Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning"

Transkript

1 Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003

2 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla våra anställda får bibehålla högsta nivån av integritet när de handlar med och för MRV, vilket även inbegriper när de handlar med kunder, affärspartners, anställda och investerare. Vår kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning inkorporerar regler beträffande individuellt ansvar och ansvar gentemot kollegor, liksom ansvar gentemot våra anställda, kunder, aktieägare, allmänheten och andra intressenter, och inbegriper: - Främja ärligt och etiskt uppträdande i befintliga eller synbara intressekonflikter mellan personliga och professionella förhållanden, - Främja fullständig, rättvis, exakt, tidslämplig och begriplig information om innehållet i de månadsrapporter som MRV ska arkivera, - Främja efterlevnad av tillämpningsbara statsregler och förordningar, - Tillhandahålla ledning för direktörer, chefer och anställda för att hjälpa dem känna igen och hantera etiska angelägenheter, - Tillhandahålla mekanismer för rapportering av oetiskt uppträdande - Hjälpa till att gynna en företagskultur med ärlighet och ansvar. Vi kommer att förvänta oss att samtliga av våra direktörer, chefer och anställda vid alla tillfällen håller sig till principerna i denna kodex. Om en anställd bryter mot denna kodex leder det till disciplinära åtgärder och risk för lagliga åtgärder. STANDARDER FÖR AFFÄRSMÄSSIGT UPPTRÄDANDE Dessa standarder relaterar till de vardagliga uppföranden som är synnerligen viktiga för våra affärer och för att bevara MRVs anseende och rykte. Att hålla sig till dessa stadgar är väsentligt för vår succé och inger förtroende och tillit från våra anställda, kunder, aktieägare, allmänheten och andra intressenter. Integritet är, och måste fortsätta att vara, grunden för alla våra företagsmässiga förhållanden. Varje anställd och direktör förväntas använda sig av högst standard vad gäller ärlighet, precision och integritet vid alla tillfällen. Alla är en del av företagsteamet och var och en av oss förtjänar att bli behandlad med värdighet och respekt. Dessutom, är alla anställda ansvariga för sitt eget uppträdande. Ingen har auktoritet att göra så att en annan anställd strider mot kodex för affärsmässigt uppträdande, så som det tillämpas personligen till den anställde eller chefen och till dem som råder under honom eller henne, och eventuella försök att direkt eller på annat vis förmå någon annan att begå överträdelse är oacceptabla.

3 Sida 2 av 9 Senast reviderat: december 2003 Chefer, är i synnerhet, ett exempel för andra anställda och är ofta ansvariga för att styra andras ageranden. Vi kräver att alla anställda, inklusive chefer, känner till och förstår kodex för affärsmässigt uppträdande, så som den tillämpas personligen till den anställde eller chefen och till dem som råder under honom eller henne. Vi är övertygade om att den grundläggande principen som utmärker det sätt vi arbetar på inom MRV är gott omdöme. Förståelse av våra lagliga och etiska parametrar förstärker den bedömningen. Vi har ansvar att ständigt vara uppmärksamma på alla juridiska gränser och samstämmer med samtliga tillämpningsbara lagar och förordningar i samtliga av våra handlingar världen över. Vi har samma förpliktelser till de grupper som vi gör affärer inom som till de kunder som vi gör affärer med. För alla inom MRV, betyder detta lagen och göra vad som är rätt etiskt sätt även när lagen inte specificerar det Denna kodex skildrar i stora drag de principer för juridiskt och etiskt riktigt affärsmässigt uppträdande, som vi har bejakat. Det är inte en komplett lista över juridiska och etiska frågor som en anställd kan tänkas komma i kontakt med i sitt arbete, och där måste denna kodex tillämpas genom att använda sunt förnuft och gott omdöme. Dessutom, utgör lokala nationella lagar under vissa omständigheter krav som skiljer sig från denna kodex. Anställda världen över förväntas hålla sig till samtliga lokala nationella lagar som gäller i de områden där de arbetar för MRV och vår policy för affärsmässigt uppträdande. Då och då kan vi bortse från vissa av dessa standarder. Eventuella undantag från dessa standarder för operativa chefer eller direktörer kan endast göras av styrelsen eller den styrelsekommitté som tilldelats ett sådant ansvar och måste snarast uteslutas i enlighet med tillämpningsbar lag. ETISK AFFÄRSMÄSSIG PRAXIS Vi försöker inte hitta konkurrensmässiga fördelar genom illegal eller oetisk affärsmässig praxis. Varje anställd och direktör ska sträva efter att förhandla på ett rättvist sätt med våra kunder, tjänsteleverantörer, leverantörer, konkurrenter, kunder, och andra anställda och direktörer. Ingen anställd eller direktör ska skaffa sig fördelar på någons bekostnad genom manipulering, döljande, utnyttjande av konfidentiell information, felaktig bild av relevanta fakta, eller annan orättvis förhandlingspraxis. INTRESSEKONFLIKTER Anställda förväntas, under den tid de är anställda på MRV, utföra eller medverka i affärsbeslut och ageranden i enlighet med vad som är bäst för företaget i helhets, och inte i enlighet med personliga förhållanden eller vinster. Intressekonflikter kan stå i vägen för anställdas affärsmässiga etik. Anställda förväntas tillämpa gott omdöme för att undvika intressekonflikter som skulle kunna påverka MRV eller dess affärsverksamhet negativt. Anställda och direktörer ska undvika situationer där deras personliga intressen, investeringar eller anknytningar skulle strida mot deras möjlighet att utöva gott omdöme för oss eller strider mot eller står i motsats mot våra intressen. Intressekonflikter kan uppstå direkt med anställda, direktörer eller genom familjemedlemmar. Intressekonflikter inträffar också när en anställd eller direktör, eller en familjemedlem till honom eller henne, får orättmätiga personliga fördelar som på grund av hans eller hennes ställning hos oss. Anställda och direktörer förväntas undvika situationer som kan involvera olämpliga eller orättmätiga intressekonflikter som berör dem personligen eller berör andra anställda eller de som vi gör affärer med. Sida 3 av 9 Senast reviderad: december 2003

4 Företagsmässiga tillfällen. Anställda och direktörer är skyldiga oss att befrämja våra legitima affärsintressen när de får möjligheten till att göra så. Anställda och direktörer är förbjudna att ta själva dra fördel av (eller ge till tredjeman) en affärsmöjlighet som upptäckts genom användning av företagets egendom eller information eller sin ställning inom företaget, såvida vi inte redan har blivit erbjudna möjligheten och en lämpig medlem av ledningen eller en direktör redan har tackat nej till tillfället på företagets vägnar, skriftligt. Mer generellt sett, är det förbjudet för anställda och direktörer att använda företagsegendom, information eller ställning inom företaget för personlig vinst eller för att konkurrera med företaget. Ibland är det svårt att se gränsen mellan vinst för den anställde eller direktören och vinst för oss, och ibland kan bägge sorterna av vinst härstamma från vissa aktiviteter. Det enda försiktiga tillvägagångssättet för anställda och direktörer är att försäkra sig om att en lämplig medlem av ledningen godkänner, före, all användning av företagsegendom eller tjänster som inte endast är till för företagets vinst. Orättmätig påverkan Presenter och underhållning. Anställda och direktörer får inte erbjuda, ge, fråga efter eller ta emot mutor, pengar under bordet, olagliga politiska bidrag eller andra orättmatiga betalningar, och vi har inget överseende med någon sådan typ av aktivitet bland våra anställda. Ingen anställd eller direktör ska acceptera, från någon organisation eller individ som har eller vill ha ett affärsmässigt förhållande med oss, någon present eller gratifikation av betydelsefullt värde eller överdriven eller extravagant underhållning eller andra liknande gratifikationer. När de tillämpar dessa riktlinjer, måste anställda och direktörer använda sitt förnuft och goda omdöme för att undvika att orättmätigheter inträffar. Medlemskap i styrelser. Vi uppmuntrar våra anställda att inta ledande roller i företagsstyrelser. Anställda som önskar delta måste erhålla ett skriftligt godkännande först från vår vd. KONFIDENTIELL OCH UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD INFORMATION Att skydda vår konfidentiella och upphovsrättsskyddade information är av yttersta vikt för vår succé. Ingen anställd eller direktör ska avslöja eller sprida ut någon sådan information, såvida det inte krävs i de normala procedurerna för utförandet av de vardagliga ansvaren och då endast med lämplig medlem i styrelsens vetskap och godkännande eller såvida personen i fråga har juridiskt mandat. Konfidentiell och upphovsrättsskyddad information inkluderar, bland annat, all inofficiell information som rör företaget, vilket inbegriper våra affärer, produkter, finansiella prestanda, resultat eller utsikter, och all inofficiell information som tredjeman gett med förväntningar om att informationen hålls konfidentiell och endast används för de affärssyftena som den tillhandahölls för. Varje anställd måste underteckna en överenskommelse om konfidentialitet och sekretess, där han eller hon lovar att inte sprida ut konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information eller material från företaget utanför företaget; och dessutom, bekräftar att idéer, uppfinningar, produkter och procedurer som utvecklats under den tid han eller hon jobbar för oss är helt och hållet vår egendom. SÄRSKILDA ETISKA SKYLDIGHETER FÖR ANSTÄLLDA MED ANSVAR INOM FINANSIELL RAPPORTERING Som ett statligt företag är det av yttersta vikt att de uppgifter som arkiveras om MRV hos säkerhetsoch utbyteskommissionen är exakta och aktuella. Beroende på deras ställning inom MRV, kan anställda bli tillkallade för att ge information för att försäkra att våra offentliga rapporter är fullständiga, rättvisa och begripliga. Vi förväntar oss att vår personal tar detta ansvar på största allvar och ger snabba och korrekta svar på frågor angående våra krav på offentliga kungörelser. Sida 4 av 9 Senast reviderad: december 2003

5 Vårt företags ekonomiavdelning har ett särskilt ansvar när det gäller att främja för integritet genom organisationen, med ansvar till intressenter både inom och utanför MRV. Vår vd och personalen på företagets ekonomiavdelning har en särskild roll både i att hålla sig själva till dessa principer och även att försäkra att det förhållandet finns över hela företaget i en helhet som försäkrar rättvis och aktuell rapportering angående MRVs finansiella resultat och ställning. På grund av denna särskilda roll, är vdn och alla medlemmar på företagets ekonomiavdelning bundna till följande kodex om etik för ekonomiansvariga, och genom att acceptera kodex för affärsmässigt uppträdande, bekräftar var och en att han eller hon kommer att: - Agera med ärlighet och integritet, undvika befintliga eller synbara intressekonflikter i personliga och professionella förhållanden. - Tillhandahålla information som är exakt, fullständig, objektiv, relevant, aktuell och begripliga avslöjanden av rapporter och dokument som MRV arkiverar, eller ger till statliga institutioner eller andra statliga kommunikéer. - Rätta sig efter regler och förordningar från federala, statliga, regionala eller lokala myndigheter och andra lämpliga privata och offentliga tillsynsorganisationer. - Agera i god tro, med ansvar, omsorgsfullhet, kompetens och flitighet, utan att ge en felaktig bild av betydelsefulla fakta eller låta sitt eget omdöme underkastas. - Respektera den konfidentiella aspekten av information som erhållits under sitt arbete bortsett från när man har tillåtelse eller är juridiskt tvungen att avslöja. Konfidentiell information som erhållits under arbetets gång ska inte användas för personlig vinst. - Att dela med sig av sitt kunnande och underhålla kunnigheter är viktigt och relevant för intressenternas behov. - Proaktivt främja och vara ett exempel på etiskt uppförande som en ansvarsfull partner bland kollegor, i arbetsmiljön och inom gruppen. - Uppnå ansvarsfull användning och kontroll över alla tillgångar och resurser som används eller ges tillit till. - Snabbt rapportera till lämplig medlem i ledningen och/eller ordföranden av styrelsen för ekonomisk granskning allt eventuellt uppträdande som individen tror kan innebära en överträdelse av lagen eller den affärsmässiga etiken eller någon annan bestämmelse i kodex för affärsmässigt uppträdande, och detta inbegriper alla eventuella transaktioner eller förhållanden som skäligen skulle kunna göra att en sådan konflikt inträffar. Överträdelser av kodex över etik för ekonomiansvariga, och dessa inbegriper brist på rapportering av möjliga överträdelser som andra gjort, vill ses som ett allvarligt disciplinärt ärende och kan ge upphov till handling i förhållande till anställningen, såsom uppsägning. Det är emot vår policy att vidta åtgärder mot en anställd för god tro när han eller hon rapporter om överträdelser mot denna kodex. Sida 5 av 9 Senast reviderad: december 2003

6 PROCEDURER FÖR RAPPORTERING OCH ÖVERENSSTÄMMELSE En anställd eller direktör, som vet eller tror att någon annan anställd eller representant för företaget har vidtagit eller vidtager i anknytning till företaget uppträdande som överträder tillämplig lag eller dessa standarder, ska rapportera sådan information till vår vd eller annan lämplig medlem i ledningen. Du kan rapportera sådant uppträdande öppet eller anonymt utan rädsla för vedergällning. Vi kommer inte att disciplinera, diskriminera eller vedergälla den anställde som rapporterade sådant uppträdande, såvida det avgörs att rapporteringen gjordes med vetskap om att den var falsk, eller den som samarbetar i någon utredning eller förfrågning om sådant uppträdande. Om vår ekonomichef erhåller information angående en påstådd överträdelse av dessa standarder, ska han eller hon, så som det är lämpligt, (a) utvärdera sådan information, (b) om den påstådda överträdelsen involverar en operativ chef eller en direktör, informera ledningsstyrelsen om den påstådda överträdelsen, (c) avgöra om det är nödvändigt att utföra en informell utfrågning eller en formell utredning och, om så är fallet, börja med en sådan utfrågning eller utredning och (d) om den påstådda överträdelsen involverar en operativ chef eller direktör, rapportera resultat från förfrågning eller utredning, tillsammans med en rekommendation om åtgärd, till ledningsstyrelsen för agerande. Anställda, chefer och direktörer förväntas samarbeta fullständigt i alla eventuella förfrågningar eller utredningar gjorda av oss angående en påstådd överträdelse av dessa standarder. Brist på samarbete i någon sådan utfrågning eller utredning kan resultera i disciplinär handling, upp till och inklusive uppsägning. I den händelse den påstådda överträdelsen skulle involvera några andra personer än en operativ chef eller direktör, ska vår ekonomichef avgöra om överträdelserna av dessa standarder har inträffat och, i så fall, ska avgöra vilka disciplinära åtgärder som ska vidtas mot en sådan person. I den händelse den påstådda överträdelsen involverar en operativ chef eller en direktör, ska ledningsstyrelsen avgöra om en överträdelse av dessa standarder har inträffat och, om så är fallet, ska avgöra vilka disciplinära åtgärder som ska vidtas mot en sådan operativ chef eller direktör. Brist på efterlevnad av de standarder som presenterats kommer att resultera i disciplinära följder som inbegriper, men inte är begränsade till, tillrättavisningar, varningar, övervakning eller avsägning från anställning utan betalning, degraderingar, löneminskningar, uppsägning och restitution. Vissa överträdelser av dessa standarder kan kräva att vi hänvisar ärendet till lämplig statlig eller tillsynsmyndighet för utredning eller åklaga. Dessutom kommer den överordnade som styr eller godkänner något som helst uppförande som överträder dessa standarder, eller som har vetskap av sådant uppträdande och inte omedelbart rapporterar om det, också att underkastas disciplinära åtgärder, upp till och inklusive uppsägning. BOKFÖRINGSKLAGOMÅL Vår policy är att hålla oss till alla i företaget tillämpningsbara regler för ekonomisk rapportering och bokföring. En anställd eller direktör som är oroad eller har klagomål angående ifrågasatt bokföring eller kontrollpraxis kan konfidentiellt och anonymt anmäla sådan oro eller sådana klagomål skriftligt till styrelseledningens granskningskomitté, som, i enlighet med sina förpliktelser under tillämpningsbar lag, regler och juridiska procedurer kommer att behandla sådana anmälningar konfidentiellt. Sådana anmälningar kan adresseras till ordförande av granskningskommitén genom vår interna Whistleblower hotline. Ordföranden för granskningskommitén kommer att utvärdera grunderna till eventuell oro eller klagomål som han eller hon erhållit och godkänna uppföljningsaktioner, om några görs, som bedöms nödvändiga eller lämpliga för att möta skälet till oron eller klagomålet. Vi kommer inte att disciplinera, diskriminera eller vidta motåtgärder mot en anställd som rapporter ett klagomål eller en oro, såvida det fastställs att rapporteringen gjorde med vetskap om att den var falsk. Sida 6 av 9 Senast reviderad:december 2003

7 LAGAR, REGLER OCH RELATERADE STATLIGA AKTIVITETER Som ett internationellt företag baserat i USA, lyder MRV under lagar och regler i både USA och utomlands. Överträdelser av statliga lagar och regler är både oetiskt och utgör en betydande risk för oss i form av böter, straff och förstört rykte. Vi förväntar oss att varje anställd kommer att hålla sig till tillämpningsbara lagar, regler och företagspolicy. Särskilda områden inom vilka anställda förväntas rätta sig efter dessa inkluderar: - Antitrust - Insider Trading - Foreign Corrupt Practices Act (lagen om korrupt beteende i utlandet) - Användning av tredjemans copyrightskyddade material - Export, återexport och överföringspolicy - Överensstämmelse med lagar för tullen vid internationella leveranser - Sekretess ANTITRUST USA:s ekonomi, och den i de flesta länder i vilka vi gör affärer, är baserad på principen för en marknad med fri konkurrens. För att försäkra sig om att den här principen utövas på marknaden, har de flesta länderna lagar som förbjuder viss affärspraxis som kan förhindra effektiv konkurrens. Antitrust-lagar är breda och täcker långt. De berör och påverkar nästan alla aspekter av våra handlingar. Vi anammar fullständigt samtliga antitrust-lagar och undviker uppföranden som kan se ut som om de kan bli ifrågasatta under dessa lagar. Varje anställd ska tänka på detta när han eller hon utför sitt jobb, eftersom straffen för överträdelse kan bli ganska allvarliga, både för MRV och för individen. Vare sig det kallas antitrust, konkurrens eller lagar för fri handel, så har reglerna utformats för att hålla marknaden blomstrande och konkurrenskraftig. INSIDER HANDEL Om en anställd har material, ej officiell information som är relaterad till MRV eller till våra affärer, så är det MRVs policy att den anställde, den anställdes familjemedlemmar och eventuella personer som den anställde eller dennes familjemedlemmar har kontroll över, kan inte köpa eller sälja värdepapper från MRV eller engagera eller genom annan handling dra nytta av eller ge vidare till andra den informationen. Denna policy är även tillämpningsbar för handel av värdepapper för vilket annat företag som helst, och detta inkluderar våra kunder, leverantörer, återförsäljare eller andra affärspartners, om anställda har material, ej officiell information om det företaget som den anställde fick tack vare sin ställning på MRV. Överföringar kan bli nödvändiga och berättigade av oberoende skäl, inklusive akuta utlägg och överföringar som planerats innan den anställde kände till informationen, är inga undantag. Även om det som ser ut som en orättmätig överförig måste undvikas för att förhindra eventuella följder för MRV eller den individuelle förhandlaren. Sida 7 av 9 Senast reviderat: december 2003

8 Bortsett från plikten att avstå från handel medan man har information, ej officiell information, så är det även förbjudet för anställda att ge tips till andra. Konceptet för olagligt givande av tips inbegriper at ge information till vänner eller familjemedlemmar under förhållanden som antyder om att anställda försökte hjälpa dem att göra en vinst eller undvika en förlust. Bortsett från att det anses som en form av insider Trading, givetvis, så är det också ett allvarligt brott mot företagskonfidentialitet att ge tips. Mer utförliga regler som styr handel av MRVs värdepapper av anställda och direktörer är fastställda i MRV Communications Insider Trading Policy. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (lagen om korrupt beteende i utlandet) Vi kräver att alla våra anställda, agenter, distributörer och återförsäljare lyder fullständigt under lagen för korrupt beteende i utlandet ( FCPA ). FCPAs bestämmelser mot mutning och korrupt betalning gör alla eventuella korrupta erbjudanden illegala, såsom betalningar, löften om betalning eller tillåtelser att betala med pengar, present eller vad som helst av värde till en utländsk representant för en myndighet, eller vilket utländskt politiskt parti som helst, kandidat eller officiell, med syftet: - Att påverka något agerande eller brist på agerande, av den utländska regeringens eller myndighetens officiella kapacitet - Förmå den utländska myndigheten eller det utländska partiet att använda sitt inflytande för att påverka ett beslut som en utländska regering eller myndighet tagit, för att få eller uppehålla affärer för någon, eller direkta affärer för någon. Betalningar, erbjudanden, löften eller godkännanden att betala en annan person, i USA, eller utländsk, är likaså förbjudna om pengar eller present kommer att erbjudas, ges eller utlovas till en utländsk myndighet eller ett utländskt politiskt parti eller en kandidat för vilket som av de legala syften som beskrivits ovan. Alla anställda på MRV, vare sig de befinner sig i USA eller utomlands, är ansvariga för utförande av och procedurer för att försäkra sig om att FCPA efterlevs. Alla chefer och överordnande personal förväntas vaka över ständig efterlevnad av FCPA för att försäkra om högsta moraliska, etiska och professionella standarder inom MRV. ANVÄNDANDE AV TREDJEMANS COPYRIGHTSKYDDADE MATERIAL Anställda kan ibland behöva använda tredjemans copyrightskyddade material för att utföra sina jobb. Innan sådant tredjemans material kan användas, måste tillämplig tillåtelse från den som äger copyrighten erhållas, bortsett från för material som vi äger copyrighten till. Behovet för en sådan tillåtelse kan finnas vare sig slutprodukten som innehåller tredjemans material är för personligt användande, för MRV internt eller annan användning. Det är vår policy och det kan vara olagligt för någon anställd att kopiera, reproducera, scanna, göra en digital kopia av, sända ut eller förändra tredjemans copyright material när han eller hon utvecklar MRV produkter, reklammaterial eller skriftlig dokumentation (såsom manualer, presentationer osv.), såvida skriftligt tillstånd från den som äger copyrighten har erhållits före det föreslagna användandet. Orättmätig användning kan göra att både MRV och de involverade individerna ställs till rätta för copyright överträdelse. Det är emot vår policy att anställda använder våra inrättningar för ändamål som att göra eller distribuera otillåtna kopior av tredjemans copyright material för personlig användning eller användning av andra. Sida 8 av 9 Senast reviderad: december 2003

9 EXPORT, ÅTEREXPORT OCH ÖVERFÖRINGSPOLICY Design, utveckling och produktionsteknologi. Export av design, utveckling och produktteknologi beror under nationell säkerhet, utländsk policy och anti-terrorism lagar och regler. Anställda måste erhålla skriftligt tillstånd från vdn eller företagets efterlevnadschef innan designen, utvecklingen eller produktionsteknologin tillhandahålles till nationella eller länder som inte har ratificerat globala förhandlingar för att inte sprida vapen. Sekretessavtal utgör inte skriftliga tillstånd för att överföra design, utveckling eller produktionsteknologi. Teknologi som har gjorts tillgänglig officiellt, med undantag from kryptografi, kan exporteras till samtliga utländska medborgare och länder bortsett från de som lyder under embargo eller är sanktionerade av USA. Produkter och teknologi. Under inga omständigheter får anställda eller agenter engagera sig i marketing, service eller tjänster av produkter eller teknologi till länder som lyder under embargo eller är sanktionerade utan skriftligt tillstånd från vdn eller företagets efterlevandschef. Rapportering av överträdelse eller misstänkta aktiviteter. Anställda ska kontakta vdn eller företagets efterlevnadschef om de vet eller har anledning att tro att någon (t.ex. partners, användare, anställda osv.) har eller tänker överträda amerikansk eller lokala länders lagar eller regler. ÖVERENSSTÄMMELSE MED LAGAR FÖR TULLEN VID INTERNATIONELLA LEVERANSER Vår policy är att fullständigt lyda under tullens lagar, regler och policy i alla de länder där vi gör affärer. Exakt information om tull och leveransdokument krävs för alla internationella leveranser. Anställda ska inte sätta igång leverans av dokument utöver godkända automatiska leveranssystem eller ej framskaffande leveransverktyg. SEKRETESS Vi har etablerat riktlinjer för intag, användning och avslöjande av personliga uppgifter. Alla våra handlingar, aktiviteter och funktioner som samlar in, använder, tar emot eller distribuerar personliga uppgifter måste lyda under den här policyn. Dessutom är alla elektroniska och fysiska tillgångar, vare sig de är ägda eller hyrs av MRV, och meddelanden, uppgifter, programvaror och annan information som förvaras eller överförs på dem, MRVs egendom nu och förblir det för alltid, och MRV förbehåller sig rätten att granska dessa uppgifter. Sida 9 av 9 Senast reviderad: december 2003

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg för

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Innehållsförteckning 1. Inledning till antikorruption 4 2. Sammanfattning 7 3. Grundläggande krav 8 4. Förväntat beteende 8 4.1 Viktiga principer 8 4.2 Definitionen

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD

XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD Xerium Technologies, Inc. Företagets affärsetik och uppförandekod Allmän policy Det är policy för Xerium Technologies och dess dotterbolag

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Policy mot korruption. Your ambition. Our passion.

Policy mot korruption. Your ambition. Our passion. Policy mot korruption Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Etiska regler...3 3. Etiska kommittén...3 4. Riskanalys, uppföljning, ansvar och rapportering...3 4.1. Riskanalys

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB Författare: Stefan Sjödin Datum: 2002-05-12 Granskare: Jan Blomqvist Granskningsdatum: 2002-05-14 Adress: Azenna Advox AB Esplanaden

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Ellevio Uppförandekod

Ellevio Uppförandekod Ellevio Uppförandekod 1 Innehåll 1. VD har ordet sid 4 2. Vad styr vårt uppförande? sid 6 3. Vi behandlar varandra väl sid 10 4. Affärsetik sid 12 5. Att skydda företagets tillgångar sid 14 6. Kommunikation

Läs mer