem. Det kommer att kännas fel att kasta aluminiumburkarna i de vanliga soporna hemma, om vi i skolan, och på våra arbetsplatser, dagligen möter valmöjligheten att sortera. Vi ungdomar får ständigt höra att det är vi som är framtiden, det är därför viktigt att vi är förberedda på den dagen då vi kommer att behöva vara ansvariga i samhället. Vi tror att om vi ökar vårt miljötänk, framförallt hos ungdomarna, så kan det leda till ett miljövänligt samhälle i längden. Ett långsiktigt och hållbart mål, vi strävar efter en hållbar utveckling. Vår uppfattning är att dagens ungdomar inte är tillräckligt miljömedvetna, och det är inte så konstigt, när vi tänker på att den miljön vi dagligen vistas i inte värnar om miljön, enligt vårt tycke. Om källsortering hade varit en naturlig del av vår vardag, hade återvinningen ökat och det hade lett till att den totala mängden avfall minskat. En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. 1 Detta är ett citat vi har plockat från kommunens hemsida, där vi tycker att det tydligt framgår att vi ska värna om vår miljö. Vi ska spara på våra ändliga naturresurser. Så att kommande generationer, våra barn och barnbarn, kan leva sina liv utan problem som vi frambringat då vi förbrukar vår miljö, som är en ändlig resurs. Vi har valt att understryka en del uttryck ovan, anledningen till att vi gjort så, är att det är detta som kommunen anger som delmål för att nå de miljömål som kommunen har tagit till sig. I miljömålet God bebyggd miljö, är två av indikatorerna hushållsavfall och återvinning 2. Dessa miljömål ska visa vart kommunen vill nå, när det handlar om miljö och hållbar utveckling. De innehåller riklinjer och mål för kommunens miljöarbete. Det sägs att i vår kommun skall samhällsplaneringen präglas av långsiktighet och hållbarhet. 3 Nu kommer vi till målet God bebyggd miljö, detta mål går bland annat ut på att 1 hämtad hämtad hämtad

15 Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 4 Man har kommit fram till ett antal delmål för att nå målet, ett av de delmålen som anges är Öka återvinningen / Minskade avfallsmängder, alltså att man bör källsortera! Detta anser vi vara mycket viktigt framförallt inom kommunens skolor, då det är där vi ungdomar vistas dagligen. På kommunens hemsida finns även en handlingsplan för dessa miljömål, där det står under rubriken pågående process på samma mål att: Kommunala verksamheter skall öka sin avfallssortering. Det står inte att det är något som man bör göra, eller att man får göra det om man vill. Det står att vi skall. Det står även att vi, inom kommunen, skall arbeta för att öka sorteringen så att mer avfall kan återvinnas. Båda dessa punkter är mål som kommunen satt upp som pågående, men det är ingenting som vi upplever vara pågående på vår skola. Som sagt så tycker vi att det är väldigt viktigt att framförallt vi unga får med oss detta miljötänk och att vi är miljömedvetna. Eftersom att en hållbar utveckling innebär att man vi skall sträva efter att tillgodose våra behov idag utan att äventyra eller riskera att framtidens samhälle, vårt samhälle, kan tillgodose sina. Detta medborgarförslag kommer från: Hanna Jansson Elin Berg Lundin Varp Backemyr 1 Rödjevägen Strömstad Strömstad Tel : Tel : Mail: Mail 4 hämtad

Svar på Medborgarförslag - att Strömstads skolor bara ska servera kravmärkt kött och fisk

Svar på Medborgarförslag - att Strömstads skolor bara ska servera kravmärkt kött och fisk STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 93 Ks 132 Au 147 KS/2014 0471 Svar på Medborgarförslag - att Strömstads skolor bara ska servera kravmärkt

Läs mer

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 14 (37) 2015-12-17 Kf 145 Ks 179 Au 211 KS/2015-0226 Svar på medborgarförslag Bygglov över disk s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 49 Ks 62 Au 94 Ks/2011-0293 Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man

Läs mer

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra?

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 10 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 18 Ks 26 Au 42 Ks/2012-0439 Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? Förslag till

Läs mer

Svar på medborgarförslag från om nybyggnation av förskola i Skee

Svar på medborgarförslag från om nybyggnation av förskola i Skee STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 9 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 51 Ks 64 Au 99 Ks/2013-0422 Svar på medborgarförslag från om nybyggnation av förskola i Skee Kommunstyrelsen

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Plusenergibyggen av AB Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler

Svar på medborgarförslag - Plusenergibyggen av AB Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler Kallelse/ärendelista Sida 9 (16) 2015-03-26 Kf Ks 45 Au 45 Svar på medborgarförslag - Plusenergibyggen av AB Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler s förslag till s beslut att medborgarförslaget anses

Läs mer

Svar Motion från Mattias Gustavsson (SD) om Kanal Ung

Svar Motion från Mattias Gustavsson (SD) om Kanal Ung Kallelse/föredragningslista Sida 4 (15) Kommunfullmäktige 2014-04-24 Kf 33 Ks 39 Au 73 Ks/2013-0180 Svar Motion från Mattias Gustavsson (SD) om Kanal Ung Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Godkännande av AB Strömstadslokalers förvärv av fastigheten Blåmesen 10, Strömstads kommun

Godkännande av AB Strömstadslokalers förvärv av fastigheten Blåmesen 10, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 33 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 73 Ks 103 Au 110 KS/2015 0166 Godkännande av AB Strömstadslokalers förvärv av fastigheten Blåmesen

Läs mer

Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss

Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 16 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 22 Ks 19 Au 35 Ks/2013-0017 Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Barn- och Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Barn- och Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och sammanträdestid Konferensrummet, Strömstiernaskolan kl. 08:00-12:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ersättare Hans-Inge Sältenberg (C)

Läs mer

Svar på motion om elektroniskt voteringssystem

Svar på motion om elektroniskt voteringssystem STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 15 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 21 Ks 30 Au 58 Ks/2013-0226 Svar på motion om elektroniskt voteringssystem Förslag till beslut

Läs mer

Ärenden Sida 24 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 24 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Ärenden Sida 24 (30) Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 39 KS2011-0180 KS 43 KF Utvärdering av webbsända kommunfullmäktigemöten beslutar föreslå beslutar Enligt arbetsutskottets förslag 1. Att webbsändningarna

Läs mer

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav.

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 21 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 149 Ks 183 Au 215 KS/ 2014-0281 Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land

Läs mer

Justering av 130 i Kommunfullmäktiges protokoll , Mål och Budget 2016

Justering av 130 i Kommunfullmäktiges protokoll , Mål och Budget 2016 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 2 (37) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 134 Ks/ 2015- Justering av 130 i Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-12, Mål och Budget 2016 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd

Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (16) 2015-03-26 Kf Ks 42 Au 41 Ks/ 2014-0346 Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd Kommunstyrelsens förslag till s beslut att avslå motionen Beslutsmotivering

Läs mer

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 17 (37) 2015-12-17 Kf 147 Ks 181 Au 213 KS/2013-0042 Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att motionen anses

Läs mer

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 3 (14) 2014-12-18 Kf 28 Ks 111 Au 153 Ks/2013-0470 Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare Kommunstyrelsen föreslå besluta att motionen

Läs mer

Svar på Motion - om tydlig skyltning att stadshuset är ett stadshus

Svar på Motion - om tydlig skyltning att stadshuset är ett stadshus KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 5 (11) Kommunfullmäktige 2015-10-15 Kf 110 Ks 149 Au 168 KS/2015-0049 Svar på Motion - om tydlig skyltning att stadshuset är ett stadshus s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP)

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14 209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) Förslag till

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 13 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 13 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 13 (22) Kommunfullmäktige 2015-09-10 Kf 94 Ks 133 Au 148 KS/2012 0449 Svar på Medborgarförslag - att kunna ge Strömstad ytterligare en sevärdhet s förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanträdesdatum 2012-06-20 Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Svar på Motion - Utveckla Koster

Svar på Motion - Utveckla Koster STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks 63 Au 62 Ks/ 2012-0469 Svar på Motion - Utveckla Koster s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Svar på motion Solceller/solfångare i Strömstads kommun

Svar på motion Solceller/solfångare i Strömstads kommun STRÖMSTADS KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida Kommunfullmäktige 19 (37) 2015-12-17 Kf 148 Ks 182 Au 214 KS/2013-0221 Svar på motion Solceller/solfångare i Strömstads kommun s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Ärenden Sida 4 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 4 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 4 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 57 KS/2011-0123 KS 47 KF Svar på medborgarförslag angående segling/båtsportsaktiviteter på Blåsoppviken, Sydkoster

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

KS/2012-0179 Au 197 KS 143 Svar på motion om cirkulationsplats i korsningen Ringvägen - Karlsgatan från Anna-Lena Carlsson (C)

KS/2012-0179 Au 197 KS 143 Svar på motion om cirkulationsplats i korsningen Ringvägen - Karlsgatan från Anna-Lena Carlsson (C) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26 (31) 2012-12-05 KS/2012-0179 Au 197 KS 143 Svar på motion om cirkulationsplats i korsningen Ringvägen - Karlsgatan från Anna-Lena Carlsson (C) beslutar föreslå

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2008-12-22 Remisshandling från KS 2008-10-28

Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2008-12-22 Remisshandling från KS 2008-10-28 SÖDERTÄLJE fl Tjänsteskrivelse UTBllDN INCSKONTORET 2008-12-22 @ Mohamed Zaalouk Utvecklingsledare 08-550 21632 mohamed.zaalouk@sodertalje.se Utbildningsnämnden Yttrande angående motion av Tage Gripenstam

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt skogsbruk vid upphandling

KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt skogsbruk vid upphandling STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Redovisning av obesvarade motioner KS

Redovisning av obesvarade motioner KS Redovisning av obesvarade motioner 201 10 KS 201.420 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 201-11-1 184 Redovisning av obesvarade motioner 201 (KS 201.420) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Svar på Motion - angående 100% ekologiskt salladsbord i skolorna

Svar på Motion - angående 100% ekologiskt salladsbord i skolorna STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 15 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 96 Ks 135 Au 150 KS/2014-0336 Svar på Motion - angående 100% ekologiskt salladsbord i skolorna Kommunstyrelsens

Läs mer

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 144 Ks 178 Au 210 KS/2015-0257 Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee

Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee ÄRENDE Sida 8 (15) 2014-02-27 Kf Ks 16 Au 9 Dnr Ks/2012-0368 Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee Förslag till beslut beslutar att avslå förslag att den sk Triangeln ska i väntan på

Läs mer

Ärenden Sida 30 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0028

Ärenden Sida 30 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0028 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 30 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KF Anmälningsärenden KS/2013-0028 Delegationsbeslut Kommunchef Niels Bredberg; Ansökan om tillstånd till kameraövervakning

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Svar på Motion Upprustning av Bohusbanan

Svar på Motion Upprustning av Bohusbanan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 4 (11) Kommunfullmäktige 2015-10-15 Kf 109 Ks 148 Au 167 KS/2015-0181 Svar på Motion Upprustning av Bohusbanan s förslag till kommunfullmäktiges beslut att bifalla motionen och

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Grön skola kriterier 2010-09-23

Grön skola kriterier 2010-09-23 2009 års kriterier för GRÖN SKOLA Bildningsnämnden Lysekil Lpo 94 Mål att sträva emot Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. Utvecklar sin förmåga att göra och

Läs mer

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 233 Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS 2014-108

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Beslutsunderlag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2017-09-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 53(66) 166 Svar på medborgarförslag om lägre skatt för unga som studerar och jobbar / dnr 2017/231 Beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS

Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS 2016.200 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-07 190 Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer

Läs mer

Plats och sammanträdestid Konferensrummet, Strömstiernaskolan 2015 03 26 kl. 08:00 12:00

Plats och sammanträdestid Konferensrummet, Strömstiernaskolan 2015 03 26 kl. 08:00 12:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och sammanträdestid Konferensrummet, Strömstiernaskolan kl. 08:00 12:00 Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Justering Justerare

Läs mer

Finansiell rapport Januari - Augusti 2015

Finansiell rapport Januari - Augusti 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 6 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-11-12 Kf 126 Ks 161 Au 191 KS/2015-0215 Finansiell rapport Januari - Augusti 2015 s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Medborgarförslag - skapa en gemensam motor och teknikgård

Medborgarförslag - skapa en gemensam motor och teknikgård SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (11) Kf 60 Ks/2014-0358 Medborgarförslag - skapa en gemensam motor och teknikgård att remittera medborgarförslaget till för yttrande Stellan Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 92 Ks 131 Au 146 KS/2009 0089 Mobilitetsstöd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 14 aug 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 14 aug 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 14 aug 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-14 10:37:28: Tack för era kompletteringar. Vi kan läsa oss till barnens delaktighet

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Ärende 7. Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel

Ärende 7. Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel Ärende 7 Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-13 SBN 33 SBN 2012.0021 Remiss - Medborgarförslag att piffa upp gång- och

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:7 Dnr. KS 2015/0236 Svar på medborgarförslag nr 7/2014 - Utegym i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Datum 2013-02-27. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt

Datum 2013-02-27. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt KS 14 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2013-02-27 Diarienummer KSN-2012-0953 Kommunstyrelsen Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-23 Sida 1 (1) 101/2016 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet, Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn avseende verksamhetsåret 2014 (Dnr KS2016/0217) Kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS 2016.274 3 Kommunstyrelsen 2016-10-03 177 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Folkhälsopolicy 4 KS

Folkhälsopolicy 4 KS Folkhälsopolicy 4 KS 2015.126 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 185 Folkhälsopolicy (KS 2015.126) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

2011-12-06. Medborgarförslag om byggnation av ny fjärrvärmeanläggning samt samordnad sopförbränning. (AU 350) Dnr KS 2011-344

2011-12-06. Medborgarförslag om byggnation av ny fjärrvärmeanläggning samt samordnad sopförbränning. (AU 350) Dnr KS 2011-344 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-12-06 FALKENBERG 318 Medborgarförslag om byggnation av ny fjärrvärmeanläggning samt samordnad sopförbränning. (AU 350) Dnr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Diarienummer BUN/2016-0188 Tid och plats kl 08.00 12.00 Strömstiernaskolans konferensrum Beslutande Ledamöter Elisabeth Johansson (C) Kerstin Karlsson (L), Ordförande Anders

Läs mer

Medborgarförslag om samarbete KSRR (Kalmarsundsregionens

Medborgarförslag om samarbete KSRR (Kalmarsundsregionens TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Liselott Hallgren Göth 2013-08-14 BUN 2013/0481 0480-45 30 06 Barn- och ungdomsnämnden Medborgarförslag om samarbete KSRR (Kalmarsundsregionens renhållare)

Läs mer

Tema Kretslopp. Mål 1: Nedbryttningsprocessen

Tema Kretslopp. Mål 1: Nedbryttningsprocessen Tema Kretslopp Vi har diskuterat tillsammans med barnen om de olika målen, kompostering, källsortering och nedbrytningsprocessen. Barnen tycker att det är spännande. - Varför vill maskarna ha våran mat?

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Svalans miljöprogram

Bostadsrättsföreningen Svalans miljöprogram EKONOMI+MILJÖ=SANT Bostadsrättsföreningen Svalans miljöprogram Att kombinera ekonomi och miljötänkande Hur kan du spara pengar och miljö? Att källsortera sopor är inte bara en insats för miljön utan även

Läs mer

Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10

Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 14(30) KOMMUNSTYR8..SEN S~NTRÄDESPROTOKOLL 63 Dnr512/10 Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10 Kew Nordqvist (MP) tror att krav på

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Diarienummer BUN/2016-0008 Tid och plats kl 08.00 12.00 Strömstiernaskolans konferensrum Beslutande Ledamöter Hans-Inge Sältenberg (C), 1:e vice ordförande Elisabeth Johansson

Läs mer