KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET"

Transkript

1 KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende Slutrapport kommer att lämnas den 31 december Kulturbryggan är i och med 2014 inne på sitt fjärde år som försöksverksamhet. Utan tvekan svarar Kulturbryggan mot ett stort behov och utgör en möjlighet som få andra finansiärer erbjuder. Kulturbryggans särart är att ha möjlighet att bidra med medel till sådant som är utmanande och spännande, men för osäkert för andra stödgivare. En av Kulturbryggans många erfarenheter är att kommunikation med och närvaro på platser utanför huvudstaden är viktigt. I hela landet finns professionellt verksamma personer inom vitt skilda fält av kulturområdet. Kulturbryggans resor och fältbesök har inneburit möten med dessa individer och möjliggjort att deras projekt kunnat påbörjas eller genomföras. En annan erfarenhet är att det nu är dags att utveckla och förenkla formerna för ansökan om stöd från Kulturbryggan. Det är särskilt viktigt nu när Kulturbryggan står inför att permanentas från Minst lika viktigt är att Kulturbryggan förblir en oberoende verksamhet och ett alternativ till andra etablerade bidragsgivare. Mycket i uppföljningsarbetet talar för att det är just den oavhängiga ställningen, som möjliggjort för Kulturbryggan att nå ut till nya grupper av professionellt verksamma inom kultursektorn. Av ansökningarna till Kulturbryggan 2013 var över hälften från personer, organisationer och företag som sökte för första gången. Det är en indikation både på att Kulturbryggan nu blivit känd i vidare kretsar och att sökanden som tidigare inte sett någon möjlighet att söka offentliga medel, nu ser Kulturbryggan som en framkomlig väg. I bägge fallen goda tecken! Kommittén består av filmregissören Osmond Karim, författaren Johan Kling, kulturkonsulten Annika Levin och kulturföretagaren Rebecka Nolmark. Under våren 2013 efterträdde Magnus Kirchhoff tidigare kanslichefen Ingrid Lomfors. Stockholm i februari 2014 Bo-Erik Gyberg

2 SAMMANFATTNING

3 Kulturbryggan avslutar med denna rapport sitt tredje verksamhetsår. Ursprungligen skulle utredningen vara verksam , men har förlängts vid två tillfällen. I och med det senaste tilläggsdirektivet, från 14 november 2013, fortsätter utredningen till 31 december I och med regeringsbeslut den 20 februari 2014 står det klart att Kulturbryggan kommer att inrättas som ett särskilt beslutande organ inom Konstnärsnämnden från och med 1 januari Liksom tidigare år har Kulturbryggan under 2013 fördelat 25 miljoner kronor i stöd till nyskapande kulturprojekt, en verksamhet som redovisas i denna text. Till detta arbete har under försöksperioden fogats ett intensivt kommunikationsarbete vilket också beskrivs i rapporten. Under 2013 har också två studier kring hur Kulturbryggan eventuellt kan finna vägar för att etablera mötesplatser mellan kulturprojekt och finansiärer, framförallt från icke offentliga finansiärer, tagits fram. Dessa studier nämns kortfattat i denna text och finns att läsa i sin helhet på Kulturbryggans hemsida. Personalförändringar Under 2013 har ett antal personalförändringar skett vid Kulturbryggan. I februari slutade Kulturbryggans första kanslichef, Ingrid Lomfors, och i april anställdes en ny handläggare Erik Hall. I juni anställdes Magnus Kirchhoff som ny kanslichef. Den sista december slutade kansliets halvtidsanställda administratör Lotta Signeul som i januari 2014 efterträddes av Ingela Carlsson. Rapporten har följande huvudrubriker: Kapitel 1 Styrdokument och utgångspunkter Kapitel 2 Kulturbryggans kommunikationsarbete Kapitel 3 Om bidragsgivningen 2013 Kapitel 4 Bidragsgivningens processer Kapitel 5 Förteckning över beviljade projekt Kapitel 6 Projektpresentation ett urval Kapitel 7 Redovisning av genomförda projekt Kapitel 8 Kulturbryggans bedömare 2013 Bilagor

4 1STYRDOKUMENT OCH UTGÅNGSPUNKTER

5 Detta avsnitt beskriver inledningsvis det arbete som föregick Kulturbryggans tillkomst. Därefter kommer en beskrivning av det direktiv som styr kommitténs uppdrag samt begreppet nyskapande som varit centralt i utredningsarbetet. Avslutningsvis beskrivs den bidragsförordning som reglerar Kulturbryggans bidragsgivning. De beskrivna dokumenten återfinns i sin helhet i bilagor.

6 8 KAPITEL 1 STYRDOKUMENT OCH UTGÅNGSPUNKTER Förarbete 1994 bildades Stiftelsen framtidens kultur med medel från de upplösta löntagarfonderna skulle Stiftelsens verksamhet komma att upphöra, sedan man planenligt fördelat sitt stiftelsekapital till innovativa kulturprojekt i över ett decennium. Inför stiftelsens upphörande föreslog regeringen i sin proposition Tid för kultur (2009/10:3) att 25 miljoner kronor årligen skulle avsättas till stöd för nyskapande kulturprojekt. Formerna för hur dessa medel skulle fördelas var dock inte klara. Bo-Erik Gyberg uppdrogs att ta fram ett utredningsunderlag och den 21 februari 2010 presenterade han ett inriktningsdokument, Kulturbryggan underlag för vidare beredning. 1 Detta kom att ligga till grund för Kulturbryggans utredningsdirektiv. Utredningsdirektiv med två uppdrag eller tre? Sedan inrättandet i juli 2010 till idag har utredningen Kulturbryggan en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet haft två primära uppdrag. 2 Dessa har varit att lämna förslag på vilken verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet, etablera en försöksverksamhet som under utredningsperioden fördelar avsatta medel som bidrar till nyskapande kulturprojekt. Genom tilläggsdirektiv har utredningen förlängts vid två tillfällen, den 20 juni 2012 förlängdes uppdraget till utgången av 2013 och den 14 november 2013 förlängdes utredningen till 31 december De två tilläggsdirektiven medförde inte några förändringar i kommitténs uppdrag. I mars 2012 avrapporterades det första av uppdragen då Kulturbryggans kommitté lämnade in ett delbetänkande, Att angöra en kulturbrygga stöd för förnyelse och utveckling inom kulturområdet (SOU 2012:16), där förslag till hur verksamheten kan permanentas presenterades. Det andra uppdraget, att på försöksbasis upprätta en struktur för att fördela 25 miljoner kronor per år till nyskapande kulturprojekt med prioriterat fokus på hela det fria kulturlivet, har kommittén arbetat med kontinuerligt sedan Det är arbetet under 2013 med detta uppdrag som föreliggande text primärt rapporterar. Formerna för Kulturbryggans bidragsgivning utvecklas och förändras kontinuerligt för att så väl som möjligt svara mot uppdraget i direktivet. Bland annat påpekar regeringen i utredningsdirektivet vikten av att Kulturbryggan ska ha en oberoende ställning som alternativ bidragsgivare samt att de nya kulturpolitiska målen ska få genomslag. I direktivet påpekas också att uppdraget medför särskilda krav vad gäller bland annat uppföljning. En viktig del i arbetet under 2014 är att utveckla uppföljningsoch återrapporteringsrutinerna. 1 Dokumentet går att hämta hem från 2 Direktivet i sin helhet återfinns i bilaga 1 3 De två tilläggsdirektiven återfinns i bilaga 1

7 9 I direktivet till utredningen finns också ett tredje uppdrag, om än något mindre explicit formulerat. Det handlar om att etablera samverkan med andra finansiärer och att finna alternativa finansieringsformer för kultur. I det uppdraget ligger att Kulturbryggan ska skapa former för ekonomisk stödgivning som ger incitament till finansiering från flera parter. Under 2013 har Kulturbryggan haft särskilda medel för att undersöka möjligheten att utveckla en mäklarfunktion som skulle kunna ha i uppgift att hjälpa projektägare att finna andra finansiärer och omvänt. Medlen har använts till att ta fram mer kunskap om området. Dels har studien Nya pengar till det nyskapande en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet av Susan Bolgar vid Kulturstrategi konsult AB tagits fram och presenterats för kommittén. 4 Ännu en studie, med närliggande frågeställningar, skrivs av Peter Skogh, Publik Strategi Sweden AB och kommer att vara tillgänglig på Kulturbryggans hemsida från början av mars Därefter vidtar arbetet med att eventuellt utforma någon form av mäklarfunktion inom de ramar som Kulturbryggan disponerar. Nyskapande Nyskapande är ett centralt begrepp i Kulturbryggans uppdrag och verksamhet. Kulturbryggans utredningsdirektiv är tydliga med att de medel som ska fördelas ska gå till nyskapande kultur. Kulturbryggan har varit mån om att på olika sätt diskutera begreppet. Ambitionen är och har varit att hålla det levande genom att belysa det ur olika perspektiv. Ett led i det arbetet var att under 2012 ta fram publikationen Fyra essäer om nyskapande, där fyra personer ur bedömarpoolen fick ge sin syn på begreppet. 5 Publikationen är tillgänglig i tryckt och digitalt format och har legat till grund för en rad diskussioner kring begreppet nyskapande. Ett annat exempel är en vägledande beskrivning ämnad för de sökande, där tio kontexter som är möjlig grogrund för nyskapande utgör utgångspunkt för en förståelse av begreppet. 6 Bidragsförordningen Fördelningen av de medel Kulturbryggan har förfogat över har sedan mars 2011 styrts av en bidragsförordning som beslutats av regeringen. 7 Förordningen beskriver ramarna för både vad Kulturbryggan kan ge ekonomiska stöd till och hur beredningsarbetet ska genomföras. Inom de givna förutsättningarna har ett kontinuerligt utvecklingsarbete skett och även om systemet idag fungerar tillfredställande ser Kulturbryggan många möjligheter till fortsatt utveckling. Tre av dessa förändringsområden formulerades i delbetänkandet Att angöra en Kulturbrygga: Det grundläggande villkoret om nyskapande som grund för statsbidrag till kulturprojekt ska kompletteras med ett villkor om att projekten också ska ha hög kvalitet för att vara berättigade statsbidrag. 4 Studien finns i sin helhet på 5 Publikationen finns att ladda ner på Bidragsförordningen återfinns i bilaga 2

8 10 KAPITEL 1 STYRDOKUMENT OCH UTGÅNGSPUNKTER Det ska klargöras att bidragsgivningen i första hand, men inte enbart, ska riktas till det fria kulturlivet. Med bibehållande av en modell med extern bedömning av ansökan innan statsbidrag beviljas ska det inte längre anges i förordningen att ett visst minsta antal bedömare ska anlitas för uppgiften. De två första av dessa förslag har redan åtgärdats. Det tredje kvarstår, men är av mindre praktisk betydelse. Till dessa tre kan ytterligare förändringar i framtiden vara aktuella. Under 2014 kommer Myndigheten för kulturanalys att göra en utvärdering av Kulturbryggans verksamhet.

9

10 2 KULTURBRYGGANS KOMMUNIKATIONSARBETE K U LT U R B R Y G G A N 2 013

11 Detta avsnitt beskriver kommunikationsarbetet under Kulturbryggans hela verksamhetsperiod, från 2011 fram till Detta avsteg motiveras av att kommunikationsarbetet redan från början var en medveten prioritering i Kulturbryggans verksamhet, som inte tidigare har redovisats utförligt. K U LT U R B R Y G G A N 2 013

12 14 KAPITEL 2 KULTURBRYGGANS KOMMUNIKATIONSARBETE Kommunikationsstrategi Kulturbryggan hade, vid starten 2010, ett speciellt utgångsläge som verksamhet. Dels skulle den följa i fotspåren av Stiftelsen framtidens kultur och dra lärdom av den organisationens erfarenheter och resultat. Dels skulle den bli en helt ny verksamhet med en tydlig alternativ profil och starkt varumärke. Ett långsiktigt och strategiskt arbete har krävts för att uppnå detta. Det har kommit att handla om att utforma stödformer, bedömningsgrunder och villkor samt bygga upp ansökningsproceduren och beslutsprocessen, det vill säga att lägga grunden för kärnverksamheten. Parallellt har också Kulturbryggan tagit fram en kommunikationsstrategi i syfte att forma en identitet, eller om man så vill, ett varumärke som ska fungera både på kort och på lång sikt. Redan från början var målet att vara så öppen som möjligt gentemot såväl sökande som andra som haft intresse av Kulturbryggans verksamhet, varför strategins ledord är tillgänglighet och transparens. I strategin ingår också att, så långt möjligt, vara proaktiv med information. När till exempel tidplaner har förskjutits, har kansliet meddelat ändrade planer och också förklarat varför dessa ändringar varit nödvändiga. I initialskedet skapade Kulturbryggan en tydlig egen grafisk profil som en del av en första kommunikationsplattform. Efter att ha studerat andra finansiärers och kulturmyndigheters profiler och logotyper, valde Kulturbryggan att skapa en grafisk profil som skiljer sig från gängse profiler, med en svart botten och en stark rosa accentfärg. Denna profil har sedan legat till grund för arbetet med etableringen såväl i den digitala kommunikationen, som i tryckta kommunikationsmaterial och på några få profilprodukter. Hemsidan Som ett led i att skapa en nära och direkt kommunikation och tillgänglighet för sökande och andra intressenter valde Kulturbryggan att skapa en hemsida i ett snabbt och lättuppdaterat webbpubliceringsprogram. Kulturbryggans hemsida, kulturbryggan.se, är interaktiv och fungerar också som en blogg. Vem som helst kan gå in på den, kommentera en post och ha en dialog med såväl kansliet som med andra. Det är en värdefull kanal för sökande där de kan dela med sig av kommentarer, åsikter och konstruktiv kritik som Kulturbryggan kan ta till sig i utvecklingsarbetet. Hemsidan är också en resurs för sökande att kunna läsa in sig på Kulturbryggans styrdokument och riktlinjer, samt ett verktyg för kansliet att skapa närmare kontakt och snabb återkoppling med sökande. Bloggformatet har fungerat väl eftersom det blir ett öppet forum där såväl kritiska som positiva röster kan höras. Det är ett led i Kulturbryggans ambition att inte ducka för svåra begrepp, att våga problematisera och diskutera aspekter av uppdraget som inte alltid är självklara. Det ingår också i Kulturbryggans långsiktiga strategi att i så stor utsträckning som möjligt ta chansen till dialog och diskussion för att vidare förtydliga sitt uppdrag. Antalet unika besökare har stadigt ökat sedan verksamheten påbörjades och är nu uppe i cirka Det finns naturliga toppar i besöksstatistiken som infaller när en ny utlysning annonseras eller när beslut om stöd fattas. Arbetet med att vidareutveckla hemsidan pågår hela tiden, dels för att förtydliga och underlätta ansökningsförfarandet men också för att skapa en mötesplats för kulturaktörer, finansiärer och andra intressenter. Ett exempel på utvecklingsarbete är framtagandet av Projektrummet,

13 15 en plats för projekt som fått stöd av Kulturbryggan att lägga upp information, bild- och videomaterial från sina respektive verksamheter, som ska vara klart under Förhoppningen är att Projektrummet ska fungera som en inspirations- och informationskälla och ytterligare bidra till att förtydliga Kulturbryggans uppdrag och visa på bredden i stödgivningen. Sociala media Kulturbryggan skapade tidigt en Facebooksida och ett Twitterkonto, med målsättningen att även denna väg möjliggöra en så nära kontakt med sökande och andra intresserade som möjligt. Nyheter om Kulturbryggans närvaro vid olika evenemang, beslutsmeddelanden och information om nya utlysningar är exempel på den typ av information som läggs upp. Antalet följare på Kulturbryggans Facebooksida har stadigt ökat sedan våren I dagsläget har Kulturbryggan närmare 1300 följare, en dryg fördubbling från de 600 som följde Facebooksidan våren Antalet Twitterföljare är fortfarande ganska lågt, cirka 220, men även här märks en stadig ökning, särskilt efter att Kulturbryggan deltagit i viktiga evenemang som till exempel i Almedalen. Kulturbryggan har ambitionen att öka närvaron i sociala medier ytterligare. Under hösten 2013 direktsändes ett infomöte kring Tema2013: Internationella samverkansprojekt på hemsidan. De som såg mötet den vägen hade samtidigt möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion. I framtiden ska detta vara en etablerad form av kommunikation för att kunna nå ut till hela kulturlivet i Sverige, även med begränsade kommunikationsresurser. Direktkontakt med kulturlivet Att vara tillgänglig för hela Sveriges kulturliv är en utmaning för Kulturbryggan och kräver kreativa insatser. Trots ett litet kansli med små resurser avsatt för kommunikation, strävar Kulturbryggan efter att det ska vara möjligt att snabbt och enkelt få kontakt med kansliet, eller i förlängningen kommittén, via telefon eller e-post. Det är också möjligt att boka tid för att besöka kontoret för att diskutera sin projektidé eller läsa tidigare ansökningar för inspiration och vägledning. Kulturbryggan avsätter mycket tid på att samtala och diskutera med sökande för att på så sätt bidra till förståelse för vad som kan få stöd och i förlängningen bidra till en kvalitetshöjning av ansökningarna. Kulturbryggans ambition att vara tillgänglig och transparent omfattar också utformningen av blanketter, anvisningar och beslutsunderlag. I synnerhet gäller det i de fall projektägare får avslag på sin ansökan. Därför ger Kulturbryggan tydliga beslutsunderlag så att det är möjligt att förstå vad som bedömts som svagheter respektive styrkor i ansökningarna. En förhoppning är också att detta ska göra det möjligt att utveckla ansökan inför kommande utlysningar. Den omfattande återkopplingen ger också projektägarna en bekräftelse på att ansökan är läst och bedömd på ett ingående sätt. Såväl via telefon och e-brev som i direktkontakt har sökande uttryckt uppskattning för detta arbete. Kulturbryggan har med jämna mellanrum tagit emot synpunkter och kritik mot olika delar av verksamheten. De har ofta varit av praktisk natur och gällt långsam återkoppling, oklarheter i beslut eller otydlighet i anvisningarna. Vid andra tillfällen har den varit av mer övergripande natur, där till exempel sökande ifrågasatt begrepp som nyskapande eller kravet på icke-offentlig finansiering. Det har också uppkommit tillfällen där Kulturbryggan

14 16 KAPITEL 2 KULTURBRYGGANS KOMMUNIKATIONSARBETE diskuterats och kritiserats utifrån ett vidare kulturpolitiskt perspektiv. Kulturbryggans inställning är att kritik och diskussion är källor till kunskap och förbättring så länge de är formulerade så att de går att hantera konstruktivt. Möten En viktig del i Kulturbryggans kommunikativa strategi är att i handling understryka sitt rikstäckande uppdrag. Det har varit angeläget för kommittén att i så hög grad som möjligt nå ut i hela landet även om geografisk spridning inte är en uttalad prioritering i styrdokumenten. Redan i ett tidigt skede lade Kulturbryggan grunden för nya möteskoncept som dels kännetecknar Kulturbryggans sätt att arbeta, dels kan anpassas efter lokala förutsättningar i samarbete med lokala och regionala aktörer. Att samverka med andra intressenter är av stor vikt för att Kulturbryggan ska bygga upp ett gott anseende men också nå ut till så många som möjligt på olika platser. Det är också en viktig del i arbetet med att hämta in kunskap om förutsättningar och erfarenheter runt om i landet. Kontaktnäten som byggts upp och utvecklats sedan 2011 har varit viktiga kontaktytor och kunskapskällor för Kulturbryggan. Kulturbryggan har deltagit i evenemang som arrangerats av, eller samarrangerats med, olika aktörer, både offentliga och representanter för det fria kulturlivet. Det har handlat om seminarier, konferenser, mässor och festivaler där flera andra finansiärer varit med och informerat om sina olika stöd. Det har också inneburit många mindre möten där Kulturbryggan träffat en särskild målgrupp. Kansliet har också deltagit i seminarier, debatter, departementsarrangemang och panelsamtal. Kulturbryggans ambition är att så långt möjligt svara upp mot inkomna inbjudningar. Kulturbryggan har samtidigt ambitionen att vara proaktiv i sin kommunikation. Därför arrangeras också egna informationsmöten kring särskilda utlysningar, till exempel Tema2013: Internationella samverkansprojekt, seminarier kring nyckelbegrepp och centrala frågor (MEDEA Malmö, Almedalen) och egna möteskoncept, såsom Pitchverkstäder. Att pitcha en idé är en vanlig företeelse inom många olika sektorer, bland annat inom kreativa näringar. Att på kort tid kunna beskriva sitt projekt på ett koncist och engagerande sätt är ett viktigt verktyg för att skapa tydliga och slagkraftiga ansökningar. Det hjälper den sökande att formulera sig och klargöra sin vision. Kulturbryggans pitchverkstäder har tre målsättningar: att informera om Kulturbryggans verksamhet och stödformer, att diskutera svåra begrepp och att inspirera genom att ge sökande direkt återkoppling vid en pitch och på så sätt bidra till bättre ansökningar. Ett annat resultat av verkstäderna har varit den inspiration och de synergier som har uppstått när lokala kulturaktörer har mötts och fått stöd och råd kring sina idéer i en uppmuntrande och stödjande situation. Flera konkreta projekt och samarbeten har också utvecklats under dessa pitchverkstäder.

15 17 Pitchverkstäder har hållits i Skåne: Hässleholm, Lund och Malmö. I samarbete med Region Skåne, inkl. ett seminarium på Medea vid Malmö Högskola. Västra Götaland: Göteborg och Skövde. I samarbete med Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. Umeå: i samarbete med Kulturhuvudstad Umeå 2014 och Umeå Kultur. Östersund: i samarbete med Spektakeldagarna och Storsjöyran. Region Halland: pitchverkstad i samarbete med Region Hallands kulturnämnd. Konferenser och andra arrangemang Alla möten och aktiviteter har bidragit till att skapa en positiv bild av Kulturbryggan och har syftat till att långsiktig bygga upp varumärket. Det följande är ett axplock av de konferenser som Kulturbryggan har deltagit i. För en mer komplett sammanställning, se bilaga 5. EVENEMANG KULTURBRYGGAN SAMARRANGERAT 2011 Malmö: Paneldebatt på Medea vid Malmö Högskola på ämnet Kulturfinansiering vem står för pengarna?, sammarangerat med Medea Göteborg: Seminarium kring nyskapande litteratur vid Bokmässan i Göteborg, samarrangerat med Kulturrådet Visby: Seminarium i Almedalen kring kulturfinansiering och dess förutsättningar, samarrangerat med Svensk Scenkonst. EVENEMANG DÄR KULTURBRYGGAN DELTAGIT I PANELER OCH/ELLER SOM PRESENTATÖRER 2011 Gävle: Kulturbryggan presenterade sitt uppdrag och stödformer vid Teaterbiennalen, arrangerat at Svensk teaterunion och Folkteatern i Gävleborg Lund: Kulturbryggan deltog i en paneldebatt om nyskapande kultur och samverkansmodellen vid Scenkonstbiennalen för barn och unga (BIBU), arrangerad av Teatercentrum Stockholm: Kulturbryggan var som enda finansiär inbjuden till inspirationsdag för företagande och entreprenörskap, arrangerat av AF Kultur Media Stockholm: Kulturbryggan bjöds in för att presentera sig för en rad museer och kulturarvsrepresentanter på Spritmuseum, arrangerat av Svenskt Kulturarv Landskrona: Kulturbryggan blev inbjuden tillsammans med en rad andra finansiärer att presentera sitt uppdrag och delta som mässutställare vid Fond- och bidragsmässan, arrangerad av Fritids- och kulturförvaltningen i Landskrona Ödeshög: Kulturbryggan presenterade sitt uppdrag för kommunfullmäktige och en grupp konstnärer verksamma i Ödeshög. Flera av dessa sökte medel hos Kulturbryggan efter presentationen. Arrangerat av Omkultur Malmö: Kulturbryggan deltog som en av få nationella instanser vid den första årliga Kulturmässan i Malmö som utställare, presentatörer och paneldeltagare. Arrangerad av EldeenJohansson Produktion och Stadionmässan Jönköping: Kulturbryggan deltog vid Finansieringsseminarium i Jönköping tillsammans med en rad andra finansiärer för att presentera sitt uppdrag och delta i en paneldebatt. Arrangerat av Kulturförvaltningen i Jönköpings kommun.

16 18 KAPITEL 2 KULTURBRYGGANS KOMMUNIKATIONSARBETE EVENEMANG DÄR KULTURBRYGGAN VARIT DELTAGARE: 2011, 2013 Bryssel: Kulturbryggan deltog i European Culture Forum, den största sammankomsten av kulturaktörer från hela Europa, arrangerat Europeiska Kommissionen i Bryssel. 2012, 2013 Stockholm: Kulturbryggan deltog i konferensen om det europeiska projektets framtid i Europahuset. Det är en återkommande konferens kring europeisk kulturpolitik ur olika perspektiv. Arrangerad av Intercult och Riksteatern Rom: Kulturbryggan deltog som enda nationella finansieringsinstans i den internationella konferensen It is not a crisis it is a transition, arrangerad av Culture Action Europe. Kulturbryggan in Residence Inför 2014 kommer Kulturbryggan pröva ett nytt koncept, framtaget under Genom Kulturbryggan in Residence ökar närvaron ute i landet, bortom lokalerna i Stockholm. I samverkan med lokala och regionala aktörer kommer Kulturbryggan under en vecka i taget att öppna temporära kontor på olika platser i Sverige. Syftet är att för en tid vara lika tillgängliga på andra orter, stora som små, som i Stockholm. De första försöken med Kulturbryggan in Residence kommer att äga rum i Västra Götalandsregionen, Skåne och Umeå under 2014 och målet är att fram till slutet av 2015 ha haft verksamhet i ytterligare fyra regioner i landet. Samverkan Samverkan med olika parter är en grundförutsättning för att Kulturbryggan ska kunna nå ut till hela kulturlivet, men också för att nå utanför kultursektorns gränser. Typiska samverkansexempel är Almedalsveckan där Kulturbryggan 2012 samarbetade med Kulturrådet, och 2013 samarrangerade seminarier tillsammans med Myndigheten för Kulturanalys, Svensk Scenkonst och Filantropiskt Forum. Att arbeta med breddad finansiering är en central del i Kulturbryggans uppdrag och det är en utmaning som har antagits ur många olika perspektiv. Kulturbryggans samarbete med Filantropiskt Forum under Almedalsveckan 2013 fokuserade på den så kallade ändamålsparagrafen i skattelagstiftningen som debatterats och behandlats av riksdagen under året. Kulturbryggan har också ingått i ett långsiktigt samarbete med Innovativ Kultur för att hitta nya sätt att sammanföra kulturliv och näringsliv i givande utbyten. 1 Initiativet började med två rundabordssamtal under våren 2013 där finansiärer och kulturskapare fick diskutera sina erfarenheter, belysa nyckelfrågor och problem i att samverka över gränserna. Arbetet har fortskridit under hösten 2013 för att kulminera i Samverkstad 2014, ett större möte med praktiskt fokus där kulturskapare och näringslivsrepresentanter kan mötas för att skapa nya kontakter, ge nya insikter och lägga grunden för en framtida plattform där kultur och näringsliv möts på lika villkor och med gemensamma mål. Kulturbryggan har även sökt samverkan med andra myndigheter och offentliga instanser. Bland annat har Kulturbryggan deltagit i Samrådsgruppen för konstnärlig forskning tillsam- 1 Innovativ Kultur är ett resurscenter för alla som arbetar med nyskapande konst- och kulturprojekt, som skapar samarbeten mellan kultur, näringsliv och akademi i Stockholms län.

17 19 mans med representanter från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet, Vetenskapsrådet, Universitetskanslersämbetet, Konstnärsnämnden och Riksbankens Jubileumsfond. Kulturbryggan har också etablerat goda kontakter med Kulturrådet och Nordiska Kulturfonden vilket lett till samarbeten och gemensamma informationssatsningar. Syftet har varit att bemöta den kritik som kommit in vid olika tillfällen som rört otydligheten kring de olika stödgivningsinstansernas profiler, genom att klargöra hur de olika kulturstöden kompletterar varandra. Media Under försöksverksamhetens första år var Kulturbryggans medieexponering begränsad. En del uppmärksamhet uppnåddes vid lanseringen av Kulturbryggan i april I samband med att kommittén i januari 2012 informerade om att det ekonomiska stöd man gett till olika projekt under det gångna året hade genererat en betydande medfinansiering från privata och offentliga aktörer ökade också det mediala intresset. Vid varje beslutstillfälle har information spridits i form av beslutslistor och pressmeddelanden, men utan att det märkts något markant ökning i uppmärksamheten. Generellt sett var 2011 ett år då grunden lades för framtida medial uppmärksamhet kring Kulturbryggans kommande betänkande. Kulturbryggan fick störst mediauppmärksamhet vid presentationen av delbetänkandet Att angöra en Kulturbrygga (SOU 2012:16) i mars I linje med Kulturbryggans ambition att etablera en öppen och tillgänglig profil arrangerades en mediafrukost på Café Foam i centrala Stockholm istället för i Rosenbads pressrum, för att presentera delbetänkandet och kommitténs förslag. Frukosten var välbesökt och alla stora svenska tidningar, SVT, SR och branschpress var närvarande. En rad artiklar och inslag följde och exponeringen var stor. Kulturbryggans internationella profil I den långsiktiga strategin ligger också att profilera Kulturbryggan internationellt. En internationell profil stärker varumärket på samtliga nivåer, och skapar nya möjligheter till samverkan. Kulturbryggan har även genomfört tre studieresor för att bygga upp kontakter och inhämta kunskap och erfarenheter kring andra länders strategier gällande kulturstöd och kulturlivets utveckling. Studieresor har hittills gjorts till Köpenhamn, Berlin och New York. I samband med resorna har besök gjorts hos såväl fria som offentliga kulturaktörer, organisationer och finansiärer. Medfinansiering i projekt Kulturbryggan stödjer kan komma från internationella finansiärer, exempelvis EU:s ramprogram. Sverige blir mer och mer aktivt i europeiska sammanhang och det är därför av stort värde för kulturlivet att vara delaktigt även utanför Sveriges gränser. I dagens internationella kulturpolitiska klimat är Kulturbryggan en unik företeelse, dels för att man i Europa idag skär ner på offentlig kulturfinansiering snarare än att skapa nya instanser, dels för att den sätter den nyskapande, experimentella kulturen i fokus. 2 Betänkandet går att ladda er på

18 3OM BIDRAGSGIVNINGEN 2013

19 Följande avsnitt redogör för hur arbetet med bidragsgivningen fortskridit under året, vilka förändringar som har gjorts i förhållande till tidigare år, samt diskussioner avseende tendenser inom stödgivningen. I första delen av detta kapitel redogörs för Kulturbryggans olika stödformer. Därefter kommer ett avsnitt som diskuterar några möjliga tendenser i hur stödgivningen utvecklats under de senaste åren.

20 22 KAPITEL 3 OM BIDRAGSGIVNINGEN 2013 Kulturbryggans stödformer har under 2013 varit möjliga att söka för i stort sett alla, såväl fysisk person med A-skattsedel eller F-skattsedel, föreningar, företag, kommuner, landsting och regioner. De två vanligaste organisationsformerna var enskild firma med F-skattsedel och ideell förening. I enlighet med bidragsförordningen har Kulturbryggan prioriterat projekt som initierats av det fria kulturlivet. Bidragsformer Under 2013 har Kulturbryggan finansierat projekt inom tre olika bidragsformer: Startstöd, Genomförandestöd och Tematisk stöd på temat internationell samverkan. De två förstnämnda stödformerna har gett projektägare möjlighet att betrakta dem som en tvåstegsraket, på så sätt att Startstödet avser att möjliggöra den initiala förstudiefasen av projektet medan Genomförandestödet utgör stöd för att realisera själva projektet. Regelverket för dessa två stödformer har i allt väsentligt varit intakt under hela utredningstiden varför det är möjligt att göra jämförelser mellan åren, vilket kommer att göras i den sammanfattande rapporten för försöksperioden. Under 2013 utlyste Kulturbryggan såväl Startstödet som Genomförandestödet vid två tillfällen vilket är en dubblering av antalet utlysningar från föregående år. Formella krav Kulturbryggans olika stödformer har under 2013 haft olika krav som är specifika för respektive stödform. Samtidigt har ett antal formella krav varit desamma för samtliga stödformer: endast ansökningar som skickats in via webbportalen på Kulturbryggans hemsida har behandlats, endast projektbeskrivningar som har gjorts i avsedd mall har behandlats, endast ansökningar för projekt som påbörjats efter sista ansökningsdag och som inte har genomförts innan beslutsdatum har behandlats, inga kompletteringar till ansökan har kunnat göras efter sista ansökningsdag, förutom när det gäller finansieringsplanen som har kunnat revidereras fram till cirka två månader efter ansökningsdatum, inga bilagor har tagits emot. Projektägarna har istället uppmanats att länka till relevant information i anvisat fält i projektbeskrivningsmallen, samt att inga förhandsbesked har lämnats. Utöver dessa formella krav har det inte varit möjligt att söka stöd för följande: återkommande arrangemang, löpande verksamhet eller del av löpande verksamhet, personliga stipendier eller kostnader för studieresa eller utbildning, eller för investeringar i utrustning, teknik och administration som inte direkt berör projektet. I likhet med all annan verksamhet inom Kulturbryggan är dessa krav föremål för fortlöpande diskussion och utvärdering och utvecklas därför hela tiden.

ANVISNINGAR - GENOMFÖRANDESTÖD

ANVISNINGAR - GENOMFÖRANDESTÖD ANVISNINGAR - GENOMFÖRANDESTÖD Den projektbeskrivningsmall ni ska använda er av när ni söker Genomförandestöd hos Kulturbryggan består av 14 frågor inklusive en ekonomisk kalkyl där ni ska fylla i projektets

Läs mer

SEMINARIUM, GERLESBORGS KONSTSKOLA

SEMINARIUM, GERLESBORGS KONSTSKOLA Kulturbryggan 2014 Kulturbryggan har under 2014 återigen visat att den ger konstnärer och kulturellt verksamma i hela landet frihet att skapa nytt och att testa gränser. Friheten att skapa nytt och att

Läs mer

Principiella utgångspunkter för Kulturbryggans försöksverksamhet

Principiella utgångspunkter för Kulturbryggans försöksverksamhet Dnr 2010:04/2010/6 Kulturbryggan Ku 2010:04 Kulturdepartementet Enheten för kulturarv och trossamfund Verksamhetsplan för Kulturbryggan Enligt direktiven för Kulturbryggan Dir. 2010:77 ska en första delrapport,

Läs mer

Att söka bidrag hos Kulturbryggan

Att söka bidrag hos Kulturbryggan Att söka bidrag hos Kulturbryggan Innehåll Inledning... 3 Ett alternativ och ett komplement... 3 Nyskapande i fokus... 3 Extern privat finansiering... 3 Att tänka på när ni fyller i ansökan... 4 Fysisk

Läs mer

Att tänka på när ni fyller i en ansökan

Att tänka på när ni fyller i en ansökan Att tänka på när ni fyller i en ansökan 1. Uppgifter om sökande Projektägare Med projektägare avses den part ansvarar för projektet och som i händelse av beviljat bidrag tar emot och förvaltar medlen.

Läs mer

KU 2010:04/2013/2 2012-02-28. Kommittén Kulturbryggan. Till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth

KU 2010:04/2013/2 2012-02-28. Kommittén Kulturbryggan. Till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth KU 2010:04/2013/2 2012-02-28 Kommittén Kulturbryggan Ku 2010:04 Till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth I enlighet med direktiv (dir 2010:77) och tilläggsdirektiv (dir 2012:71) överlämnas härmed redovisning

Läs mer

Kulturbryggan 2011 2012

Kulturbryggan 2011 2012 Kulturbryggan 2011 2012 KU2010:04/2013/2 Erfarenheterna från Kulturbryggan visar tydligt att det behövs ett särskilt stöd för experimentella, nyskapande kulturprojekt. Rebecka Nolmark, ledamot INSPIRATIONSTRÄFF

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015

Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015 KUN 2014-11-20 p, 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Handläggare: Agneta Olofsson 2014-11-10 KUN 2014/745 Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015 1 Förslag till

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013

Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-09-26 p, 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Handläggare: Agneta Olofsson Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Regler för stöd från Kulturutveckling

Regler för stöd från Kulturutveckling Regler för stöd från Kulturutveckling Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen bidrag till förstudier om boende för äldre Bo bra på äldre dar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig informatör: Lisbeth Säther Ansvarig

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN av dokumentet FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN VERSION: 1 BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-10-26 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-11-04 kl. 10.00 Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Handbok för projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Innehållsförteckning Allmänt om projektstöd PRONTO! 3 Ansökningstider 3 Vem kan få projektstöd?

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AV DELNINGEN SID 1 (5) 2010-09-28 pm Ärendets beredning Ärendet har handlagts inom den kulturstrategiska avdelningen. Bakgrund I budgettexten för 2008 fick kulturförvaltningen

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18 INLEDNING... 3 HANDLINGSPLANENS UTFORMNING... 4 ÅTAGANDE... 4 HANDLINGSPLANENS ÅTAGANDEN OCH MALMÖ STADS STYRMODELL... 5 ANSVARSFÖRDELNING... 5 UPPFÖLJNING... 5 REVIDERING OCH NY HANDLINGSPLAN... 5 TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Utlysning: medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering

Utlysning: medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering EM1000 W-4.0, 2010-11-17 UTLYSNING 1 (5) Datum Dnr 2016-0037 Avdelningen för energieffektivisering Enheten för resurseffektivt samhälle Utlysning: medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel Sida 1 (7) ANSÖKAN Kulturstöd SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-12-15, 135 Diarienummer: 2014-000378 För revidering ansvarar: Kommunchef För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunchef

Läs mer

HÖG 14 - Forskningsprojekt vid nya lärosäten

HÖG 14 - Forskningsprojekt vid nya lärosäten Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 14 - Forskningsprojekt vid nya lärosäten KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Information om projektbidrag inom bild och form

Information om projektbidrag inom bild och form Information om projektbidrag inom bild och form Vad kan man söka för? Projekt, gestaltande experiment och andra större arbeten Samarbetsprojekt där den sökande arbetar tillsammans med andra konstnärer

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

En inkluderande kulturskola på egen grund, SOU 2016:69. Svar på remiss från Kulturdepartementet

En inkluderande kulturskola på egen grund, SOU 2016:69. Svar på remiss från Kulturdepartementet Sida 1 (7) 2017-02-17 Handläggare Marion Hauge-Lindberg Telefon: 08 508 31 841 Till Kulturnämnden 2017-03-07 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer