Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014"

Transkript

1 Kulturnämnden Vesna Weber Ekonomicontroller BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (5) Kulturnämnden Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Ordförandens förslag 1. Kulturnämnden beviljar, inom ramen för budget 2014, Wanås Konst kronor för genomförande av Samtidskonstdagarna 2015 i Skåne. 2. Kulturnämnden beviljar, inom ramen för budget 2014, kronor för utbyggnad av medicinhistorisk basutställning i Gamla Barnsjukhuset, Helsingborg. 3. Kulturnämnden beviljar, inom ramen för budget 2014, kronor till Malmö stad för filmfestivalen Nordisk Panorama Kulturnämnden avsätter ytterligare kronor för bidrag för utvecklingsprojekt. Bidraget beviljas till Musik i Syd för projektet Ditigitala scener Utveckling av nya konsert- och produktionsmiljöer för regionens musikliv. 5. Omdisponeringar om totalt 2,5 Mkr finansieras genom en omfördelning från förvaltningen Kultur Skånes budgetram. Prognosticerade överskott består framförallt av lägre personalkostnader pga tillfälliga vakanser, sjukskrivningar och övriga tjänstledigheter utan lön. Resterande överskott kommer från återbetalningar av verksamhetsbidrag från bla området Samtidskonst samt överskott från biblioteksutveckling pga vakanser som har medfört att det inte varit möjligt att starta nya projekt under året. Sammanfattning Samtidskonstdagarna har tidigare arrangerats i Stockholm 2012, Göteborg 2013 i samband med Göteborgs internationella konstbiennal och Umeå 2014 i samband med Kulturhuvudstadsåret. Riksutställningar avser att under 2015 förlägga Samtidskonstdagarna till olika orter/platser i Skåne. För att säkra C:\pactdok\Kulturnämnden\ \Omdisponeringar inom ramen för budget 2014\ U5 KN_Beslutsförslag.docx Postadress: Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (5) en professionell regional förankring har Wanås erbjudits att samordna genomförandet i Skåne. En kartläggning visar på branschens behov av kompetensutveckling, professionellt utbyte och nätverksskapande. Arrangemanget 2015 i Skåne kommer att ske i samband med Bästa Biennalen! 2015, under oktober månad, vilket förväntas ge synergieffekter för båda arrangemangen men också stärka dem var och en för sig. Förslag till ny basutställning för medicinhistoriska museet i Gamla barnsjukhuset i Helsingborg har utarbetats. Genom historiska återblickar ska utställningen ge möjlighet till perspektiv på relationen mellan sjukdom, omvårdnad och omvärld. Kulturen i Lund svarar sedan 2013, enligt driftsavtal med, för vård och tillgängliggörande av de medicinhistoriska samlingarna. Total kostnad för basutställningen är kr. Regionstyrelsens beslut om ett startbidrag på kronor kompletteras med resterande kr som hanteras inom ramen för kulturnämndens budget Malmö stad har ansökt om bidrag till filmfestivalen Nordisk Panorama 2015, Nordic Doc & Short Film. Nordisk Panorama innefattar en filmfestival, ett forum för samfinansiering av dokumentärfilm, en marknad för filmbranschen samt ett antal seminarier för publik och bransch. Nordisk Panorama har turnerat runt i de nordiska länderna sedan 1990, men genomförs festivalen i Malmö. Detta för att undersöka möjligheten för en eventuell permanentning av festivalen i en nordisk stad. Musik i Syds treåriga utvecklingsprojekt Digitala scener Utveckling av nya konsert- och produktionsmiljöer för regionens musikliv avslutas Projektet fokuserar på barns och ungas skapande, konstnärlig utveckling, nya scenrum för musik, paketering/distribution samt kompetensutveckling och forskning. Under 2015 ska Musik i Syd bl.a. ta fram ett digitalt verktyg för rörelse till musik i förskolan, vidareutveckla platsspecifika kompositioner på fler orter i samarbete med lokala arrangörer, lansera Musik i Syd CHANNEL samt genomföra en undersökning av jämställdheten inom kulturens digitalisering. Projektet har beviljats medel dels av kulturnämnden i oktober 2013, dels av Kulturrådet under tre år. För det avslutande projektåret beviljas Musik i Syd kronor. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 1. Bidrag för genomförande av Samtidskonstdagarna i Skåne 2015 Wanås konst ansöker om kr som ska täcka kostnader för lokal projektkoordinator/projektsamordnare samt till viss administration/

3 Datum (5) redovisning samt viss del specialarrangerade transporter mellan de platser/orter som Samtidskonstdagarna 2015 kommer att äga rum på. Kartläggning av samtidskonstområdets behov visar att branschen saknar en återkommande nationell mötesplats. Samtidskonstdagarna 2012, 2013 och 2014 var en succé i termer av registrerade deltagare och feedback. Projektet utgör ett tillfälle för samtidskonstsverige att träffa den lokala samtidskonstscenen och få kunskap om de olika organisationer, projekt och inriktningar som finns på regional nivå. Samtidskonstdagarna utgör även en möjlighet för olika delar av branschen från hela landet att träffas. Riksutställningar arrangerar sedan starten 2012 en återkommande nationell mötesplats för professionella inom samtidskonsten i Sverige, som en konsekvens av en kartläggning Riksutställningar gjort. Genom Wanås samordningsinsats säkras en professionell förankring. Samtidskonstdagarna har tidigare arrangerats i Stockholm 2012, Göteborg 2013 i samband med Göteborgs internationella konstbiennal och Umeå 2014 i samband med Kulturhuvudstadsåret. Riksutställningar avser att under 2015 förlägga Samtidskonstdagarna till olika orter/platser i Skåne. Arrangemanget kommer att ske i samband med Bästa Biennalen! 2015, under oktober månad, vilket förväntas ge synergieffekter för båda arrangemangen men också stärka dem var och en för sig. Riksutställningar ska prioritera den samtida konstens utveckling och spridning i landet. Detta görs genom att stödja utveckling och samarbete samt verka för en förbättrad infrastruktur på området, både på nationell och regional nivå. Ett konkret exempel på hur Riksutställningar arbetar med detta är projektet Samtidskonstdagar, vars syfte är att skapa en årligen återkommande mötesplats för professionella inom samtidskonsten i Sverige. Preliminära datum för Samtidskonstdagar 2015 är oktober och kommer att hållas hos olika aktörer i Skåne. Programmet för dagarna innehåller bland annat workshops, keynotes, samtal om samarbetsprojekt och guidade visningar. 2. Ny basutställning i Gamla Barnsjukhuset, Helsingborg Verksamheten vid de medicinhistoriska museerna knyter tydligt an till s uppdrag som sjukvårdsorganisation. Genom de medicinhistoriska samlingarna och museerna ges skolungdom, studerande inom medicinska områden, sjukvårdpersonal och allmänhet möjlighet att ta del av medicinens och omvårdnadens historia och utveckling. De båda museerna kompletterar varandra. Livets museum i Lund har inriktning på kroppens olika funktioner. Utställningen i Helsingborg ska istället genom historiska återblickar ge möjlighet till perspektiv på relationen mellan sjukdom, omvårdnad och omvärld.

4 Datum (5) Förslag till utställningstema är Tro, hopp och hälsa. Synen på sjukdom, och vad som anses som friskt eller sjukt, har förändrats över tid. Besökaren får följa medicinens utveckling, från tiden innan bot fanns, genom sjukvårdens framväxt och till idag. Utställningen tar sin utgångspunkt i de medicinhistoriska samlingarna som lyfts fram och levandegörs med hjälp av berättelser. Utställningsformen har tagit inspiration från barnsjukhuset och dess rumsindelningar och ursprungliga funktion. Den planerade utställningsytan är ca 325 kvm. I enlighet med förslag från Kulturen i Lund beskrivs den totala kostnaden för produktion av utställningen till ca 1,7 miljoner kronor. Utställningsproduktionen initieras under hösten 2014 och färdigställs våren Nordisk Panorama 2015, Malmö stad Malmö stad har ansökt om bidrag till filmfestivalen Nordisk Panorama 2015, Nordic Doc & Short Film. Nordisk Panorama innefattar en filmfestival, ett forum för samfinansiering av dokumentärfilm, en marknad för filmbranschen samt ett antal seminarier för publik och bransch. Nordisk Panorama har turnerat runt i de nordiska länderna sedan 1990, men genomförs festivalen i Malmö. Detta för att undersöka möjligheten för en eventuell permanentning av festivalen i en nordisk stad. Malmö stad har värdskapet för Nordisk Panorama i samverkan med Filmkontakt Nord och Film i Skåne, vilket innebär arrangörsansvar för tre olika huvudspår: festival, finansieringsforum samt marknad. Festivalen äger rum september 2015 och blir då den 26:e i ordningen. 4. Utvecklingsprojekt Musik i Syd Musik i Syds treåriga utvecklingsprojekt Digitala scener Utveckling av nya konsert- och produktionsmiljöer för regionens musikliv avslutas Projektet fokuserar på barns och ungas skapande, konstnärlig utveckling, nya scenrum för musik, paketering/distribution samt kompetensutveckling och forskning. Under 2015 ska Musik i Syd bl.a. ta fram ett digitalt verktyg för rörelse till musik i förskolan, vidareutveckla platsspecifika kompositioner på fler orter i samarbete med lokala arrangörer, lansera Musik i Syd CHANNEL samt genomföra en undersökning av jämställdheten inom kulturens digitalisering. Projektet har beviljats medel dels av kulturnämnden i oktober 2013, dels av Kulturrådet under tre år. För det avslutande projektåret beviljas Musik i Syd kronor.

5 Datum (5) Ekonomiska konsekvenser och finansiering Förslagen innebär omfördelning av medel inom tillgänglig budgetram och är fullt finansierade i budget Vad gäller ny basutställning i Gamla Barnsjukhuset i Helsingborg har Regionstyrelsen beviljat kronor. Juridisk bedömning Samråd med avdelningen för juridik har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra ytterligare miljökonsekvenser än de som medverkande institutioner och organisationer i dagsläget genererar. Projektet avser arrangera kollektiv transport för de medverkande till de platser/orter som Samtidskonstdagarna 2015 äger rum på, utformat som ett specialarrangemang i konferensen. All kulturverksamhet inför publik medför miljöpåverkan i form av transporter och annan energianvändning. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende. Uppföljning Redovisning av beviljat bidrag till Wanås Konst ska lämnas senast Uppföljning vad gäller den medicinhistoriska basutställningen sker inom ramen för den årliga uppföljningen av anslaget till kulturen i Lund. Vad gäller projektbidrag sker uppföljning genom ordinarie rutiner för uppföljning av projektbidrag. Redovisning av beviljat bidrag till Malmö stad för filmfestivalen Nordisk Panorama 2015 ska ske senast Redovisning av beviljat bidrag till Musik i Syd ska ske senast Yngve Petersson Ordförande Gitte Grönfeld Wille Kulturchef

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014 Kulturnämnden Kristina Elding Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 39 Kristina.Elding@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-05-14 Dnr 1400765 1 (5) Kulturnämnden Regionalt mediesamarbete för biblioteken

Läs mer

Datum Dnr Läsfrämjande insatser och framåt. 1. Kulturnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Datum Dnr Läsfrämjande insatser och framåt. 1. Kulturnämnden lägger rapporten till handlingarna. Kulturnämnden Annelien van Der Tang-Eliasson Utvecklare bibliotek 040-675 37 40 Annelien.VanDerTang-Eliasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-06-05 Dnr 1701596 1 (5) Kulturnämnden Läsfrämjande insatser

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-10-26 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-11-04 kl. 10.00 Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan

Läs mer

Datum Dnr Regional biblioteksplan för Region Skåne

Datum Dnr Regional biblioteksplan för Region Skåne Kulturnämnden Christina Gedeborg-Nilsson Utvecklare Kultur och hälsa 040-675 37 45 Christina.Gedeborg-Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-06-12 Dnr 1602317 1 (5) Kulturnämnden Regional biblioteksplan

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016 Kulturnämnden Annelien van der Tang Eliasson Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 40 Annelien.vanderTang-Eliasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-14 Dnr 1502892 1 (5) Kulturnämnden Regionalt

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan 1, Helsingborg

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan 1, Helsingborg PROTOKOLL 66 77 Datum 2016-11-04 1 (7) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2016-11-04 kl. 10.00-11.35 Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan 1, Helsingborg Beslutande Maria Ward (S),

Läs mer

Datum Dnr Kulturnämndens fördelning av utvecklingsmedel barn och unga. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Kulturnämndens fördelning av utvecklingsmedel barn och unga. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Kulturnämnden Camilla Sjöstrand Handläggare 040-675 37 46 Camilla.Sjostrand@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-10 Dnr 1502080 1 (5) Kulturnämnden Kulturnämndens fördelning av utvecklingsmedel barn och

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2018

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2018 DAGORDNING Datum 2017-11-29 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-12-08 kl. 09.45 Plats: Skurups folkhögskola, Kyrkogatan 68, Skurup

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Datum Underhåll av konstverk i Region Skånes konstsamling

Datum Underhåll av konstverk i Region Skånes konstsamling DAGORDNING Datum 2015-04-02 1 (7) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-04-16 kl. 09.30 Plats: Kävlinge bibliotek, Kvarngatan 17, Kävlinge

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 46 55 Datum 2014-10-09 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2014-10-09 kl. 10.30 11.20 Plats: Rum Öresund, Regionhuset Malmö Beslutande

Läs mer

Datum Dnr Lägesrapport kring översyn av inriktningen på uppdraget avseende de medicinhistoriska samlingarna

Datum Dnr Lägesrapport kring översyn av inriktningen på uppdraget avseende de medicinhistoriska samlingarna Kulturnämnden Martin Andrén Utvecklare kulturarv 040-675 37 44 Martin.Andren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-10-02 Dnr 1802086 1 (5) Kulturnämnden Lägesrapport kring översyn av inriktningen på uppdraget

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Kulturnämndens verksamhetsberättelse januari-augusti 2017

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Kulturnämndens verksamhetsberättelse januari-augusti 2017 DAGORDNING Datum 2017-09-08 1 (7) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-09-13 kl. 09.00 Plats: Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö 1. Val

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Maria Nyman Stjärnskog utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ordförandens förslag 1. Maria Nyman Stjärnskog utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2014-06-11 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-06-11 kl. 09.00 Plats: Form/Design Center, Lilla Torg 9, Malmö 1.

Läs mer

Datum Dnr Fördelning av medel inom ramen för nationella minoriteter

Datum Dnr Fördelning av medel inom ramen för nationella minoriteter Kulturnämnden Caisa Lindfors Utvecklare kulturarv 040-675 37 62 Caisa.Lindfors@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-20 Dnr 1503271 1 (6) Kulturnämnden Fördelning av medel inom ramen för nationella minoriteter

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Ängelholms stadsbibliotek, Stortorget, Ängelholm

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Ängelholms stadsbibliotek, Stortorget, Ängelholm PROTOKOLL 28 34 Datum 2017-06-15 1 (5) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2017-06-15 kl. 09.40-12.30 Plats: Ängelholms stadsbibliotek, Stortorget, Ängelholm Beslutande Maria Ward (S), ordförande

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund PROTOKOLL 49 61 Datum 2015-10-01 1 (8) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2015-10-01 kl. 09.00-12.10 Plats: Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund Beslutande Yngve Petersson (MP), 1:e vice ordförande,

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Justering av internbudget statligt bidrag

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Justering av internbudget statligt bidrag DAGORDNING Datum 2017-02-01 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-10 kl. 09.50 Plats: Landskrona museum, Slottsgatan, Landskrona

Läs mer

Datum Dnr Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna.

Datum Dnr Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna. Kulturnämnden Margareta Olsson Utvecklare kulturarv margareta.g.olsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-09-04 Dnr 1401601 1 (8) Kulturnämnden Medicinhistoriska samlingarna Ordförandens förslag 1. Kulturnämnden

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby PROTOKOLL 14 21 Datum 2018-04-12 1 (5) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2018-04-12 kl. 09.50-13.00 Plats: Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Beslutande Maria Ward (S), ordförande Ronny Johannessen

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Tobias Nilsson Servicechef 046-17 10 00, 0761-08 68 39 BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-11-14 Dnr 0901285 99190000-0060-1999-0012 / 82 C 1 (3) Regionfullmäktige Taxor

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Datum Dnr Kulturnämnden lägger rapporten till handlingarna

Datum Dnr Kulturnämnden lägger rapporten till handlingarna Kulturnämnden Camilla Sjöstrand Handläggare 040-675 37 46 Camilla.Sjostrand@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-13 Dnr 1302340 1 (5) Kulturnämnden Med rätt att inspireras Ordförandens förslag 1. Kulturnämnden

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Hässleholm kulturhus, Järnvägsgatan 23, Hässleholm

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Hässleholm kulturhus, Järnvägsgatan 23, Hässleholm PROTOKOLL 28 36 Datum 2018-06-13 1 (5) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2018-06-13 kl. 09.50-12.45 Plats: Hässleholm kulturhus, Järnvägsgatan 23, Hässleholm Beslutande Maria Ward (S), ordförande

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde PROTOKOLL 19 27 Datum 2017-05-19 1 (5) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2017-05-19 kl. 09.40-14.15 Plats: Parken - kultur och konferenscenter, Norregatan 46-48, Trelleborg Beslutande Maria

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Anders Wallner Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 30 Anders.Wallner@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-15 Dnr 1302556 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Bidrag år 2014 till organisationer

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Sara Anderhov Näringslivsutvecklare 040-675 32 47 Sara.Anderhov@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2019-01-28 Dnr 1802344 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Ersättning folkhögskolor

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd Sund

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd Sund Sjukvårdsnämnd Sund Peter Sigsjö Enhetschef 040-675 36 91 Peter.Sigsjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601578 1 (2) Sjukvårdsnämnd Sund Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-03-06 Dnr 1500318 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Avsiktsförklaring för Malmöpendeln

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1602797 1 (8) Hälso- och sjukvårdsnämnden Tillägg till

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Anna-Karin Ekman Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 30 87 Anna-Karin.Ekman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-14 Dnr 1702381 1 (7) Beredningen för

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet Vårdproduktionsutskottet Ingrid Bergman Ledningsstrateg 046-275 19 01 Ingrid.Bergman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-16 Dnr 1302793 1 (5) Vårdproduktionsutskottet Psykiatriöverenskommelse 2014 Ordförandens

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-11-29 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-12-08 kl. 09.30 Plats: Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö 1.

Läs mer

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Demokratiberedningen Johan Lidmark Strateg 044-309 30 62 Johan.Lidmark@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-30 Dnr 1502454 1 (5) Demokratiberedningen Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Ordförandens

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-07-05 Dnr 1701368 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Ett jämställt Skåne, Jämställdhetsstrategi

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Kulturnämnden Margareta Olsson Verksamhetscontroller/miljösamordnare margareta.g.olsson@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-27 Dnr 1503169 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Remiss. Uppdatering av s miljöprogram

Läs mer

Datum Dnr Avtal med leverantör om psykoterapi

Datum Dnr Avtal med leverantör om psykoterapi Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2019-01-11 Dnr 1802365 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott

Läs mer

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Regionstyrelsen Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-26 Dnr 1402448 1 (5) Regionstyrelsen Förändringar i s bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget BESLUTSFÖRSLAG Karl Gustav Andersson Datum 2012-11-08 Dnr 1200810 1 (5) Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i 2013 Ordförandens förslag 1. fastställer föreliggande förslag till detaljbudget om

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Plats: Dockplatsen 26, Malmö, Skånevåningen, plan 6

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Plats: Dockplatsen 26, Malmö, Skånevåningen, plan 6 PROTOKOLL 23 35 Datum 2016-04-22 1 (7) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2016-04-22 kl. 09.00-10.45 Plats: Dockplatsen 26, Malmö, Skånevåningen, plan 6 Beslutande Maria Ward (S), ordförande

Läs mer

Datum Dnr Ersättningsmodell för hälsofrämjande insatser inom Hälsoval Skåne

Datum Dnr Ersättningsmodell för hälsofrämjande insatser inom Hälsoval Skåne Enheten för folkhälsa, området hälsoinriktad hälso- och sjukvård Anna Friberg 044-309 34 53, sms: 0768-87 07 49 anna.friberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-27 Dnr 1001045 1 (6) Ersättningsmodell

Läs mer

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Regionstyrelsen Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-20 Dnr 1402448 1 (5) Regionstyrelsen Förändringar i s bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-02 Dnr 1503283 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Ändrade biljettpriser och

Läs mer

Riktlinjer för statsbidrag till musikarrangörer

Riktlinjer för statsbidrag till musikarrangörer Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se Riktlinjer för statsbidrag till musikarrangörer Kulturrådet beslutar att anta följande

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Nicholas Burman Hälso- och sjukvårdsstrateg 046-675 30 66 nicholas.burman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-09-05 Dnr 1600982 1 (5) Beredningen för primärvård,

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Maria Wallström Handläggare 040-675 31 19 Maria.Wallstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-03 Dnr 1704240 1 (5) Utskottet för primärvård, psykiatri

Läs mer

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-31 Dnr 1702206 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-09-19 Dnr 1801982 1 (5) Utskottet för primärvård, psykiatri

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Lisa Davidsson Enhetschef 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1101776 1 (3) Personal- och arbetsgivarutskottet Specialistutbildning

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-17 Dnr 1500318 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Avsiktsförklaring storstadsåtgärder

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-02-21 Dnr 1400196 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget justeringar

Läs mer

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016 Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-27 Dnr 1502977 1 (5) Folkhälsoberedningen Stöd till länsövergripande föreningar

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde PROTOKOLL 49 58 Datum 2017-11-10 1 (6) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2017-11-10 kl. 09.15-11.20 Plats: Teknikens och Sjöfartens hus, Malmö Museer, Malmöhusvägen 7, Malmö Beslutande Maria

Läs mer

Datum Regler för bidrag till studieförbundens regionala verksamheter i Skåne Diarienummer

Datum Regler för bidrag till studieförbundens regionala verksamheter i Skåne Diarienummer Kulturnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum.2013-09-23 1 (2} 48 Regler för bidrag till studieförbundens regionala verksamheter i Skåne Diarienummer 1201854 Kulturnämndens beslut Kulturnämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 ingemar.a.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-29 Dnr 99190000 0070 1999-0027 / 485C Dnr 1100227 1 (2) Fastighets-

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Peter Askman Miljöstrateg 044-309 32 93 Peter.Askman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1300749 1 (5) Regionala tillväxtnämnden Fördjupad handlingsplan för Skånes kust

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-06 Dnr 1602931 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Biljetter och priser Skånetrafiken

Läs mer

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-25 Dnr 1601903 1 (5) Regionstyrelsen Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering Ordförandens

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Stadshuset, Gröna torg 2, Eslöv

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Stadshuset, Gröna torg 2, Eslöv PROTOKOLL 49 61 Datum 2018-11-01 1 (7) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2018-11-01 kl. 10.10-12.45 Plats: Stadshuset, Gröna torg 2, Eslöv Beslutande Maria Ward (S), ordförande Ronny Johannessen

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård 7. Utskottet Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Maria Wallström Handläggare 040-675 31 19 Maria.Wallstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-23 Dnr 1703582 1 (6) Utskottet för primärvård,

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. tjg ersättare för Elisabeth S Kullenberg (M)

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. tjg ersättare för Elisabeth S Kullenberg (M) PROTOKOLL 21 28 Datum 2014-04-23 1 (5) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2014-04-23 kl. 09.30-12.10 Plats: Ystads stadsbibliotek Beslutande Yngve Petersson (MP) Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-05-29 Dnr 1801510 1 (6) Utskottet för primärvård, psykiatri

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-19 Dnr 1500342 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Arbetsuppgiftsomflyttningar del

Läs mer

Datum Sammanträde i folkhälsoberedningen

Datum Sammanträde i folkhälsoberedningen DAGORDNING Datum 2018-11-16 1 (5) Sammanträde i folkhälsoberedningen Ledamöter och ersättare i folkhälsoberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2018-11-23 kl. 10.00-13.00 Plats: RådRum, Kristianstad

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-10-19 Dnr 1802111 1 (7) Utskottet för primärvård, psykiatri

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29 emelie.sunden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-02-20 Dnr 1500023 1 (5) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20

Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20 Pressmeddelande Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20 Kulturnämndens sammanträde 31 maj 5,7 miljoner kr fördelades till projekt Vid torsdagens sammanträde fördelade Kulturnämnden i Västra Götaland

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Malin Kihlman Fastighetsdivisionschef 046-17 78 94 Malin.Kihlman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-19 Dnr 1301306 1 (1) Motion. Investera Skåne ur krisen Ordförandens

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde PROTOKOLL 23-35 Datum 2013-04-24 1 (9) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2013-04-24 kl 09.00 12.00 Plats: Dockplatsen, Malmö Beslutande Yngve Petersson (MP) ordförande Charlotte Wachtmeister

Läs mer

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne Servicenämnden Stefan Eriksson Enhetschef 040-33 11 06 Stefan.Eriksson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-09 Dnr 1402924 1 (6) Servicenämnden Taxor och avgifter för parkering i Ordförandens förslag

Läs mer

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne Servicenämnden Stefan Eriksson Enhetschef 040-33 11 06 Stefan.Eriksson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-01 Dnr 1402924 1 (6) Servicenämnden Taxor och avgifter för parkering i Ordförandens förslag

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-02 Dnr 1600425 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Initiativärende till Hälso- och

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-03-27 Dnr 1800792 1 (8) Utskottet för primärvård, psykiatri

Läs mer

Datum Dnr PM Kulturella och kreativa näringar. 1. Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna.

Datum Dnr PM Kulturella och kreativa näringar. 1. Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna. Kulturnämnden Jane Nilsson Utvecklare 0768-89 07 17 Jane.ma.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-13 Dnr 1401358 1 (5) Kulturnämnden PM Kulturella och kreativa näringar Ordförandens förslag 1.

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-17 Dnr 1300615 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Den attraktiva regionen projektomgång

Läs mer

Strategi för romsk inkludering. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Strategi för romsk inkludering. Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Sida 1 (5) Handläggare Raphaële Choppin Telefon: 0761231923 Till Kulturnämnden 2018-04-17 Strategi för romsk inkludering. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde PROTOKOLL 19 24 Datum 218-11-23 1 (5) Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde Tid: 218-11-23 kl. 1. - 13. Plats: RådRum, Kristianstad Beslutande Ida Nilsson (MP), ordförande Tony Rahm (M), vice

Läs mer

Utveckling av den egendrivna hälsovalsverksamheten i Region Skåne - detaljutformad principmodell för resultathantering

Utveckling av den egendrivna hälsovalsverksamheten i Region Skåne - detaljutformad principmodell för resultathantering Vårdproduktionsberedningen Jan Eric Andersson Ledningsstrateg 046-275 20 35 JanEric.Andersson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-09 Dnr 1102221 1 (6) Vårdproduktionsberedningen Utveckling av den egendrivna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Sven Oredsson Medicinsk rådgivare, enhetschef Kunskapsstyrning 040-675 30 59 sven.oredsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-02 Dnr 1701054 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Skurups folkhögskola, Kyrkogatan 68, Skurup

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Skurups folkhögskola, Kyrkogatan 68, Skurup PROTOKOLL 59 71 Datum 2017-12-08 1 (8) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2017-12-08 kl. 09.45-12.15 Plats: Skurups folkhögskola, Kyrkogatan 68, Skurup Beslutande Maria Ward (S), ordförande

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-20 Dnr 1300766 1 (6) Regionfullmäktige Prissänkning årskortet Jojo

Läs mer

Datum Dnr I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Bilaga fakta om nationella folkhälsoenkäten

Datum Dnr I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Bilaga fakta om nationella folkhälsoenkäten Regionstyrelsen Tommy Aspegren Strateg 044-309 35 25 Tommy.Aspegren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1600552 1 (5) Regionstyrelsen Folkhälsoenkät 2017/2018 Ordförandens förslag Ordförande föreslår

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Landskrona museum, Slottsgatan, Landskrona

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Landskrona museum, Slottsgatan, Landskrona PROTOKOLL 1 11 Datum 2017-02-10 1 (7) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2017-02-10 kl. 09.50-12.30 Plats: Landskrona museum, Slottsgatan, Landskrona Beslutande Maria Ward (S), ordförande Ronny

Läs mer