Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... DN. Beskrivning [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... DN. Beskrivning 553 535 [717 230]"

Transkript

1 Motorenhet MTR DCI Beskrivning Typ MTR DCI... DN Beskrivning sv 0705NH [ ]

2 Adobe och Reader DeviceNet Allen Bradley är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. är ett registrerat varumärke som tillhör Open DeviceNet Vendor Association (ODVA). är ett registrerat varumärke som tillhör Rockwell Automation.

3 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Original de Utgåva sv 0705NH Beteckning P.BE MTR DCI DN SV Artikelnummer Festo AG & Co. KG, D Esslingen, 2007 Hemsida: E post: Detta dokument får inte kopieras, delges eller distri bueras till obehöriga utan föregående uttryckligt tillstånd. Överträdelse beivras. Alla rättigheter förbehålls vid regist rering av patent eller mönsterskyddsansökningar. I

4 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar II

5 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Innehållsförteckning Ändamålsenlig användning Säkerhetsföreskrifter Målgrupp Service Leverans Viktig användarinformation Beskrivningar till motorenhet MTR DCI Information om versionen Produktspecifika begrepp och förkortningar IX X XI XI XI XII XIV XV XVI 1. Systemöversikt Positionering med elektriska drivenheter Fältbusskommunikation Datautbyte i DeviceNet Dataprofil FHPP Komponenter Styr och reglerfunktioner Driftsäkerhet Måttreferenssystem Referenspunkter och rörelseområde Tecken och riktningar Referenskörning Montering Allmän information Motorenhetens dimensioner Montering av elektriska axlar Installation Installationsöversikt Jordning Spänningsförsörjning III

6 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Krav på spänningsförsörjningen Last och logikspänning Seriellt gränssnitt Ingång för extern referensgivare Fältbuss Anslutning av överordnat styrsystem Fältbusskabel Fältbussens baudhastighet och längd Manöverpanelen (endast typ MTR DCI... H2) Manöverpanelens uppbyggnad och funktion Menysystemet Öppna huvudmenyn Välj ett menykommando Meny [Diagnostic] Meny [Positioning] [Positioning] [Move position set] [Positioning] [Demo position table] [Positioning] [Homing] Meny [Settings] [Settings] [Axis type] [Settings] [Axis parameter] [Settings] [Homing paramet.] [Settings] [Position set] [Settings] [Password edit] [Settings] [BUS parameter] Menykommando [HMI control] Idrifttagning Tillvägagångssätt vid idrifttagning Idrifttagning med manöverpanelen (endast typ MTR DCI...H2) Inställning av axeltyp Inställning av referenskörningsparametrar Starta referenskörning IV

7 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Lär in axelnollpunkt AZ och programändlägen Lär in positionssatser Provkörning Ställ in bussparametrar Idrifttagning med FCT Installation av FCT Tillvägagångssätt Ytterligare information om FCT Idrifttagning på en DeviceNet master Översikt över idrifttagning på fältbussen Konfiguration av DeviceNet mastern ("I/O konfiguration") Festos profil för handhavande och positionering (FHPP) Driftsätt som stöds Uppbyggnad av cykliska I/O data (FHPP standard) Beskrivning av I/O data (satsselektion) Beskrivning av I/O data (direktkommando) Beskrivning av kontrollbytes CCON, CPOS, CDIR Beskrivning av statusbytes SCON, SPOS, SDIR (RSB) Exempel till I/O data Förloppsstyrning enligt FHPP standard Referenskörning Joggdrift Inlärning via fältbuss Satsselektion (positioneringsläge) Direktkommando (positioneringsläge, kraftläge) Stilleståndsövervakning Festo Parameterkanal (FPC) Uppbyggnad av cykliska I/O data (FHPP FPC) Kommandoidentifiering, svarsidentifiering och felkod Regler för bearbetning av kommandosvar Exempel på parametrering Tillståndsmaskin FHPP Upprätta driftberedskap Positionering Driftanvisningar V

8 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar 6. Diagnoser och felindikeringar Översikt över diagnosmöjligheter LED statusindikeringar Störningsmeddelanden Översikt Beskrivningar av meddelanden, varningar, fel Diagnos via fältbussen Översikt Diagnosminne A. Teknisk bilaga A 1 A.1 Tekniska data A 3 A.2 Tillbehör A 6 A.3 Motorns egenskaper A 8 A.4 Omräkning av måttenheter A 14 B. Referens DeviceNet och FHPP B 1 B.1 Referens DeviceNet (Explicit Messaging) B 3 B.1.1 Parameterklasser B 3 B.1.2 Objektöversikt (klass, attribut, instans) B 4 B.2 Referens FHPP (I/O Messaging) B 10 B.2.1 Parametergrupper B 10 B.2.2 Objektöversikt (Parameternummer PNU) B 11 B.2.3 Visning av parameterinmatningar B 16 B.2.4 Enhetsdata standardparametrar B 17 B.2.5 Enhetsdata utökade parametrar B 18 B.2.6 Diagnos B 21 B.2.7 Processdata B 25 B.2.8 Satslista B 27 B.2.9 Projektdata allmänt B 31 B.2.10 Projektdata kraftläge B 33 B.2.11 Projektdata inlärning B 34 B.2.12 Projektdata joggdrift B 35 B.2.13 Projektdata direktkommando (positioneringsläge) B 36 VI

9 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar B.2.14 Projektdata direktkommando (kraftläge) B 37 B.2.15 Axelparametrar elektriska drivenheter 1 mekanik B 38 B.2.16 Axelparametrar elektriska drivenheter 1 referenskörning B 42 B.2.17 Axelparametrar elektriska drivenheter 1 regulator B 44 B.2.18 Axelparametrar elektriska drivenheter 1 elektron. märkskylt... B 49 B.2.19 Axelparametrar elektriska drivenheter 1 stilleståndsövervakning B 51 C. Kommandotolken (CI) C 1 C.1 Dataöverföring C 3 C.1.1 Tillvägagångssätt C 3 C.1.2 CI kommandonas uppbyggnad C 5 C.1.3 Kontroll av data C 9 C.2 Referens CI C 11 C.2.1 Objektöversikt (index, subindex) C 11 C.2.2 Visning av parameterinmatningar C 18 C.2.3 Communication Profile Area (1xxxh) C 19 C.2.4 Manufacturer Specific Profile Area (2xxxh) C 20 C.2.5 Standardised Device Profile Area (6xxxh) C 26 D. Index D 1 VII

10 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar VIII

11 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Ändamålsenlig användning Motorenheten MTR DCI... är en intelligent servomotor med likströmsmotor, planetväxel, encoder och integrerad styr ningselektronik (styrsystem och lägesregulator). MTR DCI är optimerad för att användas med axlar från Festo (t.ex. DMES... eller DNCE...). I denna beskrivning beskrivs grundfunktionerna i MTR DCI och styrningen via fältbussen DeviceNet. Fältbussgränssnittet stöder Festo fältbussprofil för hantering och positionering (FHPP). MTR DCI och de moduler och kablar som ansluts ska användas enligt följande: Enligt gällande bestämmelser Inom industrin I tekniskt perfekt skick I originalskick utan egna modifieringar (de ombyggnader eller modifieringar som beskrivs i dokumentationen som bifogas produkten är tillåtna). Observera säkerhetsföreskrifterna och avsedd använd ning i dokumentationen för alla komponentgrupper och moduler. Beakta de normer som anges i respektive kapitel samt gällande arbetarskyddsföreskrifter och nationella bestäm melser. Beakta gränsvärdena för alla extrakomponenter (t.ex. givare, aktuatorer). IX

12 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Säkerhetsföreskrifter Vid idrifttagning och programmering av positioneringssystem måste säkerhetsföreskrifterna följas som anges i den här beskrivningen samt i bruksanvisningarna för de övriga kom ponenterna som används. Användaren måste se till att inga personer befinner sig i området kring de anslutna aktuatorerna eller axelsystemet. Riskområdet måste säkras med avspärrningar eller varnings skyltar. Varning Elektriska axlar kan arbeta med stor kraft och hastighet. Kollisioner kan leda till svåra personskador eller till att komponenter förstörs. Se till att ingen uppehåller sig i området kring axlarna eller kring andra anslutna aktuatorer och att inga föremål finns i rörelseområdet så länge systemet är anslutet till en energi källa. Varning Fel i parametreringen kan leda till skador på personer och föremål. Aktivera inte regulatorn förrän drivsystemet har installe rats och parametrerats på rätt sätt. X

13 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Målgrupp Denna beskrivning vänder sig enbart till yrkeskunniga inom styr och reglerteknik som har erfarenhet av installation, idrifttagning, programmering och diagnos av positionerings system. Service Kontakta närmaste Festo serviceavdelning eller skriv till föl jande e postadress vid eventuella tekniska problem: Leverans I leveransen av motorenhet MTR DCI ingår: Motorenhet med integrerad controller, med manöverpanel som tillval Användarpaket på cd rom: Manual (beskrivningar) Festo Configuration Tool med PlugIn MTR DCI Manual (snabböversikt). Som tillbehör finns (se bilaga A.2): Anslutningskabel och fältbusskontakt Programmeringskabel Manual i pappersformat. XI

14 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Viktig användarinformation Riskkategorier Denna beskrivning innehåller information om risker som kan uppstå om produkten inte används på rätt sätt. Informationen markeras med signalord (Varning, Observera etc.) och piktogram. Dessutom står den i en skuggad ruta. Följande riskinformation finns: Varning... betyder att det finns risk för svåra person eller mate rialskador om anvisningarna inte följs. Observera... betyder att det finns risk för person eller material skador om anvisningarna inte följs. Information... betyder att det finns risk för materialskador om anvis ningarna inte följs. Elektrostatiskt känsliga komponenter: felaktig hantering kan skada komponenterna. XII

15 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Märkning av särskild information Följande piktogram markerar de textavsnitt som innehåller särskild information. Piktogram Information: Rekommendationer, tips och hänvisningar till andra informa tionskällor Tillbehör: Uppgifter om nödvändiga eller praktiska tillbehör Miljö: Information om miljöskonande användning av produkterna Textmarkeringar Punkterna markerar moment som kan göras i valfri ord ningsföljd. 1. Siffrorna markerar moment som måste göras i angiven ordningsföljd. Tankstrecken markerar allmänna uppräkningar. XIII

16 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Beskrivningar till motorenhet MTR DCI Denna beskrivning innehåller information om funktionssätt, montering, installation och idrifttagning av elektriska ställdon med motorenheten av typ MTR DCI... DN (DeviceNet gränssnitt). Information om komponenter, t.ex. referensgivare, finns i bruksanvisningen som medföljer respektive produkt. Typ Beteckning Innehåll Användarpaket med snabbmanual + beskrivningar (+ idrift tagningsprogram) på cd rom Beskrivning Hjälpsystem för program varan Eventuella bruksanvis ningar Ytterligare beskrivningar P.BP MTR DCI Motorenhet MTR DCI med DeviceNet gränssnitt P.BE MTR DCI DN... Festo Configuration Tool hjälp (finns i FCT programvaran) Axlar t.ex. DMES... / DNCE... Motorenhet MTR DCI med andra kommunikations gränssnitt, t.ex. P.BE MTR DCI IO... P.BE MTR DCI CO... P.BE MTR DCI PB... Snabbmanual: viktig information om idrifttagning och översiktsinformation Beskrivningar på cd rom: innehåll enligt beskrivning nedan. Installation, idrifttagning och diagnos av elektriska drivenheter med motorenhet MTR DCI; kommunikation via DeviceNet gränssnitt. Funktionsbeskrivningar av konfigura tionsprogrammet Festo Configuration Tool (FCT). Montering och idrifttagning av axlarna Installation, idrifttagning och diagnos av linjärenheter med motorenheten MTR DCI; kommunikation via I/O gränssnitt resp. via motsvarande fältbuss. Tab. 0/1: Dokumentation för MTR DCI XIV

17 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Information om versionen Hårdvaruversionen ger information om mekanik och elektro nikversioner i MTR DCI. Firmwareversionen ger versionsinfor mation om operativsystemet i MTR DCI. Så här hittar du uppgifter om versionsnummer: Hårdvaruversionen och firmwareversionen i Festo Configuration Tool finns vid aktiv enhetsanslutning till MTR DCI under "Enhetsdata" Firmwareversion på manöverpanelen finns under [Diagnostic] [SW Information] Firmware version Vilka nya funktioner finns det? Vilken FCT PlugIn? V1.00 Stöder de angivna storlekarna av MTR DCI DN i kombi nation med följande axlar från Festo: Motorenhet Axlar MTR DCI DMES 18; DNCE 32 MTR DCI DMES 25; DNCE 32/40 MTR DCI DMES 40; DNCE 40/63 MTR DCI DMES 63; DNCE 63 MTR DCI DN V2.1.0 Tab. 0/2: Firmwareversioner XV

18 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Produktspecifika begrepp och förkortningar Förkortning AZ BCD EMC FCT FHPP FPC I O I/O LSB MSB PLC PZ REF Betydelse Axis Zero point (axelnollpunkt) Binärt kodat decimaltal (Binary Coded Decimal) Elektromagnetisk kompatibilitet Festo Configuration Tool Festo Handling and Positioning Profile Festo Parameter Channel Ingång Utgång In och/eller utgång Least Significant Bit (bit med lägst signifikans) Most Significant Bit (bit med högst signifikans) Styrsystem med programmerbart minne; kallat: styrsystem (eng.: PLC: progammable logic controller) Project Zero point (projektnollpunkt) REFerence point (referenspunkt) Fältbusspecifika förkortningar 0x1234 eller 1234h ATTR CI CLS COS EDS INST Markering av hexadecimala tal med "0x" framför eller "h" bakom ATTRibutnummer (se "Objekt", Tab. 0/4) Command Interface CLaSS, objektklassmarkering (se "Objekt", Tab. 0/4) Change Of State (se "COS/Cyclic", Tab. 0/4) Electronic Data Sheet (se "EDS fil", Tab. 0/4) INSTansnummer (se "Objekt", Tab. 0/4) XVI

19 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Förkortning MAC ID PNU Betydelse Media AccessControl Identifier, se "Deltagaradress" Parameternummer enligt FHPP FPC Tab. 0/3: Förkortningar Begrepp/förkortning Axel Axelnollpunkt (AZ) Controller Driftsätt Drivenhet Encoder Festo Configuration Tool (FCT) Festo Handling and Posi tioning Profile (FHPP) Festo Parameter Channel (FPC) Betydelse Mekanisk del av en drivenhet som omvandlar motorvarven till förflytt ningar av en arbetslast. En axel (t.ex. ställaxel DMES...) möjliggör mon tering och styrning av arbetslasten och montering av en referensgivare. Referenspunkt för programändlägena och för projektnollpunkten PZ. Axelnollpunkten AZ definieras av ett förinställt avstånd (offset) till refe renspunkten REF. Innehåller effektelektronik + regulator + styrsystem, analyserar givarsignaler, beräknar rörelser och krafter och ordnar spänningsförsörjningen till motorn via effektelektroniken. Används i följande sammanhang: Typ av åtkomst: satsselektion, direktkommando Controllerns interna logiska tillstånd: Position Profile Mode, Profile Torque Mode, Homing Mode,... Komplett aktuator, bestående av controller, motor, mätsystem, ev. växel och axel Optisk impulsgivare (rotorlägesgivare på motoraxeln till MTR DCI). De elektriska signaler som skapas skickas till controllern, som sedan beräknar positionen och hastigheten baserade på de mottagna signalerna. Idrifttagningsprogram med enhetlig projekt och datahantering för alla maskintyper som kan hanteras. De speciella egenskaperna för en maskintyp hanteras med hjälp av plugin program med särskilda beskriv ningar och dialogrutor. Enhetlig fältbussdataprofil för styrsystem från Festo. Parametervärden och kontroll och statusbytes som behövs vid drift kan skrivas och läsas direkt via FHPP objektkatalogen. Parameteråtkomst enligt "Festo Handling and Positioning Profile". XVII

20 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Begrepp/förkortning FHPP Standard HMI Homing mode Joggdrift Lastspänning, logikspän ning Kraftläge (Profile Torque Mode) Motorenhet Positioneringsläge (Profile Position Mode) Positionssats Programändläge Projektnollpunkt (PZ) Referensgivare Betydelse Definierar förloppsstyrningen enligt "Festo Handling and Positioning Profile". Human Machine Interface (människa maskin gränssnitt (MMI)), är på MTR DCI manöverpanelen med LCD display och 4 manöverknappar. Driftsätt för referenskörning. Manuell körning i positiv eller negativ riktning. Lastspänningen försörjer controllerns effektelektronik och därmed motorn. Logikspänningen försörjer controllerns utvärderings och styr logik. Driftsätt för att utföra ett direkt positioneringskommando med kraftkont roll (open loop transmission control) genom att reglera motorströmmen. Integrerad enhet som består av controller, motor, mätsystem och ev. växel (t.ex. motorenhet MTR DCI). Driftsätt för att utföra en positionssats eller ett direkt positioneringskom mando med positionsreglering (closed loop position control) Körkommando som är definierat i positionssatstabellen, bestående av Positionssatsens nummer absolut eller relativ referens för målpositionen Målposition Rörelsehastighet Programmerbar slagbegränsning (referenspunkt = axelnollpunkt) Programändläge, positivt: max. gränsposition för slaget i positiv riktning; får inte överskridas vid positioneringar. Programändläge, negativt: min. gränsposition i negativ riktning; får inte underskridas vid positioneringar. Referenspunkt för alla positioner i positioneringskommandon. Projekt nollpunkten PZ bildar basen för alla absoluta positionsangivelser (t.ex. i positionssatstabellen eller vid direkt kontroll via styrsystems /diagnos gränssnitt). PZ definieras av ett inställbart avstånd (offset) till axelnoll punkten. Extern givare som fastställer referenspunkten och ansluts direkt till controllern. XVIII

21 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Begrepp/förkortning Referenskörning Referenskörningsmetod Referenspunkt (REF) Teach läge (Teach mode) Betydelse Positionering som fastställer referenspunkten och därmed ursprunget för axelns måttreferenssystem. Metod för att hitta referenspunkten REF: via referensgivare inom den möjliga förflyttningssträckan eller via analys av överströmmen när man kör emot ett anslag. Referenspunkten definierar ett känt läge/en känd position inom drivenhe tens förflyttningssträcka. Den är den grundläggande referenspunkten för måttreferenssystemet. Driftsätt för inställning av positioner genom att köra till målpositionen, t.ex. vid generering av positionssatser. Fältbusspecifika begrepp Bit Strobe COS/Cyclic Deltagaradress (Node Address) EDS fil Explicit Messaging I/O Messaging (Implicit messaging) Alla slavar avkänns av mastern via ett kommando. Används för överföring av små datamängder mellan en master och en eller flera slavar, t.ex. för synkronisering av in eller utgångsdata (stöds inte av MTR DCI). Meddelandena sänds av mastern eller slaven antingen cykliskt (med ett fast tidsintervall) eller vid ändring av ett tillstånd. Vid COS Messaging skapas ett meddelande "cykliskt" när ingen statusändring inträffar inom en viss tid. Därför behandlas COS och Cyclic ofta som en meddelandetyp. Alla de upp till 64 deltagarna i ett DeviceNet nätverk har ett eget MAC ID (Media Access Control Identifier); del av CAN identifieringen. Innehåller DeviceNet slavens specifika egenskaper (t.ex. antal I/O:s, parametrar osv.). DeviceNet konfigurationsverktyget läser in EDS filerna för enheterna i nätverket och beräknar utifrån dem konfigurationsdata som sedan laddas till DeviceNet deltagarna. Direktanslutning. Explicit Messaging är en (acyklisk) punkt till punkt kommunikationsanslutning med låg prioritet mellan två enheter och används normalt för konfiguration och diagnos. Explicita meddelanden innehåller ett värdes adress och attribut samt en kod (Service Code) som beskriver hur dessa data ska behandlas. I/O data överföring. "I/O Messaging" används för utbyte av tidskritiska data (t.ex. processdata). Ett I/O meddelande innehåller uteslutande data. All information om hur dessa data ska behandlas är lagrad i det "Connection" objekt som detta meddelande tilldelats. XIX

22 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Begrepp/förkortning I/O Polling Objekt Objektkatalog Termineringsmotstånd Betydelse Slavarna avkänns cykliskt av mastern. Mastern sänder ett polling kommando till en slav; data för slaven över förs också. Om slaven även har data för mastern sänds dessa till mastern. Om en slav inte besvarar en masters polling begäran, leder det till ett time outfel (Timeout). I ett objekt sammanfattas data (attribut). Dessa attribut beskriver olika egenskaper hos en DeviceNet enhet och kan läsas och skrivar via bussen. Åtkomst, se: "Objektkatalog" Objektkatalogen innehåller samtliga enhetsparametrar och aktuella pro cessdata som kan nås direkt via FHPP, fältbuss eller CI. Objektkatalogen är indelad i en del som innehåller allmänna uppgifter om enheten (enhetsidentifiering, tillverkarens namn etc.) och kommunikationspara metrar, samt en del som specifikt beskriver enhetens funktion. Identifier ingen av en post (objekt) i objektkatalogen sker genom FHPP FPC: Parameternummer PNU CI: Index och subindex DeviceNet: Klass, instans, attribut Motstånd för att minimera signalreflexioner. Termineringsmotstånd måste vara installerade/tillkopplade vid bussegmentens ledningsände. Tab. 0/4: Begrepp XX

23 Systemöversikt Kapitel 1 1 1

24 1. Systemöversikt Innehållsförteckning 1. Systemöversikt Positionering med elektriska drivenheter Fältbusskommunikation Datautbyte i DeviceNet Dataprofil FHPP Komponenter Styr och reglerfunktioner Driftsäkerhet Måttreferenssystem Referenspunkter och rörelseområde Tecken och riktningar Referenskörning

25 1. Systemöversikt 1.1 Positionering med elektriska drivenheter 1 Förloppsstyrning och parameter åtkomst med det överordnade styrsystemet/ fältbussmastern 2 Programnivå: Idrifttagning med programvaran Festo Configuration Tool 3 Drivenhetsnivå med Motorenhet Koppling Kopplingshus Axel 1 2 I/O CANopen Profibus DeviceNet 3 RS232 Bild 1/1: Princip för ett positioneringssystem med MTR DCI Motorenheten av typ MTR DCI... DN med fältbussgränssnitt DeviceNet möjliggör positionering av den anslutna linjär eller rotationsaxeln enligt "Festo Handling and Positioning Profile". 1 3

26 1. Systemöversikt Parametrering och idrifttagning av MTR DCI kan utföras på följande sätt: med programvarupaketet FCT via RS232 gränssnittet på PC:n, med manöverpanelen (tillval) med display och 4 manöverknappar (endast typ MTR DCI... H2), via fältbussen. Funktioner HMI FCT Fältbuss Parametrering Urval av axeltyper och axelparametrar Inmatning av växelfaktor (vid extern växel) Upp /nedladdning av konfigurationsdata Sparande av olika konfigurationer i pro jekt x x x x x x x x Positionssatser Generering av en positionssatstabell med satsnummer, målposition, positionerings läge, rörelsehastighet, acceleration x x x Idrifttagning Referenskörning Joggdrift Inlärning av positioner Manövrering i enkelsteg Start och avbrott av positioneringsförlopp vid idrifttagning Utökade testfunktioner, t.ex. statusindi keringar Test resp. demonstration av positions satser x x x x (x) x x x x x x x x x x x x x x x Diagnos/service Läs och visa diagnosdata x x x 1 4

27 1. Systemöversikt Inmatningen/visningen av alla parametrar görs enligt de inställda måttenheterna. Måttenheter Manöver panel FCT Fältbuss Linjäraxel metrisk metriska måttenheter, t.ex. mm, mm/s, mm/s 2 x x tum 1) Inkrement brittiska/amerikanska mått enheter, t.ex. inch, inch/s, inch/s 2 Måttenheter som är inkre mentbaserade, t.ex. inc, inc/s, inc/s 2 x x Rotationsaxel Grader Vinkelmått 360 = 1 varv t.ex. deg, deg/s, deg/s 2 x x Varv 2) Antal varv x t.ex. rev, rev/min, rev/min 2 Inkrement Måttenheter som är inkre mentbaserade, t.ex. inc, inc/s, inc/s 2 x 1) Endast med FCT när ett projekt skapas. 2) Inställning endast med manöverpanelen [Settings] [Axis type] [Rotation axis]. Inställningen av måttenheterna påverkar endast visningen. I regulatorn sparas alla parametrar internt i inkrement (inc, inc/s, inc/s 2...) och omvandlas först när de matas in eller läses av. Mått som överförts direkt via RS232 eller fältbuss är inkre mentbaserade (omräkning, se bilaga A.4). 1 5

28 1. Systemöversikt 1.2 Fältbusskommunikation Datautbyte i DeviceNet DeviceNet utvecklades av Rockwell Automation och ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) som en öppen fältbus standard baserad på CAN protokollet. DeviceNet hör till de CIP baserade nätverken. CIP (Common Industrial Protocol) utgör användningsskiktet i DeviceNet och definierar utbytet. Explicita meddelanden med låg prioritet, t.ex. för konfigu ration eller diagnos. I/O meddelanden, t.ex. tidskritiska processdata. Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) är användarorga nisationen för DeviceNet. Publikationer om DeviceNet/CIP specifikationen finns hos ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) CI (ControlNet International) Explicita meddelanden (Explicit messaging) Explicita meddelanden består av en begäran och ett svar. Därigenom kan tjänster begäras eller utföras direkt av en deltagare. Explicita meddelanden innehåller attributets (mål )adress, klass, instans, attribut och värde, samt en tjänstekod (Service code) för dataanvändning. 1 6

Motorenhet MTR-DCI. Beskrivning. Typ MTR-DCI-...-DN. Beskrivning 553535 sv 1209a [763227]

Motorenhet MTR-DCI. Beskrivning. Typ MTR-DCI-...-DN. Beskrivning 553535 sv 1209a [763227] Motorenhet MTR-DCI Beskrivning Typ MTR-DCI-...-DN Beskrivning 553535 sv 1209a [763227] Adobe, Reader, DeviceNet, Allen-Bradley, CANopen och CiA är registrerade varumärken som tillhör respektive varumärkesinnehavare

Läs mer

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... PB. Beskrivning 539 628 [682 493]

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... PB. Beskrivning 539 628 [682 493] Motorenhet MTR DCI Beskrivning Typ MTR DCI... PB Beskrivning 539 628 sv 0612NH [682 493] Adobe och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Läs mer

Motordrivsteg SFC LACI. Manual. Motordrivsteg. SFC LACI... DN (DeviceNet) Manual 567 391 [742 433]

Motordrivsteg SFC LACI. Manual. Motordrivsteg. SFC LACI... DN (DeviceNet) Manual 567 391 [742 433] Motordrivsteg SFC LACI Manual Motordrivsteg SFC LACI... DN (DeviceNet) Manual 567 391 sv 0812NH [742 433] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original....................................... de

Läs mer

Motorenhet MTR DCI. Manual. Typ MTR DCI... Typ MTR DCI...IO. Manual 539 620 sv 0501a [677 799]

Motorenhet MTR DCI. Manual. Typ MTR DCI... Typ MTR DCI...IO. Manual 539 620 sv 0501a [677 799] Motorenhet MTR DCI Manual Typ MTR DCI... Typ MTR DCI...IO Manual 539 620 sv 0501a [677 799] Adobe och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Läs mer

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen. Typ SFC DC VC... CO. Manual 540 428 sv 1005b [736 322]

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen. Typ SFC DC VC... CO. Manual 540 428 sv 1005b [736 322] Motordrivsteg SFC DC Manual Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen Typ SFC DC VC... CO Manual 540 428 sv 1005b [736 322] Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Original.......................................

Läs mer

Motordrivsteg SFC LAC. Beskrivning. Motordrivsteg. Typ SFC LAC... PB (PROFIBUS) Beskrivning 540 654 sv 0704NH [687 398]

Motordrivsteg SFC LAC. Beskrivning. Motordrivsteg. Typ SFC LAC... PB (PROFIBUS) Beskrivning 540 654 sv 0704NH [687 398] Motordrivsteg SFC LAC Beskrivning Motordrivsteg Typ SFC LAC... PB (PROFIBUS) Beskrivning 540 654 sv 0704NH [687 398] Adobe och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i

Läs mer

Motorcontroller SFC LACI. Manual. Motorcontroller. Typ SFC LACI... PB (PROFIBUS) Manual 567 379 [742 421]

Motorcontroller SFC LACI. Manual. Motorcontroller. Typ SFC LACI... PB (PROFIBUS) Manual 567 379 [742 421] Motorcontroller SFC LACI Manual Motorcontroller Typ SFC LACI... PB (PROFIBUS) Manual 567 379 sv 0812NH [742 421] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original.......................................

Läs mer

Soft Stop SPC11. Kompletterande beskrivning. Cylinderspecifikt komplement för. Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820]

Soft Stop SPC11. Kompletterande beskrivning. Cylinderspecifikt komplement för. Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820] Soft Stop SPC11 Kompletterande beskrivning Cylinderspecifikt komplement för drift av SPC11 med vriddon DSMI... Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Författare................................

Läs mer

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... CO. Beskrivning [ ]

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... CO. Beskrivning [ ] Motorenhet MTR DCI Beskrivning Typ MTR DCI... CO Beskrivning 539 634 sv 0701NH [682 499] Adobe och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Läs mer

Compact performance. Manual Elektronik. CP CL moduler: CP E08 M12 CL CP E08 M8 CL CP E16 KL CL CP A04 M12 CL

Compact performance. Manual Elektronik. CP CL moduler: CP E08 M12 CL CP E08 M8 CL CP E16 KL CL CP A04 M12 CL Compact performance Manual Elektronik CP CL moduler: CP E08 M12 CL CP E08 M8 CL CP E16 KL CL CP A04 M12 CL CPI EL moduler CP E32 M8 EL CP E16 M8 EL CP E16 M12 EL CP A08 M12 EL Z Manual 539 304 sv 0711a

Läs mer

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Typ SFC DC VC... DN. Manual [ ]

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Typ SFC DC VC... DN. Manual [ ] Motordrivsteg SFC DC Manual Typ SFC DC VC... DN Manual 555 884 sv 0801NH [721 127] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original....................................... de Utgåva.................................

Läs mer

Optoisolerat USB Utgångskort

Optoisolerat USB Utgångskort Optoisolerat USB Utgångskort [USB-4X-BOB] Optiskt isolerat USB utgångskort för att enkelt koppla datorn till din CNC-styrning Anslutning USB. Styr upp till 4st axlar Utgångar: 16st + 1st PWM utgång Ingångar:

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

Motorenhet MTR DCI. Manual. Typ MTR DCI...IO. Manual sv 0606b [ ]

Motorenhet MTR DCI. Manual. Typ MTR DCI...IO. Manual sv 0606b [ ] Motorenhet MTR DCI Manual Typ MTR DCI...IO Manual 539 620 sv 0606b [700 623] Adobe och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. Innehåll och

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

PRODUKTINFORMATION. ELFA artikelnr Slav display 4x77mm Slav display 4x165mm

PRODUKTINFORMATION. ELFA artikelnr Slav display 4x77mm Slav display 4x165mm 2001-04-26 PRODUKTINFORMATI Vi reserverar oss mot fel samt förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande ELFA artikelnr 76-981-45 Slav display 4x77mm 76-981-60 Slav display 4x165mm Document

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Motorenhet MTR-DCI. Manual MTR-DCI-...IO. Manual sv 1201c [ ]

Motorenhet MTR-DCI. Manual MTR-DCI-...IO. Manual sv 1201c [ ] Motorenhet MTR-DCI Manual MTR-DCI-...IO Manual 539 620 sv 1201c [761 424] Varumärken Adobe, Reader, CANopen och CiA är registrerade varumärken hos respektive varumärkesinnehavare i vissa länder. Innehåll

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

Gateway Modbus-Profibus

Gateway Modbus-Profibus Gateway Modbus-Profibus Premium/Micro PLC Komigång med kommunikation från PLC till Profibus slav. 2004-04-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 ANVÄNDA PRODUKTER...3 3 ELEKTRISK ANSLUTNING...3

Läs mer

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Typ SFC DC VC... DN. Manual sv 1005a [ ]

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Typ SFC DC VC... DN. Manual sv 1005a [ ] Motordrivsteg SFC DC Manual Typ SFC DC VC... DN Manual 555 884 sv 1005a [753 255] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original....................................... de Utgåva...................................

Läs mer

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med Fältbuss gränssnittets PROFIBUS. Typ SFC DC VC... PB. Manual sv 1005c [ ]

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med Fältbuss gränssnittets PROFIBUS. Typ SFC DC VC... PB. Manual sv 1005c [ ] Motordrivsteg SFC DC Manual Motordrivsteg med Fältbuss gränssnittets PROFIBUS Typ SFC DC VC... PB Manual 540 416 sv 1005c [753 249] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original.......................................

Läs mer

Profibus. Altivar/Altistart. Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway)

Profibus. Altivar/Altistart. Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway) Profibus Altivar/Altistart Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway) 2004-07-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 KONFIGURERA PROFIBUS-NÄTVERK...4 3 INSTÄLLNING AV GATEWAY...8 3.1

Läs mer

CPX terminal. Elektronik manual. CPX analog I/O moduler. I/O moduler typ CPX 2AE U I CPX 4AE I CPX 4AE T CPX 2AA U I. Anslutningslock typ CPX AB...

CPX terminal. Elektronik manual. CPX analog I/O moduler. I/O moduler typ CPX 2AE U I CPX 4AE I CPX 4AE T CPX 2AA U I. Anslutningslock typ CPX AB... CPX terminal Elektronik manual CPX analog I/O moduler I/O moduler typ CPX 2AE U I CPX 4AE I CPX 4AE T CPX 2AA U I Anslutningslock typ CPX AB... Manual 526 420 sv 0503b [689 012] Innehåll och allmänna

Läs mer

Steppermotor Controller

Steppermotor Controller Steppermotor Controller Beskrivning Typ SEC-ST-48-6-P01 Montering och installation 663 682 sv 0310a Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Författare... M. Schöttner Original... de Översättning...

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

Motordrivsteg SFC DC. Beskrivning. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt PROFIBUS. Typ SFC DC VC... PB. Beskrivning sv 0805b [ ]

Motordrivsteg SFC DC. Beskrivning. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt PROFIBUS. Typ SFC DC VC... PB. Beskrivning sv 0805b [ ] Motordrivsteg SFC DC Beskrivning Motordrivsteg med fältbussgränssnitt PROFIBUS Typ SFC DC VC... PB Beskrivning 540 416 sv 0805b [736 316] Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Original.......................................

Läs mer

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Elektriskt ställdon Typ 5857 Bild 1 Elektriskt ställdon typ 5857 Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Utgåva oktober 2004 Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar Apparaten får endast installeras

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Innehåll 1 Anmärkning... 1.1 Symboler som används... 1.2 Varningsmärkning... 2 Säkerhetsanvisningar... Funktion och egenskaper...5.1 Användningsområden...5

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Fältbussanslutningar Länkstruktur DDL Länkstruktur DDL, fältbussnod. Katalogbroschyr

Fältbussanslutningar Länkstruktur DDL Länkstruktur DDL, fältbussnod. Katalogbroschyr Katalogbroschyr 2 Fältbussnod med drivenhet S-design Fältbussnod med drivenhet Fältbussprotokoll: ControlNet / EtherNET/IP / MODBUS TCP / TCP/IP 4 Fältbussnod stand-alone S-design Fältbussnod stand-alone

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O5D10x 80000261 / 00 07 / 2013 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 Symboler som används...3 1.2 Varningsmärkning...3 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...5

Läs mer

OLC-812. Se tabellen nedan för beskrivning av adresswitcharna.

OLC-812. Se tabellen nedan för beskrivning av adresswitcharna. OLC-812 är en protokoll-omvandlare som används mellan OLC bussen och annan styrande utrustning, ex. Crestron. Gränssnittet är RS-232 och bygger på enkla ASCII-strängar som tolkas och översätts till OLC-kommandon.

Läs mer

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare PTC/RTC optionskort För Emotron FlowDrive-IP2Y Bruksanvisning Svenska PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare

Läs mer

Counter MPS-C60. Pulsräknarmodul och displayenhet

Counter MPS-C60. Pulsräknarmodul och displayenhet Microbus AB Bruksanvisning Counter MPS-C60 Pulsräknarmodul och displayenhet Innehåll: Allmän information Sida 2 Anslutningar Sida 2 Inställningar Sida 3 Gränsvärdesfunktion Sida 4 Inverterade ingångar

Läs mer

Programvara. A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok

Programvara. A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok Programvara A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok Produktreferens Produktbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXB601B 1 utgång

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI 1. Allmänt... 2 1.1. Versionshistoria... 2 1.2. Implementerade Telegram... 3 1.3. Adressering Flaggor... 4 1.4. Registervärden... 5 2. Fboxar... 6 2.1.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning DGPS-mottagare A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-SV Läs noga igenom och iaktta följande bruksanvisning. Förvara denna bruksanvisning på en säker plats för framtida

Läs mer

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Produktblad 2.7.1 Utgåva 03.01 SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Introduktion Rumsenheten SC-9180 med LCD display är utvecklad för användning tillsammans med SC-9100 DDC regulator. En knappsats och en

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Daggpunktsreglering ergoflex D

Daggpunktsreglering ergoflex D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Reläutgång

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Motorcontroller SFC LAC. Manual. Motorcontroller. Typ SFC LAC... IO. Manual sv 0604NH [ ]

Motorcontroller SFC LAC. Manual. Motorcontroller. Typ SFC LAC... IO. Manual sv 0604NH [ ] Motorcontroller SFC LAC Manual Motorcontroller Typ SFC LAC... IO Manual 540 552 sv 0604NH [686 709] Adobe och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Modbus. WAGO Contact SA TSS STR

Modbus. WAGO Contact SA TSS STR Modbus WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att modbus är relativt

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK Ämnet mät-, styr- och reglerteknik behandlar metoder och arbetssätt för att styra och reglera tekniska komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem. Arbete med styr-

Läs mer

Snabbguide. Lägg till PLC i IndraWorks-projekt IndraLogic som Profibusmaster

Snabbguide. Lägg till PLC i IndraWorks-projekt IndraLogic som Profibusmaster Snabbguide Lägg till PLC i IndraWorks-projekt IndraLogic som Profibusmaster Inledning Snabbguiden är en mycket kortfattad hjälp för att lägga till ett PLC i ett IndraWorksprojekt och upprätta en Profibus-kommunikation

Läs mer

Linjära ställdon Vesta Automation. Komponenter för automation. Nordela V09.03

Linjära ställdon Vesta Automation. Komponenter för automation. Nordela V09.03 Linjära ställdon Vesta Automation Komponenter för automation En kort presentation Vesta Automation s.r.l. är en italiensk tillverkare av i huvudsak pneumatiska cylindrar och ventiler. I syfte att skapa

Läs mer

Tyristorströmriktare DCS för DC-drivsystem 25 till 5150 A. Uppdatering av operatörshandledning DCS 600 MultiDrive

Tyristorströmriktare DCS för DC-drivsystem 25 till 5150 A. Uppdatering av operatörshandledning DCS 600 MultiDrive Tyristorströmriktare DCS för DC-drivsystem 25 till 5150 A Uppdatering av operatörshandledning DCS 600 MultiDrive CANopen NCAN-02 ControlNet NCNA-01 DeviceNet NDNA-02 Modbus NMBA-01 PROFIBUS NPBA-12 DCS

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS " Användarmanual Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop Tillämpningar:! Grundläggande vibrationsdiagnostikmätning! Förebyggande underhåll! Mätning av lagerkondition Egenskaper:! Mätning

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Emotron I/O-kort 2.0 Option

Emotron I/O-kort 2.0 Option Emotron I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5916-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 2012-03-01 Copyright CG Drives & Automation Sweden

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

CPX terminal. Manual elektronik. CPX fältbussnod. Typ CPX FB6. Fältbussprotokoll: Interbus enligt EN 50254. Manual 526 438 sv 0402b [674 158]

CPX terminal. Manual elektronik. CPX fältbussnod. Typ CPX FB6. Fältbussprotokoll: Interbus enligt EN 50254. Manual 526 438 sv 0402b [674 158] CPX terminal Manual elektronik CPX fältbussnod Typ CPX FB6 Fältbussprotokoll: Interbus enligt EN 50254 Manual 526 438 sv 0402b [674 158] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Författare.................................

Läs mer

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Operatörsmanual JPI Driftpanel

Operatörsmanual JPI Driftpanel Operatörsmanual JPI Driftpanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(10) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPI Driftpanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

TILLBEHÖR.

TILLBEHÖR. TILLBEHÖR 164 KORT OM TILLBEHÖR KORT OM TILLBEHÖR VÅRT UTBUD Vi erbjuder en mängd tillbehör till elmotorer. Utöver de som nämns nedan, lagerför vi även reservdelar till våra motorer. Dessa hittar du under

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET Kod TC.7.002303:1.0 Datum: 2011-05-16 INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET http://www.wittur.se E-post: info@wittur.se W:\Wittur Sweden AB\6. Teknik\Tekniska dokument\intern produktpärm Wittur\20 Fång HR och

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller

Läs mer