Lokal arbetsplan. Svedenskolan. Lå 13/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal arbetsplan. Svedenskolan. Lå 13/14"

Transkript

1 Lokal arbetsplan Svedenskolan Lå 13/14

2 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Svedenskolans uppdrag sid Styrdokument sid Verksamhetsidé sid Svedenskolans värdegrund sid 4 4. Organisation sid Stödfunktioner sid Antagningrutiner sid Lokaler och skolgård sid Vår verksamhet sid Pedagogisk inriktning sid Föräldrasamverkan sid Återkommande aktiviteter och traditioner sid Kompetensutveckling sid Kvalitetsplan sid Prioriterade mål lå 13/14 sid Årshjul sid Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 2

3 1. Inledning SvedenskolanBergshamra är en skola för elever med autism och autismspektrumtillstånd (AST). Skolan är belägen i Bergshamra i Solna intill ett friluftsområde med vacker natur nära Ulriksdals slott. Skolan är byggd 1968 och är sedan 1994 en fristående skola och ingår i företaget Utvecklingspedagogik Sverige AB tillsammans med bl.a Svedenskolan Mälarhöjden och Häggviks gymnasium. Svedenskolan Bergshamra består av två skolenheter Svedenskolan grundskola samt Svedenskolan Grundsärskola. Lokala arbetsplanen gäller för båda, när inget annat anges. Svedenskolan erbjuder förskoleklass samt den 9-åriga obligatoriska grund- och grundsärskolan. För de som behöver finns fritidshem samt korttidstillsyn. Skolans profil och specialpedagogiska inriktning är för elever med diagnos inom AST. Vi är sedan lå 10/11 medlemmar i NTA-föreningen (Naturvetenskap och Teknik för Alla) och arbetar med de olika temalådor inom dessa ämnen som vi köper in av föreningen samt utbildning av personal. En nybyggd NO-sal bidrar till denna satsning på NO och teknik-ämnet. Ett nyinrättat skolbibliotek finns med personal, som skall stimulera lärandet och lustläsandet. Vi har i samband med detta fått ett bokstipendium från Solna stad för inköp av böcker till skolbiblioteket. 2. Svedenskolans uppdrag 2.1 Styrdokument Skollagen är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om utbildning i alla skolformer. Läroplanen Lpo11 - fastställs av regeringen och innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Kursplaner fastställs av skolverket. Pedagogisk Planering (PP) görs utifrån dessa kursplaner i lärplattformen edwise där även annan pedagogisk dokumentation, såsom åtgärdsprogram, IUP (individuella utvecklingsplaner) samt pedagogiskt utlåtande, finns. Det är viktigt att elever och målsmän får kännedom om bedömningsverktyg, om vad och hur elevens prestationer bedöms. Som målsman kan man söka konto till edwise för att kunna följa elevens utveckling och lärande. Elevens inflytande/delaktighet i sitt lärande sker bl.a genom elevledda utvecklingssamtal (efter ålder och mognad) samt dokumenterade via digital Portfolio. 2.2 Vår verksamhetsidé Vår verksamhetsidé är att genom hög kvalitet och individuellt utformade insatser bidrar vi till ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 3

4 Målsättning för eleverna är att de förbereds inför vuxenlivet och att baskunskaperna och kommunikationssystemen behålls och utvecklas vidare. Målet är att eleven tillägnar sig kunskaper så att de med ökat självförtroende och självständighet känner glädje och tillfredsställelse och kan erhålla önskad gymnasieplats. Vi lägger stor vikt vid delaktighet och social samhörighet. Undervisningen är anpassad efter varje enskild individs behov, förutsättningar och tänkande. Undervisningen är relaterad till verkligheten. Ett särskilt dokument är utarbetat för att tydliggöra för all personal vår verksamhetside och vad som kännetecknar arbetet vid Svedenskolan. 3. Svedenskolans värdegrund Genom trygghet, glädje och förståelse utvecklas vi Glädje - Trygghet - betyder att arbetsklimatet för elever och personal är sådant att vi trivs och tycker det är roligt att komma till skolan. Vi har alla ett ansvar för varandra och vi förväntas se det positiva och också uttrycka det i gester och tal. betyder att varje elev skall känna sig trygg i skolan. Varje form av mobbing eller annat som gör att eleven har anledning att känna sig otrygg skall kraftigt motarbetas (skollagen 6 kap.) Varje elev skall stärkas i sin egen trygghet och självtillit. Trygghet betyder också att personalen skall stärkas i sin yrkesidentitet och därmed bli trygga pedagoger och handledare för de elever, som man under några år är med och leder ett stycke på deras livsväg. Förståelse - betyder att vi alla behandlar våra elever och varandra som vi vill bli behandlade med förtroende och respekt (skollagen 6 kap. 9 ) Utvecklas - betyder att vi är en del i elevens livslånga lärande. Det är viktigt att vi på skolan förbereder eleven för ett bra och innehållsrikt vuxenliv (skollagen 3 kap ). Informationen och formerna för elevers inflytande, delaktighet och självständighet anpassas samt ökar med stigande ålder och mognad. Utvecklas betyder också att personalen utvecklas genom intern/extern utbildning, studiedagar, aktuell litteratur och forskning samt i samarbete med varandra och eleverna. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 4

5 4. Organisation Rektor har det övergripande och yttersta ansvaret för verksamheten på Svedenskolan som helhet och för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen. Ansvar och uppdrag utifrån formella krav framgår bl.a. i Skollagen (2010:800) 2 kap. samt 2.8 i Lpo11. Till sin hjälp har rektor biträdande rektorer med delegerat ansvar från rektor för delar av verksamheten, skola och fritidshem. Det pedagogiska arbetet leds av klasslärare, som har utbildning för elever med autism/barn behov av särskilt stöd. Samtliga lärare, assistenter och fritidspedagoger ingår i spår (arbetslag). Det finns tre spår; det Gula spåret som är grundsärskola, röda och blå spåren grundskola med förskoleklass. Biträdande rektor leder spåret och har fullt ut ansvar och befogenheter utifrån en given delegationsordning, samt är närmaste chef för medarbetare i spåret. Spårträffar finns schemalagda varje vecka c:a 90 minuter. Lärarna träffas i olika grupper en gång i veckan under 90 minuter för konferens, internutbildning och pedagogisk dokumentation/diskussioner. Personal i respektive klass enskilt eller tillsammans med samarbetsklassen träffas efter samplanering i spåret ung. 60 min/veckan för elevplanering/handledning. Elevassistent/fritidspedagogmöten hålls en gång i månaden och leds av biträdande rektor. Elevteamsmöten äger rum varje tisdag under terminstid och där kan även klasslärare delta i ett i förväg anmält ärende. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 5

6 Skolledningsgruppen, bestående av biträdande rektorer samt rektor träffas varje tisdag mellan kl Stödfunktioner Elevhälsan Skolans arbete skall präglas av en god elevvård, vilket bland annat innebär att eleven skall känna trygghet och tillfredsställelse med skolarbetet samt ha goda relationer till personal och andra elever. Vi har en Plan mot kränkande behandling samt en mall för samtalsstöd. Båda finns på intranätet. Vi har en Trygghetsgrupp, som arbetar med elevers fysiska och psykosociala arbetsmiljö och arbetar mot kränkande behandling i alla former. All personal i skolan har ett gemensamt ansvar för eleverna. För att detta skall bli tydligt för eleverna krävs det att all personal har ett gemensamt förhållningssätt samt att alla lojalt handlar därefter. Respekt för eleven som individ skall vara utgångspunkt för de vuxnas handlingssätt och vi fortsätter samt fördjupar arbetet med föregående läsårs fokus, attityder och värderingar s.k spelregler samt Ramlektion. En utökning görs av pedagogisk handledningstid, då en ny pedagogisk handledare har anställts. Verksamhetsbesök/kollegial handledning för pedagoger hos varandra skall också planeras in. Rektor har det övergripande ansvaret för elevvårdsarbetet. Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Lgr11). Klassläraren har på delegation från rektor ansvaret för elevvården och föräldrakontakten i sin klass. I det ligger också en skyldighet att delge samtliga undervisande lärare information av vikt då det gäller enskilda elever. När åtgärdsprogram upprättas är klassläraren ansvarig för att det sker i samråd med övrig berörd skolpersonal samt att målsmän och elever får kännedom om besvärshänvisning. Berörd lärare har alltid ett ansvar att själv ta föräldrakontakter om problem uppstått, att informera klassläraren samt lämna skriftlig information/omdöme till klassläraren inför IUP-samtal. Alla pedagoger har anmälningsskyldighet till rektor via elevhälsoteamet om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.eller om elever uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Rektor skall se till att elevens behov av särkilt stöd skyndsamt utreds. Föräldrarna har huvudansvaret för barnets fostran. Föräldrabalken 6 kap. 2 Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 blir tillgodosedda. Lärarna har skyldighet att samarbeta med hemmen. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 6

7 Lgr 11, 2.1 Läraren ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet i skolan och för samarbete. Elevhälsoteam Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektorer, pedagogisk handledare, studie och yrkesvägledare vid behov, samt skolsköterska och skolpsykolog. Ibland, när så behövs deltar även klasslärare/specialpedagog och skolläkare. Teamet träffas tisdagar mellan kl Teamet behandlar elevärenden, intag av nya elever, speciella åtgärder, som att sammankalla nätverk kring elev, inbjuda förälder/boende till elevvårdskonferens eller handleda personal. Elevhälsoteamet har också samarbete med Trygghetsgruppen, som leds av skolans psykolog. Skolpsykologen I det skolpsykologiska arbetet ingår insatser med syfte att stötta personal och elever efter varje elevs behov och förutsättningar. Med kunskaper inom det psykologiska och neuropsykologiska området kompletterar och breddar psykologen det specialpedagogiska arbetet i att utforma en miljö som bidrar till trivsel och utveckling i en god lärmiljö. Skolpsykologen är aktiv i mottagandet av nya elever som söker till vår skola. Arbetet innebär att informera om skolans verksamhet och göra en bedömning av behov och skolans möjligheter att möta dessa behov hos elev. Skolpsykologen samarbetar med den pedagogiska handledaren när det gäller handledning av personal. Skolhälsovård När eleverna börjar skolan tar skolhälsovården över det hälsofrämjande arbete som BVC påbörjat. Hälsokontroller, läkarbesök samt vaccinationer enligt det nationella programmet erbjuds. Elevhälsans arbete skall så långt möjligt vara förebyggande och hälsofrämjande. Det finns en skolsköterska 2,5 dagar/v på skolan. Varje elev på skolan skall genomgå en hälsokontroll när eleven börjar Svedenskolan, samt kontroll av längd och vikt enligt handlingsplan för Skolhälsovården. En skolläkare är knuten till verksamheten. Hon träffar alla nya elever och andra elever i samband med vaccination i år 4 och år 8. Vid behov bokas läkartid genom skolsköterskan. Mer om skolhälsovården finns i broschyr Elevhälsan på Svedenskolan och Häggviks gymnasium som finns på intranätet och hemsidan. Kristeam Ett kristeam finns på skolan. Gruppen finns som stöd till för elever, personal och föräldrar vid krissituationer. Rektor leder, samordnar och fördelar kristeamets arbete. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 7

8 En beredskapsplan finns utformad vid: Dödsfall av elev/personal utanför arbetstid Dödsfall av elev/personal under arbetstid Dödsfall av förälder eller syskon till elev Elev/personal som drabbas av allvarlig olycka/svår sjukdom/traumatiska händelser Studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledaren ansvarar, i samverkan med vårdnadshavare och klasslärare, för individuell planering, genomförande och utvärdering av: -ansökan till gymnasieskolan -arbetslivsprao i åk 8 eller 9 (för de elever som kan) - extra skolår Trygghetsgrupp Vi har en Plan mot kränkande behandling, som finns på vår hemsida och på intranätet och som föräldrar informeras om Fokusområdena utvärderas läsårsvis. Alla medarbetare har i uppdrag av rektor att arbeta förebyggande samt anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling (Skollagen 6 kap. 10 ). Sammankallande i Trygghetsgruppen är skolpsykologen och vid gruppens första möte kommer årets handlingsplan att upprättas. Ett av läsårets mål är att arbeta med var på skolan är jag trygg samt jag får vara med och tycka. Dessa två påstående framkom vid elevutvärderingen av trygghetsarbetet som fokus. En revidering av Plan mot kränkande behandling görs i gruppen och de nya fokusområdena skrivs in. Arbetet sker i samverkan med elever och med föräldrar via föräldraråd samt föräldraenkät. Klassråd och elevråd har ett nära samarbete med trygghetsgruppen. Pedagogisk handledare Vi har en heltidsanställd pedagogisk handledare för handledning av personal gällande pedagogiska frågor, Svedenpedagogiken och internutbildning. Varje klass har en schemalagd tid en gång/veckan eller varannan vecka. Den pedagogiska handledaren ingår i stödteamet, som arbetar både på Svedenskolan och på Häggviks gymnasium. Pedagogisk handledare och skolpsykolog har ett nära samarbete i handledningsplanen. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 8

9 Elevdokumentation Vi arbetar med dokumentationsverktyget edwise. Vi har inför detta läsår omarbetat vårt IUP-dokument samt andra pedagogiska dokument. Vi kommer att fortsätta utveckla det pedagogiska årshjulet samt när och hur dokumenten skrivs samt utvärderas. Vi använder betygs- och frånvarohantering, åtgärdsprogram samt erbjuder föräldrar att teckna föräldrakonton. Till grund för IUP-samtal finns även elevportfolio som tydligt skall visa elevens utveckling mot uppsatta mål och där eleven, så långt möjligt är, deltar aktivt i val av arbeten som skall ingå i portföljen enligt måtto Det här är jag stolt över; Det här visar utvecklingen mot ett mål. Alla elever har en digital portfolio. Eleverna skall även delta i pedagogisk planering, som också görs i edwise, samt i utvärderingen av denna planering. 4.2 Antagningsrutiner Ansökan till Svedenskolan sker genom blankett som finns på hemsidan. Till ansökan/intresseanmälan bifogas utredning och pedagogiskt utlåtande. Alla elever har en autismspektrumdiagnos/asperger syndrom. Det är viktigt att respektive kommunansvarig för elevplaceringen är vidtalad. Före antagandet sker en bedömning i elevhälsoteamet om plats kan beredas samt besök av/hos elev av pedagog och någon ur teamet. Mottagandekriterier är: 1. Elever med behov av särskilt stöd- diagnos inom AST 2. Utbildningen är speciellt anpassad för elever, som har brister i social kommunikation och interaktion men förmåga/möjlighet att delta i undervisning i grupp. Finns fler sökande än platser görs urval enligt: 1. anmälningsdatum 2. närhetsprincipen 3.syskonförtur. 4.3 Lokaler och skolgård Svedenskolans lokaler är rustade med modern utrustning och är ändamålsenliga för vår verksamhet. Det finns klassrum, fritidsrum, kök i många klassrum samt egna ingångar och kapprum till samtliga klassrum. Vi har salar för idrott, musik, trä- och textilslöjd, musikterapi, hemkunskap, NO-sal, gemensamt konferensrum/samlingssal samt matsal. Samtliga lokaler genomgår kontinuerligt renovering enligt renoveringsplan. Skolgården nyinvigdes våren-07 efter en omfattande renovering och är anpassad till vår elevgrupp. En nyrenoverad idrottssal med dusch- och omklädningsrum med bastu färdigställdes till lå 09/10 och i september -10 var nyrenoverade salar för textil- och trä och metallslöjd Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 9

10 samt musik klara. En helt ny sal för NO/teknik var också klar vid samma tidpunkt. Till läsåret11/12 fick de äldre eleverna på grundskolan nyrenoverade klassrum och hemkunskapsrum. Trädgården på skolans baksida har fått en utomhusscen. Svedenteatern kommer att ha två föreställningar där i september. Till scenen kommer man även via ett nyrenoverat dramarum, Svedenteaterns intima scen. Skolan ligger nära idrottsplats och naturområde vid Ulriksdals slott. 5. Vår verksamhet Skolan har i september läsåret 13/14-87 elever fördelade på 15 klasser. Fördelat på skolformer går 38 elever i grundsärskola, 43 elever i grundskola och 6 elever i förskoleklass. Av dessa är 53 elever på fritidshemmet och 23 elever har korttidstillsyn (KTT). Eleverna kommer från 12 olika kommuner i Stockholms län. För att genomföra undervisningen finns 16 klasslärare, 7 praktiskt/estetiska lärare, en dramapedagog, fem fritidspedagoger samt 31 elevassistenter. Som stödfunktion finns skolpsykolog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, pedagogisk handledare, ITpedagog, 3 biträdande rektorer samt rektor, som även är rektor för Svedenskolan Mälarhöjden. Skolläkare kommer till skolan efter skolhälsovårdens riktlinjer. Skolan är omorganiserad inför detta läsår i tre spår, det gula som är grundsärskolan, det röda som är förskoleklass grundskola samt de yngre årskurserna och det blåa spåret, som är grundskola elever från år 4-9. Varje spår leds av en biträdande rektor som är närmaste chef. Tillsammans med rektor bildar de en skolledningsgrupp, som träffas varje vecka. Fritidshemmet och korttidstillsynen ingår i resp. spår. Biträdande rektor har ett delegerat ansvar från rektor för det pedagogiska ledarskapet, elevvårdsarbetet samt budgeten i resp. spår. Genom klassråd och elevråd ges möjlighet för elever att påverka sin skolmiljö och undervisning. Det finns ett elevskyddsombud och elev deltar i matrådet. Utvecklingssamtal sker med samtliga vårdnadshavare och elever en gång per termin. Gemensamt föräldramöte hålls i september och föräldrarådet en gång per termin. Föräldraforum, där pedagoger och föräldrar möts en kväll för informella samtal och utveckling, kommer under lå 13/14 att vara onsdagen den 2 april-14 mellan kl Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 10

11 5.1 Pedagogisk inriktning Svedenpedagogiken är en anpassad pedagogik, som ger tydlig struktur i tid och miljö som hjälper eleven till en tryggare tillvaro. Detta minskar i sin tur beteendeproblemen och ökar självständigheten. En stor del av undervisningen handlar om att anpassa, uppmuntra och utveckla elevens starka sidor, allt i syfte att öka elevens måluppfyllelse och personlig utveckling. All personal på Svedenskolan har fått och får via internutbildning grunderna i Svedenpedagogiken, där stor vikt läggs vid det sociala samspelet och gruppgemenskap. Det pågår ett arbete med en metodhandbok i Svedenpedagogiken. Planen är att till vt-14 pedagoger får viss handledning i metodhandboken samt arbetar efter den under terminen. Boken planeras att utges i tryckt samt digital form till hösten-14. Undervisningen på Svedenskolan är individanpassad och sker i små grupper. Vi arbetar utifrån begreppet Ramlektion ett tydliggörande av lektionen/dagen för elevgruppen. En instruktionsfilm finns som visar vad vi menar med begreppet Ramlektion. Alla elever har en individuell utvecklingsplan, som görs i samverkan med vårdnadshavare och där eleven utifrån stigande ålder och mognad leder hela eller delar av samtalet. Den upprättas i september och utvärderas i maj året därpå. Som underlag för utvecklingssamtalet mellan elev, förälder och lärare används elevdokumentation i edwise samt elevportfolio, en pedagogisk dokumentation där eleven är aktiv i val och målbeskrivningar. 5.2 Föräldrasamverkan Den viktigaste formen för föräldrakontakter är den informella. Föräldrar är alltid välkomna på besök till skolan. Genom daglig kontakt via kontaktbok/mail/loggbok ges information om den enskilde eleven. Föräldrar kan även öppna föräldrakonto i dokumentationsverktyget edwise. IUP-samtal genomförs varje termin. Vid samtalen går man igenom den pedagogiska planeringen i ämnena och diskuterar elevens utveckling i förhållande till målen som satts upp. Både kunskapsmål och sociala mål tas upp samt mål för fritidshemmet. Elevens utveckling mot målen skall finnas dokumenterad i en Elevportfolio samt vara inskriven i edwise. IUP-samtalet dokumenteras i edwise tillsammans med ett skriftligt omdöme, pedagogiskt utlåtande samt åtgärdsprogram/handlingsplaner. Ett stort föräldramöte hålls varje läsår i september. I föräldrarådet ingår valda föräldrarepresentanter, personalrepresentant och rektor/biträdande rektor. Rådet träffas minst två gånger per år. Tillsammans med rektor och personalrepresentant planerar föräldrarådet gemensamma aktiviteter och kvalitetsförbättringar utifrån utvärderingar. Föräldraforum, en träff/lå på kvällstid mellan pedagog och föräldrar fortsätter under detta läsår. Syftet är att öka delaktigheten och finna mötesplats mellan skola och hemmet. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 11

12 5.3 Återkommande aktiviteter och traditioner Vid höstterminens start utses olika arbetsgrupper för: Föräldraråd/Öppet Hus Trygghetsgrupp IKT/Hemsida Schemagrupp Biblioteksgrupp Projekt-temagrupp Elevråd Matråd Krisgrupp Återkommande aktiviteter/traditioner är: Öppet hus Halloween-fest Advents drop in Ungdomsspelen Luciafirande Allsång på Sveden Lilla melodifestivalen Lövsprickningsfest FN-dagen 5. Kompetensutveckling Under läsåret 13/14 kommer en speciell satsning ske på följande kompetensutvecklingsområden: Systematiskt kvalitetsarbete all personal Attityder och värdegrund 6 grundbudskap Lärarbehörighetsutbildningar Pedagogiskt ledarskap lärare Bedömningar/betyg Nya dokumentationsmallar Kompetensutvecklingsplan lå 13/14 Tid Ansvarig Innehåll Deltagare Höstterminen 2013 ht-13 Anna/Per/Anki Sociala berättelser och Assistenter och Fritidsped. AFP-möten seriesamtal, softogram, lågaffektivt bemötande, presentation från de olika fritidsgrupperna ht-13 Gun-Marie Dokumentation, Lärare Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 12

13 Lärarmöten 30/ /10-30/ Siv Sagerberg åtgärdsprogram, sex och relationen, verksamhetsbesök, bedömningar Spelregler/attityder och värderingar Visible thinking, skolforum Lärare Lärare Vårterminen 2014 vt-14 AFP-möten vt-14 Lärarmöten 7/ / / Anna/Per/Anki Gun-Marie Lars G. Lars G. Föräldraforum Kvalitetsarbete Del 1 Kvalitetsarbete Del 2 Assistenter och Fritidsped. Lärare Samtlig personal Samtlig personal Lärare Under läsåret schemalägger varje spår verksamhetsbesök hos varandra. Tider planeras i spåret terminsvis Fortsatt Utmaningen för lå 13/14 är: Helheten över dagen att Främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (Lgr 11 s. 7 Skolans värdegrund och uppdrag) ett projekt/terminsvis 7. Kvalitetsplan I skollagen 4kap.4, finns inskrivet att varje skola ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete. På Svedenskolan jobbar vi med kontinuerlig kvalitetsutveckling utifrån samtal, enkäter, utvärderingar, kompetensutveckling och tillgänglig forskning. Det finns en handlingsplan för det systematiskta kvalitetsarbetet. Planen finns tillgänglig på skolans intranät. Under läsåret kommer all personal att få utbildning i systematiskt kvalitetsarbete. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 13

14 7.1 Prioriterade mål/fokusområden lå 13/14 Gemensamma attityder och värderingar till arbetet ( spelregler ) Öka medelvärdet på medarbetarenkäten fråga På min arbetsplats lever vi upp till företagets/verksamhetens gemensamma värderingar till arbetet till 4,5 Arbeta vidare med UP:s 6 grundbudskap-hur gör vi på Svedenskolan? God arbetsmiljö Ex. öka medelvärdet på Min arbetsplats är fri från våld och hot till 4,0 Omarbetad föräldraenkät för ökat deltagande/svarsfrekvens genom ökat inflytande/påverkan och genom annan utformning av föräldraenkäten skall vi öka svarsfrekvensen till minst 80% Öka informationen om fritidsverksamheten samt aktiviteterna. Öka medelvärdet på föräldraenkäten Information om fritidsverksamheten och Aktiviteterna som erbjuds på Sveden fritid till 4,0 Trygg på Sveden fortsatt arbete i trygghetsgrupp med var på skolan är jag trygg samt jag får vara med och tycka Trygghetsenkäten Årshjul Årshjul Svedenskolan Bergshamra 2013/2014 HÖSTTERMIN Juli Augusti VÅRTERMIN Januari * LPP lokal pedagogisk planering (sker löpande) * Brev angående sportlovsfritids * Föräldraenkät/elevenkät ut * Arbetsmiljö- och samverkansmöte * Uppföljning av avgångselever Februari Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 14

15 * Redovisning av utvärderingar/enkäter * Handlingsplaner * LPP lokal pedagogisk planering (sker löpande) * Kick Off * Arbetsgrupper utsedda * Schemaläggning klar * Tider för IUP-samtal * Kvalitetsredovisning klar föregående läsår * Lokal arbetsplan klar * Elev- och personallistor * Lex Sara-information * Genomgång rutiner EPR September * Föräldramöte * IUP upprättas för alla elever * Brandövning och information * Föräldrabrev angående vecka 44 * Arbetsmiljö- och samverkansmöte * Medarbetarsamtal * SYV samtal med åk 9 elever i grundskolan Oktober * Medarbetarsamtal (forts) * Genomgång/avstämning mål, VP * Planera åtgärder * Föräldraråd * FN-dagen 24/10 November * Medarbetarsamtal (forts) * Matråd * Föräldrabrev jullovsfritids * Betygskonferens * Advents-drop in December * Kalendarium för vårterminen * Revidering frågor föräldra- och elevenkät * Delutvärderingar - terminsplaneringar (LPP) - handlingsplaner * Uppföljning, utvärdering av VP, mål (delrapport) * Brev angående påsklovsfritids * Skydds- och allergirond * Revidering frågor medarbetarenkät Mars * Betygskonferens * Uppföljning kommuner * Semesteransökningar * Sommarfritidsbrev April * Lövsprickningsfest * Uppföljning medarbetarsamtal/lönesamtal (lärare) * Arbetsmiljömöte * Medarbetarenkät ut * Elevenkäter ut * IUP uppföljning Maj * Uppföljning medarbetarsamtal/lönesamtal (medlemmar och ej medlemmar i Kommunal) * Lönerevision och återkoppling lön (lärare) * Preliminär klassplanering klar * Besked semester * Schemaläggning påbörjas * SYV samtal med åk 8 elever i särskolan Juni * Utvärdering resultat föräldra- och elevenkät * Utvärdering resultat medarbetarenkät * Utvärdering VP, mål * IUP genomförd * Kalendarium för höstterminen påbörjas * All dokumentation i Edwise klar * Schema för nästa lå klart lärare Svedenskolan Bergshamra September 2013 Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 15

Lokal arbetsplan. Svedenskolan Mälarhöjden (grundskola och grundsärskola) Lå 13/14

Lokal arbetsplan. Svedenskolan Mälarhöjden (grundskola och grundsärskola) Lå 13/14 Lokal arbetsplan Svedenskolan Mälarhöjden (grundskola och grundsärskola) Lå 13/14 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Svedenskolans uppdrag sid 3 2.1 Styrdokument sid 3 2.2 Verksamhetsidé sid 3-4

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult Särskilt stöd Ann Orrsten JP Konsult 1 Särskilt stöd Reglering Arbetet med särskilt stöd Åtgärder IUP Egenvård och sjukvård 2 Reglering 3 Var regleras särskilt stöd? Skollagen Läroplanerna Skolformsförordningarna

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01 Grundskola Grundskolan, eller grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan, är obligatorisk i Sverige. Det betyder att alla barn har skolplikt

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Marielundsskolan F 9

Marielundsskolan F 9 Marielundsskolan F 9 Marielundsskolans budget 17 394 000 Vi har 273 elever ca 80% har modersmål finska Organisation F 5, 6 9 19,04 tjänster skola 3,50 tjänster förskola/fritidshem 1,50 tjänster modersmål

Läs mer