Global uppförandekod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global uppförandekod"

Transkript

1 Global uppförandekod

2

3 Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål så är det mycket viktigt att vi har tydliga etiska regler och riktlinjer samt regler för hur dessa ska efterlevas. Detta främjar vårt företag genom förbättrade affärsresultat, tydlighet gentemot anställda, kunder och andra viktiga aktörer samt genom att det underlättar arbetet med att reducera våra risker. Gambros mål kan inte uppnås utan förtroendet från ett antal viktiga aktörer alltifrån våra kunder och de patienter som är beroende av våra produkter till våra anställda, aktieägare och myndigheter. Vår globala uppförandekod är ett fundamentalt verktyg för att bygga upp och upprätthålla detta förtroende. Koden är ett grundläggande uttryck för den professionalism som vi eftersträvar i all vår verksamhet och den personliga integritet vi förväntar oss av våra anställda. Vår integritet som företag är en avgörande framgångsfaktor och varje anställd som representerar Gambro är ansvarig för vårt goda namn. Det är det vi gör inom och utanför företaget, såväl lokalt som globalt, som visar vårt engagemang för att arbeta etiskt och enligt vedertagna principer. Det innebär att alla Gambros anställda förväntas arbeta i enlighet med de principer och riktlinjer som beskrivs i denna uppförandekod. Som en etisk och socialt ansvarstagande organisation stöder Gambro tillämpliga internationella principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och god miljöhantering. Den här broschyren är framtagen för att ge vägledning om förväntat beteende och ger svar på frågor om hur vi ska agera samt information om hur eventuella brott mot lagstiftning eller mot Gambros etiska principer skall rapporteras.ibland ställs vi inför svåra och komplicerade situationer och som enskilda individer har vi sällan tillräcklig juridisk expertis. Alla förväntas dockvisa gott omdöme och sunt förnuft för att så långt som möjligt arbeta i enlighet med tillämpliga regler och alltid be om råd när det är osäkert vad som krävs. Å styrelsens och ledningsgruppens vägnar vill jag betona vikten av att följa den globala uppförandekoden, särskilt inom vår bransch. Ulf Mattsson Koncernchef och VD, Gambro

4 4

5 Innehåll Tillämpning av uppförandekoden 6 Gambrokulturen 6 Grundläggande uppförandekod 7 Respektera alla anställdas och andras rättigheter 8 Undvika intressekonflikter 9 Hänsyn till de anställdas hälsa och säkerhet och till miljön 10 Skydd av konfidentiell affärsinformation 11 Affärsrelationer och kontakter med myndigheter 11 Rapportering och redovisning 12 Rapportering av brott mot lagar/regler samt kommunikationsproblem 13 Sammanfattning 14 5

6 Tillämpning av uppförandekoden Uppförandekoden gäller för alla som arbetar inom Gambro allt ifrån styrelsemedlemmar till anställda. Vi är alla skyldiga att följa och respektera uppförandekoden. Gambro uppmuntrar leverantörer, agenter, konsulter och andra affärspartners att arbeta efter de principer som beskrivs i uppförandekoden och koden ska alltid tillämpas vid bedömning av nuvarande och potentiella affärspartners. Gambrokulturen Gambros kultur ligger till grund för vår uppförandekod som bygger på följande värderingar: Kundfokus: Alltid sträva efter att överträffa kundernas förväntningar och prioritera patientsäkerhet och kvalitet. Pålitlighet: Vi är ansvariga, både som företag och som individer, för våra åtaganden gentemot kunder, kollegor och samarbetspartners. Samarbete: Människorna är den största tillgången i företaget och samarbete utgör nyckeln till framgång. Integritet: Vi ska göra affärer på ett etiskt sätt och ha modet att alltid göra det som är rätt. Resultat: Vi söker ständigt nya möjligheter för att kunna förbättra vår verksamhet. 6

7 Grundläggande uppförandekod Vi ska hålla hög kvalitet i allt vi gör Gambros verksamhet bygger på att ta fram produkter som räddar och förbättrar patienters liv. Gambro strävar alltid efter att utforma, tillverka och leverera säkra produkter och tjänster av högsta kvalitet till förmån för patienterna. Arbetet med kvalitet och säkerhet är ett ansvar som delas av alla anställda. Varje anställd förväntas eftersträva bästa möjliga kvalitet i allt de gör och se till att alla aktiviteter görs i syfte att skapa långsiktiga värden för våra kunder och patienter. Affärsverksamheterna skall bedrivas på ett etiskt korrekt sätt Alla anställda på Gambro förväntas agera etiskt och med integritet samt uppvisa socialt och miljömässigt ansvar i sitt arbete. Detta är vad våra kunder, de patienter vi hjälper och alla myndigheter som övervakar och reglerar vår verksamhet förväntar sig. Vår framgång är till stor del beroende av att vi lyckas leva upp till dessa förväntningar. Var uppriktig och sanningsenlig Att alltid hålla sig till sanningen är grundläggande för våra etiska och moraliska åtaganden. Vi måste också vara uppriktiga i all kommunikation med varandra, med våra kunder och med myndigheter. Endast genom att vara ärliga och tillmötesgående gör vi oss förtjänta av den respekt och det förtroende som behövs för att uppnå företagets mål. Följ alla lagar och förordningar Alla anställda måste noga följa alla de lagar och regelverk som omgärdar Gambros verksamhet. En anställd som bryter lagar och regler riskerar både att allvarligt skada företaget och äventyrar även arbete som alla andra anställda åstadkommer. Kunskap om tillämpliga lagar är väsentlig För att vi ska kunna följa gällande lagstiftning krävs det förstås att vi känner till den. Alla anställda förväntas därför sätta sig in i de grundläggande lagar och regler som gäller specifikt för hans/ hennes arbetsområde samt i de lagar och regler som rör vår verksamhet i allmänhet. Gambro är ett multinationellt företag och därför kan lagar i ett land påverka Gambros verksamhet i andra länder. I förekommande fall ska berörda anställda informera sina kollegor om gällande lagar och hjälpa dem att följa dessa. Lagar och förordningar går före uppförandekoden om lagarna och förordningarna är mer restriktiva. I detta hänseende har alla chefer inom Gambro ett särskilt ansvar för att se till att de anställda som rapporterar till dem förstår och följer uppförandekoden. Om en chef misstänker brott mot lag, regelverk eller företagets principer måste han/hon omedelbart vidta lämpliga åtgärder. Det viktigaste är att kontinuerligt hålla sig informerad att inte känna till de lagar som gäller kan leda till allvarliga problem för Gambro. 7

8 Respektera alla anställdas och andras rättigheter Likvärdiga möjligheter Gambro arbetar för att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare samt att ge alla möjligheter till utveckling. Alla våra medarbetare ska behandlas värdigt och med respekt av sina arbetsledare, chefer och övriga medarbetare. Gambro tolererar inga former av diskriminering eller trakasserier (inklusive diskriminering vid anställning, kompensation, tillgång till utbildning eller befordringsmöjligheter) på grund av ras, etniskt eller nationellt ursprung, kast, religion, kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, medlemskap i fackförbund, politiska åsikter eller andra diskrimineringsformer som är förbjudna enligt lag. Dessutom åtar sig Gambro att uppfylla alla skyldigheter enligt de lagar som har utformats för att skydda anställda. Våld på arbetsplatsen Gambro tolererar inga former av våld, hot om våld eller andra hot på arbetsplatsen. Lämpliga åtgärder ska alltid vidtas omedelbart om en incident av det här slaget inträffar. Föreningsfrihet Gambro respekterar varje anställds rätt att delta i, eller avstå från att delta i, kollektiva förhandlingar, kollektivavtal och andra kollektiva aktiviteter enligt tillämplig lagstiftning. Mänskliga rättigheter Gambro stöder och värnar om de internationella mänskliga rättigheterna. Alla Gambros anställda förväntas att bete sig i enlighet med de mänskliga rättigheterna. 8

9 Undvik intressekonflikter Undvik alla situationer där intressekonflikter kan uppstå En anställd får inte använda sin anställning hos Gambro för personlig vinning eller för att gynna familjemedlemmar. Alla Gambros anställda ska utföra arbetsrelaterade aktiviteter med högsta möjliga affärsetik utan inverkan från eventuella personliga eller privata affärsintressen som kan påverka omdömet negativt. Alla anställda ska undvika situationer där misstanke om intressekonflikt kan uppstå eftersom även den minsta misstanke om intressekonflikt kan skada Gambros rykte, underminera förtroendet bland våra anställda och göra att företaget förlorar trovärdighet från kunder, patienter och myndigheter. Gambros anställda förväntas att noggrant följa dessa regler. Om osäkerhet föreligger ska, och i vissa fall måste, den anställde rådgöra med sin arbetsledare och inhämta företagets godkännande. Godkännande av affärsintressen utanför företaget En anställd bör inte ta anställning utanför företaget om detta kan påverka förmågan att utföra de åtagna arbetsuppgifterna för Gambro. Anställda måste därför informera om och inhämta godkännande från en medlem i ledningsgruppen (som utsetts till detta uppdrag inom företaget) innan han/hon inleder en anställning utanför företaget, ett konsultuppdrag eller annat större politiskt eller medborgerligt åtagande som skulle kräva aktivt engagemang på normal arbetstid, eftersom sådan verksamhet kan påverka den anställdes förmåga att utföra sitt arbete effektivt. Tillstånd för engagemang utanför företaget En anställd får inte involvera sig i aktiviteter (t.ex. föredrag, föreläsningar eller tal) utanför Gambro om ämnen som rör Gambros verksamhet eller den anställdes arbete för företaget utan föregående godkännande från arbetsledaren och, i förekommande fall, företagsledningen. 9

10 Hänsyn till de anställdas hälsa och säkerhet samt miljön Gambro framhåller vikten av att skydda de anställdas hälsa och säkerhet samt att värna om miljön och strävar därför efter att ständigt förbättra företagets arbete med miljö, hälsa och säkerhet. Alla anställda är skyldiga att följa gällande lagar för miljö, hälsa och säkerhet. Gambros chefer ansvarar för de anställdas säkerhet och för att lagarna följs och de måste ingripa om de upptäcker osäkra arbetssätt eller situationer. Hälsa och säkerhet Gambro strävar efter att de anställda är insatta i de förebyggande principer och säkerhetsprocedurer som är tillämpliga för respektive arbetsområde. Chefer och arbetsledare ansvarar för att de anställda erhåller de verktyg som behövs för arbetet och de är även ansvariga att tillse att alla regler för säkerhet och hälsa följs. Säkerheten påverkar alla och därför är varje anställd skyldig att rapportera eventuella säkerhetsrisker. Miljö Gambro tar sitt medborgerliga ansvar som företag och strävar efter att driva verksamheten på ett säkert och hållbart sätt. Med detta menar vi att Gambro ska möta dagens behov utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer att möta sina behov. Vi ska sträva efter att utforma våra produkter och tillverkningssystem på ett sätt som ansvarsfullt får så lite miljöpåverkan som möjligt. Droger och alkohol Som tillverkare av medicintekniska produkter har Gambro ett särskilt ansvar gentemot företagets kunder och de patienter som behandlas med våra produkter att produkterna har högsta kvalitet, säkerhet och effekt. För att Gambro ska kunna axla detta ansvar och behålla en hög professionell nivå bland företagets anställda så måste Gambro vara en drog- och alkoholfri arbetsplats. Detta krav har också en positiv effekt inom Gambro genom att det skapar förutsättningar för en säkrare arbetsmiljö. Om en anställd tar en receptbelagd medicin som kan försämra förmågan att utföra arbetet måste han/hon se till att nödvändiga åtgärder vidtas på arbetsplatsen. Säkerhet Att upprätthålla trygga och säkra arbetsplatser är ett ansvar som delas av alla anställda och Gambro som företag. Effektiv säkerhet och skydd av Gambros personal, egendom, utrustning och material kräver att alla anställda samarbetar och hjälps åt. För att kunna erbjuda en trygg och säker arbetsplats för alla anställda ska Gambro vidta lämpliga förebyggande åtgärder utifrån identifierade säkerhetsrisker. 10

11 Skydd av konfidentiell affärsinformation Alla anställda har lojalitetsplikt mot Gambro och förväntas därmed skydda konfidentiell information. Konfidentiell information som hanteras på fel sätt eller avslöjas för obehörig part (inklusive vänner och familjemedlemmar) kan medföra stora skador för Gambros verksamhet och affärspartners. Affärsrelationer och kontakter med myndigheter Konkurrens på lika villkor Gambro ska konkurrera på rättvisa villkor och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Gambro och företagets anställda ska respektera och följa alla tillämpliga principer och regler för rättvis konkurrens. Dessa lagar och principer förbjuder generellt alla avtal mellan konkurrenter som begränsar den fria konkurrensen. Antitrustlagarna och -principerna gäller för alla affärsuppgörelser oberoende av form, samt för vårt uppförande inom företaget i allmänhet. Brott mot dessa lagar och principer kan leda till höga böter för Gambro och företagets anställda. Alla avtal med en konkurrent eller annan tredje part som skulle kunna inskränka den fria konkurrensen måste granskas och godkännas av Gambros juridikavdelning. Affärspartners, myndigheter och kunder Gambros relationer och samröre med affärspartners och kunder ska karakteriseras av rättvisa och ärlighet. Affärspraxis varierar mellan olika länder. Det är dock viktigt att alla anställda följer Gambros högt ställda etiska principer och den eventuella veder tagna affärspraxis som gäller. Otillåtna incitement Gambro ska inte erbjuda eller ta emot otillåtna incitament eller någon form av mutor. Gambro ska inte erbjuda någon betalning, ekonomiska fördelar, gåvor eller tjänster om detta bryter mot tillämplig lagstiftning, gällande regler eller andra krav. Detta hänför sig till bland annat kunder, potentiella kunder och myndighetsrepresentanter. Även om inget lag- eller regelbrott föreligger får inga betalningar eller gåvor förekomma som bryter mot vedertagen praxis. 11

12 Affärsrelationer och kontakter med myndigheter (forts.) Myndigheter Gambros verksamhet är hårt reglerad och vi är skyldiga att sammanställa och upprätthålla omfattande dokumentation av olika slag och även skicka rapporter till myndigheter över hela världen. Vi måste göra vårt yttersta för att leva upp till myndigheternas krav. Slarv kan i vissa instanser anses som lagöverträdelse vilket kan leda till att Gambros kompetens och anseende ifrågasätts. Gambros anställda förväntas därför arbeta mycket noggrant och med stor integritet när det gäller att förbereda information, register, protokoll eller rapporter till myndigheter. Detta gäller även alla övriga kontakter med myndigheter. Politiskt engagemang Gambro står för politisk neutralitet vad gäller politiska frågor, politiska partier och representanter. Gambros namn och tillgångar får inte användas i samband med politiska frågor som inte rör våra affärsmål. Alla anställda får självklart delta i den politiska processen i sin roll som ansvarstagande medborgare, förutsatt att de inte uppträder som representanter för Gambro. Rapportering och redovisning All ekonomisk rapportering och redovisning skall utföras i enlighet med Gambros policys och vedertagna redovisningsprinciper. Redovisningen ska på ett korrekt sätt visa Gambros ekonomiska position och resultatet av verksamheten samt ge en korrekt bild av affärstransaktioner, tillgångar och skulder. Gambro arbetar i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) på de marknader där dessa är tillämpliga. Gambro strävar efter att rapportera och redovisa verksamheten på ett öppet, rättvisande, relevant och förståeligt sätt och inom gällande tidsramar. 12

13 Rapportering av brott mot lagar/ regler samt kommunikationsproblem Rapporteringsplikt Gambro arbetar hängivet för att se till att allt arbete utförs etiskt och juridiskt korrekt. Därför är det alla anställdas plikt att rapportera uppenbara brott mot lagar eller avvikelser från etiska regler så att förseelserna kan utredas och hanteras på lämpligt sätt. Rapporteringsplikten gäller också för misstanke om brott eller avvikelse. Varje gång en anställd eller leverantör inte lever upp till våra etiska och juridiska åtaganden riskerar företaget och de anställda att påverkas negativt i hög utsträckning. Därför uppmuntras Gambros personal att rapportera alla förseelser och att alltid diskutera eventuella funderingar kring lagar, regler eller vår uppförandekod. Gambro arbetar hängivet med att ta itu med alla eventuella problem som våra anställda har, och vi vill främja öppenhet vad gäller etiska och juridiska frågor. Inga anställda ska utsättas för repressalier För att försäkra oss om att alla anställda känner sig bekväma med att rapportera problem och ställa frågor tolererar Gambro inte trakasserier eller repressalier mot en anställd eller annan person som i god tro rapporterar ett känt eller misstänkt lagbrott eller brott mot vår uppförandekod. Dessutom behandlas alla uppgifter konfidentiellt så långt detta är möjligt i enlighet med lagar och regelverk och Gambros behov av att utreda problemet. Trots det kan en anställd som rapporterar ett felaktigt förfarande inte helt skyddas från dess negativa konsekvenser men det faktum att han/hon rapporterade problemet ses som en förmildrande omständighet. Procedurer för rapportering av misstänkta problem Anställda uppmuntras i första hand att ta upp eventuella problem med sin närmaste överordnade. Om en anställd av någon anledning inte vill eller kan tala med sin närmaste överordnade kan denne uppfylla sin rapporteringsplikt genom att i stället kontakta: Någon på personalavdelningen Någon inom Gambros Legal- eller Compliance-avdelningar Någon i ledningsgruppen (Senior Management Team) Compliance Hotline som man kan kontakta via telefon eller Internet för att rapportera problem. Den som rapporterar något kan, om denne vill, välja att vara anonym när dessa kanaler används. Utredning av problem Gambro behandlar alla förfrågningar och rapporterade problem med största allvar. Alla förfrågningar och klagomål utreds noggrant och sakligt och utifrån resultaten vidtas därefter lämpliga åtgärder. 13

14 Quality in Everything We Do Avslutning Det är en förmån att få arbeta tillsammans i en miljö där etisk och integritet värderas högt. Var och en av Gambros anställda uppmanas att personligen stödja och bidra till att upprätthålla Gambros goda rykte genom att följa de principer som beskrivs i Gambros uppförandekod samt företagets tillhörande policys och procedurer. Gambros rykte och framgång är helt beroende av detta. All affärsverksamhet ska vara etisk och ärlig Brott mot en policy ska rapporteras på ett korrekt sätt Vi ska erbjuda en god och säker arbetsmiljö Global uppförandekod Vi ska hålla hög kvalitet i allt vi gör Vi ska alltid ta hänsyn till anställdas och andra personers rättigheter 14

15

16 Gambro Lundia AB PO Box SE Lund Sweden Phone HCSE4641_ Gambro Lundia AB

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Ellevio Uppförandekod

Ellevio Uppförandekod Ellevio Uppförandekod 1 Innehåll 1. VD har ordet sid 4 2. Vad styr vårt uppförande? sid 6 3. Vi behandlar varandra väl sid 10 4. Affärsetik sid 12 5. Att skydda företagets tillgångar sid 14 6. Kommunikation

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer