Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008"

Transkript

1 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj

2 Vad är eupphandling Hur ser de nya reglerna ut? ~ Några frågor & svar på Stora e-upphandlingsdagen den 15 maj 2008 Advokat Carl Bokwall och Jur. kand. Sara Bergdahl I SAMARBETE MED OPIC OCH UPPHANDLING 24

3 Vad är eupphandling Hur ser de nya reglerna ut? ~ Några frågor & svar på Stora e-upphandlingsdagen den 15 maj 2008 Advokat Carl Bokwall och Jur. kand. Sara Bergdahl I SAMARBETE MED OPIC OCH UPPHANDLING 24

4 Vad är eupphandling Hur ser de nya reglerna ut? ~ Några frågor & svar på Stora e-upphandlingsdagen den 15 maj 2008 INLEDNING Carl: God morgon och välkomna till Nalen! Jag heter Carl Bokwall och det här är min kollega Sara Bergdahl. Vi kommer från Advokatfirman Cederquist och tycker det är kul att så många kunde komma idag när vi skall prata e-upphandling. Sara har som kanske många andra en del frågor om e-upphandling. Sara har skrivit ner och sparat sina frågor för att ställa dem här idag. Kanske har ni samma frågor som Sara? Förhoppningsvis kan då en del av era frågor besvara idag Vad är det då du har gått och grunnat på Sara?

5 FRÅGOR & SVAR Sara: Den första kanske självklara frågan är vad ryms i begreppet e-upphandling? Carl: Begreppet e-upphandling rymmer egentligen två olika typer av processer, dels en elektronisk anbudshantering och dels elektroniska auktioner. Om vi börjar med elektronisk anbudshantering är detta elektronisk hantering av annonsering, mottagande anbud och hantering av frågor och svar och förtydliganden och kompletteringar under upphandlingen. E-upphandling handlar om extern kommunikation varför myndighetsinterna åtgärder inom ramen för e-förvaltning INTE ingår i begreppet. Sara: OK, eftersom det handlar om offentlig upphandling antar jag att det finns en uppsjö av paragrafer som detaljreglerar processerna? Carl: Både ja och nej. De vanliga reglerna i LOU och LUFS gäller även e-upphandling. Så de grundläggande principerna om öppenhet/transparens, likabehandling, proportionalitet, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande gäller även för den elektroniska upphandlingsprocessen. På EU-nivå finns specialregler för båda processerna. I Sverige finns det dock ännu bara regler om elektronisk anbudshantering och annonseringstider. Men inga regler för e-auktioner. Sara: Kan du förklara närmare? Carl: Enligt lagen får nu en upphandlande myndighet en uttalad rätt att bestämma att anbudsansökningar och anbud skall lämnas elektroniskt. De elektroniska kommunikationsmedel som används skall då vara icke-diskriminerande och allmänt tillgängliga och kompatibla med normalt använd program- och maskinvara.

6 Sara: Vilken typ av IT-system får man då använda och hur säkerställs t.ex. korrekt anbudsöppning och anbudssekretess, duger vanliga ? Carl: Ja, som en utgångspunkt skulle man kunna tänka sig att vanlig med anbud kunde lämnas oöppnade till öppningsdagen utan några särskilda spärrar. Detta sker ju med pappersanbud och borde inte leda till en större osäkerhet vid elektroniska anbud. Kraven på allmän tillgänglighet och kompabilitet antyder ju även att vanligen i näringslivet förekommande kommunikationsteknologi, vanlig , utgör acceptabla elektroniska kommunikationsmedel i lagens mening. Så är det dock nog inte. Sara: Vad menar du? Carl: Både EU-direktiven och de svenska upphandlingsreglerna ålägger upphandlande myndigheter att ha sådan utrustning att den elektroniskt kan ta emot anbudsansökningar, anbud, ritningar och planer på ett säkert sätt. IT-utrustningen skall därför ha särskilda s.k. säkerhetsanordningar som skall säkerställa: 1. att bara behöriga personer får tillgång till uppgifterna; 2. att obehörig access till uppgifterna kan spåras; 3. att få fram en exakt tidpunkt när handlingarna togs emot; 4. att säkerställa att ingen har tillgång till de uppgifterna innan angivna tidsfrister har löpt ut; 5. att access bara är möjlig om behöriga personer agerar samtidigt; 6. att anbuden inte är tillgängliga förrän efter det bestämda datumet. Sara: Innebär inte detta att det ställs högre krav på e-upphandlingsprocessen än traditionell upphandling? Carl: Jo, det gör det vilket är lite märkligt. Kraven som är något otydliga och delvis överlappande medför t.ex. att det måste finnas elektroniska spärrar så att den virtuella upphandlings-siten / inkorgen inte är åtkomlig förrän på öppningsdagen. Kravet på ett samtidigt öppnande av behöriga personer tycks kräva simultan inmatning av olika lösenord eller kodnycklar vilket känns överdrivet. Kommissionen menar dock att en fördröjning på fem minuter kan accepteras. En mer pragmatisk inställning är att kravet är uppfyllt om en person läser över axeln på den som öppnar anbuden.

7 Även om en del av kraven på säkerhetsanordningarna känns lite överdrivna är det ju inget fel i sig att höja ribban om nu tekniken medger detta. Men då borde samma ribba gälla för traditionell upphandling kan man tycka. Sara: OK, om jag då bestämmer mig för att köra upphandlingen elektroniskt, vilka annonserings- och tidsregler gäller då? Carl: Man får förkorta gällande tidsfrister om annonser och anbudsinbjudningar skickas ut elektroniskt. Vid e-upphandlingar enligt LOU får tidsfristerna för att inkomma med anbud vid öppet förfarande och anbudsansökningar vid selektivt eller förhandlat förfarande förkortas med 7 dagar. Tiden får kortas ytterligare 5 dagar OM leverantören får fri tillgång till förfrågningsunderlaget + alla kompletterande handlingar med elektroniska medel. Om det vid selektivt eller förhandlat förfarande pga. tidsbrist inte är möjligt att tillämpa de normala tidsfristerna får en 10-dagars frist tillämpas räknat från att annons eller anbudsinbjudan gick ut elektroniskt (det är 15 dagar vid vanlig upphandling). Inga särskilda regler vid upphandlingar enligt 15 kap (förenklad upphandling under tröskelvärdena eller av B-tjänster). Skälig tid gäller dock ALDRIG kortare än 10 dagar. I stort sett samma regler gäller vid e-upphandlingen under LUFS/försörjningslagen. Sara: E-auktioner då, vad är det egentligen? Carl: Enligt legaldefinitionen är en e-auktion en upprepad process med hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre priser och/eller nya värden för vissa delar av anbuden som genomförs efter en första fullständig utvärdering av anbuden och möjliggör en rangordning på grundval av automatiska utvärderingsmetoder. En e-auktion är alltså inte ett självständigt upphandlingsförfarande utan en fortsättning på ett upphandlingsförfarande t.ex. en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal eller inbjudan att lämna anbud i ett dynamiskt inköpssystem. Sara: När är det tänkt att e-auktioner skall få användas?

8 Carl: EU-reglerna och de tänkta svenska reglerna säger att e-auktioner bara får användas när det kan fastställas exakta specifikationer på det som upphandlas. Dvs. endast sådana anbudsparametrar som kan utvärderas automatiskt på elektronisk väg (kvantifierbara i siffror eller procent) får användas. Rangordning mellan anbudsgivarna måste då kunna fastställas under hela e-auktionen. Och varje anbudsgivare skall veta sin placering. Upphandlaren får lämna ut upplysningar om t.ex. de priser som lämnats och antalet deltagare förutsatt att om det angivits i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivarnas identitet får dock inte röjas. Sara: Låter som en bra nyhet. Får man köra e-auktioner i Sverige idag då? Carl: Eftersom det finns regler på EU-nivå kunde man tycka att det skulle vara fritt fram. Men den svenska sekretesslagen har ännu inte anpassats efter EU-reglerna om e-auktioner. Pga. den absoluta upphandlingssekretessen får inte anbudsgivare veta hur de ligger till i budgivningen eller vilka eller hur många andra företag som deltar. Det är bara vid förhandlande upphandlingar som en viss dialog kan förekomma. I upphandlingar av A-tjänster över tröskelvärdena kan alltså en e-auktion bara köras om de rätt strikta förutsättningarna för förhandlat förfarande är för handen. Under tröskelvärden och för upphandling av B-tjänster förefaller utrymmet vara större eftersom förhandling får ske vid all sådan upphandling. Summa summarum är utrymmet för e-auktioner fortfarande begränsat idag. Sara: Man kan väl utgå från att de svenska reglerna så småningom helt kommer att anpassas så att e-auktioner kan användas utan någon osäkerhet? Carl: Ja, absolut. Målet är år Sara: Vilka är då fördelarna med e-upphandling? Carl: Förväntade fördelar är många, bl.a.

9 Ökad tillgänglighet och konkurrens Förbättrad effektivitet - Besparing i tid & kostnader Ökad öppenhet Bättre kontroll, färre misstag för alla inblandade Spårbarhet Ökad möjlighet till integration av processerna upphandling beställning fakturering - leveranskontroll statistik Sara: Det låter ju lovande. Ser du inte några risker med t.ex. e-auktioner? Carl: Jo, det gör jag. Jag ser främst två risker med just e-auktioner: 1. För stort fokus på pris riskerar att andra viktiga värden i en leverans att komma i skymundan såsom kvalitet, leveranssäkerhet etc. Alla bra avtal bygger på balans mellan parternas intressen. En alltför hårt pressad leverantör är kanske inte en bra leverantör eftersom kvaliteten möjligen inte alltid hänger med leverantörens iver att vinna upphandlingen 2. Kraftig prispress i ett snabbt förfarande riskerar att slå ut alla anbudsgivare förutom de största och starkaste aktörerna på marknaden. På sikt begränsar ju detta konkurrensen. AVSLUTNING Sara: Tack, då har jag fått svar på mina frågor. Carl: Utmärkt. Som ni säkert förstår har Sara egentligen inte undrat över dessa frågor. Hon kan redan det här. Vi hoppas att NI har fått svar på några av ERA frågor om e-upphandling. Tiden har varit knapp och om vi inte tagit upp just dina frågor får du gärna hugga tag i Sara eller mig. Vi och våra kollegor finns i Cederquists monter. Välkomna dit! Vi pratar gärna mer upphandling med er både e-typen och den traditionella sorten. Tack för visat intresse! Carl Bokwall Sara Bergdahl

10 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj

11 Regeringens handlingsplan för eförvaltningen Urban Funered Ämnessakkunnig, Finansdepartementet Maj 2008 Finansdepartementet

12 Allmänna utgångspunkter Sverige har en väl utvecklad och decentraliserad förvaltning med lång tradition och gamla anor Det synes finnas ett samband att länder med väl utvecklad ekonomi normalt även har en effektiv förvaltning Sverige arbetade relativt framgångsrikt med en decentraliserad eförvaltningsmodell Men tiderna förändras Globalisering Samarbetskrav Effektiviseringskrav Finansdepartementet -5 -

13 Regeringens arbete med e-förvaltningen Alliansregeringen uttryckte tidigt att man ville stärka styrningen av eförvaltningen Statssekreterargrupp och arbetsgrupp tillsattes i mars 2007 för att stärka samordningen inom Regeringskansliet av frågor som är av strategisk betydelse för utvecklingen av elektronisk förvaltning Regeringsbeslut om handlingsplanen fattades 17 januari 2008 Den förbättrade samordningen är bara ett första steg varefter i ett andra steg olika regeringsuppdrag och initiativ tas fram för att genomdriva olika delar av handlingsplanen Finansdepartementet -6 -

14 och myndigheternas Viktigt med aktivitet och engagemang bland myndigheter och kommuner 70 ska redovisa åtgärder som vidtagits och som planeras inom e-förvaltningsområdet Verva har utvecklat riktlinjer för redovisning och kommer att avge rapport till Regeringskansliet den 15 oktober 2008 Finansdepartementet -7 -

15 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt År 2010 ska det vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Där det är till fördel för medborgare och företagare samt där kvaliteten, säkerheten och produktiviteten kan höjas ska myndigheterna samverka sektorsvis. Därigenom ska Sverige återta en ledande position inom området elektronisk förvaltning. Finansdepartementet -8 -

16 Fyra insatsområden FÖRUTSÄTTNINGAR Insatsområde 1: Regelverk för myndighetsövergripande samverkan och informationshantering Insatsområde 2: Tekniska förutsättningar och it-standardisering PROCESSER Insatsområde 3: Gemensamma verksamhetsstöd, kompetensförsörjning och samlad uppföljning RESULTAT Insatsområde 4: Förvaltningens kontakter med medborgare och företagare ÅTERKOPPLING Finansdepartementet -9 -

17 1. Regelverk för myndighetsövergripande samverkan och informationshantering Effektivare informationshantering Enklare regelverk för samverkan kring IT-baserad verksamhetsutveckling Säkerställande av en korrekt hantering av programvarulicenser Ny patientdatalag Förenklad tillgång till statliga databaser Utökade möjligheter till elektroniskt informationsutbyte PSI-direktivet, Tjänste- och Inspire-direktivet. Förenklade regelverk för myndighetssamverkan Offentlig Privat Samverkan Lokala servicekontor) Myndigheternas hantering av programvarulicenser Myndigheterna har regelverk som möjliggör en effektiv informationshantering med beaktande av integritets- och säkerhetsaspekter. Myndigheterna har regelverk som möjliggör sektorsvis samverkan kring e-förvaltning. Myndigheterna har regelverk och verktyg som möjliggör korrekt hantering av licenser Finansdepartementet

18 2. Tekniska förutsättningar och IT-standardisering Effektiv och framtidssäker infrastruktur för elektronisk kommunikation Hög informationssäkerhet Högre grad av samordning av IT-standardisering Tillgänglighet och öppenhet i elektroniska kommunikationsnät Robusta elektroniska kommunikationsnät Uppföljning av Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) Framtidens e-legitimationer IT-säkerhet Infrastruktur för försörjning av geodata Samordnad IT-standardisering & ramverk för interoperabilitet Tydliggörande av ansvar för standardiserade informationstjänster och begreppsmodeller En effektiv, robust och framtidssäker infrastruktur för elektronisk kommunikation Myndigheterna har en säkerhetsnivå som skapar ett högt förtroende för e-förvaltningen. Teknisk och semantisk samverkansförmåga Finansdepartementet

19 E-legitimationer Moment Färdplan Gemensam målbild februari Verva rapport juni Hållbar lösning Finansdepartementet

20 3. God hushållning och produktivitet i verksamhetsprocesser Utveckling av gemensamma verksamhetsstöd Automatisering av ärendehantering (bl.a. tjänstedirektivet) Elektroniska inköp Säker elektronisk kommunikation i små och medelstora företag Koncentration av stödprocesser Kompetensförsörjning Uppföljning av myndigheternas kompetensförsörjning Bättre uppföljning av statens samlade ITkostnader Socialstyrelsens kartläggning av effekterna av IT-strategin för vård och omsorg Generell kartläggning av myndigheternas ITkostnader Förbättrad förmåga till uppföljning av statens samlade IT-kostnader Verksamhetsstöd som är gemensamma för myndigheterna harmoniseras och automatiseras i lämplig grad De anställda har nödvändig kompetens för att följa och driva utvecklingen. Statens samlade ITkostnader följs löpande upp. Finansdepartementet

21 Samverkan mellan myndigheter förenklar för medborgare och företag Geodataporta l Företagsportal Geodata Mitt företag Tjänstetillstånd s portal Tjänste direktivet Körkortsport al Lst 24/7 Finansdepartementet

22 4. Medborgarnas och företagarnas kontakt med förvaltningen Ökad tillgänglighet Högre användbarhet Genomförande av nationell vårdportal Utnämnande av fler sektorsvis samverkansansvariga myndigheter (kluster med portaler) Tredje partssamarbeten Regelförenkling Parrallellt med lokala servicekontor eserviceåtaganden epaneler Standardiserade gränssnitt för utbytbarhet Medborgare och företagare kan på ett enkelt sätt utföra och följa ärenden samt ha tillgång till förvaltningens samlade tjänster och information. Finansdepartementet

23 patientsäkerhe t Handlingsplanen en del i ett pussel - exempel Socialdepartementet öppna jämförelser patientdatalag nationell IT-strategi för vård och omsorg framtidens apotek tandvårdsreform valfrihet och etableringsfrih et nationell sjukvårdsrådgiv ning via webb och telefon handlingsplan för eförvaltning lagstadgad vårdgaranti mångfaldssatsningar Finansdepartementet

24 Hurärläget? En stor del av myndigheternas ärenden hanteras helt eller delvis automatiserat cirka 450 miljoner ärenden per år Samtliga myndigheter har infört eller håller på att införa elektronisk fakturahantering Få myndigheter har idag tillgång till system för elektroniska anbud och avrop de som finns används i mycket liten omfattning Besparingarna är f n svåra att beräkna en utmaning att e- tjänster kan mindre eller inga besparingar åt den egna myndigheten men mer åt andra Besparingarna avgörs i praktiken av användningsgraden d v s hur många som faktiskt använder e-tjänsterna i värsta fall kan de totala kostnaderna öka Finansdepartementet

25 Automatiseringsgrad 90% 84% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 30% 52% Antal Volym 20% 15% 18% 10% 0% 1% Helt Delvis Inte alls Finansdepartementet

26 Arbetet inom EU e-förvaltningsarbete pågår inte bara i Sverige en del av det vi gör är baserat på direktiv och överenskommelser inom EU Inspire (Geodata) Tjänstedirektivet PSI EU:s handlingsplan på e-området sträcker sig fram till 2010 vad händer sedan? Förvaltningsministermöte och e-governmentkonferens under det svenska ordförandeskapet (november 2009) Finansdepartementet

27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Finansdepartementet

28 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj

29 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj Sid 22

30 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet för upphandlingsrätt på Finansdepartementet Sammanslagning av NOU och KKV Obligatoriska delar av EG-direktiv från 2004 Nya rättsmedelsdirektiv och frivilliga delar av EG-direktiv från 2004 Drivkrafter och utvecklingstrender 50% slutar inom 20 år Självbetjäning och automatisering Processorientering och optimering Samordning av stödprocesser IT-standardisering IT-standardiseringsutredningen Branschorganisationer för e-handel Fortsättning på Vervas e-handelsuppdrag Sid 23

31 Syfte Regeringens målsättning är en väl fungerande offentlig inköpsprocess som bidrar till den statliga förvaltningens effektivisering. Genom att med stöd av IT utveckla myndigheternas inköpsprocesser uppnås Kostnadsbesparingar Förenklad hantering Förbättrad kvalitet och service Regeringen har beslutat att: ett av målen för den elektroniska förvaltningen är att den statliga förvaltningen år 2010 bör ha kapacitet att hantera sina inköp elektroniskt Sid 24

32 ESV:s uppdrag Standarder - Tillämpning av standarder - Förvaltning & utveckling av standarder Kostnad & nytta - Beräkna kostnad & nytta - Förslag till hur effekter hämtas hem - Analysera & redovisa kvalitetsvinster Kartläggning - Myndigheternas interna arbetsprocesser - Problem hos myndigheterna - Inköpsmönster - Leverantörers förutsättningar att möta krav Förslag till åtgärder inför genomförandet av elektroniska inköp i staten - Hur uppnå effektivitetsvinster - Områden i behov av reglering - Enhetliga förslag, offentlig sektor samt leverantörer av varor och tjänster Sid 25

33 Problembild i nuläget Strategisk inköpsplanering & styrning Upphandling & avtal Avropa & beställa Leverans & fakturahantering Bristande styrning mot det ekonomiskt mest fördelaktiga avtalet För lite tid läggs på strategiskt inköpsarbete Bristfälligt stöd för inköpsplanering och uppföljning Nyckeltal och mål saknas Det är få som systematiskt kontrollerar om behovet kan täckas på annat sätt än via inköp, Behovet är inte ordentligt analyserat Behovet uppstår i köpögonblicket Bristfällig överblick av avtal, leverantörer och sortiment Rutiner för styrning och utveckling av leverantörer saknas Kontroll mot ramavtal sker inte Det är svårt att följa upp gjorda inköp Ramavtalen är svårtolkade för beställaren Hög andel av icke godkända inköp, så kallade otillåtna direktupphandlingar Sid 26 Fragmenterat arbetssätt på regional och lokal nivå Manuellt och tidsödande arbete vid avrop Fragmenterat arbetssätt på regional och lokal nivå Manuellt och tidsödande arbete vid kontroll av faktura mot beställning

34 Inköpsprocessen med elektroniska inköp Strategisk inköpsplanering & styrning Upphandla & hantera avtal Avropa & beställa Leverans- & fakturahantering Marknadsanalys Upphandla Avancerade e-inköp Bekräfta leveransens kvalitet Behovsanalys Tillhandahålla avtal Enkla e-inköp Matcha inköp & faktura Planering & uppföljning Förvalta avtal Övriga inköp Hantera & betala faktura Utforma regler, rutiner & policies Förvalta stöd & process Sid 27

35 Utmaningar hos myndigheterna vid införande Bristande ledningsstöd Teknikfokuserad utveckling Otillräcklig delaktighet hos medarbetarna Bristande samordning Bristfällig teknik Sid 28

36 Framgångsfaktorer Ett aktivt och uttalat stöd från ledningen Utgångspunkt i verksamhetens krav och behov Samverkan är viktig Gemensamma standarder Tillgång till lämpliga verktyg Sid 29

37 Sammanställning leverantörer Sid 30

38 Sammanställning belopp Fakturerat belopp 88% Svenska företag Statliga myndigheter Kommun & Landsting Vissa offentliga rättssubjekt Enskilda firmor/privatpersoner 2% 4% 1% 5% 0% Utländska firmor Sid 31

39 Nyttan uppstår i användningen! Mål Varför Vilka Mätpunkt Mätpunkt 1 Mätpunkt 2 Mätpunkt 3 Önskade effekter Vad Mätpunkt Hur Sid 32

40 Varför? Övergripande mål Politiskt prioriterat Efterfrågan hos myndigheterna Bidrar till att uppfylla ESV:s uppdrag Syftet med effektiva inköpsprocesser Kostnadsbesparingar Förenklad hantering Förbättrad kvalitet och service Sid 33

41 Vilka bidrar till att skapa effekterna? Regeringen Stabsmyndigheter ESV Kammarkollegiet Verva Offentlig sektor Myndighet Kommuner och landsting Leverantörer Varu- och tjänsteleverantörer Systemstödsleverantörer Sid 34

42 Vad vill/behöver målgrupperna? Ledningens stöd och styrning Strategisk inköpsplanering & styrning Inköpsprocessen Upphandla & hantera avtal Avropa & beställa Leverans & fakturahantering Involvering Strategi Process Organisation Verktyg Kompetens Sid 35

43 Hur ska elektroniska inköp genomföras? Ledningens stöd & styrning Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd Förståelse Strategi Process Organisation Verktyg Kompetens Åtgärd 1 Åtgärd 1 Åtgärd 1 Åtgärd 1 Åtgärd 1 Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 2 Åtgärd 2 Åtgärd 2 Åtgärd 2 Åtgärd 2 Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Ågärd Åtgärd Sid 36

44 Välkomna med frågor och synpunkter! Anders Nyström , Myndigheter - SFTI - Svefakturan - Näringsliv - Frågor Sid 37

45 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj

46 Upphandling 08 Halvdagskonferens Galamiddag med underhållning Prisutdelning Årets upphandling Årets upphandlingschef Årets förnyare Årets opinionsbildare Stockholm 4 december

47 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj

48 Elektronisk upphandling Jönköpings kommun Björn Isaksson Upphandlingschef Tend&Sign Infört november 2003 ca 30 användare STADSKONTORET Upphandlingsenheten,

49 Egenutvecklade INKA II omodernt, saknade: Process/projektstöd Dokumentation av processen Distribution av förfrågningsunderlag Utvärderingsstöd Vi ville dessutom: Standardisera upphandlingarna Dokumentera direktupphandlingarna Presentera ramavtalen på intranätet Minska eller avveckla pappershanteringen Begränsa informationsöverflödet STADSKONTORET Upphandlingsenheten,

50 Kravspecifikation Processtöd för alla upphandlingsformer Annonsering, frågor & svar, massbrev, dokumentation, rapporter, övrigt. Utvärderings- och simuleringsstöd Ramavtalspresentation Avtalshantering Processtöd för direktupphandling Webbaserat system STADSKONTORET Upphandlingsenheten,

51 Systeminförande Lägga upp alla ramavtal Nyttja processtödet Annonseringen Distribution av gamla förfrågningsunderlag Ta emot e-anbud i dokumentform Utvärderingsstöd vid enkla upphandlingar Fullt ut med strukturerade dokument, frågor och svar, massbrev och utvärdering STADSKONTORET Upphandlingsenheten,

52 Vad hände? Mer arbete innan annons Utvärderingsmatris klar Avtalsutkast klart Mindre utvärderingsarbete Anbudsgivarna fyller i utvärderingsmatrisen Mindre nollställningsproblematik Enklare avtalshantering Skapar avtal Påminnelser Journal/Forum STADSKONTORET Upphandlingsenheten,

53 Effekter? STADSKONTORET Upphandlingsenheten,

54 Bättre kriterier Tydliga Mätbara Simulering av rimligheten STADSKONTORET Upphandlingsenheten,

55 Transparenta krav och tilldelningskriterier. Grundläggande funktionskrav För att maskinen ska tas upp till bedömning skall följande krav vara uppfyllda: Dubbelsidig dokumentmatning, dubbelsidig kopiering och utskrift, sortering och hantering av A3 och A4 papper. Uppfylls de grundläggande funktionskraven ovan? Ja/Nej svar Ja som svar krävs Upplösning Ange maximal högsta upplösning. 1200* 1200 dpi eller mer(100), Mer än 600 * 600 dpi(50), 600 * 600 dpi(0) STADSKONTORET Upphandlingsenheten,

56 Transparens Öppet Möjligt räkna ut sitt anbuds värde STADSKONTORET Upphandlingsenheten,

57 Bättre anbud Anbudsgivaren nyttjar spelplanen Testa olika alternativ Korrekta svar Påminnelse vid uteblivna svar STADSKONTORET Upphandlingsenheten,

58 Enklare utvärdering/ tidsbesparande Mycket är utvärderat vid anbudsöppnandet Slutlig utvärdering av möjliga vinnare, övriga simuleras Mindre överskottsinformation STADSKONTORET Upphandlingsenheten,

59 Efter tre års användande: Från 100 till 180 Fler anbud Få överprövningar Vunna överprövningar Färre supportsamtal från avropare Nöjda anbudsgivare STADSKONTORET Upphandlingsenheten,

60 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj

61

62 Har metoden att svara med elektronisk enkät inneburit tidsbesparingar jämfört med manuell anbudslämning?

63 Uppskattad tidsåtgång för att lämna anbud

64 Lämna gärna förslag till förenklingar/förbättringar av framtida förfrågningsunderlag

65 Svar 4 av 5 leverantörer anser att det förenklar eller sparar tid

66 Orsaker till svårigheter

67 Bråttom

68 Utnyttjar inte systemet

69 Rädd för att göra fel

70 Anser att förfrågningsunderlaget är dåligt i sig

71 Stöter på tekniska problem för sent, 23:45 sista anbudsdag

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj

102 Små företag och offentlig upphandling - med fokus på E-upphandling Ulrica Dyrke Företagarna Stora E-upphandlingsdagen 15 maj /16/

103 Både offentlig upphandling och små företag är viktiga Den offentliga upphandlingen är omfattande och betydelsefull De små företagen är många och viktiga för konkurrensen vid offentlig upphandling 5/16/

104 Små företags deltagande i offentlig upphandling Regeringen vill öka förutsättningarna för små företag att delta i offentliga upphandlingar Endast 27 % av de små företagen deltar, enligt Företagarnas rapport Små företag och offentlig 5/16/ upphandling (mars 2008)

105 Företagarnas rekommendationer för att åtgärda det låga deltagandet Dela upp stora upphandlingar, produktmässigt eller geografiskt. Krångliga upphandlingar som tar lång tid är ett problem. Förfrågningsunderlagen kan och bör göras enklare. Kravställandet spelar stor roll. Ställ relevanta och proportionerliga krav. Följ upp de krav som ställs. 5/16/

106 E-upphandling E-upphandling är på gång E-upphandling kan effektivisera för offentliga inköpare Kan även underlätta för små företag, förutsatt att de kan vara med i det elektroniska systemet Viktigt att i tid beakta små företags situation vid systemutformning etc 5/16/

107 E-upphandling: Att tänka på ur ett småföretagsperspektiv Utformningen av elektroniska systemen är viktig Tillgänglighet och kompatibilitet (jfr 9 kap 2 LOU) Rimliga villkor för tillträde till systemen också betydelsefullt 5/16/

108 Spännande framtid inom området Regeringen behandlar förslag om bl.a. - elektronisk auktion - dynamiskt inköpssystem Rätt utformat kan E-upphandling bidra till en effektivare offentlig upphandling - till nytta för både upphandlande 5/16/

109 5/16/

110 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj

111 Vision 2010 Strategiskt IT-inköp för stat, kommun och landsting Jan Schönbeck, Strategiskt IT inköp, Verva Stockholm

112 Agenda Nuläge Vår målsättning Våra utmaningar Vägen dit

113 Våra uppdragsgivare / kunder är stat, kommun och landsting Våra uppdragsgivare / kunder är stat, kommun och landsting Verva har ca 668 potentiella uppdragsgivare It-upphandlingens fördelning kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 Myndigheter Kommuner Landsting - kr Staten Landsting Kommuner, övriga Verva hanterar 688 potentiella kunder som svarar för 7 miljarder Verva hanterar 688 potentiella kunder som svarar för 7 miljarder

114 Statens totala inköpsvolym är är 400 miljarder Itupphandlingen svarar för knappt 2% It- Statens totala inköpsvolym är 400 miljarder Vervas It-upphandlingar svarar för 7 % 5 största ramavtalsområdena svarar för 60 % av inköpsvolymen % % PC 2005 TEDA 2005 Servrar, Lagring o tj 2005 Skrivare o Kopiatorer 06 Programvaror/P största ramavtalsområden svarar för 60% av volymen 5 största ramavtalsområden svarar för 60% av volymen

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

eförvaltning - Har Sverige något att bidra med?

eförvaltning - Har Sverige något att bidra med? eförvaltning - Har Sverige något att bidra med? Magnus Kolsjö Politiskt sakkunnig, Maj 2009 Definition eförvaltning eförvaltningens fyra delar Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling. M agnus E nzell. Finans departementet

Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling. M agnus E nzell. Finans departementet Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling M agnus E nzell B akgrund S vensk förvaltning har haft svårt att tillgodogöra sig den nya nätverksorienterade användningen av IT M ats Odell tilsatte

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29 Elektroniska affärer i staten t Mats Goffhé 2012-03-29 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet EG-rättsliga förändringar Striktare

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 De gemenskapsrättsliga principerna Likabehandlingsprincipen Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Dynamiska inköpssystem. Sid 1

Dynamiska inköpssystem. Sid 1 Dynamiska inköpssystem Sid 1 Projekt DIS Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att undersöka: vad dynamiska inköpssystem är och hur det är tänkt att fungera när det kan vara lämpligt att

Läs mer

Offentlig upphandling. Stefan Axelsson och Johan Almesjö Inköp Gävleborg

Offentlig upphandling. Stefan Axelsson och Johan Almesjö Inköp Gävleborg Offentlig upphandling Stefan Axelsson och Johan Almesjö Inköp Gävleborg 1 Vårt upplägg idag Lite om oss kommuner som samordnar Hur tänker vi kring bra offentliga affärer Lite om ramverket Hur vi försöker

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling 2015-01-22 Niklas Tideklev, Konkurrensverket Syftet med offentlig upphandling Säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital

Läs mer

Förstudie DANTE 2008-01-15

Förstudie DANTE 2008-01-15 Förstudie DANTE 2008-01-15 Agenda Introduktion av VERVA Inledning Förstudie DANTE Förstudiens slutsatser (Paus) Ramavtal och Avropsprocess Tidplan Diskussion (Lunch) Verva IT-ramavtal för offentlig förvaltning

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av tekniska produkter och tjänster. Södra teatern 2009 09 29

Praktiska råd vid upphandling av tekniska produkter och tjänster. Södra teatern 2009 09 29 Praktiska råd vid upphandling av tekniska prdukter ch tjänster Södra teatern 2009 09 29 petter.ulander@adviceu.se 070-2125800 Presentatin AdviceU Ett leverantörsberende rådgivningsföretag inm upphandling.

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794

Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794 KKV1007, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2011-01-04 Dnr 644/2010 1 (6) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Elektronisk offentlig upphandling

Elektronisk offentlig upphandling Elektronisk offentlig upphandling Vad innebär förslagen till nya upphandlingsdirektiv? Andra sätt EU kommissionen vill främja e-upphandling? Några reflexioner; vad anser vi från svensk sida? Vad händer

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

DYNAMISKA INKÖPSSYSTEM (DIS) - Sara Wedholm och Erik Edström

DYNAMISKA INKÖPSSYSTEM (DIS) - Sara Wedholm och Erik Edström DYNAMISKA INKÖPSSYSTEM (DIS) - Sara Wedholm och Erik Edström Innehåll: Vad är ett DIS och hur fungerar det? (Sara) När är DIS lämpligt och hur kan det användas? (Erik) Helt elektroniskt system för att

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Geodata utvecklar e-förvaltningen

Geodata utvecklar e-förvaltningen IT-standardiseringen har bäring på geodataområdet eller Geodata utvecklar e-förvaltningen Kartdagarna 2008 Torbjörn Cederholm, SIS 2008-07-04 1 Geodata ger draghjälp IT-standardiseringsutredningen Handlingsplan

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Växjö kommun Växjö kommun: ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda Växjö kommuns

Läs mer

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26 Information om upphandling Kristdala 2014-08-26 Inköpscentralen Gemensam inköpscentral sedan våren 2013 för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, ÖSK samt en del av kommunernas

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 SFTI (Single Face

Läs mer

Förnyelse och innovationskraft i offentlig sektor

Förnyelse och innovationskraft i offentlig sektor Förnyelse och innovationskraft i offentlig sektor Plenar 2 Föreläsare Dan Ericsson Förnyelse och innovationskraft i offentlig sektor Offentliga Rummet 25-27 maj 2009 Dan Ericsson Tillväxt, arbetstillfällen,

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Agenda LOU/LOV Lagen Upphandlingsformer Generell diskussion Hur ser det ut för lokala leverantörer idag Process Förfrågningsunderlag

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Välkomna! Praktisk information Hålltider Lunch - Serveras i två matsalar Presentationsmaterial - www.verva.se/seminarium/programvaror

Läs mer

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? 1 2016-05-04 Sveriges företagsklimat Sammanfattande omdöme Allmänhetens attityder Skolans attityder Konkurrens från kommunverksamheter Företagens egna initiativ

Läs mer

AffärsConcept. Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV. Leverantörsträff Niclas Andersson Jonas Frändestam

AffärsConcept. Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV. Leverantörsträff Niclas Andersson Jonas Frändestam AffärsConcept Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV Leverantörsträff 2017-12-07 Niclas Andersson Jonas Frändestam INNEHÅLL Vad kommer vi inte berätta ikväll och varför? Dialog i offentlig

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

Meddelande om upphandling. Tjänster

Meddelande om upphandling. Tjänster Medlemsländer - Tjänstekontrakt - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157513-2015:text:sv:html Sverige-Stockholm:

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Myter och fakta om LOU och LUF vägen till enklare och bättre upphandlingar

Myter och fakta om LOU och LUF vägen till enklare och bättre upphandlingar vägen till enklare och bättre upphandlingar SOI:s Årskonferens 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner Erik Olsson / Jur. kand. / Associate 2 Agenda Hur mycket juridik behövs det i en upphandling?

Läs mer

Finansdepartementet. Magnus Enzell Finansdepartementet

Finansdepartementet. Magnus Enzell Finansdepartementet Magnus Enzell Att utveckla den svenska förvaltningen En förvaltning förverkligar politiska mål En effektiv förvaltning skapar grogrund för tillväxt Stolta anor men stor ryggsäck Förvaltningspolitisk doktrin:

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva Svenska e-legitimationer och certifikat Wiggo Öberg, Verva Presentation av rapport och förslagets inriktning Historia och bakgrund Målbild Alternativa vägar Förslag Genomförande Frågor, synpunkter och

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Ylva Lovén Anderson Referensnr: 96-35-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010 Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010 Advokat John Hane EU-DIREKTIV 2004/18 OCH 2004/17 2004/18 2004/17 Klassisk sektor Försörjningssektor

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen. Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw

Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen. Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw Vårt uppdrag Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Att ingå ramavtal för statliga myndigheter. Inom

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund KKV2002, v1.2, 2011-02-05 RAPPORT 2014-11-27 Dnr 759/2013 1 (12) Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund Konkurrensverket (KKV) övertog i

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer