Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... DN. Beskrivning [ ]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... DN. Beskrivning 553 535 [717 230]"

Transkript

1 Motorenhet MTR DCI Beskrivning Typ MTR DCI... DN Beskrivning sv 0705NH [ ]

2 Adobe och Reader DeviceNet Allen Bradley är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. är ett registrerat varumärke som tillhör Open DeviceNet Vendor Association (ODVA). är ett registrerat varumärke som tillhör Rockwell Automation.

3 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Original de Utgåva sv 0705NH Beteckning P.BE MTR DCI DN SV Artikelnummer Festo AG & Co. KG, D Esslingen, 2007 Hemsida: E post: Detta dokument får inte kopieras, delges eller distri bueras till obehöriga utan föregående uttryckligt tillstånd. Överträdelse beivras. Alla rättigheter förbehålls vid regist rering av patent eller mönsterskyddsansökningar. I

4 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar II

5 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Innehållsförteckning Ändamålsenlig användning Säkerhetsföreskrifter Målgrupp Service Leverans Viktig användarinformation Beskrivningar till motorenhet MTR DCI Information om versionen Produktspecifika begrepp och förkortningar IX X XI XI XI XII XIV XV XVI 1. Systemöversikt Positionering med elektriska drivenheter Fältbusskommunikation Datautbyte i DeviceNet Dataprofil FHPP Komponenter Styr och reglerfunktioner Driftsäkerhet Måttreferenssystem Referenspunkter och rörelseområde Tecken och riktningar Referenskörning Montering Allmän information Motorenhetens dimensioner Montering av elektriska axlar Installation Installationsöversikt Jordning Spänningsförsörjning III

6 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Krav på spänningsförsörjningen Last och logikspänning Seriellt gränssnitt Ingång för extern referensgivare Fältbuss Anslutning av överordnat styrsystem Fältbusskabel Fältbussens baudhastighet och längd Manöverpanelen (endast typ MTR DCI... H2) Manöverpanelens uppbyggnad och funktion Menysystemet Öppna huvudmenyn Välj ett menykommando Meny [Diagnostic] Meny [Positioning] [Positioning] [Move position set] [Positioning] [Demo position table] [Positioning] [Homing] Meny [Settings] [Settings] [Axis type] [Settings] [Axis parameter] [Settings] [Homing paramet.] [Settings] [Position set] [Settings] [Password edit] [Settings] [BUS parameter] Menykommando [HMI control] Idrifttagning Tillvägagångssätt vid idrifttagning Idrifttagning med manöverpanelen (endast typ MTR DCI...H2) Inställning av axeltyp Inställning av referenskörningsparametrar Starta referenskörning IV

7 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Lär in axelnollpunkt AZ och programändlägen Lär in positionssatser Provkörning Ställ in bussparametrar Idrifttagning med FCT Installation av FCT Tillvägagångssätt Ytterligare information om FCT Idrifttagning på en DeviceNet master Översikt över idrifttagning på fältbussen Konfiguration av DeviceNet mastern ("I/O konfiguration") Festos profil för handhavande och positionering (FHPP) Driftsätt som stöds Uppbyggnad av cykliska I/O data (FHPP standard) Beskrivning av I/O data (satsselektion) Beskrivning av I/O data (direktkommando) Beskrivning av kontrollbytes CCON, CPOS, CDIR Beskrivning av statusbytes SCON, SPOS, SDIR (RSB) Exempel till I/O data Förloppsstyrning enligt FHPP standard Referenskörning Joggdrift Inlärning via fältbuss Satsselektion (positioneringsläge) Direktkommando (positioneringsläge, kraftläge) Stilleståndsövervakning Festo Parameterkanal (FPC) Uppbyggnad av cykliska I/O data (FHPP FPC) Kommandoidentifiering, svarsidentifiering och felkod Regler för bearbetning av kommandosvar Exempel på parametrering Tillståndsmaskin FHPP Upprätta driftberedskap Positionering Driftanvisningar V

8 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar 6. Diagnoser och felindikeringar Översikt över diagnosmöjligheter LED statusindikeringar Störningsmeddelanden Översikt Beskrivningar av meddelanden, varningar, fel Diagnos via fältbussen Översikt Diagnosminne A. Teknisk bilaga A 1 A.1 Tekniska data A 3 A.2 Tillbehör A 6 A.3 Motorns egenskaper A 8 A.4 Omräkning av måttenheter A 14 B. Referens DeviceNet och FHPP B 1 B.1 Referens DeviceNet (Explicit Messaging) B 3 B.1.1 Parameterklasser B 3 B.1.2 Objektöversikt (klass, attribut, instans) B 4 B.2 Referens FHPP (I/O Messaging) B 10 B.2.1 Parametergrupper B 10 B.2.2 Objektöversikt (Parameternummer PNU) B 11 B.2.3 Visning av parameterinmatningar B 16 B.2.4 Enhetsdata standardparametrar B 17 B.2.5 Enhetsdata utökade parametrar B 18 B.2.6 Diagnos B 21 B.2.7 Processdata B 25 B.2.8 Satslista B 27 B.2.9 Projektdata allmänt B 31 B.2.10 Projektdata kraftläge B 33 B.2.11 Projektdata inlärning B 34 B.2.12 Projektdata joggdrift B 35 B.2.13 Projektdata direktkommando (positioneringsläge) B 36 VI

9 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar B.2.14 Projektdata direktkommando (kraftläge) B 37 B.2.15 Axelparametrar elektriska drivenheter 1 mekanik B 38 B.2.16 Axelparametrar elektriska drivenheter 1 referenskörning B 42 B.2.17 Axelparametrar elektriska drivenheter 1 regulator B 44 B.2.18 Axelparametrar elektriska drivenheter 1 elektron. märkskylt... B 49 B.2.19 Axelparametrar elektriska drivenheter 1 stilleståndsövervakning B 51 C. Kommandotolken (CI) C 1 C.1 Dataöverföring C 3 C.1.1 Tillvägagångssätt C 3 C.1.2 CI kommandonas uppbyggnad C 5 C.1.3 Kontroll av data C 9 C.2 Referens CI C 11 C.2.1 Objektöversikt (index, subindex) C 11 C.2.2 Visning av parameterinmatningar C 18 C.2.3 Communication Profile Area (1xxxh) C 19 C.2.4 Manufacturer Specific Profile Area (2xxxh) C 20 C.2.5 Standardised Device Profile Area (6xxxh) C 26 D. Index D 1 VII

10 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar VIII

11 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Ändamålsenlig användning Motorenheten MTR DCI... är en intelligent servomotor med likströmsmotor, planetväxel, encoder och integrerad styr ningselektronik (styrsystem och lägesregulator). MTR DCI är optimerad för att användas med axlar från Festo (t.ex. DMES... eller DNCE...). I denna beskrivning beskrivs grundfunktionerna i MTR DCI och styrningen via fältbussen DeviceNet. Fältbussgränssnittet stöder Festo fältbussprofil för hantering och positionering (FHPP). MTR DCI och de moduler och kablar som ansluts ska användas enligt följande: Enligt gällande bestämmelser Inom industrin I tekniskt perfekt skick I originalskick utan egna modifieringar (de ombyggnader eller modifieringar som beskrivs i dokumentationen som bifogas produkten är tillåtna). Observera säkerhetsföreskrifterna och avsedd använd ning i dokumentationen för alla komponentgrupper och moduler. Beakta de normer som anges i respektive kapitel samt gällande arbetarskyddsföreskrifter och nationella bestäm melser. Beakta gränsvärdena för alla extrakomponenter (t.ex. givare, aktuatorer). IX

12 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Säkerhetsföreskrifter Vid idrifttagning och programmering av positioneringssystem måste säkerhetsföreskrifterna följas som anges i den här beskrivningen samt i bruksanvisningarna för de övriga kom ponenterna som används. Användaren måste se till att inga personer befinner sig i området kring de anslutna aktuatorerna eller axelsystemet. Riskområdet måste säkras med avspärrningar eller varnings skyltar. Varning Elektriska axlar kan arbeta med stor kraft och hastighet. Kollisioner kan leda till svåra personskador eller till att komponenter förstörs. Se till att ingen uppehåller sig i området kring axlarna eller kring andra anslutna aktuatorer och att inga föremål finns i rörelseområdet så länge systemet är anslutet till en energi källa. Varning Fel i parametreringen kan leda till skador på personer och föremål. Aktivera inte regulatorn förrän drivsystemet har installe rats och parametrerats på rätt sätt. X

13 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Målgrupp Denna beskrivning vänder sig enbart till yrkeskunniga inom styr och reglerteknik som har erfarenhet av installation, idrifttagning, programmering och diagnos av positionerings system. Service Kontakta närmaste Festo serviceavdelning eller skriv till föl jande e postadress vid eventuella tekniska problem: Leverans I leveransen av motorenhet MTR DCI ingår: Motorenhet med integrerad controller, med manöverpanel som tillval Användarpaket på cd rom: Manual (beskrivningar) Festo Configuration Tool med PlugIn MTR DCI Manual (snabböversikt). Som tillbehör finns (se bilaga A.2): Anslutningskabel och fältbusskontakt Programmeringskabel Manual i pappersformat. XI

14 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Viktig användarinformation Riskkategorier Denna beskrivning innehåller information om risker som kan uppstå om produkten inte används på rätt sätt. Informationen markeras med signalord (Varning, Observera etc.) och piktogram. Dessutom står den i en skuggad ruta. Följande riskinformation finns: Varning... betyder att det finns risk för svåra person eller mate rialskador om anvisningarna inte följs. Observera... betyder att det finns risk för person eller material skador om anvisningarna inte följs. Information... betyder att det finns risk för materialskador om anvis ningarna inte följs. Elektrostatiskt känsliga komponenter: felaktig hantering kan skada komponenterna. XII

15 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Märkning av särskild information Följande piktogram markerar de textavsnitt som innehåller särskild information. Piktogram Information: Rekommendationer, tips och hänvisningar till andra informa tionskällor Tillbehör: Uppgifter om nödvändiga eller praktiska tillbehör Miljö: Information om miljöskonande användning av produkterna Textmarkeringar Punkterna markerar moment som kan göras i valfri ord ningsföljd. 1. Siffrorna markerar moment som måste göras i angiven ordningsföljd. Tankstrecken markerar allmänna uppräkningar. XIII

16 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Beskrivningar till motorenhet MTR DCI Denna beskrivning innehåller information om funktionssätt, montering, installation och idrifttagning av elektriska ställdon med motorenheten av typ MTR DCI... DN (DeviceNet gränssnitt). Information om komponenter, t.ex. referensgivare, finns i bruksanvisningen som medföljer respektive produkt. Typ Beteckning Innehåll Användarpaket med snabbmanual + beskrivningar (+ idrift tagningsprogram) på cd rom Beskrivning Hjälpsystem för program varan Eventuella bruksanvis ningar Ytterligare beskrivningar P.BP MTR DCI Motorenhet MTR DCI med DeviceNet gränssnitt P.BE MTR DCI DN... Festo Configuration Tool hjälp (finns i FCT programvaran) Axlar t.ex. DMES... / DNCE... Motorenhet MTR DCI med andra kommunikations gränssnitt, t.ex. P.BE MTR DCI IO... P.BE MTR DCI CO... P.BE MTR DCI PB... Snabbmanual: viktig information om idrifttagning och översiktsinformation Beskrivningar på cd rom: innehåll enligt beskrivning nedan. Installation, idrifttagning och diagnos av elektriska drivenheter med motorenhet MTR DCI; kommunikation via DeviceNet gränssnitt. Funktionsbeskrivningar av konfigura tionsprogrammet Festo Configuration Tool (FCT). Montering och idrifttagning av axlarna Installation, idrifttagning och diagnos av linjärenheter med motorenheten MTR DCI; kommunikation via I/O gränssnitt resp. via motsvarande fältbuss. Tab. 0/1: Dokumentation för MTR DCI XIV

17 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Information om versionen Hårdvaruversionen ger information om mekanik och elektro nikversioner i MTR DCI. Firmwareversionen ger versionsinfor mation om operativsystemet i MTR DCI. Så här hittar du uppgifter om versionsnummer: Hårdvaruversionen och firmwareversionen i Festo Configuration Tool finns vid aktiv enhetsanslutning till MTR DCI under "Enhetsdata" Firmwareversion på manöverpanelen finns under [Diagnostic] [SW Information] Firmware version Vilka nya funktioner finns det? Vilken FCT PlugIn? V1.00 Stöder de angivna storlekarna av MTR DCI DN i kombi nation med följande axlar från Festo: Motorenhet Axlar MTR DCI DMES 18; DNCE 32 MTR DCI DMES 25; DNCE 32/40 MTR DCI DMES 40; DNCE 40/63 MTR DCI DMES 63; DNCE 63 MTR DCI DN V2.1.0 Tab. 0/2: Firmwareversioner XV

18 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Produktspecifika begrepp och förkortningar Förkortning AZ BCD EMC FCT FHPP FPC I O I/O LSB MSB PLC PZ REF Betydelse Axis Zero point (axelnollpunkt) Binärt kodat decimaltal (Binary Coded Decimal) Elektromagnetisk kompatibilitet Festo Configuration Tool Festo Handling and Positioning Profile Festo Parameter Channel Ingång Utgång In och/eller utgång Least Significant Bit (bit med lägst signifikans) Most Significant Bit (bit med högst signifikans) Styrsystem med programmerbart minne; kallat: styrsystem (eng.: PLC: progammable logic controller) Project Zero point (projektnollpunkt) REFerence point (referenspunkt) Fältbusspecifika förkortningar 0x1234 eller 1234h ATTR CI CLS COS EDS INST Markering av hexadecimala tal med "0x" framför eller "h" bakom ATTRibutnummer (se "Objekt", Tab. 0/4) Command Interface CLaSS, objektklassmarkering (se "Objekt", Tab. 0/4) Change Of State (se "COS/Cyclic", Tab. 0/4) Electronic Data Sheet (se "EDS fil", Tab. 0/4) INSTansnummer (se "Objekt", Tab. 0/4) XVI

19 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Förkortning MAC ID PNU Betydelse Media AccessControl Identifier, se "Deltagaradress" Parameternummer enligt FHPP FPC Tab. 0/3: Förkortningar Begrepp/förkortning Axel Axelnollpunkt (AZ) Controller Driftsätt Drivenhet Encoder Festo Configuration Tool (FCT) Festo Handling and Posi tioning Profile (FHPP) Festo Parameter Channel (FPC) Betydelse Mekanisk del av en drivenhet som omvandlar motorvarven till förflytt ningar av en arbetslast. En axel (t.ex. ställaxel DMES...) möjliggör mon tering och styrning av arbetslasten och montering av en referensgivare. Referenspunkt för programändlägena och för projektnollpunkten PZ. Axelnollpunkten AZ definieras av ett förinställt avstånd (offset) till refe renspunkten REF. Innehåller effektelektronik + regulator + styrsystem, analyserar givarsignaler, beräknar rörelser och krafter och ordnar spänningsförsörjningen till motorn via effektelektroniken. Används i följande sammanhang: Typ av åtkomst: satsselektion, direktkommando Controllerns interna logiska tillstånd: Position Profile Mode, Profile Torque Mode, Homing Mode,... Komplett aktuator, bestående av controller, motor, mätsystem, ev. växel och axel Optisk impulsgivare (rotorlägesgivare på motoraxeln till MTR DCI). De elektriska signaler som skapas skickas till controllern, som sedan beräknar positionen och hastigheten baserade på de mottagna signalerna. Idrifttagningsprogram med enhetlig projekt och datahantering för alla maskintyper som kan hanteras. De speciella egenskaperna för en maskintyp hanteras med hjälp av plugin program med särskilda beskriv ningar och dialogrutor. Enhetlig fältbussdataprofil för styrsystem från Festo. Parametervärden och kontroll och statusbytes som behövs vid drift kan skrivas och läsas direkt via FHPP objektkatalogen. Parameteråtkomst enligt "Festo Handling and Positioning Profile". XVII

20 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Begrepp/förkortning FHPP Standard HMI Homing mode Joggdrift Lastspänning, logikspän ning Kraftläge (Profile Torque Mode) Motorenhet Positioneringsläge (Profile Position Mode) Positionssats Programändläge Projektnollpunkt (PZ) Referensgivare Betydelse Definierar förloppsstyrningen enligt "Festo Handling and Positioning Profile". Human Machine Interface (människa maskin gränssnitt (MMI)), är på MTR DCI manöverpanelen med LCD display och 4 manöverknappar. Driftsätt för referenskörning. Manuell körning i positiv eller negativ riktning. Lastspänningen försörjer controllerns effektelektronik och därmed motorn. Logikspänningen försörjer controllerns utvärderings och styr logik. Driftsätt för att utföra ett direkt positioneringskommando med kraftkont roll (open loop transmission control) genom att reglera motorströmmen. Integrerad enhet som består av controller, motor, mätsystem och ev. växel (t.ex. motorenhet MTR DCI). Driftsätt för att utföra en positionssats eller ett direkt positioneringskom mando med positionsreglering (closed loop position control) Körkommando som är definierat i positionssatstabellen, bestående av Positionssatsens nummer absolut eller relativ referens för målpositionen Målposition Rörelsehastighet Programmerbar slagbegränsning (referenspunkt = axelnollpunkt) Programändläge, positivt: max. gränsposition för slaget i positiv riktning; får inte överskridas vid positioneringar. Programändläge, negativt: min. gränsposition i negativ riktning; får inte underskridas vid positioneringar. Referenspunkt för alla positioner i positioneringskommandon. Projekt nollpunkten PZ bildar basen för alla absoluta positionsangivelser (t.ex. i positionssatstabellen eller vid direkt kontroll via styrsystems /diagnos gränssnitt). PZ definieras av ett inställbart avstånd (offset) till axelnoll punkten. Extern givare som fastställer referenspunkten och ansluts direkt till controllern. XVIII

21 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Begrepp/förkortning Referenskörning Referenskörningsmetod Referenspunkt (REF) Teach läge (Teach mode) Betydelse Positionering som fastställer referenspunkten och därmed ursprunget för axelns måttreferenssystem. Metod för att hitta referenspunkten REF: via referensgivare inom den möjliga förflyttningssträckan eller via analys av överströmmen när man kör emot ett anslag. Referenspunkten definierar ett känt läge/en känd position inom drivenhe tens förflyttningssträcka. Den är den grundläggande referenspunkten för måttreferenssystemet. Driftsätt för inställning av positioner genom att köra till målpositionen, t.ex. vid generering av positionssatser. Fältbusspecifika begrepp Bit Strobe COS/Cyclic Deltagaradress (Node Address) EDS fil Explicit Messaging I/O Messaging (Implicit messaging) Alla slavar avkänns av mastern via ett kommando. Används för överföring av små datamängder mellan en master och en eller flera slavar, t.ex. för synkronisering av in eller utgångsdata (stöds inte av MTR DCI). Meddelandena sänds av mastern eller slaven antingen cykliskt (med ett fast tidsintervall) eller vid ändring av ett tillstånd. Vid COS Messaging skapas ett meddelande "cykliskt" när ingen statusändring inträffar inom en viss tid. Därför behandlas COS och Cyclic ofta som en meddelandetyp. Alla de upp till 64 deltagarna i ett DeviceNet nätverk har ett eget MAC ID (Media Access Control Identifier); del av CAN identifieringen. Innehåller DeviceNet slavens specifika egenskaper (t.ex. antal I/O:s, parametrar osv.). DeviceNet konfigurationsverktyget läser in EDS filerna för enheterna i nätverket och beräknar utifrån dem konfigurationsdata som sedan laddas till DeviceNet deltagarna. Direktanslutning. Explicit Messaging är en (acyklisk) punkt till punkt kommunikationsanslutning med låg prioritet mellan två enheter och används normalt för konfiguration och diagnos. Explicita meddelanden innehåller ett värdes adress och attribut samt en kod (Service Code) som beskriver hur dessa data ska behandlas. I/O data överföring. "I/O Messaging" används för utbyte av tidskritiska data (t.ex. processdata). Ett I/O meddelande innehåller uteslutande data. All information om hur dessa data ska behandlas är lagrad i det "Connection" objekt som detta meddelande tilldelats. XIX

22 Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Begrepp/förkortning I/O Polling Objekt Objektkatalog Termineringsmotstånd Betydelse Slavarna avkänns cykliskt av mastern. Mastern sänder ett polling kommando till en slav; data för slaven över förs också. Om slaven även har data för mastern sänds dessa till mastern. Om en slav inte besvarar en masters polling begäran, leder det till ett time outfel (Timeout). I ett objekt sammanfattas data (attribut). Dessa attribut beskriver olika egenskaper hos en DeviceNet enhet och kan läsas och skrivar via bussen. Åtkomst, se: "Objektkatalog" Objektkatalogen innehåller samtliga enhetsparametrar och aktuella pro cessdata som kan nås direkt via FHPP, fältbuss eller CI. Objektkatalogen är indelad i en del som innehåller allmänna uppgifter om enheten (enhetsidentifiering, tillverkarens namn etc.) och kommunikationspara metrar, samt en del som specifikt beskriver enhetens funktion. Identifier ingen av en post (objekt) i objektkatalogen sker genom FHPP FPC: Parameternummer PNU CI: Index och subindex DeviceNet: Klass, instans, attribut Motstånd för att minimera signalreflexioner. Termineringsmotstånd måste vara installerade/tillkopplade vid bussegmentens ledningsände. Tab. 0/4: Begrepp XX

23 Systemöversikt Kapitel 1 1 1

24 1. Systemöversikt Innehållsförteckning 1. Systemöversikt Positionering med elektriska drivenheter Fältbusskommunikation Datautbyte i DeviceNet Dataprofil FHPP Komponenter Styr och reglerfunktioner Driftsäkerhet Måttreferenssystem Referenspunkter och rörelseområde Tecken och riktningar Referenskörning

25 1. Systemöversikt 1.1 Positionering med elektriska drivenheter 1 Förloppsstyrning och parameter åtkomst med det överordnade styrsystemet/ fältbussmastern 2 Programnivå: Idrifttagning med programvaran Festo Configuration Tool 3 Drivenhetsnivå med Motorenhet Koppling Kopplingshus Axel 1 2 I/O CANopen Profibus DeviceNet 3 RS232 Bild 1/1: Princip för ett positioneringssystem med MTR DCI Motorenheten av typ MTR DCI... DN med fältbussgränssnitt DeviceNet möjliggör positionering av den anslutna linjär eller rotationsaxeln enligt "Festo Handling and Positioning Profile". 1 3

26 1. Systemöversikt Parametrering och idrifttagning av MTR DCI kan utföras på följande sätt: med programvarupaketet FCT via RS232 gränssnittet på PC:n, med manöverpanelen (tillval) med display och 4 manöverknappar (endast typ MTR DCI... H2), via fältbussen. Funktioner HMI FCT Fältbuss Parametrering Urval av axeltyper och axelparametrar Inmatning av växelfaktor (vid extern växel) Upp /nedladdning av konfigurationsdata Sparande av olika konfigurationer i pro jekt x x x x x x x x Positionssatser Generering av en positionssatstabell med satsnummer, målposition, positionerings läge, rörelsehastighet, acceleration x x x Idrifttagning Referenskörning Joggdrift Inlärning av positioner Manövrering i enkelsteg Start och avbrott av positioneringsförlopp vid idrifttagning Utökade testfunktioner, t.ex. statusindi keringar Test resp. demonstration av positions satser x x x x (x) x x x x x x x x x x x x x x x Diagnos/service Läs och visa diagnosdata x x x 1 4

27 1. Systemöversikt Inmatningen/visningen av alla parametrar görs enligt de inställda måttenheterna. Måttenheter Manöver panel FCT Fältbuss Linjäraxel metrisk metriska måttenheter, t.ex. mm, mm/s, mm/s 2 x x tum 1) Inkrement brittiska/amerikanska mått enheter, t.ex. inch, inch/s, inch/s 2 Måttenheter som är inkre mentbaserade, t.ex. inc, inc/s, inc/s 2 x x Rotationsaxel Grader Vinkelmått 360 = 1 varv t.ex. deg, deg/s, deg/s 2 x x Varv 2) Antal varv x t.ex. rev, rev/min, rev/min 2 Inkrement Måttenheter som är inkre mentbaserade, t.ex. inc, inc/s, inc/s 2 x 1) Endast med FCT när ett projekt skapas. 2) Inställning endast med manöverpanelen [Settings] [Axis type] [Rotation axis]. Inställningen av måttenheterna påverkar endast visningen. I regulatorn sparas alla parametrar internt i inkrement (inc, inc/s, inc/s 2...) och omvandlas först när de matas in eller läses av. Mått som överförts direkt via RS232 eller fältbuss är inkre mentbaserade (omräkning, se bilaga A.4). 1 5

28 1. Systemöversikt 1.2 Fältbusskommunikation Datautbyte i DeviceNet DeviceNet utvecklades av Rockwell Automation och ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) som en öppen fältbus standard baserad på CAN protokollet. DeviceNet hör till de CIP baserade nätverken. CIP (Common Industrial Protocol) utgör användningsskiktet i DeviceNet och definierar utbytet. Explicita meddelanden med låg prioritet, t.ex. för konfigu ration eller diagnos. I/O meddelanden, t.ex. tidskritiska processdata. Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) är användarorga nisationen för DeviceNet. Publikationer om DeviceNet/CIP specifikationen finns hos ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) CI (ControlNet International) Explicita meddelanden (Explicit messaging) Explicita meddelanden består av en begäran och ett svar. Därigenom kan tjänster begäras eller utföras direkt av en deltagare. Explicita meddelanden innehåller attributets (mål )adress, klass, instans, attribut och värde, samt en tjänstekod (Service code) för dataanvändning. 1 6

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok.

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok. Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP Utgåva 04/2008 11637463 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Innehåll Innehåll 1 Så här använder du 6 2 Introduktion till VLT HVAC Frekvensomformare 11 2.1 Säkerhet 11 2.2 CE-märkning

Läs mer

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Varvtals- och momentstyrning Beskrivning av mjukvara 3AFE68987890 REV G SV GÄLLER FRÅN: 30.09.2011 2011 ABB Oy. Med ensamrätt. 5

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV

Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT Utgåva 5/27 11571861 / SV Handbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Viktiga

Läs mer

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-sv-13 Version 1.3 SVENSKA Rättsliga bestämmelser SMA Solar Technology AG Rättsliga bestämmelser

Läs mer

ELEKTRISKA STÄLLDON för automation av industriventiler

ELEKTRISKA STÄLLDON för automation av industriventiler ELEKTRISKA STÄLLDON för automation av industriventiler OM DEN HÄR BROSCHYREN I den här broschyren beskrivs hur våra elektriska ställdon, manövermoduler och växlar fungerar och hur de kan användas. Dokumenten

Läs mer

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter Installation & Handhavande Manual version 0.2) Wesmar AB Box 4013 Tel: 08-544 715 50 www.wesmar.se 182 04 Enebyberg Fax: 08-544 715 60 info@wesmar.se 1 Innehåll

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Operatörsterminaler DOP11B Utgåva 11/28 16666879/SV Systemhandbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Kommunikationsgränssnitt med CANopen

Kommunikationsgränssnitt med CANopen Kommunikationsgränssnitt med CANopen Communication interface with CANopen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Elektroingenjör ANDERS KLAVMARK TERJE VIKINGSSON Examinator: Bill Karlström Institutionen

Läs mer

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL AIS-CTRX Klass B AIS Transponder OFFICIAL AIS SUPPLIER TO VOLVO OECAN RACE Version 1.9SE True Heading 2009 Denna manual får inte i något avseende kopieras utan tillstånd

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital CI Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Bruksanvisning Oyster IV Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Särskilda hänvisningar För att undvika brandfara och skador på apparaten måste mottagaren skyddas mot regn

Läs mer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer Kort användarhandledning Frekvensomriktare ACS310 Innehåll Säkerhet Mekanisk installation Elektrisk installation Igångkörning och styrning med

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 sv Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 7 1.1 Om den här handboken 7 1.2 Juridisk information 7 1.3 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Handhavande- och monteringsanvisning

Handhavande- och monteringsanvisning Handhavande- och monteringsanvisning ValmetSP4-20 ma + HART valmetsp Profibus PA Innehåll: 1 DRIFTSÄTTNING 1.1 Mekanisk montering 1.2 Elektriska anslutningar 1.3 Konfigurering/kalibrering vid idrifttagning

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Bruksanvisning. För husbil och husvagn. För fartyg till sjöss. SAT-DOM 50 ST Digital. SAT-DOM 50 GS Digital. SAT-DOM 50 M-GS Digital

Bruksanvisning. För husbil och husvagn. För fartyg till sjöss. SAT-DOM 50 ST Digital. SAT-DOM 50 GS Digital. SAT-DOM 50 M-GS Digital Bruksanvisning För husbil och husvagn SAT-DOM 50 ST Digital SAT-DOM 50 GS Digital För fartyg till sjöss SAT-DOM 50 M-GS Digital SAT-DOM 75 M-GS Digital SAT-DOM 77 M-GS Digital Innovative Mobile Technology

Läs mer