Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning"

Transkript

1 Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003

2 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla våra anställda får bibehålla högsta nivån av integritet när de handlar med och för MRV, vilket även inbegriper när de handlar med kunder, affärspartners, anställda och investerare. Vår kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning inkorporerar regler beträffande individuellt ansvar och ansvar gentemot kollegor, liksom ansvar gentemot våra anställda, kunder, aktieägare, allmänheten och andra intressenter, och inbegriper: - Främja ärligt och etiskt uppträdande i befintliga eller synbara intressekonflikter mellan personliga och professionella förhållanden, - Främja fullständig, rättvis, exakt, tidslämplig och begriplig information om innehållet i de månadsrapporter som MRV ska arkivera, - Främja efterlevnad av tillämpningsbara statsregler och förordningar, - Tillhandahålla ledning för direktörer, chefer och anställda för att hjälpa dem känna igen och hantera etiska angelägenheter, - Tillhandahålla mekanismer för rapportering av oetiskt uppträdande - Hjälpa till att gynna en företagskultur med ärlighet och ansvar. Vi kommer att förvänta oss att samtliga av våra direktörer, chefer och anställda vid alla tillfällen håller sig till principerna i denna kodex. Om en anställd bryter mot denna kodex leder det till disciplinära åtgärder och risk för lagliga åtgärder. STANDARDER FÖR AFFÄRSMÄSSIGT UPPTRÄDANDE Dessa standarder relaterar till de vardagliga uppföranden som är synnerligen viktiga för våra affärer och för att bevara MRVs anseende och rykte. Att hålla sig till dessa stadgar är väsentligt för vår succé och inger förtroende och tillit från våra anställda, kunder, aktieägare, allmänheten och andra intressenter. Integritet är, och måste fortsätta att vara, grunden för alla våra företagsmässiga förhållanden. Varje anställd och direktör förväntas använda sig av högst standard vad gäller ärlighet, precision och integritet vid alla tillfällen. Alla är en del av företagsteamet och var och en av oss förtjänar att bli behandlad med värdighet och respekt. Dessutom, är alla anställda ansvariga för sitt eget uppträdande. Ingen har auktoritet att göra så att en annan anställd strider mot kodex för affärsmässigt uppträdande, så som det tillämpas personligen till den anställde eller chefen och till dem som råder under honom eller henne, och eventuella försök att direkt eller på annat vis förmå någon annan att begå överträdelse är oacceptabla.

3 Sida 2 av 9 Senast reviderat: december 2003 Chefer, är i synnerhet, ett exempel för andra anställda och är ofta ansvariga för att styra andras ageranden. Vi kräver att alla anställda, inklusive chefer, känner till och förstår kodex för affärsmässigt uppträdande, så som den tillämpas personligen till den anställde eller chefen och till dem som råder under honom eller henne. Vi är övertygade om att den grundläggande principen som utmärker det sätt vi arbetar på inom MRV är gott omdöme. Förståelse av våra lagliga och etiska parametrar förstärker den bedömningen. Vi har ansvar att ständigt vara uppmärksamma på alla juridiska gränser och samstämmer med samtliga tillämpningsbara lagar och förordningar i samtliga av våra handlingar världen över. Vi har samma förpliktelser till de grupper som vi gör affärer inom som till de kunder som vi gör affärer med. För alla inom MRV, betyder detta lagen och göra vad som är rätt etiskt sätt även när lagen inte specificerar det Denna kodex skildrar i stora drag de principer för juridiskt och etiskt riktigt affärsmässigt uppträdande, som vi har bejakat. Det är inte en komplett lista över juridiska och etiska frågor som en anställd kan tänkas komma i kontakt med i sitt arbete, och där måste denna kodex tillämpas genom att använda sunt förnuft och gott omdöme. Dessutom, utgör lokala nationella lagar under vissa omständigheter krav som skiljer sig från denna kodex. Anställda världen över förväntas hålla sig till samtliga lokala nationella lagar som gäller i de områden där de arbetar för MRV och vår policy för affärsmässigt uppträdande. Då och då kan vi bortse från vissa av dessa standarder. Eventuella undantag från dessa standarder för operativa chefer eller direktörer kan endast göras av styrelsen eller den styrelsekommitté som tilldelats ett sådant ansvar och måste snarast uteslutas i enlighet med tillämpningsbar lag. ETISK AFFÄRSMÄSSIG PRAXIS Vi försöker inte hitta konkurrensmässiga fördelar genom illegal eller oetisk affärsmässig praxis. Varje anställd och direktör ska sträva efter att förhandla på ett rättvist sätt med våra kunder, tjänsteleverantörer, leverantörer, konkurrenter, kunder, och andra anställda och direktörer. Ingen anställd eller direktör ska skaffa sig fördelar på någons bekostnad genom manipulering, döljande, utnyttjande av konfidentiell information, felaktig bild av relevanta fakta, eller annan orättvis förhandlingspraxis. INTRESSEKONFLIKTER Anställda förväntas, under den tid de är anställda på MRV, utföra eller medverka i affärsbeslut och ageranden i enlighet med vad som är bäst för företaget i helhets, och inte i enlighet med personliga förhållanden eller vinster. Intressekonflikter kan stå i vägen för anställdas affärsmässiga etik. Anställda förväntas tillämpa gott omdöme för att undvika intressekonflikter som skulle kunna påverka MRV eller dess affärsverksamhet negativt. Anställda och direktörer ska undvika situationer där deras personliga intressen, investeringar eller anknytningar skulle strida mot deras möjlighet att utöva gott omdöme för oss eller strider mot eller står i motsats mot våra intressen. Intressekonflikter kan uppstå direkt med anställda, direktörer eller genom familjemedlemmar. Intressekonflikter inträffar också när en anställd eller direktör, eller en familjemedlem till honom eller henne, får orättmätiga personliga fördelar som på grund av hans eller hennes ställning hos oss. Anställda och direktörer förväntas undvika situationer som kan involvera olämpliga eller orättmätiga intressekonflikter som berör dem personligen eller berör andra anställda eller de som vi gör affärer med. Sida 3 av 9 Senast reviderad: december 2003

4 Företagsmässiga tillfällen. Anställda och direktörer är skyldiga oss att befrämja våra legitima affärsintressen när de får möjligheten till att göra så. Anställda och direktörer är förbjudna att ta själva dra fördel av (eller ge till tredjeman) en affärsmöjlighet som upptäckts genom användning av företagets egendom eller information eller sin ställning inom företaget, såvida vi inte redan har blivit erbjudna möjligheten och en lämpig medlem av ledningen eller en direktör redan har tackat nej till tillfället på företagets vägnar, skriftligt. Mer generellt sett, är det förbjudet för anställda och direktörer att använda företagsegendom, information eller ställning inom företaget för personlig vinst eller för att konkurrera med företaget. Ibland är det svårt att se gränsen mellan vinst för den anställde eller direktören och vinst för oss, och ibland kan bägge sorterna av vinst härstamma från vissa aktiviteter. Det enda försiktiga tillvägagångssättet för anställda och direktörer är att försäkra sig om att en lämplig medlem av ledningen godkänner, före, all användning av företagsegendom eller tjänster som inte endast är till för företagets vinst. Orättmätig påverkan Presenter och underhållning. Anställda och direktörer får inte erbjuda, ge, fråga efter eller ta emot mutor, pengar under bordet, olagliga politiska bidrag eller andra orättmatiga betalningar, och vi har inget överseende med någon sådan typ av aktivitet bland våra anställda. Ingen anställd eller direktör ska acceptera, från någon organisation eller individ som har eller vill ha ett affärsmässigt förhållande med oss, någon present eller gratifikation av betydelsefullt värde eller överdriven eller extravagant underhållning eller andra liknande gratifikationer. När de tillämpar dessa riktlinjer, måste anställda och direktörer använda sitt förnuft och goda omdöme för att undvika att orättmätigheter inträffar. Medlemskap i styrelser. Vi uppmuntrar våra anställda att inta ledande roller i företagsstyrelser. Anställda som önskar delta måste erhålla ett skriftligt godkännande först från vår vd. KONFIDENTIELL OCH UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD INFORMATION Att skydda vår konfidentiella och upphovsrättsskyddade information är av yttersta vikt för vår succé. Ingen anställd eller direktör ska avslöja eller sprida ut någon sådan information, såvida det inte krävs i de normala procedurerna för utförandet av de vardagliga ansvaren och då endast med lämplig medlem i styrelsens vetskap och godkännande eller såvida personen i fråga har juridiskt mandat. Konfidentiell och upphovsrättsskyddad information inkluderar, bland annat, all inofficiell information som rör företaget, vilket inbegriper våra affärer, produkter, finansiella prestanda, resultat eller utsikter, och all inofficiell information som tredjeman gett med förväntningar om att informationen hålls konfidentiell och endast används för de affärssyftena som den tillhandahölls för. Varje anställd måste underteckna en överenskommelse om konfidentialitet och sekretess, där han eller hon lovar att inte sprida ut konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information eller material från företaget utanför företaget; och dessutom, bekräftar att idéer, uppfinningar, produkter och procedurer som utvecklats under den tid han eller hon jobbar för oss är helt och hållet vår egendom. SÄRSKILDA ETISKA SKYLDIGHETER FÖR ANSTÄLLDA MED ANSVAR INOM FINANSIELL RAPPORTERING Som ett statligt företag är det av yttersta vikt att de uppgifter som arkiveras om MRV hos säkerhetsoch utbyteskommissionen är exakta och aktuella. Beroende på deras ställning inom MRV, kan anställda bli tillkallade för att ge information för att försäkra att våra offentliga rapporter är fullständiga, rättvisa och begripliga. Vi förväntar oss att vår personal tar detta ansvar på största allvar och ger snabba och korrekta svar på frågor angående våra krav på offentliga kungörelser. Sida 4 av 9 Senast reviderad: december 2003

5 Vårt företags ekonomiavdelning har ett särskilt ansvar när det gäller att främja för integritet genom organisationen, med ansvar till intressenter både inom och utanför MRV. Vår vd och personalen på företagets ekonomiavdelning har en särskild roll både i att hålla sig själva till dessa principer och även att försäkra att det förhållandet finns över hela företaget i en helhet som försäkrar rättvis och aktuell rapportering angående MRVs finansiella resultat och ställning. På grund av denna särskilda roll, är vdn och alla medlemmar på företagets ekonomiavdelning bundna till följande kodex om etik för ekonomiansvariga, och genom att acceptera kodex för affärsmässigt uppträdande, bekräftar var och en att han eller hon kommer att: - Agera med ärlighet och integritet, undvika befintliga eller synbara intressekonflikter i personliga och professionella förhållanden. - Tillhandahålla information som är exakt, fullständig, objektiv, relevant, aktuell och begripliga avslöjanden av rapporter och dokument som MRV arkiverar, eller ger till statliga institutioner eller andra statliga kommunikéer. - Rätta sig efter regler och förordningar från federala, statliga, regionala eller lokala myndigheter och andra lämpliga privata och offentliga tillsynsorganisationer. - Agera i god tro, med ansvar, omsorgsfullhet, kompetens och flitighet, utan att ge en felaktig bild av betydelsefulla fakta eller låta sitt eget omdöme underkastas. - Respektera den konfidentiella aspekten av information som erhållits under sitt arbete bortsett från när man har tillåtelse eller är juridiskt tvungen att avslöja. Konfidentiell information som erhållits under arbetets gång ska inte användas för personlig vinst. - Att dela med sig av sitt kunnande och underhålla kunnigheter är viktigt och relevant för intressenternas behov. - Proaktivt främja och vara ett exempel på etiskt uppförande som en ansvarsfull partner bland kollegor, i arbetsmiljön och inom gruppen. - Uppnå ansvarsfull användning och kontroll över alla tillgångar och resurser som används eller ges tillit till. - Snabbt rapportera till lämplig medlem i ledningen och/eller ordföranden av styrelsen för ekonomisk granskning allt eventuellt uppträdande som individen tror kan innebära en överträdelse av lagen eller den affärsmässiga etiken eller någon annan bestämmelse i kodex för affärsmässigt uppträdande, och detta inbegriper alla eventuella transaktioner eller förhållanden som skäligen skulle kunna göra att en sådan konflikt inträffar. Överträdelser av kodex över etik för ekonomiansvariga, och dessa inbegriper brist på rapportering av möjliga överträdelser som andra gjort, vill ses som ett allvarligt disciplinärt ärende och kan ge upphov till handling i förhållande till anställningen, såsom uppsägning. Det är emot vår policy att vidta åtgärder mot en anställd för god tro när han eller hon rapporter om överträdelser mot denna kodex. Sida 5 av 9 Senast reviderad: december 2003

6 PROCEDURER FÖR RAPPORTERING OCH ÖVERENSSTÄMMELSE En anställd eller direktör, som vet eller tror att någon annan anställd eller representant för företaget har vidtagit eller vidtager i anknytning till företaget uppträdande som överträder tillämplig lag eller dessa standarder, ska rapportera sådan information till vår vd eller annan lämplig medlem i ledningen. Du kan rapportera sådant uppträdande öppet eller anonymt utan rädsla för vedergällning. Vi kommer inte att disciplinera, diskriminera eller vedergälla den anställde som rapporterade sådant uppträdande, såvida det avgörs att rapporteringen gjordes med vetskap om att den var falsk, eller den som samarbetar i någon utredning eller förfrågning om sådant uppträdande. Om vår ekonomichef erhåller information angående en påstådd överträdelse av dessa standarder, ska han eller hon, så som det är lämpligt, (a) utvärdera sådan information, (b) om den påstådda överträdelsen involverar en operativ chef eller en direktör, informera ledningsstyrelsen om den påstådda överträdelsen, (c) avgöra om det är nödvändigt att utföra en informell utfrågning eller en formell utredning och, om så är fallet, börja med en sådan utfrågning eller utredning och (d) om den påstådda överträdelsen involverar en operativ chef eller direktör, rapportera resultat från förfrågning eller utredning, tillsammans med en rekommendation om åtgärd, till ledningsstyrelsen för agerande. Anställda, chefer och direktörer förväntas samarbeta fullständigt i alla eventuella förfrågningar eller utredningar gjorda av oss angående en påstådd överträdelse av dessa standarder. Brist på samarbete i någon sådan utfrågning eller utredning kan resultera i disciplinär handling, upp till och inklusive uppsägning. I den händelse den påstådda överträdelsen skulle involvera några andra personer än en operativ chef eller direktör, ska vår ekonomichef avgöra om överträdelserna av dessa standarder har inträffat och, i så fall, ska avgöra vilka disciplinära åtgärder som ska vidtas mot en sådan person. I den händelse den påstådda överträdelsen involverar en operativ chef eller en direktör, ska ledningsstyrelsen avgöra om en överträdelse av dessa standarder har inträffat och, om så är fallet, ska avgöra vilka disciplinära åtgärder som ska vidtas mot en sådan operativ chef eller direktör. Brist på efterlevnad av de standarder som presenterats kommer att resultera i disciplinära följder som inbegriper, men inte är begränsade till, tillrättavisningar, varningar, övervakning eller avsägning från anställning utan betalning, degraderingar, löneminskningar, uppsägning och restitution. Vissa överträdelser av dessa standarder kan kräva att vi hänvisar ärendet till lämplig statlig eller tillsynsmyndighet för utredning eller åklaga. Dessutom kommer den överordnade som styr eller godkänner något som helst uppförande som överträder dessa standarder, eller som har vetskap av sådant uppträdande och inte omedelbart rapporterar om det, också att underkastas disciplinära åtgärder, upp till och inklusive uppsägning. BOKFÖRINGSKLAGOMÅL Vår policy är att hålla oss till alla i företaget tillämpningsbara regler för ekonomisk rapportering och bokföring. En anställd eller direktör som är oroad eller har klagomål angående ifrågasatt bokföring eller kontrollpraxis kan konfidentiellt och anonymt anmäla sådan oro eller sådana klagomål skriftligt till styrelseledningens granskningskomitté, som, i enlighet med sina förpliktelser under tillämpningsbar lag, regler och juridiska procedurer kommer att behandla sådana anmälningar konfidentiellt. Sådana anmälningar kan adresseras till ordförande av granskningskommitén genom vår interna Whistleblower hotline. Ordföranden för granskningskommitén kommer att utvärdera grunderna till eventuell oro eller klagomål som han eller hon erhållit och godkänna uppföljningsaktioner, om några görs, som bedöms nödvändiga eller lämpliga för att möta skälet till oron eller klagomålet. Vi kommer inte att disciplinera, diskriminera eller vidta motåtgärder mot en anställd som rapporter ett klagomål eller en oro, såvida det fastställs att rapporteringen gjorde med vetskap om att den var falsk. Sida 6 av 9 Senast reviderad:december 2003

7 LAGAR, REGLER OCH RELATERADE STATLIGA AKTIVITETER Som ett internationellt företag baserat i USA, lyder MRV under lagar och regler i både USA och utomlands. Överträdelser av statliga lagar och regler är både oetiskt och utgör en betydande risk för oss i form av böter, straff och förstört rykte. Vi förväntar oss att varje anställd kommer att hålla sig till tillämpningsbara lagar, regler och företagspolicy. Särskilda områden inom vilka anställda förväntas rätta sig efter dessa inkluderar: - Antitrust - Insider Trading - Foreign Corrupt Practices Act (lagen om korrupt beteende i utlandet) - Användning av tredjemans copyrightskyddade material - Export, återexport och överföringspolicy - Överensstämmelse med lagar för tullen vid internationella leveranser - Sekretess ANTITRUST USA:s ekonomi, och den i de flesta länder i vilka vi gör affärer, är baserad på principen för en marknad med fri konkurrens. För att försäkra sig om att den här principen utövas på marknaden, har de flesta länderna lagar som förbjuder viss affärspraxis som kan förhindra effektiv konkurrens. Antitrust-lagar är breda och täcker långt. De berör och påverkar nästan alla aspekter av våra handlingar. Vi anammar fullständigt samtliga antitrust-lagar och undviker uppföranden som kan se ut som om de kan bli ifrågasatta under dessa lagar. Varje anställd ska tänka på detta när han eller hon utför sitt jobb, eftersom straffen för överträdelse kan bli ganska allvarliga, både för MRV och för individen. Vare sig det kallas antitrust, konkurrens eller lagar för fri handel, så har reglerna utformats för att hålla marknaden blomstrande och konkurrenskraftig. INSIDER HANDEL Om en anställd har material, ej officiell information som är relaterad till MRV eller till våra affärer, så är det MRVs policy att den anställde, den anställdes familjemedlemmar och eventuella personer som den anställde eller dennes familjemedlemmar har kontroll över, kan inte köpa eller sälja värdepapper från MRV eller engagera eller genom annan handling dra nytta av eller ge vidare till andra den informationen. Denna policy är även tillämpningsbar för handel av värdepapper för vilket annat företag som helst, och detta inkluderar våra kunder, leverantörer, återförsäljare eller andra affärspartners, om anställda har material, ej officiell information om det företaget som den anställde fick tack vare sin ställning på MRV. Överföringar kan bli nödvändiga och berättigade av oberoende skäl, inklusive akuta utlägg och överföringar som planerats innan den anställde kände till informationen, är inga undantag. Även om det som ser ut som en orättmätig överförig måste undvikas för att förhindra eventuella följder för MRV eller den individuelle förhandlaren. Sida 7 av 9 Senast reviderat: december 2003

8 Bortsett från plikten att avstå från handel medan man har information, ej officiell information, så är det även förbjudet för anställda att ge tips till andra. Konceptet för olagligt givande av tips inbegriper at ge information till vänner eller familjemedlemmar under förhållanden som antyder om att anställda försökte hjälpa dem att göra en vinst eller undvika en förlust. Bortsett från att det anses som en form av insider Trading, givetvis, så är det också ett allvarligt brott mot företagskonfidentialitet att ge tips. Mer utförliga regler som styr handel av MRVs värdepapper av anställda och direktörer är fastställda i MRV Communications Insider Trading Policy. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (lagen om korrupt beteende i utlandet) Vi kräver att alla våra anställda, agenter, distributörer och återförsäljare lyder fullständigt under lagen för korrupt beteende i utlandet ( FCPA ). FCPAs bestämmelser mot mutning och korrupt betalning gör alla eventuella korrupta erbjudanden illegala, såsom betalningar, löften om betalning eller tillåtelser att betala med pengar, present eller vad som helst av värde till en utländsk representant för en myndighet, eller vilket utländskt politiskt parti som helst, kandidat eller officiell, med syftet: - Att påverka något agerande eller brist på agerande, av den utländska regeringens eller myndighetens officiella kapacitet - Förmå den utländska myndigheten eller det utländska partiet att använda sitt inflytande för att påverka ett beslut som en utländska regering eller myndighet tagit, för att få eller uppehålla affärer för någon, eller direkta affärer för någon. Betalningar, erbjudanden, löften eller godkännanden att betala en annan person, i USA, eller utländsk, är likaså förbjudna om pengar eller present kommer att erbjudas, ges eller utlovas till en utländsk myndighet eller ett utländskt politiskt parti eller en kandidat för vilket som av de legala syften som beskrivits ovan. Alla anställda på MRV, vare sig de befinner sig i USA eller utomlands, är ansvariga för utförande av och procedurer för att försäkra sig om att FCPA efterlevs. Alla chefer och överordnande personal förväntas vaka över ständig efterlevnad av FCPA för att försäkra om högsta moraliska, etiska och professionella standarder inom MRV. ANVÄNDANDE AV TREDJEMANS COPYRIGHTSKYDDADE MATERIAL Anställda kan ibland behöva använda tredjemans copyrightskyddade material för att utföra sina jobb. Innan sådant tredjemans material kan användas, måste tillämplig tillåtelse från den som äger copyrighten erhållas, bortsett från för material som vi äger copyrighten till. Behovet för en sådan tillåtelse kan finnas vare sig slutprodukten som innehåller tredjemans material är för personligt användande, för MRV internt eller annan användning. Det är vår policy och det kan vara olagligt för någon anställd att kopiera, reproducera, scanna, göra en digital kopia av, sända ut eller förändra tredjemans copyright material när han eller hon utvecklar MRV produkter, reklammaterial eller skriftlig dokumentation (såsom manualer, presentationer osv.), såvida skriftligt tillstånd från den som äger copyrighten har erhållits före det föreslagna användandet. Orättmätig användning kan göra att både MRV och de involverade individerna ställs till rätta för copyright överträdelse. Det är emot vår policy att anställda använder våra inrättningar för ändamål som att göra eller distribuera otillåtna kopior av tredjemans copyright material för personlig användning eller användning av andra. Sida 8 av 9 Senast reviderad: december 2003

9 EXPORT, ÅTEREXPORT OCH ÖVERFÖRINGSPOLICY Design, utveckling och produktionsteknologi. Export av design, utveckling och produktteknologi beror under nationell säkerhet, utländsk policy och anti-terrorism lagar och regler. Anställda måste erhålla skriftligt tillstånd från vdn eller företagets efterlevnadschef innan designen, utvecklingen eller produktionsteknologin tillhandahålles till nationella eller länder som inte har ratificerat globala förhandlingar för att inte sprida vapen. Sekretessavtal utgör inte skriftliga tillstånd för att överföra design, utveckling eller produktionsteknologi. Teknologi som har gjorts tillgänglig officiellt, med undantag from kryptografi, kan exporteras till samtliga utländska medborgare och länder bortsett från de som lyder under embargo eller är sanktionerade av USA. Produkter och teknologi. Under inga omständigheter får anställda eller agenter engagera sig i marketing, service eller tjänster av produkter eller teknologi till länder som lyder under embargo eller är sanktionerade utan skriftligt tillstånd från vdn eller företagets efterlevandschef. Rapportering av överträdelse eller misstänkta aktiviteter. Anställda ska kontakta vdn eller företagets efterlevnadschef om de vet eller har anledning att tro att någon (t.ex. partners, användare, anställda osv.) har eller tänker överträda amerikansk eller lokala länders lagar eller regler. ÖVERENSSTÄMMELSE MED LAGAR FÖR TULLEN VID INTERNATIONELLA LEVERANSER Vår policy är att fullständigt lyda under tullens lagar, regler och policy i alla de länder där vi gör affärer. Exakt information om tull och leveransdokument krävs för alla internationella leveranser. Anställda ska inte sätta igång leverans av dokument utöver godkända automatiska leveranssystem eller ej framskaffande leveransverktyg. SEKRETESS Vi har etablerat riktlinjer för intag, användning och avslöjande av personliga uppgifter. Alla våra handlingar, aktiviteter och funktioner som samlar in, använder, tar emot eller distribuerar personliga uppgifter måste lyda under den här policyn. Dessutom är alla elektroniska och fysiska tillgångar, vare sig de är ägda eller hyrs av MRV, och meddelanden, uppgifter, programvaror och annan information som förvaras eller överförs på dem, MRVs egendom nu och förblir det för alltid, och MRV förbehåller sig rätten att granska dessa uppgifter. Sida 9 av 9 Senast reviderad: december 2003

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer Microsofts Uppförandekod för Leverantörer På Microsoft strävar vi efter att vara mer än bara ett företag vi vill vara ett bra företag. På vägen mot det målet arbetar vi engagerat med vår mission att hjälpa

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD

XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD Xerium Technologies, Inc. Företagets affärsetik och uppförandekod Allmän policy Det är policy för Xerium Technologies och dess dotterbolag

Läs mer

Världsomspännande antikorruptionslagar

Världsomspännande antikorruptionslagar Världsomspännande antikorruptionslagar I. SYFTE De flesta länders lagar innebär att en betalning eller ett erbjudande om betalning eller t.o.m. mottagande av en muta, handtryckning eller annan korrupt

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy Som ledande teknikkonsultföretag har vi ett ansvar gentemot våra intressenter och miljön. För att värna om vår koncerns integritet måste

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii Uppförandekod 1 INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii KBR:s Uppförandekod... 1 Hälsa, säkerhet, trygghet och miljö.................................... 3 Lika

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfood

Etiska förhållningsregler inom Axfood Stockholm, 2012-11-05 Etiska förhållningsregler inom Axfood Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har

Läs mer

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att:

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att: Checklista för små och medelstora företag: Vad krävs av mitt företag för att efterleva de europeiska principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel? Hur implementerar

Läs mer

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB Författare: Stefan Sjödin Datum: 2002-05-12 Granskare: Jan Blomqvist Granskningsdatum: 2002-05-14 Adress: Azenna Advox AB Esplanaden

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

Babcock & Wilcox Company Efterlevnadshandbok för antikorruption/mutbestämmelser

Babcock & Wilcox Company Efterlevnadshandbok för antikorruption/mutbestämmelser Babcock & Wilcox Company Efterlevnadshandbok för antikorruption/mutbestämmelser Styrelseledamöter, tjänstemän och anställda på Babcock & Wilcox Company ( B&W eller företaget ) måste följa mutbestämmelserna

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct) 6 december 2012

Uppförandekod. (Code of Conduct) 6 december 2012 Code of Conduct Uppförandekod 8 (Code of Conduct) 6 december 2012 Uppförandekod I. Inledning Våra anställdas ärlighet och omdöme är en väsentlig ingrediens för Flint Groups rykte och framgångar. Flint

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen Stockholm, 2015-05-08 koncernen Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag,

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

Normer för uppträdande och etik i affärer

Normer för uppträdande och etik i affärer Normer för uppträdande och etik i affärer Alla medarbetare MEDDELANDE FRÅN VD Jag talar för alla oss på Black Box när jag säger att jag är mycket glad att du ingår i vårt gäng. Vi har funnits ända sedan

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER...

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... Etikpolicy Beslutad av: Datum: Board of Directors of If P&C Insurance Holding Ltd (publ) 2014-11-28 Board of Directors of If P&C Insurance Ltd (publ) 2014-12-02 Board of Directors of If P&C Insurance Company

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Innehåll 1. Introduktion 2. Omfattning och ansökan 3. Transparens och information 4. Rättvisa och syftesbegränsning 5. Datakvalitet och proportionalitet

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET

ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET Ett meddelande från vår CEO Till Beldens anställda: Det är med stor stolthet som jag presenterar Beldens Etikregler för affärsverksamhet. Detta dokument är den ytterst viktiga

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer