Principiella utgångspunkter för Kulturbryggans försöksverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Principiella utgångspunkter för Kulturbryggans försöksverksamhet"

Transkript

1 Dnr 2010:04/2010/6 Kulturbryggan Ku 2010:04 Kulturdepartementet Enheten för kulturarv och trossamfund Verksamhetsplan för Kulturbryggan Enligt direktiven för Kulturbryggan Dir. 2010:77 ska en första delrapport, med förslag till en plan för försöksverksamhet under redovisas senast den 30 november Rapporten ska även innehålla förslag till bidragsförordning. Bakgrund I Tid för kultur (prop. 2009/10:3) gör regeringen bedömningen att det behövs ett komplement till befintliga statliga bidragsgivarna för förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Då Stiftelsen Framtidens kultur upphör vill regeringen finna en lämplig efterföljare som på ett liknande sätt kan stötta kulturell förnyelse. En kommitté ska mot denna bakgrund etablera en försöksverksamhet som under fördelar avsatta medel som bidrag till nyskapande kulturprojekt. Kommittén ska fatta beslut om bidragsfördelning efter föredragning av kansliet. Kommittén ska vidare lämna förslag rörande en ny statlig stödform för förnyelse och utveckling inom kulturområdet samt sträva efter att etablera samverkan med andra finansiärer. I sitt arbete ska kommittén särskilt överväga hur de nya kulturpolitiska målen kan få genomslag, såväl i försöksverksamheten som i förslagen om en långsiktig verksamhet. Principiella utgångspunkter för Kulturbryggans försöksverksamhet Kulturbryggans arbete ska under försöksverksamheten präglas av öppenhet, dialog och flexibilitet. Samtidigt ska arbetet bedrivas kvalitetssäkert, strategiskt och med sikte på långsiktiga mål. Huvudinriktningen för Kulturbryggans verksamhet ska ligga på nyskapande kulturprojekt. En central och principiell utgångspunkt blir därför att skapa bedömningsprocesser som utgår från att det finns olika

2 2 tolkningar av begreppet nyskapande. Det ska också finnas en öppenhet för att det finns flera definitioner av kultur. Kulturbryggan ska visa lyhördhet för mångfald och samtidigt våga göra nödvändiga avgränsningar. Stiftelsen Framtidens kultur redovisar fyra framgångsfaktorer oberoende, egna ekonomiska resurser, riskbenägenheten samt en obyråkratisk och liten administration. Dessa faktorer bör även styra Kulturbryggan i så stor utsträckning som möjligt. Kulturbryggan ska våga lägga de första pengarna i idéer som andra aktörer är obenägna eller oförmögna att ta risken för. Sådana osäkra men intressanta initieringsarbeten bör kunna helfinansieras av Kulturbryggan. Bedömningsprocessen måste då utformas så att den kan fånga upp sådant som inte alltid syns från de etablerade institutionernas synvinkel. Arbetet vid Kulturbryggan ska ske reaktivt och aktivt men samtidigt vara öppet för dialog mellan kansli och omvärld samt bedömare och sökande. Olika stödformer föreslås under försöksverksamheten, exempelvis initieringsstöd och genomförandestöd i syfte att stödja utveckling, experiment eller försöksverksamhet liksom stimulansstöd samt stöd för samverkansprojekt eller projekt för brobyggande. De olika stöden kommer att prövas under försöksverksamheten och vid behov förändras och utvecklas. Målgrupperna för stödet är fysiska eller juridiska personer med en tyngdpunkt åt det småskaliga hållet. Kulturbryggans målgrupp är i första hand det professionella kulturlivet men även andra aktörer än konstnärer och utövare kan söka stöd. Vad som är att beteckna som professionell kultur eller amatörkultur kan ibland vara svårt att avgöra, gränsdragningen dem emellan är en fråga för Kulturbryggan. Förutom att finna lämpliga stödformer ska Kulturbryggan även söka samarbetspartners och presumtiva medfinansiärer för att tillföra medel till bidragsverksamheten. Under försöksverksamheten ska Kulturbryggan även finna avgränsningar gentemot idag existerande bidragsgivande institutioner. Försöksverksamheten ska utvärderas fortlöpande och erfarenheterna ska sammanställas och utgöra ett underlag till det förslag om en framtida långsiktig bidragsverksamhet som kommittén lämnar 30 mars 2012 samt redovisas i slutrapporten den 31 december 2012.

3 3 Förutsättningar En rad praktiska och ekonomiska förutsättningar behöver fastställas för att Kulturbryggan enligt direktiven ska kunna genomföra såväl försöksverksamhet som utredningsarbete: Kulturbryggans kansli behöver bemannas. Enligt verksamhetsplanen bedömer Kulturbryggan att det, utöver kanslichefen, behövs en handläggare och en assistent, samt för utredningsarbetet en utredningssekreterare. Totalt sett 4 personer. För att tidplanen enligt verksamhetsplanen ska hålla bör tjänsterna vara tillsatta under januari Kulturbryggans förslag till budget för 2011 behöver fastställas före utgången av år Plan för försöksverksamheten I följande plan rubriceras de mest centrala delarna av verksamheten i viss tidsföljd. Delarna har sina specifika avgränsningar, men är samtidigt beroende av och ingår i andra verksamhetsområden. En separat tidplan bifogas verksamhetsplanen (bilaga 1.). Kommunikationsplattform Kulturbryggan ska arbeta fram en kommunikationsplan. Planen ska vara ett aktivt och kontinuerligt redskap för att tydliggöra Kulturbryggans uppdrag och viljeyttring. Kommunikationsplanen ska främst fungera som ett hjälpmedel för de som har uppdrag för Kulturbryggan. Kansliet tar fram och beslutar om kommunikationsplanen. Information om Kulturbryggan ska kommuniceras till såväl brukarna som till andra aktörer inom kulturvärlden. För att uppnå detta krävs dels en väl utbyggd hemsida med information riktad till olika målgrupper; brukarna - dvs. de som ska söka bidragen, kultursektorn, presumtiva finansiärer och allmänhet. Information om Kulturbryggan ska dels vara riktad och dels vara mer allmänt hållen. Våra främsta kanaler för information blir vår webb, men även annonsering och pressmeddelande kommer ha betydelse. Hemsidan kommer vara vår främsta källa till kommunikation och dialog och samtidigt grundbulten i ärendehanteringssystemet. Kommunikationsplanen ska beakta: extern hemsida 1 1 En tillfällig hemsida har öppnats inom RKs domän. Den kan inte byggas ut för att täcka Kulturbryggans behov. Kulturbryggan ska därför ha en extern webbplats med flera funktioner och den externa domänen Kulturbryggan.nu har registrerats.

4 4 sociala medier: blogg/dialogforum/facebook m.m. annonser och pressmeddelande andra kanaler för kommunikation och dialog andra åtgärder för att skapa goodwill grafisk profil. Kommunikationsplanen ska föreligga 1 februari 2011 och kunna justeras under försöksverksamheten. Kulturbryggans hemsida ska innehålla ett elektroniskt och interaktivt ärendehanteringssystem med multipla funktioner som är anpassade för olika brukares behov. Hemsidan ska även möjliggöra olika former av dialog med och mellan Kulturbryggan och dess brukare. En omvärldsanalys och förstudie har påbörjats i syfte att säkerställa och underlätta vid en eventuell upphandling. En avtal med extern leverantör av hemsida och ärendehanteringssystem ska träffas. Vi beräknar att hemsidan är i drift 1 april Ett ärendehanteringssystem med möjlighet till utlysning av projektmedel bör sättas i bruk senast 1 maj Samråd Kulturbryggan ska i början av 2011 och kontinuerligt därefter samverka med andra myndigheter inom kultursektorn som exempelvis Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Riksantikvarieämbetet och den kommande myndigheten för kulturanalys, inte minst i frågor som rör omvärldsbevakning, begreppsanalys och breddad finansiering. Samverkan omfattar även de nationella kulturfonderna i Norden. Kulturbryggan ska även föra en dialog med olika slags företrädare för konst och kultur i vid mening. Dessa kan exempelvis vara intresseorganisationer, föreningar, nätverk, utbildningsinstitut, enskilda konst- och kulturutövare, entreprenörer och konsulter. Kansliet ska överväga hur dessa aktörer och praktiker kan beredas plats i samtalet och planeringen om de långsiktiga verksamhetsmålen liksom i dialogen kring tolkningar av centrala begrepp som bl.a. oberoende, riskkapital, kvalité och nyskapande. Ett samrådsarbete har påbörjats under hösten Ett 40-tal företrädare för offentliga och privata företrädare för konst- och kultursektorn har fått möjlighet att lämna synpunkter på underlaget till direktiven dvs. Kulturbryggan ett underlag för vidare beredning (Dnr Ku 2009/2273/KT). Kansliet vill fortsätta denna kommunikation genom att under våren 2011 pröva några aktiva insatser, som exempelvis riktade rundabordssamtal och seminarium, liksom olika dialogforum på nätet.

5 Samråd och samverkan kring möjligheterna till en breddad finansiering Kulturbryggan ska initiera samråd med offentliga och privata aktörer som kan bistå med kunskap och satsningar för en breddad finansiering. Kansliet planerar att under 2011 genomföra en förstudie som i ett jämförande perspektiv kartlägger och diskuterar såväl förutsättningar som konsekvenser av alternativa finansieringskällor. Målet är att söka etablera en samverkan i olika former och modeller mellan Kulturbryggan och andra finansiärer. 5 Referenspersoner och bedömningsprocess Kulturbryggan ska använda sig av externa grupper som kan bistå med råd och sakkunskap i samband bedömningsprocessen. Den ena gruppen ska bestå av ett bestämt antal bedömare. Deras uppgift blir att avge utlåtande om de projektansökningar som kommer in till kansliet. Kulturbryggan ska pröva olika tillvägagångssätt för att rekrytera bedömare, i syfte att nå en mix och bredd av kompetenser. Det kan handla om nomineringar från andra kulturfonder, liksom från kultursektorn både i och utanför Sverige. Kulturbryggan ska också överväga ett samarbete med andra verksamhetsområden t.ex. utbildning och näring för att hitta kompetenta personer med intresse för gränsöverskridande och nyskapande kultur. En möjlighet Kulturbryggan kan pröva är att låta bedömargruppen befolkas av ett visst antal jokrar. Kulturbryggan ska ta fram ett tydligt formulerat uppdrag, liksom kriterier och riktlinjer för bedömarnas arbete. En första grupp av bedömare ska vara klar senast 1 april Vid samma tid ska vara fastställt riktlinjer för jäv, beslutsgång och uppföljning, liksom i vissa fall även arvode. Det ska också framgå hur ansökningarna på bästa sätt ska fördelas bland bedömarna. Därefter bjuder kansliet in till diskussionsoch informationsmöte med samtliga bedömare. Kulturbryggan ska också bilda en pool med referenspersoner som kan bidra med input i generella och kvalitativa bedömningsfrågor. Dessa personer ska representera olika slags kompetensområden, inte bara inom konst- och kultursektorn. Referenspersonerna ska kunna fungera som ett digitalt bollblank, och vi är också öppna för möjligheten att ta emot medborgarnas synpunkter i allmänna frågor som rör nyskapande kultur och breddad finansiering. Bedömningsprocessen ska utformas så att den kan fånga upp sådant som inte alltid syns från de etablerade institutionernas synvinkel. En förutsättning för att identifiera kulturprojekt utanför de traditionella ramarna är att både Kulturbryggan och dess bedömare/referenspool ser misslyckanden/motgångar som en källa till kunskap och utveckling. Kulturbryggan ska därför utveckla metoder för erfarenhetsåterföring t.ex. genom dialog, projektpresentationer och uppföljning.

6 Under försöksperioden ska det finnas utrymme att ompröva systemet med bedömningar och referensgrupp. Processen ska dokumenteras och utvärderas för att ligga till grund för förslaget till den framtida verksamheten. 6 Riktlinjer Kulturbryggan ska utforma riktlinjer för verksamheten. De ska ange prioriterade områden och allmänna krav på projekt, dvs. kriterier för vem som är berättigad att söka medel och vilka projekt som kan komma ifråga under försöksperioden. Riktlinjerna ska vara vägledande och samtidigt fungera som ett kompletterande dokument till bidragsförordningen. Kommittén för Kulturbryggan är beslutsfattande för vilka riktlinjer som gäller. Synpunkter som framkommit i rådslag, överläggningar och dialogforum ska beaktas vid beslutet. Riktlinjerna ska träda i kraft 1 april 2011 och kunna omprövas under försöksverksamheten. Stödformer Kulturbryggan ska pröva olika stödformer under försöksverksamheten. Vi ska särskilt beakta de förslag på initieringsstöd och genomförandestöd som lämnats i underlaget till direktiven. Vi ska även pröva om bidragets storlek ska styra formen av stöd t.ex. i mindre respektive större projektstöd. Kulturbryggan ska på nära håll följa den dynamiska utvecklingen inom de nya regionala fonderna (Framtidens Lund, FRISPEL, Innovativ kultur) - som även de ska stödja nyskapande kulturprojekt. Kulturbryggan ska överväga om deras och andra exempel på nya stödformer och bedömningsprocesser som t.ex. hearings och crowdculture kan tillämpas på nationell nivå under försöksverksamheten. En annan stödform som ska övervägas är att Kulturbryggan och andra aktörer, offentliga och privata, går samman för gemensamma utlysningar av tematiska projektstöd. De olika stödformerna och resultaten av stödgivningen ska utvärderas löpande under försöksverksamheten. Ärendehantering Kulturbryggan ska installera ett säkert, flexibelt och smidigt elektroniskt system som ska underlätta ärendehanteringen för såväl brukarna som för Kulturbryggans bedömare och personal. Ansökningar lämnas digitalt på nätet. Systemet ska fungera som en möjlig plattform för dialog mellan brukare, bedömare och kansli. Olika aktörer ska ha olika behörighet till systemet. Hänsyn ska tas till att det ska leva kvar efter försöksverksamheten och då kunna integreras med ett ekonomiskt system för utbetalningar m.m. Även framtida forskningsmöjligheter

7 7 skall tas i beaktande när systemet utformas. Arbetet med att finna en adekvat digital bidragsportal och en leverantör har påbörjats. Kulturbryggan ska besluta om beslutsvägar för de olika projektstöden. Olika modeller och metoder ska diskuteras fortlöpande. Under första försöksåret 2011 planerar Kulturbryggan två ansökningstillfällen. Baserat på erfarenheterna från de första ansökningsomgångarna kommer Kulturbryggan därefter bestämma vilka ansökningstillfällen som kommer finnas under 2012 och på vilket sätt som handläggningstiden kan effektiviseras och eventuellt förkortas. Utredningsarbetet Kulturbryggan ska parallellt med försöksverksamheten arbeta fram ett förslag på en verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet efter försöksverksamheten. En sådan verksamhet ska utgöra ett alternativ till befintliga bidragsordningar. Förslag ska bl.a. lämnas om verksamhetsmål, organisation och budget för den nya verksamheten. Förslag ska också lämnas om eventuella nya förordningar eller förordningsändringar som krävs för den föreslagna verksamhetsformen och, om förslaget inbegriper bildande av en ny myndighet, förslag till instruktion och regleringsbrev. De erfarenheter Kulturbryggan drar av försöksverksamheten kommer att vara vägledande för förslaget. En fortlöpande utvärdering av försöksverksamheten ska planeras in. Kulturbryggan kommer även att ta in erfarenheter från och göra jämförelser med liknande fonder i Sverige, övriga Norden och i viss mån Europa. Kulturbryggan kommer vid behov beställa underlagsapporter för att belysa olika aspekter på den kommande verksamheten. Förslaget ska lämnas till regeringen senast den 31 mars Försöksverksamheten ska redovisas i en slutrapport 31 december 2012.

8 8

9 9 Bilaga 1: Tidplan Kommunikationsplattform, färdig 1 februari 2011 Bedömarpool utsedd, uppdrag formulerat 1 april 2011 Riktlinjer för Kulturbryggan, träda ikraft 1 april 2011 Extern hemsida med dialogforum, öppnar 1 april 2011 Ärendehanteringssystem med möjlighet till första utlysning av projektmedel, klar senast 1 maj 2011 Andra utlysning 1 oktober 2011 En rapport med förslag till långsiktig verksamhetsform, lämnas 31 mars 2012 En slutrapport om försöksverksamhet, lämnas 31 december 2012

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Analysplan. För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter

Analysplan. För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter Analysplan För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats:

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 INNEHÅLL Förord... 4 RESULTATREDOVISNING... 5 Resultatredovisningens principer och metoder... 5 Kulturrådets uppdrag, resurser och organisation... 6 Kulturrådets uppdrag...

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 Datum: 2004-02-13 Förord Förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet under 2004 är sammantaget mycket goda. Det långsiktiga arbete

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Fullmäktige och revisorerna. samband och samspel

Fullmäktige och revisorerna. samband och samspel Fullmäktige och revisorerna samband och samspel Fullmäktige och revisorerna samband och samspel Upplysningar om innehållet: Elisabeth Englund, elisabeth.englund@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer