Protokoll fört vid HSB Norra Stor-Stockholms ordinarie föreningsstämma , Citykonferens/lngenjörshuset, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid HSB Norra Stor-Stockholms ordinarie föreningsstämma 2014-04-24, Citykonferens/lngenjörshuset, Stockholm"

Transkript

1 Protokoll fört vid Norra Stor-Stockholms ordinarie föreningsstämma , Citykonferens/lngenjörshuset, Stockholm 1 Stämman öppnas av styrelsens ordförande Bo Kjellberg. Öppnande 2 Att såsom ordförande leda dagens förhandlingar utses Attila Kriss. Ordförande 3 Anmäldes att Michael Wallbom valts att föra dagens protokoll Sekreterare 4 Anmäles att förteckning över närvarande medlemmar upprättats. Totalt 64 närvarande var av 44 med rösträtt. Godkännande av röstlängd Stämman beslutar att godkänna närvaroförteckningen och att densamma även skall gälla som röstlängd vid stämman (bilaga). 5 Stämman fastställer utsänd dagordning. Dagordning 6 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Åke Johansson och Anna-Stina Östman. 7 Kallelse skickades till anmälda ombud den 4 april Justerare Kallelse Stämman förklaras i behörig ordning kallad. 8 Håkan Berg kommenterar styrelsens årsredovisning avseende tiden Styrelsens till samt föredrar Norra Stor-Stockholms årsredovisning framtidsfrågor. Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga). 9 Revisor Leif Hansson föredrar revisorernas berättelser över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för tiden till avseende dels -R5reningen och dels koncernen. Revisions berättelse Stämman beslutar enhälligt att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna (bilaga).

2 balansräkning. balansräkning Stämman beslutar att fastställa i årsredovisningen antagen räkning och avsättes enligt R5ljande: räkning Stämman beslutar i enlighet med styrelsens och VD s förslag att Resultatbalanserade vinstmedel och disponibla vinstmedel och årets resultat disposition koncemresultaträkning och koncernbalansräkning. koncembalans 11 Koncemresultat 12 och 45 % att ft5rdelas inom styrelsen bland de övriga ledamöterna ordföranden 40 % och vice ordförande 15 % samt att att styrelsen erhåller 5,5 prisbasbelopp att ft5rdelas enligt följande fl5lj ande arvoden -rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument antagna på stämma Stämman beslutar att lägga rapporten till handlingarna (bilaga). efterlevnad av Stämman beslutar enligt valberedningens ffirslag att arvoden utgår enligt Bestämmande av 16 Riksfl5rbunds 15 Rapport om Stämman beslutar enligt styrelsens förslag 300 kr för bosparande medlemmar. Avgiftema är familjemedlemskap. medlemsavgift Styrelsen föreslår kr/brf i grundavgift och 218 kr per lägenhet samt Fastställande av 14 verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelseledamötema och Ansvarsfrihet 13 Summa kr Att i ny räkning balanseras kr Till reservfonden kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det disponeras enligt följande: Årets resultat kr Balanserade vinstmedel kr Summa att disponera kr Till föreningsstämmans förfogande står: Stämman beslutar att fastställa i årsredovisningen antagen resultat - Resultat- och 10

3 att revisorernas arvode fastställs till kr till ordinarie revisor, att valberedningens arvode fastställs till 1 prisbasbelopp att fördelas med Stämman beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag att utse Bo Kjellberg (omval) till ordförande på ett år. 17 Val av styrelse 50 % till sammankallande och 50 % övriga ledamöter att dela på. kr till ersättaren. Stämman avslutas. M Bo Kjellberg tackar och överlämnar en present till stämmans ordförande styrelsen. Attila Kriss samt avtackning av Olof Clementz och Bill Öjbro från Styrelseledamoten Johan Thidell gör en presentation av FairTraide. Inkommen motion ang namnbyte Norra Stor-Stockholm (bilaga). Stämman beslutar att styrelsen ftr i uppdrag att utreda möjligheterna till ett namnbyte och vilka konsekvenser det medför, och att redovisa detta samt förslag till beslut vid nästa års stämma. Stämman beslutar enhälligt att välja Bo Kjellberg, Håkan Berg, Mia Val av ombud till Hultman, Michael Walibom, Johan Tideil, Jahn Wahlbäck, Lena Lindgren, Heinz Paul, Erik Lennhammar, Marie Cronström, Pia Riksförbunds Johansson, Catarina Parkkonen och Sofie Roy-Norelid. förbundsstämma 21 Stämman beslutar att motioner till föreningsstämman 2015 skall vara motions och valberedningen tillhanda senast den sista februari styrelsen tillhanda den sista februari 2015 samt att nomineringar skall vara nomineringstid 20 Fastställande av Harju, Tina Lindberg och Susanne Blomberg till valberedning. valberedning Stämman beslutar att välja C-G Strömbiad (sammankallande), Bengt Val av på ett år välja Leif Hansson (omval) som ersättare på ett år välja Mats ersättare Engström (omval). Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att till ordinarie revisor Val av revisor och Motioner 23 Avslutning Mia Hultman (omval). ledamöter på två, år välja Jahn Wahlbäck (Nyval), och Erik Lennhammar Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att till ordinarie (Nyval) samt Pia Johansson (omval). Till ordinarie ledamot på 1 år väljs per bevistat styrelsemöte att sammanträdesersättning för styrelse och revisor utgår med 1000 kr

4 Stänmans ordförande: Attila Kriss d Just s Vid protokollet: Michael Wallbom Anna-Stina Östman 1

5 Närvaroförteckning/Röstlängd Föreningsstämma Norra Stor-Stockholm 24 april 2014 Brf Fågelsången Brf Rondellen Brf Västerby BrfVästerby BrfVästerby Brf Västerby 2 Brf Västerby 2 Brf Emaljeraren Brf Sagoängen Brf Trollberget BrfTrollberget Brf Aspnäs Brf Aspnäs Brf Granen Brf Granen Brf Kvarnen Brf Kvarnen Brf Fjället Brf Orgona Brf Kolarängen Bil Spinnrocken Brf Ynglingen Bil Kopparskölden Brf Norrhöjden Bil Utsiktshöjden Bil Annelund Bil Kärrdal Bil Sjöhästen Brf Edsbacka BrfVitlöken Bil Engelbrekt Bil Vilunda Bil Herrgården Brf Hjorten BrfSmedby Brf Smedby Bil Prästgården Bil Bollstanäs BrfViolen 3 Bospargruppen Bospargruppen Bospargruppen Lennart Forsgren Bo Larsson Anna-Stina Östman Mia Ayhan Viktor Harju Franz Varga Ann-Sofie lhrfors C-G Strömbiad Anna Maria Porshage Ing-Marie Hagberg Mikael Kraus Ulla-Britt Anzelius Morgan Jemtsveden Ann-Marie Svensson Mona Feldt Anneli Roswald Ann-Britt Angermund Bengt Harju Ingrid Westin Kurt Lillieholm Olof Clementz Lena Jungefors Britta Altberg Marie Louise Peters Lars Göran Nystedt Gunnel Borger Johansson Maj-Britt Lindholm Lars Erik Görjevik Tom Zackrisson Anders Meijer Jonas Holm Tomas Hellman Johan Andersson Åke Johansson Marita Carlsson Ulf Nylander Anders Grundström Maria Lindeberg Göran Nyhlin Susanne Blomberg Bo Kjellberg Pia Johansson

6 Bospargruppen Bospargruppen Marie Cronström Johan Thideil Övriga Brf Norrhöjden Brf Kärrdai Brf Edsbacka Revisor Revisor Peter Com bier Linda Johansson Gösta Rydin Leif Hansson Mats Engström Jahn Wahlbäck Erik Lennhammar Attiia Kriss Olle Persson Bertil Lundqvist Lena Lindgren Elisabeth Jernström Lotta Lindström Michael Wallbom Håkan Berg Heinz Paul Catarina Parkkonen Sofie Roy-Norelid Anders Hornstrand Christina Jonsson 1 HA

7 - att Styrelsens utlåtande över motion Namnbyte till Norra Stockholm från Brf Fjället till Norra Stor Stockholms stämma 2014 Namnet Norra Stor-Stockholm antogs 1968 då föreningen bildades genom en fusion av Jätfalla, Upplands Väsby och Sollentuna. Stor-Stockholm var vi den tiden ett ofta använt begrepp även om olika stavningsformer användes. Idag förekommer begreppet Storstockholm som en av SCB använd definition för den storstadsregion som sedan 2005 omfattar alla kommuner i Stockholms län. Varken stavningen eller den geografiska omfattningen stämmer särskilt väl med vårt namn eller verksamhetsområde. 1 massmedia, samhällsdebatt och av länsstyrelsen och andra myndigheter används idag främst Stockholmsregionen som geografiskt begrepp, medan Stor-Stockholm respektive Storstockholm allt mer fallit i glömska. Detta talar för att vårt namn idag och allt mer framöver kan uppfattas som både otydligt och förlegat. En ytterligare aspekt är att det numera viktigt att namnet har en lätt uppfattad webbadress och god sökbarhet. Ett kortare namn r då en fördel, och det kan även göra skillnad för sökbarheten om namnet börjar Stockholm eller med Norra. Ett namnbyte kräver en stadgeförändring vilket i sin tur kräver beslut av två på varandra följande föreningsstämmor samt godkännande av Riksförbund. Ett narnnbyte är också förenat med kostnader för exempelvis registrering, omskyltning mm. Styrelsen föreslår stämman besluta föreningen mot bakgrund av vad som anförts ovan och i motionen utreda möjligheterna till ett namnbyte och vilka konsekvenser det medför, och att redovisa detta och förslag till beslut vid nästa års stämma..1 j) där möjligheterna bor

8 Motion till Norra Stor Stockholm stämma 2014 Namnbyte till Norra Stockholm Brf Fjället anser att namnet Norra Stor-Stockholm känns ganska omodernt och ger en dålig beskrivning av föreningens är verksamhetsområde eller var den är verksam. Därför föreslår Brf Fjället att Norra Stor- Stockholm byter namn till Norra Stockholm. Norra Stor-Stockholm är den fjärde största föreningen i landet med över 90 medlemsföreningar, med en omfattande förvaltningsverksamhet och hög nyproduktion i Stockholmsregionen. Begreppet Stor-Stockholm är dock inget starkt varumärke och det ger inte heller en tydlig beskrivning av var föreningen är verksam. Det känns heller inte aktuellt som begrepp i samhällsdebatten och i beskrivningen av samhällsutvecklingen och bostadsutvecklingen i Stockholmsregionen. Om vi dessutom ser hur våra medlemsföreningar beskriver var de fmns så är det ingen eller få som nämner att föreningen finns i Norra Stor- Stockholm. Oftast är det kommunens namn eller norra alternativt västra Stockholm som nämns när man beskriver var bostadsrättsföreningen finns. Ett annat starkt vägande skäl är andra föreningars namn. De har oftast namn kopplade till den region/stad! län som de är verksamma i. Därför föreslår brf Fjället Norra Stor-Stockholms stämma att besluta: Att utreda möjligheterna till namnbyte till från Norra Stor Stockholm till FISB Norra Stockholm. Brf Fjället Bengt Harju L

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster Protokoll fort vid ársstämma med aktieagaren i Sveaskog AB (pubi), org nr 556558-0031, torsdagen den 23 april 2014 i IVA:s Konferenscenter, Stockholm. Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster Svenska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 april 2015, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015. Årsstämma i Skanska AB Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före

Läs mer

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer