EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den C(2014) 2205 final I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 30 och 31 i rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, för att inte röja upplysningar som omfattas av tystnadsplikt. Utelämnade upplysningar markeras med [ ]. OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt stöd SA (2012/NN) Finland Individuellt stöd till Fortum Power and Heat Oy för en anläggning för tillverkning av pyrolysolja Herr minister, I. SAMMANFATTNING 1. Härmed meddelas att Europeiska kommissionen har gjort en bedömning av ovannämnda anmälan om ett direkt stöd till det enskilda företaget Fortum Power and Heat Oy (nedan kallat Fortum) och beslutat att betrakta stödet som förenligt med artikel c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget). Utrikesminister Erkki Tuomioja Sjöekipaget PB 176, FIN Helsingfors Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Tfn:

2 II. FÖRFARANDE 2. I enlighet med artikel i EUF-fördraget anmälde de finska myndigheterna till kommissionen, i skrivelser daterade den 29 juni 2012 (förhandsanmälan) och den 6 november 2012 (formell anmälan), beviljande av ett investeringsstöd på 8,1 miljoner euro till det enskilda företaget Fortum för byggande av en anläggning för produktion av pyrolysolja. 3. Kommissionen noterade att stödet hade beviljats redan den 19 december 2011 enligt den stödordning som godkändes genom kommissionens beslut N 359/2007 Finland (Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn) (nedan kallad stödordningen). 4. Kommissionen beklagade att de finska myndigheterna inte hade anmält denna åtgärd individuellt till kommissionens avdelningar i förväg, så som krävs i punkt 160 i miljöskyddsriktlinjerna. Kommissionen begärde ytterligare information om stödåtgärden i skrivelser som registrerades den 9 juli och den 26 november De finska myndigheterna tillhandahöll de begärda upplysningarna i skrivelser som registrerades den 18 juli 2012 och den 16 januari Ett möte mellan kommissionens handläggare och de finska myndigheterna ägde rum den 10 oktober 2013 för diskussion av utestående frågor. Den 9 december 2013 och den 29 januari 2014 tillhandahöll de finska myndigheterna klargöranden om de frågor som ställdes under mötet. III. BESKRIVNING AV STÖDÅTGÄRDEN III.1 Mål 6. Stödet syftar till att stödja ett enskilt företag, Fortum, vid byggandet av en anläggning för produktion av pyrolysolja (biovätska) i Joensuu, Finland. Anläggningens planerade kapacitet är cirka ton pyrolysolja per år. Energiinnehållet i den mängden pyrolysolja är ungefär MWh/år. Pyrolysolja produceras från skogsflis och annan biomassa. Den kommer att ersätta cirka ton tung eldningsolja per år, främst i värmepannor. III.2 Projektbeskrivning och miljöpåverkan 7. Produktionen av pyrolysolja är integrerad med ett befintligt kraftvärmeverk som använder skogsflis som råvara. 8. Pyrolysoljan kommer [ ] att användas [ ] bara en kort del av året (främst under vintern). 9. Pyrolysoljan kommer att ersätta tung eldningsolja och ger därför minskade koldioxidutsläpp och andra utsläpp vid energiproduktion. Detta kommer att ge en total årlig minskning av koldioxidutsläpp med ton och av svaveldioxidutsläpp med 320 ton. 2

3 10. Anläggningen kommer att använda ny teknik för att omvandla biomassa till pyrolysolja. Tekniken har under flera år utvecklats i samarbete med VTT 1, UPM Kymmene 2 och Metso Power. Metso Power levererar tekniken till anläggningen som kommer att fungera som referensanläggning för framtida projekt. 11. Tekniken baseras på snabb pyrolys, och omfattar förbearbetning av biomassa, en pyrolysfas och återvinning av biooljan. Biomassan torkas (< 10 %) med het luft i en bandtork och krossas (< 5 mm) för att anpassas till pyrolysen. Torkad och krossad biomassa värms på några sekunder upp med het sand från den integrerade svävbäddpannan upp till 500 C så att den blir gasformig. Fasta partiklar och gas separeras i en cyklonseparator. Sand och koks från träet återförs till pannan. Gasen kondenseras till bioolja i kondensorenheten och transporteras till biooljetankar. 12. Integreringen av det befintliga kraftvärmeverket [ ] har beaktats. 13. Eftersom tekniken inte har demonstrerats i den här skalan tidigare, finns det flera stora risker förknippade med projektet. Pilotprojektet hade en kapacitet på bara 1 MW, och från den nivån har dagens projekt byggts ut till 30 MW. Utbyggnad av teknik innebär alltid flera risker och processen kanske inte fungerar likadant som i provenheten. Dessutom finns det inte långsiktiga erfarenheter av processen. Det finns också flera nya lösningar med kommersiella storlekar förutom huvudenheten (pyrolysutrustning) jämfört med provenheten, vars funktion inte har provats i denna skala. 14. En annan riskfaktor är den råvara som används. De icke-homogena råvarorna varierar i fråga om kvalitet (t.ex. fuktighet, storlek, typ). Förbearbetningen av råvaror är därför mycket viktig. 15. Av ovanstående skäl är det mycket troligt att det kommer att uppstå driftsavbrott, speciellt i början av produktionen, och förseningar längre fram under produktionen. Mängden producerad pyrolysolja är en mycket viktig faktor för vinsten och därför leder även små problem i produktionen till stora förluster. 16. Det finns också risker förknippade med slutanvändningen av produkten. I dagsläget är kommersiell brännarteknik för pyrolysolja mycket begränsad och det saknas erfarenheter från bredare användning av pyrolysolja. Det mesta av pyrolysolja används för närvarande för forskning och utveckling och är koncentrerad till användning i mycket liten skala. Slutprodukten avviker från brännoljor till exempel i fråga om surhetsgrad, vilket ökar belastningen på brännare och lagringstankar. Det finns också farhågor kring logistiken. 17. Om den teknik som demonstreras under pilotprojektet visar sig vara en framgång, kan konceptet användas i andra anläggningar och gynna en bredare grupp av berörda parter än det aktuella företaget. Andra som kan gynnas kan vara tekniktillhandahållare och underleverantörer, fjärrvärmeföretag och företag inom skogsfliskedjan. Leveranserna av 1 Teknologiska forskningscentralen VTT i Finland. 2 Finsk tillverkare av pappersmassa, papper och timmer. 3

4 pyrolysolja kan öka kraftigt i framtiden och ersätta betydande kvantiteter tung eldningsolja, framförallt i pannor som används vid hög belastning. 18. Med tanke på att flera företag samt Teknologiska forskningscentralen VTT deltar i projektet kan man förvänta sig betydande kunskapsspridning. III.3 Rättslig grund 19. Stödordningen grundas på den nationella statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om villkor för beviljande av energistöd (1313/2007). 20. Genom direktiv 2009/28/EG 3 åläggs medlemsstaterna gemensamt att till år 2020 se till att 20 % av den totala energiproduktionen kommer från förnybara energikällor. För Finland innebär detta att målet är 38 %. År 2010 var andelen förnybar energi i Finland 33,1 %. Denna investering är avgörande för att uppnå EU:s mål för förnybar energi III.4 Stödmottagare 21. Stödmottagare är företaget Fortum i Finland. Platsen för projektet är Joensuu i Finland där Fortum redan har ett kraftvärmeverk. 22. Fortum är verksamt inom värme- och elproduktion och säljer energi till marknaderna. III.5 Stödbeviljande myndighet 23. Stödet finansieras genom Finlands statsbudget. Arbets- och näringsministeriet är stödbeviljande myndighet. III.6 Stödform, stödnivå och stödberättigande kostnader 24. Stödbeloppet för åtgärden är 8,1 miljoner euro, vilket motsvarar 30 % av investeringskostnaderna. 25. Den ursprungliga totalbudgeten för projektet är 27 miljoner euro. 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG. 4

5 III.6.1 Beräkning av stödberättigande kostnader 26. De finska myndigheterna anmälde åtgärden i enlighet med avsnitt i miljöskyddsriktlinjerna om investeringsstöd. De stödberättigande kostnaderna enligt punkterna 81 b och 106 i miljöskyddsriktlinjerna utgörs av de extra kostnader för miljöskydd som tillkommer i jämförelse med en konventionell anläggning ( kontrafaktiskt scenario ) som producerar samma resultat utan ytterligare miljöskydd. 27. Det kontrafaktiska scenariot för företaget är att inte göra investeringen och fortsätta använda tung eldningsolja i sina värmepannor. Investeringen är helt frivillig och det finns inga normer eller annan lagstiftning som kräver att pyrolysolja ska användas eller att företagsspecifika utsläpp ska minskas. 28. Endast de investeringskostnader [ ] skulle då uppgå till 46 %. 29. De finska myndigheterna har också bifogat en känslighetsanalys av flera kritiska faktorer och visat att stödnivån kommer att uppgå till högst 60 % enligt de värsta scenarier man lade fram. III.6.2 Finansiella aspekter 30. De finska myndigheterna uppger att [ ] det också finns nedplöjda kostnader som avser det här projektet i ett bredare perspektiv. 31. Återbetalningsperioden för investeringen [ ]. 32. Fortum finansierar resten av investeringen med sin budget. III.7 Budget 33. Projektets totala budget uppskattas till 27 miljoner euro. Investeringen är uppdelad på följande: - Pyrolysutrustning: [ ]. - Anläggningsarbeten och oljetankar: [ ]. - Infrastruktur, anslutningar och annat arbete på plats: [ ]. - Utrustning och modifieringar av slututrustning: [ ]. 34. Projektet har tilldelats 8,1 miljoner euro i stöd inom den stödordning som godkändes genom beslut N 359/2007 Finland (Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn). Stödet kommer att utbetalas i relation till hur projektet framskrider, i förhållande till faktiska kostnader och först efter kommissionens beslut. IV. BEDÖMNING AV STÖDET 5

6 IV.1 Statligt stöd i den mening som avses i artikel i EUF-fördraget 35. Enligt artikel i EUF-fördraget är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. 36. Stöd enligt den anmälda åtgärden kommer att beviljas genom den statliga budgeten och kommer att gynna ett enda företag. Genom att det befrias från en del av de investeringskostnader som annars skulle ha burits av företaget, kommer stödet att ge stödmottagaren en fördel i förhållande till dess konkurrenter. Därför kan stödet ha snedvridande effekter på konkurrensen inom de sektorer där stödmottagaren är verksam (t.ex. uppvärmning, bränslemarknaderna). Stödmottagaren kommer sannolikt att bli föremål för gränsöverskridande handel i EU, även om de sektorer som främst berörs är lokala. Av detta följer att stödet sannolikt kommer att snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna. 37. Kommissionen konstaterar därför att den anmälda stödåtgärden utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel i EUF-fördraget. IV.2 Det statliga stödets förenlighet 38. Åtgärden bedöms enligt avsnitt i miljöskyddsriktlinjerna eftersom stödmottagaren kommer att använda biomassa som råvara, samt enligt avsnitt 5.2 i miljöskyddsriktlinjerna eftersom stödbeloppet överstiger det tillämpliga tröskelvärdet på 7,5 miljoner euro. 39. Stödet har redan beviljats, men de finska myndigheterna har bekräftat att ingen överföring av medel har skett, och att överföringen kan ske först när kommissionen godkänt åtgärden enligt artikel i EUF-fördraget. Kommissionen beklagar att de finska myndigheterna inte har förhandsanmält åtgärden på det sätt som krävs i punkt 160 i miljöskyddsriktlinjerna. 40. Pyrolysolja är en biovätska, som tillverkas från biomassa enligt definitionen i punkt 70.6 i miljöskyddsriktlinjerna. Enligt den bestämmelsen är biomassa den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall. 41. Kommissionen noterar att stödet beviljas för produktion av bränsle från förnybara energikällor. Dessutom innebär avsaknaden av obligatoriska normer på EU-nivå eller nationell nivå för andelen energi från förnybara energikällor för enskilda företag att stödet är förenligt med punkt 101 i miljöskyddsriktlinjerna. 6

7 42. Kommissionen noterar också att beräkningarna av de stödberättigande kostnaderna har baserats på punkterna 81 a och 82 i miljöskyddsriktlinjerna. I det här fallet kan de exakta miljöskyddskostnaderna enkelt identifieras och de kan anses vara stödberättigande. Förutom beräkningarna av stödberättigande kostnader har stödnivån fastställts i enlighet med kriterierna i punkterna 105 och 106 i miljöskyddsriktlinjerna, och stödnivån överskrider inte den högsta stödnivån på 60 % av de stödberättigande kostnaderna i enlighet med punkt 102 i de riktlinjerna. 43. Kommissionen anser därför att stödet är förenligt med kriterierna i avsnitt i miljöskyddsriktlinjerna. IV.2.1 Stödets positiva effekter IV Förekomsten av ett marknadsmisslyckande 44. Förbränning av fossila bränslen innebär yttre effekter som inte räknas med i bränslepriset jämfört med förnybara energikällor såsom biomassa. Enligt punkt 10 i miljöskyddsriktlinjerna kan det hända att medlemsstaterna vill använda statligt stöd för att skapa incitament på individuell nivå för att förbättra miljöskyddet och ta hänsyn till externa effekter. I detta sammanhang kommer projektet främst att inriktas mot miljöskydd genom minskade utsläpp, och också syfta till att kommersialisera en ny teknik som medför högre tekniska och ekonomiska risker än konventionell teknik. 45. Pyrolysoljan kommer att ersätta tung eldningsolja och ger därför minskade koldioxidutsläpp och andra utsläpp vid energiproduktion. Detta kommer att ge en total årlig minskning av koldioxidutsläpp med ton och av svaveldioxidutsläpp med 320 ton. 46. Företag inom energisektorn brukar allmänt sett investera i konventionell och beprövad teknik med låga risker och kända kostnader. Den teknik som demonstreras i detta projekt är ny, med flera osäkra faktorer. Fortums anläggning kommer att fungera som en demonstrationsanläggning för framtiden. Riskerna förknippade med den nya tekniken, samt andra aspekter av projektet har belysts ovan. 47. Den största ekonomiska risken i projektet gäller maskiners och processers användbarhet. Driftsavbrott eller lägre produktion än väntat kommer att leda till minskade kassaflöden och lägre avkastning på investeringen. Andra ekonomiska risker är exempelvis kopplade till det framtida priset på tung eldningsolja och priset på EU:s utsläppsrätter. 48. Kommissionen anser därför att den anmälda åtgärden överensstämmer med punkt 167 i miljöskyddsriktlinjerna. IV Lämpligt instrument 49. Kommissionen behöver överväga huruvida statligt stöd är ett lämpligt instrument för att nå miljöskyddsmålet, särskilt i ljuset av den möjliga förekomsten av instrument som är mindre snedvridande och som skulle kunna uppnå samma resultat. 7

8 50. Liknande förbättring av miljöskyddet skulle kunna uppnås genom investeringar i nya biomassebrännare i stället för att man går över till ett annat bränsle. Ytterligare kostnader samt behovet av statligt stöd i det scenariot skulle bli betydligt högre. När det gäller kommersialisering av nya tekniska innovationer skulle dessutom alternativet med biomassebrännare inte ge samma positiva resultat. Det verkar alltså som om inga alternativa projekt med liknande positiva effekter när det gäller miljöskydd och kommersialisering av nya tekniska innovationer fanns tillgängliga. 51. Kommissionen drar därför slutsatsen att den anmälda åtgärden är ett lämpligt instrument för att uppnå de miljömässiga fördelarna. IV Stimulanseffekt och stödets nödvändighet 52. I fråga om villkoret att begränsa stödet till vad som är absolut nödvändigt måste kommissionen granska bevisen för att stödbeloppet inte är större än den förväntade bristen på lönsamhet, inklusive en normal avkastning under den period inom vilken investeringen avskrivs. 53. De förfaranden som genomförts av de finska myndigheterna fastställer den nödvändiga stödnivån till cirka 30 % av investeringskostnaden. Det mesta av investeringen kommer därför från privata källor. 54. Projektets storlek gjorde det nödvändigt med ytterligare nationella förfaranden. För beslut om investeringsstöd där stödbeloppet överstiger 3 miljoner euro krävs enligt statsrådets förordning 1313/2007 godkännande från delegationen för investeringsstöd till företag. Förutom det måste beslut om investeringsstöd på över 5 miljoner euro ha stöd från statsrådets finansutskott. Delegationen för investeringsstöd består av tjänstemän från olika ministerier medan finansutskottet består av ministrar. De har till uppgift att bedöma om den föreslagna stödåtgärden överensstämmer med de olika ministeriernas och hela regeringens mål. Särskilt i fall som gäller stöd för särskilda ändamål kan det hända att de kräver konsekvensbedömningar, en analys av stödets lämplighet eller någon annan motsvarande analys för att kunna utforma sin ståndpunkt. 55. Projektet medför flera tekniska risker som redan diskuterats i tidigare avsnitt. Driftsavbrott och lägre last eller lägre produktion än väntat kommer att leda till minskade kassaflöden och lägre avkastning på investeringen. Dessutom finns andra ekonomiska risker i form av det framtida priset på elektricitet och eventuella förändringar av priset på det avfall som används som bränsle, inklusive alla skatter. Det finns också politiska risker på grund av osäkerheten kring behandlingen av biomassa mot bakgrund av hållbarhetskriterierna och andra pågående diskussioner i EU. 56. Enligt tillgänglig information är anläggningens återbetalningstid [ ] rimliga. 57. När det gäller produktionsfördelar kommer investeringen inte att öka energiproduktionens kapacitet eller produktivitet, eftersom pyrolysoljan kommer att användas i befintliga brännare. Bränslekostnaderna kommer att minska, men inte tillräckligt för att täcka alla extra miljökostnader. 8

9 58. I fråga om detta anser kommissionen att investeringen inte skulle ha genomförts utan beviljat stöd. IV Stödets proportionalitet 59. För att bedöma om stödet är proportionellt genomför kommissionen först en analys av de stödberättigande extra investeringskostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre miljöskyddsnivå och som beräknas för de fem första åren av investeringens varaktighet, med avdrag för eventuella driftsfördelar och eventuella besparingar av driftskostnader som sammanhänger med den extra investeringen i enlighet med punkterna i miljöskyddsriktlinjerna. 60. I nästa steg måste det stödbelopp som fastställts på grundval av punkterna bedömas på nytt i fråga om dess exakthet, i enlighet med den detaljerade bedömningen i punkt 174 i miljöskyddsriktlinjerna. Kommissionen granskar därför framförallt följande: - Om de stödberättigande kostnaderna beräknats exakt. - Om urvalsprocessen genomförts på ett icke-diskriminerande, transparent och öppet sätt. - Om stödet är begränsat till vad som är absolut nödvändigt. 61. För det första noterar kommissionen att stödnivån har beräknats i enlighet med punkterna i miljöskyddsriktlinjerna. I enlighet med kraven är de stödberättigande kostnaderna verkligen begränsade till de extra investeringar som är nödvändiga för att uppnå en högre miljöskyddsnivå. 62. För det andra noterar kommissionen att urvalsprocessen, inom vars ram beslutet om att bevilja det nuvarande stödet fattades, genomfördes, enligt informationen från de finska myndigheterna, på ett öppet, transparent och icke-diskriminerande sätt. Stödet beviljades inom ramen för stödordningen, där alla projekt som gäller förnybar energi är stödberättigande på vissa villkor. 63. För det tredje begränsade Finland stödnivån till 46 % av de stödberättigande kostnaderna, medan företaget skulle kunna beviljas en stödnivå på 60 %. 64. Kommissionen anser därför att det kan påvisas att utan det anmälda stödbeloppet skulle projektet inte ha genomförts. Med tanke på projektets risker, de höga totalkostnaderna och den föreslagna stödnivån anser kommissionen att stödet står i proportion till målen. IV.2.2 Möjlig snedvridning av konkurrens och handel IV Dynamisk stimulans/undanträngning 65. Produktionen av pyrolysolja baseras på ny teknik och kommer att konkurrera med användningen av tung eldningsolja. Det är endast en möjlig lösning bland flera andra för 9

10 att ersätta tung eldningsolja med förnybara energikällor. Företaget kommer därför sannolikt inte att tränga undan annan teknik eller andra medlemsstater från branschen. De finska myndigheterna har informerat kommissionen om att den stödordning enligt vilken stödet beviljades var öppen för alla typer av teknik och att konkurrerande innovationer skulle ha varit berättigade till liknande stöd. Företaget fattade beslutet om den valda tekniken efter att ha genomfört en samlad poängbaserad bedömning som utgjorde grund för beslutet. Kommissionen noterar också att stödet omfattar endast en liten del av projektets kapitalkostnader och att huvuddelen av finansieringen kommer från privata källor. 66. Kommissionen drar slutsatsen att även om projektet enbart är inriktat på en särskild teknik, så hindrar inte detta utvecklingen av annan bränsleproduktionsteknik eller andra förnybara energikällor. IV Upprätthållande av driften i ineffektiva företag 67. På grundval av uppgifter från de finska myndigheterna om det stödmottagande företaget, är Fortum inte ett ineffektivt företag och dess ekonomiska ställning är god. Dessutom noterar kommissionen att huvuddelen av projektet kommer att finansieras genom Fortums egen budget, och urvalsprocessen förlöpte på ett icke-diskriminerande, transparent och öppet sätt. 68. Kommissionen anser därför att det planerade statliga stödet till Fortum inte kommer att upprätthålla driften i ett ineffektivt företag. IV Marknadsstyrka/utestängande beteende Effekter på värmemarknaden 69. Den totala kapaciteten hos de värmepannor som skulle drivas med pyrolysolja är lägre än 100 MW. Värmesektorn befinner sig vidare ofta i en monopolliknande situation där centraliserad värmeproduktion är det effektivaste och mest miljövänliga alternativet. Centraliserade värmesystem konkurrerar mot mindre effektiva installationer i hus. Enligt de finska myndigheterna skulle de värmeanläggningar som drivs med pyrolysolja i stället för tung eldningsolja kunna få en konkurrensfördel tack vare lägre bränslekostnader. 70. Det kommer dock inte att installeras någon ny värmekapacitet, utan det rör sig om en övergång till en annan typ av bränsle. Efter investeringen kommer det att finnas ett förnybart alternativ till tung eldningsolja för de befintliga brännarna. Konkurrenssituationen kommer därför inte att förändras märkbart. Effekter på bränslemarknaden 71. De finska myndigheterna har lämnat in en analys av marknadsstyrkan, särskilt i fråga om marknaderna för skogsflis. 10

11 72. Enligt de finska myndigheterna är det stora skillnader på marknaderna för skogsflis jämfört med andra bränslemarknader. Den viktigaste skillnaden är att skogsflis bara är sekundärprodukten från skogen. Den finska skogsindustrin skördar industriellt trä från skogar och lämnar kvar mindre värdefullt trä, exempelvis små träd och kvistar, som huggs upp till skogsflis för energianvändning. 73. Den andra stora skillnaden är att marknaderna för skogsflis är mycket regionala. Eftersom energiinnehållet i skogsflis är litet jämfört med de flesta andra bränslen, utgör logistikkostnaderna en stor del av totalkostnaderna för flis. Beroende på de höga transportkostnaderna, anförskaffas skogsflis sällan mer än 100 kilometer från anläggningen. Dessutom brukar företag, även i samma region, köpa skogsflis från olika områden. 74. Produktionsanläggningen för pyrolysoljan kommer att ligga i Joensuu, som ligger i Norra Karelen. Det viktigaste området för uppköp av skogsflis för anläggningen är därför Norra Karelen, men även angränsande regioner har beaktats. Dessa är Södra Karelen, Södra Savolax och Norra Savolax som alla ligger inom 100 km från Joensuu. 75. När det gäller det aktuella projektet köper Fortum skogsflis i första hand från Norra Karelen i östra Finland. Alla större finska skogsindustriföretag (UPM-Kymmene, Stora Enso and Metsä Group), sågverk och bränsleleverantörer (som Kuusakoski och Karjalan Metsäenergia) skördar skog från den regionen. Företagen använder träet på olika sätt, och är därför inte direkta konkurrenter. Något som ytterligare komplicerar marknaderna är att i synnerhet de stora skogsindustriföretagen äger vissa av de skogar de skördar. Dessutom har det ofta tecknats långa kontrakt med skogsägarna. 76. Av den inlämnade analysen av bränslemarknaderna framgår att Fortums marknadsandel av skogsflis i regionen är cirka 15,1 % och kommer att öka till 19,3 % efter investeringen. Företaget ökar inte sin marknadsandel i nämnvärd utsträckning eller får en dominerande marknadsposition före eller efter stödet. 77. De finska myndigheterna har också lämnat information om områdets årliga tillväxt, som visar att den ligger på 8,2 miljoner m 3 och att den genomsnittliga skördekumuleringen är 4,3 miljoner m 3. Det finns alltså potential för mer skördar. 78. Pyrolysoljan kommer att ersätta det mesta av den tunga eldningsoljan, vilket är stödets huvudmål. Projektet påverkar dock inte oljemarknaderna nämnvärt. 79. Av ovannämnda skäl anser kommissionen att det aktuella projektet troligen inte kommer att påverka stödmottagarens marknadsstyrka. IV Påverkan på handel och lokalisering av verksamhet 80. Som sagts ovan genomfördes urvalsprocessen inom den godkända ordningen på ett ickediskriminerande, transparent och öppet sätt. Ordningen är öppen för alla företag och projekt som uppfyller kraven i statsrådets förordning 1313/

12 81. Vidare kommer, vilket förklarats ovan, anläggningen att placeras på ett ställe där det fortfarande finns god potential för vidare användning av biomassa inom energiproduktionen. Ett av huvudskälen för företaget vid val av placering var den goda tillgången på den nödvändiga råvaran. 82. Av dessa skäl drar kommissionen slutsatsen att den anmälda åtgärden medför begränsad negativ inverkan på konkurrensen och påverkan på handeln mellan medlemsstaterna. IV.2.3 Kumulering av stöd 83. De finska myndigheterna har bekräftat att det enda offentliga stöd som företaget kommer att få är det nationella investeringsstöd som omfattas av denna anmälan. 84. Finland har för närvarande inte någon annan ordning, såsom inmatningstariffer, system för intyg/skyldighet om förnybar energi eller några andra liknande stödordningar för energiproduktion från pyrolysolja. Stödmottagaren kommer därför inte att dra fördel av några andra offentliga stödordningar eller av individuellt stöd utöver det som beskrivs i tidigare avsnitt. IV.2.4 Balans 85. Utan statligt stöd skulle investeringen inte vara tillräckligt lönsam, och företaget skulle kunna fortsätta använda tung eldningsolja i värmepannorna och inte behöva investera i en anläggning som producerar ett alternativ till tung eldningsolja. 86. Kommissionen delar dessutom Finlands åsikt att företaget inte skulle genomföra projektet om stödet minskades. Denna åsikt stöds av de totala kostnaderna för projektet och av de beräkningar av projektets lönsamhet som Finland lämnat in och som visar att projektet inte är lönsamt utan stöd med tanke på de stora riskerna. 87. Det planerade statliga stödet förefaller att avsevärt förbättra miljöskyddet och ligger därför i linje med Europeiska unionens mål av gemensamt intresse. Statligt stöd är ett lämpligt och nödvändigt instrument för att nå en högre miljöskyddsnivå, eftersom investeringen inte skulle genomföras utan stöd. Stödbeloppet är helt anpassat för att täcka endast en del av de investeringar som krävs för att öka miljöskyddet. Således påverkar stödet inte handeln och konkurrensen på ett sätt som skulle strida mot det gemensamma intresset i EU. 88. Investeringar i miljövänligare teknik och investeringar som går längre än normerna ligger helt klart i linje med kommissionens mål. Det understödda projektet förväntas inte leda till en betydande snedvridning av konkurrensen, och stödet har en stimulanseffekt. Stödet uppfyller dessutom de formella kriterierna om proportionalitet. Stödnivån på 46 % ligger under den högsta tillåtna stödnivån på 60 % av de stödberättigande kostnaderna. Efter en detaljgranskning avseende proportionalitet konstaterar kommissionen att den i detta fall 12

13 kan godta det planerade stödbeloppet med tanke på de risker som är förknippade med projektet och stödets inverkan på marknaderna. 89. Mot bakgrund av ovanstående konstaterar kommissionen att åtgärdens negativa effekter på konkurrensen och handeln uppvägs av stödets positiva effekter så att helhetsbilden av åtgärden är positiv. V. SLUTSATS Kommissionen har följaktligen beslutat att inte göra några invändningar mot stödet eftersom det är förenligt med den inre marknaden enligt artikel c i EUF-fördraget. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part, ber vi er informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av skrivelsen. Om kommissionen inte har mottagit någon motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, anses ni ha samtyckt till att skrivelsen i sin helhet sprids till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande internetadress: Er begäran ska sändas med rekommenderat brev eller fax till European Commission Directorate-general for Competition State Aid Greffe 1 Place Madou / Madouplein 1 MADO 12/ Bryssel, Fax Belgien Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Joaquín Almunia Vice ordförande 13

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.05.2014 C(2014) 3309 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.01.2013 C(2013) 266 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer

Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 29.VIII.2008 K(2008)4683 Ärende: N59/2008 Finland Skattebefrielse för biobränslen som används för uppvärmningsändamål och till stationära motorer Herr minister, 1.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Finland Ändring av regionalstödskartan användning av befolkningsreserven

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Finland Ändring av regionalstödskartan användning av befolkningsreserven EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.05.2015 C(2015) 3104 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.06.2004 C (2004)/ 2028 fin Ärende: Statligt stöd N 58/2004 och N 60/2004 - Finland Undsättnings- och omstruktureringsstöd till små och medelstora företag i Finland

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.11.2002 C(2002) 4257 Ärende: Statligt stöd nr N 469/02 Finland Stöd för flisning av energivirke Herr Minister, 1. Förfarande: I en skrivelse av den 1 juli 2002, som

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 Ärende: Statligt stöd nr. N 588/2005 - Sverige Förlängning av tillverkningsindustrins skattelättnader nedsättning av koldioxidskatt och befrielse

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2017 C(2017) 2348 final I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 30 och 31 i rådets förordning

Läs mer

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 08.09.2004 C(2004)3346fin Ärende: Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Statligt stöd: Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd vanliga frågor (Se också IP/08/80)

Statligt stöd: Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd vanliga frågor (Se också IP/08/80) MEMO/08/31 Bryssel den 23 januari 2008 Statligt stöd: Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd vanliga frågor (Se också IP/08/80) Varför utfärda riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd? Statligt

Läs mer

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.XI.2007 K(2007)6085 Ärende: Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn Herr minister, Kommissionen önskar härmed

Läs mer

1. FÖRFARANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN

1. FÖRFARANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2016 C(2016) 7554 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.01.2012 K(2012) 495 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.33609 (2011/N) Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister! 1. FÖRFARANDE OCH BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN (1) Den 9 november

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.03.2002 C(2002)930fin Ärende: Statligt stöd nr N 801/2001 Finland Stöd till passagerarfartyg FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 22 oktober 2001, som registrerades

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den K (2011) 8954 slutlig

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den K (2011) 8954 slutlig EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8954 slutlig Ärende: Statligt stöd SA. 32118 (2011/N) - Finland Stödprogrammet om allmänna villkor för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23-07-2003 C(2003)2533fin Ärende : Statligt stöd N 164/2003 - Sverige Stöd för TSE- och BSE-test Fru Minister, Kommissionen önskar genom denna skrivelse informera Sverige

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 5.11.2008 K(2008) 6684 Ärende: Statligt stöd nr N 234/2008 - Sverige Stöd för investeringar i solvärme Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 04.02.2014 C(2014) 450 final I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 30 och 31 i rådets förordning (EU)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.08.2016 C(2016) 5257 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2011/N) Finland Fast driftstöd till kraftverk som använder förnybara energikällor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2011/N) Finland Fast driftstöd till kraftverk som använder förnybara energikällor EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 22.03.2011 K(2011)1951 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32470 (2011/N) Finland Fast driftstöd till kraftverk som använder förnybara energikällor Herr Minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Skattebefrielser för biogas som används som motorbränsle

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Skattebefrielser för biogas som används som motorbränsle EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2015 C(2015) 9345 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Statligt stöd

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.03.2014 C(2014) 1823 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Investering i Kvarken Ports infrastruktur (Umeå)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Investering i Kvarken Ports infrastruktur (Umeå) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 01.08.2016 C(2016) 5109 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 03.06.2013 C(2013) 3397 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/ Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/ Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11-05-2005 K(2005) 1466 Ärende: Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/2004 - Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk Fru Minister, Kommissionen önskar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.7.2018 C(2018) 4847 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig Ärende: Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Ärende : Bryssel den 10-06-2003 C(2003)1872 Statligt stöd/finland - Stöd nr N 679/2002 - Ändring av stödordningar för landsbygdens utveckling Kommissionen önskar genom denna skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.6.2014 C(2014) 4350 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 01.08.2002 C(2002)2886 fin. Ärende: Statligt stöd nr NN 75/2002 Finland Differentierade energiskattesatser på el Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den

Läs mer

Statligt stödärende N 152/2010 Finland Ersättning till Arctia Shipping Oy avseende kompletterande pensionsrättigheter för de anställda

Statligt stödärende N 152/2010 Finland Ersättning till Arctia Shipping Oy avseende kompletterande pensionsrättigheter för de anställda EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 06.07.2010 K(2010)4502 slutlig Ärende: Statligt stödärende N 152/2010 Finland Ersättning till Arctia Shipping Oy avseende kompletterande pensionsrättigheter för de anställda

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.VI.2005 K(2005) 1943 Ärende: Statligt stöd nr N 220/2005 Sverige Ändring av den svenska stödordningen för regionalpolitiskt transportbidrag (f.d. N 146/1999) Fru

Läs mer

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär De nuvarande riktlinjerna upphör att gälla vid 2007 års utgång. Som förberedelse inför översynen av riktlinjerna uppmanar kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2001 C (2001) 3289fin Ärende: Statligt stöd nr N 542/2001 Sverige Skatteåtgärder för sjöfarten Fru Minister, Förfarande 1. I en skrivelse av den 4 juli 2001 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.02.2016 C(2016) 976 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 167/ Investeringsstöd för plantering av fleråriga energigrödor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 167/ Investeringsstöd för plantering av fleråriga energigrödor EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 03-06-2005 C(2005) 1745 Ärende: Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 167/2005 - Investeringsstöd för plantering av fleråriga energigrödor Fru Minister, Kommissionen önskar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333 Ärende: Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en elektronisk anmälan av 2 september 2008 anmälde

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.8.2017 C(2017) 5635 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 16.8.2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1240 vad gäller avsättning av

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2011/NN) Finland Omstruktureringsstöd till Air Åland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2011/NN) Finland Omstruktureringsstöd till Air Åland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.02.2012 C (2012) 931 final Ärende: Statligt stöd SA. 32698 (2011/NN) Finland Omstruktureringsstöd till Air Åland Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland Herr minister, 1. Förfarande (1) Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.2.2011 K(2011) 1324 slutlig Ärende: Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA.32185 (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter Herr Minister,

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 22.2.2019 L 51 I/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/316 av den 21 februari 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17-VII-2006 C (2006) 3329 Ärende: Statligt stöd N 184/2006 Sverige Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i flerbostadshus Hr. Minister, 1. FÖRFARANDE (1)

Läs mer

1. De finländska myndigheterna anmälde ovannämnda åtgärd på elektronisk väg den 19 september 2007 (SANI 659).

1. De finländska myndigheterna anmälde ovannämnda åtgärd på elektronisk väg den 19 september 2007 (SANI 659). EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.V.2008 K(2008)1839 slutlig Ärende: Statligt stöd N 537/2007 Finland Presstöd. Herr minister, 1. FÖRFARANDE 1. De finländska myndigheterna anmälde ovannämnda åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.5.2017 C(2017) 3773 final Ärende: Statligt stöd/finland SA. 47450 (2017/N) Förebyggande av omfattande skogsskador orsakade av växtskadegörare som regleras i rådets

Läs mer

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005.

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.XII.2005 K(2005)4686 slutig Ärende: Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. Fru Minister, Kommissionen

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

Riktlinjer för fastställande och anmälan av. tillämpning av direktiv 98/34/EG

Riktlinjer för fastställande och anmälan av. tillämpning av direktiv 98/34/EG Riktlinjer för fastställande och anmälan av skattemässiga eller finansiella åtgärder vid tillämpning av direktiv 98/34/EG Dessa riktlinjer innehåller endast uppfattningar som kan tillskrivas generaldirektoratet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2004 C(2004)5fin Ärende: Statligt stöd N 635/2002 - Sverige Efterbehandling av förorenade områden Fru Minister, Genom en skrivelse daterad den 18 september 2002,

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

Bryssel, den 03.IX.2008 K(2008)4682. Individuellt stöd till Neste Oil Abp för pilottillverkning av NExBTLbiodiesel

Bryssel, den 03.IX.2008 K(2008)4682. Individuellt stöd till Neste Oil Abp för pilottillverkning av NExBTLbiodiesel EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 03.IX.2008 K(2008)4682 Ärende: N 58/2008 Finland Individuellt stöd till Neste Oil Abp för pilottillverkning av NExBTLbiodiesel Herr minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0382 (COD) 15120/16 ADD 9 FÖLJENOT från: inkom den: 1 december 2016 till: ENER 417 CLIMA 168 CONSOM 298 TRANS

Läs mer

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, C(2002)1790fin Ärende : Statligt stöd nr N 4/2002 Sverige Stöd för kadavertransporter Fru minister, Kommissionen vill informera Sverige om att den efter att ha granskat

Läs mer

Riktlinje kring hantering av statligt stöd

Riktlinje kring hantering av statligt stöd Beslut Datum Diarienr 2018-11-20 2018/00216 1(6) GD-nummer 2018/00003-85 Riktlinje kring hantering av statligt stöd Syfte med riktlinjen Denna riktlinje beskriver översiktligt reglerna om statligt stöd

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2014 C(2014) 8385 final I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 24 och 25 i rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet ber er att vidarebefordra den bifogade skrivelsen till utrikesministern.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet ber er att vidarebefordra den bifogade skrivelsen till utrikesministern. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALSEKRETARIATET Bryssel den SG-Greffe(2013)D/ SVERIGES STÄNDIGA REPRESENTATION VID EUROPEISKA UNIONEN Square de Meeûs, 30 1000 BRUXELLES Formell underrättelse Överträdelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.V.2006 K(2006)1854 slutlig Ärende: Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en skrivelse

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 FÖRSLAG från: inkom den: 3 augusti 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COM(2018) 398 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.2.2015 C(2015) 620 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1055 av den 29 juni 2016 om fastställande av tekniska standarder vad gäller de tekniska villkoren för lämpligt offentliggörande av insiderinformation

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.9.2015 C(2015) 6197 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 3.9.2015 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10 i direktiv 2009/72/EG Finland (Åland)

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

Mål C-298/00 P. Republiken Italien. Europeiska gemenskapernas kommission

Mål C-298/00 P. Republiken Italien. Europeiska gemenskapernas kommission Mål C-298/00 P Republiken Italien m o t Europeiska gemenskapernas kommission "Överklagande Statligt stöd Godstransporter på väg Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna och snedvridning av konkurrensen

Läs mer

Avsnitt A: Allmänt 1. Har du använt reglerna om bästa praxis?

Avsnitt A: Allmänt 1. Har du använt reglerna om bästa praxis? Dokumentnamn Nr Sidnr BREV 173 Rk1a 1 (3) Datum Dnr 24.2.2017 ÅLR 2017/1576 European Commission Directorate-General for Competition State Aid Registry 1049 Brussel Hänvisning HT 4816 Kontaktperson Niclas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.11.2009 KOM(2009)194 slutlig/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Upphäver och ersätter KOM(2009)194 slutlig av den 21 april 2009Detta gäller den ursprungliga

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den

KOMMISSIONENS BESLUT. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2016 C(2016) 3942 final KOMMISSIONENS BESLUT av den 30.6.2016 om Republiken Finlands anmälan av en ändrad nationell övergångsplan som avses i artikel 32.6 i Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT. Europeiska kommissionen. mottagen den: 4 mars 2013

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT. Europeiska kommissionen. mottagen den: 4 mars 2013 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT från: mottagen den: 4 mars 2013 till: Komm. dok. nr: D025460/01 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Skattebefrielser och skattenedsättningar för flytande biodrivmedel

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Sverige Skattebefrielser och skattenedsättningar för flytande biodrivmedel EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2015 C(2015) 9344 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Statligt stöd

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.6.2014 COM(2014) 395 final 2014/0200 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om tillstånd enligt artikel 19 i direktiv 2003/96/EG för Italien att i vissa geografiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Nederländerna att införa en särskild åtgärd som avviker från

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT

KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT om tillämpningen av artikel 86 i fördraget på statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster som beviljas företag som anförtrotts att tillhandahålla

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer