Lokal arbetsplan. Svedenskolan. Lå 13/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal arbetsplan. Svedenskolan. Lå 13/14"

Transkript

1 Lokal arbetsplan Svedenskolan Lå 13/14

2 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Svedenskolans uppdrag sid Styrdokument sid Verksamhetsidé sid Svedenskolans värdegrund sid 4 4. Organisation sid Stödfunktioner sid Antagningrutiner sid Lokaler och skolgård sid Vår verksamhet sid Pedagogisk inriktning sid Föräldrasamverkan sid Återkommande aktiviteter och traditioner sid Kompetensutveckling sid Kvalitetsplan sid Prioriterade mål lå 13/14 sid Årshjul sid Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 2

3 1. Inledning SvedenskolanBergshamra är en skola för elever med autism och autismspektrumtillstånd (AST). Skolan är belägen i Bergshamra i Solna intill ett friluftsområde med vacker natur nära Ulriksdals slott. Skolan är byggd 1968 och är sedan 1994 en fristående skola och ingår i företaget Utvecklingspedagogik Sverige AB tillsammans med bl.a Svedenskolan Mälarhöjden och Häggviks gymnasium. Svedenskolan Bergshamra består av två skolenheter Svedenskolan grundskola samt Svedenskolan Grundsärskola. Lokala arbetsplanen gäller för båda, när inget annat anges. Svedenskolan erbjuder förskoleklass samt den 9-åriga obligatoriska grund- och grundsärskolan. För de som behöver finns fritidshem samt korttidstillsyn. Skolans profil och specialpedagogiska inriktning är för elever med diagnos inom AST. Vi är sedan lå 10/11 medlemmar i NTA-föreningen (Naturvetenskap och Teknik för Alla) och arbetar med de olika temalådor inom dessa ämnen som vi köper in av föreningen samt utbildning av personal. En nybyggd NO-sal bidrar till denna satsning på NO och teknik-ämnet. Ett nyinrättat skolbibliotek finns med personal, som skall stimulera lärandet och lustläsandet. Vi har i samband med detta fått ett bokstipendium från Solna stad för inköp av böcker till skolbiblioteket. 2. Svedenskolans uppdrag 2.1 Styrdokument Skollagen är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om utbildning i alla skolformer. Läroplanen Lpo11 - fastställs av regeringen och innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Kursplaner fastställs av skolverket. Pedagogisk Planering (PP) görs utifrån dessa kursplaner i lärplattformen edwise där även annan pedagogisk dokumentation, såsom åtgärdsprogram, IUP (individuella utvecklingsplaner) samt pedagogiskt utlåtande, finns. Det är viktigt att elever och målsmän får kännedom om bedömningsverktyg, om vad och hur elevens prestationer bedöms. Som målsman kan man söka konto till edwise för att kunna följa elevens utveckling och lärande. Elevens inflytande/delaktighet i sitt lärande sker bl.a genom elevledda utvecklingssamtal (efter ålder och mognad) samt dokumenterade via digital Portfolio. 2.2 Vår verksamhetsidé Vår verksamhetsidé är att genom hög kvalitet och individuellt utformade insatser bidrar vi till ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 3

4 Målsättning för eleverna är att de förbereds inför vuxenlivet och att baskunskaperna och kommunikationssystemen behålls och utvecklas vidare. Målet är att eleven tillägnar sig kunskaper så att de med ökat självförtroende och självständighet känner glädje och tillfredsställelse och kan erhålla önskad gymnasieplats. Vi lägger stor vikt vid delaktighet och social samhörighet. Undervisningen är anpassad efter varje enskild individs behov, förutsättningar och tänkande. Undervisningen är relaterad till verkligheten. Ett särskilt dokument är utarbetat för att tydliggöra för all personal vår verksamhetside och vad som kännetecknar arbetet vid Svedenskolan. 3. Svedenskolans värdegrund Genom trygghet, glädje och förståelse utvecklas vi Glädje - Trygghet - betyder att arbetsklimatet för elever och personal är sådant att vi trivs och tycker det är roligt att komma till skolan. Vi har alla ett ansvar för varandra och vi förväntas se det positiva och också uttrycka det i gester och tal. betyder att varje elev skall känna sig trygg i skolan. Varje form av mobbing eller annat som gör att eleven har anledning att känna sig otrygg skall kraftigt motarbetas (skollagen 6 kap.) Varje elev skall stärkas i sin egen trygghet och självtillit. Trygghet betyder också att personalen skall stärkas i sin yrkesidentitet och därmed bli trygga pedagoger och handledare för de elever, som man under några år är med och leder ett stycke på deras livsväg. Förståelse - betyder att vi alla behandlar våra elever och varandra som vi vill bli behandlade med förtroende och respekt (skollagen 6 kap. 9 ) Utvecklas - betyder att vi är en del i elevens livslånga lärande. Det är viktigt att vi på skolan förbereder eleven för ett bra och innehållsrikt vuxenliv (skollagen 3 kap ). Informationen och formerna för elevers inflytande, delaktighet och självständighet anpassas samt ökar med stigande ålder och mognad. Utvecklas betyder också att personalen utvecklas genom intern/extern utbildning, studiedagar, aktuell litteratur och forskning samt i samarbete med varandra och eleverna. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 4

5 4. Organisation Rektor har det övergripande och yttersta ansvaret för verksamheten på Svedenskolan som helhet och för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen. Ansvar och uppdrag utifrån formella krav framgår bl.a. i Skollagen (2010:800) 2 kap. samt 2.8 i Lpo11. Till sin hjälp har rektor biträdande rektorer med delegerat ansvar från rektor för delar av verksamheten, skola och fritidshem. Det pedagogiska arbetet leds av klasslärare, som har utbildning för elever med autism/barn behov av särskilt stöd. Samtliga lärare, assistenter och fritidspedagoger ingår i spår (arbetslag). Det finns tre spår; det Gula spåret som är grundsärskola, röda och blå spåren grundskola med förskoleklass. Biträdande rektor leder spåret och har fullt ut ansvar och befogenheter utifrån en given delegationsordning, samt är närmaste chef för medarbetare i spåret. Spårträffar finns schemalagda varje vecka c:a 90 minuter. Lärarna träffas i olika grupper en gång i veckan under 90 minuter för konferens, internutbildning och pedagogisk dokumentation/diskussioner. Personal i respektive klass enskilt eller tillsammans med samarbetsklassen träffas efter samplanering i spåret ung. 60 min/veckan för elevplanering/handledning. Elevassistent/fritidspedagogmöten hålls en gång i månaden och leds av biträdande rektor. Elevteamsmöten äger rum varje tisdag under terminstid och där kan även klasslärare delta i ett i förväg anmält ärende. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 5

6 Skolledningsgruppen, bestående av biträdande rektorer samt rektor träffas varje tisdag mellan kl Stödfunktioner Elevhälsan Skolans arbete skall präglas av en god elevvård, vilket bland annat innebär att eleven skall känna trygghet och tillfredsställelse med skolarbetet samt ha goda relationer till personal och andra elever. Vi har en Plan mot kränkande behandling samt en mall för samtalsstöd. Båda finns på intranätet. Vi har en Trygghetsgrupp, som arbetar med elevers fysiska och psykosociala arbetsmiljö och arbetar mot kränkande behandling i alla former. All personal i skolan har ett gemensamt ansvar för eleverna. För att detta skall bli tydligt för eleverna krävs det att all personal har ett gemensamt förhållningssätt samt att alla lojalt handlar därefter. Respekt för eleven som individ skall vara utgångspunkt för de vuxnas handlingssätt och vi fortsätter samt fördjupar arbetet med föregående läsårs fokus, attityder och värderingar s.k spelregler samt Ramlektion. En utökning görs av pedagogisk handledningstid, då en ny pedagogisk handledare har anställts. Verksamhetsbesök/kollegial handledning för pedagoger hos varandra skall också planeras in. Rektor har det övergripande ansvaret för elevvårdsarbetet. Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Lgr11). Klassläraren har på delegation från rektor ansvaret för elevvården och föräldrakontakten i sin klass. I det ligger också en skyldighet att delge samtliga undervisande lärare information av vikt då det gäller enskilda elever. När åtgärdsprogram upprättas är klassläraren ansvarig för att det sker i samråd med övrig berörd skolpersonal samt att målsmän och elever får kännedom om besvärshänvisning. Berörd lärare har alltid ett ansvar att själv ta föräldrakontakter om problem uppstått, att informera klassläraren samt lämna skriftlig information/omdöme till klassläraren inför IUP-samtal. Alla pedagoger har anmälningsskyldighet till rektor via elevhälsoteamet om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.eller om elever uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Rektor skall se till att elevens behov av särkilt stöd skyndsamt utreds. Föräldrarna har huvudansvaret för barnets fostran. Föräldrabalken 6 kap. 2 Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 blir tillgodosedda. Lärarna har skyldighet att samarbeta med hemmen. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 6

7 Lgr 11, 2.1 Läraren ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet i skolan och för samarbete. Elevhälsoteam Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektorer, pedagogisk handledare, studie och yrkesvägledare vid behov, samt skolsköterska och skolpsykolog. Ibland, när så behövs deltar även klasslärare/specialpedagog och skolläkare. Teamet träffas tisdagar mellan kl Teamet behandlar elevärenden, intag av nya elever, speciella åtgärder, som att sammankalla nätverk kring elev, inbjuda förälder/boende till elevvårdskonferens eller handleda personal. Elevhälsoteamet har också samarbete med Trygghetsgruppen, som leds av skolans psykolog. Skolpsykologen I det skolpsykologiska arbetet ingår insatser med syfte att stötta personal och elever efter varje elevs behov och förutsättningar. Med kunskaper inom det psykologiska och neuropsykologiska området kompletterar och breddar psykologen det specialpedagogiska arbetet i att utforma en miljö som bidrar till trivsel och utveckling i en god lärmiljö. Skolpsykologen är aktiv i mottagandet av nya elever som söker till vår skola. Arbetet innebär att informera om skolans verksamhet och göra en bedömning av behov och skolans möjligheter att möta dessa behov hos elev. Skolpsykologen samarbetar med den pedagogiska handledaren när det gäller handledning av personal. Skolhälsovård När eleverna börjar skolan tar skolhälsovården över det hälsofrämjande arbete som BVC påbörjat. Hälsokontroller, läkarbesök samt vaccinationer enligt det nationella programmet erbjuds. Elevhälsans arbete skall så långt möjligt vara förebyggande och hälsofrämjande. Det finns en skolsköterska 2,5 dagar/v på skolan. Varje elev på skolan skall genomgå en hälsokontroll när eleven börjar Svedenskolan, samt kontroll av längd och vikt enligt handlingsplan för Skolhälsovården. En skolläkare är knuten till verksamheten. Hon träffar alla nya elever och andra elever i samband med vaccination i år 4 och år 8. Vid behov bokas läkartid genom skolsköterskan. Mer om skolhälsovården finns i broschyr Elevhälsan på Svedenskolan och Häggviks gymnasium som finns på intranätet och hemsidan. Kristeam Ett kristeam finns på skolan. Gruppen finns som stöd till för elever, personal och föräldrar vid krissituationer. Rektor leder, samordnar och fördelar kristeamets arbete. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 7

8 En beredskapsplan finns utformad vid: Dödsfall av elev/personal utanför arbetstid Dödsfall av elev/personal under arbetstid Dödsfall av förälder eller syskon till elev Elev/personal som drabbas av allvarlig olycka/svår sjukdom/traumatiska händelser Studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledaren ansvarar, i samverkan med vårdnadshavare och klasslärare, för individuell planering, genomförande och utvärdering av: -ansökan till gymnasieskolan -arbetslivsprao i åk 8 eller 9 (för de elever som kan) - extra skolår Trygghetsgrupp Vi har en Plan mot kränkande behandling, som finns på vår hemsida och på intranätet och som föräldrar informeras om Fokusområdena utvärderas läsårsvis. Alla medarbetare har i uppdrag av rektor att arbeta förebyggande samt anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling (Skollagen 6 kap. 10 ). Sammankallande i Trygghetsgruppen är skolpsykologen och vid gruppens första möte kommer årets handlingsplan att upprättas. Ett av läsårets mål är att arbeta med var på skolan är jag trygg samt jag får vara med och tycka. Dessa två påstående framkom vid elevutvärderingen av trygghetsarbetet som fokus. En revidering av Plan mot kränkande behandling görs i gruppen och de nya fokusområdena skrivs in. Arbetet sker i samverkan med elever och med föräldrar via föräldraråd samt föräldraenkät. Klassråd och elevråd har ett nära samarbete med trygghetsgruppen. Pedagogisk handledare Vi har en heltidsanställd pedagogisk handledare för handledning av personal gällande pedagogiska frågor, Svedenpedagogiken och internutbildning. Varje klass har en schemalagd tid en gång/veckan eller varannan vecka. Den pedagogiska handledaren ingår i stödteamet, som arbetar både på Svedenskolan och på Häggviks gymnasium. Pedagogisk handledare och skolpsykolog har ett nära samarbete i handledningsplanen. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 8

9 Elevdokumentation Vi arbetar med dokumentationsverktyget edwise. Vi har inför detta läsår omarbetat vårt IUP-dokument samt andra pedagogiska dokument. Vi kommer att fortsätta utveckla det pedagogiska årshjulet samt när och hur dokumenten skrivs samt utvärderas. Vi använder betygs- och frånvarohantering, åtgärdsprogram samt erbjuder föräldrar att teckna föräldrakonton. Till grund för IUP-samtal finns även elevportfolio som tydligt skall visa elevens utveckling mot uppsatta mål och där eleven, så långt möjligt är, deltar aktivt i val av arbeten som skall ingå i portföljen enligt måtto Det här är jag stolt över; Det här visar utvecklingen mot ett mål. Alla elever har en digital portfolio. Eleverna skall även delta i pedagogisk planering, som också görs i edwise, samt i utvärderingen av denna planering. 4.2 Antagningsrutiner Ansökan till Svedenskolan sker genom blankett som finns på hemsidan. Till ansökan/intresseanmälan bifogas utredning och pedagogiskt utlåtande. Alla elever har en autismspektrumdiagnos/asperger syndrom. Det är viktigt att respektive kommunansvarig för elevplaceringen är vidtalad. Före antagandet sker en bedömning i elevhälsoteamet om plats kan beredas samt besök av/hos elev av pedagog och någon ur teamet. Mottagandekriterier är: 1. Elever med behov av särskilt stöd- diagnos inom AST 2. Utbildningen är speciellt anpassad för elever, som har brister i social kommunikation och interaktion men förmåga/möjlighet att delta i undervisning i grupp. Finns fler sökande än platser görs urval enligt: 1. anmälningsdatum 2. närhetsprincipen 3.syskonförtur. 4.3 Lokaler och skolgård Svedenskolans lokaler är rustade med modern utrustning och är ändamålsenliga för vår verksamhet. Det finns klassrum, fritidsrum, kök i många klassrum samt egna ingångar och kapprum till samtliga klassrum. Vi har salar för idrott, musik, trä- och textilslöjd, musikterapi, hemkunskap, NO-sal, gemensamt konferensrum/samlingssal samt matsal. Samtliga lokaler genomgår kontinuerligt renovering enligt renoveringsplan. Skolgården nyinvigdes våren-07 efter en omfattande renovering och är anpassad till vår elevgrupp. En nyrenoverad idrottssal med dusch- och omklädningsrum med bastu färdigställdes till lå 09/10 och i september -10 var nyrenoverade salar för textil- och trä och metallslöjd Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 9

10 samt musik klara. En helt ny sal för NO/teknik var också klar vid samma tidpunkt. Till läsåret11/12 fick de äldre eleverna på grundskolan nyrenoverade klassrum och hemkunskapsrum. Trädgården på skolans baksida har fått en utomhusscen. Svedenteatern kommer att ha två föreställningar där i september. Till scenen kommer man även via ett nyrenoverat dramarum, Svedenteaterns intima scen. Skolan ligger nära idrottsplats och naturområde vid Ulriksdals slott. 5. Vår verksamhet Skolan har i september läsåret 13/14-87 elever fördelade på 15 klasser. Fördelat på skolformer går 38 elever i grundsärskola, 43 elever i grundskola och 6 elever i förskoleklass. Av dessa är 53 elever på fritidshemmet och 23 elever har korttidstillsyn (KTT). Eleverna kommer från 12 olika kommuner i Stockholms län. För att genomföra undervisningen finns 16 klasslärare, 7 praktiskt/estetiska lärare, en dramapedagog, fem fritidspedagoger samt 31 elevassistenter. Som stödfunktion finns skolpsykolog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, pedagogisk handledare, ITpedagog, 3 biträdande rektorer samt rektor, som även är rektor för Svedenskolan Mälarhöjden. Skolläkare kommer till skolan efter skolhälsovårdens riktlinjer. Skolan är omorganiserad inför detta läsår i tre spår, det gula som är grundsärskolan, det röda som är förskoleklass grundskola samt de yngre årskurserna och det blåa spåret, som är grundskola elever från år 4-9. Varje spår leds av en biträdande rektor som är närmaste chef. Tillsammans med rektor bildar de en skolledningsgrupp, som träffas varje vecka. Fritidshemmet och korttidstillsynen ingår i resp. spår. Biträdande rektor har ett delegerat ansvar från rektor för det pedagogiska ledarskapet, elevvårdsarbetet samt budgeten i resp. spår. Genom klassråd och elevråd ges möjlighet för elever att påverka sin skolmiljö och undervisning. Det finns ett elevskyddsombud och elev deltar i matrådet. Utvecklingssamtal sker med samtliga vårdnadshavare och elever en gång per termin. Gemensamt föräldramöte hålls i september och föräldrarådet en gång per termin. Föräldraforum, där pedagoger och föräldrar möts en kväll för informella samtal och utveckling, kommer under lå 13/14 att vara onsdagen den 2 april-14 mellan kl Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 10

11 5.1 Pedagogisk inriktning Svedenpedagogiken är en anpassad pedagogik, som ger tydlig struktur i tid och miljö som hjälper eleven till en tryggare tillvaro. Detta minskar i sin tur beteendeproblemen och ökar självständigheten. En stor del av undervisningen handlar om att anpassa, uppmuntra och utveckla elevens starka sidor, allt i syfte att öka elevens måluppfyllelse och personlig utveckling. All personal på Svedenskolan har fått och får via internutbildning grunderna i Svedenpedagogiken, där stor vikt läggs vid det sociala samspelet och gruppgemenskap. Det pågår ett arbete med en metodhandbok i Svedenpedagogiken. Planen är att till vt-14 pedagoger får viss handledning i metodhandboken samt arbetar efter den under terminen. Boken planeras att utges i tryckt samt digital form till hösten-14. Undervisningen på Svedenskolan är individanpassad och sker i små grupper. Vi arbetar utifrån begreppet Ramlektion ett tydliggörande av lektionen/dagen för elevgruppen. En instruktionsfilm finns som visar vad vi menar med begreppet Ramlektion. Alla elever har en individuell utvecklingsplan, som görs i samverkan med vårdnadshavare och där eleven utifrån stigande ålder och mognad leder hela eller delar av samtalet. Den upprättas i september och utvärderas i maj året därpå. Som underlag för utvecklingssamtalet mellan elev, förälder och lärare används elevdokumentation i edwise samt elevportfolio, en pedagogisk dokumentation där eleven är aktiv i val och målbeskrivningar. 5.2 Föräldrasamverkan Den viktigaste formen för föräldrakontakter är den informella. Föräldrar är alltid välkomna på besök till skolan. Genom daglig kontakt via kontaktbok/mail/loggbok ges information om den enskilde eleven. Föräldrar kan även öppna föräldrakonto i dokumentationsverktyget edwise. IUP-samtal genomförs varje termin. Vid samtalen går man igenom den pedagogiska planeringen i ämnena och diskuterar elevens utveckling i förhållande till målen som satts upp. Både kunskapsmål och sociala mål tas upp samt mål för fritidshemmet. Elevens utveckling mot målen skall finnas dokumenterad i en Elevportfolio samt vara inskriven i edwise. IUP-samtalet dokumenteras i edwise tillsammans med ett skriftligt omdöme, pedagogiskt utlåtande samt åtgärdsprogram/handlingsplaner. Ett stort föräldramöte hålls varje läsår i september. I föräldrarådet ingår valda föräldrarepresentanter, personalrepresentant och rektor/biträdande rektor. Rådet träffas minst två gånger per år. Tillsammans med rektor och personalrepresentant planerar föräldrarådet gemensamma aktiviteter och kvalitetsförbättringar utifrån utvärderingar. Föräldraforum, en träff/lå på kvällstid mellan pedagog och föräldrar fortsätter under detta läsår. Syftet är att öka delaktigheten och finna mötesplats mellan skola och hemmet. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 11

12 5.3 Återkommande aktiviteter och traditioner Vid höstterminens start utses olika arbetsgrupper för: Föräldraråd/Öppet Hus Trygghetsgrupp IKT/Hemsida Schemagrupp Biblioteksgrupp Projekt-temagrupp Elevråd Matråd Krisgrupp Återkommande aktiviteter/traditioner är: Öppet hus Halloween-fest Advents drop in Ungdomsspelen Luciafirande Allsång på Sveden Lilla melodifestivalen Lövsprickningsfest FN-dagen 5. Kompetensutveckling Under läsåret 13/14 kommer en speciell satsning ske på följande kompetensutvecklingsområden: Systematiskt kvalitetsarbete all personal Attityder och värdegrund 6 grundbudskap Lärarbehörighetsutbildningar Pedagogiskt ledarskap lärare Bedömningar/betyg Nya dokumentationsmallar Kompetensutvecklingsplan lå 13/14 Tid Ansvarig Innehåll Deltagare Höstterminen 2013 ht-13 Anna/Per/Anki Sociala berättelser och Assistenter och Fritidsped. AFP-möten seriesamtal, softogram, lågaffektivt bemötande, presentation från de olika fritidsgrupperna ht-13 Gun-Marie Dokumentation, Lärare Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 12

13 Lärarmöten 30/ /10-30/ Siv Sagerberg åtgärdsprogram, sex och relationen, verksamhetsbesök, bedömningar Spelregler/attityder och värderingar Visible thinking, skolforum Lärare Lärare Vårterminen 2014 vt-14 AFP-möten vt-14 Lärarmöten 7/ / / Anna/Per/Anki Gun-Marie Lars G. Lars G. Föräldraforum Kvalitetsarbete Del 1 Kvalitetsarbete Del 2 Assistenter och Fritidsped. Lärare Samtlig personal Samtlig personal Lärare Under läsåret schemalägger varje spår verksamhetsbesök hos varandra. Tider planeras i spåret terminsvis Fortsatt Utmaningen för lå 13/14 är: Helheten över dagen att Främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (Lgr 11 s. 7 Skolans värdegrund och uppdrag) ett projekt/terminsvis 7. Kvalitetsplan I skollagen 4kap.4, finns inskrivet att varje skola ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete. På Svedenskolan jobbar vi med kontinuerlig kvalitetsutveckling utifrån samtal, enkäter, utvärderingar, kompetensutveckling och tillgänglig forskning. Det finns en handlingsplan för det systematiskta kvalitetsarbetet. Planen finns tillgänglig på skolans intranät. Under läsåret kommer all personal att få utbildning i systematiskt kvalitetsarbete. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 13

14 7.1 Prioriterade mål/fokusområden lå 13/14 Gemensamma attityder och värderingar till arbetet ( spelregler ) Öka medelvärdet på medarbetarenkäten fråga På min arbetsplats lever vi upp till företagets/verksamhetens gemensamma värderingar till arbetet till 4,5 Arbeta vidare med UP:s 6 grundbudskap-hur gör vi på Svedenskolan? God arbetsmiljö Ex. öka medelvärdet på Min arbetsplats är fri från våld och hot till 4,0 Omarbetad föräldraenkät för ökat deltagande/svarsfrekvens genom ökat inflytande/påverkan och genom annan utformning av föräldraenkäten skall vi öka svarsfrekvensen till minst 80% Öka informationen om fritidsverksamheten samt aktiviteterna. Öka medelvärdet på föräldraenkäten Information om fritidsverksamheten och Aktiviteterna som erbjuds på Sveden fritid till 4,0 Trygg på Sveden fortsatt arbete i trygghetsgrupp med var på skolan är jag trygg samt jag får vara med och tycka Trygghetsenkäten Årshjul Årshjul Svedenskolan Bergshamra 2013/2014 HÖSTTERMIN Juli Augusti VÅRTERMIN Januari * LPP lokal pedagogisk planering (sker löpande) * Brev angående sportlovsfritids * Föräldraenkät/elevenkät ut * Arbetsmiljö- och samverkansmöte * Uppföljning av avgångselever Februari Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 14

15 * Redovisning av utvärderingar/enkäter * Handlingsplaner * LPP lokal pedagogisk planering (sker löpande) * Kick Off * Arbetsgrupper utsedda * Schemaläggning klar * Tider för IUP-samtal * Kvalitetsredovisning klar föregående läsår * Lokal arbetsplan klar * Elev- och personallistor * Lex Sara-information * Genomgång rutiner EPR September * Föräldramöte * IUP upprättas för alla elever * Brandövning och information * Föräldrabrev angående vecka 44 * Arbetsmiljö- och samverkansmöte * Medarbetarsamtal * SYV samtal med åk 9 elever i grundskolan Oktober * Medarbetarsamtal (forts) * Genomgång/avstämning mål, VP * Planera åtgärder * Föräldraråd * FN-dagen 24/10 November * Medarbetarsamtal (forts) * Matråd * Föräldrabrev jullovsfritids * Betygskonferens * Advents-drop in December * Kalendarium för vårterminen * Revidering frågor föräldra- och elevenkät * Delutvärderingar - terminsplaneringar (LPP) - handlingsplaner * Uppföljning, utvärdering av VP, mål (delrapport) * Brev angående påsklovsfritids * Skydds- och allergirond * Revidering frågor medarbetarenkät Mars * Betygskonferens * Uppföljning kommuner * Semesteransökningar * Sommarfritidsbrev April * Lövsprickningsfest * Uppföljning medarbetarsamtal/lönesamtal (lärare) * Arbetsmiljömöte * Medarbetarenkät ut * Elevenkäter ut * IUP uppföljning Maj * Uppföljning medarbetarsamtal/lönesamtal (medlemmar och ej medlemmar i Kommunal) * Lönerevision och återkoppling lön (lärare) * Preliminär klassplanering klar * Besked semester * Schemaläggning påbörjas * SYV samtal med åk 8 elever i särskolan Juni * Utvärdering resultat föräldra- och elevenkät * Utvärdering resultat medarbetarenkät * Utvärdering VP, mål * IUP genomförd * Kalendarium för höstterminen påbörjas * All dokumentation i Edwise klar * Schema för nästa lå klart lärare Svedenskolan Bergshamra September 2013 Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer