Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik"

Transkript

1 Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Ordförandens förslag 1. Kulturnämnden avger yttrande till Kulturdepartementet enligt föreliggande förslag. Sammanfattning har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ny museipolitik och ställer sig i huvudsak positiv till utredningens intentioner men är tveksam till flera av utredningens förslag. Museiutredningen vill skapa förutsättningar för en ny museipolitik genom instiftandet av en museilag och en ny museimyndighet. ställer sig inte bakom utredningens förslag om en museilag som riskerar att bli uddlös och till intet förpliktigande utan menar att den museimyndighet som utredningen föreslår istället lägger fokus på att utvärdera och fördela bidrag till statliga museer. saknar också ett regionalt perspektiv i utredningen och en fördjupad analys av den samverkan som lyfts fram i utredningens tilläggsdirektiv. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Yttrande 3. Remissinstanser, Ny Museipolitik 4. Ny Museipolitik (SOU :89) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ny museipolitik (SOU :89). Kulturdepartementet önskar svar på hur remissinstanserna ser på föreslagna förändringar. C:\pactdok\Kulturnämnden\ \Remiss. Betänkandet (SOU ) Ny Museipolitik\ KN_Beslutsförslag.docx Postadress: Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (5) Bakgrund Regeringen beslutade den 30 januari 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur och regeringens styrning. Utredningen antog namnet Museiutredningen (Kommittédirektiv 2014:8) Museiutredningen avsåg att: utreda, beskriva och analysera hur samhällsutvecklingen regionalt, nationellt och internationellt har påverkat och kan förväntas påverka förutsättningarna för museernas verksamheter föreslå nationella mål för museipolitiken som tar sin utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen och som är anpassade till de nya förutsättningar som råder till följd av pågående samhällsförändringar beskriva och analysera på vilka sätt centralmuseerna uppfyller sina uppdrag, hur de prioriterar mellan uppdragens olika delar, tar hänsyn till olika mångfaldsperspektiv och arbetar för att förnya och utveckla museiarbetet analysera och lämna förslag på hur myndighets- och institutionsstrukturen för de berörda museiinstitutionerna inom Kulturdepartementets ansvarsområde kan förändras i syfte att uppnå högre effektivitet Museiutredningen fick genom ett tilläggsdirektiv även i uppdrag att: analysera och föreslå hur verksamhet och samlingar vid centrala museer kan göras mer tillgängliga för människor i hela landet Ny museipolitik (SOU :89) Museiutredningens bedömning är att det behövs en ny inriktning för den statliga museipolitiken. Den politiska styrningen måste bli tydligare vad gäller de principiella utgångspunkterna för museernas verksamhet och på samma gång mer övergripande inriktad än i dag. Utgångspunkterna för det allmännas stöd till museiverksamheterna måste bli tydligare, men institutionerna måste också ges större ansvar och möjligheter att förverkliga sina uppdrag. En särskild museilag Museiutredningen föreslår att en museilag införs som slår fast de allmänna museernas fria ställning som kunskapsinstitutioner i samhället och deras ansvar för att förmedla ett reflekterande förhållningssätt till historien och

3 Datum (5) omvärlden. Enligt förslaget ska lagen innehålla bestämmelser om alla offentligt styrda museer som har avlönad personal, oavsett om de har statlig, regional eller kommunal huvudman. Den föreslagna museilagen ska säkra museernas ställning som fria kunskapsinstitutioner i förhållande till den politiska beslutsnivån och därför föreslås en bestämmelse om att huvudmannen för ett museum inte får vidta åtgärder som syftar till att inskränka museets fria förmedling av kunskap och upplevelser. Utredningens förslag är att lagen ska innehålla generella bestämmelser om museernas huvudsakliga verksamhetsområden. Enligt förslaget ska det anges i lagen att utställningar och annan publik verksamhet ska präglas av allsidighet, öppenhet och kvalitet. Publik verksamhet ska vara tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar. Dessutom ska det i lagen anges att museerna inom sina ämnesområden ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad. Beträffande samlingsförvaltning föreslås det i lagförslaget att museerna ska ha i uppdrag att aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamheternas mål. För att det ska kunna ske regleras det också i lagen att de statliga museerna har mandat att överlåta lös egendom som ingår i de samlingar de förvaltar genom gåva, byte eller försäljning om den inte behövs för verksamheten. I en särskild bestämmelse regleras även de kommunala och regionala museernas möjligheter att gallra föremål som överlåtits av staten. Samverkan och spridning i hela landet Det är av stort samhällsintresse att de statligt finansierade museerna når en bred och engagerad publik runt om i Sverige. De statliga museerna har ett särskilt ansvar för att tillgängliggöra sin verksamhet för människor i hela landet. Museilagen ska förpliktiga de statliga museerna att tillgängliggöra föremål ur de egna samlingarna i egna utställningar och genom utlån till andra museer utan oskäliga avgifter eller administrativa hinder. En ny myndighet för museer och utställningar För att främja en museiverksamhet av hög kvalitet i hela landet föreslår utredningen att en ny myndighet inrättas, Myndigheten för museer och utställningar. Myndigheten ska, bl.a. med utgångspunkt i den föreslagna museilagen, utvärdera och fördela bidrag till museisektorn. Myndigheten ska även kunna hantera förvaltningsuppgifter som utställningsgarantier och bidra till att stärka museiperspektivet på nationell nivå inom ramen för kultursamverkansmodellen. Myndighetens uppdrag ska innefatta ett ansvar för den officiella museistatistiken och viss omvärldsbevakning. Den nya myndigheten finansieras genom att medel överförs från Riksutställningar som avvecklas. Kvalitetsutveckling genom kollegial granskning Den nya museimyndigheten föreslås också att organisera en professionsbaserad granskning av museiverksamheten vid centralmuseerna. I likhet med vad som är fallet inom högskolan bör utvärderingen av museiverk-

4 Datum (5) samheterna bygga på granskningar som genomförs av bedömargrupper med externa, oberoende sakkunniga. Museerna bör ges i uppdrag att ta fram strategiska planer publik verksamhet, kunskapsuppbyggnad och samlingsförvaltning som bör vara utgångspunkt för föreslagen kollegial granskning. Nytt statsbidrag för samverkansprojekt i museisektorn Utredningen föreslår att det inrättas ett nytt statsbidrag på totalt 28 miljoner kronor för samverkansprojekt kring utställningar och annan publik verksamhet. Bidraget ska fördelas av den föreslagna museimyndigheten som också ska förmedla befintliga bidrag till de statliga museernas forskning, till arbetslivsmuseer och till försvarshistorisk museiverksamhet. Bättre möjligheter att använda avgiftsinkomster Museiutredningen föreslår att en generell ändring bör göras i de statliga museernas regleringsbrev som ger museerna rätt att använda inkomsterna från internationella vandringsutställningar och museibutiker till övrig verksamhet. ställer sig i huvudsak positiv till utredningens intensioner men är tveksam till flera av utredningens förslag. ställer sig inte bakom utredningen förslag om en museilag utan menar att styrning och uppföljning av de statliga museerna bör ske genom regleringsbrev och myndighetsinstruktioner samt den av Museiutredningen förslagna nya museimyndigheten. Det finns redan konventioner och lagar som tryggar fri förmedling av kunskap och upplevelser och Sverige har redan lagstiftning vad gäller tillgänglighet genom bland annat diskrimineringslagen. Dessutom finns generella riktlinjer och förordningar både inom landet och internationellt som på olika sätt berör museiområdet. anser att gällande lagstiftning redan fyller samma funktion som Museiutredningens lagförslag och att en museilag därför riskerar att bli uddlös och till intet förpliktigande. Bättre styrning av de statliga museernas roller och ansvar kan istället ske genom förändringar i verksamheternas regleringsbrev och myndighets instruktion. ställer sig däremot positiv till Museiutredningens förslag om en ny myndighet. Eftersom inte tycker att en museilag är en bra lösning så bör den föreslagna myndigheten istället lägga fokus på att utvärdera och fördela bidrag till statliga museer, till arbetslivsmuseer och till försvarshistorisk museiverksamhet samt förvaltningsuppgifter som utställningsgarantier samt att bidra till att stärka museiområdet på nationell nivå. ser det som viktigt att påtala att myndighetsansvaret ska omfatta statliga museer och inte omfatta museer inom samverkansmodellen.

5 Datum (5) ställer sig positiv till att den nya museimyndigheten ska organisera en professionsbaserad granskning av museiverksamheten vid de statliga museerna, liksom till Museiutredningens förslag om att inrätta ett nytt statsbidrag på totalt 28 miljoner kronor för samverkansprojekt kring utställningar och annan publik verksamhet. ställer sig också positiv till Museiutredningens förslag om att en generell ändring bör göras i de statliga museernas regleringsbrev som ger museerna rätt att använda inkomster från internationella vandringsutställningar och museibutiker till övrig verksamhet. Museiutredningen fick genom ett tilläggsdirektiv i uppdrag att även analysera och föreslå hur verksamhet och samlingar vid centrala museer kan göras mer tillgängliga för människor i hela landet, men saknar ett regionalt perspektiv i utredningen och en fördjupad analys av den samverkan kring tillgänglighet till de centrala museernas verksamhet i hela landet som lyfts fram i utredningens tilläggsdirektiv. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser eller finansiering. Juridisk bedömning Samråd har skett med s juridiska avdelning. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte få några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan med berörda fackliga organisationer har inte bedömts nödvändig. Maria Ward Ordförande Gitte Grönfeld Wille Kulturchef

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2015:272 Arkiv och museer Nils Mossberg, 016-710 29 90 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen -

Läs mer

Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Ny museipolitik (SOU 2015:89) YTTRANDE Vårt dnr: 15/06257 2016-03-11 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Louise Andersson Kulturdepartementet 13 33 Stockholm Ny museipolitik (SOU 2015:89) Sammanfattning SKL avstyrker förslaget

Läs mer

Ert Dnr: Ku KL Stockholm, NMW Dnr:

Ert Dnr: Ku KL Stockholm, NMW Dnr: Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ert Dnr: Ku2015-02515-KL Stockholm, 2016-03-15 NMW Dnr: 1.5.3-468-2015 REMISSVAR NY MUSEIPOLITIK (SOU 2015:89) Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (NMW) har

Läs mer

Betänkandet SOU Ny museipolitik av Nordiska konservatorförbundet - Sverige

Betänkandet SOU Ny museipolitik av Nordiska konservatorförbundet - Sverige Yttrande 2015:89 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU-201589 Ny museipolitik av Sammanfattning Nordiska konservatorförbundet Sverige (NKF-S) anser att utredningen är väl genomförd. NKF-S

Läs mer

ESV invänder däremot mot några av utredningens författningsförslag:

ESV invänder däremot mot några av utredningens författningsförslag: 1/5 Remissvar Datum Ert datum 2016-03-08 2015-11-26 Kulturdepartementet ESV dnr Er beteckning 3.4-1091/2015 Ku2015/02515/KL Handläggare Elisabeth Perntz 103 33 Stockholm Betänkande Ny museipolitik (SOU

Läs mer

Remiss av betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Remiss av betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89) Malmö stad Kulturnämnden 1 (9) Datum 2016-02-18 Adress Södergatan 9 Diarienummer KN-2016-443 Yttrande Kommunstyrelsen Remiss av betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89) K u 2 0 1 5 / 0 2 5 1 5 / K L Kulturnämnden/Malmö

Läs mer

Remissvar från RSM: Remiss SOU 2015:89 Ny museipolitik

Remissvar från RSM: Remiss SOU 2015:89 Ny museipolitik Verksamhetskoordinator Maria B Olofsson 070-811 60 33 REMISSVAR Datum Vår referens Ert datum Er beteckning 2016-03-14 Maria B Olofsson 2015-02-24 Ku2015/02515/KL Regeringskansliet Kulturdepartementet 103

Läs mer

Tillväxt och samhällsbyggnad Lokal och regional utveckling

Tillväxt och samhällsbyggnad Lokal och regional utveckling UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 17:43 Diarienr: 17/04339 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2017-09-01 Mottagare: Rubrik: Museum, kulturarv, kulturpolitik, lagstiftning,

Läs mer

Betänkande av Museiutredningen 2014/15. SOU 2015:89. Ny Museipolitik. (dnr Ku2015/02515/KL)

Betänkande av Museiutredningen 2014/15. SOU 2015:89. Ny Museipolitik. (dnr Ku2015/02515/KL) Yttrande 2016-03-14 Dnr 293/15/103 Datum 2016-03-14 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM ku.remissvar@regeringskansliet.se Betänkande av Museiutredningen 2014/15. SOU 2015:89. Ny Museipolitik. (dnr Ku2015/02515/KL)

Läs mer

Yttrande från Kungl. Vetenskapsakademien beträffande betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik Ku2015/02515/KL

Yttrande från Kungl. Vetenskapsakademien beträffande betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik Ku2015/02515/KL Kungl. Vetenskapsakademien har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. The Royal Swedish Academy of Sciences has as its aim to promote the sciences and strengthen

Läs mer

Ny Museipolitik (SOU 2015:89) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 17 mars 2016

Ny Museipolitik (SOU 2015:89) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 17 mars 2016 PM 2015:46 RII (Dnr 110-1981/2015) Ny Museipolitik (SOU 2015:89) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 17 mars 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

summerar den nya kulturarvspolitiken

summerar den nya kulturarvspolitiken summerar den nya kulturarvspolitiken De svenska museerna i siffror 66% besöker museerna årligen (SIFO 2016) 1 700 svenska museer (varav 1 200 har mindre än en årsarbetskraft) 26,5 miljoner besök 5,5 miljarder

Läs mer

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 TEXTER FÖR SVERIGES MUSEERS PRESENTATION OM FÖRESLAGNA KULTURARVSPOLITIKEN MARS 2017 Bild 1 Den här presentationen med en orientering i den nya kulturarvspolitiken kommer från de svenska museernas branschorganisation.

Läs mer

Yttrande över Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Yttrande över Ny museipolitik (SOU 2015:89) 1 (5) Yttrande Datum 2016-03-08 Diarienummer RS 3999-2015 Er referens: Ku2015/02515/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Ny museipolitik (SOU 2015:89) Generell kommentar Västra Götalandsregionen

Läs mer

SOU 2015:89 Ny museipolitik. Betänkande av Museiutredningen 2014/15

SOU 2015:89 Ny museipolitik. Betänkande av Museiutredningen 2014/15 SOU 2015:89 Ny museipolitik. Betänkande av Museiutredningen 2014/15 Statens museer för världskultur har anmodats svara på denna remiss (instans nr 69). Utredningen har diskuterats i sin helhet i en arbetsgrupp

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016 Kulturnämnden Annelien van der Tang Eliasson Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 40 Annelien.vanderTang-Eliasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-14 Dnr 1502892 1 (5) Kulturnämnden Regionalt

Läs mer

Datum Dnr Regional biblioteksplan för Region Skåne

Datum Dnr Regional biblioteksplan för Region Skåne Kulturnämnden Christina Gedeborg-Nilsson Utvecklare Kultur och hälsa 040-675 37 45 Christina.Gedeborg-Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-06-12 Dnr 1602317 1 (5) Kulturnämnden Regional biblioteksplan

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014 Kulturnämnden Kristina Elding Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 39 Kristina.Elding@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-05-14 Dnr 1400765 1 (5) Kulturnämnden Regionalt mediesamarbete för biblioteken

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik (Ku2015/02515/KL)

Yttrande över betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik (Ku2015/02515/KL) Statens försvarshistoriska museer den 16 mars 2016 Riddargatan 13 Dnr: 339:2-1.5/15 Box 14095, 104 41 Stockholm Tel 08-519 563 00 info@sfhm.se www.sfhm.se Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Yttrande: Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Yttrande: Ny museipolitik (SOU 2015:89) 2016-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande: Ny museipolitik (SOU 2015:89) DIK är ett Saco-förbund med drygt 20 000 medlemmar verksamma inom kultur, kommunikation och medier. DIK organiserar

Läs mer

a. p Yttrande Yttrande över betänkandet Ny museipolitik Museiutredningen 2014/15 (SOU 2015:89) Kulturdepartementet Stockholm Sammanfattning

a. p Yttrande Yttrande över betänkandet Ny museipolitik Museiutredningen 2014/15 (SOU 2015:89) Kulturdepartementet Stockholm Sammanfattning a. p SWEOISH NATIONAL HERI.!AGE BOARD d R l KSA NTIKVARI EAM BETET Kulturdepartementet 1 03 33 Stockholm Yttrande Datum 2016-03-14 D nr 1.1.4-3787-2015 Ert 2015-11-26 Er Ku2015/02515/KL Yttrande över betänkandet

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Staben för regionala frågor +4616104894 2015-12-06 LS-LED15-1697-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

Betänkandet Ny Museipolitik (SOU 2015:89) dnr Ku2015/02515/KL

Betänkandet Ny Museipolitik (SOU 2015:89) dnr Ku2015/02515/KL Arbetets museum Laxholmen 602 21 Norrköping YTTRANDE 2016-03-14 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Ny Museipolitik (SOU 2015:89) dnr Ku2015/02515/KL 10.2 Ny inriktning på museipolitiken Arbetets

Läs mer

Datum Dnr Lägesrapport kring översyn av inriktningen på uppdraget avseende de medicinhistoriska samlingarna

Datum Dnr Lägesrapport kring översyn av inriktningen på uppdraget avseende de medicinhistoriska samlingarna Kulturnämnden Martin Andrén Utvecklare kulturarv 040-675 37 44 Martin.Andren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-10-02 Dnr 1802086 1 (5) Kulturnämnden Lägesrapport kring översyn av inriktningen på uppdraget

Läs mer

Remissvar på betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik

Remissvar på betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik Remissvar på betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik Sammanfattning (LSH) ser positivt på utredningens intention med en museipolitik som delvis får en ny inriktning där museerna får både ett tydligare

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Yttrande över betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Kulturdepartementets dnr: Ku2015/0215/KL Yttrande över betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89) ställer sig positiva till betänkandet

Läs mer

Datum Dnr Kulturnämndens fördelning av utvecklingsmedel barn och unga. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Kulturnämndens fördelning av utvecklingsmedel barn och unga. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Kulturnämnden Camilla Sjöstrand Handläggare 040-675 37 46 Camilla.Sjostrand@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-10 Dnr 1502080 1 (5) Kulturnämnden Kulturnämndens fördelning av utvecklingsmedel barn och

Läs mer

Ny museipolitik. Betänkande av Museiutredningen 2014/15. Stockholm 2015 SOU 2015:89

Ny museipolitik. Betänkande av Museiutredningen 2014/15. Stockholm 2015 SOU 2015:89 Ny museipolitik Betänkande av Museiutredningen 2014/15 Stockholm 2015 SOU 2015:89 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

Läs mer

Datum Dnr Läsfrämjande insatser och framåt. 1. Kulturnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Datum Dnr Läsfrämjande insatser och framåt. 1. Kulturnämnden lägger rapporten till handlingarna. Kulturnämnden Annelien van Der Tang-Eliasson Utvecklare bibliotek 040-675 37 40 Annelien.VanDerTang-Eliasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-06-05 Dnr 1701596 1 (5) Kulturnämnden Läsfrämjande insatser

Läs mer

Eskilstuna Synpunkter till Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Eskilstuna Synpunkter till Ny museipolitik (SOU 2015:89) Susanne Nickel Eskilstuna 2016-03-16 susanne.nickel@eskilstuna.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: Ku2015/02515/KL. Synpunkter till Ny museipolitik (SOU 2015:89) Jag ser positivt på att museisektorn

Läs mer

Ny museipolitik remissyttrande till Kulturdepartementet

Ny museipolitik remissyttrande till Kulturdepartementet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2016-03-01 36 (52) Handläggare: Jeanette Wetterström Dnr CK 2015-0535 65 Ny museipolitik remissyttrande till

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:89: Ny Museipolitik (dnr Ku2015/02515/KL)

Betänkandet SOU 2015:89: Ny Museipolitik (dnr Ku2015/02515/KL) Yttrande Dnr: 2015-136 Datum 2016-03-17 Betänkandet SOU 2015:89: Ny Museipolitik (dnr Ku2015/02515/KL) Sammanfattning Inledningsvis vill Myndigheten för kulturanalys framhålla värdet av den beskrivning

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Justering av internbudget statligt bidrag

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Justering av internbudget statligt bidrag DAGORDNING Datum 2017-02-01 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-10 kl. 09.50 Plats: Landskrona museum, Slottsgatan, Landskrona

Läs mer

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Kulturnämnden Vesna Weber Ekonomicontroller 040-675 37 33 Vesna.Weber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-28 Dnr 1302588 1 (5) Kulturnämnden Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Ordförandens förslag

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Remissyttrande angående betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Remissyttrande angående betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89) YTTRANDE 2016-03-16 Dnr 1.3-407/2015 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande angående betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89) SAMMANFATTNING Stiftelsen Nordiska museet avstyrker museiutredningens

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Svenska ICOMs remissvar på SOU 2015:89 Ny Museipolitik.

Svenska ICOMs remissvar på SOU 2015:89 Ny Museipolitik. 1 Svenska ICOMs remissvar på SOU 2015:89 Ny Museipolitik. Dnr KU 2015/02515 KL Sammanfattning av Svenska ICOMs synpunkter Svenska ICOM ställer sig positivt till förslaget att inrätta en ny museimyndighet

Läs mer

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne Servicenämnden Stefan Eriksson Enhetschef 040-33 11 06 Stefan.Eriksson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-09 Dnr 1402924 1 (6) Servicenämnden Taxor och avgifter för parkering i Ordförandens förslag

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Sara Anderhov Näringslivsutvecklare 040-675 32 47 Sara.Anderhov@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2019-01-28 Dnr 1802344 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Ersättning folkhögskolor

Läs mer

Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) Östermalms stadsdelsförvaltning socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-06-14 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-08-24 Bättre skydd mot diskriminering

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Kulturnämndens verksamhetsberättelse januari-augusti 2017

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Kulturnämndens verksamhetsberättelse januari-augusti 2017 DAGORDNING Datum 2017-09-08 1 (7) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-09-13 kl. 09.00 Plats: Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö 1. Val

Läs mer

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Demokratiberedningen Johan Lidmark Strateg 044-309 30 62 Johan.Lidmark@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-30 Dnr 1502454 1 (5) Demokratiberedningen Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Ordförandens

Läs mer

Kommittédirektiv. Koordinator för museisektorn. Dir. 2007:22. Beslut vid regeringssammanträde den 22 februari 2007

Kommittédirektiv. Koordinator för museisektorn. Dir. 2007:22. Beslut vid regeringssammanträde den 22 februari 2007 Kommittédirektiv Koordinator för museisektorn Dir. 2007:22 Beslut vid regeringssammanträde den 22 februari 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall se över vissa frågor inom museisektorn.

Läs mer

Yttrande över museiutredningen (SOU 2015:)

Yttrande över museiutredningen (SOU 2015:) [YTTRANDE] 1(7) Datum Dnr 17/03/2016 2015-790 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över museiutredningen (SOU 2015:) Ert dnr: Ku2015/02403/KL s yttrande (NRM) får med anledning av rubricerad remiss

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2018

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2018 DAGORDNING Datum 2017-11-29 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-12-08 kl. 09.45 Plats: Skurups folkhögskola, Kyrkogatan 68, Skurup

Läs mer

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne Servicenämnden Stefan Eriksson Enhetschef 040-33 11 06 Stefan.Eriksson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-01 Dnr 1402924 1 (6) Servicenämnden Taxor och avgifter för parkering i Ordförandens förslag

Läs mer

En samlad kulturarvspolitik

En samlad kulturarvspolitik En samlad kulturarvspolitik - För kunskap och bildning i ett Sverige som håller ihop Kulturdepartementet 1 En samlad kulturarvspolitik Med propositionen Kulturarvspolitik tas för första gången ett helhetsgrepp

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 ingemar.a.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-29 Dnr 99190000 0070 1999-0027 / 485C Dnr 1100227 1 (2) Fastighets-

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-31 Dnr 1702206 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och

Läs mer

Datum Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: kl Plats: Konstitutet, Bragegatan 15, Malmö

Datum Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: kl Plats: Konstitutet, Bragegatan 15, Malmö DAGORDNING Datum 2015-03-03 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-03-12 kl. 10.15 Plats: Konstitutet, Bragegatan 15, Malmö 1. Justering

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Remissyttrande om museiutredningens betänkande Ny museipolitik SOU 2015:89

Remissyttrande om museiutredningens betänkande Ny museipolitik SOU 2015:89 KULTURNÄMNDEN 2016-02-26 DNR: 10/2016 REMISSYTTRANDE HANDLÄGGARE: JOAKIM THOMASSON, VERKSAMHETSCHEF HELSINGBORGS MUSEER Remissyttrande om museiutredningens betänkande Ny museipolitik SOU 2015:89 Kulturnämnden

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-07-05 Dnr 1701368 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Ett jämställt Skåne, Jämställdhetsstrategi

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-23 Dnr 1700820 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Yttrande över betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89) BESLUT 2016-03-10 Dnr V 2015/2036 Kulturdepartementet Rektor Yttrande över betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89) Lunds universitet har anmodats att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Universitetet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Louise Roberts Ledningsstrateg 040-675 31 17 Louise.Roberts@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-04-05 Dnr 1701262 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Remiss. Samverkan vid utskrivning

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Kommittédirektiv. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juli 2019

Kommittédirektiv. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juli 2019 Dir. 2019:36 Kommittédirektiv Ett museum om Förintelsen Beslut vid regeringssammanträde den 4 juli 2019 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag om hur ett museum för att bevara och föra vidare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1602797 1 (8) Hälso- och sjukvårdsnämnden Tillägg till

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Carina Wirth 040-675 30 64 carina.wirth@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1202189 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Personalidén - personalpolitisk

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design

Yttrande över betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design YTTRANDE 2016-03-08 GD 2016:51 Dnr KUR 2015/7200 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design Kulturrådet

Läs mer

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Regionstyrelsen Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-20 Dnr 1402448 1 (5) Regionstyrelsen Förändringar i s bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Lisa Davidsson Enhetschef 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1101776 1 (3) Personal- och arbetsgivarutskottet Specialistutbildning

Läs mer

Datum Regler för bidrag till studieförbundens regionala verksamheter i Skåne Diarienummer

Datum Regler för bidrag till studieförbundens regionala verksamheter i Skåne Diarienummer Kulturnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum.2013-09-23 1 (2} 48 Regler för bidrag till studieförbundens regionala verksamheter i Skåne Diarienummer 1201854 Kulturnämndens beslut Kulturnämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Regionstyrelsen Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-26 Dnr 1402448 1 (5) Regionstyrelsen Förändringar i s bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Tobias Nilsson Servicechef 046-17 10 00, 0761-08 68 39 BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-11-14 Dnr 0901285 99190000-0060-1999-0012 / 82 C 1 (3) Regionfullmäktige Taxor

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

KS 24 10 SEPTEMBER 2014

KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Datum 2014-05-12 Diarienummer KSN-2013-1454 Kommunfullmäktige Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas

Läs mer

Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018

Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018 TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN Sida 1(5) Datum 2018-02-22 Ärendenummer RV2018-44 Kulturstaben Ulf Nordström 054-701 10 33 ulf.nordstrom@regionvarmland.se Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till

Läs mer

Yttrande över remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens utmaning, världens möjlighet (SOU 2019:13) KSN

Yttrande över remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens utmaning, världens möjlighet (SOU 2019:13) KSN Sida 1 (1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Protokollsutdrag 2019-08-20 222 Yttrande över remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens utmaning, världens möjlighet (SOU

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Maria Wallström Handläggare 040-675 31 19 Maria.Wallstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-03 Dnr 1704240 1 (5) Utskottet för primärvård, psykiatri

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-19 Dnr 1601845 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Översyn av ambulanssjukvård och prehospitala resurser i Ordförandens förslag 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Utveckling av den egendrivna hälsovalsverksamheten i Region Skåne - detaljutformad principmodell för resultathantering

Utveckling av den egendrivna hälsovalsverksamheten i Region Skåne - detaljutformad principmodell för resultathantering Vårdproduktionsberedningen Jan Eric Andersson Ledningsstrateg 046-275 20 35 JanEric.Andersson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-09 Dnr 1102221 1 (6) Vårdproduktionsberedningen Utveckling av den egendrivna

Läs mer

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget BESLUTSFÖRSLAG Karl Gustav Andersson Datum 2012-11-08 Dnr 1200810 1 (5) Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i 2013 Ordförandens förslag 1. fastställer föreliggande förslag till detaljbudget om

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-19 Dnr 1500342 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Arbetsuppgiftsomflyttningar del

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1202709 1 (6) Personal- och arbetsgivarutskottet Remiss. Genomförande

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-12 Dnr 1601719 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Datum Dnr Redovisning av utvecklingsbidrag Kulturnämndens anslag för sökbara utvecklingsbidrag fördelas två gånger per år.

Datum Dnr Redovisning av utvecklingsbidrag Kulturnämndens anslag för sökbara utvecklingsbidrag fördelas två gånger per år. Margareta Olsson Verksamhetscontroller 040-675 37 53 margareta.g.olsson@skane.se REDOVISNING Datum 2017-04-21 Dnr 1701101 1 (7) Redovisning av utvecklingsbidrag 2016 s anslag för sökbara utvecklingsbidrag

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Remissyttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-02-13 KTN-2016-0412 Sundequist Karin Kulturnämnden Remissyttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Läs mer

Uppföljning av hur museilagen tillämpas

Uppföljning av hur museilagen tillämpas Uppföljning av hur museilagen tillämpas Ett regeringsuppdrag RIKSANTIKVARIEÄMBETET Uppföljning av hur museilagen tillämpas Ett regeringsuppdrag RIKSANTIKVARIEÄMBETET Riksantikvarieämbetet Box 5405 114

Läs mer

Datum Dnr Avtal med leverantör om psykoterapi

Datum Dnr Avtal med leverantör om psykoterapi Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2019-01-11 Dnr 1802365 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Datum Dnr Fördelning av medel inom ramen för nationella minoriteter

Datum Dnr Fördelning av medel inom ramen för nationella minoriteter Kulturnämnden Caisa Lindfors Utvecklare kulturarv 040-675 37 62 Caisa.Lindfors@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-20 Dnr 1503271 1 (6) Kulturnämnden Fördelning av medel inom ramen för nationella minoriteter

Läs mer

Datum Underhåll av konstverk i Region Skånes konstsamling

Datum Underhåll av konstverk i Region Skånes konstsamling DAGORDNING Datum 2015-04-02 1 (7) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-04-16 kl. 09.30 Plats: Kävlinge bibliotek, Kvarngatan 17, Kävlinge

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-04-18 Dnr 1700225 1 (6) Regionstyrelsens arbetsutskott inför årsstämma Ordförandens

Läs mer

Kommittédirektiv. Renodling av polisens arbetsuppgifter. Dir. 2014:59. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014

Kommittédirektiv. Renodling av polisens arbetsuppgifter. Dir. 2014:59. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014 Kommittédirektiv Renodling av polisens arbetsuppgifter Dir. 2014:59 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Anna-Karin Ekman Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 30 87 Anna-Karin.Ekman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-14 Dnr 1702381 1 (7) Beredningen för

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Pia Landgren Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-24 Dnr 1602011 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Patientavgifter 2017

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-02 Dnr 1503283 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Ändrade biljettpriser och

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-10-26 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-11-04 kl. 10.00 Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen Dir. 2008:25 Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer