Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp"

Transkript

1 Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Sjuksköterskeprogrammet Termin 6: ht 2012 Kursansvarig: Åsa Nilsson Tel: e-post:

2 Förord Välkommen till kursen omvårdnad inom medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd. Detta är den sista verksamhetsförlagda kursen i grundutbildningen till sjuksköterska. Dina teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och inhämtade erfarenheter från tidigare kurser är basen som du ska bygga vidare på mot din yrkesprofession. Omvårdnad är sjuksköterskans självständiga ansvarsområde där sjuksköterskan ska stödja och hjälpa en person som är sjuk och dennes närstående att leva ett gott dagligt liv trots sjukdom och/eller behandling. Omvårdnad syftar till att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa. Detta innebär att befrämja läkande och välbefinnande hos en person som är sjuk och dennes närstående, underlätta ett liv med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning och/eller lidande, samt ge möjlighet till en värdig död. Pedagogisk grundsyn Vår strävan är att du utvecklar en förståelse och djupinlärning av kursen, vilket innebär att du utvecklar förståelse mellan innehållet i kursen och sjuksköterskans ansvarsområde. Ett djupinriktat lärande stimuleras av egenaktivitet, i utbyte och i interaktion med andra samt med anknytning till studentens egen kunskap och tidigare erfarenhet. I vår pedagogiska grundsyn ingår att visa respekt för den kunskap och erfarenhet denna har med sig. Vidare att du som student själv tar ansvar för ditt lärande genom aktiv delaktighet i utbildning och inlärningsprocess. Vår syn på kunskap, kunskapsutveckling och lärande ska bygga på forskning om lärandet och bidra till en höjd kvalitet på undervisningen. Vår strävan är att du som student utvecklar en självständighet i ditt lärande, som går mot ett livslångt lärande inför en okänd framtid. I denna kurs sker lärande med hjälp av litteraturstudier, studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning, vfu. Även kursens examinationer är inlärningstillfällen. Alla undervisningsformer och examinationer syftar till att stödja dig till ett djupinriktat lärande. Kursansvarig, lärare och föreläsare Kursansvarig: Åsa Nilsson (ÅSNI) Universitetsadjunkt Jag introducerar er i denna kurs, deltar i seminarier och examinerar er verksamhetsförlagda utbildning samt NKSE. Lärare: Anders Eriksson (ANER) Universitetslektor. Deltar vid resurstid gällande läkemedelsräkning och examinerar den delen. Malin Olsson (MAOL) Universitetslektor. Deltar vid FoU-dag. Adjungerade sjuksköterskor (akor): Maria Arvidsson Sjuksköterska Sunderby sjukhus, SUS. Examinerar praktisk del i NKSE samt VFU vid avdelningarna; 31, 33, 49, 51, 52, 53, SUS. 2

3 Ulrika Löfgren Sjuksköterska Sunderby sjukhus, SUS. Examinerar praktisk del i NKSE samt VFU vid avd. 35, 46, 61, 63, SUS. Kerstin Rahkola Sjuksköterska Sunderby sjukhus, SUS. Examinerar praktisk del i NKSE samt VFU vid avd. 41,42,43, SUS. Anette Nilsson Sjuksköterska Gällivare sjukhus. Examinerar praktisk del i NKSE samt VFU vid Gällivare sjukhus. Susanne Andersson Sjuksköterska Piteå älvdals sjukhus, PÄS. Examinerar praktisk del i NKSE samt VFU vid PÄS. Louise Karlsson Sjuksköterska Kalix sjukhus. Examinerar praktisk del i NKSE samt VFU vid Kalix sjukhus. Kursens mål Efter genomgången kurs ska du självständigt kunna: ansvara för omvårdnad av patient och närstående genomföra samtal/bedömningssamtal och med stöd av observations- och intervjumetodik identifiera och bedöma behov av omvårdnad som underlag för omvårdnadsplanering planera, genomföra och värdera omvårdnadsinterventioner utifrån analyserade omvårdnadsbehov och/eller risker bedöma behov av och ge individuell information och instruktion för egenvård utifrån analyserade omvårdnadsbehov och/eller risker rapportera, utvärdera och dokumentera genomförd omvårdnad utföra vanligt förekommande omvårdnadstekniker och handha vanligt förekommande medicin teknisk utrustning med säkerhet och aseptik för att tillgodose behovet av trygghet och välbefinnande iordningställa och administrera läkemedel med kunnighet, omdöme och noggrannhet tillämpa lagar och författningar inom sjuksköterskans ansvarsområde Efter genomgången kurs skall du kunna visa förmåga att kunna ta del av en annan människas upplevelse av att vara sjuk och att vara närstående genom att lyssna på dennes berättelse att kunna tillämpa relationsetik och reflektera över dess betydelse i mötet med personer med sjukdom och deras närstående att kunna föra ett handlingsetiskt resonemang vid val av omvårdnadsinterventioner att kunna planera och organisera det egna omvårdnadsarbetet samt att samverka med andra professioner 3

4 Kursens innehåll Omvårdnadsprocessen: Bedömning av behov av omvårdnad (tillämpning av intervju- observations- och samtalsmetodik), planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av omvårdnad hos personer med sjukdom och deras närstående. Omvårdnadsinterventioner Undersökningar och behandlingar Relations och handlingsetik Läkemedelshantering och beräkning Ledarskap i omvårdnad Reflektion i grupp Riktade studier inom akutsjukvård och närliggande specialiteter Presentation av examensarbete Aktuella lagar och författningar Kursöversikt Vecka Aktiviteter Uppgift/examination 45 Fredag 9/11 kl Kursintroduktion Resurstid för träning av praktiska moment Seminarium, pat.fall + dok. Resurstid lkm. VFU= verksamhetsförlagd utbildning Egna studier Tentamen i läkemedelsräkning Studie uppgift 1 Presentation av studieportfölj Handledning av T1 stud. Studieuppgift 2 Fredag 16/11 Kl Här vid LTU Nationell skriftlig tentamen 47 Handledning av T1 stud. Studieuppgift 2 48 Måndag 26/11 Fredag 30/11 kl Fredag 30/11 Kl Fredag 14/12 51 Tisdag 18/12 Fou-dag Återkoppling NKSE Studieuppgift 3 Presentation av examensarbete (Program kommer i Fronter) Omtentamen I (läkemedel) Omtentamen I (NKSE) Omtentamen II (läkemedel) 4

5 Kursens genomförande Introduktion Vid introduktionen klargörs de olika delarna i kursen. Resurstid Kommer att erbjudas för att praktisk träna och fräscha upp kunskap och färdighet inför VFU. Resurstid med examinerande lärare inom läkemedelsräkning erbjuds. Seminarium Patientfall + dokumentation Förberedelse inför Nationell klinisk slutexamination samt VFU genom arbete med patientfall. Verksamhetsförlagd utbildning= VFU I denna kurs sker lärande och undervisning genom att du tränar dig i att ansvara för patienters och närståendes behov av omvårdnad. Dina verksamhetsförlagda studier skall omfatta minst 30 tim/ vecka. Tid för litteraturstudier och tentamen ligger utanför obligatorisk verksamhetsförlagd tid. Din roll är att ta ansvar för din egen inlärningsprocess genom att formulera dina individuella inlärningsbehov och på vilket sätt du tänkt uppnå dessa, med hjälp av kursens mål och signerat underlag för bedömning av din yrkeskompetens från tidigare kurs i verksamhetsförlagd utbildning. Yrkeshandledarens roll är att vara ditt stöd i utveckling av yrkesroll och yrkesmässiga frågor. Vidare innebär rollen att muntligt och skriftligt värdera din utveckling och insats i omvårdnadsarbetet samt din förmåga att integrera med patienter och närstående. Fokus i denna kurs är att du skall träna dig i att självständigt kunna bedöma, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera den individuella omvårdnaden. Du skall planera och genomföra omvårdnad utifrån omvårdnadsprocessens samtliga steg. För att uppnå kursens mål är det av vikt att du som student har klart uttalade ansvarsområden gentemot din yrkeshandledare. Detta medför en djupare kunskap om och förståelse för planerad och genomförd omvårdnad och medicinsk behandling. Kursansvarig lärares roll/examinerande lärares roll är att skapa en inlärningsmiljö med klara mål och studieuppgifter, som stimulerar dig att vilja lära. Vidare innebär rollen som lärare att tillsammans med yrkeshandledare bidra till ett inlärningsklimat som präglas av öppenhet och en tillåtande attityd för olika åsikter, så att trygghet skapas. Praktisk kunskap Praktisk kunskap är att veta hur man handlar och att kunna utföra handlingar i olika situationer, den är personlig och situationsbunden. I den praktiska kunskapen integreras etisk reflektion, teoretiska kunskaper, egna erfarenheter och praktisk skicklighet i en konkret vårdsituation. Den praktiska kunskapen förvärvas i ett växelspel mellan del och helhet, inlevelse och distans, reaktion och reflektion och ett samspel mellan tillit och kritik. Växelspel och samspel sker både inom individen och genom interaktion med andra. I den verksamhetsförlagda utbildningen sker en integration av de olika kunskapsdelarna, utifrån olika alternativ i dialog med den unika människan i en vårdsituation och handledare. 5

6 Studieuppgift 1 Presentation av Studieportfölj ska ske under v. 46 alt. v. 47 för yrkeshandledare. Examinerande lärare/klinisk adjunkt meddelar på vilket sätt du ska delge din studieplan till dem. Tillsammans med din yrkeshandledare planerar ni tillfällen för kontinuerlig feedback och handledning av din studieplan hur går du vidare? Syftet med studieportföljen är: - att du och din handledare skall kunna följa din utvecklingsprocess mot yrkesprofessionen - att den skall ligga till grund för din målformulering för att uppnå kursens mål - att det tidigare inlärda utgör basen för ny inlärning Studieportföljen består av dina dokument från tidigare teorikurser och verksamhetsförlagda kurser som kursplan, studiehandledning, studieplan, intyg fältstudier och värderingsformulär. Inför dina verksamhetsförlagda studier skall du formulera dina individuella inlärningsbehov och hur du har tänkt uppnå dessa på din studieplan (finns i fronter under mappen Studieplan). Grunden till din planering ska utgå från kursens mål och signerat underlag för bedömning av din yrkeskompetens från tidigare kurser i verksamhetsförlagd utbildning. Vid planering av dina studier skall du utgå ifrån inlärningsprincipen sekvens kontinuitet integrering, se dokument i mappen Studieplan i fronter. Referenslitteratur: Handal, P., Lauvås, G. (2000). På egna villkor en strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur. Nairn, S., O Brien, E., Traynor, V., Williams, G., Chapple, M., & Johnson, S. (2006). Student nurses knowledge, skills and attitudes towards the use of portfolios in a school of nursing. Journal of Clinical Nursing, 15, Renberg, B. (2003). Bra skrivet Väl talat. Luleå: Universitetstryckeriet. Scholes, J., Webb, C., Morag, G., Endacott, R., Miller, C., Jasper, M., & McMullan, M. (2004). Making portfolios work in practice. Journal of Advanced Nursing, 46, Studieuppgift 2 Handledning av sjuksköterskestudenter termin ett. Du ska under två dagar (v.46 alt.v.47) handleda sjuksköterskestudent/-er, termin ett, gällande fältstudier i basala hygienrutiner. Fältstudien innebär att träna på basala hygienrutiner i direkt utförande av omvårdnad och medicinska åtgärder av patienter. Tillsammans med student planerar du dagar och tider samt ansvarar för utförande (uppgift T1, se mappen Handl. T1). Presentation av examensarbete vid två tillfällen. Vid studenternas FoU-dag den 26/11. Mer information om detta när programmet kommer. Programmet kommer att finnas i mappen FoU-dag i fronter. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för leg. Sjuksköterska (2005) framgår att sjuksköterskan ska ha förmåga att implementera ny kunskap och därmed verka för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt ha förmåga att initiera och/eller medverka i forskningsarbete. I denna kurs ska du tillsammans med yrkeshandledare planera in tillfälle för presentation av ditt examensarbete för personal på den avdelning där du gör din verksamhetsförlagda utbildning. I din presentation ska du belysa: 6

7 Syftet med studien Betydelsen av denna kunskap för omvårdnaden Resultatet av din analys På vilket sätt detta resultat kan omsättas i omvårdnaden Presentationen avslutas med att du vid mitt- eller slutbedömningssamtal muntligen reflekterar över Frågor och funderingar som framkom vid presentationen Hur mottogs din presentation Vilken erfarenhet tar du med dig Studieuppgift 4 Reflektionsseminarium vid två tillfällen I denna kurs ingår reflektionsseminarium i omvårdnad i mindre grupper vid två tillfällen. Förberedelser inför detta samt hur du får veta när och var detta kommer att ske kommer finnas i fronter under mappen Reflektion. Mer information om detta vid kursstart. Studieuppgift 5 Individuell uppgift Avser att hjälpa dig att uppnå kursens mål. Uppgiften sker individuellt för att träna och utvärdera att du innehar grundläggande teoretisk kunskap som fordras i professionen som grundutbildad sjuksköterska. Uppgiften är utformad så att den ska visa att du har teoretisk beredskap att tillgodose behovet av omvårdnad hos personer med sjukdom och deras närstående. Frågorna besvaras utifrån kurslitteratur och du ska visa att du har förstått och därigenom uppnått målet med kursen. Studieuppgiften kommer att finnas i fronter under mappen Studieuppgift 5 och lämnas in inlämningsmappen som finns under samma mapp senast 2/1, 2013 kl Godkänd uppgift: Alla delar i uppgiften besvarade utifrån kurslitteraturen. Väl godkänd uppgift: Alla delar i uppgiften besvarade utifrån kurslitteraturen, där syntes är gjord av relevant litteratur. Det ska tydligt framgå i dina svar att du har förmåga att omsätta teoretisk kunskap till given omvårdnadssituation. Syftet med alla studieuppgifter är att ge stöd till dig att uppnå kursens mål, dessa är därför obligatoriska Examination 7

8 Delexamination 1: Skriftlig individuell tentamen i läkemedelsberäkning Avser att säkerställa att du har kunskap och förmåga att iordningställa och administrera läkemedel på ett korrekt sätt. Krav för godkänd individuell läkemedelstentamen: G Du ska ha besvarat 100 % av alla delar rätt. Delexamination 2: Bedömning av yrkeskompetens Sker dels genom bedömningssamtal och genom den individuella uppgiften (Studieuppgift 5) där teori ska integreras i en specifik omvårdnadssituation. Bedömningssamtalet sker i trepart med student, yrkeshandledare och examinerande lärare/klinisk adjunkt. Bedömningssamtalet utgår från AssCe formuläret där du som student argumenterar för din självskattning av färdigheter och förmågor utifrån konkreta patientsituationer. Det ska tydligt framgå hur du integrerar teori och praktiskt handlande, se manual för AssCe finns i Fronter under mappen Bed.underlag. Tid för samtalet är ca.90 min. Nationell klinisk slutexamination (NKSE) Består av två delar, en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen (skriftlig tentamen) skrivs här vid LTU den 16/11. Möjlighet finns även att skriva på de lärosäten som ingår i verksamheten för nationell klinisk slutexamination. Tentamen sker på samma dag och tid för samtliga sjuksköterskestudenter i Sverige. Den praktiska delen sker vid respektive VFU-placering. Denna del innebär att du som student ansvarar för en patients omvårdnad under en förmiddag/eftermiddag (tre tim.). Efter detta sätter sig student, bedömningsansvarig sjuksköterska och aka/examinator ner och går igenom det som varit. Mer information på samt vid kursstart. Krav för G på bedömning av yrkeskompetens: G I bedömningsformuläret AssCe acceptabel måluppfyllelse på samtliga mål för kursen. För godkänd förmåga krävs att du utifrån din självskattning kan redogöra för val av handlingar i specifika omvårdnadssituationer och koppla ditt handlande till litteratur. Godkänd studieuppgift 5 Godkänd nationell klinisk slutexamination (NKSE) Krav för VG på bedömning av yrkeskompetens: VG I bedömningsformuläret AssCe stark måluppfyllelse på samtliga mål för kursen. För stark utvecklad förmåga fordras att du kan redogöra för, jämföra och argumentera för val av handlingar med kopplingar till litteratur och etiskt resonemang. Väl godkänd studieuppgift 5 Godkänd nationell klinisk slutexamination (NKSE) Krav för Godkänd kurs: G Godkända studieuppgifter Godkänd tentamen i läkemedelsberäkning 8

9 I bedömningsformuläret AssCe acceptabel måluppfyllelse på samtliga mål för kursen Godkänd nationell klinisk slutexamination (teoretisk och praktisk del) Krav för Väl Godkänd kurs: VG Godkända studieuppgifter + Väl godkänd individuell studieuppgift 5 Godkänd tentamen i läkemedelsberäkning vid första tentamenstillfället I bedömningsformuläret AssCe stark måluppfyllelse på samtliga mål för kursen Godkänd nationell klinisk slutexamination (teoretisk och praktisk del) Utvärdering Kommer att ske muntligt och skriftligt. Muntlig utvärdering av kursens upplägg och inlärningsmiljö i den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i samband med bedömningssamtal med yrkeshandledare och examinerande lärare/klinisk adjunkt. Skriftlig utvärdering av kursen sker via EvaSys. Lycka till! 9

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013 130416 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560 RÖS5 Vårterminen 2013 Kursansvariga lärare: Eva Bergelin Tel: 031-786 6127

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

VFU handledning M0057H Radiografi med inriktning mot Konventionell röntgen HT 2012

VFU handledning M0057H Radiografi med inriktning mot Konventionell röntgen HT 2012 Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för medicinsk vetenskap VFU handledning M0057H Radiografi med inriktning mot Konventionell röntgen HT 2012 Röntgensjuksköterskeprogrammet termin 4 Kursansvarig:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

Radiografi med inriktning mot akut diagnostik

Radiografi med inriktning mot akut diagnostik Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för medicinsk vetenskap Studiehandledning M0065H Radiografi med inriktning mot akut diagnostik 7,5 Högskolepoäng Röntgensjuksköterskeprogrammet Hösten 2015

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Studiehandledning Omvårdnadens grunder 7,5hp, O0055H Omvårdnad, höstterminen 2013

Studiehandledning Omvårdnadens grunder 7,5hp, O0055H Omvårdnad, höstterminen 2013 Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnadens grunder 7,5hp, O0055H Omvårdnad, höstterminen 2013 Sjuksköterskeprogrammet Termin 1, reguljär utbildning Kursansvarig:

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå Dnr: HNT 2015/53 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet Programkod: Programmets benämning: VGSSK Sjuksköterskeprogrammet Study Program

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING O0019H Omvårdnad vid psykiatriska sjukdomstillstånd 7,5 hp

STUDIEHANDLEDNING O0019H Omvårdnad vid psykiatriska sjukdomstillstånd 7,5 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad STUDIEHANDLEDNING O0019H Omvårdnad vid psykiatriska sjukdomstillstånd 7,5 hp Vårterminen 2012 Reguljär Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7. KURSPLAN Kursens mål Efter genomgången kurs skall studenten: Kunskap och förståelse kunna analysera olika vetenskapliga metoders användning och värdera deras relevans i forskning och utveckling av kunskap

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Studiehandledning Miljö och prevention, O0078H Omvårdnad, vårterminen 2013

Studiehandledning Miljö och prevention, O0078H Omvårdnad, vårterminen 2013 Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Miljö och prevention, O0078H Omvårdnad, vårterminen 2013 Sjuksköterskeprogrammet Termin 2, reguljärutbildning Kursansvarig:

Läs mer

Studiehandledning Omvårdnadshandlingar vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd 7,5hp O0029H Omvårdnad, vårterminen 2013

Studiehandledning Omvårdnadshandlingar vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd 7,5hp O0029H Omvårdnad, vårterminen 2013 Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnadshandlingar vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd 7,5hp O0029H Omvårdnad, vårterminen 2013 Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, 15 högskolepoäng Nursing Science, Health and Ill-Health among Adults and the Elderly,

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2012-00670 Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2012-03-22, reviderad 2012-04-26, 2012-06-07 Ersätter tidigare dnr LiU

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Institutionen för hälsovetenskap Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.5 högskolepoäng

Institutionen för hälsovetenskap Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.5 högskolepoäng KURSPLAN Kursens mål Efter genomgången kurs skall studenten: Kunskap och förståelse kunna analysera olika vetenskapliga metoders användning och värdera deras relevans i forskning och utveckling av kunskap

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola Dnr 119/2014 Teknikringen 1 2014-12-18 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola Dnr 119/2014 Teknikringen 1 2014-12-18 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola Dnr 119/2014 Teknikringen 1 2014-12-18 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Basal omvårdnad med inriktning mot den äldre

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns hälsa och ohälsa med inriktning mot barnhälsovård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Health and illness of children

Läs mer

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Studiehandledning. Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008

Studiehandledning. Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008 Tandhygienist programmet Institutionen för odontologi Karolinska Institutet HT2013-VT2014 Studiehandledning Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008 Kursansvarig och Examinator: Annsofi Johannsen,

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Informationsträff 4 nov 2015

Informationsträff 4 nov 2015 Informationsträff 4 nov 2015 UOO36P VFU 3 Förskolan 7,5hp Period vecka 47-51 Vem är jag och vem är du? Examinator: Anna Öqvist Kursledare: Monica Grape Övriga involverade lärare: Kattis Edström. Ull-Britt

Läs mer

Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp

Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp Nursing Science BA (B), Palliativ Care, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Kurs: Att möta människor med psykisk ohälsa 30 Kursort: Linköping/Karlstad/Örebro Placering: Psykiatrisk verksamhet Januari 2012 Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu.

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. 2015-06-24 Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. Välkomna till UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp

Läs mer

Kurskod: OM1730 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM1730 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap C, Klinisk omvårdnad V:Specifik omvårdnad vid geriatrisk sjukdom och palliativ vård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Clinical Care

Läs mer

Omvårdnad inom somatisk vård, 13,5 högskolepoäng Medical Surgical Nursing Care, 13.5 credits

Omvårdnad inom somatisk vård, 13,5 högskolepoäng Medical Surgical Nursing Care, 13.5 credits Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola Dnr: 48/2012 Teknikringen 1 Datum: 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Omvårdnad inom somatisk vård, 13,5

Läs mer

Beskrivning av utbildning

Beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp

Läs mer

Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits

Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7.

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7. Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7.5 credits Ladokkod: 61SÖ01

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad inom ambulanssjukvård O7012H Vårterminen 2016

Verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad inom ambulanssjukvård O7012H Vårterminen 2016 Verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad inom ambulanssjukvård O7012H Vårterminen 2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Läsperiod 4, distansutbildning Kursansvarig:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Hälsouniversitetet Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2008-03-26 Dnr LiU 2008/01315 Reviderad 2010-05-25 1 Utbildningsplan

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng

Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng Kursplaner Fastställda av Styrelsen vid Sophiahemmet Högskola 2005-05-06 Kursplaner för specialistutbildning för sjuksköterskor, Vård

Läs mer

KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE

KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE Termin 4 och 5 Innehållsförteckning SYFTE... 2 SAMARBETE OCH ANSVAR... 2 DEN KLINISKA UTBILDNINGENS OMFATTNING

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education 1 Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education credits VASPC VAAL Examen Specialistsjuksköterskeexamen med

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-02-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-02-24

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp STUDIEHANDLEDNING Farmakoterapi 13,5 hp Receptarieutbildningen vid Umeå Universitet Välkommen till Farmakoterapi 13,5 hp Vi heter Sofia Mattsson och Maria Sjölander och är lärare på kursen i farmakoterapi.

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

PORTFOLIO SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

PORTFOLIO SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PORTFOLIO SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Portfolio Portfolion är ett pedagogiskt redskap som möjliggör en fördjupad förståelse för det som studeras och bidra till din personliga och yrkesmässiga utveckling. För

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2013-02-12 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Nursing, 180 credits

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Nursing, 180 credits Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Nursing, 180 credits Programkod: SSH16 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd: 2015-04-22 Ikraftträdande: Höstterminen

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

VFU handledning M0054H, M0055H och M0056H Radiografi med inriktning mot DT, MRT, interventionell radiologi Vårterminen 2012

VFU handledning M0054H, M0055H och M0056H Radiografi med inriktning mot DT, MRT, interventionell radiologi Vårterminen 2012 Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för medicinsk vetenskap VFU handledning M0054H, M0055H och M0056H Radiografi med inriktning mot DT, MRT, interventionell radiologi Vårterminen 2012 Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Samhälls och beteendevetenskap 2

Samhälls och beteendevetenskap 2 Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Samhälls och beteendevetenskap 2 Kurskod 1TH010 5 högskolepoäng Tandhygienistutbildningen Termin 4 Samhälls-och beteendevetenskap 2 5 högskolepoäng 1 TH010 Kursansvarig

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeutbildningens första kurs - distans! Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp

Välkommen till sjuksköterskeutbildningens första kurs - distans! Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp Välkommen till sjuksköterskeutbildningens första kurs - distans! Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp Höstterminen 2013 Schema HT 13 2013 vecka 36-47 Schema, reviderat senast 2013

Läs mer

Studieplan. HÖGSKOLAN Institutet för hälsovetenskaper Kristianstad

Studieplan. HÖGSKOLAN Institutet för hälsovetenskaper Kristianstad HÖGSKOLAN Institutet för hälsovetenskaper Kristianstad Studieplan SOS810 Kurs 2 delkurs 1, 2 och 3 1.Socialpedagogiskt arbete, 10 p 2.Individ- och familjeomsorg. Socialt utsatta barn, ungdomar och familjer,

Läs mer

Studiehandledning Omvårdnadshandlingar vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd 7,5Hp O0029H Vårterminen 2012

Studiehandledning Omvårdnadshandlingar vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd 7,5Hp O0029H Vårterminen 2012 Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnadshandlingar vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd 7,5Hp O0029H Vårterminen 2012 Sjuksköterskeprogrammet,

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

KURSPLAN. Mål. Delkurs 1. Somatisk vård, 5 högskolepoäng Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

KURSPLAN. Mål. Delkurs 1. Somatisk vård, 5 högskolepoäng Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Sida1(5) KURSPLAN MC1037 Verksamhetsförlagd utbildning inriktning medicinsk vetenskap inom somatisk och psykiatrisk vård, 7,5 högskolepoäng, grundnivå 1, Clinical Education in Medical Care in Somatic and

Läs mer

Pedagogiska arbetsformer

Pedagogiska arbetsformer Pedagogiska arbetsformer Att utbilda sig till sjuksköterska ställer krav på att du som student tillägnar dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att vårda människor i livets alla skeden. Därför

Läs mer

KLINISK UTBILDNING I SJUKGYMNASTIK INFORMATION OCH RIKTLINJER Termin 4 och 5 (Handledare och studenter)

KLINISK UTBILDNING I SJUKGYMNASTIK INFORMATION OCH RIKTLINJER Termin 4 och 5 (Handledare och studenter) KLINISK UTBILDNING I SJUKGYMNASTIK INFORMATION OCH RIKTLINJER Termin 4 och 5 (Handledare och studenter) Innehållsförteckning SYFTE... 2 SAMARBETE OCH ANSVAR... 2 DEN KLINISKA UTBILDNINGENS OMFATTNING OCH

Läs mer

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7. 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.5 Credits Kurskod: OM2005 Utbildningsområde:

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Höstterminen 2011. Klinisk Utbildnings Avdelning KUA/avd.35. Södersjukhuset hiss D plan 5

STUDIEHANDLEDNING. Höstterminen 2011. Klinisk Utbildnings Avdelning KUA/avd.35. Södersjukhuset hiss D plan 5 STUDIEHANDLEDNING Höstterminen 2011 Klinisk Utbildnings Avdelning KUA/avd.35 Södersjukhuset hiss D plan 5 1 VÄLKOMMEN TILL KUA ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT ARBETA TILLSAMMANS Interprofessionell utbildning

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Praktisk retorik 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Praktisk retorik, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING

PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING 2013-05-27, rev 2013-09-16 Akademin för hälsa, vård och välfärd PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING Att vårda och lära utifrån patienten Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete

Läs mer

Kurskod: AT1409 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 22,5

Kurskod: AT1409 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 22,5 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Arbetsterapi B, Utredning, åtgärd och utvärdering I, 22,5

Läs mer

KOMMENTARDEL till inriktningen. Svenska som andraspråk för blivande lärare

KOMMENTARDEL till inriktningen. Svenska som andraspråk för blivande lärare = Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Svenska som andraspråk för blivande lärare KOMMENTARDEL till inriktningen Svenska som andraspråk för blivande lärare 1. Förklaring av centrala begrepp Innehållet

Läs mer

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II Portfölj Termin 3-5, Stadium II Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess

Läs mer

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-644/2009 Sida 1(6) AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Emergency and Ambulance Care Programme, 120 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Sammanställning kursutvärdering

Sammanställning kursutvärdering Kulturgeografiska institutionen Sammanställning kursutvärdering Kurs: Destinationer, 15 hp Termin: ht 2014 Kursansvarig lärare: Erika Sörensson 26 studenter har regelbundet deltagit på kursen. Av dessa

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Studiehandledning L9ID45 Idrottsfysiologi med träningslära för idrott och hälsa, 5 hp Avancerad nivå Kursansvarig: Jesper

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

Kursplan. Akut- och perioperativ vård, 7,5 högskolepoäng Emergency and perioperative care, 7.5 credits

Kursplan. Akut- och perioperativ vård, 7,5 högskolepoäng Emergency and perioperative care, 7.5 credits Sida 1 av 5 Kursplan Röda Korsets Högskola Dnr: 56/2013 Besöksadress: Teknikringen 1 Datum: 2013-05-27 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Akut- och perioperativ

Läs mer

Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet

Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet Bedömningsformuläret AssCe för verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet är omarbetat efter

Läs mer

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp Nursing Science BA (C), General Health Care Nursing Practise IV, 15 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

RJSD13, IV Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 4 (1 hp), vt 2015

RJSD13, IV Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 4 (1 hp), vt 2015 RJSD13, IV Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 4 (1 hp), vt 2015 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson Introduktion Välkommen till PEH-kursens

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 1SY13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-03-26 Sid 2

Läs mer

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6 LHS Akademin för lärande, humaniora och samhälle Avdelning: Lärarutbildningen Reviderad 2015-09-16 Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare och Inom ramen för 15 hp, UVK 1 Den

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING & RIKSFÖRENINGEN FÖR YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD PRESENTERAR

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING & RIKSFÖRENINGEN FÖR YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD PRESENTERAR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING & RIKSFÖRENINGEN FÖR YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD PRESENTERAR RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV HANDLEDARE I YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD Reviderad 25 januari 2008

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. Välkommen till kursen Pedagogisk dokumentation med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer