Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen. Typ SFC DC VC... CO. Manual sv 1005b [ ]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen. Typ SFC DC VC... CO. Manual 540 428 sv 1005b [736 322]"

Transkript

1 Motordrivsteg SFC DC Manual Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen Typ SFC DC VC... CO Manual sv 1005b [ ]

2

3 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Original de Utgåva sv 1005b Beteckning P.BE SFC DC CO SV Artikelnr (Festo AG&Co. KG, D73726 Esslingen, 2010) Hemsida:http://www.festo.com E post: Detta dokument får inte utan vårt tillstånd utlämnas till obehöriga eller kopieras, ej heller får dess innehåll delges obehöriga eller utnyttjas. Överträdelse medför skadeståndskrav. Alla rättigheter förbehålls, särskilt rätten att inlämna patent, bruksmönster eller mönsteransökningar. I

4 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter CANopen, CiA och TORX är registrerade varumärken hos respektive varumärkesinnehavare i vissa länder. II

5 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Innehållsförteckning Avsedd användning Säkerhetsföreskrifter Målgrupp Service Leveransinnehåll Viktiga användaranvisningar Information om motordrivsteget SFC DC Information om versionen Produktspecifika begrepp och förkortningar CANopen specifika begrepp och förkortningar IX X XI XI XI XII XIV XV XVI XIX 1. Systemöversikt Positionering med elektromekaniska drivenheter Komponenter Styr och reglerfunktioner Driftsäkerhet Uppbyggnad för SFC DC Måttreferenssystem Referenspunkter och arbetsområde Tecken och riktningar Referenskörning Fältbusskommunikation FHPP och DS Datautbyte i CANopen Dataprofiler FHPP och DS Montering Allmän information Drivstegets dimensioner Montering av drivsteg Anvisningar för montering av elektromekaniska drivenheter III

6 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter 3. Installation Installationsöversikt Spänningsförsörjning Jordning Motoranslutning Seriellt gränssnitt Ingång för extern referensgivare Styrsystem Anslutning av fältbussen Fältbusskabel Fältbussens överföringshastighet och längd Information om fältbussanslutning Anslutning med fältbusskontakter från Festo Anslutning med andra D subkontakter Bussterminering med termineringsmotstånd Installera termineringsmotstånd vid användning av adapter Manöverpanelen (endast SFC DC... H2...) Manöverpanelens uppbyggnad och funktion Menysystemet Öppna huvudmenyn Val av ett menykommando Aktivera manöverpanelen [HMI control] Menyn [Diagnostic] Menyn [Positioning] Referenskörning [Positioning] [ Homing] Positionssatser [Positioning] [Move posit. set]/[demo posit. tab] Menyn [Settings] Drivenhetstyp [Settings] [Axis type] Drivenhetsparametrar [Settings] [Axis parameter] Referenskörningsparametrar[Settings] [Homing parameter] Positionssatstabell [Settings] [Position set] Lösenord [Settings] [Password edit] Bussparametrar [Settings] [CAN parameter] IV

7 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter 5. Idrifttagning Förberedelser för idrifttagning Kontrollera nätanslutningen Kontrollera drivenheten Allmänna anvisningar för idrifttagning Idrifttagning med manöverpanelen (endast typ SFC DC... H2...) Inställning av drivenhetstyp Inställning av parametrar för referenskörning Starta referenskörning Lära in nollpunkt och programändlägen Positionering med positionssatser Lär in positionssatser Provkörning Inställning av CAN parametrar Idrifttagning med Festo Configuration Tool Installation och start av Festo Configuration Tool Tillvägagångssätt vid idrifttagning med Festo Configuration Tool Idrifttagning på en CANopen master Allmänt om CANopen Översikt över idrifttagning på fältbussen Konfiguration av CANopen mastern Kommunikation PDO mapping Festos profil för manövrering och positionering (FHPP) Driftsätt som stöds Uppbyggnad av cykliska I/O data (FHPP standard) Beskrivning av I/O data (satsval) Beskrivning av I/O data (direktkommando) Beskrivning av kontrollbyte CCON, CPOS, CDIR Beskrivning av statusbyte SCON, SPOS, SDIR (RSB) Exempel till I/O data V

8 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter 5.6 Förloppskontroll enligt FHPP standard Referenskörning Joggdrift Inlärning via fältbuss Satsval (positioneringsdrift) Direktkommando (positioneringsdrift, kraftdrift) Stilleståndsövervakning Statusmaskin FHPP Skapa driftsberedskap Positionering Driftsanvisningar Diagnos och felindikering Diagnosmöjligheter Statusindikeringar med lysdioder Felmeddelanden Översikt Beskrivning av fel och varningar Diagnosminne Diagnos via CANopen Nodeguarding Emergency Messages Diagnos via parameterkanal A. Teknisk bilaga A 1 A.1 Tekniska data A 3 A.2 Tillbehör A 5 A.3 Omvandling av måttenheter A 7 VI

9 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter B. Referens Festo Handling and Positioning Profile (FHPP) B 1 B.1 Festo parameterkanal (FPC) B 3 B.1.1 Uppbyggnad av cykliska I/O data (FHPP FPC) B 3 B.1.2 Kommandoidentifiering, svarsidentifiering och felnummer B 5 B.1.3 Regler för bearbetning av kommandosvar B 8 B.1.4 Exempel på parameterinställning B 10 B.2 Referensparametrar enligt FHPP B 12 B.2.1 Parametergrupper B 12 B.2.2 Objektöversikt (parameternummer (PNU) B 13 B.2.3 Återgivning av parameterinmatningar B 17 B.2.4 Enhetsdata Standard Parameter B 18 B.2.5 Enhetsdata Utökade parametrar B 19 B.2.6 Diagnos B 22 B.2.7 Processdata B 26 B.2.8 Satslista B 28 B.2.9 Projektdata Allmänt B 33 B.2.10 Projektdata Kraftdrift B 36 B.2.11 Projektdata inlärning B 37 B.2.12 Projektdata Joggdrift B 38 B.2.13 Projektdata Direktkommando (positioneringsdrift) B 41 B.2.14 Projektdata Direktkommando (kraftdrift) B 42 B.2.15 Drivenhetsparametrar för elektromekaniska drivenheter 1 Mekanik B 44 B.2.16 Drivenhetsparametrar för elektromekaniska drivenheter 1 Referenskörning B 50 B.2.17 Drivenhetsparametrar för elektromekaniska drivenheter 1 Regulator B 52 B.2.18 Drivenhetsparametrar för elektromekaniska drivenheter 1 Elektron. märkskylt B 58 B.2.19 Drivenhetsparametrar för elektromekaniska drivenheter 1 Stilleståndsövervakning B 60 VII

10 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter C. Referens CANopen och Command Interpreter (CI) C 1 C.1 Översikt CANopen objekt C 3 C.1.1 Återgivning av parameterinmatningar C 9 C.1.2 Communication Profile Area (1xxxh) C 10 C.1.3 Manufacturer Specific Profile Area (2xxxh) C 18 C.1.4 DS 402: Standardised Device Profile Area (6xxxh) C 27 C.2 Statusmaskin enligt DS C 42 C.3 Dataöverföring för kommandotolk C 47 C.3.1 Tillvägagångssätt C 47 C.3.2 CI kommandonas uppbyggnad C 49 C.3.3 Datakontroll C 53 C.4 CI objekt C 55 C.4.1 Objektöversikt (index, subindex) C 55 C.4.2 Återgivning av parameterinmatningar C 60 C.4.3 Ytterligare CI objekt C 61 D. Sökordsförteckning D 1 VIII

11 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Avsedd användning Motordrivsteget (Single Field Controller, drivsteg för kontroll av enskilda drivenheter) av typ SFC DC... CO fungerar som positioneringssystem och positionsregulator för den elektromekaniska minisliden av typ SLTE, det elektromekaniska gripdonet av typ HGPLE samt gripdon och vridmoduler av typ GEH och DEF av fabrikat Sommer med aktivering via fältbussen CANopen. Fältbussgränssnittet stöder Festos fältbussprofil för hantering och positionering (FHPP) och möjliggör alternativt användning av profil DS 402 som definierats av CIA. De Säkerhetstekniska" anvisningarna och användnings föreskrifterna för de aktuella komponenterna och modulerna måste följas. Följ även säkerhetsanvisningarna i bruksanvisnin Drehmodulgarna för de komponenter som används. SFC DC och de moduler och kablar som ansluts ska endast användas enligt följande: på avsett sätt endast inom industrin i originaltillstånd utan egna modifieringar. Endastdeombyggnader och förändringar som beskrivs i produktdokumentationen är godkända. i tekniskt felfritt tillstånd. Vid anslutning av i handeln förekommande tillsatskomponenter, som t.ex. givare och aktuatorer, skaangivna gränsvärden för tryck, temperaturer, elektriskadata, moment etc. följas. Beakta de normer som anges i respektive kapitel samt gällande arbetarskyddsföreskrifter och nationella bestämmelser. IX

12 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter Vid idrifttagning och programmering av positioneringssystem ska säkerhetsföreskrifterna i den här beskrivningen följas samt i beskrivningarna för de övriga komponenterna som används. Användaren måste se till att inga personer befinner sig i närheten av anslutna aktuatorer eller drivsystemet. Riskområdet måste märkas med lämpliga avspärrningar eller varningsskyltar. Varning Elektromekaniska linjärenheter kan förflyttas med stor kraft och hastighet. Kollisioner kan leda till svåra personskador eller till att komponenter förstörs. Se till att ingen kan sticka in händerna i området kring linjärenheterna eller kring andra anslutna aktuatorer och att inga föremål finns i rörelseområdet så länge systemet är anslutet till en kraftkälla. Vid användning i säkerhetsapplikationer krävs ytterliga skyddsåtgärder. I Europa måste t.ex. de standarder som anges i EG maskindirektivet följas. Om inga ytterligare åtgärder vidtas enligt föreskrivna minimikrav lämpar sig inte produkten som säkerhetsrelevant del av styrsystem. Varning Fel i parameterinställningen kan leda till personskador och materiella skador. Aktivera inte regulatorn förrän drivsystemet har installerats och ställts in korrekt. X

13 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Målgrupp Denna beskrivning vänder sig enbart till yrkeskunniga inom styr och reglerteknik som har erfarenhet av installation, idrifttagning, programmering och diagnos av positioneringssystem. Service Kontakta närmaste Festo serviceavdelning eller mejla till följande e postadress vid eventuella tekniska problem: Leveransinnehåll I leveransen av motordrivsteget SFC DC ingår: Motordrivsteg, med manöverpanel som tillval Användarpaket på CD skiva: Manualer Festo Configuration Tool med plugin programmet SFC DC Snabböversikt Följande tillbehör finns (se bilaga A.2): Anslutningskablar och fältbusskontakter Fästelement Manual i pappersformat XI

14 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Viktiga användaranvisningar Riskkategorier Denna manual innehåller anvisningar om möjliga faror som kan uppträda vid felaktig användning av produkten. Anvisningarna är märkta med ett signalord (Varning,Observera, Information), texterna är skuggade och dessutom märkta med ett piktogram. Vi skiljer mellan följande typer av riskanvisningar: Varning... innebär att svåra person och sakskador kan uppstå, ominte anvisningen följs. Observera... innebär att person och sakskador kan uppstå, ominteanvisningen följs. Information... innebär att sakskador kan uppstå, om inte anvisningen följs. Dessutom markerar det efterföljande piktogrammet textavsnitt, som beskriver aktiviteter med elektrostatiskt känsliga komponenter: Elektrostatiskt känsliga komponenter: Felaktig hantering kan leda till att enheten skadas. XII

15 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Märkning av speciella informationer Följande piktogram markerar textavsnitt som innehåller speciella informationer: Piktogram Information: Rekommendationer, tips och hänvisningar till andra informationskällor. Tillbehör: Uppgifter om nödvändigt eller lämpligt tillbehör till Festos produkt. Miljö: Information om miljövänlig användning av Festo produkterna. Textmarkeringar Listpunkter markerar aktiviteter som kan genomföras i valfri ordningsföljd. 1. Siffror markerar aktiviteter som skall genomföras i ordningsföljd. Citationstecken markerar allmänna uppräkningar. XIII

16 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Information om motordrivsteget SFC DC Denna beskrivning innehåller information om funktionssätt, montering, installation, idrifttagning och diagnos av elektriska positioneringsmotorer med motordrivsteget SFC DC... CO med fältbussgränssnitt CANopen. Information om komponenter, t.ex. minisliden SLTE... eller referensgivaren, finns i bruksanvisningen som medföljer respektive produkt. Ämnesområde Benämning Innehåll Användarpaket med snabbhandledning och Manualer FCT med PlugIn SFC DC på CD skiva Beskrivning Hjälpsystem för mjukvaran Bruksanvisningar Ytterligare manualer P.BE SFC DC UDOK Motordrivsteg SFC DC med CANopen gränssnitt P.BE SFC DC CO... Hjälpen Festo Configuration Tool (ingår i FCT programvaran). Minislid typ SLTE..., Gripdon typ HGPLE..., Drivenheter av fabrikat Sommer. Motordrivsteg SFC DC medandra kommunikationsgränssnitt P.BE SFC DC IO..., P.BE SFC DC PB..., etc. Snabbhandledning: Viktig information om idrifttagning och översiktsinformation. Beskrivningar: Innehåll enligt nedanstående beskrivning. FCT med PlugIn SFC DC: FestoConfiguration Tool med anpassad PlugIn SFC DC. Installation, idrifttagning och diagnos av elektromekaniska linjärenheter med motordrivsteget SFC DC med kommunikation via CANopen. Funktionsbeskrivningar till konfigurationsprogrammet Festo Configuration Tool. Montering och idrifttagning av den elektriska drivenheten. Installation, idrifttagning och diagnos av linjärenheter med motordrivsteget SFC DC med kommunikation via I/O gränssnitt resp. via motsvarande fältbuss. Tab.0/1: Dokumentation till SFC DC XIV

17 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Information om versionen Hårdvaruversionen ger versionsinformation om elektroniken i SFC DC. Versionsnumret för det fasta programmet ger versionsinformation om operativsystemet i SFC DC. Så här hittar du uppgifter om versionsnummer: Hårdvaruversion och version av fast program anges i Festo Configuration Tool under Enhetsinformation" när enheten är ansluten till SFC DC Version av fast program på manöverpanelen under [Diagnostic] [SW Information]. Version av fast program fr.o.m. Vilka nya funktioner finns det? Vilket FCT PlugIn? V4.02 Motordrivsteg med CANopen gränssnitt typ SFC DC... CO från hårdvaruversion 2.0 kan hantera 1) elektromekaniska minislider, t.ex. SLTE 10.../SLTE elektromekaniska gripdon, t.ex. typ HGPLE elektromekaniska gripdon och vridmoduler av fabrikat Sommer Dessutom stöds användardefinierade slaglängder, kuggväxelvarianter, och spindelstigningar för specialutföranden. Utökade parametrar, se bilaga B. V2.00 Motordrivsteg med CANopen gränssnitt typ SFC DC... CO, stöder elektromekaniska minislider, t.ex. SLTE 10.../SLTE elektromekaniska gripdon, t.ex. typ HGPLE Kraftreglerings för gripdon med extra parametrar. Ändrade objekt: 2040h, 2041h (tidigare 6067h, 6068h). Nedladdning av fast program möjlig via FCT. V1.10 Motordrivsteg med CANopen gränssnitt typ SFC DC... CO, stöder elektromekaniska minislider, t.ex. SLTE / SLTE fr.o.m. SFC DC V3.0.0 fr.o.m. SFC DC V2.3.0 fr.o.m. SFC DC V ) Stöd för ytterligare drivenheter är under utveckling. De drivenheter som stöds för närvarande framgår av [Axis type] på manöverpanelen (se kapitel 4.5, Tab.4/15 och Tab.4/16) resp. FCT PlugIn (inställningar för drivenhetstyp" och dimension"). Tab.0/2: Versioner av fast program XV

18 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Produktspecifika begrepp och förkortningar Följande produktspecifika begrepp och förkortningar används i den här beskrivningen. Fältbusspecifika förkortningar, se Tab.0/4 nedan. Begrepp/förkortning 0 signal 1 signal Drivenhet Driftsätt Drivsystem Drivsteg EMC Festo Configuration Tool (FCT) Festo Handling and Positioning Profile (FHPP) Festo Parameter Channel (FPC) FHPP standard HGPLE... Betydelse 0 V signal på in eller utgången (positiv logik, motsvarar LOW). 24 V signal på in eller utgången (positiv logik, motsvarar HIGH). Mekanisk komponent i en drivenhet som överför drivkraften för rörelsen. En drivenhet möjliggör montering och kontroll av arbetslasten och montering av en referensgivare. Typ av kontrollsätt eller internt driftsätt för drivsteget. Typ av kontrollsätt: satsval, direktkommando Regulatorns driftsätt: Position Profile Mode, Profile Torque Mode... Fördefinierade förlopp: Homing Mode, Demo Mode... Komplett aktuator bestående av motor, pulsgivare och drivenhetet, med tillvalsväxel, ev. med drivsteg. Den elektromekaniska minisliden SLTE är en integrerad enhet som består av motor, pulsgivare, växel och minislid. Innehåller effektelektronik + regulator + positioneringssystem, analyserar givarsignaler, beräknar rörelser och krafter och upprätthåller spänningsförsörjning till motorn via effektelektroniken. Elektromagnetisk kompatibilitet. Program med enhetlig projekt och datahantering för alla enhetstyper som stöds. Respektive enhets karakteristiska egenskaper stöds av plugin program med nödvändiga beskrivningar och dialogrutor. Enhetlig fältbussdataprofil för positioneringssystem från Festo. Parameteråtkomst enligt Festo Handling und Positioning Profil" (I/OMessaging, om så önskas med ytterligare 8 byte I/O) Definierar förloppskontroll enligt Festo Handling and Positioning Profil" (I/O Messaging 8 byte I/O) Typbeteckning, elektromekaniskt gripdon. XVI

19 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Begrepp/förkortning HMI I O I/O Inlärningsläge (Teach mode) Joggdrift Kraftdrift (Profile Torque Mode) Matningsspänning, logikspänning MMI Nollpunkt (AZ) Positioneringsdrift (Profile Position Mode) Projektnollpunkt (PZ) (Project Zero point) Pulsgivare Referenskörning Referenskörning (Homing mode) Betydelse Human Machine Interface (människa maskin gränssnitt (MMI)), t.ex.manöverpanelen med LCD display och manöverknappar. Ingång. Utgång. In och/eller utgång. Driftsätt för inställning av positioner genom att köra till målpositionen, t.ex. vid generering av positionssatser. Manuell körning i positiv eller negativ riktning (gäller endast fältbussvarianter för SFC DC via fältbussen resp. endast med FCT eller manöverpanelen). Driftsätt för att utföra ett direkt kommando för kraftkontroll (open loop transmission control) genom att reglera motorströmmen. Lastspänningen försörjer drivstegets effektelektronik och därmed motorn. Logikspänningen försörjer drivstegets utvärderings och kontrollogik. Människa/maskin gränssnitt, se HMI". Referenspunkt för programändlägena och för projektnollpunkten PZ. Nollpunkten AZ definieras av ett förinställt avstånd (offset) till referenspunkten REF. Driftsätt för att utföra en positionssats eller ett direkt kommando för positionsreglering (closedlooppositioncontrol) Referenspunkt för alla positioner vid positioneringskommandon. Projektnollpunkten PZ utgör basen för alla absoluta positionsangivelser (t.ex. i positionssatstabellen eller vid direkt kontroll via styrsystems /diagnosgränssnitt). PZ definieras av ett inställbart avstånd (offset) till nollpunkten. På SFC DC: magnetisk impulsgivare (inkrementalgivare). Elektriskasignaler genereras och skickas till drivsteget, som beräknar positionen och hastigheten utifrån de mottagna signalerna. Positionering som fastställer referenspunkten och därmed basen för drivenhetens måttreferenssystem. Definition av drivenhetens måttreferenssystem XVII

20 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Begrepp/förkortning Referenskörningsmetod Referenspunkt (REF) Referensgivare SLTE... PLC Positionssats Programändläge Betydelse Metod för att fastställa referenspositionen: mot fast anslag (överströms /hastighetsutvärdering) eller med referensgivare. Referenspunkt för det inkrementella mätsystemet. Referenspunkten definierar ett känt läge respektive en känd position inom drivenhetens förflyttningssträcka. Extern givare som fastställer referenspunkten och ansluts direkt till drivsteget. Typbeteckning, elektromekanisk minislid. Styrsystem med programmerbart minne; kort: styrsystem (ävenipc:industri PC). Körkommando som är definierat i positionssatstabellen och består av målposition, positioneringssätthastighet och acceleration. Programmerbar slaglängdsbegränsning (referenspunkt = nollpunkt) Programändläge, positivt: max. gränsposition för rörelsen i positiv riktning; får inte överskridas vid positioneringar. Programändläge, negativt: min. gränsposition i negativ riktning; får inte underskridas vid positioneringar. Tab.0/3: Begrepp och förkortningar för SFC DC XVIII

21 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter CANopen specifika begrepp och förkortningar Begrepp/förkortning 0x1234 eller 1234h BCD EDS LSB MSB Termineringsmotstånd Betydelse Hexadecimala tal är markerade med 0x" framför eller med h" bakom. Binärkodat decimaltal (binary coded decimal) Electronic Data Sheet innehåller de specifika egenskaperna för slaven (t.ex. antal I/O, parametrar osv.). Least Significant Bit (bit med lägst värde) Most Significant Bit (bit med högst värde) Motstånd för att minimera signalreflektioner. Termineringsmotstånd måste vara installerade respektive tillkopplade vid bussegmentens kabeländar. Tab.0/4: Förteckning över begrepp och förkortningar för CANopen XIX

22 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter XX

23 Systemöversikt Kapitel 1 1 1

24 1. Systemöversikt Innehållsförteckning 1.1 Positionering med elektromekaniska drivenheter Komponenter Styr och reglerfunktioner Driftsäkerhet Uppbyggnad för SFC DC Måttreferenssystem Referenspunkter och arbetsområde Tecken och riktningar Referenskörning Fältbusskommunikation FHPP och DS Datautbyte i CANopen Dataprofiler FHPP och DS

25 1. Systemöversikt 1.1 Positionering med elektromekaniska drivenheter Motordrivsteget av typ SFC DC... CO med fältbussgränssnitt CANopen möjliggör positionering av den anslutna elektromekaniska drivenheten: Enligt Festo Handling and Positioning Profile: Via satsval: I max 31 positionssatser (+referenskörning) med separat inställbar hastighet, acceleration och retardation. Via direktkommando: Positioneringskommandot förs över direkt i I/O telegrammet via fältbussen med motsvarande börvärden. Enligt enhetsprofilen DS 402 från användarorganisationencia. Parameterinställning och idrifttagning av SFC DC kan utföras på följande sätt: Direkt via manöverpanelen (endast SFC DC... H2...). Via RS232 gränssnittet (med FCT programmet). Via fältbuss (se kapitel 5.4 ff). Anslutningen till en överordnad PLC/IPC under drift sker via fältbussen CANopen. 1 3

26 1. Systemöversikt Manöverpanel (endast SFC DC... H2...) Via manöverpanelen är alla funktioner som krävs för idrifttagning, parameterinställning, diagnos och manövrering åtkomliga direkt på SFC DC... Positionssatser och parametrar kan redigeras via menyfönster på manöverpanelen. När positionerings systemet är komplett monterat kan man med hjälp av Teach In funktioner enkelt köra till positioner och spara dessa i positionssatstabellen. Information om manöverelementen och om manöver panelens menystruktur finns i kapitel 4, beskrivning av idrifttagning med manöverpanelen från kapitel 5.2 och framåt. Festo Configuration Tool (FCT) Festo Configuration Tool (förkortas FCT) är den programplattform som används för konfiguration och idrifttagning av olika komponenter eller enheter från Festo. FCT består av följande delar: En plattform som programstart och åtkomstpunkt med enhetlig projekt och datahantering för alla enhetstyper som kan användas. Ett plugin program som är anpassat till respektive enhetstyp (t.ex. SFC DC) med nödvändiga beskrivningar och dialogrutor. Plugin programmen hanteras och startas från plattformen. Med hjälp av plugin programmet SFC DC för FCT genomförs alla nödvändiga steg för idrifttagning av en SFC DC. I kapitel ges en översikt över idrifttagning med FCT. Hjälpen till FCT innehåller fullständig information om hur Festo Configuration Tool används. De enhetsspecifika plugin programmen har egna hjälpfiler. 1 4

Motorcontroller SFC LACI. Manual. Motorcontroller. Typ SFC LACI... PB (PROFIBUS) Manual 567 379 [742 421]

Motorcontroller SFC LACI. Manual. Motorcontroller. Typ SFC LACI... PB (PROFIBUS) Manual 567 379 [742 421] Motorcontroller SFC LACI Manual Motorcontroller Typ SFC LACI... PB (PROFIBUS) Manual 567 379 sv 0812NH [742 421] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original.......................................

Läs mer

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... DN. Beskrivning 553 535 [717 230]

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... DN. Beskrivning 553 535 [717 230] Motorenhet MTR DCI Beskrivning Typ MTR DCI... DN Beskrivning 553 535 sv 0705NH [717 230] Adobe och Reader DeviceNet Allen Bradley är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v3 Inledning Copyright 2012 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst, Germany Versionsnummer:

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: 80720707 SV UTGÅVA: 02/2015 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010

Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010 Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Installation/idrifttagande 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Funktionsbeskrivning och anslutningsanvisningar

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3123 Smartec, mäter jordmotstånd med 4-polsmetoden, jordtag (1 eller 2 tänger) samt ström Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem IBScontrol Intelligent Battery Management System Innehållsförteckning SV Svenska Allmänna Anvisningar... 3 Leveransomfattning... 4 Utbyggnadssats...

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

E-Nummer katalog. Batteribackup för brand och rökluckor

E-Nummer katalog. Batteribackup för brand och rökluckor E-Nummer katalog Batteribackup för brand och rökluckor EN 54-4: 1997+A1:2002+A2:2006: Fire detection and fire alarm systems. Part 4: Power supply equipment EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems.

Läs mer

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual 1 All information i följande manual gäller vid publikationstillfället och kan utan förvarning ändras. Vi rekommenderar därför att ni innan

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL metso SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) INNEHÅLL 1 KOMPONENTPLACERING... 3 2 BESKRIVNING... 4 3 TEKNISKA DATA... 4

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas).

Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas). 03-10-14/TFE CJ, BT, BaE, SG Laboration i kurs Tillämpad reglerteknik Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet PID - NIVÅREGLERING AV TANK Målsättning Målet med denna laboration

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

BRUKSANVISNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 Utgåva 1 Svenska

BRUKSANVISNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 Utgåva 1 Svenska BRUKSANVISNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delnummer 34384 Utgåva 1 Svenska INNEHÅLL Installation (Alla modeller med 3 N m, 10 N m och 25 N m) 2 Användning (43250, 43251 & 43252) 3 Användning (43253, 43254

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer