Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning"

Transkript

1 Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003

2 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla våra anställda får bibehålla högsta nivån av integritet när de handlar med och för MRV, vilket även inbegriper när de handlar med kunder, affärspartners, anställda och investerare. Vår kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning inkorporerar regler beträffande individuellt ansvar och ansvar gentemot kollegor, liksom ansvar gentemot våra anställda, kunder, aktieägare, allmänheten och andra intressenter, och inbegriper: - Främja ärligt och etiskt uppträdande i befintliga eller synbara intressekonflikter mellan personliga och professionella förhållanden, - Främja fullständig, rättvis, exakt, tidslämplig och begriplig information om innehållet i de månadsrapporter som MRV ska arkivera, - Främja efterlevnad av tillämpningsbara statsregler och förordningar, - Tillhandahålla ledning för direktörer, chefer och anställda för att hjälpa dem känna igen och hantera etiska angelägenheter, - Tillhandahålla mekanismer för rapportering av oetiskt uppträdande - Hjälpa till att gynna en företagskultur med ärlighet och ansvar. Vi kommer att förvänta oss att samtliga av våra direktörer, chefer och anställda vid alla tillfällen håller sig till principerna i denna kodex. Om en anställd bryter mot denna kodex leder det till disciplinära åtgärder och risk för lagliga åtgärder. STANDARDER FÖR AFFÄRSMÄSSIGT UPPTRÄDANDE Dessa standarder relaterar till de vardagliga uppföranden som är synnerligen viktiga för våra affärer och för att bevara MRVs anseende och rykte. Att hålla sig till dessa stadgar är väsentligt för vår succé och inger förtroende och tillit från våra anställda, kunder, aktieägare, allmänheten och andra intressenter. Integritet är, och måste fortsätta att vara, grunden för alla våra företagsmässiga förhållanden. Varje anställd och direktör förväntas använda sig av högst standard vad gäller ärlighet, precision och integritet vid alla tillfällen. Alla är en del av företagsteamet och var och en av oss förtjänar att bli behandlad med värdighet och respekt. Dessutom, är alla anställda ansvariga för sitt eget uppträdande. Ingen har auktoritet att göra så att en annan anställd strider mot kodex för affärsmässigt uppträdande, så som det tillämpas personligen till den anställde eller chefen och till dem som råder under honom eller henne, och eventuella försök att direkt eller på annat vis förmå någon annan att begå överträdelse är oacceptabla.

3 Sida 2 av 9 Senast reviderat: december 2003 Chefer, är i synnerhet, ett exempel för andra anställda och är ofta ansvariga för att styra andras ageranden. Vi kräver att alla anställda, inklusive chefer, känner till och förstår kodex för affärsmässigt uppträdande, så som den tillämpas personligen till den anställde eller chefen och till dem som råder under honom eller henne. Vi är övertygade om att den grundläggande principen som utmärker det sätt vi arbetar på inom MRV är gott omdöme. Förståelse av våra lagliga och etiska parametrar förstärker den bedömningen. Vi har ansvar att ständigt vara uppmärksamma på alla juridiska gränser och samstämmer med samtliga tillämpningsbara lagar och förordningar i samtliga av våra handlingar världen över. Vi har samma förpliktelser till de grupper som vi gör affärer inom som till de kunder som vi gör affärer med. För alla inom MRV, betyder detta lagen och göra vad som är rätt etiskt sätt även när lagen inte specificerar det Denna kodex skildrar i stora drag de principer för juridiskt och etiskt riktigt affärsmässigt uppträdande, som vi har bejakat. Det är inte en komplett lista över juridiska och etiska frågor som en anställd kan tänkas komma i kontakt med i sitt arbete, och där måste denna kodex tillämpas genom att använda sunt förnuft och gott omdöme. Dessutom, utgör lokala nationella lagar under vissa omständigheter krav som skiljer sig från denna kodex. Anställda världen över förväntas hålla sig till samtliga lokala nationella lagar som gäller i de områden där de arbetar för MRV och vår policy för affärsmässigt uppträdande. Då och då kan vi bortse från vissa av dessa standarder. Eventuella undantag från dessa standarder för operativa chefer eller direktörer kan endast göras av styrelsen eller den styrelsekommitté som tilldelats ett sådant ansvar och måste snarast uteslutas i enlighet med tillämpningsbar lag. ETISK AFFÄRSMÄSSIG PRAXIS Vi försöker inte hitta konkurrensmässiga fördelar genom illegal eller oetisk affärsmässig praxis. Varje anställd och direktör ska sträva efter att förhandla på ett rättvist sätt med våra kunder, tjänsteleverantörer, leverantörer, konkurrenter, kunder, och andra anställda och direktörer. Ingen anställd eller direktör ska skaffa sig fördelar på någons bekostnad genom manipulering, döljande, utnyttjande av konfidentiell information, felaktig bild av relevanta fakta, eller annan orättvis förhandlingspraxis. INTRESSEKONFLIKTER Anställda förväntas, under den tid de är anställda på MRV, utföra eller medverka i affärsbeslut och ageranden i enlighet med vad som är bäst för företaget i helhets, och inte i enlighet med personliga förhållanden eller vinster. Intressekonflikter kan stå i vägen för anställdas affärsmässiga etik. Anställda förväntas tillämpa gott omdöme för att undvika intressekonflikter som skulle kunna påverka MRV eller dess affärsverksamhet negativt. Anställda och direktörer ska undvika situationer där deras personliga intressen, investeringar eller anknytningar skulle strida mot deras möjlighet att utöva gott omdöme för oss eller strider mot eller står i motsats mot våra intressen. Intressekonflikter kan uppstå direkt med anställda, direktörer eller genom familjemedlemmar. Intressekonflikter inträffar också när en anställd eller direktör, eller en familjemedlem till honom eller henne, får orättmätiga personliga fördelar som på grund av hans eller hennes ställning hos oss. Anställda och direktörer förväntas undvika situationer som kan involvera olämpliga eller orättmätiga intressekonflikter som berör dem personligen eller berör andra anställda eller de som vi gör affärer med. Sida 3 av 9 Senast reviderad: december 2003

4 Företagsmässiga tillfällen. Anställda och direktörer är skyldiga oss att befrämja våra legitima affärsintressen när de får möjligheten till att göra så. Anställda och direktörer är förbjudna att ta själva dra fördel av (eller ge till tredjeman) en affärsmöjlighet som upptäckts genom användning av företagets egendom eller information eller sin ställning inom företaget, såvida vi inte redan har blivit erbjudna möjligheten och en lämpig medlem av ledningen eller en direktör redan har tackat nej till tillfället på företagets vägnar, skriftligt. Mer generellt sett, är det förbjudet för anställda och direktörer att använda företagsegendom, information eller ställning inom företaget för personlig vinst eller för att konkurrera med företaget. Ibland är det svårt att se gränsen mellan vinst för den anställde eller direktören och vinst för oss, och ibland kan bägge sorterna av vinst härstamma från vissa aktiviteter. Det enda försiktiga tillvägagångssättet för anställda och direktörer är att försäkra sig om att en lämplig medlem av ledningen godkänner, före, all användning av företagsegendom eller tjänster som inte endast är till för företagets vinst. Orättmätig påverkan Presenter och underhållning. Anställda och direktörer får inte erbjuda, ge, fråga efter eller ta emot mutor, pengar under bordet, olagliga politiska bidrag eller andra orättmatiga betalningar, och vi har inget överseende med någon sådan typ av aktivitet bland våra anställda. Ingen anställd eller direktör ska acceptera, från någon organisation eller individ som har eller vill ha ett affärsmässigt förhållande med oss, någon present eller gratifikation av betydelsefullt värde eller överdriven eller extravagant underhållning eller andra liknande gratifikationer. När de tillämpar dessa riktlinjer, måste anställda och direktörer använda sitt förnuft och goda omdöme för att undvika att orättmätigheter inträffar. Medlemskap i styrelser. Vi uppmuntrar våra anställda att inta ledande roller i företagsstyrelser. Anställda som önskar delta måste erhålla ett skriftligt godkännande först från vår vd. KONFIDENTIELL OCH UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD INFORMATION Att skydda vår konfidentiella och upphovsrättsskyddade information är av yttersta vikt för vår succé. Ingen anställd eller direktör ska avslöja eller sprida ut någon sådan information, såvida det inte krävs i de normala procedurerna för utförandet av de vardagliga ansvaren och då endast med lämplig medlem i styrelsens vetskap och godkännande eller såvida personen i fråga har juridiskt mandat. Konfidentiell och upphovsrättsskyddad information inkluderar, bland annat, all inofficiell information som rör företaget, vilket inbegriper våra affärer, produkter, finansiella prestanda, resultat eller utsikter, och all inofficiell information som tredjeman gett med förväntningar om att informationen hålls konfidentiell och endast används för de affärssyftena som den tillhandahölls för. Varje anställd måste underteckna en överenskommelse om konfidentialitet och sekretess, där han eller hon lovar att inte sprida ut konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information eller material från företaget utanför företaget; och dessutom, bekräftar att idéer, uppfinningar, produkter och procedurer som utvecklats under den tid han eller hon jobbar för oss är helt och hållet vår egendom. SÄRSKILDA ETISKA SKYLDIGHETER FÖR ANSTÄLLDA MED ANSVAR INOM FINANSIELL RAPPORTERING Som ett statligt företag är det av yttersta vikt att de uppgifter som arkiveras om MRV hos säkerhetsoch utbyteskommissionen är exakta och aktuella. Beroende på deras ställning inom MRV, kan anställda bli tillkallade för att ge information för att försäkra att våra offentliga rapporter är fullständiga, rättvisa och begripliga. Vi förväntar oss att vår personal tar detta ansvar på största allvar och ger snabba och korrekta svar på frågor angående våra krav på offentliga kungörelser. Sida 4 av 9 Senast reviderad: december 2003

5 Vårt företags ekonomiavdelning har ett särskilt ansvar när det gäller att främja för integritet genom organisationen, med ansvar till intressenter både inom och utanför MRV. Vår vd och personalen på företagets ekonomiavdelning har en särskild roll både i att hålla sig själva till dessa principer och även att försäkra att det förhållandet finns över hela företaget i en helhet som försäkrar rättvis och aktuell rapportering angående MRVs finansiella resultat och ställning. På grund av denna särskilda roll, är vdn och alla medlemmar på företagets ekonomiavdelning bundna till följande kodex om etik för ekonomiansvariga, och genom att acceptera kodex för affärsmässigt uppträdande, bekräftar var och en att han eller hon kommer att: - Agera med ärlighet och integritet, undvika befintliga eller synbara intressekonflikter i personliga och professionella förhållanden. - Tillhandahålla information som är exakt, fullständig, objektiv, relevant, aktuell och begripliga avslöjanden av rapporter och dokument som MRV arkiverar, eller ger till statliga institutioner eller andra statliga kommunikéer. - Rätta sig efter regler och förordningar från federala, statliga, regionala eller lokala myndigheter och andra lämpliga privata och offentliga tillsynsorganisationer. - Agera i god tro, med ansvar, omsorgsfullhet, kompetens och flitighet, utan att ge en felaktig bild av betydelsefulla fakta eller låta sitt eget omdöme underkastas. - Respektera den konfidentiella aspekten av information som erhållits under sitt arbete bortsett från när man har tillåtelse eller är juridiskt tvungen att avslöja. Konfidentiell information som erhållits under arbetets gång ska inte användas för personlig vinst. - Att dela med sig av sitt kunnande och underhålla kunnigheter är viktigt och relevant för intressenternas behov. - Proaktivt främja och vara ett exempel på etiskt uppförande som en ansvarsfull partner bland kollegor, i arbetsmiljön och inom gruppen. - Uppnå ansvarsfull användning och kontroll över alla tillgångar och resurser som används eller ges tillit till. - Snabbt rapportera till lämplig medlem i ledningen och/eller ordföranden av styrelsen för ekonomisk granskning allt eventuellt uppträdande som individen tror kan innebära en överträdelse av lagen eller den affärsmässiga etiken eller någon annan bestämmelse i kodex för affärsmässigt uppträdande, och detta inbegriper alla eventuella transaktioner eller förhållanden som skäligen skulle kunna göra att en sådan konflikt inträffar. Överträdelser av kodex över etik för ekonomiansvariga, och dessa inbegriper brist på rapportering av möjliga överträdelser som andra gjort, vill ses som ett allvarligt disciplinärt ärende och kan ge upphov till handling i förhållande till anställningen, såsom uppsägning. Det är emot vår policy att vidta åtgärder mot en anställd för god tro när han eller hon rapporter om överträdelser mot denna kodex. Sida 5 av 9 Senast reviderad: december 2003

6 PROCEDURER FÖR RAPPORTERING OCH ÖVERENSSTÄMMELSE En anställd eller direktör, som vet eller tror att någon annan anställd eller representant för företaget har vidtagit eller vidtager i anknytning till företaget uppträdande som överträder tillämplig lag eller dessa standarder, ska rapportera sådan information till vår vd eller annan lämplig medlem i ledningen. Du kan rapportera sådant uppträdande öppet eller anonymt utan rädsla för vedergällning. Vi kommer inte att disciplinera, diskriminera eller vedergälla den anställde som rapporterade sådant uppträdande, såvida det avgörs att rapporteringen gjordes med vetskap om att den var falsk, eller den som samarbetar i någon utredning eller förfrågning om sådant uppträdande. Om vår ekonomichef erhåller information angående en påstådd överträdelse av dessa standarder, ska han eller hon, så som det är lämpligt, (a) utvärdera sådan information, (b) om den påstådda överträdelsen involverar en operativ chef eller en direktör, informera ledningsstyrelsen om den påstådda överträdelsen, (c) avgöra om det är nödvändigt att utföra en informell utfrågning eller en formell utredning och, om så är fallet, börja med en sådan utfrågning eller utredning och (d) om den påstådda överträdelsen involverar en operativ chef eller direktör, rapportera resultat från förfrågning eller utredning, tillsammans med en rekommendation om åtgärd, till ledningsstyrelsen för agerande. Anställda, chefer och direktörer förväntas samarbeta fullständigt i alla eventuella förfrågningar eller utredningar gjorda av oss angående en påstådd överträdelse av dessa standarder. Brist på samarbete i någon sådan utfrågning eller utredning kan resultera i disciplinär handling, upp till och inklusive uppsägning. I den händelse den påstådda överträdelsen skulle involvera några andra personer än en operativ chef eller direktör, ska vår ekonomichef avgöra om överträdelserna av dessa standarder har inträffat och, i så fall, ska avgöra vilka disciplinära åtgärder som ska vidtas mot en sådan person. I den händelse den påstådda överträdelsen involverar en operativ chef eller en direktör, ska ledningsstyrelsen avgöra om en överträdelse av dessa standarder har inträffat och, om så är fallet, ska avgöra vilka disciplinära åtgärder som ska vidtas mot en sådan operativ chef eller direktör. Brist på efterlevnad av de standarder som presenterats kommer att resultera i disciplinära följder som inbegriper, men inte är begränsade till, tillrättavisningar, varningar, övervakning eller avsägning från anställning utan betalning, degraderingar, löneminskningar, uppsägning och restitution. Vissa överträdelser av dessa standarder kan kräva att vi hänvisar ärendet till lämplig statlig eller tillsynsmyndighet för utredning eller åklaga. Dessutom kommer den överordnade som styr eller godkänner något som helst uppförande som överträder dessa standarder, eller som har vetskap av sådant uppträdande och inte omedelbart rapporterar om det, också att underkastas disciplinära åtgärder, upp till och inklusive uppsägning. BOKFÖRINGSKLAGOMÅL Vår policy är att hålla oss till alla i företaget tillämpningsbara regler för ekonomisk rapportering och bokföring. En anställd eller direktör som är oroad eller har klagomål angående ifrågasatt bokföring eller kontrollpraxis kan konfidentiellt och anonymt anmäla sådan oro eller sådana klagomål skriftligt till styrelseledningens granskningskomitté, som, i enlighet med sina förpliktelser under tillämpningsbar lag, regler och juridiska procedurer kommer att behandla sådana anmälningar konfidentiellt. Sådana anmälningar kan adresseras till ordförande av granskningskommitén genom vår interna Whistleblower hotline. Ordföranden för granskningskommitén kommer att utvärdera grunderna till eventuell oro eller klagomål som han eller hon erhållit och godkänna uppföljningsaktioner, om några görs, som bedöms nödvändiga eller lämpliga för att möta skälet till oron eller klagomålet. Vi kommer inte att disciplinera, diskriminera eller vidta motåtgärder mot en anställd som rapporter ett klagomål eller en oro, såvida det fastställs att rapporteringen gjorde med vetskap om att den var falsk. Sida 6 av 9 Senast reviderad:december 2003

7 LAGAR, REGLER OCH RELATERADE STATLIGA AKTIVITETER Som ett internationellt företag baserat i USA, lyder MRV under lagar och regler i både USA och utomlands. Överträdelser av statliga lagar och regler är både oetiskt och utgör en betydande risk för oss i form av böter, straff och förstört rykte. Vi förväntar oss att varje anställd kommer att hålla sig till tillämpningsbara lagar, regler och företagspolicy. Särskilda områden inom vilka anställda förväntas rätta sig efter dessa inkluderar: - Antitrust - Insider Trading - Foreign Corrupt Practices Act (lagen om korrupt beteende i utlandet) - Användning av tredjemans copyrightskyddade material - Export, återexport och överföringspolicy - Överensstämmelse med lagar för tullen vid internationella leveranser - Sekretess ANTITRUST USA:s ekonomi, och den i de flesta länder i vilka vi gör affärer, är baserad på principen för en marknad med fri konkurrens. För att försäkra sig om att den här principen utövas på marknaden, har de flesta länderna lagar som förbjuder viss affärspraxis som kan förhindra effektiv konkurrens. Antitrust-lagar är breda och täcker långt. De berör och påverkar nästan alla aspekter av våra handlingar. Vi anammar fullständigt samtliga antitrust-lagar och undviker uppföranden som kan se ut som om de kan bli ifrågasatta under dessa lagar. Varje anställd ska tänka på detta när han eller hon utför sitt jobb, eftersom straffen för överträdelse kan bli ganska allvarliga, både för MRV och för individen. Vare sig det kallas antitrust, konkurrens eller lagar för fri handel, så har reglerna utformats för att hålla marknaden blomstrande och konkurrenskraftig. INSIDER HANDEL Om en anställd har material, ej officiell information som är relaterad till MRV eller till våra affärer, så är det MRVs policy att den anställde, den anställdes familjemedlemmar och eventuella personer som den anställde eller dennes familjemedlemmar har kontroll över, kan inte köpa eller sälja värdepapper från MRV eller engagera eller genom annan handling dra nytta av eller ge vidare till andra den informationen. Denna policy är även tillämpningsbar för handel av värdepapper för vilket annat företag som helst, och detta inkluderar våra kunder, leverantörer, återförsäljare eller andra affärspartners, om anställda har material, ej officiell information om det företaget som den anställde fick tack vare sin ställning på MRV. Överföringar kan bli nödvändiga och berättigade av oberoende skäl, inklusive akuta utlägg och överföringar som planerats innan den anställde kände till informationen, är inga undantag. Även om det som ser ut som en orättmätig överförig måste undvikas för att förhindra eventuella följder för MRV eller den individuelle förhandlaren. Sida 7 av 9 Senast reviderat: december 2003

8 Bortsett från plikten att avstå från handel medan man har information, ej officiell information, så är det även förbjudet för anställda att ge tips till andra. Konceptet för olagligt givande av tips inbegriper at ge information till vänner eller familjemedlemmar under förhållanden som antyder om att anställda försökte hjälpa dem att göra en vinst eller undvika en förlust. Bortsett från att det anses som en form av insider Trading, givetvis, så är det också ett allvarligt brott mot företagskonfidentialitet att ge tips. Mer utförliga regler som styr handel av MRVs värdepapper av anställda och direktörer är fastställda i MRV Communications Insider Trading Policy. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (lagen om korrupt beteende i utlandet) Vi kräver att alla våra anställda, agenter, distributörer och återförsäljare lyder fullständigt under lagen för korrupt beteende i utlandet ( FCPA ). FCPAs bestämmelser mot mutning och korrupt betalning gör alla eventuella korrupta erbjudanden illegala, såsom betalningar, löften om betalning eller tillåtelser att betala med pengar, present eller vad som helst av värde till en utländsk representant för en myndighet, eller vilket utländskt politiskt parti som helst, kandidat eller officiell, med syftet: - Att påverka något agerande eller brist på agerande, av den utländska regeringens eller myndighetens officiella kapacitet - Förmå den utländska myndigheten eller det utländska partiet att använda sitt inflytande för att påverka ett beslut som en utländska regering eller myndighet tagit, för att få eller uppehålla affärer för någon, eller direkta affärer för någon. Betalningar, erbjudanden, löften eller godkännanden att betala en annan person, i USA, eller utländsk, är likaså förbjudna om pengar eller present kommer att erbjudas, ges eller utlovas till en utländsk myndighet eller ett utländskt politiskt parti eller en kandidat för vilket som av de legala syften som beskrivits ovan. Alla anställda på MRV, vare sig de befinner sig i USA eller utomlands, är ansvariga för utförande av och procedurer för att försäkra sig om att FCPA efterlevs. Alla chefer och överordnande personal förväntas vaka över ständig efterlevnad av FCPA för att försäkra om högsta moraliska, etiska och professionella standarder inom MRV. ANVÄNDANDE AV TREDJEMANS COPYRIGHTSKYDDADE MATERIAL Anställda kan ibland behöva använda tredjemans copyrightskyddade material för att utföra sina jobb. Innan sådant tredjemans material kan användas, måste tillämplig tillåtelse från den som äger copyrighten erhållas, bortsett från för material som vi äger copyrighten till. Behovet för en sådan tillåtelse kan finnas vare sig slutprodukten som innehåller tredjemans material är för personligt användande, för MRV internt eller annan användning. Det är vår policy och det kan vara olagligt för någon anställd att kopiera, reproducera, scanna, göra en digital kopia av, sända ut eller förändra tredjemans copyright material när han eller hon utvecklar MRV produkter, reklammaterial eller skriftlig dokumentation (såsom manualer, presentationer osv.), såvida skriftligt tillstånd från den som äger copyrighten har erhållits före det föreslagna användandet. Orättmätig användning kan göra att både MRV och de involverade individerna ställs till rätta för copyright överträdelse. Det är emot vår policy att anställda använder våra inrättningar för ändamål som att göra eller distribuera otillåtna kopior av tredjemans copyright material för personlig användning eller användning av andra. Sida 8 av 9 Senast reviderad: december 2003

9 EXPORT, ÅTEREXPORT OCH ÖVERFÖRINGSPOLICY Design, utveckling och produktionsteknologi. Export av design, utveckling och produktteknologi beror under nationell säkerhet, utländsk policy och anti-terrorism lagar och regler. Anställda måste erhålla skriftligt tillstånd från vdn eller företagets efterlevnadschef innan designen, utvecklingen eller produktionsteknologin tillhandahålles till nationella eller länder som inte har ratificerat globala förhandlingar för att inte sprida vapen. Sekretessavtal utgör inte skriftliga tillstånd för att överföra design, utveckling eller produktionsteknologi. Teknologi som har gjorts tillgänglig officiellt, med undantag from kryptografi, kan exporteras till samtliga utländska medborgare och länder bortsett från de som lyder under embargo eller är sanktionerade av USA. Produkter och teknologi. Under inga omständigheter får anställda eller agenter engagera sig i marketing, service eller tjänster av produkter eller teknologi till länder som lyder under embargo eller är sanktionerade utan skriftligt tillstånd från vdn eller företagets efterlevandschef. Rapportering av överträdelse eller misstänkta aktiviteter. Anställda ska kontakta vdn eller företagets efterlevnadschef om de vet eller har anledning att tro att någon (t.ex. partners, användare, anställda osv.) har eller tänker överträda amerikansk eller lokala länders lagar eller regler. ÖVERENSSTÄMMELSE MED LAGAR FÖR TULLEN VID INTERNATIONELLA LEVERANSER Vår policy är att fullständigt lyda under tullens lagar, regler och policy i alla de länder där vi gör affärer. Exakt information om tull och leveransdokument krävs för alla internationella leveranser. Anställda ska inte sätta igång leverans av dokument utöver godkända automatiska leveranssystem eller ej framskaffande leveransverktyg. SEKRETESS Vi har etablerat riktlinjer för intag, användning och avslöjande av personliga uppgifter. Alla våra handlingar, aktiviteter och funktioner som samlar in, använder, tar emot eller distribuerar personliga uppgifter måste lyda under den här policyn. Dessutom är alla elektroniska och fysiska tillgångar, vare sig de är ägda eller hyrs av MRV, och meddelanden, uppgifter, programvaror och annan information som förvaras eller överförs på dem, MRVs egendom nu och förblir det för alltid, och MRV förbehåller sig rätten att granska dessa uppgifter. Sida 9 av 9 Senast reviderad: december 2003