Angående delegationer - utdrag ur: Integrerad Arbetsmiljö- och miljöplan - Institutionen för ekologi och geovetenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Angående delegationer - utdrag ur: Integrerad Arbetsmiljö- och miljöplan - Institutionen för ekologi och geovetenskap"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för ekologi och geovetenskap INTEGRERAD ARBETSMILJÖ- OCH MILJÖPLAN Angående delegationer - utdrag ur: Integrerad Arbetsmiljö- och miljöplan - Institutionen för ekologi och geovetenskap Organisation och verksamhet Institutionen bildades 1999 efter sammanslagning av de tidigare institutionerna för ekologisk botanik, ekologisk zoologi samt forskargrupperna för naturgeografi och miljöförändringsanalys. Institutionens huvudsakliga uppgift är att bedriva forskning och forskarutbildning. Sammantaget arbetar c:a 130 personer vid institutionen men därutöver är c:a 25 tillfälligt anställda under fältarbetssäsongen. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i KBC/Fysiologihuset. Viss verksamhet (en halvtidsanställd) sker i verkstad, Biologihuset. Enheten för landskapsekologi är lokaliserad i Uminova Science Park. Institutionen har också personal som är verksam vid Umeå Marina Forskningscentrum (UMF) i Norrbyn och inom CIRC som är lokaliserat till Abisko Naturvetenskapliga Station (ANS). Dessa utgör egna arbetsmiljöområden. Anställda vid CIRC, omfattas av det arbetsmiljöarbete som sker av Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) vid ANS enligt vad som framgår av programmet för Internkontroll av arbetsmiljön vid Abisko Naturvetenskapliga Station. KVA:s ansvar berör främst den fysiska arbetsmiljön. KVA har inte ansvar för frågor som står utanför ANS kontroll, till vilka hör delar av den psykosociala miljön eller omständigheter som är direkt kopplade till externa arbetstagares arbetsuppgifter, exempelvis arbetsmiljöfrågor i samband med fältarbete. Institutionen för ekologi och geovetenskap har därför ansvar för arbetsmiljön för CIRC-anställda i lika mån som övriga anställda i frågor som ej omfattas av ANS internkontrollprogram. Kontakter mellan personal vid CIRC och institutionen, i frågor som rör arbetsmiljön, bör ske med ämnesansvariga för naturgeografi och miljöförändringsanalys till vilka CIRC-grupperna är kopplade eller med institutionens lokala arbetsplatsombud vid CIRC eller institutionens arbetsmiljöombud i Umeå. CIRC-anställda har rätt till utvecklingssamtal med ämnesområdesansvarig vid institutionen. Verksamheten inom institutionen omfattar kontorsarbete, laboratoriearbete inkl. verkstadsarbete och fältarbete. Personalen ges möjlighet till delaktighet i planering och utveckling av institutionens verksamhet på ett flertal sätt. Institutionen har ett tiotal arbetsgrupper för bland annat arbetsmiljö-, datasystem-, informations-, jämställdhets-, utbildnings- och personalfrågor. Dessa är sammansatta med hänsyn till personalkategorier, jämställdhet, mm. Styrelsemöten föregås av möten i personalkategorierna då aktuella ärenden tas upp till diskussion. Varje månad hålls institutionsmöten och varje vecka hålls veckomöten där information ges och synpunkter inhämtas. Institutionsdagar genomförs årligen. All institutionsinformation sprids via nätet genom ett väl fungerande system.

2 Organisation av arbetsmiljöarbetet inom EG Prefekten har delegerat ansvaret för arbetsmiljön vid institutionen till biträdande prefekt enligt kontrakt mellan dekanus, prefekt (Ingemar Renberg) och biträdande prefekt (Kristin Palmqvist). Eftersom institutionens storlek gör det omöjligt för biträdande prefekt att utöva daglig tillsyn över arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet, har många arbetsmiljöfrågor delegerats till ämnesområdesansvariga (Bil. 2). Dessa har i sin tur delegerat arbetsuppgifter till olika personer inom organisationen (Bil. 2). Institutionen har även en arbetsmiljögrupp, som delegeras uppgifter från biträdande prefekt. Delegationerna innebär att uppgifter och ansvar lämnats över till gruppen, men fortfarande har biträdande prefekt det yttersta ansvaret. Arbetsmiljögruppen bevakar att arbetsmiljöfrågor samt frågor som gäller miljöanpassning av institutionens verksamhet hanteras enligt universitetets arbetsmiljö/miljöpolicy och institutionens arbetsmiljöplan. Arbetsuppgifterna är vidare: att verka för att institutionens arbetsmiljömål realiseras i det dagliga arbetet på institutionen att ta egna initiativ till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på institutionen att utreda hur miljöanpassningen av institutionens verksamhet kan utvecklas att verka för att institutionens personal får nödvändig utbildning i arbetsmiljö- och miljöfrågor att se till att informationsflödet om arbetsmiljöfrågor fungerar inom institutionen. Detta innefattar såväl att se till att arbetsmiljöinformation från ledning till personal fungerar, som att se till att rutiner för rapportering av arbetsmiljöproblem från personal till arbetsmiljöansvariga fungerar. Vid behov kan gruppen fungera som informationsförmedlare. att leda arbetet med revideringar av institutionens arbetsmiljö- och miljöplan Gruppen bör bestå av 6-8 personer och omfatta följande funktioner: Sammankallande, ansvarig för arbetsmiljöronder, brandskyddsombud, miljörepresentant samt arbetsmljöombud. Arbetsmiljöombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och utses av de fackliga organisationerna eller om så inte är möjligt av T/A-, doktorand-, lärare/forskarkorporationerna inom institutionen. I möjligaste mån bör alla arbetsmiljöombud vid institutionen ingå i arbetsmiljögruppen. Om så inte är fallet bör ombudet fortlöpande informeras om gruppens verksamhet samt vid behov delta i gruppens möten som adjungerad. Av skriften Lokalt arbetsmiljöavtal för Umeå universitet framgår vad prefekten och andra representanter för arbetsgivaren har för ansvar, samt vilken roll arbetsmiljöombuden har. Miljörepresentanten ansvarar för institutionens miljöarbete och utses av biträdande prefekt tillsammans med institutionens personal. Regler och rutiner i arbetsmiljöfrågor vid institutionen finns redovisade i Bil. 1. Organisationen av arbetsmiljöarbetet framgår av organisationsschema och delegationer, Bil. 2. Till delegationer av laboratorieansvar bifogas en vägledning för riskbedömning, upprättande av föreskrifter, m m (Bilaga 7). Mål och handlingsprogram för arbetsmiljö och miljö finns återfinns i Bil. 3 resp. Bil. 4. OBS! Alla bilagor är inte med i detta dokument då endast delegationer är av intresse.

3 DELEGERING AV ARBETSMILJÖFRÅGOR FRÅN BITRÄDANDE PREFEKT TILL ÄMNESOMRÅDESANSVARIGA Ämnesområdesansvariga Mats Jansson Ingemar Renberg Lennart Persson Christer Nilsson Naturgeografi Miljöförändringsanalys Ekologi Landskapsekologi I egenskap av biträdande prefekt uppdrar jag åt ämnesområdesansvariga (enligt ovanstående förteckning) att handha arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inom respektive ämnesområde. Uppgiften omfattar att säkerställa att arbetsmiljön är god och att verksamheten bedrivs under iakttagande av gällande lagar och föreskrifter att personalen, även tillfälligt anställda och studenter som arbetar inom forskningsprojekt, är informerad om säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och vid fältarbeten att arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö. Som ett led i detta ingår att genomföra medarbetarsamtal att arbeta för en god fysisk arbetsmiljö genom att tillse att arbetsplatsen uppfyller krav vad gäller ergonomi, belysning, buller, mm att tillse att krav på laboratoriesäkerhet samt säkerhet vid fältarbeten uppfylls att till biträdande prefekt rapportera om brister och åtgärder inom arbetsmiljöområdet att till biträdande prefekt rapportera tecken på ohälsa hos personalen att bidra till att arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inom institutionen utvecklas genom att vid veckomöten ta upp frågor som har relevans för hela institutionen.

4 Ämnesområde: Landskapsekologi Ansvarig för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor: Christer Nilsson Delegering från: Christer Nilsson Delegering till: Marcus Åström Laboratorielokaler på bottenplan i Uminova Science Park, rum G105 och G göra riskbedömning av och utarbeta föreskrifter för verksamhet i rum G105 och G106-8 så att den sker på ett säkert, hälsosamt och miljöriktigt sätt tillse att kemikalier och annan materiel hanteras och förvaras på korrekt sätt tillse att information om giftighet, explosionsrisker, mm hos de kemikalier som används finns tillgängliga i laboratorierna tillse att information om åtgärder vid olyckor finns anslagen i lokalerna tillse att för verksamheten nödvändig säkerhetsutrustning finns i lokalerna tillse att avfall hanteras på ett säkert och miljöriktigt sätt och att rutiner för återvinning upprättas kontrollera och dokumentera att ögondusch fungerar (en gång/halvår). kontrollera och dokumentera att dragskåp fungerar och ombesörja att flödesmätningar genomförs (en gång/år). verka för ett säkerhetstänkande hos all personal som vistas på laboratorierna Arbetsmiljögruppen, EG. Christer Nilsson

5 DELEGERING AV RUMSANSVAR Ämnesområde: Landskapsekologi Ansvarig för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor: Christer Nilsson Delegering från: Christer Nilsson Delegering till: Elisabet Carlborg Förrådslokaler på bottenplan i Uminova Science Park, rum G111 och G112. göra riskbedömning av och utarbeta föreskrifter för verksamhet i rum G111 och G112 så att den sker på ett säkert, hälsosamt och miljöriktigt sätt tillse att materiel hanteras och förvaras på korrekt sätt tillse att information om eventuella risker hos det material som förvaras finns tillgängliga i lokalerna tillse att information om åtgärder vid olyckor finns anslagen i lokalerna tillse att för verksamheten nödvändig säkerhetsutrustning finns i lokalerna verka för ett säkerhetstänkande hos all personal som vistas i lokalerna Arbetsmiljögruppen, EG. Christer Nilsson

6 Ämnesområde: Miljövetenskap Ansvarig för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor: Ingemar Renberg Delegering från: Ingemar Renberg Delegering till: Annika Holmgren Frysrum på plan 2 samt plan 5 i KBC disponerade av Miljöförändringsanalys göra riskbedömning av och utarbeta föreskrifter för verksamhet i frysrum så att den sker på ett säkert, hälsosamt och miljöriktigt sätt tillse att aktuella larmlistor finns anslagna på dörrarna till frysarna verka för ett säkerhetstänkande hos all personal som vistas i frysrummen Arbetsmiljögruppen, EG. Ingemar Renberg

7 Ämnesområde: Miljövetenskap Ansvarig för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor: Ingemar Renberg Delegering från: Ingemar Renberg Delegering till: Erik Nyholm KB5B11 göra riskbedömning av och utarbeta föreskrifter för laboratorieverksamheten i rum KB5B11 så att den sker på ett säkert, hälsosamt och miljöriktigt sätt tillse att kemikalier och annan materiel hanteras och förvaras på korrekt sätt tillse att information om giftighet, explosionsrisker, mm hos de kemikalier som används finns tillgängliga i laboratoriet tillse att information om åtgärder vid olyckor finns anslagen i laboratoriet tillse att för verksamheten nödvändig säkerhetsutrustning såsom ögonsköljflaskor finns i laboratoriet tillse att avfall hanteras på ett säkert och miljöriktigt sätt och att rutiner för återvinning upprättas tillse att dragskåp fungerar. Den årliga flödesmätningen och dokumentationen av denna utförs av Grete Algesten och Veronika Gählman kontrollera och dokumentera att gasventiler och ledningar fungerar (en gång/år) verka för ett säkerhetstänkande hos all personal som vistas på laboratoriet Arbetsmiljögruppen, EG. Ingemar Renberg

8 Ämnesområde: Miljövetenskap Ansvarig för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor: Ingemar Renberg Delegering från: Ingemar Renberg Delegering till: Veronika Gählman KB5B5 (inkl vågrum och torkskåpsrum) KB5B10 (Hg-lab) KB5B6 (mikroskoprum) göra riskbedömning av och utarbeta föreskrifter för laboratorieverksamheten i rum KB5B5 (inkl vågrum och torkskåpsrum), KB5B10 (Hg-lab) och KB5B6 (mikroskoprum) så att den sker på ett säkert, hälsosamt och miljöriktigt sätt tillse att kemikalier och annan materiel hanteras och förvaras på korrekt sätt tillse att information om giftighet, explosionsrisker, mm hos de kemikalier som används finns tillgängliga i laboratorierna tillse att information om åtgärder vid olyckor finns anslagen i laboratorierna tillse att för verksamheten nödvändig säkerhetsutrustning såsom ögonsköljflaskor finns i laboratorierna tillse att avfall hanteras på ett säkert och miljöriktigt sätt och att rutiner för återvinning upprättas kontrollera och dokumentera att nödduschar och ögonduschar fungerar (en gång/halvår). Denna uppgift utförs gemensamt av Veronika Gählman och Grete Algesten för samtliga installationer i lokaler tillhörande ämnesområdena naturgeografi och miljöförändringsanalys (inklusive ögonduschar i laboratorierna) kontrollera och dokumentera att dragskåp fungerar och ombesörja att flödesmätningar genomförs (en gång/år). Denna uppgift utförs gemensamt av Veronika Gählman och Grete Algesten för samtliga dragskåp i lokaler tillhörande ämnesområdena naturgeografi och miljöförändringsanalys. kontrollera och dokumentera att gasventiler och ledningar fungerar (en gång/år) verka för ett säkerhetstänkande hos all personal som vistas på laboratorierna Arbetsmiljögruppen, EG. Ingemar Renberg

9 Ämnesområde: Naturgeografi Ansvarig för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor: Mats Jansson Delegering från: Mats Jansson Delegering till: Grete Algesten KB5B8 (vattenlaboratorium) KB5B9 (diskrum) göra riskbedömning av och utarbeta föreskrifter för laboratorieverksamheten i rum KB5B9 och KB5B9 så att den sker på ett säkert, hälsosamt och miljöriktigt sätt. tillse att kemikalier och annan materiel hanteras och förvaras på korrekt sätt tillse att information om giftighet, explosionsrisker, mm hos de kemikalier som används finns tillgängliga i laboratorierna tillse att information om åtgärder vid olyckor finns anslagen i laboratorierna tillse att för verksamheten nödvändig säkerhetsutrustning såsom ögonsköljflaskor finns i laboratorierna tillse att avfall hanteras på ett säkert och miljöriktigt sätt och att rutiner för återvinning upprättas kontrollera och dokumentera att nödduschar och ögonduschar fungerar (en gång/halvår). Denna uppgift utförs gemensamt av Grete Algesten och Veronika Gählman för samtliga installationer i lokaler tillhörande ämnesområdena naturgeografi och miljöförändringsanalys (inklusive ögonduschar i laboratorierna) kontrollera och dokumentera att dragskåp fungerar och ombesörja att flödesmätningar genomförs (en gång/år). Denna uppgift utförs gemensamt av Grete Algesten och Veronika Gählman för samtliga dragskåp i lokaler tillhörande ämnesområdena naturgeografi och miljöförändringsanalys. kontrollera och dokumentera att gasventiler och ledningar fungerar (en gång/år) verka för ett säkerhetstänkande hos all personal som vistas på laboratorierna Arbetsmiljögruppen, EG: Mats Jansson

10 Ämnesområde: Ekologi Ansvarig för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor: Lennart Persson Delegering från: Lennart Persson Delegering till: Se följande förteckning (ej med i denna sammanställning) Se följande förteckning göra riskbedömning av och utarbeta föreskrifter för verksamheten så att den sker på ett säkert, hälsosamt och miljöriktigt sätt. tillse att kemikalier och annan materiel hanteras och förvaras på korrekt sätt tillse att information om giftighet, explosionsrisker, mm hos de kemikalier som används finns tillgängliga i laboratorierna tillse att information om åtgärder vid olyckor finns anslagen i laboratorierna tillse att för verksamheten nödvändig säkerhetsutrustning såsom ögonsköljflaskor finns i laboratorierna tillse att avfall hanteras på ett säkert och miljöriktigt sätt och att rutiner för återvinning upprättas kontrollera och dokumentera att nödduschar och ögonduschar fungerar (en gång/halvår) kontrollera och dokumentera att dragskåp fungerar och ombesörja att flödesmätningar genomförs (en gång/år) kontrollera och dokumentera att gasventiler och ledningar fungerar (en gång/år) verka för ett säkerhetstänkande hos all personal som vistas på laboratorierna Arbetsmiljögruppen, EG:

11 Bilaga 7 Vägledning - Laboratorieansvarig Vägledning för utformning av föreskrifter för laboratoriearbete vid Institutionen för Ekologi och geovetenskap, Umeå universitet. Med laboratoriearbete menas här i stort sett all verksamhet som utförs i gemensamma lokaler, dvs förutom i traditionella laboratorier även i sorteringsrum, torkrum, vågrum, djurrum, växthus, klimatrum, kylrum, frysrum, förråd etc. Vägledning till laboratorieansvarig riskbedömningen av laboratoriearbetet ska omfatta alla aspekter på verksamheten, t ex hantering av kemikalier, elektricitet, strålning, försöksdjur, höga och låga tryck eller temperaturer, fysisk och psykisk belastning m m. riskbedömningen görs vid behov i samråd med överordnad eller person med särskild kompetens riskbedömningen skall dokumenteras och dokumentationen skall förvaras så att den kan uppvisas för Arbetsmiljöinspektionen riskbedömningen skall omprövas regelbundet och vid behov (t ex vid förändringar av arbetet eller vid tillbud) föreskrifterna för laboratoriearbetet utformas med riskbedömningen som grund skylt med föreskrifter för laboratoriearbetet ska sättas upp på synlig plats i rummet alla som arbetar och vistas i laboratoriet (gäller t ex även städ- och servicepersonal) skall informeras om föreskrifterna separata skyltar med risk- och skyddsinformation ska sättas upp vid anordningar som kan medföra särskild fara dokumentation efter kontroller av nödduschar, dragskåp och gas förvaras lämpligen vid anordningen i fråga Information om riktlinjer för riskbedömning finns på Arbetsmiljögruppens hemsidor: Arbetsmiljögruppen vid institutionen kan kontaktas vid allmänna frågor kring laboratorieansvar. Vid detaljfrågor om riskbedömning etc., kan universitetets miljösamordnare, Marie Adsten (http://www.umu.se/umu/lokal/personal/marie.html), rådfrågas.

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Dokument antaget av institutionsstyrelsen den xxxx 2012. 1. Målsättning/policy Arbetsmiljön vid Biologiska Institutionen skall vara god.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Arbetsmiljöpolicy Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Målsättning En atmosfär av delaktighet skall råda hos både personal, forskare, gästforskare och studenter. Institutionens strävan är att

Läs mer

Utgångspunkter. Uppsala 2013-04-22 Ulf Lagercrantz, prefekt IEG Irene Söderhäll, prefekt IOB Mats Björklund, föreståndare ILAG

Utgångspunkter. Uppsala 2013-04-22 Ulf Lagercrantz, prefekt IEG Irene Söderhäll, prefekt IOB Mats Björklund, föreståndare ILAG Uppsala 2013-04-22 Ulf Lagercrantz, prefekt IEG Irene Söderhäll, prefekt IOB Mats Björklund, föreståndare ILAG Plan för arbetsmiljöarbete 2013 Evolutionsbiologiskt centrum (EBC): Institutionen för ekologi

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2009-2011

Arbetsmiljöplan 2009-2011 Arbetsmiljöplan 2009-2011 Ekologi, miljö och geovetenskap Reviderad version 2011-03-01 - inklusive aktivitetsplan för arbetsmiljöarbetet 2011 Beslutsdatum revision: 2011-03-11 Dnr EMG: 10-91-09 Arbetsmiljöplan

Läs mer

Checklista för kartläggning av arbetsmiljön. Checklistan används som underlag vid fysisk och/eller ergonomisk kartläggning.

Checklista för kartläggning av arbetsmiljön. Checklistan används som underlag vid fysisk och/eller ergonomisk kartläggning. 20070307 1 / 5 Checklista för kartläggning av arbetsmiljön Checklistan används som underlag vid fysisk och/eller ergonomisk kartläggning. Hjälp och stöd samt ev. medverkan vid kartläggning lämnas av: Huvudskyddsombud

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Denna skrift är utgiven av LU Byggnad vid Lunds universitet. Omslagsbild: Andrzej Ploski. Layout: Clyde Lange, Media-Tryck, Lunds universitet. Tryck: Media-Tryck

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan 2014-2015, Virginska skolan 1. Syfte Planens syfte är att beskriva hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är organiserat och hur det

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13611 su/adm 2016-03-11 3 Innehållsansvarig: Lena Lindberg, Vårdenhetschef, Rättspsykiatrisk akutenhet 6 (lenli48) Godkänd av: Alessio Degl'innocenti,

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2015 12 11 Statsvetenskapliga institutionen Anders Lidström, prefekt

UMEÅ UNIVERSITET 2015 12 11 Statsvetenskapliga institutionen Anders Lidström, prefekt 1 UMEÅ UNIVERSITET 2015 12 11 Statsvetenskapliga institutionen Anders Lidström, prefekt Arbetsmiljöplan 2016 Fastställd av prefekten 2015 12 11 1. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (2015)

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet 1 UMEÅ UNIVERSITET REKTOR Ansvarig enhet: Personalenheten Område: Personal Beslutad av: Rektor Giltighetstid: Från 2014-05-13 tillsvidare Typ av dokument: Regel Dnr: FS 1.1.2-723-14 Sid 1 Regel för det

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia 2014-06-12 ionsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258 Internet: www.academedia.se

Läs mer

Granskning av bisysslor. 25 september 2013

Granskning av bisysslor. 25 september 2013 Granskning av bisysslor 25 september 2013 Syfte & revisionsfråga Syfte & Revisionsfråga En förstudie har genomförts som syftat till att ta reda på hur förvaltningarna arbetar med förekomsten av bisysslor,

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetsmiljöarbete 2016. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier EDU

HANDLINGSPLAN för arbetsmiljöarbete 2016. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier EDU HANDLINGSPLAN för arbetsmiljöarbete 2016 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier EDU Fastställd av Institutionsstyrelsen den 25 februari 2016 Institutionen för pedagogik, didaktik

Läs mer

Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Örebro län angående bedömning av egenvård i förskola/skola

Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Örebro län angående bedömning av egenvård i förskola/skola Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 10 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Särskild

Läs mer

3, 2006. Lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01. Beslut. Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy.

3, 2006. Lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01. Beslut. Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01 3, 2006 Beslut Lönepolicy Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy. Ärendebeskrivning Bifogad lönepolicy skall utgöra grunden för en fungerande lönebildning. Målsättningen

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande 0 Östen Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr fcs 2 1 SD Till Kommunstyrelsen Revidering av Arbetsmiljöpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014

Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Anna Norman,0550-88546 anna.norman@kristinehamn.se Datum 2014-06-02 Tn/2014:98 401 Organisation Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014 Sammanfattning

Läs mer

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg.

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg. Genomförd senast 31 maj. Redovisas till verksamhetschef senast 15 augusti Checklista - Arbetsmiljörond Verksamhetsområde Arbetsplats Datum Ansvarig chef Medverkande skyddsombud Övriga medverkande Frågorna

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 Alingsås Telefon kontor 0322 63 50 40 Hemsideadress Telefon verkstad Telefax

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.00 20.45

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.00 20.45 arbetsutskott 2006-01-31 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.00 20.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Handlingsplan mot KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Antagen av Kommunfullmäktige 1998 Kf 47 ARBOGA KOMMUNS HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Målsättning Arboga kommuns målsättning är att arbetsmiljön på

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Frågor vid årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Frågor vid årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling Ylva Berggren, sektionschef E-post: ylva.berggren@gu.se Tel: 031-786 3383 Mottagaruppgifter Dekan/motsv Prefekt/motsv Föreståndare Enhetschefer Kanslichefer

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet Systematiskt Arbetsmiljöarbete Dnr: LiU-2012-01365 2012-10-26 Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet l. Allmänt Denna instruktion utgör tillsammans med lagstiftningen på området och universitetets

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet 1 BESKRIVNING Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Institutionen för kulturgeografi

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Vad stadgarna säger:

Vad stadgarna säger: Lokal Skolledarförenings ställning i Lärarförbundet och företrädarskap i skolledarfrågor Skolledare är en medlemsgrupp inom Lärarförbundet och bildar tillsammans också en förening med egna stadgar inom

Läs mer

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Dnr 844-14 Gäller fr o m 2014-10-20 Arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Borås Med hänvisning till de centrala parternas gemensamma värderingar till grund för

Läs mer

Stockholms universitets miljöledningssystem

Stockholms universitets miljöledningssystem Sida 1 (5) Omfattningen av miljöledningssystem Stockholm universitet har byggt ett miljöledningssystem som omfattar all verksamhet. Vid universitetet sker utbildning och forskning inom universitetets fyra

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR 1 ALLMÄNT Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön, vilket bl.a. framgår av arbetsmiljölagen (AML), kapitel 3: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN Barn- och skolförvaltning Lund Öster 1 Nyvångs ansvarsområde Dalby 2008-06-17 Ronny Christensson 046 / 35 79 01 ronny.christensson@lund.se SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Rutin avseende Heta Arbeten inom Landstinget i Uppsala Läns lokaler

Rutin avseende Heta Arbeten inom Landstinget i Uppsala Läns lokaler 005-00 (5) Utfärdare: Nina Höm 202-02-7 Diarienummer LSU20-0203 Granskare: T. Collin, S. Hill, O.Henriksson Processägare/avd.chef/ enhetschef: Ingemar Lindström 202-02-3 202-02-7 Ärende/Titel: Godkännare:

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2011

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2011 Sida 1 av 9 Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2011 Denna uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete under 2011 består av två delar; Del 1: Uppföljning av KIs handlingsplan för miljö-

Läs mer

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet Dnr MIUN 2011/641 1(6) Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av ALFA 1 kap 4 samt bilaga 5. 2 Tillämpningsområde

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om Befattningsbeskrivning för förskola

KFOs lilla lathund. Om Befattningsbeskrivning för förskola KFOs lilla lathund Om Befattningsbeskrivning för förskola Om befattningsbeskrivning för förskola 4-5 Förskola 6-7 Befattningsbeskrivning för förskolechef 8 Befattningsbeskrivning för förskollärare 9 Befattningsbeskrivning

Läs mer

Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se

Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se 1 (2) 2009-10-12 Tjänsteskrivelse Dnr 08/189 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se Äldre och omsorgsnämnden Tillsynsrapport

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Handbok för LSG-ombud

Handbok för LSG-ombud Handbok för LSG-ombud Välkommen som LSG-ombud för! Att vara Saco-representant i en lokal samverkansgrupp (LSG) är ett betydelsefullt förtroendeuppdrag. LSG-ombudets kännedom om institutionens/enhetens

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2003:365 Utkom från trycket den 17 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Innehåll A. Inledning B. Övergripande mål C. Policy D. Resursfördelning E. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare F. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

1(5) Instruktion för den verkställande direktören. Styrdokument

1(5) Instruktion för den verkställande direktören. Styrdokument 1(5) Styrdokument 2(5) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av Eda Bostads AB 2015-05-28 32 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(5) Innehållsförteckning...4 1. Bakgrund...4 2. Allmänna instruktioner...4

Läs mer

Arbetsmiljö- och miljöplan samt Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö- och miljöplan samt Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljö- och miljöplan samt Systematiskt arbetsmiljöarbete 2012-2014 Inst. för Ekologi, miljö och geovetenskap Beslutsdatum revision: 2013-04-19 Dnr EMG: 10-185-12, Arbetsmiljö- och miljöplan Alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Handledning Systematiskt brandsäkerhetsarbete (SBA)

Handledning Systematiskt brandsäkerhetsarbete (SBA) 1(14) Avdelningen för Infrastruktur Torbjörn Alwehammar INSTRUKTION/MALL Säkerhet och informationssäkerhet Anvisning/Instruktion Beslutsdatum: 2013-03-01 Träder i kraft: 2013-04-01 Giltighetstid: 2014-12-31

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Personalchef Håkan Berg

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Personalchef Håkan Berg GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Personalchef Håkan Berg POLICY Fastställd av dekanus 2005-03-29 F8 61/05 ARBETSMILJÖPOLICY FÖR NATURVETENSKAPLIGA FAKULTE- TEN Fakultetens

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.3 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 10/10 fritidsnämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARBETSMILJÖPLAN OCH RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2008 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 NULÄGESBESKRIVNING. 4-6 DET SYSTEMATISKA

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Datum för genomgång: Företag: Närvarande: Grundläggande säkerhet 1 Finns: a) rutiner för beredskap vid olyckor? b) första hjälpen utbildad personal? AFS 1999:7

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

Arbetsmiljö- och miljöplan samt Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö- och miljöplan samt Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljö- och miljöplan samt Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-2017 Inst. för Ekologi, miljö och geovetenskap Beslutsdatum: 2015-03-27 Uppdaterad: 2015-11-30 Dnr EMG: 1.3.1-17-15, Arbetsmiljö- och

Läs mer

kommun förmyndare. knutna i detta inom sitt rapportera om sin

kommun förmyndare. knutna i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 38 Reglementee för överförmyndarnämnden i Sävsjö kommun Överförmyndarnämnden har 3 ledamöter och 3 personliga ersättare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Program för dagen. Kandidatprogrammet

Program för dagen. Kandidatprogrammet Program för dagen Kandidatprogrammet 09.15-10.00 Arbetsmiljölagar som styr oss. Per Arne Spik 10.00 10.30 Säkerhet, brand och utrymnings information Peter Landén 10.45 12.00 Konstfacks arbetsmiljöarbete

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete vid Centralsjukhuset i Kristianstad

Systematiskt brandskyddsarbete vid Centralsjukhuset i Kristianstad Administrationen/Personalavd Ann-Britt Borgström Brandskyddssamordnare Tel. 044-3092616 Mobil 0766-486402 ann-britt.borgstrom.@skane.se Datum 2011-06-01 Systematiskt brandskyddsarbete vid Centralsjukhuset

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN Skolor och förskolor i Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland och länets kommuner. Egenkontroll - skolor och

Läs mer

Arbetsmiljöplan LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN

Arbetsmiljöplan LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN FASTSTÄLLD AV INSTITUTIONSSTYRELSEN 2016-05-25 DIARIENUMMER: V2016/894 Arbetsmiljöplan 2016-2018 LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN ARBETSMILJÖPLAN 2016-2018 3 Innehållsförteckning Arbetsmiljöarbete vid

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

Protokoll fört vid Arbetsmiljörond 2015-06-11 i KBC, Fysiologihuset och Naturvetarhuset samt 2015-06-16 Landskapsekologi.

Protokoll fört vid Arbetsmiljörond 2015-06-11 i KBC, Fysiologihuset och Naturvetarhuset samt 2015-06-16 Landskapsekologi. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Arbetsmiljö- och miljögruppen Protokoll arbetsmiljöronder 2015-06-11 och 2015-06-16 Protokoll fört vid Arbetsmiljörond 2015-06-11 i KBC,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11

PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11 PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Pelarsalen, Skellefteå lasarett. Klockan 13.00 15.00 ande Leif Holmqvist (c), Ske-å kommun Janeth Lundberg (s), Västerbottens läns landsting

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING

CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen/arbetsledaren i samverkan med skyddsombudet använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistans funktion

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 2Skapat den PM 2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 Sektionen Forskning, innovation och extern samverkan PM Remiss, Förslag till föreskrifter för stipendier Rektor fattade den 28 januari 2010 beslut om en utredning

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer