Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen"

Transkript

1 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010: Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, Stockholm, org. Nr KUR 2010/3724 Musik i Väst/Kultur i Väst, Box 3066, Göteborg, org. nr KUR 2010/4108 Sveriges Orkesterförbund, Box , Stockholm, org. Nr KUR 2010/3662 Föreningen MALS - musikarrangörer i samverkan, c/o Sveriges Körförbund, Stockholm, org. Nr KUR 2010/4163 Svenska Jazzriksförbundet, Box 16344, Stockholm, org. nr KUR 2010/4735 Kulturrådets beslut Statens Kulturråd beviljar Musik i Väst/Kultur i Väst ett bidrag om kr för förberedelser och genomförandet av Folk- och världsmusikgalan Utbetalning görs till det konto som bidragsmottagarna angivit i sin ansökan. Bidraget är förenat med särskilda villkor, se beslutsbilagan. Övriga ansökningar avslås. Ansökning Den 21 juni 2010 inkom Sveriges Orkesterförbund med en ansökan om kr i bidrag för genomförandet av den kombinerade tävlingen och högskoleutbildningen Jazzverk 2011, en kompositionstävling och utbildning för komponerande av storbandsmusik, där syftet är att bredda repertoaren för storband och öka intresset för musikformen. Nästa års tävling är planerad att hållas vid Swedish Jazz Celebration 2011 i Luleå. Statens kulturräd Box 27215, Stockholm Besök: Borgvägen 1-5 Tel: Fax: E-post: Webbplats:

2 KULTURRÅDET GD 2010:352 2(4) Den 30 juni 2010 inkom Stockholms läns Blåsarsymfoniker/Länsmusiken i Stockholm med en ansökan om kr för fortsatt verksamhet i konsertsalen Nybrokajen 11. Av ansökan framgår att Stockholms Blåsarsymfoniker/Länsmusiken i Stockholm vill rädda Nybrokajen 11 från att stängas och istället skapa stabil fortsatt finansiering för en ny form av verksamhet i huset. Den 31 augusti 2010 inkom Musik i Väst/Kultur i väst med en ansökan om kr i stöd för genomförandet av Folk- och Världsmusikgalan Av ansökan framgår att galakonserten äger rum i Göteborgs Konserthus april Galakonserten kombineras med seminarier, möten, mindre konserter med fokus på barn och familj. RFoD och Musik i Väst/Kultur i Väst står som huvudansvariga för projektet med Göteborg & Co, Göteborgs Konserthus, Musikcentrum Väst och Planeta som lokala samarbetspartners. Den 6 september 2010 inkom föreningen MALS - Musikarrangörer i Samverkan om en ansökan om kr för tre olika projekt: Utredningsoch utvecklingsarbete för Konsertguiden.se ( kr), utredningsarbete för gemensamma kontorslokaler för ideella organisationer på Nybrokajen 11 ( kr) samt för genomförandet av gemensamma MAIS-mötet 2011 ( kr). Av ansökan framgår att MAIS vill kartlägga förutsättningarna för att bevara och utveckla webbtjänsten Konsertguiden, utreda möjligheter för att MAIS medlemsorganisationer Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Svenska Jazzriksförbundet, Sveriges Körförbund och Sveriges Orkesterförbund fortsatt skall kunna arbeta tillsammans på Nybrokajen 11, samt att samla de arrangerande musikorganisationerna i gemensamt möte våren Den 16 september 2010 inkom Svenska Jazzriksförbundet med en ansökan om kr i stöd för den nordiska tävlingen Nordic Jazz Comets Av ansökan framgår att projektet bedrivs som ett samarbete mellan de nordiska ländernas musikhögskolor. Varje land utser en vinnare som skickas till nordisk final som genomförs i samband med Swedish Jazz Celebration. I Sverige har man valt att tona ner tävlingsmomentet och välkomnar grupper som ej uppfyller de kriterier som finns för att delta i tävlingen. Skäl för beslutet Tillämplig reglering

3 KULTURRÅDET GD 2010:352 3(4) Kulturrådet disponerar medel för bidragen inom ramen för anslaget 1:2, Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt utbyte och samarbete, anslagspost 6 för budgetåret Utgångspunkter för bedömning Med hänvisning till riksdagens beslut (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) om att statens uppdrag och stöd till Stiftelsen Svenska Rikskonserter ska avvecklas samt att en ny plattform för stöd till musiklivet ska inrättas under 2011, beviljade regeringen den 27 maj 2010 Statens kulturråd ett bidrag om kr. Bidraget ska användas tör att komplettera Statens kulturråds bidragsgivning till det fria musiklivet och andra projekt inom musikområdet 2010 och Med anledning av Rikskonserters avveckling har ett flertal projekt förlorat en viktig samarbetspart vilket påtalats både i remissrundan av betänkandet "I samspel med musiklivet" (SOU:2010:12) samt i andra skrivelser till regeringen som Kulturrådet tagit del av. Med anledning av det särskilda medel som beviljats Kulturrådet har ett flertal verksamheter tagit kontakt med myndigheten och uttryckt intresse för att ta fortsatt ansvar för dessa verksamheter. Enligt Kulturrådets regleringsbrev är målet för bidragsgivningen att uppnå ett omfattande utbud av hög kvalitet för alla i hela landet. Utgångspunkten för Kulturrådets prioriteringar inom ramen för ovan nämnda uppdrag har varit projekt av nationellt intresse med goda förutsättningar att finna former för fortsatt samverkan mellan musiklivets olika parter. Bedömning Västra Götalandsregionen har i sin ansökan för Folk- och världsmusikgalan presenterat en omfattande projektplan. Kulturrådet ser positivt på att samverkan i projektet sker både på lokal nivå med ett flertal aktörer i Västra Götaland, samt på en nationell nivå. Det sker dels i interregionalt samarbete mellan flera länsmusikorganisationer som samverkar tillsammans, dels med nationella aktörer som Riksförbundet Folkmusik och Dans, Svensk Musik samt Sveriges Radio. Kulturrådet ser positivt på ambitionen att lyfta och uppmuntra folk- och världsmusikgenren, underlätta för publiken att hitta till nya delar av genren, samt stimulera samarbeten mellan dess utövare med olika bakgrund och kulturer. Mot den bakgrunden beviljas Musik i Väst/Kultur i Väst medel för att planera och genomföra Folk-och världsmusikgalan i Göteborg VA

4 KULTURRÅDET GD 2010:352 4(4) Kulturrådets bidrag är inte att betrakta som ett nytillkommet statsbidrag utan ersätter delar av Rikskonserters tidigare insatser. Kulturrådet vill särskilt framhålla att beviljade medel är ett tillfälligt bidrag för projekten under övergångsperioden och ser det som angeläget att Musik i Väst/Kultur i Väst under det närmaste året verkar för att finna former för fortsatt finansiering av projektet med respektive parter. Övriga ansökningar kan inte prioriteras inom ramen för tillgängliga medel. Handläggningen av ärendet Detta beslut har fattats av generaldirektören Kennet Johansson efter föredragning av handläggaren Magnus Lemark. I beredningen av ärendet har även handläggarna Luciana Marques och Hasse Lindgren, avdelningschefen Benny Marcel och enhetschefen Mika Romanus deltagit.

5 0 DÅDET BESLUTSBILAGA GD 2010: Dnr KUR 2010/4183 Villkor Som villkor för bidraget gäller att verksamheten genomförs enligt ansökan. Om verksamheten ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan ska Kulturrådet meddelas. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller en del av bidraget måste återbetalas. Som villkor för bidraget gäller att fullständig redogörelse av det statliga stödets användning ska lämnas till Kulturrådet senast den 31 januari För bidrag om kronor eller mer krävs att bidragsmottagaren anlitar godkänd eller auktoriserad revisor för upprättande av revisionsrapport som ska tillhandahållas Kulturrådet. INFORMATION På.relevant informationsmaterial t ex affischer, programblad, etc. bör det framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag för projektet. Kulturrådets logotyp kan erhållas efter begäran på adress infoia7kulturradet.se. Kulturrådet ska dock aldrig anges som medarrangör. Det är den sökande som ska meddela Kulturrådet om de ändrar uppgifter om namn, organisationsnummer, adress och plus- eller bankgiro. Kulturrådets bidrag anses som huvudregel som skattepliktig inkomst av näring och ska redovisas i mottagarens bokföring/deklaration till Skatteverket. Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare. Statens kulturråd Box 27215, Stockholm Besök : Borgvägen 1-5 I } \ Tel: Fax: E-post: kulturradet,se Webbplats :

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet 2005:9 Nya former för Statens konstråds verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2005-04-20 2004/321-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-05-19 Ku2004/1277/Kr Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 INNEHÅLL Förord... 4 RESULTATREDOVISNING... 5 Resultatredovisningens principer och metoder... 5 Kulturrådets uppdrag, resurser och organisation... 6 Kulturrådets uppdrag...

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet 2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm och återrapporteringskrav för budgetåret 2003 avseende

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag Promemoria 2014-07-15 Ku2014/1282/MFI Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Christoffer Lärkner Telefon 08-405 13 50 Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

KU LTU R RA DET Yttrande

KU LTU R RA DET Yttrande KU LTU R RA DET Yttrande Dnr KUR 2015/2659 2015-05-11 GDnr 2015:124 Kungliga biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Yttrande over KB:s samverkansstruktur. Forslag pa ny form for nationell bibliotekssamverkan

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34

Rapport. Regeringsuppdrag. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34 Regeringsuppdrag Rapport Att verka genom andra Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Under 2014 har myndigheten även deltagit i JiM 1.

Under 2014 har myndigheten även deltagit i JiM 1. 1(12) 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Medspelare i musiklivet 4. Sammanfattning av 2014 års ansökningar, beviljade stöd och delrapportering 5. Avslutade projekt 2012, 2013 och 2014 6. Ekonomiskt utfall

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Kriminalvårdens riktlinjer 2006:2 Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Mål och syfte Kriminalvården eftersträvar ett utvecklat samarbete med ideella

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Boverket mars 2015

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer