Lokal arbetsplan. Svedenskolan. Lå 13/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal arbetsplan. Svedenskolan. Lå 13/14"

Transkript

1 Lokal arbetsplan Svedenskolan Lå 13/14

2 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Svedenskolans uppdrag sid Styrdokument sid Verksamhetsidé sid Svedenskolans värdegrund sid 4 4. Organisation sid Stödfunktioner sid Antagningrutiner sid Lokaler och skolgård sid Vår verksamhet sid Pedagogisk inriktning sid Föräldrasamverkan sid Återkommande aktiviteter och traditioner sid Kompetensutveckling sid Kvalitetsplan sid Prioriterade mål lå 13/14 sid Årshjul sid Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 2

3 1. Inledning SvedenskolanBergshamra är en skola för elever med autism och autismspektrumtillstånd (AST). Skolan är belägen i Bergshamra i Solna intill ett friluftsområde med vacker natur nära Ulriksdals slott. Skolan är byggd 1968 och är sedan 1994 en fristående skola och ingår i företaget Utvecklingspedagogik Sverige AB tillsammans med bl.a Svedenskolan Mälarhöjden och Häggviks gymnasium. Svedenskolan Bergshamra består av två skolenheter Svedenskolan grundskola samt Svedenskolan Grundsärskola. Lokala arbetsplanen gäller för båda, när inget annat anges. Svedenskolan erbjuder förskoleklass samt den 9-åriga obligatoriska grund- och grundsärskolan. För de som behöver finns fritidshem samt korttidstillsyn. Skolans profil och specialpedagogiska inriktning är för elever med diagnos inom AST. Vi är sedan lå 10/11 medlemmar i NTA-föreningen (Naturvetenskap och Teknik för Alla) och arbetar med de olika temalådor inom dessa ämnen som vi köper in av föreningen samt utbildning av personal. En nybyggd NO-sal bidrar till denna satsning på NO och teknik-ämnet. Ett nyinrättat skolbibliotek finns med personal, som skall stimulera lärandet och lustläsandet. Vi har i samband med detta fått ett bokstipendium från Solna stad för inköp av böcker till skolbiblioteket. 2. Svedenskolans uppdrag 2.1 Styrdokument Skollagen är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om utbildning i alla skolformer. Läroplanen Lpo11 - fastställs av regeringen och innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Kursplaner fastställs av skolverket. Pedagogisk Planering (PP) görs utifrån dessa kursplaner i lärplattformen edwise där även annan pedagogisk dokumentation, såsom åtgärdsprogram, IUP (individuella utvecklingsplaner) samt pedagogiskt utlåtande, finns. Det är viktigt att elever och målsmän får kännedom om bedömningsverktyg, om vad och hur elevens prestationer bedöms. Som målsman kan man söka konto till edwise för att kunna följa elevens utveckling och lärande. Elevens inflytande/delaktighet i sitt lärande sker bl.a genom elevledda utvecklingssamtal (efter ålder och mognad) samt dokumenterade via digital Portfolio. 2.2 Vår verksamhetsidé Vår verksamhetsidé är att genom hög kvalitet och individuellt utformade insatser bidrar vi till ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 3

4 Målsättning för eleverna är att de förbereds inför vuxenlivet och att baskunskaperna och kommunikationssystemen behålls och utvecklas vidare. Målet är att eleven tillägnar sig kunskaper så att de med ökat självförtroende och självständighet känner glädje och tillfredsställelse och kan erhålla önskad gymnasieplats. Vi lägger stor vikt vid delaktighet och social samhörighet. Undervisningen är anpassad efter varje enskild individs behov, förutsättningar och tänkande. Undervisningen är relaterad till verkligheten. Ett särskilt dokument är utarbetat för att tydliggöra för all personal vår verksamhetside och vad som kännetecknar arbetet vid Svedenskolan. 3. Svedenskolans värdegrund Genom trygghet, glädje och förståelse utvecklas vi Glädje - Trygghet - betyder att arbetsklimatet för elever och personal är sådant att vi trivs och tycker det är roligt att komma till skolan. Vi har alla ett ansvar för varandra och vi förväntas se det positiva och också uttrycka det i gester och tal. betyder att varje elev skall känna sig trygg i skolan. Varje form av mobbing eller annat som gör att eleven har anledning att känna sig otrygg skall kraftigt motarbetas (skollagen 6 kap.) Varje elev skall stärkas i sin egen trygghet och självtillit. Trygghet betyder också att personalen skall stärkas i sin yrkesidentitet och därmed bli trygga pedagoger och handledare för de elever, som man under några år är med och leder ett stycke på deras livsväg. Förståelse - betyder att vi alla behandlar våra elever och varandra som vi vill bli behandlade med förtroende och respekt (skollagen 6 kap. 9 ) Utvecklas - betyder att vi är en del i elevens livslånga lärande. Det är viktigt att vi på skolan förbereder eleven för ett bra och innehållsrikt vuxenliv (skollagen 3 kap ). Informationen och formerna för elevers inflytande, delaktighet och självständighet anpassas samt ökar med stigande ålder och mognad. Utvecklas betyder också att personalen utvecklas genom intern/extern utbildning, studiedagar, aktuell litteratur och forskning samt i samarbete med varandra och eleverna. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 4

5 4. Organisation Rektor har det övergripande och yttersta ansvaret för verksamheten på Svedenskolan som helhet och för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen. Ansvar och uppdrag utifrån formella krav framgår bl.a. i Skollagen (2010:800) 2 kap. samt 2.8 i Lpo11. Till sin hjälp har rektor biträdande rektorer med delegerat ansvar från rektor för delar av verksamheten, skola och fritidshem. Det pedagogiska arbetet leds av klasslärare, som har utbildning för elever med autism/barn behov av särskilt stöd. Samtliga lärare, assistenter och fritidspedagoger ingår i spår (arbetslag). Det finns tre spår; det Gula spåret som är grundsärskola, röda och blå spåren grundskola med förskoleklass. Biträdande rektor leder spåret och har fullt ut ansvar och befogenheter utifrån en given delegationsordning, samt är närmaste chef för medarbetare i spåret. Spårträffar finns schemalagda varje vecka c:a 90 minuter. Lärarna träffas i olika grupper en gång i veckan under 90 minuter för konferens, internutbildning och pedagogisk dokumentation/diskussioner. Personal i respektive klass enskilt eller tillsammans med samarbetsklassen träffas efter samplanering i spåret ung. 60 min/veckan för elevplanering/handledning. Elevassistent/fritidspedagogmöten hålls en gång i månaden och leds av biträdande rektor. Elevteamsmöten äger rum varje tisdag under terminstid och där kan även klasslärare delta i ett i förväg anmält ärende. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 5

6 Skolledningsgruppen, bestående av biträdande rektorer samt rektor träffas varje tisdag mellan kl Stödfunktioner Elevhälsan Skolans arbete skall präglas av en god elevvård, vilket bland annat innebär att eleven skall känna trygghet och tillfredsställelse med skolarbetet samt ha goda relationer till personal och andra elever. Vi har en Plan mot kränkande behandling samt en mall för samtalsstöd. Båda finns på intranätet. Vi har en Trygghetsgrupp, som arbetar med elevers fysiska och psykosociala arbetsmiljö och arbetar mot kränkande behandling i alla former. All personal i skolan har ett gemensamt ansvar för eleverna. För att detta skall bli tydligt för eleverna krävs det att all personal har ett gemensamt förhållningssätt samt att alla lojalt handlar därefter. Respekt för eleven som individ skall vara utgångspunkt för de vuxnas handlingssätt och vi fortsätter samt fördjupar arbetet med föregående läsårs fokus, attityder och värderingar s.k spelregler samt Ramlektion. En utökning görs av pedagogisk handledningstid, då en ny pedagogisk handledare har anställts. Verksamhetsbesök/kollegial handledning för pedagoger hos varandra skall också planeras in. Rektor har det övergripande ansvaret för elevvårdsarbetet. Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Lgr11). Klassläraren har på delegation från rektor ansvaret för elevvården och föräldrakontakten i sin klass. I det ligger också en skyldighet att delge samtliga undervisande lärare information av vikt då det gäller enskilda elever. När åtgärdsprogram upprättas är klassläraren ansvarig för att det sker i samråd med övrig berörd skolpersonal samt att målsmän och elever får kännedom om besvärshänvisning. Berörd lärare har alltid ett ansvar att själv ta föräldrakontakter om problem uppstått, att informera klassläraren samt lämna skriftlig information/omdöme till klassläraren inför IUP-samtal. Alla pedagoger har anmälningsskyldighet till rektor via elevhälsoteamet om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.eller om elever uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Rektor skall se till att elevens behov av särkilt stöd skyndsamt utreds. Föräldrarna har huvudansvaret för barnets fostran. Föräldrabalken 6 kap. 2 Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 blir tillgodosedda. Lärarna har skyldighet att samarbeta med hemmen. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 6

7 Lgr 11, 2.1 Läraren ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet i skolan och för samarbete. Elevhälsoteam Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektorer, pedagogisk handledare, studie och yrkesvägledare vid behov, samt skolsköterska och skolpsykolog. Ibland, när så behövs deltar även klasslärare/specialpedagog och skolläkare. Teamet träffas tisdagar mellan kl Teamet behandlar elevärenden, intag av nya elever, speciella åtgärder, som att sammankalla nätverk kring elev, inbjuda förälder/boende till elevvårdskonferens eller handleda personal. Elevhälsoteamet har också samarbete med Trygghetsgruppen, som leds av skolans psykolog. Skolpsykologen I det skolpsykologiska arbetet ingår insatser med syfte att stötta personal och elever efter varje elevs behov och förutsättningar. Med kunskaper inom det psykologiska och neuropsykologiska området kompletterar och breddar psykologen det specialpedagogiska arbetet i att utforma en miljö som bidrar till trivsel och utveckling i en god lärmiljö. Skolpsykologen är aktiv i mottagandet av nya elever som söker till vår skola. Arbetet innebär att informera om skolans verksamhet och göra en bedömning av behov och skolans möjligheter att möta dessa behov hos elev. Skolpsykologen samarbetar med den pedagogiska handledaren när det gäller handledning av personal. Skolhälsovård När eleverna börjar skolan tar skolhälsovården över det hälsofrämjande arbete som BVC påbörjat. Hälsokontroller, läkarbesök samt vaccinationer enligt det nationella programmet erbjuds. Elevhälsans arbete skall så långt möjligt vara förebyggande och hälsofrämjande. Det finns en skolsköterska 2,5 dagar/v på skolan. Varje elev på skolan skall genomgå en hälsokontroll när eleven börjar Svedenskolan, samt kontroll av längd och vikt enligt handlingsplan för Skolhälsovården. En skolläkare är knuten till verksamheten. Hon träffar alla nya elever och andra elever i samband med vaccination i år 4 och år 8. Vid behov bokas läkartid genom skolsköterskan. Mer om skolhälsovården finns i broschyr Elevhälsan på Svedenskolan och Häggviks gymnasium som finns på intranätet och hemsidan. Kristeam Ett kristeam finns på skolan. Gruppen finns som stöd till för elever, personal och föräldrar vid krissituationer. Rektor leder, samordnar och fördelar kristeamets arbete. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 7

8 En beredskapsplan finns utformad vid: Dödsfall av elev/personal utanför arbetstid Dödsfall av elev/personal under arbetstid Dödsfall av förälder eller syskon till elev Elev/personal som drabbas av allvarlig olycka/svår sjukdom/traumatiska händelser Studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledaren ansvarar, i samverkan med vårdnadshavare och klasslärare, för individuell planering, genomförande och utvärdering av: -ansökan till gymnasieskolan -arbetslivsprao i åk 8 eller 9 (för de elever som kan) - extra skolår Trygghetsgrupp Vi har en Plan mot kränkande behandling, som finns på vår hemsida och på intranätet och som föräldrar informeras om Fokusområdena utvärderas läsårsvis. Alla medarbetare har i uppdrag av rektor att arbeta förebyggande samt anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling (Skollagen 6 kap. 10 ). Sammankallande i Trygghetsgruppen är skolpsykologen och vid gruppens första möte kommer årets handlingsplan att upprättas. Ett av läsårets mål är att arbeta med var på skolan är jag trygg samt jag får vara med och tycka. Dessa två påstående framkom vid elevutvärderingen av trygghetsarbetet som fokus. En revidering av Plan mot kränkande behandling görs i gruppen och de nya fokusområdena skrivs in. Arbetet sker i samverkan med elever och med föräldrar via föräldraråd samt föräldraenkät. Klassråd och elevråd har ett nära samarbete med trygghetsgruppen. Pedagogisk handledare Vi har en heltidsanställd pedagogisk handledare för handledning av personal gällande pedagogiska frågor, Svedenpedagogiken och internutbildning. Varje klass har en schemalagd tid en gång/veckan eller varannan vecka. Den pedagogiska handledaren ingår i stödteamet, som arbetar både på Svedenskolan och på Häggviks gymnasium. Pedagogisk handledare och skolpsykolog har ett nära samarbete i handledningsplanen. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 8

9 Elevdokumentation Vi arbetar med dokumentationsverktyget edwise. Vi har inför detta läsår omarbetat vårt IUP-dokument samt andra pedagogiska dokument. Vi kommer att fortsätta utveckla det pedagogiska årshjulet samt när och hur dokumenten skrivs samt utvärderas. Vi använder betygs- och frånvarohantering, åtgärdsprogram samt erbjuder föräldrar att teckna föräldrakonton. Till grund för IUP-samtal finns även elevportfolio som tydligt skall visa elevens utveckling mot uppsatta mål och där eleven, så långt möjligt är, deltar aktivt i val av arbeten som skall ingå i portföljen enligt måtto Det här är jag stolt över; Det här visar utvecklingen mot ett mål. Alla elever har en digital portfolio. Eleverna skall även delta i pedagogisk planering, som också görs i edwise, samt i utvärderingen av denna planering. 4.2 Antagningsrutiner Ansökan till Svedenskolan sker genom blankett som finns på hemsidan. Till ansökan/intresseanmälan bifogas utredning och pedagogiskt utlåtande. Alla elever har en autismspektrumdiagnos/asperger syndrom. Det är viktigt att respektive kommunansvarig för elevplaceringen är vidtalad. Före antagandet sker en bedömning i elevhälsoteamet om plats kan beredas samt besök av/hos elev av pedagog och någon ur teamet. Mottagandekriterier är: 1. Elever med behov av särskilt stöd- diagnos inom AST 2. Utbildningen är speciellt anpassad för elever, som har brister i social kommunikation och interaktion men förmåga/möjlighet att delta i undervisning i grupp. Finns fler sökande än platser görs urval enligt: 1. anmälningsdatum 2. närhetsprincipen 3.syskonförtur. 4.3 Lokaler och skolgård Svedenskolans lokaler är rustade med modern utrustning och är ändamålsenliga för vår verksamhet. Det finns klassrum, fritidsrum, kök i många klassrum samt egna ingångar och kapprum till samtliga klassrum. Vi har salar för idrott, musik, trä- och textilslöjd, musikterapi, hemkunskap, NO-sal, gemensamt konferensrum/samlingssal samt matsal. Samtliga lokaler genomgår kontinuerligt renovering enligt renoveringsplan. Skolgården nyinvigdes våren-07 efter en omfattande renovering och är anpassad till vår elevgrupp. En nyrenoverad idrottssal med dusch- och omklädningsrum med bastu färdigställdes till lå 09/10 och i september -10 var nyrenoverade salar för textil- och trä och metallslöjd Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 9

10 samt musik klara. En helt ny sal för NO/teknik var också klar vid samma tidpunkt. Till läsåret11/12 fick de äldre eleverna på grundskolan nyrenoverade klassrum och hemkunskapsrum. Trädgården på skolans baksida har fått en utomhusscen. Svedenteatern kommer att ha två föreställningar där i september. Till scenen kommer man även via ett nyrenoverat dramarum, Svedenteaterns intima scen. Skolan ligger nära idrottsplats och naturområde vid Ulriksdals slott. 5. Vår verksamhet Skolan har i september läsåret 13/14-87 elever fördelade på 15 klasser. Fördelat på skolformer går 38 elever i grundsärskola, 43 elever i grundskola och 6 elever i förskoleklass. Av dessa är 53 elever på fritidshemmet och 23 elever har korttidstillsyn (KTT). Eleverna kommer från 12 olika kommuner i Stockholms län. För att genomföra undervisningen finns 16 klasslärare, 7 praktiskt/estetiska lärare, en dramapedagog, fem fritidspedagoger samt 31 elevassistenter. Som stödfunktion finns skolpsykolog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, pedagogisk handledare, ITpedagog, 3 biträdande rektorer samt rektor, som även är rektor för Svedenskolan Mälarhöjden. Skolläkare kommer till skolan efter skolhälsovårdens riktlinjer. Skolan är omorganiserad inför detta läsår i tre spår, det gula som är grundsärskolan, det röda som är förskoleklass grundskola samt de yngre årskurserna och det blåa spåret, som är grundskola elever från år 4-9. Varje spår leds av en biträdande rektor som är närmaste chef. Tillsammans med rektor bildar de en skolledningsgrupp, som träffas varje vecka. Fritidshemmet och korttidstillsynen ingår i resp. spår. Biträdande rektor har ett delegerat ansvar från rektor för det pedagogiska ledarskapet, elevvårdsarbetet samt budgeten i resp. spår. Genom klassråd och elevråd ges möjlighet för elever att påverka sin skolmiljö och undervisning. Det finns ett elevskyddsombud och elev deltar i matrådet. Utvecklingssamtal sker med samtliga vårdnadshavare och elever en gång per termin. Gemensamt föräldramöte hålls i september och föräldrarådet en gång per termin. Föräldraforum, där pedagoger och föräldrar möts en kväll för informella samtal och utveckling, kommer under lå 13/14 att vara onsdagen den 2 april-14 mellan kl Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 10

11 5.1 Pedagogisk inriktning Svedenpedagogiken är en anpassad pedagogik, som ger tydlig struktur i tid och miljö som hjälper eleven till en tryggare tillvaro. Detta minskar i sin tur beteendeproblemen och ökar självständigheten. En stor del av undervisningen handlar om att anpassa, uppmuntra och utveckla elevens starka sidor, allt i syfte att öka elevens måluppfyllelse och personlig utveckling. All personal på Svedenskolan har fått och får via internutbildning grunderna i Svedenpedagogiken, där stor vikt läggs vid det sociala samspelet och gruppgemenskap. Det pågår ett arbete med en metodhandbok i Svedenpedagogiken. Planen är att till vt-14 pedagoger får viss handledning i metodhandboken samt arbetar efter den under terminen. Boken planeras att utges i tryckt samt digital form till hösten-14. Undervisningen på Svedenskolan är individanpassad och sker i små grupper. Vi arbetar utifrån begreppet Ramlektion ett tydliggörande av lektionen/dagen för elevgruppen. En instruktionsfilm finns som visar vad vi menar med begreppet Ramlektion. Alla elever har en individuell utvecklingsplan, som görs i samverkan med vårdnadshavare och där eleven utifrån stigande ålder och mognad leder hela eller delar av samtalet. Den upprättas i september och utvärderas i maj året därpå. Som underlag för utvecklingssamtalet mellan elev, förälder och lärare används elevdokumentation i edwise samt elevportfolio, en pedagogisk dokumentation där eleven är aktiv i val och målbeskrivningar. 5.2 Föräldrasamverkan Den viktigaste formen för föräldrakontakter är den informella. Föräldrar är alltid välkomna på besök till skolan. Genom daglig kontakt via kontaktbok/mail/loggbok ges information om den enskilde eleven. Föräldrar kan även öppna föräldrakonto i dokumentationsverktyget edwise. IUP-samtal genomförs varje termin. Vid samtalen går man igenom den pedagogiska planeringen i ämnena och diskuterar elevens utveckling i förhållande till målen som satts upp. Både kunskapsmål och sociala mål tas upp samt mål för fritidshemmet. Elevens utveckling mot målen skall finnas dokumenterad i en Elevportfolio samt vara inskriven i edwise. IUP-samtalet dokumenteras i edwise tillsammans med ett skriftligt omdöme, pedagogiskt utlåtande samt åtgärdsprogram/handlingsplaner. Ett stort föräldramöte hålls varje läsår i september. I föräldrarådet ingår valda föräldrarepresentanter, personalrepresentant och rektor/biträdande rektor. Rådet träffas minst två gånger per år. Tillsammans med rektor och personalrepresentant planerar föräldrarådet gemensamma aktiviteter och kvalitetsförbättringar utifrån utvärderingar. Föräldraforum, en träff/lå på kvällstid mellan pedagog och föräldrar fortsätter under detta läsår. Syftet är att öka delaktigheten och finna mötesplats mellan skola och hemmet. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 11

12 5.3 Återkommande aktiviteter och traditioner Vid höstterminens start utses olika arbetsgrupper för: Föräldraråd/Öppet Hus Trygghetsgrupp IKT/Hemsida Schemagrupp Biblioteksgrupp Projekt-temagrupp Elevråd Matråd Krisgrupp Återkommande aktiviteter/traditioner är: Öppet hus Halloween-fest Advents drop in Ungdomsspelen Luciafirande Allsång på Sveden Lilla melodifestivalen Lövsprickningsfest FN-dagen 5. Kompetensutveckling Under läsåret 13/14 kommer en speciell satsning ske på följande kompetensutvecklingsområden: Systematiskt kvalitetsarbete all personal Attityder och värdegrund 6 grundbudskap Lärarbehörighetsutbildningar Pedagogiskt ledarskap lärare Bedömningar/betyg Nya dokumentationsmallar Kompetensutvecklingsplan lå 13/14 Tid Ansvarig Innehåll Deltagare Höstterminen 2013 ht-13 Anna/Per/Anki Sociala berättelser och Assistenter och Fritidsped. AFP-möten seriesamtal, softogram, lågaffektivt bemötande, presentation från de olika fritidsgrupperna ht-13 Gun-Marie Dokumentation, Lärare Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 12

13 Lärarmöten 30/ /10-30/ Siv Sagerberg åtgärdsprogram, sex och relationen, verksamhetsbesök, bedömningar Spelregler/attityder och värderingar Visible thinking, skolforum Lärare Lärare Vårterminen 2014 vt-14 AFP-möten vt-14 Lärarmöten 7/ / / Anna/Per/Anki Gun-Marie Lars G. Lars G. Föräldraforum Kvalitetsarbete Del 1 Kvalitetsarbete Del 2 Assistenter och Fritidsped. Lärare Samtlig personal Samtlig personal Lärare Under läsåret schemalägger varje spår verksamhetsbesök hos varandra. Tider planeras i spåret terminsvis Fortsatt Utmaningen för lå 13/14 är: Helheten över dagen att Främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (Lgr 11 s. 7 Skolans värdegrund och uppdrag) ett projekt/terminsvis 7. Kvalitetsplan I skollagen 4kap.4, finns inskrivet att varje skola ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete. På Svedenskolan jobbar vi med kontinuerlig kvalitetsutveckling utifrån samtal, enkäter, utvärderingar, kompetensutveckling och tillgänglig forskning. Det finns en handlingsplan för det systematiskta kvalitetsarbetet. Planen finns tillgänglig på skolans intranät. Under läsåret kommer all personal att få utbildning i systematiskt kvalitetsarbete. Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 13

14 7.1 Prioriterade mål/fokusområden lå 13/14 Gemensamma attityder och värderingar till arbetet ( spelregler ) Öka medelvärdet på medarbetarenkäten fråga På min arbetsplats lever vi upp till företagets/verksamhetens gemensamma värderingar till arbetet till 4,5 Arbeta vidare med UP:s 6 grundbudskap-hur gör vi på Svedenskolan? God arbetsmiljö Ex. öka medelvärdet på Min arbetsplats är fri från våld och hot till 4,0 Omarbetad föräldraenkät för ökat deltagande/svarsfrekvens genom ökat inflytande/påverkan och genom annan utformning av föräldraenkäten skall vi öka svarsfrekvensen till minst 80% Öka informationen om fritidsverksamheten samt aktiviteterna. Öka medelvärdet på föräldraenkäten Information om fritidsverksamheten och Aktiviteterna som erbjuds på Sveden fritid till 4,0 Trygg på Sveden fortsatt arbete i trygghetsgrupp med var på skolan är jag trygg samt jag får vara med och tycka Trygghetsenkäten Årshjul Årshjul Svedenskolan Bergshamra 2013/2014 HÖSTTERMIN Juli Augusti VÅRTERMIN Januari * LPP lokal pedagogisk planering (sker löpande) * Brev angående sportlovsfritids * Föräldraenkät/elevenkät ut * Arbetsmiljö- och samverkansmöte * Uppföljning av avgångselever Februari Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 14

15 * Redovisning av utvärderingar/enkäter * Handlingsplaner * LPP lokal pedagogisk planering (sker löpande) * Kick Off * Arbetsgrupper utsedda * Schemaläggning klar * Tider för IUP-samtal * Kvalitetsredovisning klar föregående läsår * Lokal arbetsplan klar * Elev- och personallistor * Lex Sara-information * Genomgång rutiner EPR September * Föräldramöte * IUP upprättas för alla elever * Brandövning och information * Föräldrabrev angående vecka 44 * Arbetsmiljö- och samverkansmöte * Medarbetarsamtal * SYV samtal med åk 9 elever i grundskolan Oktober * Medarbetarsamtal (forts) * Genomgång/avstämning mål, VP * Planera åtgärder * Föräldraråd * FN-dagen 24/10 November * Medarbetarsamtal (forts) * Matråd * Föräldrabrev jullovsfritids * Betygskonferens * Advents-drop in December * Kalendarium för vårterminen * Revidering frågor föräldra- och elevenkät * Delutvärderingar - terminsplaneringar (LPP) - handlingsplaner * Uppföljning, utvärdering av VP, mål (delrapport) * Brev angående påsklovsfritids * Skydds- och allergirond * Revidering frågor medarbetarenkät Mars * Betygskonferens * Uppföljning kommuner * Semesteransökningar * Sommarfritidsbrev April * Lövsprickningsfest * Uppföljning medarbetarsamtal/lönesamtal (lärare) * Arbetsmiljömöte * Medarbetarenkät ut * Elevenkäter ut * IUP uppföljning Maj * Uppföljning medarbetarsamtal/lönesamtal (medlemmar och ej medlemmar i Kommunal) * Lönerevision och återkoppling lön (lärare) * Preliminär klassplanering klar * Besked semester * Schemaläggning påbörjas * SYV samtal med åk 8 elever i särskolan Juni * Utvärdering resultat föräldra- och elevenkät * Utvärdering resultat medarbetarenkät * Utvärdering VP, mål * IUP genomförd * Kalendarium för höstterminen påbörjas * All dokumentation i Edwise klar * Schema för nästa lå klart lärare Svedenskolan Bergshamra September 2013 Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Gun-Marie J-Wicksén, Rektor Svedenskolan 15

Lokal arbetsplan. Svedenskolan Mälarhöjden (grundskola och grundsärskola) Lå 13/14

Lokal arbetsplan. Svedenskolan Mälarhöjden (grundskola och grundsärskola) Lå 13/14 Lokal arbetsplan Svedenskolan Mälarhöjden (grundskola och grundsärskola) Lå 13/14 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Svedenskolans uppdrag sid 3 2.1 Styrdokument sid 3 2.2 Verksamhetsidé sid 3-4

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Lokal arbetsplan Finnbacksskolan läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan Finnbacksskolan läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan Finnbacksskolan läsåret 2011/2012 Vision När eleven kommer till Finnbacksskolan möts den av personal som den känner förtroende för och som är trevlig att träffa. Eleven har bra relation

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information

Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information Häggviks Gymnasium Lå 14/15 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2014/15 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Lpf 94 (för elever

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass åk 1-2 och fritidshem Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2015/16 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Läroplan för gymnasieskolan

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning.

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning. Kvarngärdesskolans elevhälsoplan Hälsa och lärande hänger ihop. Eleverna måste känna sig trygga och må bra för att kunna lära sig på bästa sätt. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Arbetsplan läsåret 15/16 Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Innehåll Almby/Brickebacken arbetsplan... 3 Syfte Bakgrund Kvalitétsarbete... 4 Prioriterade områden... 5 Arbetsmiljö Fritidsverksamheten Kompetensutveckling...7

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Lpf 94 och 2012/13 års kvalitetsredovisning.

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan Elevhälsoplan för Kristinedalskolan 2016-2017 Vi utbildar världsmedborgare En skola för alla Reviderad 160810 1. Inledning Kristinedalskolans vision är att alla elever ska ha rätt att utvecklas utifrån

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Gy 11. Förutom den Lokala arbetsplanen

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan Plan för elevhälsoarbetet i Grundsärskolan 12 01 25 Alla vi som arbetar i grundsärskolan har ett gemensamt ansvar för våra elevers välbefinnande under skoldagen och att erbjuda dem en god lärandemiljö.

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bäckalunds skola 1 Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Kvalitetsarbetet 2014/2015

Kvalitetsarbetet 2014/2015 2015-10-01 BOS/GUN Knåda skola och fritidshem Chris Sommar Kvalitetsarbetet 2014/2015 Grundfakta Antal elever Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Antal lärare Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Elevassistent 8 elever

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Lyckåskolan. Lokal arbetsplan Läsåret 09/10

Lyckåskolan. Lokal arbetsplan Läsåret 09/10 Lyckåskolan Lokal arbetsplan Läsåret 09/10 Lyckåskolans arbetsplan Lyckåskolan ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg miljö. Trygghet

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Åsebro skola Läsåret 12-13 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa kvaliteten för elev- och föräldramedverkan. På Åsebro skola

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Kungsängsskolan. Arbetsplan

Kungsängsskolan. Arbetsplan 2012-09-18 Kungsängsskolan Rambodal 3-6, Smedby F-3, Bitbocken F-2, Bjärby F-2 Arbetsplan Läsåret 2012/2013/(2014) KUNGSÄNGSSKOLAN, RAMBOGATAN 246, 60371 NORRKÖPING, 011-15 34 34, 15 3241 Kommunala utvecklingsområden

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Sofia skola 2013-11-25 IUP-plan för Sofia skola I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Planen gäller från ht- 2014 Planen ska revideras senast 2015-09-30 Ansvarig

Läs mer

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Elever i behov av särskilt stöd har enligt styrdokumenten rättighet att få det stöd de behöver för sin skolgång och utveckling. I Lgr-11 kan vi läsa Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Knutsbo skola grundskola åk 1-4 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll Styrkort 2016-2017...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Hagsätra/Ormkärrsskolan

Hagsätra/Ormkärrsskolan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Hagsätra/Ormkärrsskolan Ing re ss Vår skolenhet består av två skolor. På Hagsätraskolan arbetar vi i fyra arbetslag, F-3 har med cirka 215 elever, 4-6 med 145

Läs mer

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde Knutsbo/Junibackens skolområde Åsa Strömberg 0240-861 96 Asa.stromberg@ludvika.se 1(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2017/2018 Elevhälsans

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Välk l o k m o m m e m n e n ti t l i l l l

Välk l o k m o m m e m n e n ti t l i l l l Välkommen till VISION Byleskolan är skolan där alla trivs, alla känner arbetsglädje och får lust att lära. VÅRA MÅL Alla skall känna sig uppskattade, trygga och accepterade. Eleverna skall ges möjlighet

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Verksamhetsplan Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Augusti 2017 Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Malmens skola och fritidshem Verksamhetsidé vision På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad,

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer