Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget"

Transkript

1 Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

2 Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad av lagar och föreskrifter Rapportering av oegentligheter 7 8 Förbud mot repressalier 8 Intressekonflikt 9 Gåvor och representation 10 Politiska bidrag 11 Affärsmöjligheter 11 Insiderhandel Konkurrens och antitrustlagar Export och förbjudna transaktioner 14 Konfidentiell och upphovsrättsskyddad information Skydd och korrekt användning av företagstillgångar Korrekta affärs- och redovisningsunderlag 17 Miljö, hälsa och säkerhet Hållbar utveckling Mångfald, jämställdhet och respekt Avstående från Koden Övervakning genom efterlevnadsprogram Löfte från anställda 21 2

3 Ett meddelande från Matt Simoncini Vi på Lear har ett långsiktigt åtagande att bedriva vår verksamhet med integritet i enlighet med gällande lagar och förordningar. Detta integritetsåtagande är väsentligt för hur vi bedriver vår verksamhet och bibehåller vårt goda anseende inom de områden där vi bedriver verksamhet. Vi måste alla vara införstådda med vårt ansvar och även säkerställa att vi lever upp till det. Jag ber var och en av er att vi tillsammans åtar oss att uppfylla företagets Uppförandekod och etiska regler och att alltid uppvisa högsta integritetsstandard och etiska uppförande i samband med alla företagsaktiviteter. Dessa normer förklaras tydligt i Lear Corporations Uppförandekod och etiska regler för företaget. Ert ansvar enligt Koden innefattar att ni: - Förstår de normer som ingår i Koden - Uppfyller alla normer i Koden - Meddelar företaget om ni anser att överträdelse av lagen eller normerna har inträffat Jag hoppas att Koden kommer att förstärka betydelsen av regel- och etikefterlevnad samt tillhandahålla vägledning för att kunna fatta bättre etiska beslut varje dag. Alla anställda måste till punkt och pricka följa Koden. De som överträder Kodens normer kommer att utsättas för disciplinära åtgärder, upp till och inklusive uppsägning. Working Together & Winning Together... as One Lear Med vänlig hälsning Matt Simoncini Styrelseordförande och VD 3

4 Företagsöversikt Lear grundades 1917 i Detroit under namnet American Metal Products, en tillverkare av stolenheter och andra komponenter för bil- och flygbranscherna. Lear slutförde sin börsintroduktion 1994 och utvecklades till en global leverantör genom organisk tillväxt och en serie företagsförvärv. Lear är en ledande leverantör på Nivå 1 av två viktiga system för den globala bilbranschen System för stolar och elektrisk energihantering. Vi levererar våra produkter till praktiskt taget alla större biltillverkare över hela världen och Lears produktinnehåll finns i över 300 fordonsplåtar globalt. Wuhan Metal Plant, Kina Lear-teamet drivs till framgång genom obeveklig fokusering på att betjäna våra kunder och bibehålla vår överlägsenhet inom all vår globala verksamhet. Globalt huvudkontor, USA Navegantes Electrical Plant, Brasilien 4

5 Vision och verksamhetsmål VISION Att alltid vara kända som: Den främsta leverantören Den främsta arbetsgivaren Den främsta investeringen och Ett företag som stödjer gemenskaper i de områden där vi utövar vår verksamhet VERKSAMHETSMÅL Överträffa våra kunders behov och förväntningar genom att: leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet tillhandahålla lösningar till låg kostnad och med högt mervärde fortsätta att förbättra effektiviteten i vår verksamhet bedriva vår verksamhet med integritet Ge våra anställda, vår värdefullaste resurs, en miljö som: behandlar alla personer med värdighet och respekt låter alla uppnå sin fulla potential uppmuntrar till gemenskap och aktivt deltagande främjar en positiv anda i Lear-teamet Maximera värdet för våra aktieägare Behandla våra kunder och leverantörer med respekt och främja ömsesidigt fördelaktiga relationer Stödja gemenskaper i de områden där vi bedriver verksamhet och även skydda miljön 5

6 Presentation av Koden VARFÖR HAR VI EN KOD? Lears Uppförandekod och etiska regler för företaget Allmänna Regler Beträffande Affärsverksamhet och Etik - ( Koden ) utgör grunden till vårt åtagande, att handla med integritet och i enlighet med de lagar och förordningar som gäller för vår globala verksamhet. Den är avsedd att hjälpa er att känna igen och hantera etiska frågor och vägleda er till ett korrekt handlande. Koden innehåller allmänna riktlinjer för affärspraxis och tillvägagångssätt, men den avser inte att belysa varenda lag och policy som gäller för oss alla. Vi ansvarar för att känna till lagar och förordningar i de jurisdiktioner där vi verkar och för att förstå de grundläggande principerna i Koden och uppföra oss i enlighet med dessa. VEM MÅSTE FÖLJA KODEN? Alla anställda, chefer, styrelsemedlemmar eller agenter för Lear Corporation ( Lear ), eller dess dotterbolag och/eller närstående bolag, (individuellt ett företag och kollektivt företagen ) samt alla andra personer eller enheter som agerar å företagens vägnar (kollektivt kallat anställda ), måste känna till och efterleva alla av företaget uppställda policys och de juridiska krav som ställs på arbetet. Som ett globalt företag, är vi underställda de lagar och föreskrifter som gäller i de länder där vi bedriver verksamhet, och vi ansvarar alla för att vara införstådda med och följa dessa föreskrifter och lagar. I de fall där nationella lagar skiljer sig från Koden, uppmanas ni att rådfråga compliance- eller den juridiska avdelningen. VAD SKA DU GÖRA OM DU KÄNNER TILL ELLER MISSTÄNKER EN ÖVERTRÄDELSE AV KODEN? Alla anställda är förpliktade att rapportera alla potentiella eller misstänkta överträdelser av Koden. Läs Lears Complaint Reporting Policy (Policyn för Rapportering av Klagomål) för anvisningar om hur du skapar en rapport. Lear tolererar inte vedergällning mot någon anställd som rapporterar ett klagomål i god tro. En anställd som straffar någon som har rapporterat ett klagomål i god tro, eller som gjort ett uttalande i god tro i samband med en undersökning av ett klagomål, kommer att utsättas för disciplinära åtgärder, upp till och inklusive uppsägning av anställningen. Om du eller någon annan anställd anser att ni har utsatts för vedergällning ska ni läsa företagets Anti-Retaliation Policy (Förbud mot Repressalier) för vägledning. ANSTÄLLDAS ANSVAR Alla anställda ansvarar för att: Bedriva verksamhet på ett ärligt och uppriktig sätt Rapportera alla överträdelser eller potentiella överträdelser av Koden utan att frukta vedergällning Förhindra överträdelse av efterlevnad och skydda Lears anseende genom att handla på ett etiskt sätt Följa alla lagar, förordningar och policys som gäller enligt Koden och på de platser där vi bedriver vår verksamhet 6

7 Efterlevnad av lagar och förordningar Som ett internationellt företag med relationer i många länder över hela världen, är Lear förpliktat att upprätthålla en hög standard när det gäller uppförande i alla de områden där Lear verkar. Vi förväntar oss att alla anställda bedriver vår verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och regler samt göra detta på ett etiskt sätt. Att följa lagen, både bokstavligen och i dess andemening, utgör den grund som våra etiska normer bygger på. Du måste respektera och följa de lagar som gäller på de orter och i de länder där företagen bedriver verksamhet. Även om ni inte förväntas känna till alla detaljer om tillämpliga lagar, är det viktigt att veta tillräckligt för att kunna avgöra när man ska rådfråga en arbetsledare, en representant för personalavdelningen eller annan lämplig avdelning. Alla transaktioner mellan Lear och något av dess dess dotterbolag, eller mellan dotterbolagen, måste uppfylla alla tillämpliga lagkrav. Överträdelse av dessa lagar kan resultera i avsevärt höga böter, fängelsestraff och kraftiga inskränkningar vad gäller företagets möjlighet att bedriva sin verksamhet. Om en lag strider mot den här Koden, måste du följa lagen, men om lokala sedvänjor strider mot den här Koden, måste du följa Koden. Om du har frågor om potentiella konflikter, ska du rådfråga din arbetsledare eller någon annan person på Lear. Alla frågor om gällande lagstiftning ska hänvisas till den juridiska avdelningen. U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) förbjuder gåvor av värde, direkt eller indirekt, till befattningshavare på utländska myndigheter eller till utländska politiska kandidater, med avsikt att erhålla eller behålla befintliga affärsrelationer. Lear förbjuder strängt olagliga betalningar till myndighetspersoner. Lagen gäller alla organisationer i USA, offentliga eller privata, oberoende av var de bedriver verksamhet och alla juridiska personer, inklusive utländsk person eller firma, som befinns ha överträtt FCPA i USA. Alla juridiska personer kan hållas ansvariga enligt FCPA för otillbörliga aktiviteter utfärdade av sina utländska dotterbolag eller närstående bolag om den juridiska personen berättigade eller deltog i det olagliga uppträdandet. Myndigheter i de områden där företagen verkar har ytterligare ett antal lagar och förordningar avseende gåvor till amerikanska myndighetspersoner. Utlovande, erbjudande eller leverans av en gåva, tjänst eller annan belöning till en befattningshavare eller anställd hos en amerikansk myndighet utgör en överträdelse, inte bara av Lears policy, utan det kan även vara straffbart. Många statliga och lokala myndigheter, samt även utländska myndigheter, har liknande regler. The United Kingdom Bribery Act (UK Bribery Act) förbjuder att någonting av värde betalas till någon person, inte bara utländska myndighetspersoner i syfte att förmå dem att agera på olämpligt sätt. Den här lagen förbjuder underlättande av betalningar. Underlättande av betalningar definieras som betalningar som gjorts till en myndighetsperson i syfte att underlätta möjligheten att få tillstånd till någon typ av affärstransaktion eller aktivitet. UK Bribery Act gäller alla brittiska medborgare, fast bosatta och företag som etablerats under brittisk lag. Dessutom kan företag som inte är brittiska hållas ansvariga för underlåtenhet att förhindra mutor om de bedriver verksamhet i Storbritannien. 7

8 Rapportering av oegentligheter Integritet är kärnan i Lears identitet och anseende och vi ansvarar alla för att agera med integritet i allt vi gör. Vi ansvarar även för att informera om misstänkta oegentligheter som kan innebära risker för företaget helst innan dessa risker blir verkliga problem. Som en del av Lears fortlöpande förpliktelse att bedriva verksamhet med integritet och uppfylla alla tillämpliga lagar och förordningar, har Lear implementerat en Efterlevnads- och Etiklinje i syfte att ta emot anonyma rapporteringar. Telefonlinjen har ett kostnadsfritt, lokalt telefonnummer som alla anställda kan ringa alla dagar i veckan, när som helst på dygnet och får då prata med en utomstående part på sitt lokala språk. Syftet med Efterlevnads- och Etiklinjen är att ta emot misstankar om potentiella överträdelser av företagets Uppförandekod och etiska regler och/eller potentiella överträdelser av tillämpliga lagar och förordningar. Vi uppmuntrar dig att granska och bekanta dig med företagets Complaint Reporting Policy (Policyn för Rapportering av Klagomål) och omedelbart rapportera om ni misstänker en överträdelse. Lear tillhandahåller flera alternativ för rapportering av efterlevnadsfrågor. Vi hoppas att våra anställda inte drar sig för att diskutera olika frågor med sina chefer, men det kan finnas situationer när en anställd föredrar att använda ett annat alternativ för att ta upp efterlevnads- och etikfrågor. En anställd kan då använda något av följande för att rapportera sina misstankar: Förbud mot repressalier Ingen som rapporterar en fråga om efterlevnad eller etik i god tro ska utsättas för trakasserier, bestraffning eller negativa konsekvenser avseende sin anställning som ett resultat av att ha rapporterat ärendet. Detta innefattar alla försök att förhindra att en anställd rapporterar en misstänkt oegentlighet eller deltar i en sådan undersökning. Lear tolererar inte någon som helst vedergällning mot någon som i god tro har rapporterat en misstänkt oegentlighet, rapporterat ett tjänstefel eller som deltar i en undersökning. Du måste till punkt och pricka följa företagets Anti-Retaliation Policy (Förbud mot repressalier) och uppmuntra: Rapportering av alla misstänkta olagliga eller oetiska beteenden Fullt samarbete och deltagande i undersökningen av alla rapporterade oegentligheter Fullständig efterlevnad av Koden och alla tillämpliga lagar och förordningar Efterlevnads- och Etiklinjen kan lämnas anonymt, kostnadsfritt, på ditt lokala språk Lears Web-forum för rapportering kan lämnas anonymt, online, på ditt lokala språk Brev skicka information till Chief Compliance Officer på Lear Corporation, Telegraph Rd, Southfield, MI E-post Lear Compliance, Telefon Lears Chief Compliance Officer eller General Counsel

9 Intressekonflikt Alla anställda förväntas undvika att delta i aktiviteter som strider mot, eller som kan tolkas strida mot, företagets eller aktieägarnas intresse. En konfliktsituation kan uppstå när en anställd agerar eller har vissa intressen som gör det svårt för den anställde att utföra sitt arbete för företaget på ett objektivt och effektivt sätt. Exempel på potentiella intressekonflikter innefattar: En anställd eller direkt familjemedlem, vilket inkluderar din make eller maka (oavsett om ni bor tillsammans); föräldrar och styvföräldrar; barn och styvbarn, syskon; svärföräldrar, svärsöner och svärdöttrar och alla andra personer (förutom hyresgäster och anställda) som är medlemmar i den anställdes hushåll och som tar emot otillbörliga, personliga fördelar som ett resultat av denna personens ställning i eller förhållande till företaget Lån till en anställd och/eller dennes familjemedlem från en leverantör eller kund till företaget En anställd som är anställd hos en konkurrent, kund eller leverantör till företaget En anställd som arbetar hos en konkurrent som konsult eller styrelsemedlem (eller i motsvarande position) En anställd som försöker påverka valet av en viss försäljare eller leverantör som en familjemedlem har ett ekonomiskt intresse hos en sådan försäljare eller leverantör Intressekonflikter är inte alltid uppenbara. Du bör rådfråga din arbetsledare, den lokala representanten för personalavdelningen, compliance-avdelningen eller den juridiska avdelningen om en potentiell intressekonflikt. Omgående och fullständigt avslöjande är alltid det rätta och första steget mot identifiering och lösning av en möjlig intressekonflikt eller problem. Om du blir medveten om en faktisk eller potentiell intressekonflikt bör du meddela din arbetsledare och compliance-avdelningen eller den juridiska avdelningen. FRÅGOR OCH SVAR F: Min make/maka arbetar på försäljningsavdelningen hos en av Lears leverantörer. Måste jag rapportera detta till min arbetsledare? S: Ja, om du befinner dig i en position där du kan påverka de affärer som Lear bedriver med den leverantören. I de flesta fall krävs ingen ytterligare åtgärd från den anställde eller företaget för att undvika att ge sken av en konflikt. 9

10 Gåvor och representation Gåvor och representation i en företagsmiljö kan ibland vara lämpligt när det gäller att etablera affärsrelationer. Du får däremot inte ge eller ta emot gåvor, krediter, betalningar, tjänster, överdriven representation eller annat av värde från en befintlig eller potentiell konkurrent, leverantör eller kund, såvida inte gåvan uppfyller Lear s Global Gifts and Entertainment Policy (Gåvor och Representations Policy). Om du har frågor om en gåva som du gett eller själv tagit emot ska du läsa företagets Gåvor och Representations Policy, som innehåller en detaljerad beskrivning av Lears riktlinjer och procedurer för givande, mottagande och rapportering av gåvor och representation. Gåvor som getts eller tagits emot samt mottagen representation ska dessutom anges i företagets Gifts and Entertainment Log (registrering av gåvor och representation). De viktigaste punkterna i denna policy är: Kontantgåvor är förbjudna Gåvor får inte överskrida ett värde på USD 50,00 eller motsvarande i din lokala valuta, per person, per tillfälle Lämpligheten i att ge eller ta emot representation måste godkännas i förväg av chefen för din avdelning eller funktionsledning Under inga omständigheter får en gåva eller representation som ges eller tas emot strida mot riktlinjerna i den här Koden och/eller tillämpliga lagar och föreskrifter Alla gåvor och representationer till myndighetspersoner måste godkännas i förväg av den juridiska avdelningen Även om Gåvo och Representations Policyn är avsedd som vägledning när det gäller givande, mottagande och rapportering av gåvor och representationer, kan den inte täcka alla påtänkliga situationer. Beakta alltid sammanhanget, karaktären och avsikten med gåvan eller representationen när du försöker avgöra vad som är lämpligt, skäligt och rättfärdigat. 10

11 Politiska bidrag Ingen anställd får ge några som helst politiska bidrag i företagets namn eller genom att använda Lears kapital, tillgångar, tjänster eller anläggningar. Du får inte heller kräva, eller begära att en av Lears leverantörer eller försäljare ska ge ett politiskt bidrag av något slag som villkor för att bedriva affärer med företaget. Du har som anställd rätt att ge personliga, politiska bidrag eller engagera dig i personliga, politiska aktiviteter, så länge dessa är lagliga och inte hindrar dig att från utföra dina arbetsuppgifter eller ger sken av att vara en intressekonflikt. Affärsmöjligheter Ingen anställd får utnyttja sin position eller någon tillgång, egendom eller information som tillhör företaget för otillbörlig personlig vinning, vilket även gäller familjemedlemmar och/eller bekanta. Vi är alla skyldiga att främja företagets legitima intressen närhelst det är möjligt. FRÅGOR OCH SVAR F: Jag känner till en affärsmöjlighet som företaget inte följde upp, får jag följa upp den här möjligheten för mig själv? S: Nej, det får du inte, eftersom du fick kännedom om möjligheten som anställd med användning av företagets egendom, information eller position. 11

12 Insiderhandel Insiderhandel, insideraffärer och aktietips anses vara brott i de flesta länder där företaget bedriver verksamhet. Insiderhandel eller insideraffärer innebär personligt inköp eller försäljning av något företags värdepapper när man har kännedom om väsentlig, icke offentlig information om företaget. Aktietips innebär avslöjande av intern information om ett företag till en familjemedlem eller bekant, så att denne kan köpa eller sälja företagets värdepapper grundat på sådan information. Om du blir medveten om väsentlig information om Lear eller ett annat företag som har varit tillgänglig för offentligheten i mindre än två (2) hela affärsdagar (denna tid kan variera i olika länder), är du förbjuden enligt lag och enligt företagets policy att (a) använda denna information i syfte att handla med aktier eller i något annat syfte, med undantag för vad som faller inom det vanliga bedrivandet av Lears verksamhet, (b) direkt eller indirekt avslöja sådan information till andra personer (inklusive familjemedlemmar eller bekanta), så att de kan använda denna informationen i syfte att handla med aktier eller i något annat syfte eller (c) rekommendera eller föreslå att någon annan köper, säljer eller behåller värdepapper i Lear eller annat företag i fråga. Alla anställda hos Lear förväntas uppfylla gällande lagar avseende värdepapper. Omedvetenhet om lagen är inget försvar. Det är svårt att uttömmande förklara vad som utgör väsentlig information, men du ska utgå från att all information, positiv eller negativ, som kan vara av betydelse eller av vikt för en investerare vid bedömningen av om han eller hon ska köpa, sälja eller behålla ett värdepapper, kan vara väsentlig. Information kan vara betydelsefull i det här avseendet, även om den inte ensamt var avgörande för investerarens beslut. Du bör kontakta den juridiska avdelningen om du har frågor. Vi understryker att följande lista endast ska betraktas som en illustration. Exempel på väsentlig information kan innefatta: Bolagsvinst Väsentliga vinster eller förluster Potentiella företagsförvärv, fusioner eller avyttringar Intern ekonomisk information Förvärv eller förlust av ett större kontrakt Nya produktinnovationer FRÅGOR OCH SVAR F: Jag känner till en affär som Lear snart kommer att offentliggöra. Jag berättade detta för en bekant och hon köper aktier grundat på denna information. Betraktas detta som insiderhandel? S: Ja, reglerna för inside -information gäller om du köper eller säljer aktier eller om du tillhandahåller information till någon som köper eller säljer aktier. Detta utgör en överträdelse av lagar om värdepapper och ni kan båda åtalas. 12

13 Konkurrens och antitrustlagar Konkurrens- och antitrustlagstiftning skyddar fri företagsamhet och befrämjar skälig och ärlig konkurrens. På Lear söker vi konkurrensfördelar genom överlägsen prestanda och aldrig genom oetiska eller illegala metoder. Stöld eller olagligt anskaffande av upphovsrättsskyddad information eller att förmå tidigare eller nuvarande anställda på andra företag att avslöja information är förbjudet. Om du får upphovsrättsskyddad information på ett otillbörligt sätt från konkurrenter, leverantörer eller en tredje part, ska du behandla denna information som konfidentiell och inte utnyttja den i otillbörligt affärssyfte. Du ska dessutom omedelbart rapportera situationen till den juridiska avdelningen. Du förväntas följa alla tillämpliga inhemska och internationella konkurrens- och antitrustlagar. Engagemang, eller samverkan i, eller samtycke till att göra något av följande kan vara förbjudet: Priskarteller - kommunikation med en eller flera konkurrenter avseende priser eller villkor för försäljning, prestation eller produktion Samarbete vid budgivning överenskommelse med en eller flera konkurrenter om anbud som ska lämnas Gruppbojkott överenskommelse med en eller flera konkurrenter att inte göra affärer med försäljare eller distributörer, andra konkurrenter eller kunder Fördelning av områden eller kunder - överenskommelse med en eller flera konkurrenter att dela upp områden eller kunder Mutor eller provision - erbjuda att betala mutor eller otillåten provision i syfte att försöka göra något av ovanstående Ovanstående lista är inte avsedd att vara uttömmande, utan ska ses som en illustration av vissa typer av uppträdande som utgör olaglig antitrust-uppträdande. FRÅGOR OCH SVAR F: Om jag träffar en konkurrent på en mässa och vi diskuterar vad vi anser vara ett skäligt marknadspris för en artikel som vi båda tillhandahåller. Ingen av oss har skrivit ner något. Anses detta vara en konkurrensangelägenhet? S: Ja, det är det och du ska omedelbart dela med dig om diskussionen till den juridiska avdelningen. Överenskommelse innefattar uttryckta, underförstådda, formella eller informella, muntliga eller skriftliga överenskommelser. 13

14 Export och förbjudna transaktioner All verksamhet som innefattar export av varor eller överföring av teknisk data eller programvaror till ett annat land kan kräva en giltig exportlicens. En export definieras som en metod för att överföra produkter eller data till utländska individer eller företag, verbalt eller skriftligt, inklusive försäljning, utbildning, konsultation och/eller främjandet av en produkt. Oberoende av vilket land du arbetar i, omfattar de amerikanska exportkontrollförordningarna följande: Direkt export från USA Återexport av vissa varor och teknisk data, som har sitt ursprung i USA, från länder utanför USA, till tredje land Delar och komponenter med ursprung i USA, som används i tillverkningen av en slutprodukt utanför USA, för export eller återexport Producerade direkta produkter utanför USA som är ett resultat av teknisk data med ursprung i USA En giltig licens kan krävas även om produkten är allmänt tillgänglig i USA eller om tekniska data eller programvara inte är belagd med äganderätt. Inom EU varierar dessa förordningar och dess tillämpning på utländska dotterbolag beroende på den involverade juridiska personen och typen av transaktion. Tillämpningen begränsas inte till handel med högteknologi, utan kan utsträckas till alla typer av transaktioner med de angivna länderna, juridiska personerna och individerna. Om du får kännedom om möjliga överträdelser av gällande lagar för exportkontroll eller embargolagar, eller har frågor angående ett visst land, en individ eller organisation som företaget bedriver verksamhet med, ska du rådfråga den juridiska avdelningen. Olika länder över hela världen, inklusive EU, har strikta förbud och mindre sanktioner som begränsar kommersiella transaktioner med vissa länder, företag, organisationer och individer. Det finns olika lagar som inskränker handel med vissa länder. Det är ditt ansvar att säkerställa att vi inte överträder någon av dessa lagar eller restriktioner. 14

15 Konfidentiell och upphovsrättsskyddad information Under din anställning hos Lear kan du eventuellt få kännedom om konfidentiell och upphovsrättsskyddad information om företaget, dess kunder eller leverantörer. Konfidentiell information inkluderar, utan begränsning, all icke offentlig information såsom: Ekonomiska resultat Prospekt Avtal Prognoser avseende varupriser Potentiella företagstransaktioner Kommersiella villkor och bestämmelser Upphovsrättsskyddad information, som inkluderar "knowhow" och andra immateriella rättigheter, verksamheter, försäljning, marknadsföring och serviceplaner, ingenjörsteknik och tillverkningsidéer, design, databaser, arkiv, information om löner och annan kompensation och förmåner, samt alla icke publicerade ekonomiska data och rapporter, måste skyddas mot icke auktoriserad användning och distribution. Icke auktoriserad användning eller avslöjande av Lears upphovsrättsskyddade information kan vara illegal och kan resultera i civila böter eller straffrättsliga påföljder. Det är den anställdes ansvar att, under och efter deras anställningstid, skydda och inte avslöja konfidentiell information, förutom när avslöjandet har godkänts av företaget eller lagligen krävs. Du ska inte diskutera företagets interna angelägenheter eller utveckling med någon utanför företaget, utöver vad som krävs för att du ska kunna utföra dina normala uppgifter på företaget eller enligt gällande lag. Anställda uppmuntras att läsa Company s Regulation FD Disclosure Policy som innehåller mer detaljer om skydd av företagets information. Det här förbudet gäller särskilt (men inte enbart) frågor om företaget som kan komma från: Massmedier Investerare Potentiella investerare Finansanalytiker Vi måste alltid respektera och skydda information som tillhör våra kunder, leverantörer och andra anställda med samma omsorg som företaget beaktar när det gäller att skydda vår egen upphovsrättsskyddade information. Underlåtenhet att följa dessa procedurer kan resultera i stränga straffåtgärder både för den inblandade anställda och för Lear. Såvida du inte uttryckligen är behörig att göra ett uttalande, ska alla frågor av detta slag hänvisas till vår avdelning för Investor Relations and Communications på Lear Corporation, Telegraph Road, Southfield, Michigan 48033, USA eller per telefon FRÅGOR OCH SVAR F: Jag arbetar med en av företagets kommersiella affärspartners och de vill att vi delar med oss av några av våra nya designs som har att göra med våra kommande produkter. Är det OK om jag ger dem denna information? S: Nej, du får aldrig avslöja någon upphovsrättsskyddad information utan ett godkännande från ledningen och ett skriftligt sekretessavtal. 15

16 Skydd och korrekt användning av företagstillgångar Det är din plikt att skydda företagets tillgångar och säkerställa att dessa används på ett effektivt sätt. Företagets tillgångar ska användas i legitimt affärssyfte, men skälig personlig användning kan tillåtas. Företagets tillgångar innefattar både konkreta tillgångar, t.ex. kontorsutrustning, telefon och kopieringsmaskiner samt immateriella tillgångar, t.ex. immateriella rättigheter, varumärken, patent och affärshemligheter. De anställda är försedda med datorer, elektroniska resurser och annan utrustning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Lears elektroniska databehandlingsresurser är Lears egendom och ska huvudsakligen användas för företagets ändamål. Utrustning som datorer och annan elektronisk media får inte användas för olagliga syften eller för åtkomst till eller distribution av pornografiskt eller olagligt material, eller annat material som kan skapa en fientlig arbetsmiljö för andra. Ytterligare riktlinjer avseende användningen av datorer och elektroniska resurser finns i Lears Computer User Policy (Policy för Datoranvändning). Alla misstänkta förekomster av bedrägeri, stöld, slöseri eller missbruk av företagets tillgångar ska omedelbart rapporteras på så så sätt som beskrivs i Lears Complaint Reporting Policy (Policyn för Rapportering av Klagomål). 16

17 Korrekt affärs- och redovisningsunderlag Korrekta affärs- och redovisningsunderlag är avgörande för att vi ska kunna uppfylla våra ekonomiska, juridiska och verksamhetsförpliktelser. Företagets bokföring, räkenskaper, konton och bokslut måste upprättas i tid samt vara skäligt detaljerade. De ska återspegla företagets tillgångar, skulder och transaktioner på ett fullständigt och korrekt sätt. Detta ska ske i enlighet med tillämpliga juridiska krav, ekonomiska policys och procedurer för företagets interna kontrollsystem och allmänna redovisningsprinciper. Dessa affärs- och redovisningsunderlag innefattar inte bara bokslut och konton, utan även andra underlag, som tidrapporter, kostnadsersättningar och skadeanmälningar. Det är inte bara Lears bokförings- och ekonomipersonal som ansvarar för att våra affärs- och redovisningsunderlag är korrekta och fullständiga, utan det gör vi alla. Ingen transaktion får utföras på ett sätt som gör att transaktionens innehåll fördunklas eller registreras på ett felaktigt sätt. Exempel på oegentligheter innefattar: Överdrift av finansiella transaktioner Gissningar Felaktig karakterisering av människor, händelser företag Detta gäller, men är inte begränsat till e-post, elektroniskt media, interna PM, formella rapporter samt affärsbrev. E-postsystem och informationstekniksystem som tillhandahålls av Lear ska endast användas i syfte att bedriva företagets lagliga verksamhet. Dokument ska alltid behållas eller förstöras i enlighet med företagets Record Management Policy (Policyn för Dokumentationshantering). Register som har att göra med en befintlig dispyt eller undersökning får inte under några omständigheter förstöras, såvida inte den juridiska avdelningen har beviljat det. Vi ansvarar tillsammans för att företagets dokument hålls uppdaterade och förblir korrekta. Falsk eller vilseledande information ska aldrig lämnas till någon avdelning. Om en anställd misstänker en oegentlighet beträffande bokföring eller revision, som t.ex. felaktig, falsk eller vilseledande information, ska den anställde omedelbart rapportera detta i enlighet med företagets Complaint Reporting Policy (Policyn för Rapportering av Klagomål). 17

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Uppförandekoden Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices UPPRÄTTHÅL- LANDE AV VÅR STANDARD Vi räknar med att du hjälper företaget genom att känna ditt ansvar i enlighet med vår standard och informerar oss när hjälp behövs.

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: Konsekvent höga krav på agerandet är av största vikt för att vi ska uppfylla och överträffa förväntningarna

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer