Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod för AAK Group (kort version)"

Transkript

1 Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda är ekonomiskt, socialt och etiskt medvetna och ansvarsfulla. Inom AAK har vi en gemensam värdegrund. Det innebär att samma företagskultur genomsyrar hela AAK. Dessa värderingar, i kombination med AAK:s uppförandekod, våra policyer och våra regler för bolagsstyrning, utgör en tydlig ram för vår verksamhet. På så sätt kan vi behålla våra intressenters förtroende, vilket är avgörande för vår framgång. Koden gäller alltid och för alla anställda på samtliga anläggningar och affärsområden, på alla marknader. Det är varje enskild anställds ansvar att göra rätt. Det ansvaret kan inte delegeras. Detta dokument är en kort sammanfattning av koden. Varje anställd bör ta reda på detaljer som rör hans eller hennes roll i koden och i relevanta policyer. Dessa finns på AAK:s intranät. Med vänliga hälsningar AarhusKarlshamn AB (publ.) Arne Frank, vd och koncernchef Juni 2010 AarhusKarlshamn AB (publ.) Telefon Huvudkontor: Malmö Jungmansgatan 12 Bolagsnummer: SE Malmö SE Ett företag i AAK-koncernen

2 TILLÄMPNING Införande Varje anställd är personligen ansvarig för att se till att hans eller hennes förehavanden följer koden. Situationer som riktlinjerna inte tar upp, ska hanteras i kodens anda. Anställda förväntas se till att vår verksamhet är förenlig med koden samt att våra affärspartner känner till dess innehåll. Chefer har ett särskilt ansvar i att se till att koden efterföljs inom deras ansvarsområden. De ska dessutom skapa en miljö som uppmuntrar anställda att följa koden, och vara goda föredömen. Informations- och övningsseminarier bör anordnas efter behov. Efterlevnad Den som inte följer koden riskerar disciplinära åtgärder, däribland uppsägning. Anställda är skyldiga att informera ledningen på sin arbetsplats om de misstänker att någon bryter mot lagen eller mot koden. Den som gör det behöver inte vara rädd för sanktioner. Uppgifterna är konfidentiella och anonymiteten respekteras. Den som har svårt för att ta upp en fråga lokalt, kan informera kontaktpersonerna för uppförandekoden på (mer information finns i slutet av texten). Kontaktpersonerna kommer att följa upp och övervaka hur uppförandekoden implementeras. 2

3 INFORMATION & KOMMUNIKATION Konfidentiell information All information som inte är offentlig eller allmängiltig ska behandlas som konfidentiell information Exempel på sådan information är bransch- och affärshemligheter samt personalinformation. Konfidentiell information är sekretessbelagd och får bara avslöjas om lagen kräver det eller om ledningen godkänt det. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att förebygga oavsiktligt avslöjande av konfidentiell information. Hit räknas säker förvaring och säker överföring av sådan information. Konfidentiell information från tredje part hanteras på liknande sätt. Dokumentation Att AAK:s dokumentation och rapporteringssystem sköts på ett ansvarsfullt sätt är av största vikt. De anställda ska se till att dokumentationen är korrekt, komplett och granskad, oavsett om den ska användas internt eller externt. Anställda måste använda sig av regler och kontrollmetoder för bokföring, och ska följa företagets riktlinjer kring arkivering och makulering av dokument. Insiderbrott För samtliga anställda gäller AAK Group Insider Policy. Policyns syfte är att upprätthålla god etik och laglydighet inom AAK och för att säkerställa AAK:s goda rykte på marknaden. Det är alltid individens eget ansvar att, där så krävs, informera om förändringar i hans eller hennes innehav av andelar eller andra ekonomiska styrmedel i AAK, och att följa gällande lagstiftning och regler. Myndighetsutredningar AAK samarbetar i alla relevanta myndighetsärenden. Den som får en sådan samarbetsförfrågan måste informera sin närmaste överordnade innan nästa steg tas och innan något åtagande görs. Anställdas sekretess Anställningsinformation lämnas endast ut om detta krävs enligt lagen, eller om den anställde skriftligen har godkänt det. Kommunikation AAK kommunicerar öppet och ärligt med samtliga intressenter såvida det inte gäller affärsmässig konfidentiell information. Intressenter informeras vederbörligen om AAK:s verksamhet, resultat och strategier. Information lämnas ut enligt riktlinjerna i AAK Group External Disclosure Policy. Reklam, marknadsföring och märkning ska alltid vara sanningsenlig och tydlig. 3

4 Lagar och regler AAK respekterar lagar och regler i verksamhetsländerna och kräver att leverantörer och partner också gör det. Om någon del av koden går emot gällande lagstiftning, har lagen företräde. Juridiska frågor ska hanteras enligt AAK Group Legal Policy, som tillhandahåller en översikt för lämpligt tillvägagångssätt i diverse juridiska frågor. Konkurrensetik Våra anställda agerar enligt högt ställda krav på affärsetik och följer antitrust-, konkurrens- och upphovsrättslagar. I synnerhet är anställda som arbetar med försäljning, marknadsföring och inköp insatta i tillämplig konkurrenslagstiftning. AFFÄRSETIK Alla former av kompensation till agenter, leverantörer och partner baseras på utbyte av produkter och tjänster på ett sätt som går att kontrollera. Anställda ska sträva efter att undvika och minimera s.k. facilitation payments (smörjmedelsbetalningar). Välgörenhetsbidrag eller sponsorskap ska inte användas som en täckmantel för mutor. Politiska bidrag och lobbyverksamhet AAK betalar inte ut politiska bidrag för att vinna affärsmässiga fördelar. Där det är lämpligt ägnar sig AAK åt lobbyverksamhet för att gagna våra affärsintressen, ofta genom medlemskap i lokala eller internationella affärsorganisationer. Mutor, gåvor och tjänster Anställda ska inte ta emot eller erbjuda någon form av muta, oavsett form, metod eller avsikt. Gåvor, representation eller personliga tjänster får erbjudas och accepteras enbart om detta inte påverkar affärsverksamheten, om värdet är rimligt och om man följer gällande lagstiftning och vedertagen affärspraxis. Intressekonflikter Anställda ska undvika privata eller ekonomiska förehavanden som kan leda till en intressekonflikt med AAK. Om en konflikt uppstår eller kan förväntas uppstå, måste den anställda ta upp och reda ut problemet med sina närmast överordnade. Exempel på intressekonflikter är: personligt engagemang i verksamhet som konkurrerar med AAK personliga ekonomiska intressen som står i konflikt med AAK:s intressen anställning av, inköp från eller försäljning till närstående personer. 4

5 Socialt ansvar AAK stödjer FN:s Global Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption, och ser principerna som en mycket viktig utgångspunkt för verksamheten. Mer specifikt ska AAK och samtliga anställda följa AAK Group Policy: Corporate Social Responsibility. Arbetstid och ersättning AAK följer lokal lagstiftning i fråga om anställdas avtal och arbetstid. Här ingår övertid och övertidsersättning. Löner ska betalas ut i tid och ska följa tillämplig lokal lagstiftning och situationen på den lokala marknaden. Anställda har rätt till minst en ledig dag av sju, och har rätt till ledighet vid fastställda nationella och lokala helgdagar. Anställda garanteras fastställd semester, sjukersättning och föräldraledighetsersättning utan att riskera negativa efterverkningar. Rekrytering och utveckling Grunden för rekrytering och befordran är att de uppgifter som ingår i tjänsten stämmer överens med den sökandes kvalifikationer och erfarenhet. AAK erbjuder en arbetsmiljö där alla behandlas med värdighet och respekt och får rättvisa och lika möjligheter till personlig utveckling oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER nationalitet. Diskriminering eller trakasserier på arbetsplatsen tolereras inte. E-post Företagets e-post- och internetfunktioner ska i huvudsak användas för företagets verksamhet, och därför är all trafik företagets egendom. I många länder har AAK det juridiska ansvaret för att skydda sig och sina anställda mot olämplig användning av dessa verktyg. Därför förbehåller sig AAK rätten att övervaka användandet av e- post och internet, i enlighet med gällande lagstiftning. Företagets tillgångar Anställda ska skydda AAK:s tillgångar mot förlust, skada, missbruk och stöld. Immateriella rättigheter skyddas i enlighet med AAK Group Intellectual Property Rights Policy. Dessa rättigheter innefattar varumärken (inklusive företagets logotyp), domännamn, upphovsrättsskyddat material och patent. Leverantörer AAK:s produkter påverkar samhället utanför våra produktionsanläggningar. Därför uppmuntrar AAK sina leverantörer att följa AAK Group Supplier Code of Conduct ( AAK:s uppförandekod för leverantörer ), som ett tillägg till vårt leverantörsutvärderingsprogram. Om en leverantör inte följer AAK:s riktlinjer, kommer AAK att försöka lösa situationen genom dialog och samarbete. Som en sista åtgärd kan AAK komma att avsluta samarbetet. 5

6 Arbetsplatsen AAK erbjuder en trygg arbetsmiljö och arbetar löpande med att minska olycksrisker och omständigheter som kan påverka personalen negativt. Farliga ämnen märks och förvaras enligt gällande lagar och policyer. ARBETSMILJÖ förebygga utsläpp och allmänt sett minska vår miljöpåverkan. När vi väljer leverantörer tar vi hänsyn till miljöaspekter. Mer specifikt följer AAK de principer som beskrivs i vår AAK Group Environmental Policy. Första hjälpen-utrustning finns utplacerad på lämpliga ställen. I fabrikerna är nödutgångar tydligt markerade och lättillgängliga. Dokumenterade utrymningsplaner finns uppsatta på lämpliga platser. Brandlarmen testas och brandövningar genomförs regelbundet. De anställda har informerats om utrymningsplaner och om tillgänglig säkerhetsutrustning. Miljö AAK strävar efter att löpande optimera sitt råvaruutnyttjande, minska avfallsmängden, Leverantörer AAK påverkar miljön utanför våra produktionsanläggningar. Därför uppmuntrar AAK sina leverantörer att följa AAK Group Supplier Code of Conduct ( AAK:s uppförandekod för leverantörer ), som ett tillägg till vårt leverantörsutvärderingsprogram. Om en leverantör inte följer AAK:s riktlinjer kommer AAK att försöka lösa situationen eller, som en sista åtgärd, avsluta samarbetet. Kontaktfunktionen för AAK:s uppförandekod har upprättats för att hantera information från anställda om allvarliga lagöverträdelser eller om brott mot AAK:s uppförandekod. Kontaktpersonerna nås på E-post som skickas till den är adressen läses enbart av Anne Mette Olesen, Corporate Communications Director, och Jesper Korning, Global CSR Manager, och uppgifterna behandlas konfidentiellt vilket innebär att avsändaren förblir anonym. 6

7 Denna sammanfattning av uppförandekoden presenteras för alla anställda och finns tillgänglig på danska, holländska, engelska, spanska och svenska. Den som behöver texten på andra språk kan kontakta 7

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer