Personal- och arbetsgivarutskottet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personal- och arbetsgivarutskottet"

Transkript

1 Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (6) Personal- och arbetsgivarutskottet Remiss. Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (Ds 2012:45) Ordförandens förslag Personal- och arbetsgivarutskottet föreslår regionstyrelsen följande 1. Regionstyrelsen avger yttrande till Justitiedepartementet enligt föreliggande förslag. Sammanfattning Justitiedepartementet har bjudit in Region Skåne att ge remissvar på departementspromemorian Ds 2012:45 Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Promemorian innehåller förslag som ska anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (direktivet). Region Skånes remissvar omfattar de förslag som har betydelse för Region Skåne i egenskap av arbetsgivare. Promemorians förslag innebär bl.a. att det införs en rätt för arbetsgivare att begära information om uppgifter ur belastningsregistret när arbetsgivaren rekryterar personer till yrkesverksamhet och till organiserad frivilligverksamhet som inbegriper direkta och regelbundna kontakter med barn. Det är den enskilde själv som ska inhämta ett registerutdrag som han eller hon kan visa upp för arbetsgivaren. Det ska inte finnas någon rätt för arbetsgivaren att få behålla registerutdraget. Endast den som kommer i fråga för anställning eller uppdrag ska omfattas av arbetsgivarens rätt att efterfråga uppgifter ur belastningsregistret. Föräldrar som innehar anställning eller uppdrag endast inom en grupp vari det egna barnet ingår Postadress: KRISTIANSTAD Organisationsnummer: Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg, Kristianstad Telefon (växel): Internet:

2 Datum Dnr (6) omfattas inte av arbetsgivarens rätt att efterfråga uppgifter ur belastningsregistret. Registerkontrollen begränsas till att omfatta uppgifter om alla sexualbrott, människohandel, koppleri, olaga tvång och barnpornografibrott samt anstiftan, medhjälp och försök till dessa brott i den mån det är straffbelagt. Därutöver ska registerutdragen innehålla uppgifter om mord, dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån. Region Skånes remissvar, se bilaga, instämmer i huvudsak med promemorians förslag. Dock anförs de synpunkterna att lagtexten uttryckligen även bör omfatta praktikanter och att möjligheten att efterfråga utdrag ur belastningsregistret också bör omfatta de fall när en anställd byter arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare och där de nya arbetsuppgifterna innefattar direkt och regelbunden kontakt med barn. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Förslag till yttrande 3. Remiss från justitiedepartementet jämte sammanfattning Ds 2012:45 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Huvuddragen i utredningens förslag Den 17 december trädde Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (direktivet) i kraft. Direktivet ska vara genomfört i svensk rätt senast den 18 december I departementspromemorian lämnas förslag till de författningsändringar på lag- och förordningsnivå som bedöms nödvändiga för att genomföra direktivet. Direktivet syftar till att skapa minimiregler om brottsrekvisit och påföljder när det gäller sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Det syftar bl.a. också till att stärka åtgärderna för att förebygga sådana brott och förbättra skyddet för brottsoffer. Ett viktigt inslag är möjligheten att hindra personer som dömts för brott från att arbeta med barn och möjligheten för arbetsgivare att vid rekrytering till sådan yrkesverksamhet eller organiserad frivilligverksamhet som innefattar nära kontakt med barn att bli informerade om fällande domar för brott som omfattas av direktivet. I promemorian anförs att det finns brister i den svenska lagstiftningen i förhållande till kraven i artikel samt artikel 15.2 i direktivet. Region Skåne Personal- och arbetsgivarutskottet

3 Datum Dnr (6) För att Sverige, på ett lämpligt sätt, ska uppfylla direktivets krav i bestämmelserna i artikel 10.1 och 10.2, vilka behandlar frågor om diskvalifikation till följd av fällande dom, bör en rätt att begära information om uppgifter ur belastningsregistret införas för arbetsgivare när de rekryterar personer till yrkesverksamhet och till organiserad frivilligverksamhet som inbegriper direkta och regelbundna kontakter med barn. I denna del föreslås i promemorian en ny lag som ska reglera dessa förhållanden. Det är den enskilde själv som ska inhämta ett registerutdrag som han eller hon kan visa upp för arbetsgivaren. Det ska inte finnas någon rätt för arbetsgivaren att få behålla registerutdraget. Av integritetsskäl föreslås att endast den som kommer i fråga för anställning eller uppdrag ska omfattas av arbetsgivarens rätt att efterfråga uppgifter ur belastningsregistret. Föräldrar som innehar anställning eller uppdrag endast inom en grupp vari det egna barnet ingår omfattas inte av arbetsgivarens rätt att efterfråga uppgifter ur belastningsregistret. Med begreppet organiserad frivilligverksamhet avses i sammanhanget ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund. Registerkontrollen i förevarande fall begränsas till att omfatta endast brott som är relevanta för anställningen eller uppdraget i aktuella verksamheter. Ett sådant begränsat utdrag ska omfatta uppgifter om alla sexualbrott, människohandel, koppleri, olaga tvång och barnpornografibrott samt anstiftan, medhjälp och försök till dessa brott i den mån det är straffbelagt. Därutöver ska registerutdragen innehålla uppgifter om mord, dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån. Artikel 10.3 behandlar frågan om utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater för andra ändamål än brottmålsförfaranden och artikel 15.2 innehåller regler om preskriptionstid. Dessa delar omfattas inte av Region Skånes remissvar. Ikraftträdande De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 december Nuvarande regler Enligt 11 första stycket punkten 5 i förordningen (1999:1134) om belastningsregister ska uppgifter ur belastningsregistret om brott som föranlett någon annan påföljd än penningböter lämnas ut om det begärs av bl.a. en landstingskommunal myndighet som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare. Region Skånes remissvar Promemorians förslag ger ett uttryckligt stöd för en arbetsgivare att begära att en arbetssökande visar upp ett utdrag ur belastningsregistret när det är Region Skåne Personal- och arbetsgivarutskottet

4 Datum Dnr (6) fråga om att rekrytera personer som har direkta och regelbundna kontakter med barn. Redan de nuvarande reglerna ger Region Skåne möjlighet att begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning av personal inom vård av barn och ungdom. Rikspolisstyrelsen (RPS), som hanterar belastningsregistret, har dock ansett att med vård av barn och ungdom avses institutions- eller slutenvård. Det nu aktuella lagförslaget innehåller inte någon koppling till vårdformen, utan det avgörande är att anställningen inbegriper direkt och regelbunden kontakt med barn. Region Skåne instämmer med förslaget då det är den faktiska möjligheten att utsätta barn för övergrepp som ska vara avgörande för möjligheten att begära registerutdrag och inte om det är fråga om öppen- eller slutenvård. Promemorians avsnitt Vilka kategorier av personer bör få kontrolleras? 2 kap. 31 skollagen (2010:800), 1 lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder och 1 Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn nämner uttryckligen praktikanter i den krets som omfattas av registerkontrollen. Samtliga författningar, utom avseende hem för vård eller boende, innehåller också uttryckliga formuleringar som innefattar bemanningsföretag. I promemorians förslag till 1 i lag om registerkontroll avseende personer som arbetar med barn anges enbart anställning eller uppdrag. På sid 92 i promemorian anförs att med uppdrag avses bl.a. uppdrag att praktisera, att arbetsträna eller andra liknande uppdrag. Även personal från av arbetsgivaren anlitade bemanningsföretag får anses ha ett uppdrag i verksamheten, liksom vikarier vid t.ex. sjukdom hos den ordinarie personalen. Även om det inte torde vara någon skillnad i sak, så skiljer sig förslaget från övriga lagar om registerkontroll där praktikanter nämns uttryckligen i lagtexten. Enligt Region Skånes uppfattning kan det vara naturligt att bemanningsföretag omfattas av rekvisitet uppdrag, men det är svårare att se en praktikant som en uppdragstagare. Det är därför bättre att i vart fall praktikanter omnämns direkt i lagtexten i likhet med de författningar som tagits upp i föregående stycke. Vidare anförs på sid 93 i promemorian att av hänsyn till främst den personliga integriteten bör inte redan rekryterade personer omfattas av arbetsgivarens rätt till registerkontroll. ( ) För det fall en redan verksam person avslutar sin anställning eller sitt uppdrag, för att därefter på nytt bli föremål för rekrytering för uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, har dock arbetsgivaren samma rätt att efterfråga uppgifter ur belastningsregistret som vid annan nyrekrytering. Vid ett avbrott i anställningarna även ett kortvarigt sådant är det således möjligt att efterfråga registerutdrag. Promemorians förslag innebär däremot att ändrade arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare inte omfattas av rätten Region Skåne Personal- och arbetsgivarutskottet

5 Datum Dnr (6) att efterfråga utdrag ur belastningsregistret, även om de nya arbetsuppgifterna kommer att innefatta direkt och regelbunden kontakt med barn. Situationen kan då vara sådan att arbetsgivaren inte haft möjlighet att göra en registerkontroll när personen nyanställdes i och med att det då exempelvis var fråga om administrativa arbetsuppgifter, och att det inte finns lagstöd för att göra en registerkontroll i samband med att arbetsuppgifterna förändras. Hos stora arbetsgivare förkommer en stor intern rörlighet bland medarbetarna och det är inte ovanligt att exempelvis vårdpersonal byter mellan administrativa uppgifter och arbete i vården. Region Skåne anser därför att en arbetsgivare bör kunna efterfråga ett registerutdrag även för redan anställd personal när det är fråga om att arbetsuppgifterna ändras på ett sådant sätt att de nya arbetsuppgifterna innefattar direkt och regelbunden kontakt med barn. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Promemorians förslag kommer att kräva en administrativ hantering. Redan idag finns dock angivet i Region Skånes rekryteringsprocess att utdrag ur belastningsregistret ska begäras avseende samtliga personer som Region Skåne avser att anställa på tillsvidare- och visstidsanställning där huvuddelen av arbetstiden förväntas läggas på patientnära kontakter inom yrkesgrupper inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare. Med anledning av detta bedöms inte promemorians förslag innebära några större ekonomiska konsekvenser. Juridisk bedömning Juridisk bedömning har skett vid personalstrategiska avdelningen. Miljökonsekvenser Ärendet har inte några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende. Region Skåne Personal- och arbetsgivarutskottet

6 Datum Dnr (6) Uppföljning Eftersom detta är ett lagstiftningsärende kommer någon uppföljning inte att göras från Region Skånes sida. Katarina Erlingson Ordförande Ann-Sofi Bennheden Personaldirektör Region Skåne Personal- och arbetsgivarutskottet

7 Regionstyrelsen Anders Reuter Arbetsrättsjurist YTTRANDE Datum Dnr (2) Justitiedepartementet Stockholm Remiss. Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (Ds 2012:45) Sammanfattning Region Skånes remissvar omfattar promemorians avsnitt Region Skåne instämmer i huvudsak med promemorians förslag. De synpunkter som Region Skåne vill framföra är att lagtexten uttryckligen även bör omfatta praktikanter och att möjligheten att efterfråga utdrag ur belastningsregistret också bör omfatta de fall när en anställd byter arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare och där de nya arbetsuppgifterna innefattar direkt och regelbunden kontakt med barn. Region Skånes remissvar Promemorians förslag ger ett uttryckligt stöd för en arbetsgivare att begära att en arbetssökande visar upp ett utdrag ur belastningsregistret när det är fråga om att rekrytera personer som har direkta och regelbundna kontakter med barn. Redan de nuvarande reglerna ger Region Skåne möjlighet att begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning av personal inom vård av barn och ungdom (11 första stycket punkten 5 i förordningen (1999:1134) om belastningsregister). Rikspolisstyrelsen har dock ansett att med vård av barn och ungdom avses institutions- eller slutenvård. Det nu aktuella lagförslaget innehåller inte någon koppling till vårdformen, utan det avgörande är att anställningen inbegriper direkt och regelbunden kontakt med barn. Region Skåne instämmer med förslaget då det är den faktiska möjligheten att utsätta barn för övergrepp som ska vara avgörande för möjligheten att begära registerutdrag och inte om det är fråga om öppeneller slutenvård. Postadress: S Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg, Kristianstad Telefon (växel): Internet:

8 Datum Dnr (2) Promemorians avsnitt Vilka kategorier av personer bör få kontrolleras? 2 kap. 31 skollagen (2010:800), 1 lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder och 1 Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn nämner uttryckligen praktikanter i den krets som omfattas av registerkontrollen. Samtliga författningar, utom avseende hem för vård eller boende, innehåller också uttryckliga formuleringar som innefattar bemanningsföretag. I promemorians förslag till 1 i lag om registerkontroll avseende personer som arbetar med barn anges enbart anställning eller uppdrag. På sid 92 i promemorian anförs att bl.a. praktikanter och bemanningsföretag omfattas. Även om det inte torde vara någon skillnad i sak, så skiljer sig förslaget från övriga lagar om registerkontroll där praktikanter nämns uttryckligen i lagtexten. Enligt Region Skånes uppfattning kan det vara naturligt att bemanningsföretag omfattas av rekvisitet uppdrag, men det är svårare att se en praktikant som en uppdragstagare. Det är därför bättre att i vart fall praktikanter omnämns direkt i lagtexten i likhet med de författningar som tagits upp i föregående stycke. Sid 93 i promemorian: Vid ett avbrott i anställningarna även ett kortvarigt sådant är det möjligt att efterfråga registerutdrag. Promemorians förslag innebär däremot att ändrade arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare inte omfattas av rätten att efterfråga utdrag ur belastningsregistret, även om de nya arbetsuppgifterna kommer att innefatta direkt och regelbunden kontakt med barn. Situationen kan då vara sådan att arbetsgivaren inte haft möjlighet att göra en registerkontroll när personen nyanställdes i och med att det då exempelvis var fråga om administrativa arbetsuppgifter, och att det inte finns lagstöd för att göra en registerkontroll i samband med att arbetsuppgifterna förändras. Hos stora arbetsgivare förkommer en stor intern rörlighet bland medarbetarna och det är inte ovanligt att exempelvis vårdpersonal byter mellan administrativa uppgifter och arbete i vården. Region Skåne anser därför att en arbetsgivare bör kunna efterfråga ett registerutdrag även för redan anställd personal när det är fråga om att arbetsuppgifterna ändras på ett sådant sätt att de nya arbetsuppgifterna innefattar direkt och regelbunden kontakt med barn. Pia Kinhult Ordförande Jonas Rastad Regiondirektör Region Skåne Regionstyrelsen

9

10

11

12

13

14

Cirkulärnr: 14:20 Diarienr: 14/2817 P-cirknr: 14-2:8 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:20 Diarienr: 14/2817 P-cirknr: 14-2:8 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:20 Diarienr: 14/2817 P-cirknr: 14-2:8 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Registerkontroll, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, ideella organisationer Avd för arbetsgivarfrågor

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 040-675 30 46 marie.harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1201721 1 (1) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Friskvård

Läs mer

Observera. Ny lag om registerkontroll. Sammanfattning

Observera. Ny lag om registerkontroll. Sammanfattning Observera nr 19 DECEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Ny lag om registerkontroll Sammanfattning Från

Läs mer

Registerkontroll av personal

Registerkontroll av personal Juridisk vägledning Reviderad september 2015 Mer om Registerkontroll av personal Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott Skollagens

Läs mer

REGISTERKONTROLL INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLA OCH SKOLBARNOMSORG Departementspromemoria (Ds 2004:42)

REGISTERKONTROLL INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLA OCH SKOLBARNOMSORG Departementspromemoria (Ds 2004:42) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samh pol avd/jessica Mann 2004-11-22 Direkttel: 08-782 91 29 E-post: jessica.mann@tco.se Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REGISTERKONTROLL INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET,

Läs mer

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 ABCD Arvika kommun av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. Lagen om registerkontroll

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1201442 1 (5) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Ökad

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:194

Regeringens proposition 2012/13:194 Regeringens proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp Prop. 2012/13:194 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 2013 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Studenter som ska ut på praktik bland barn med funktionshinder är skyldiga att uppvisa att registerutdrag om sig

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Lisa Davidsson Enhetschef 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1101776 1 (3) Personal- och arbetsgivarutskottet Specialistutbildning

Läs mer

Förord. Jönköping i november Charlotta Riberdahl Nathalie Dahlén

Förord. Jönköping i november Charlotta Riberdahl Nathalie Dahlén Förord Genom beslut den 6 februari 2012 av Regeringskansliet uppdrogs åt hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl att biträda Justitiedepartementet med att ta fram ett underlag för bedömningen av vilka åtgärder

Läs mer

MISSIV 1(1) Datum Diarienummer 2015-11-11 2015/641 012 Handläggare Omsorgschef Annika Andersson Omsorgsförvaltningen Stab 0451-26 87 01 0709-81 87 01 Annika.Andersson@hassleholm.se Till Omsorgsnämnden/

Läs mer

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning Handläggare: Administrativ chef Enhet: Central administration Beslutad i: Samverkat i förvaltningsråd 2013-04-03 Anteckningsärende i VON 2013-04-10 Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning Rutin

Läs mer

Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU4 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2007/08:28 Utvidgad

Läs mer

Tranås kommun. Tillämpning av skollagen 2 kapitlet, 31-32 Registerkontroll av personal. Granskningsrapport KPMG AB 2014-09-22

Tranås kommun. Tillämpning av skollagen 2 kapitlet, 31-32 Registerkontroll av personal. Granskningsrapport KPMG AB 2014-09-22 ABCD Tranås kommun Tillämpning av skollagen 2 kapitlet, 31-32 Registerkontroll av personal Granskningsrapport KPMG AB 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Tranås

Läs mer

Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola. Mjölby kommun

Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola. Mjölby kommun Revisionsrapport Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola Mjölby kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfråga... 1 Metod... 2 Lagens syfte och tillämpning...

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Carina Wirth 040-675 30 64 carina.wirth@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1202189 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Personalidén - personalpolitisk

Läs mer

Olofströms kommun. Tillämpning av lagen om registerkontroll Rapport KPMG

Olofströms kommun. Tillämpning av lagen om registerkontroll Rapport KPMG ABCD Olofströms kommun Tillämpning av lagen om registerkontroll Rapport KPMG 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of ABCD Olofström kommun Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och metod 1 3. Lagstiftningen

Läs mer

Varbergs kommun. Tillämpning av skollagen 2 kapitlet, Registerkontroll av personal Granskningsrapport KPMG AB 2015

Varbergs kommun. Tillämpning av skollagen 2 kapitlet, Registerkontroll av personal Granskningsrapport KPMG AB 2015 ABCD Varbergs kommun Tillämpning av skollagen 2 kapitlet, 31-32 Registerkontroll av personal Granskningsrapport KPMG AB 2015 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD

Läs mer

Rikspolisstyrelsen Skolverket Sveriges Kommuner och Landsting. Registerkontroll. av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Rikspolisstyrelsen Skolverket Sveriges Kommuner och Landsting. Registerkontroll. av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Rikspolisstyrelsen Skolverket Sveriges Kommuner och Landsting Registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Vad är registerkontroll? För att få börja sitt arbete eller

Läs mer

REGISTERKONTROLL RIKSPOLISSTYRELSEN SKOLVERKET SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

REGISTERKONTROLL RIKSPOLISSTYRELSEN SKOLVERKET SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET REGISTERKONTROLL RIKSPOLISSTYRELSEN SKOLVERKET SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET R E G I S T E R K O N T R O L L REGISTERKONTROLL ISBN 91-89475-18-6 VAD ÄR SYFTET MED DEN HÄR INFOR MATIONEN? Sedan den 1 januari

Läs mer

Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp

Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU8 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp och sex

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Personalfrågor Förskola Förskoleklass Grundskola Skolbarnsomsorg. Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet,

Personalfrågor Förskola Förskoleklass Grundskola Skolbarnsomsorg. Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, Cirkulärnr: 2000:136 Diarienr: 2000/2941 P-cirknr: 2000-2:31 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Registerkontroll Christina Madfors Förhandlingssektionen Datum: 2000-12-12 Mottagare: Rubrik: Bilagor:

Läs mer

Information 1 (5) Lärandeförvaltningen, Lärkontoret

Information 1 (5) Lärandeförvaltningen, Lärkontoret Information 1 (5) 2016-10-04 Registerkontroll på personer som ska vara verksamma i lärandeförvaltningen Under vårvintern 2016 genomfördes ett antal dialogtillfällen om registerkontroll med förskolechefer

Läs mer

Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Lagrådsremiss Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björklund Nils Cederstierna (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Ung i Lund Ta emot praktikanter

Ung i Lund Ta emot praktikanter Ung i Lund 2016 Ta emot praktikanter Under sommaren 2016 kommer 750 ungdomar att testa på arbetslivet via Ung i Lunds praktikverksamhet. Som handledare får du möjlighet att marknadsföra din arbetsplats,

Läs mer

Granskning av kommunens tillämpning av lagen om registerkontroll

Granskning av kommunens tillämpning av lagen om registerkontroll s revisorer Antal sidor:8 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 2 6. Lagstiftningen 3 6.1 Vems ansvar? 4 6.2 Vilkas omfattas inte av lagen? 4 6.3 Hantering

Läs mer

Meddelandeblad. Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn. Innehåll

Meddelandeblad. Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn. Innehåll Meddelandeblad Mottagare: Länsstyrelser, kommunernas socialtjänst, Statens institutionsstyrelse Februari 2009 Meddelandebladet behandlar en ny lag om obligatorisk registerkontroll som trädde i kraft 1

Läs mer

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget BESLUTSFÖRSLAG Karl Gustav Andersson Datum 2012-11-08 Dnr 1200810 1 (5) Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i 2013 Ordförandens förslag 1. fastställer föreliggande förslag till detaljbudget om

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2016:46. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016

Kommittédirektiv. Dir. 2016:46. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26) Dir. 2016:46 Beslut vid regeringssammanträde den

Läs mer

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Regionstyrelsen Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-26 Dnr 1402448 1 (5) Regionstyrelsen Förändringar i s bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Regionstyrelsen Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-20 Dnr 1402448 1 (5) Regionstyrelsen Förändringar i s bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Redovisning av vidtagna åtgärder som svar på krav från IVO efter tillsyn

Redovisning av vidtagna åtgärder som svar på krav från IVO efter tillsyn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2016-02-12 SN 2015/0374.01.08 0480-450885 Socialnämnden Redovisning av vidtagna åtgärder som svar på krav från IVO efter tillsyn Förslag

Läs mer

Till Kommunstyrelsen. För kännedom Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden. Förstudie registerkontroll

Till Kommunstyrelsen. För kännedom Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden. Förstudie registerkontroll Till Kommunstyrelsen För kännedom Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kungsörs kommuns revisorer genomfört en förstudie för att kartlägga vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa

Läs mer

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-07 Dnr 1100466 1 (3) Regionfullmäktige Policy och riktlinjer gällande vård för personer från

Läs mer

Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU9 Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2006/07:37

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet 044-309 33 21 Lisa.davidsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-09 Dnr 1101776 1 (3) Riktlinjer gällande förmåner under specialistutbildning till anställda med medellång

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Nicholas Burman Hälso- och sjukvårdsstrateg 046-675 30 66 nicholas.burman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-09-05 Dnr 1600982 1 (5) Beredningen för primärvård,

Läs mer

om åtgärder för att bekämpa sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt en promemoria om initiativet. Helsingfors den 10 maj 2001

om åtgärder för att bekämpa sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt en promemoria om initiativet. Helsingfors den 10 maj 2001 Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av Europeiska gemenskapernas kommissions initiativ till ett rambeslut av rådet (sexuell exploatering av barn och barnpornografi) I enlighet med 96 2 mom.

Läs mer

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 214-4-1 AN-214/138.739 1 (2) HANDLÄGGARE Jensen, Pernilla Pernilla.Jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Datum Dnr Extratjänster volymer och ekonomiska effekter

Datum Dnr Extratjänster volymer och ekonomiska effekter Personalnämnden Maria Ingvarsson Handläggare 040-625 72 13 Maria.Ingvarsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-09-21 Dnr 1602350 1 (5) Personalnämnden Extratjänster volymer och ekonomiska effekter Ordförandens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lars Edqvist (MP) Anna Gustbée (M) Martin Edberg

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM(2016) 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 004/05:FPM53 Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad brottslighet Justitiedepartementet 005-03-31 Dokumentbeteckning KOM (005) 6 slutlig Kommissionens

Läs mer

Lagrådsremiss. Säkerhetsprövning av offentliga ombud. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Säkerhetsprövning av offentliga ombud. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Säkerhetsprövning av offentliga ombud Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 februari 2004. Thomas Bodström Ari Soppela (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn; SFS 007:7 utfärdad den 9 april 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande. Hem för vård eller boende enligt

Läs mer

Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik. Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik. Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Cirkulärnr: 08:26 Diarienr: 08/1309 Arbetsgivarpolitik: 08-2:12 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Registerkontroll Christina Madfors Arbetsgivarpolitiska Arbetsrättssektionen Datum: 2008-03-27

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Vuxnas kontakter med barn

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet Vårdproduktionsutskottet Ingrid Bergman Ledningsstrateg 046-275 19 01 Ingrid.Bergman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-16 Dnr 1302793 1 (5) Vårdproduktionsutskottet Psykiatriöverenskommelse 2014 Ordförandens

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 Regeringskansliets diarienummer A2015/1903/A Remisssvar (förslag); Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Datum Dnr Ersättningsmodell för hälsofrämjande insatser inom Hälsoval Skåne

Datum Dnr Ersättningsmodell för hälsofrämjande insatser inom Hälsoval Skåne Enheten för folkhälsa, området hälsoinriktad hälso- och sjukvård Anna Friberg 044-309 34 53, sms: 0768-87 07 49 anna.friberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-27 Dnr 1001045 1 (6) Ersättningsmodell

Läs mer

Registerkontroll, stödboende, belastningsregister, misstankeregister, nyanlända, snabbspår

Registerkontroll, stödboende, belastningsregister, misstankeregister, nyanlända, snabbspår UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 16:14 Diarienr: 16/02068 P-cirknr: 16-2:7 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Registerkontroll, stödboende, belastningsregister, misstankeregister,

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Personlig assistans

Läs mer

Till detta kommer en rad materiella tillkortakommanden som anges i det följande.

Till detta kommer en rad materiella tillkortakommanden som anges i det följande. R-2008/0094 Stockholm den 27 februari 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/499/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 januari 2008 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om Sveriges

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Louise Roberts Ledningsstrateg 040-675 31 17 Louise.Roberts@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-04-05 Dnr 1701262 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Remiss. Samverkan vid utskrivning

Läs mer

Lag (1998:620) om belastningsregister

Lag (1998:620) om belastningsregister Smugglingslagen m.m./rättsväsendets informationssystem m.m. 1 Belastningsregister 1 [3301] Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister. Myndigheten är personuppgiftsansvarig

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:37

Regeringens proposition 2006/07:37 Regeringens proposition 2006/07:37 Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn Prop. 2006/07:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S2

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S2 PROTOKOLL Nummer 5 13.2.2018 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S2 Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve Specialsakkunnig

Läs mer

Vissa skollagsfrågor - del 4

Vissa skollagsfrågor - del 4 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-01-03 Handläggare Johan Adolfsson Telefon: 08-508 33 926 Till Utbildningsnämnden 2017-02-02 Vissa skollagsfrågor

Läs mer

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ulla Mårtensson 044-309 41 21 ulla.martensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-04-19 Dnr 0902202 1 (4) Sjukvårdande behandling utomlands Ordförandens förslag föreslår

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.12.2008 2008/2144(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till betänkande Roberta Angelilli (PE414.011v01-00)

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Nicholas Burman Hälso- och sjukvårdsstrateg 046-675 30 66 nicholas.burman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-03-13 Dnr 1800274 1 (5) Beredningen för primärvård,

Läs mer

Stockholm den 25 november 2015 R-2015/2121. Till Justitiedepartementet. Ju2015/08545/L4

Stockholm den 25 november 2015 R-2015/2121. Till Justitiedepartementet. Ju2015/08545/L4 R-2015/2121 Stockholm den 25 november 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/08545/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. 2016:54 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016. Utvidgning av och

Läs mer

Kommittédirektiv. Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet. Dir. 2018:12

Kommittédirektiv. Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet. Dir. 2018:12 Kommittédirektiv Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet Dir. 2018:12 Beslut vid regeringssammanträde den 1 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Promemoria 244 2014-06-17 Ju2014/4084/P Justitiedepartementet Straffrättsenheten En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Sammanfattning En utredare ges i uppdrag att biträda

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Tobias Nilsson Servicechef 046-17 10 00, 0761-08 68 39 BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-11-14 Dnr 0901285 99190000-0060-1999-0012 / 82 C 1 (3) Regionfullmäktige Taxor

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 68 75 Datum 2014-12-04 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2004:83. Behov av bestämmelser om obligatorisk registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende

Kommittédirektiv. Dir. 2004:83. Behov av bestämmelser om obligatorisk registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende Bilaga 1 Kommittédirektiv Behov av bestämmelser om obligatorisk registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende Dir. 2004:83 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2004. Sammanfattning

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-07. Lag om vård till asylsökande m.fl.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-07. Lag om vård till asylsökande m.fl. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-07 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Lars Dahllöf. Lag om vård till asylsökande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Pia Landgren Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-24 Dnr 1602011 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Patientavgifter 2017

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med ÖRS och Riksidrottsförbundets värderingar om glädje

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-23 Dnr 1700820 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Stockholm

Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Stockholm Yttrande Diarienr 1(6) 2016-02-05 Dnr 1977-2015 Ert diarienr Dnr U2015/04800/GV Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Datainspektionen har granskat betänkandet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för utveckling 2016/0414(COD) 26.7.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Datum Dnr Mål angående laglighetsprövning

Datum Dnr Mål angående laglighetsprövning Regionstyrelsen DELEGATIONSBESLUT Datum 2014-03-04 Dnr 1301134 1 (1) Mål 4053-13 angående laglighetsprövning Beslut 1. Regionstyrelsen avger yttrande till Kammarrätten enligt föreliggande förslag. Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Datum Dnr Revidering av "Riktlinjer för leverantörers medverkan i Region Skånes krisberedskap"

Datum Dnr Revidering av Riktlinjer för leverantörers medverkan i Region Skånes krisberedskap Regionstyrelsen Eva Leth Strateg 0766-48 65 27 eva.leth@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-05-08 Dnr 1400190 1 (8) Regionstyrelsen Revidering av "Riktlinjer för leverantörers medverkan i s krisberedskap"

Läs mer

Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll arbetslivet

Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll arbetslivet 2016-05 - 02 1 ( 5 ) CIRKU LÄR 1 6: 25 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Christina Madfors Nyckelord: Registerkontroll, stödboenden, belast - ningsregister, misstankeregister, nyanlända, snabbspår Kommunstyrelsen

Läs mer