Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget"

Transkript

1 Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

2 Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad av lagar och föreskrifter Rapportering av oegentligheter 7 8 Förbud mot repressalier 8 Intressekonflikt 9 Gåvor och representation 10 Politiska bidrag 11 Affärsmöjligheter 11 Insiderhandel Konkurrens och antitrustlagar Export och förbjudna transaktioner 14 Konfidentiell och upphovsrättsskyddad information Skydd och korrekt användning av företagstillgångar Korrekta affärs- och redovisningsunderlag 17 Miljö, hälsa och säkerhet Hållbar utveckling Mångfald, jämställdhet och respekt Avstående från Koden Övervakning genom efterlevnadsprogram Löfte från anställda 21 2

3 Ett meddelande från Matt Simoncini Vi på Lear har ett långsiktigt åtagande att bedriva vår verksamhet med integritet i enlighet med gällande lagar och förordningar. Detta integritetsåtagande är väsentligt för hur vi bedriver vår verksamhet och bibehåller vårt goda anseende inom de områden där vi bedriver verksamhet. Vi måste alla vara införstådda med vårt ansvar och även säkerställa att vi lever upp till det. Jag ber var och en av er att vi tillsammans åtar oss att uppfylla företagets Uppförandekod och etiska regler och att alltid uppvisa högsta integritetsstandard och etiska uppförande i samband med alla företagsaktiviteter. Dessa normer förklaras tydligt i Lear Corporations Uppförandekod och etiska regler för företaget. Ert ansvar enligt Koden innefattar att ni: - Förstår de normer som ingår i Koden - Uppfyller alla normer i Koden - Meddelar företaget om ni anser att överträdelse av lagen eller normerna har inträffat Jag hoppas att Koden kommer att förstärka betydelsen av regel- och etikefterlevnad samt tillhandahålla vägledning för att kunna fatta bättre etiska beslut varje dag. Alla anställda måste till punkt och pricka följa Koden. De som överträder Kodens normer kommer att utsättas för disciplinära åtgärder, upp till och inklusive uppsägning. Working Together & Winning Together... as One Lear Med vänlig hälsning Matt Simoncini Styrelseordförande och VD 3

4 Företagsöversikt Lear grundades 1917 i Detroit under namnet American Metal Products, en tillverkare av stolenheter och andra komponenter för bil- och flygbranscherna. Lear slutförde sin börsintroduktion 1994 och utvecklades till en global leverantör genom organisk tillväxt och en serie företagsförvärv. Lear är en ledande leverantör på Nivå 1 av två viktiga system för den globala bilbranschen System för stolar och elektrisk energihantering. Vi levererar våra produkter till praktiskt taget alla större biltillverkare över hela världen och Lears produktinnehåll finns i över 300 fordonsplåtar globalt. Wuhan Metal Plant, Kina Lear-teamet drivs till framgång genom obeveklig fokusering på att betjäna våra kunder och bibehålla vår överlägsenhet inom all vår globala verksamhet. Globalt huvudkontor, USA Navegantes Electrical Plant, Brasilien 4

5 Vision och verksamhetsmål VISION Att alltid vara kända som: Den främsta leverantören Den främsta arbetsgivaren Den främsta investeringen och Ett företag som stödjer gemenskaper i de områden där vi utövar vår verksamhet VERKSAMHETSMÅL Överträffa våra kunders behov och förväntningar genom att: leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet tillhandahålla lösningar till låg kostnad och med högt mervärde fortsätta att förbättra effektiviteten i vår verksamhet bedriva vår verksamhet med integritet Ge våra anställda, vår värdefullaste resurs, en miljö som: behandlar alla personer med värdighet och respekt låter alla uppnå sin fulla potential uppmuntrar till gemenskap och aktivt deltagande främjar en positiv anda i Lear-teamet Maximera värdet för våra aktieägare Behandla våra kunder och leverantörer med respekt och främja ömsesidigt fördelaktiga relationer Stödja gemenskaper i de områden där vi bedriver verksamhet och även skydda miljön 5

6 Presentation av Koden VARFÖR HAR VI EN KOD? Lears Uppförandekod och etiska regler för företaget Allmänna Regler Beträffande Affärsverksamhet och Etik - ( Koden ) utgör grunden till vårt åtagande, att handla med integritet och i enlighet med de lagar och förordningar som gäller för vår globala verksamhet. Den är avsedd att hjälpa er att känna igen och hantera etiska frågor och vägleda er till ett korrekt handlande. Koden innehåller allmänna riktlinjer för affärspraxis och tillvägagångssätt, men den avser inte att belysa varenda lag och policy som gäller för oss alla. Vi ansvarar för att känna till lagar och förordningar i de jurisdiktioner där vi verkar och för att förstå de grundläggande principerna i Koden och uppföra oss i enlighet med dessa. VEM MÅSTE FÖLJA KODEN? Alla anställda, chefer, styrelsemedlemmar eller agenter för Lear Corporation ( Lear ), eller dess dotterbolag och/eller närstående bolag, (individuellt ett företag och kollektivt företagen ) samt alla andra personer eller enheter som agerar å företagens vägnar (kollektivt kallat anställda ), måste känna till och efterleva alla av företaget uppställda policys och de juridiska krav som ställs på arbetet. Som ett globalt företag, är vi underställda de lagar och föreskrifter som gäller i de länder där vi bedriver verksamhet, och vi ansvarar alla för att vara införstådda med och följa dessa föreskrifter och lagar. I de fall där nationella lagar skiljer sig från Koden, uppmanas ni att rådfråga compliance- eller den juridiska avdelningen. VAD SKA DU GÖRA OM DU KÄNNER TILL ELLER MISSTÄNKER EN ÖVERTRÄDELSE AV KODEN? Alla anställda är förpliktade att rapportera alla potentiella eller misstänkta överträdelser av Koden. Läs Lears Complaint Reporting Policy (Policyn för Rapportering av Klagomål) för anvisningar om hur du skapar en rapport. Lear tolererar inte vedergällning mot någon anställd som rapporterar ett klagomål i god tro. En anställd som straffar någon som har rapporterat ett klagomål i god tro, eller som gjort ett uttalande i god tro i samband med en undersökning av ett klagomål, kommer att utsättas för disciplinära åtgärder, upp till och inklusive uppsägning av anställningen. Om du eller någon annan anställd anser att ni har utsatts för vedergällning ska ni läsa företagets Anti-Retaliation Policy (Förbud mot Repressalier) för vägledning. ANSTÄLLDAS ANSVAR Alla anställda ansvarar för att: Bedriva verksamhet på ett ärligt och uppriktig sätt Rapportera alla överträdelser eller potentiella överträdelser av Koden utan att frukta vedergällning Förhindra överträdelse av efterlevnad och skydda Lears anseende genom att handla på ett etiskt sätt Följa alla lagar, förordningar och policys som gäller enligt Koden och på de platser där vi bedriver vår verksamhet 6

7 Efterlevnad av lagar och förordningar Som ett internationellt företag med relationer i många länder över hela världen, är Lear förpliktat att upprätthålla en hög standard när det gäller uppförande i alla de områden där Lear verkar. Vi förväntar oss att alla anställda bedriver vår verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och regler samt göra detta på ett etiskt sätt. Att följa lagen, både bokstavligen och i dess andemening, utgör den grund som våra etiska normer bygger på. Du måste respektera och följa de lagar som gäller på de orter och i de länder där företagen bedriver verksamhet. Även om ni inte förväntas känna till alla detaljer om tillämpliga lagar, är det viktigt att veta tillräckligt för att kunna avgöra när man ska rådfråga en arbetsledare, en representant för personalavdelningen eller annan lämplig avdelning. Alla transaktioner mellan Lear och något av dess dess dotterbolag, eller mellan dotterbolagen, måste uppfylla alla tillämpliga lagkrav. Överträdelse av dessa lagar kan resultera i avsevärt höga böter, fängelsestraff och kraftiga inskränkningar vad gäller företagets möjlighet att bedriva sin verksamhet. Om en lag strider mot den här Koden, måste du följa lagen, men om lokala sedvänjor strider mot den här Koden, måste du följa Koden. Om du har frågor om potentiella konflikter, ska du rådfråga din arbetsledare eller någon annan person på Lear. Alla frågor om gällande lagstiftning ska hänvisas till den juridiska avdelningen. U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) förbjuder gåvor av värde, direkt eller indirekt, till befattningshavare på utländska myndigheter eller till utländska politiska kandidater, med avsikt att erhålla eller behålla befintliga affärsrelationer. Lear förbjuder strängt olagliga betalningar till myndighetspersoner. Lagen gäller alla organisationer i USA, offentliga eller privata, oberoende av var de bedriver verksamhet och alla juridiska personer, inklusive utländsk person eller firma, som befinns ha överträtt FCPA i USA. Alla juridiska personer kan hållas ansvariga enligt FCPA för otillbörliga aktiviteter utfärdade av sina utländska dotterbolag eller närstående bolag om den juridiska personen berättigade eller deltog i det olagliga uppträdandet. Myndigheter i de områden där företagen verkar har ytterligare ett antal lagar och förordningar avseende gåvor till amerikanska myndighetspersoner. Utlovande, erbjudande eller leverans av en gåva, tjänst eller annan belöning till en befattningshavare eller anställd hos en amerikansk myndighet utgör en överträdelse, inte bara av Lears policy, utan det kan även vara straffbart. Många statliga och lokala myndigheter, samt även utländska myndigheter, har liknande regler. The United Kingdom Bribery Act (UK Bribery Act) förbjuder att någonting av värde betalas till någon person, inte bara utländska myndighetspersoner i syfte att förmå dem att agera på olämpligt sätt. Den här lagen förbjuder underlättande av betalningar. Underlättande av betalningar definieras som betalningar som gjorts till en myndighetsperson i syfte att underlätta möjligheten att få tillstånd till någon typ av affärstransaktion eller aktivitet. UK Bribery Act gäller alla brittiska medborgare, fast bosatta och företag som etablerats under brittisk lag. Dessutom kan företag som inte är brittiska hållas ansvariga för underlåtenhet att förhindra mutor om de bedriver verksamhet i Storbritannien. 7

8 Rapportering av oegentligheter Integritet är kärnan i Lears identitet och anseende och vi ansvarar alla för att agera med integritet i allt vi gör. Vi ansvarar även för att informera om misstänkta oegentligheter som kan innebära risker för företaget helst innan dessa risker blir verkliga problem. Som en del av Lears fortlöpande förpliktelse att bedriva verksamhet med integritet och uppfylla alla tillämpliga lagar och förordningar, har Lear implementerat en Efterlevnads- och Etiklinje i syfte att ta emot anonyma rapporteringar. Telefonlinjen har ett kostnadsfritt, lokalt telefonnummer som alla anställda kan ringa alla dagar i veckan, när som helst på dygnet och får då prata med en utomstående part på sitt lokala språk. Syftet med Efterlevnads- och Etiklinjen är att ta emot misstankar om potentiella överträdelser av företagets Uppförandekod och etiska regler och/eller potentiella överträdelser av tillämpliga lagar och förordningar. Vi uppmuntrar dig att granska och bekanta dig med företagets Complaint Reporting Policy (Policyn för Rapportering av Klagomål) och omedelbart rapportera om ni misstänker en överträdelse. Lear tillhandahåller flera alternativ för rapportering av efterlevnadsfrågor. Vi hoppas att våra anställda inte drar sig för att diskutera olika frågor med sina chefer, men det kan finnas situationer när en anställd föredrar att använda ett annat alternativ för att ta upp efterlevnads- och etikfrågor. En anställd kan då använda något av följande för att rapportera sina misstankar: Förbud mot repressalier Ingen som rapporterar en fråga om efterlevnad eller etik i god tro ska utsättas för trakasserier, bestraffning eller negativa konsekvenser avseende sin anställning som ett resultat av att ha rapporterat ärendet. Detta innefattar alla försök att förhindra att en anställd rapporterar en misstänkt oegentlighet eller deltar i en sådan undersökning. Lear tolererar inte någon som helst vedergällning mot någon som i god tro har rapporterat en misstänkt oegentlighet, rapporterat ett tjänstefel eller som deltar i en undersökning. Du måste till punkt och pricka följa företagets Anti-Retaliation Policy (Förbud mot repressalier) och uppmuntra: Rapportering av alla misstänkta olagliga eller oetiska beteenden Fullt samarbete och deltagande i undersökningen av alla rapporterade oegentligheter Fullständig efterlevnad av Koden och alla tillämpliga lagar och förordningar Efterlevnads- och Etiklinjen kan lämnas anonymt, kostnadsfritt, på ditt lokala språk Lears Web-forum för rapportering kan lämnas anonymt, online, på ditt lokala språk Brev skicka information till Chief Compliance Officer på Lear Corporation, Telegraph Rd, Southfield, MI E-post Lear Compliance, Telefon Lears Chief Compliance Officer eller General Counsel

9 Intressekonflikt Alla anställda förväntas undvika att delta i aktiviteter som strider mot, eller som kan tolkas strida mot, företagets eller aktieägarnas intresse. En konfliktsituation kan uppstå när en anställd agerar eller har vissa intressen som gör det svårt för den anställde att utföra sitt arbete för företaget på ett objektivt och effektivt sätt. Exempel på potentiella intressekonflikter innefattar: En anställd eller direkt familjemedlem, vilket inkluderar din make eller maka (oavsett om ni bor tillsammans); föräldrar och styvföräldrar; barn och styvbarn, syskon; svärföräldrar, svärsöner och svärdöttrar och alla andra personer (förutom hyresgäster och anställda) som är medlemmar i den anställdes hushåll och som tar emot otillbörliga, personliga fördelar som ett resultat av denna personens ställning i eller förhållande till företaget Lån till en anställd och/eller dennes familjemedlem från en leverantör eller kund till företaget En anställd som är anställd hos en konkurrent, kund eller leverantör till företaget En anställd som arbetar hos en konkurrent som konsult eller styrelsemedlem (eller i motsvarande position) En anställd som försöker påverka valet av en viss försäljare eller leverantör som en familjemedlem har ett ekonomiskt intresse hos en sådan försäljare eller leverantör Intressekonflikter är inte alltid uppenbara. Du bör rådfråga din arbetsledare, den lokala representanten för personalavdelningen, compliance-avdelningen eller den juridiska avdelningen om en potentiell intressekonflikt. Omgående och fullständigt avslöjande är alltid det rätta och första steget mot identifiering och lösning av en möjlig intressekonflikt eller problem. Om du blir medveten om en faktisk eller potentiell intressekonflikt bör du meddela din arbetsledare och compliance-avdelningen eller den juridiska avdelningen. FRÅGOR OCH SVAR F: Min make/maka arbetar på försäljningsavdelningen hos en av Lears leverantörer. Måste jag rapportera detta till min arbetsledare? S: Ja, om du befinner dig i en position där du kan påverka de affärer som Lear bedriver med den leverantören. I de flesta fall krävs ingen ytterligare åtgärd från den anställde eller företaget för att undvika att ge sken av en konflikt. 9

10 Gåvor och representation Gåvor och representation i en företagsmiljö kan ibland vara lämpligt när det gäller att etablera affärsrelationer. Du får däremot inte ge eller ta emot gåvor, krediter, betalningar, tjänster, överdriven representation eller annat av värde från en befintlig eller potentiell konkurrent, leverantör eller kund, såvida inte gåvan uppfyller Lear s Global Gifts and Entertainment Policy (Gåvor och Representations Policy). Om du har frågor om en gåva som du gett eller själv tagit emot ska du läsa företagets Gåvor och Representations Policy, som innehåller en detaljerad beskrivning av Lears riktlinjer och procedurer för givande, mottagande och rapportering av gåvor och representation. Gåvor som getts eller tagits emot samt mottagen representation ska dessutom anges i företagets Gifts and Entertainment Log (registrering av gåvor och representation). De viktigaste punkterna i denna policy är: Kontantgåvor är förbjudna Gåvor får inte överskrida ett värde på USD 50,00 eller motsvarande i din lokala valuta, per person, per tillfälle Lämpligheten i att ge eller ta emot representation måste godkännas i förväg av chefen för din avdelning eller funktionsledning Under inga omständigheter får en gåva eller representation som ges eller tas emot strida mot riktlinjerna i den här Koden och/eller tillämpliga lagar och föreskrifter Alla gåvor och representationer till myndighetspersoner måste godkännas i förväg av den juridiska avdelningen Även om Gåvo och Representations Policyn är avsedd som vägledning när det gäller givande, mottagande och rapportering av gåvor och representationer, kan den inte täcka alla påtänkliga situationer. Beakta alltid sammanhanget, karaktären och avsikten med gåvan eller representationen när du försöker avgöra vad som är lämpligt, skäligt och rättfärdigat. 10

11 Politiska bidrag Ingen anställd får ge några som helst politiska bidrag i företagets namn eller genom att använda Lears kapital, tillgångar, tjänster eller anläggningar. Du får inte heller kräva, eller begära att en av Lears leverantörer eller försäljare ska ge ett politiskt bidrag av något slag som villkor för att bedriva affärer med företaget. Du har som anställd rätt att ge personliga, politiska bidrag eller engagera dig i personliga, politiska aktiviteter, så länge dessa är lagliga och inte hindrar dig att från utföra dina arbetsuppgifter eller ger sken av att vara en intressekonflikt. Affärsmöjligheter Ingen anställd får utnyttja sin position eller någon tillgång, egendom eller information som tillhör företaget för otillbörlig personlig vinning, vilket även gäller familjemedlemmar och/eller bekanta. Vi är alla skyldiga att främja företagets legitima intressen närhelst det är möjligt. FRÅGOR OCH SVAR F: Jag känner till en affärsmöjlighet som företaget inte följde upp, får jag följa upp den här möjligheten för mig själv? S: Nej, det får du inte, eftersom du fick kännedom om möjligheten som anställd med användning av företagets egendom, information eller position. 11

12 Insiderhandel Insiderhandel, insideraffärer och aktietips anses vara brott i de flesta länder där företaget bedriver verksamhet. Insiderhandel eller insideraffärer innebär personligt inköp eller försäljning av något företags värdepapper när man har kännedom om väsentlig, icke offentlig information om företaget. Aktietips innebär avslöjande av intern information om ett företag till en familjemedlem eller bekant, så att denne kan köpa eller sälja företagets värdepapper grundat på sådan information. Om du blir medveten om väsentlig information om Lear eller ett annat företag som har varit tillgänglig för offentligheten i mindre än två (2) hela affärsdagar (denna tid kan variera i olika länder), är du förbjuden enligt lag och enligt företagets policy att (a) använda denna information i syfte att handla med aktier eller i något annat syfte, med undantag för vad som faller inom det vanliga bedrivandet av Lears verksamhet, (b) direkt eller indirekt avslöja sådan information till andra personer (inklusive familjemedlemmar eller bekanta), så att de kan använda denna informationen i syfte att handla med aktier eller i något annat syfte eller (c) rekommendera eller föreslå att någon annan köper, säljer eller behåller värdepapper i Lear eller annat företag i fråga. Alla anställda hos Lear förväntas uppfylla gällande lagar avseende värdepapper. Omedvetenhet om lagen är inget försvar. Det är svårt att uttömmande förklara vad som utgör väsentlig information, men du ska utgå från att all information, positiv eller negativ, som kan vara av betydelse eller av vikt för en investerare vid bedömningen av om han eller hon ska köpa, sälja eller behålla ett värdepapper, kan vara väsentlig. Information kan vara betydelsefull i det här avseendet, även om den inte ensamt var avgörande för investerarens beslut. Du bör kontakta den juridiska avdelningen om du har frågor. Vi understryker att följande lista endast ska betraktas som en illustration. Exempel på väsentlig information kan innefatta: Bolagsvinst Väsentliga vinster eller förluster Potentiella företagsförvärv, fusioner eller avyttringar Intern ekonomisk information Förvärv eller förlust av ett större kontrakt Nya produktinnovationer FRÅGOR OCH SVAR F: Jag känner till en affär som Lear snart kommer att offentliggöra. Jag berättade detta för en bekant och hon köper aktier grundat på denna information. Betraktas detta som insiderhandel? S: Ja, reglerna för inside -information gäller om du köper eller säljer aktier eller om du tillhandahåller information till någon som köper eller säljer aktier. Detta utgör en överträdelse av lagar om värdepapper och ni kan båda åtalas. 12

13 Konkurrens och antitrustlagar Konkurrens- och antitrustlagstiftning skyddar fri företagsamhet och befrämjar skälig och ärlig konkurrens. På Lear söker vi konkurrensfördelar genom överlägsen prestanda och aldrig genom oetiska eller illegala metoder. Stöld eller olagligt anskaffande av upphovsrättsskyddad information eller att förmå tidigare eller nuvarande anställda på andra företag att avslöja information är förbjudet. Om du får upphovsrättsskyddad information på ett otillbörligt sätt från konkurrenter, leverantörer eller en tredje part, ska du behandla denna information som konfidentiell och inte utnyttja den i otillbörligt affärssyfte. Du ska dessutom omedelbart rapportera situationen till den juridiska avdelningen. Du förväntas följa alla tillämpliga inhemska och internationella konkurrens- och antitrustlagar. Engagemang, eller samverkan i, eller samtycke till att göra något av följande kan vara förbjudet: Priskarteller - kommunikation med en eller flera konkurrenter avseende priser eller villkor för försäljning, prestation eller produktion Samarbete vid budgivning överenskommelse med en eller flera konkurrenter om anbud som ska lämnas Gruppbojkott överenskommelse med en eller flera konkurrenter att inte göra affärer med försäljare eller distributörer, andra konkurrenter eller kunder Fördelning av områden eller kunder - överenskommelse med en eller flera konkurrenter att dela upp områden eller kunder Mutor eller provision - erbjuda att betala mutor eller otillåten provision i syfte att försöka göra något av ovanstående Ovanstående lista är inte avsedd att vara uttömmande, utan ska ses som en illustration av vissa typer av uppträdande som utgör olaglig antitrust-uppträdande. FRÅGOR OCH SVAR F: Om jag träffar en konkurrent på en mässa och vi diskuterar vad vi anser vara ett skäligt marknadspris för en artikel som vi båda tillhandahåller. Ingen av oss har skrivit ner något. Anses detta vara en konkurrensangelägenhet? S: Ja, det är det och du ska omedelbart dela med dig om diskussionen till den juridiska avdelningen. Överenskommelse innefattar uttryckta, underförstådda, formella eller informella, muntliga eller skriftliga överenskommelser. 13

14 Export och förbjudna transaktioner All verksamhet som innefattar export av varor eller överföring av teknisk data eller programvaror till ett annat land kan kräva en giltig exportlicens. En export definieras som en metod för att överföra produkter eller data till utländska individer eller företag, verbalt eller skriftligt, inklusive försäljning, utbildning, konsultation och/eller främjandet av en produkt. Oberoende av vilket land du arbetar i, omfattar de amerikanska exportkontrollförordningarna följande: Direkt export från USA Återexport av vissa varor och teknisk data, som har sitt ursprung i USA, från länder utanför USA, till tredje land Delar och komponenter med ursprung i USA, som används i tillverkningen av en slutprodukt utanför USA, för export eller återexport Producerade direkta produkter utanför USA som är ett resultat av teknisk data med ursprung i USA En giltig licens kan krävas även om produkten är allmänt tillgänglig i USA eller om tekniska data eller programvara inte är belagd med äganderätt. Inom EU varierar dessa förordningar och dess tillämpning på utländska dotterbolag beroende på den involverade juridiska personen och typen av transaktion. Tillämpningen begränsas inte till handel med högteknologi, utan kan utsträckas till alla typer av transaktioner med de angivna länderna, juridiska personerna och individerna. Om du får kännedom om möjliga överträdelser av gällande lagar för exportkontroll eller embargolagar, eller har frågor angående ett visst land, en individ eller organisation som företaget bedriver verksamhet med, ska du rådfråga den juridiska avdelningen. Olika länder över hela världen, inklusive EU, har strikta förbud och mindre sanktioner som begränsar kommersiella transaktioner med vissa länder, företag, organisationer och individer. Det finns olika lagar som inskränker handel med vissa länder. Det är ditt ansvar att säkerställa att vi inte överträder någon av dessa lagar eller restriktioner. 14

15 Konfidentiell och upphovsrättsskyddad information Under din anställning hos Lear kan du eventuellt få kännedom om konfidentiell och upphovsrättsskyddad information om företaget, dess kunder eller leverantörer. Konfidentiell information inkluderar, utan begränsning, all icke offentlig information såsom: Ekonomiska resultat Prospekt Avtal Prognoser avseende varupriser Potentiella företagstransaktioner Kommersiella villkor och bestämmelser Upphovsrättsskyddad information, som inkluderar "knowhow" och andra immateriella rättigheter, verksamheter, försäljning, marknadsföring och serviceplaner, ingenjörsteknik och tillverkningsidéer, design, databaser, arkiv, information om löner och annan kompensation och förmåner, samt alla icke publicerade ekonomiska data och rapporter, måste skyddas mot icke auktoriserad användning och distribution. Icke auktoriserad användning eller avslöjande av Lears upphovsrättsskyddade information kan vara illegal och kan resultera i civila böter eller straffrättsliga påföljder. Det är den anställdes ansvar att, under och efter deras anställningstid, skydda och inte avslöja konfidentiell information, förutom när avslöjandet har godkänts av företaget eller lagligen krävs. Du ska inte diskutera företagets interna angelägenheter eller utveckling med någon utanför företaget, utöver vad som krävs för att du ska kunna utföra dina normala uppgifter på företaget eller enligt gällande lag. Anställda uppmuntras att läsa Company s Regulation FD Disclosure Policy som innehåller mer detaljer om skydd av företagets information. Det här förbudet gäller särskilt (men inte enbart) frågor om företaget som kan komma från: Massmedier Investerare Potentiella investerare Finansanalytiker Vi måste alltid respektera och skydda information som tillhör våra kunder, leverantörer och andra anställda med samma omsorg som företaget beaktar när det gäller att skydda vår egen upphovsrättsskyddade information. Underlåtenhet att följa dessa procedurer kan resultera i stränga straffåtgärder både för den inblandade anställda och för Lear. Såvida du inte uttryckligen är behörig att göra ett uttalande, ska alla frågor av detta slag hänvisas till vår avdelning för Investor Relations and Communications på Lear Corporation, Telegraph Road, Southfield, Michigan 48033, USA eller per telefon FRÅGOR OCH SVAR F: Jag arbetar med en av företagets kommersiella affärspartners och de vill att vi delar med oss av några av våra nya designs som har att göra med våra kommande produkter. Är det OK om jag ger dem denna information? S: Nej, du får aldrig avslöja någon upphovsrättsskyddad information utan ett godkännande från ledningen och ett skriftligt sekretessavtal. 15

16 Skydd och korrekt användning av företagstillgångar Det är din plikt att skydda företagets tillgångar och säkerställa att dessa används på ett effektivt sätt. Företagets tillgångar ska användas i legitimt affärssyfte, men skälig personlig användning kan tillåtas. Företagets tillgångar innefattar både konkreta tillgångar, t.ex. kontorsutrustning, telefon och kopieringsmaskiner samt immateriella tillgångar, t.ex. immateriella rättigheter, varumärken, patent och affärshemligheter. De anställda är försedda med datorer, elektroniska resurser och annan utrustning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Lears elektroniska databehandlingsresurser är Lears egendom och ska huvudsakligen användas för företagets ändamål. Utrustning som datorer och annan elektronisk media får inte användas för olagliga syften eller för åtkomst till eller distribution av pornografiskt eller olagligt material, eller annat material som kan skapa en fientlig arbetsmiljö för andra. Ytterligare riktlinjer avseende användningen av datorer och elektroniska resurser finns i Lears Computer User Policy (Policy för Datoranvändning). Alla misstänkta förekomster av bedrägeri, stöld, slöseri eller missbruk av företagets tillgångar ska omedelbart rapporteras på så så sätt som beskrivs i Lears Complaint Reporting Policy (Policyn för Rapportering av Klagomål). 16

17 Korrekt affärs- och redovisningsunderlag Korrekta affärs- och redovisningsunderlag är avgörande för att vi ska kunna uppfylla våra ekonomiska, juridiska och verksamhetsförpliktelser. Företagets bokföring, räkenskaper, konton och bokslut måste upprättas i tid samt vara skäligt detaljerade. De ska återspegla företagets tillgångar, skulder och transaktioner på ett fullständigt och korrekt sätt. Detta ska ske i enlighet med tillämpliga juridiska krav, ekonomiska policys och procedurer för företagets interna kontrollsystem och allmänna redovisningsprinciper. Dessa affärs- och redovisningsunderlag innefattar inte bara bokslut och konton, utan även andra underlag, som tidrapporter, kostnadsersättningar och skadeanmälningar. Det är inte bara Lears bokförings- och ekonomipersonal som ansvarar för att våra affärs- och redovisningsunderlag är korrekta och fullständiga, utan det gör vi alla. Ingen transaktion får utföras på ett sätt som gör att transaktionens innehåll fördunklas eller registreras på ett felaktigt sätt. Exempel på oegentligheter innefattar: Överdrift av finansiella transaktioner Gissningar Felaktig karakterisering av människor, händelser företag Detta gäller, men är inte begränsat till e-post, elektroniskt media, interna PM, formella rapporter samt affärsbrev. E-postsystem och informationstekniksystem som tillhandahålls av Lear ska endast användas i syfte att bedriva företagets lagliga verksamhet. Dokument ska alltid behållas eller förstöras i enlighet med företagets Record Management Policy (Policyn för Dokumentationshantering). Register som har att göra med en befintlig dispyt eller undersökning får inte under några omständigheter förstöras, såvida inte den juridiska avdelningen har beviljat det. Vi ansvarar tillsammans för att företagets dokument hålls uppdaterade och förblir korrekta. Falsk eller vilseledande information ska aldrig lämnas till någon avdelning. Om en anställd misstänker en oegentlighet beträffande bokföring eller revision, som t.ex. felaktig, falsk eller vilseledande information, ska den anställde omedelbart rapportera detta i enlighet med företagets Complaint Reporting Policy (Policyn för Rapportering av Klagomål). 17

18 Miljö, hälsa och säkerhet Lear är förpliktade att uppfylla alla tillämpliga miljörättsliga krav och att skydda miljön. Anställda förväntas följa alla tillämpliga miljökrav samt rapportera alla händelser eller omständigheter som kan medföra överträdelse av lagen eller företagets policy. Anställda uppmuntras även att stödja miljöprogram i de områden där vi bedriver verksamhet. Företaget strävar efter att tillhandahålla alla anställda en säker och hälsosam arbetsmiljö. Alla anställda ansvarar för att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsplats för alla anställda genom att följa regler och policys avseende hälsa och säkerhet samt att rapportera olyckor, skador och osäker utrustning, procedurer eller villkor enligt företagets Environmental, Health and Safety Policy (Policyn för Miljö, Hälsa och Säkerhet). Hållbar utveckling Hållbarhet definieras brett som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. På Lear innebär detta att vi är medvetna om att våra beslut om vad vi konsumerar, producerar och kastar påverkar miljön och människorna i dagens samhälle och likaså i kommande generationer. Lears hållbarhetstänkande är fokuserat på att hitta bättre och smartare sätt att handla, samtidigt som vi säkerställer hälsan och vitaliteten i våra samhällen. Våld och hotfullt beteende tillåts inte under några förhållanden på arbetsplatsen. Anställda ska kunna arbeta i ett sådant tillstånd att de kan utföra sina arbetsuppgifter och får inte vara påverkade av olagliga droger eller alkohol. Användning av olagliga droger eller missbruk av alkohol eller receptbelagda läkemedel kommer inte att tolereras. Alla anställda måste dessutom följa alla andra policys avseende hälsa och säkerhet, inklusive förbud mot vapen på alla företagsanläggningar. Anställda har tillgång till företagets policys avseende hälsa och säkerhet på Lears Intranät eller så kan de få en kopia från sin lokala representant för personalavdelningen. 18

19 Mångfald, jämställdhet och respekt Vår målsättning på Lear är att skapa och bibehålla en miljö som främjar samarbete, samverkan, tolerans och respekt. Vi anser att det bästa sättet att leverera produkter och tjänster i högsta kvalitet är att ta fram ett starkt, mångsidigt team som består av anställda med bästa möjliga egenskaper. Vi värderar vårt mångfald vad gäller erfarenheter, bakgrunder, etniciteter, kulturell inriktning och tro och främjar respektfulla och ömsesidigt fördelaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och övriga. Företaget har anammat Global Working Standards (normer för globala arbetsförhållanden) som förbjuder företaget att använda någon form av tvångs- eller barnarbete och att engagera oss i oegentliga eller korrumperade verksamheter. Företagets Global Purchasing Terms and Conditions (villkor och bestämmelser för globala inköp) förbjuder alla våra leverantörer och deras underleverantörer att använda någon form av tvångs- eller barnarbete eller att engagera sig i oegentliga eller korrumperade verksamheter i alla områden där Lear verkar. Vi är helt förpliktade att behandla alla jämlikt när det gäller alla anställningsaspekter och kommer inte att tolerera någon form av diskriminering eller trakasserier enligt företagets Harassement Free Workplace Policy (Policyn avseende Arbetsplats utan Trakasserier). EXEMPEL PÅ OLAGLIG DISKRIMINERING ELLER TRAKASSERIER Nedsättande kommentarer angående ras, kön eller etnicitet Ovälkomna sexuella närmanden Ovälkommen fysisk kontakt Uppvisning av nedsättande eller sexuellt orienterade bilder eller gester Hotfulla eller nedsättande kommentarer eller skämt Det är företagets policy att inte inkräkta på våra anställdas rätt till föreningsfrihet. Företagets ställning avseende fackföreningar är också den att anställda har rätt att välja (eller avstå från) att ansluta sig till med lagligt godkända organisationer utan olaglig inblandning. På ställen där det finns fackföreningar, är det företagets policy att arbeta med dem på ett ärligt sätt och hålla förhandlingar på ett målmedvetet och icke konfronterande sätt. 19

20 Avstående från Koden Ett avstående från den här Koden för verkställande chefer eller styrelsemedlemmar på företaget kan endast ges av styrelsen eller en styrelsekommitté som handlar å styrelsens vägnar, och kommer omedelbart avslöjas i den utsträckning som krävs enligt lagen och de krav som utges av New Yorks fondbörs. Ett avstående från den här Koden för övriga anställda kan endast ges av företagets juridiska avdelning. Övervakning genom efterlevnadsprogram Företaget övervakar och upprätthåller Koden och andra policys som påverkar mänskliga rättigheter på arbetsplatsen genom ett efterlevnadsprogram som innefattar översikt av en Compliance Committee (Efterlevnadskommitté) som rapporterar direkt till företagsstyrelsens Audit Committee (revisionskommitté). Företaget utvärderar även regelbundet effektiviteten av sina efterlevnadsprogram. 20

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Ett meddelande från GE På General Electric Company ( GE ) har vi åtagit oss att agera med obeveklig regelefterlevnad

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Standard för affärsseder

Standard för affärsseder Standard för affärsseder Danas integritet är ert ansvar Vikten av denna standard Dana Holding Corporation och alla dess dotterbolag måste bedriva Danas affärsverksamhet på ett lagligt, etiskt och ansvarsfullt

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen sid. 3 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. VÄRDERINGAR Responsible Care sid. 4 Respekt och integritet sid.

Läs mer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer Microsofts Uppförandekod för Leverantörer På Microsoft strävar vi efter att vara mer än bara ett företag vi vill vara ett bra företag. På vägen mot det målet arbetar vi engagerat med vår mission att hjälpa

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Våra ansvarsprinciper

Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Meddelande från vår koncernchef Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board och CEO Vårt företag har ständigt kontakt med olika intressenter runtom

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

Nexans etik- och uppförandekod

Nexans etik- och uppförandekod NEXANS POLICY GMP1 NEXANS POLICY GMP1 20 mars 2009 Nexans etik- och uppförandekod 2009-06-05 INNEHÅLL Förord av Gérard Hauser och Frédéric Vincent Nexans ansluter sig till Global Compact En vardagsguide

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct) 6 december 2012

Uppförandekod. (Code of Conduct) 6 december 2012 Code of Conduct Uppförandekod 8 (Code of Conduct) 6 december 2012 Uppförandekod I. Inledning Våra anställdas ärlighet och omdöme är en väsentlig ingrediens för Flint Groups rykte och framgångar. Flint

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Uppförandekod för AF Gruppen

Uppförandekod för AF Gruppen Uppförandekod för AF Gruppen afgruppen.se 1 xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0309 4 Koncernledningens uttalande 6 Riktlinjer för anställda 7 Riktlinjerna gäller

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer