Singers princip. - Om politiska åtgärder utifrån Peter Singers argument för att hjälpa fattiga. Göteborgs Universitet Filosofiska institutionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Singers princip. - Om politiska åtgärder utifrån Peter Singers argument för att hjälpa fattiga. Göteborgs Universitet Filosofiska institutionen"

Transkript

1 Göteborgs Universitet Filosofiska institutionen Singers princip - Om politiska åtgärder utifrån Peter Singers argument för att hjälpa fattiga. Marco Tiozzo C-uppsats i praktisk filosofi Ht 2007 Handledare: Christian Munthe 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning.1 Inledning 2 Del I. Singers argumentation... 3 Singers utgångspunkter...3 Singers argument för att hjälpa fattiga 5 Är SP en rimlig utgångspunkt?..8 Del II. Politiska åtgärder utifrån SP.11 SP tillämpad på individuell respektive statlig nivå...11 Genomdrivandet av politiska åtgärder utifrån SP.12 Är det rimligt att genomdriva politiska åtgärder utifrån SP?...14 Människan får inte behandlas enbart som ett medel.15 Människan har naturliga rättigheter som inte får kränkas.18 Sammanfattning och slutsatser..23 Källförteckning

3 Inledning Den australiensiske filosofen Peter Singer är en av de mer uppmärksammade filosoferna under de senaste decennierna. Han har gjort sig känd genom en rad kontroversiella ställningstaganden i etiska frågor utifrån en utilitaristisk position. I sina skrifter har han bl.a. argumenterat för djurens frigörelse, aktiv dödshjälp och vår skyldighet att hjälpa fattiga. Syftet med min uppsats är att studera den sistnämnda ställningstagandet närmare. Singer har sedan länge engagerat sig i frågor som rör global etik och han uppmanar människor som lever i överflöd att hjälpa dem som lider på grund av fattigdom. I artikeln Nöd, överflöd, moral argumenterar han för att man bör hjälpa dem som lider, så länge det inte innebär ett jämförbart lidande för en själv. Singer har senare utvecklat argumentationen i sin bok Praktisk etik, där han återigen presenterar sitt argument för skyldigheten att hjälpa. Argumentet bygger på en princip som jag kallar för Singers princip. Den innebär att man om man har möjlighet är ansvarig att hjälpa människor som lider oavsett var de befinner sig. Om principen efterlevdes skulle många människors sätt att leva förändras på ett drastiskt sätt. Det skulle även kunna ändra på situationen hos de fattiga i världen. Singers slutsats har väckt uppståndelse och det finns mycket kritik mot hans argument. För att undersöka om Singers ståndpunkt är rimlig har jag valt att diskutera argumentet närmare. I den första delen av min uppsats sammanfattar jag kortfattat Singers utgångspunkter och argumentet, som det förekommer i den reviderade utgåvan av Praktisk etik i kapitlet Rika och fattiga. Även om Singers både före och efter har publicerat andra texter kring argumentet att hjälpa fattiga, har jag valt att i huvudsak hålla mig till detta kapitel för att avgränsa mig. I anslutning till redogörelsen av Singers argument diskuterar jag frågan om principen kan vara rimlig utifrån ett konsekventialistisk respektive ett icke-konsekventialistisk perspektiv. I diskussionen utgår jag från utilitarismen, och Susan Wolfs artikel Moraliska helgon som uttrycker indirekta invändningar mot Singers argument. I den andra och längre delen av min uppsats presenterar jag min huvudfråga som gäller huruvida det skulle vara rimligt att genomdriva politiska åtgärder utifrån SP. På detta följer en diskussion av hur sådana politiska åtgärder skulle kunna komma till stånd, hur de skulle kunna se ut och vilka problem som kan uppstå. Här diskuterar jag två möjliga invändningar mot en sådan politik. Den första baserar sig på Immanuel Kants mål-medel princip och den andra på Robert Nozicks rättighetslära. 3

4 Del I. Singers argumentation Singers utgångspunkter Singer inleder sitt kapitel om rika och fattiga i Praktisk etik med några nödvändiga preciseringar. Utifrån statistik kring världens fattigdom introducerar han termen absolut fattigdom. Uttrycket är föreslaget av världsbankens tidigare president Robert McNamara och är något annat än den relativa fattigdom man kan uppleva om grannarna lever i ett högre välstånd. 1 McNamara beskriver absolut fattigdom på följande sätt: En livssituation som till den grad kännetecknas av undernäring, analfabetism, sjukdomen, eländig miljö, hög spädbarnsdödlighet och kort förväntad livslängd att den faller utanför varje rimlig definition av mänsklig värdighet. 2 Singer konstaterar att den absoluta fattigdomen leder till elände även om den inte leder till död, t.ex. i form av undernäring, bristsjukdomar och en miserabel livssituation. Enligt statistik som han presenterar lever 1,2 miljarder eller 23% av jordens befolkning i absolut fattigdom. Även om dessa siffror är inte är helt aktuella utgår jag från att förändringarna inte påverkar utgångspunkten på något drastiskt sätt. Singer betraktar därför absolut fattigdom som den huvudsakliga orsaken till mänskligt elände idag. Vidare beskriver Singer några fakta kring välstånd och hur världens resurser skulle kunna fördelas annorlunda. Han föreslår bland annat att vi skulle äta mindre kött i den rikare delen av världen, för att frigöra spannmål som skulle använts till foder. Dessa spannmål skulle sedan kunna distribueras och lindra fattigdomen i världen. Poängen med resonemanget är att världens resurser faktiskt räcker till alla människor, det är bara det att de är ojämnt fördelade. 3 Singer myntar termen absolut överflöd angående de människor som lever i överflöd enligt varje rimlig definition. Kännetecknande för dessa människor skulle vara att de ägnar sig åt lyxkonsumtion snarare än åt att täcka faktiska behov, som mat för dagen eller kläder på 1 Peter Singer, Praktisk etik, Thales 1996, s Peter Singer, Praktisk etik, Thales 1996, s Peter Singer, Praktisk etik, Thales 1996, s

5 kroppen. Singer ger exempel på stater som lever i absolut överflöd 4 och påpekar att de inte lever upp till FN:s biståndsmål på 0,7% av landets BNP. 5 Ett stöd för skyldigheten att hjälpa verkar enligt Singer vara att det kan vara den moraliska motsvarigheten till mord att låta människorna i de fattiga länderna lida och dö. Han anser att det gäller både statsmakter och individer som har möjligheter att göra något åt situationen. Här medger han att det finns flera väsentliga skillnader mellan att lägga pengar på lyx, i stället för att rädda liv, och att mörda. Singer kallar dessa skillnader för extrinsikala skillnader. Med extrinsikala skillnader menar Singer skillnader som i normala fall, men inte nödvändigtvis, associeras med distinktionen mellan att döda och låta dö. Med andra ord är det vanligtvis så att det finns en skillnad mellan de båda, men att det inte måste göra det. De extrinsikala skillnaderna som i normala fall skiljer att döda från att låta dö förklarar varför man ofta betraktar dödande som något värre än att låta dö, enligt Singer. 6 Ett exempel på en sådan extrinsikal skillnad i denna frågan är enligt Singer motivet. Om man avsiktligt dödar en annan människa har man ett annat motiv än om man genom lyxkonsumtion av en ny stereo underlåter att ge bort pengar som hade kunnat rädda liv. I det första fallet kan det röra sig om ren ondska och i det andra fallet om behovet av att lyssna på musik. Singer hävdar dock att dessa skillnader inte rubbar slutsatsen att det inte finns någon intrinsikal skillnad mellan att döda och att låta dö, dessa är extrinsikala skillnader. 7 Anledningen till att Singer vill visa hur underlåtelse kan vara lika med mord är i min mening för att ge stöd åt sitt argument. Han vill visa hur illa det kan vara om vi inte följer våra moraliska skyldigheter. Jag tolkar det vidare som att Singer anser det vara svårt att dra en skarp gräns mellan handling och underlåtelse, och att underlåtelse att hjälpa inte nödvändigtvis bör räknas som att döda. I anslutning till sitt argument för att hjälpa presenterar Singer det berömda fallet kring dammen som ett exempel på en tillämpning av SP. Det går ut på att man har möjlighet att rädda ett drunknande barn från en grund damm med följden att man smutsar ner sina kläder och kommer för sent till jobbet. Antagligen skulle de flesta människor hålla med om att det vore orimligt att inte rädda barnet i det fallet. Stödargumentet vädjar därmed till våra moraliska intuitioner. 4 I texten nämns bl.a. Västeuropa, Nordamerika, Japan, Australien och de oljerika länderna i Mellanöstern. 5 Peter Singer, Praktisk etik, Thales 1996, s Peter Singer, Praktisk etik, Thales 1996, s Peter Singer, Praktisk etik, Thales 1996, sid

6 Singers argument för att hjälpa fattiga Att hjälpa människor i absolut fattigdom är dock inte en välgörenhetstanke enligt Singer utan en moralisk skyldighet, precis som i fallet med dammen. Singers formella utformning av argumentet ser ut enligt följande: Första premissen: Om vi kan hindra något ont utan att offra något av jämförbar betydelse, bör vi göra det. Andra premissen: Absolut fattigdom är något ont. Tredje premissen: Det finns viss absolut fattigdom som vi kan hindra utan att offra något av jämförbar moralisk betydelse. Slutsats: Vi bör hindra viss absolut fattigdom. 8 Singer har utformat detta argument flera gånger och han använder sig ibland av olika uttryck för att beskriva samma utsagor. I ovanstående utformning kan det tyckas märkligt att han i första premissen använder uttrycket jämförbar betydelse medan han i slutsatsen använder sig av jämförbar moralisk betydelse. Jag tolkar det som att det i båda fallen gäller jämförbar moralisk betydelse. Argumentet är utformat som en slutledning, där slutsatsen följer ur premisserna. Den logiska giltigheten innebär dock bara att argumentet är utformat i enlighet med logikens lagar och säger inte något om de ingående premissernas giltighet. Jag utgår här från att en slutledning kan vara logiskt giltig även om den innehåller värdesatser. I stället kommer jag att diskutera premisserna som ingår i argumentet. Denna första premiss som förefaller mig vara mest kontroversiell kommer jag fortsättningsvis att kalla SP, vilket står för Singers princip. Utifrån SP i kombination med de övriga två premisserna följer att vi bör gå väldigt långt i vår kamp mot absolut fattigdom. Enligt Singer bör vi alltså hjälpa ända tills den punkt när vi själva står i begrepp att offra något av jämförbar moralisk betydelse. I Nöd, överflöd, moral, den tidigare artikeln kring skyldigheten att hjälpa fattiga, presenterar Singer två olika versioner av SP. Den första formuleringen kallar han den långtgående versionen och den andra formuleringen den måttfulla versionen. Singer beskriver skillnaden enligt följande: 8 Peter Singer, Praktisk etik, Thales 1996, s

7 Den långtgående versionen, vilken krävde av oss att förhindra onda ting från att inträffa om vi inte genom att göra det skulle offra något av jämförbar moralisk vikt, tycks kräva att vi lägger oss på marginalnyttans nivå. Den långtgående versionen är faktiskt den som förefaller mig vara den riktiga. Jag föreslog den mer måttfulla versionen att vi bör förhindra onda företeelser om vi inte för att göra det måste offra något moraliskt betydelsefullt bara för att visa att även utifrån denna förvisso obestridliga princip krävs en stor förändring av vårt sätt att leva. 9 Eftersom Singer i texten använder sig av olika formuleringar av samma utsagor blir det här tydligare att genomgående använda samma termer då detta är möjligt. De två olika utformningarna av SP ser i min bearbetade formulering ut enligt följande: I. Om vi kan hindra något ont utan att offra något av moraliskt betydelse, bör vi göra det. (Den måttfulla versionen) II. Om vi kan hindra något ont utan att offra något av jämförbar moralisk betydelse, bör vi göra det. (Den långtgående versionen) Skillnaden mellan de båda versionerna är att den måttfulla utformningen av SP inte ställer lika höga krav på oss, då den säger att vi bör förhindra något ont bara om vi inte måste offra något annat moraliskt betydelsefullt. Den långtgående versionen säger att vi bör förhindra något ont från att hända så länge vi inte offrar något av jämförbar moralisk betydelse. Det krävs mindre av oss om vi inte skall göra avkall på det som är moraliskt betydelsefullt, vilket teoretiskt sett skulle kunna vara olika former av överflöd. Den långtgående versionen kräver istället att man skall hjälpa så länge man inte offrar något av jämförbar moralisk betydelse. Allt som är moraliskt betydelsefullt behöver här inte vara av jämförbar moralisk betydelse. En tänkbar följd av denna distinktion skulle kunna vara att den långtgående versionen inte skulle tillåta restaurangbesök, terapi och semester om man kunde hjälpa de fattiga för pengarna, medan den måttfulla versionen skulle kunna göra det ifall vi anser att de är moraliskt betydelsefulla på något sätt. Jag tror att den måttfulla versionen ligger närmare vad människor i allmänhet anser är rimligt att ge, i alla fall till människor som inte står i deras närhet. Den strängare versionen är mera kontroversiell, då den kräver av oss att gå väldigt långt i vad vi skall offra för att hjälpa andra. 9 Peter Singer, Nöd, överflöd, moral, 159 i Henrik Ahlenius (red.), Vad är moralisk rätt? Thales

8 Eftersom Singer i sin artikel skriver att den långtgående versionen är den som förefaller vara riktig, kommer jag att utgå från den långtgående versionen i fortsättningen. Den långtgående versionen är också den som återkommer i Praktisk etik. Jag anser dock att det är något problematiskt hur man skall mäta att något är av jämförbar moralisk betydelse. Enligt hedonismen är det lust som är det eftersträvansvärda. Man kan även tänka sig att självförverkligande, kunskap eller frihet kan vara värden som var för sig eller tillsammans utgjorde det som var av moralisk betydelse. För att uppnå dessa värden krävs det dock i de flesta fall att man har mat, vatten, god hälsa och tak över huvudet. En utgångspunkt, som Singer skulle stödja, är att utgå från de berördas olika preferenser. Enligt preferentialismen är uppfyllandet av preferenser det man i första hand bör ta hänsyn till vid moraliska överväganden. Exempel på sådana preferenser skulle kunna vara allt från grundläggande preferenser som mat, vatten, tak överhuvudet och mediciner till mindre livsviktiga preferenser som nya kläder, böcker och skivor. SP skulle dock inte kräva av oss att vi försakade preferenser som skulle kunna räknas som av jämförbar moralisk betydelse. Här kan man vidare kunna diskutera om man bör utgå från de preferenser folk faktiskt har eller om man borde utgå från de preferenser folk skulle ha om de var fullständigt informerade, dvs rationella preferenser. Även om jag anser att den senare tolkningen är rimligare blir det desto svårare att fastställa vilka dessa preferenser skulle vara. Ett ytterligare problem rör hur man skall vikta människors olika preferenser mot varandra. Här bör man på något sätt ta reda på hur viktiga respektive preferenser är för berörda personer. Metoden för detta skulle kunna vara att försöka vikta sina egna preferenser gentemot de hjälpbehövandes preferenser utifrån ett neutralt perspektiv. Med tillräckligt mycket inlevelseförmåga kanske man skulle kunna reda ut vilken preferens som är av störst moralisk betydelse, och därigenom också undvika att offra något av jämförbar moralisk betydelse. Samtidigt måste det finnas många gränsfall där det blir svårt att avgöra. Ett fullt rationellt beslut skulle dessutom kräva en hel del information om livssituationen för de personer man tänker jämföra sina preferenser med. Liknande svårigheter skulle man även stöta på om man utgick från en alternativ värdeteori som t.ex. hedonismen. Med andra ord kvarstår det stora problemen kring denna fråga, vilken värdeteori man än väljer att utgå från. 8

9 Är SP en rimlig utgångspunkt? Singer anser att både konsekventialister och icke-konsekventialister borde kunna acceptera argumentet för att hjälpa. SP skulle alltså vara oberoende av någon uttalad normativ teori. Då uppmaningen att förhindra något ont bara gäller när inget annat av jämförbar moralisk betydelse står på spel borde den enligt Singer inte kunna leda till sådana handlingar som ickekonsekventialisterna är emot, t.ex. kränkning av rättigheter. 10 Singer verkar förutsätta att konsekventialister skulle acceptera hans argument. Uppdelningen av normativa teorier i konsekventialistiska och icke-konsekventialistiska är något svepande. Med konsekventialistiska teorier avses vanligen normativa teorier som utilitarismen, där konsekvenserna av handlingar är avgörande och där man i teorin kan tillåta vilka handlingar som helst. Med icke-konsekventialistiska teorier avses vanligen normativa teorier som pliktetiken och rättighetsetiken, som förordar moraliska gränser för vad vi bör och får göra, vilka inte är beroende av handlingarnas konsekvenser. 11 Stämmer det då att konsekventialister och icke-konsekventialister borde acceptera den långtgående versionen av SP som en rimlig utgångspunkt? Om vi börjar med konsekventialismen så skulle en förutsättning vara att efterlevandet av SP skulle leda till bättre konsekvenser än något annat alternativ enligt en normativ teori som utilitarismen. Utifrån utilitarismens princip om nyttomaximering kan man maximera nyttan i världen genom att öka nyttan för nuvarande kännande varelser eller genom nya kännande varelser som i sin tur kan öka nyttan genom sina upplevelser. Det skulle krävas en hel del för att ett liv inte skulle vara värt att leva, vilket innebär att många upplevande varelser är bra för den totala nyttan i världen. Med detta resonemang som utgångspunkt skulle man kunna tänka sig att efterlevandet av SP skulle kunna bidra till nyttomaximeringen. Förutsatt att hjälpverksamheten, i form av bistånd, utbildning och annat, förbättrar de lidandes situation i världen borde nyttan i världen ökas. Nyttovärdet kan dock sänkas av det lidande det innebär för människor som uppoffrar sig i hög grad enligt SP, men det borde vara marginellt i relation till de liv man skulle förbättra och rädda bland människor som lider. Om efterlevandet av SP skulle leda till bättre konsekvenser än något alternativt agerande skulle detta alltså vara eftersträvansvärt utifrån en utilitaristisk position. Med bättre menar jag 10 Peter Singer, Praktisk etik, Thales 1996, s Dessa distinktioner är inspirerade av Henrik Ahlenius resonemang i förordet till Vad är moralisk rätt? 9

10 att den totala nyttan i världen för alla berörda skulle maximeras. Så länge som inte efterlevandet av SP får kontraproduktiva följder som överbefolkning är det alltså en rimlig position utifrån utilitarismen. Singer diskuterar dock själv invändningar som berör konsekvenser av efterlevandet av SP. Han anser att den allvarligaste invändningen mot hans argument är att hjälpen till de fattiga kommer att öka antalet människor på jorden, vilket kommer att leda till ännu mera fattigdom på grund av överbefolkning. Han menar att detta kan få oss att använda en tredelningspolicy 12 och bara hjälpa de länder där vår hjälp skulle kunna utgöra skillnaden mellan framgång och misslyckande i balansen mellan mat och befolkningsstorlek. 13 Singer menar dock att en sådan policy måste bemötas med avsky och angriper den utifrån en konsekventialistisk etik. Han menar att det är troligare att konsekvenserna av ett fortsatt ökat bistånd kommer att bli att de fattiga länderna reser sig ur sin fattigdom och börjar med familjeplanering. Däremot anser Singer att befolkningstillväxten säger oss att vi borde satsa på åtgärder som påverkar familjeplaneringen. Ett undantag skulle vara diktaturer som skulle göra hjälpen verkningslös. Under sådana omständigheter kan det vara berättigat att satsa på de andra fattiga länderna istället enligt Singer. 14 I slutändan anser jag att det är en öppen fråga huruvida efterlevandet av SP leder till bättre konsekvenser än något annat alternativ. Det är omöjligt att på förhand avgöra en sådan omfattande fråga då man inte kan förutse konsekvenserna med säkerhet. Det skulle i alla fall kunna vara rimligt för konsekventialister att acceptera och stödja ett efterlevande av SP, även om det finns invändningar att ta hänsyn till. Om vi istället övergår till icke-konsekventialismen så anser jag att man kan ifrågasätta huruvida SP skulle accepteras utifrån normativa teorier som pliktetiken och rättighetsetiken. I min mening är det långt från självklart att t.ex. en rättighetsetik av Nozicks slag skulle acceptera moraliska skyldigheter i den utsträckningen Singer föreslår. En av anledningarna till att SP kanske inte skulle accepteras av icke-konsekventialister är att den kräver för mycket av oss. 12 Termen användes angående medicinska prioriteringar i krigstider. Man delade in de sårade i de som skulle klara sig utan hjälp, de som måste ha hjälp för att klara sig och de som inte skulle klara trots hjälp. Enbart den andra gruppen prioriterades för behandling. 13 Peter Singer, Praktisk etik, Thales 1996, s Peter Singer, Praktisk etik, Thales 1996, s

11 Singer bemöter själv en liknande invändning i kapitlet Rika och Fattiga i Praktisk etik. Här hänvisar Singer till Susan Wolf, och hennes artikel Moraliska helgon, när han behandlar frågan om efterlevandet av SP representerar ett för högt mål. Wolf hävdar, enligt Singer, att det inte är önskvärt att vara ett s.k. moraliskt helgon, då vi skulle vara tvungna att ge upp mycket av det som gör livet intressant, och utgör det goda livet. Singer invänder här att situationen i världen är sådan, att det skulle vara orimligt att föredra lyxkonsumtion framför bistånd. 15 Här anser jag att Singer inte riktigt gör rättvisa åt Wolfs resonemang. Med ett moraliskt helgon verkar Wolf mena en person hos vilken varje handling är i moraliskt avseende så god som möjligt, dvs en person som är så moraliskt hedervärd det går att vara. Hon anser dock att en sådan moralisk perfektion inte utgör en modell för personligt välbefinnande mot vilken det skulle varar förnuftigt eller gott att människor strävar. Wolf påpekar i sin artikel att vi har skäl att inte eftersträva det moraliska helgonets ideal, och att önska att våra barn inte gör det heller. 16 Detta skulle kunna innebära att Singers moraliska krav i detta fallet är orimligt, då det går utöver vad som borde krävas av oss. Wolf menar att det skulle kunna innebära att vi får det sämre om vi försöker leva upp till liknade moraliska helgonideal. Enligt Wolf måste varje rimlig moralteori inkorporera en föreställning om överloppsgärningar för att undvika moralteoriernas krav på att vi skall vara moraliska helgon. 17 En överloppsgärning är en handling som är tillåten men som går utöver vad plikten kräver, dvs den är inte obligatoriskt att utföra. Utilitarismen brukar t.ex. inte räkna med att det finns sådana överloppshandlingar. Jag håller dock med Wolf och att moralteorier överlag blir orimliga om man inte diskuterar var gränsen för vår moraliska plikt går. Kanske borde man därför diskutera om SP borde omformuleras så att den inte blir lika drastisk. Singer menar dock själv att den traditionella distinktionen mellan plikt och välgörenhet inte kan dras där vi vanligen brukar dra den utifrån SP. Han påstår inte att det inte finns välgörenhetshandlingar som det skulle vara gott att utföra, men inte fel att inte utföra. Singer vill dock ifrågasätta vår nuvarande uppfattning av plikt respektive välgörenhet Peter Singer, Praktisk etik, Thales 1996, s Susan Wolf, Moraliska helgon, i Henrik Ahlenius (red.), Vad är moralisk rätt? Thales Ibid. 18 Peter Singer, Nöd, överflöd, moral, 154 i Henrik Ahlenius (red.), Vad är moralisk rätt? Thales

12 Man skulle fortfarande kunna hävda att efterlevandet av SP verkar vara intuitivt orimligt. Det finns ju något orimligt i att kräva så stora uppoffringar av människor. Även om efterlevandet av SP kan verka orimligt ur ett intuitivt perspektiv, då den kräver mycket av oss, så behöver inte våra intuitioner ha rätt. Frågan huruvida SP är en rimlig moralisk princip lämnar jag därför öppen även ur ett icke-konsekventialistiskt perspektiv. Del II. Politiska åtgärder utifrån SP SP tillämpad på individuell respektive statlig nivå Jag har diskuterat Singers argument för vår moraliska skyldighet att hjälpa och konstaterade att det är tveksamt om SP är en princip som kan accepteras av både konsekventialister och icke-konsekventialister. Jag utesluter dock inte att SP kan vara en rimlig princip, trots att de höga kraven som följer verkar intuitivt orimliga. Fortsättningsvis kommer jag att utgå från att SP är rimlig för att istället diskutera om SP kan ha någon praktiskt betydelsefull relevans. SP kan vara betydelsefull både på individuell och statlig nivå. Singer gör redan i Nöd, överflöd, moral en skillnad mellan hjälp på individuell respektive statlig nivå. Utifrån situationen i det dåvarande Östpakistan kritiserar han människor på en individuell nivå för att de inte har reagerat på något betydelsefullt sätt och stater för att det inte bidragit med tillräckligt med ekonomiskt bistånd. Det framgår här att Singer efterlyser insatser både på en individuell och en statlig nivå 19 Även i kapitlet Rika och fattiga i Praktisk etik förekommer denna distinktion. Singer skriver följande angående huruvida skyldighet att hjälpa borde överlåtas åt staten: Vi hör ofta att ansvaret för biståndet bör ligga på statsmakten, och inte på privata välgörenhetsorganisationer. Om vi ger hjälp privat, hävdas det, låter vi statsmakten slippa sitt ansvar. Eftersom ett ökat statligt bistånd är det säkraste sättet att öka det totala biståndsbeloppet på, skulle jag hålla med om att statsmakterna i de rika länderna borde ge betydligt mer verkligt bistånd, utan förbehåll, än vad de gör idag. 20 Singer förordar helt andra riktlinjer för statligt bistånd där stater borde ge betydligt mer än de 0,7% som FN har rekommenderat. Han menar dock inte att detta utgör ett skäl mot att var och 19 Peter Singer, Nöd, överflöd, moral, i Henrik Ahlenius (red.), Vad är moralisk rätt? Thales Peter Singer, Praktisk etik, Thales 1996, s

13 en av oss bör hjälpa. Tvärtom anser han att bistånd på en individuell nivå skulle kunna fungera som ett incitament för staten att öka sitt bistånd. Han skriver vidare att vi bör kämpa för mer jämlika handelsvillkor mellan rika och fattiga länder och ett minskat inflytande för vinststyrda multinationella företag över de fattiga ländernas ekonomier. 21 Det förefaller mig vara så att människor på en individuell nivå inte hjälper fattiga i den utsträckning som följer av SP. Världen hade antagligen sett annorlunda ut om SP redan följdes. Dels för att människor inte skulle ägna sig åt lyxkonsumtion i den utsträckningen de gör idag och dels för att situationen för människor i absolut fattigdom borde vara betydligt bättre. Att människor väljer att inte hjälpa i den grad SP kräver kan i sin tur bero på att man finner det orimligt på ett intuitivt plan. Även om det skulle kunna vara teoretiskt möjligt att människor börjar följa SP på en individuell nivå verkar det troligt att det krävs åtgärder på en statlig nivå för att den nuvarande situationen skall kunna förändras och för att SP skall ha någon praktisk betydelsefull relevans. Jag anser att det därför blir intressant att diskutera politiska åtgärder utifrån SP. Min huvudfråga kommer att gälla om det skulle vara moraliskt rimligt att genomdriva politiska åtgärder utifrån den långtgående versionen av SP. Genomdrivandet av politiska åtgärder utifrån SP Här bör man för det första diskutera hur politiska åtgärder utifrån SP skulle kunna förankras bland folket i en stat. Teoretiskt sett skulle man kunna tänka sig att en sådan politik dels skulle kunna vara demokratiskt förankrad och dels att den skulle kunna påtvingas medborgarna genom någon form av diktatur. I det första fallet skulle sådana politiska åtgärder kunna genomdrivas av de folkvalda i folkets intresse och i det andra fallet skulle åtgärderna påtvingas folket mot deras allmänna vilja. Det finns mycket som talar mot att en diktatur av det senare slaget skulle vara rimlig. Förutom att kränka allmänt vedertagna friheter och rättigheter borde en sådan stat skapa lidande hos medborgarna. Lidande skulle kunna följa av hur en sådan stat skulle skapas och sedan av hur den skulle försvaras av den rådande makten. Det skulle antagligen även vara svårt att genomdriva de politiska åtgärderna hos folket och riskera att bli en kontraproduktiv lösning. 21 Ibid. 13

14 Jag anser därför att det blir mer givande att diskutera det andra alternativet, dvs politiska åtgärder utifrån SP som är demokratiskt förankrade. Även om det skulle kunna vara svårt att vara helt öppen med en sådan politik inför ett val, skulle de folkvalda hypotetiskt sett kunna genomdriva den efter hand. För det fortsatta resonemanget skull kommer jag att utgå från att en demokratisk förankring av en sådan politik skulle kunna vara möjlig i en stat. Även om politiska åtgärder utifrån SP skulle vara demokratiskt förankrade innebär det dock inte att alla medborgarna behöver stödja dem. Här kan man föreställa sig ett parti som med mycket knapp majoritet blir vald och genomdriver beslut som många medborgare är emot. Detta är i och för sig en i det närmaste oundviklig följd av det demokratiska systemet, samtidigt som det kan innebära allvarliga problem då en minoritet kan fara illa. Det återstår att diskutera vilka typer av politiska åtgärder det skulle kunna röra sig om. Utifrån den långtgående versionen av SP borde en stat genomdriva åtgärder för minskad absolut fattigdom i världen på bekostnad av relativt stora uppoffringar från medborgarnas sida. Staten skulle kunna motivera att medborgarna i viss utsträckning skulle avstå från t.ex. egendom, fritid och tillgång till statliga nyttigheter. Detta för att istället bidra till att minska lidandet för andra människor i världen. En gräns för denna uppoffring skulle dock utgöras av en situation där medborgarna blir lika lidande som de lidande man skall hjälpa. Detta skulle vara en orimlig tolkning då detta inte följer ur SP. Ur SP följer att vi skall hjälpa om vi inte offrar något av jämförbar moralisk betydelse. Om de politiska åtgärderna skulle kräva av medborgarna att de blev lika fattiga som de man skulle hjälpa, så kan man därmed ha offrat något av jämförbar moralisk betydelse. Här kan man fråga sig hur en stat skulle kunna reglera innevånarnas rätt till innehav, fritid och statliga nyttigheter för att få dem att i större utsträckning ägna sig åt hjälpande verksamhet. Ett sätt skulle vara att staten ökade skatter för att få en större summa pengar att förfoga över till biståndsarbete. Det skulle dock vara kontraproduktivt om de ökade skatterna skulle försämra landets ekonomi till den graden att man i slutändan hade mindre pengar att disponera för biståndsarbete. I den utsträckning det inte skulle vara kontraproduktivt skulle staten dock kunna höja olika skatter. För att kunna följa SP skulle staten vidare behöva omprioritera hur man använde sig av sina intäkter. Statliga institutioner som försvarsmakt, bibliotek och idrottsanläggningar borde kunna ifrågasättas. Även om dessa institutioner skulle kunna vara i medborgarnas intresse är det inte säkert att de är av jämförbar moralisk betydelse med lidandet hos människor som lever i absolut fattigdom. Här skulle det kunna vara tänkbart 14

15 att man avvecklade dessa för att kunna använda motsvarande statliga medel för biståndsverksamhet. Vid sidan av ekonomiska intäkter kan man diskutera vad man skulle kunna kräva av statens medborgare. Staten skulle kunna kräva att vi arbetade för att hjälpa de fattiga i världen som ett led i att efterfölja SP. Man skulle kunna kräva att arbetslösa ställde upp och arbetade för de fattiga i världen. Även om detta tvångsarbete skulle kunna vara emot dessa människors intresse. Till exempel behöver önskan att arbeta med vad man själv väljer inte vara av jämförbar moralisk betydelse med de fattigas intresse av mat och dryck för dagen. Staten skulle också kunna påverka opinionen i samhället för att engagera sig i privat biståndsverksamhet. styrdokumenten i skolan skulle i högre grad kunna präglas av en uppmuntran till biståndsarbete. T.ex. genom att föra in mål i linje med SP i värdegrunden och dels genom att ändra kursutbudet. Staten skulle vidare kunna investera på olika sätt i kampanjer för att få folket att agera i linje med SP. Är det rimligt att genomdriva politiska åtgärder utifrån SP? Att låta SP vara vägledande för politiska beslut skulle innebära flera drastiska förändringar gentemot hur en stat som t.ex. Sverige är utformad. Begreppet välfärdssamhälle skulle få en ny global innebörd. Statens mål skulle inte bara vara att värna om människor i den aktuella staten, utan även i en större utsträckning om människor utanför den aktuella staten. Man skulle inte bara arbeta för att alla i samhället som är fattiga skulle ha det väl, utan även om att alla människor överhuvudtaget som är fattiga skulle ha det väl. Det finns något tilltalande i denna tanke på en global välfärd. Om en ny och annorlunda politik utifrån SP skulle kunna åstadkomma att människor världen över inte lever i absolut fattigdom i samma utsträckning är detta något eftersträvansvärt enligt mig. Man måste dock fråga sig vad priset är för att åstadkomma en sådan global välfärd. Jag förutsätter här att drastiska politiska åtgärder, i linje med de jag har diskuterat tidigare, skulle kunna ändra på de fattigas situation i världen. Jag är dock tveksam till sådana politiska beslut då jag tror att de skulle kunna innebära oacceptabla kränkningar av människan och hennes rättigheter. Grundtanken bakom min kritik går ut på att politiska beslut utifrån SP skulle innebära en orimlig behandling av de människor som skall hjälpa till från statens sida. Här finns flera viktiga aspekter att diskutera och jag har valt att koncentrera mig på den del som jag anser vara mest problematisk i relation till SP. 15

16 Jag kommer nu att undersöka två olika sätt att argumentera för att en stat inte bör genomföra politiska åtgärder utifrån SP. Enligt dessa argument skulle en sådan politik strida mot två enligt mig viktiga restriktioner som man ofta hänvisar till inom icke-konsekventialistisk moral: 1) Människan får inte behandlas enbart som ett medel. 2) Människan har naturliga rättigheter som inte får kränkas. Den första tanken som brukar sammankopplas med humanismen innebär ungefär att man inte får utnyttja människor enbart för att nå mål som inte rör dessa människors preferenser. Det brukar ofta invändas mot konsekventialismen att den kan tillåta s.k. avskyvärda handlingar. Man skulle teoretiskt sett kunna tänka sig att tortyr, mord och krig skulle kunna försvaras utifrån konsekventialismen om nyttan i världen skulle maximeras. Även om målen som skulle kunna uppnås vore eftersträvansvärda så skulle en icke-konsekventialist kunna invända att enskilda människor inte får offras för att nå dessa mål. Den andra tanken hör hemma i ett rättighetsteoretiskt sammanhang. Filosofer som Locke och Nozick har försvarat tanken att människan har okränkbara moraliska rättigheter. Detta kan vara rättigheter som rätten till sitt eget liv eller rätten till frukten av sitt arbete. Ur ett konsekventialistiskt perspektiv skulle man kunna tänka sig att kränka sådana rättigheter om det var ett alternativ som maximerade nyttan i världen. Människan får inte behandlas enbart som ett medel Kant brukar betraktas som en företrädare för en icke-konsekventialistiskt moral. Enligt Kant måste moralen vara oberoende av antaganden kring konsekvenser. Vad som är rätt bestäms istället av om ens avsikter lever upp till de kategoriska imperativet. I sådana fall menar kant att vi handlar i enlighet med den goda viljan. Den ofta citerade formuleringen av det kategoriska imperativet lyder: Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag Immanuel Kant, Grundläggning av sedernas metafysik, Daidalos 1997, s

17 Detta skall fungera som en formel där man kan pröva olika maximer för att se om de lever upp till kravet som det kategoriska imperativet ställer. Vad Kant kräver är alltså att man skall vara beredd att på ett förnuftigt sätt universalisera alla maximer som man står för. Det som gäller för en själv gäller samtidigt för alla andra i en liknande situation. Om t.ex. ljug inte borde vara en universell normerande maxim så följer det att man inte heller borde ljuga själv. Maximernas giltighet är oberoende av handlingarnas konsekvenser. I stället gäller att maximerna bör vara förnuftiga och förenliga med varandra. Att vilja ha två motstridiga maximer som allmänna lagar skulle vara motsägelsefullt. I en annan formuleringen av det kategoriska imperativet uttrycker sig Kant så här: Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i såväl din egen som i varje annan person bara som ett medel, utan alltid tillika som ett ändamål. 23 Kant menar att människan som förnuftig varelse existerar som ändamål i sig själv. Han vänder sig därmed mot att människan skulle användas som ett medel av någon vilja. Av denna anledning blir handlingar som t.ex. självmord och mord bli förbjudna enligt Kant. I det första fallet för att man behandlar sig själv som medel och i det andra fallet för att man behandlar någon annan som medel. 24 Här är det dock något tveksamt om Kant har rätt. Det borde finnas situationer då man genom att avstå från att ta sitt liv eller mörda någon behandlar sig själv respektive någon annan enbart som medel. För Kant är mål-medel principen ett krav man måste ställa på moralen, vilket förhindrar kränkningar av människor som skulle kunna accepteras av en konsekventialistisk morallära som utilitarismen. I modern tid har t.ex. John Rawls hänvisat till Kants teorier för att kritisera utilitarismen på ett liknande sätt. 25 Det kan vara svårt att se hur båda dessa formuleringar av morallagen skulle kunna uttrycka samma sak. En gemensam nämnare är dock att det finns restriktioner som inte får överträdas. Utifrån båda formuleringarna blir det svårt att tänka sig att man borde vilja att människor i viss utsträckning avsiktligt skulle offras för att uppnå ett visst övergripande mål. Det skulle inte vara förenligt med en maxim alla skulle vilja ha som allmän lag eller med kravet att alla människor skall behandlas som ändamål. Mål-medel principen är dock notoriskt svårtolkad. Det är svårt att avgöra vad som skall räknas som mål respektive medel i en given situation. Men för att försöka tillämpa principen som ett argument mot politiska åtgärder utifrån SP, 23 Immanuel Kant, Grundläggning av sedernas metafysik, Daidalos 1997, s Immanuel Kant, Grundläggning av sedernas metafysik, Daidalos 1997, s.54 forts. 25 Om Rawls kritik av utilitarismen och kopplingar till Kant hänvisas till A Theory of Justice, t.ex. kap. IV:40. 17

18 tänker jag ta fasta på de restriktioner som kan följa av den. Jag tänker mig här att staten kan betraktas som en agent som inte bör genomdriva åtgärder som medför att människor behandlas enbart som medel. Detta är en egen tolkning av Kants resonemang som jag gör för argumentets skull. Att genomdriva politiska åtgärder motiverade utifrån SP skulle innebära att staten borde arrangeras så att man bidrar på bästa möjliga sätt till att fattigdomen i världen minskas. Hjälpen kan t.ex. bestå av ekonomiskt bistånd från staten i kombination med personliga uppoffringar av medborgarna. Dessa åtgärder skulle många gånger kunna upplevas som oönskade av medborgarna i staten. T.ex. åtgärder som att lägga ner nyttigheter som bibliotek eller att införa tvångsarbete för arbetslösa. Här skulle man kunna se det som att staten använder medborgarna enbart som medel för att uppnå sitt mål utifrån SP. Således borde en sådan politik ur en synvinkel vara oacceptabel utifrån Kants mål-medel princip. Man tar inte hänsyn till medborgarnas egna behov i första hand, utan åsidosätter dessa för att prioritera andra mål utifrån SP. När staten tillåter att medborgarna far illa, t.ex. på grund av att man måste avstå från ekonomiska medel eller fritid, för att uppnå politiska mål anser jag att medborgarna behandlas enbart som medel av staten. Å andra sidan skulle man kunna se det som att staten behandlar människor i absolut fattigdom enbart som medel när man väljer att lägga sina resurser på andra ändamål. Genom att staten väljer bort att avsätta resurser för bistånd, kan den istället satsa mer resurser på sådana mål som gäller statens medborgare, t.ex. en ny idrottsanläggning eller en ny park. Jag anser att en sådan politik från statens sida skulle kunna betraktas som att behandla fattiga som medel för att möjliggöra andra intressen. För att behandla dem som ett mål i sig skulle krävas att man faktiskt försökte hjälpa dem. Jag anser att detta är en minst lika rimlig tolkning av Kants mål-medel princip. Utifrån det perspektivet behöver en stat som driver igenom politiska åtgärder utifrån SP inte vara orimlig, även det kan tyckas som att den behandlar medborgarna enbart som medel. Det borde i själva verket kunna vara en stat som följer morallagen som Kant förespråkar. Så länge de politiska åtgärderna är i linje med morallagen borde de vara rimliga. I slutändan anser jag att tillämpandet av en politik utifrån SP skulle mer kompatibel med Kants mål-medel princip än alternativet. I alla fall är det långt ifrån en orimlighet att kombinera SP med Kants pliktetik på detta sätt. Vilket gör invändningen utifrån mål-medel principen något svag i min mening. 18

19 Människan har naturliga rättigheter som inte får kränkas Den andra restriktionen som jag föreställer mig att man inte skulle respektera om man försökte genomföra politiska åtgärder utifrån SP gäller människans naturliga rättigheter. Resonemanget kring naturliga rättigheter återfinns främst inom rättighetsetiken, där t.ex. Locke och Nozick har motiverat och formulerat sådana rättigheter. Rättighetsetiken kan betraktas som en icke-konsekventialistisk teori då den bygger på tanken om absoluta restriktioner i form av rättigheter. Jag anser att det är tveksamt om en stat som genomdriver politiska åtgärder utifrån SP skulle respektera naturliga rättigheter på ett rimligt sätt. För att förklara mig närmare skall jag reda ut vad som skulle kunna räknas som naturliga rättigheter och vad det skulle innebära att en stat inte respekterar sådana rättigheter på ett rimligt sätt. Med naturliga rättigheter till skillnad från juridiska rättigheter brukar man räkna sådant som vi har rätt till för att vi är moraliska subjekt. Man kan motivera dessa rättigheter med t.ex. Gud, förnuftet eller någon moralteori. Här diskuteras om även andra djur än människan borde ha sådana rättigheter. Jag kommer här endast att utgå från att sådana rättigheter tillfaller människor, utan att ta ställning till djuren. Fortsättningsvis kommer jag med uttrycket rättigheter att referera till naturliga rättigheter. En vanlig utgångspunkt inom rättighetsetiken är att vi har rätt till oss själva, våra talanger och frukten av vårt arbete. En viktig restriktion är att vi inte får kränka någon annans rättigheter. Det är t.ex. inte tillåtet stjäla från någon eller att döda någon, då vi kränker personens rätt till egendom, respektive liv. Enligt rättighetsetiken handlar vi inte orätt så länge vi gör bruk av våra rättigheter på ett riktigt sätt utan att kränka någon annans rättigheter. Man gör ofta en distinktion mellan positiva rättigheter och negativa rättigheter. Där de tidigare representerar vad vi har rätt till och de senare vad vi har rätt från. Här kan man t.ex. tänka sig att man i ett samhälle har rätt till utbildning, sjukvård och bidrag av olika former, vilka skulle vara positiva rättigheter. Samtidigt som man skulle ha rätt att inte bli mördad, bestulen eller fångad, vilka skulle vara negativa rättigheter. Nozicks rättighetsetik betonar de negativa rättigheterna och menar som en följd att i den utsträckningen man måste ha en stat har den endast som uppgift att bevaka våra negativa rättigheter. Så länge man inte kränker andras negativa rättigheter handlar man inte moraliskt fel enligt Nozick. För att 19

20 illustrera detta konstaterar han i Anarki, stat och utopi att äganderätten till min kniv tillåter mig att lämna den var jag vill, dock inte i en medmänniskas bröst. 26 Till skillnad från Kant gör Nozick en absolut distinktion mellan handling och underlåtelse. Utifrån Kants princip kunde underlåtelsen att hjälpa fattiga betraktas som att behandla dessa som medel. Enligt Nozicks teori om negativa rättigheter bör aldrig någon vara tvungen att hjälpa någon annan. Man har rätt att välja att hjälpa till men man får inte tvingas till detta, då det skulle utgöra en kränkning av de egna rättigheterna. Nozick menar i samma bok att ämnet rättvisa i innehav består av tre delar; rättvisa i förvärv, rättvisa i överföring och korrigering av orättvisa i innehav. Den första delen gäller anskaffningen av tidigare icke ägda föremål, den andra delen rör överförandet av innehav från en person till en annan och den tredje delen behandlar hur orättvisor mot de första två skall korrigeras. Utifrån dessa tre principer anser han att det vore teoretiskt möjligt att fastställa vilket innehav vi har rätt till. 27 Man skulle alltså utifrån Nozicks resonemang kunna tänka sig att rika människor kan ha rätt till innehavet av sin rikedom, så länge denna rikedom har tillkommit i enlighet med ovanstående principer. Vare sig man har förvärvat rikedomen själv eller om man har fått den genom någon överföring, så skulle det innebära att man har rätt till innehavet av rikedomen. Undantaget skulle vara om de rika hade tillskansat sig rikedomen på ett sätt som avviker från de två första principerna, i så fall skulle man kunna tänka sig att någon annan hade rätt till rikedomen. Nozicks teori om rättvisa i innehav utgår från historiska principer för rättvisa, vilket innebär att om en fördelning är rättvis eller inte beror på hur den uppstod. Han anser att det är relevant för en uppskattning av det rättvisa i en situation att ta hänsyn, inte bara till den aktuella situationen, utan även till hur den aktuella fördelning har uppkommit. Nozick är däremot kritisk mot fördelningsteorier som utgår från att det rättvisa i en fördelning avgörs av hur ting fördelas, bedömt enligt några strukturella principer för rättvis fördelning. 28 Jag låter det vara en öppen fråga huruvida de rika människorna i världen har blivit rika genom att kränka de fattiga människornas rättigheter, vilket enligt Nozicks korrigeringsprincip skulle kunna innebära att fattiga har rätt till kompensation. Hur man skulle administrera en sådan korrigering är ett ytterligare problem som Nozick inte närmare tar ställning till i Anarki, stat 26 Robert Nozick, Anarki, stat och utopi, sid. 197, Ratio Robert Nozick, Anarki, stat och utopi, sid. 176 forts., Ratio Robert Nozick, Anarki, stat och utopi, sid. 179 forts., Ratio

21 och utopi. Om man bortser från detta undantag så verkar det inte finnas några andra anledningar enligt Nozick att tvinga människor i en stat att efterleva SP. Nozick skriver uttryckligen att det skulle kränka moraliska restriktioner att tvinga människor, som har rätt till sina innehav, att ge bidrag mot sin vilja. 29 Ur Nozicks rättighetslära följer att vi inte har några skyldigheter att avhjälpa andra människors fattigdom, så länge fördelningen följer rättviseprinciperna för innehav. Det borde därmed inte var något krav på oss att vi skall hjälpa människor i absolut fattigdom, även om det kan betraktas som önskvärt. Vi har med andra ord rätt att inte bli tvingade att hjälpa människor i absolut fattigdom utifrån Nozicks rättighetsetik. Enligt Nozick skall en ultraminimalstat ha som sin enda uppgift att upprätta ett monopol över allt bruk av våldsmakt, med undantaget för visst självförsvar. För den som köper dess tjänster skall den tillhandahålla tjänster som beskydd och att göra olika rättigheter gällande. För den som inte köper dessa tjänster erbjuder inte den ultraminimala staten skydd eller hjälp. 30 Utifrån Nozicks resonemang om de ultraminimala staten blir genomdrivandet av politiska åtgärder utifrån SP genom tvång naturligtvis oacceptabla. Att genom tvång kräva av medborgarna att de skulle efterleva SP genom statens politiska beslut skulle utgöra en kränkning av deras rättigheter. Samtidigt blir de flesta stater i slutändan oacceptabla relation till Nozicks ultraminimal stat. För att kunna ta ställning till om genomdrivandet av politiska åtgärder utifrån SP kränker rättigheter på ett orimligt sätt bör man även diskutera en stat som kan tillhandahålla positiva rättigheter och inte bara försvara de negativa rättigheterna, t.ex. välfärdssamhället. En möjlighet är att människor av egen fri vilja enas om vissa åtaganden genom någon form av kontrakt. Det borde följa ur Nozicks rättighetsteori att man har rätt att underkasta sig olika överenskommelser, förutsatt att de inte har tillkommit genom tvång. Detta skulle kunna öppna för en starkare stat som skulle utgå från SP för att genomdriva politiska åtgärder till vilken medborgarna frivilligt har anslutit sig genom ett kontrakt. En av grundtankarna bakom ett välfärdssamhälle är att det skall finnas nyttigheter tillgängliga för medborgarna t.ex. i form av skola, sjukvård och bibliotek. Det blir då naturligt med skatt för att finansiera sådana positiva rättigheter. Man kan se det som ett någorlunda rättvist utbyte, då man i utbyte mot den högre skatten får tillgång till statens nyttigheter. Medborgarna 29 Robert Nozick, Anarki, stat och utopi, sid. 299, Ratio Robert Nozick, Anarki, stat och utopi, sid. 44, Ratio

22 kan även vara nöjda med att det finns ett socialt skyddsnät som fångar upp människor i svårigheter, t.ex. genom olika typer av ekonomiska bidrag. Om ett välfärdssamhälle av den typen skulle vara kompatibelt med politiska åtgärder utifrån SP, skulle det vara en invändning mot det andra argumentet. Dvs att genomdrivandet av politiska beslut utifrån SP skulle kränka rättigheter på ett orimligt sätt. Det verkar vara uppenbart att det skulle vara en kränkning av en ultraminimal stat utifrån Nozicks beskrivning, men med ett välfärdssamhälle kanske det blir annorlunda. En viktig premiss för välfärden som finns att tillgå i välfärdssamhället är i min mening att utbytet mellan negativa och positiva rättigheter har skett på ett rimligt sätt. Medborgarna i en stat kan tänkas ge upp en del av sina negativa rättigheter i utbyte mot olika positiva rättigheter. Nozick menar t.ex. att det skulle kunna vara rimligt att man avstår från ekonomiska medel för en skyddssammanslutning i den ultraminimala staten. Då inskränker man frivilligt sin rätt till innehav i utbyte mot rätt till beskydd. På det sättet kan man alltså köpa välfärd och social trygghet. Ett sådant utbyte skulle kunna ses som grunden bakom ett välfärdssamhälle. Dvs om man skulle ha ekonomiska bekymmer skulle man ha möjlighet att få ekonomiskt bistånd och om man skulle råka illa ut skulle man få tillgång till vård. Det finns ett utbyte i välfärdssamhället där alla medborgare skall betala skatt och därmed får tillgång till statens nyttigheter. En sådan överenskommelse skulle i alla fall kunna upplevas som rimlig. På ett liknande sätt fungerar många stater idag. Om medborgarna hypotetiskt sett är beredda att avstå från olika rättigheter i den utsträckningen som politiska åtgärder utifrån SP skulle kräva skulle det vara i sin ordning. Det skulle kanske t.o.m. följa utifrån en opartisk position att man borde välja en sådan överenskommelse, då man själv skulle kunna vara den som befann sig i de fattigas situation. Det skulle dessutom kunna vara så att de fattiga skulle kunna vara potentiellt delaktiga i ett sådant ömsesidigt samarbete om situationen skulle bli annorlunda. Dvs om fattiga lyftes ur sin fattigdom så att de sedan kunde hjälpa andra människor som lever i fattigdom i takt med att de fick det bättre. På ett liknande sätt fungerar det även på nationell nivå i ett välfärdssamhälle. Jag betvivlar dock att detta är en realistisk utgångspunkt. Det verkar inte sannolikt att människor skulle vara beredda att acceptera en sådan överenskommelse i praktiken. Här skulle man kunna invända med att människor borde tänka om och inta en mer opartisk 22

Rika och fattiga. Plikten att hjälpa

Rika och fattiga. Plikten att hjälpa Rika och fattiga Plikten att hjälpa Absolut fattigdom Absolut överflöd Definition/The Worldwatch Institute: avsaknaden av en tillräcklig inkomst i kontanter eller motsvarande för att sörja för de mest

Läs mer

Moralisk argumentation och etiska teorier

Moralisk argumentation och etiska teorier Moralisk argumentation och etiska teorier Plan för eftermiddagen Moralisk argumentation hur det går till Etiska teorier + vad de kan lära oss Bikupediskussioner kring några exempel Gert Helgesson Faktapåståenden:

Läs mer

intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet

intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet politisk filosofi idag intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet 1. Vilka frågor anser du är de mest centrala inom den politiska filosofin? jag tror att det är bra

Läs mer

Hemtentamen, politisk teori 2

Hemtentamen, politisk teori 2 Hemtentamen, politisk teori 2 Martin Nyman Bakgrund och syfte Privat sjukvård är ett ämne som har diskuterats flitigt den senaste tiden, det är också ett ämne som engagerar debatten otroligt mycket. Förmodligen

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Djuretik. Vetenskap, politik, strategi. moralfrågan. Indirekta vs direkta skäl

Djuretik. Vetenskap, politik, strategi. moralfrågan. Indirekta vs direkta skäl Djuretik Henrik Ahlenius, Filosofiska institutionen LIME, Karolinska institutet Vetenskap, politik, strategi Vilken betydelse har djurförsök för vetenskapens framåtskridande? Vilka regler bör omgärda användningen

Läs mer

Anarchy, State, Utopia

Anarchy, State, Utopia Författad av Fähstorkh mån, 31/03/2008-15:18 För ett år sedan avled Robert Nozick efter en längre tids sjukdom. Nozick var filosof till yrket och verkade som professor i ämnet vid Harvarduniversitetet

Läs mer

Artpartiskhet (speciecism)! = att fästa mindre vikt (eller ingen vikt) vid ett intresse enkom för att det finns hos en annan art än den egna!

Artpartiskhet (speciecism)! = att fästa mindre vikt (eller ingen vikt) vid ett intresse enkom för att det finns hos en annan art än den egna! På programmet: Jämlikhet för djur? Artpartiskhet (speciecism)! = att fästa mindre vikt (eller ingen vikt) vid ett intresse enkom för att det finns hos en annan art än den egna! Lika diskriminerande som

Läs mer

8. Moralpsykologi. Några klargöranden:

8. Moralpsykologi. Några klargöranden: 8. Moralpsykologi Några klargöranden: Det är vanligt att uttrycka MI/ME-debatten i termer av moraliska övertygelser (eller omdömen ), men detta är för generellt. MI är endast rimlig om den begränsas till

Läs mer

Hare Del III (Syfte) Syftet med delen: att visa varför det finns anledning att använda metoden från del II. Två frågor:

Hare Del III (Syfte) Syftet med delen: att visa varför det finns anledning att använda metoden från del II. Två frågor: Hare Del II (Metod) H intar en "innehållsneutral" attityd gentemot preferenser. Alla ska ges lika vikt, inklusive sadistiska preferenser. Här skiljer han sig från många andra U, som t.ex. Mill och Harsanyi.

Läs mer

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet.

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Att globalt värdera andra människor är som att döma en musikskiva efter dess konvolut. Låt oss nu titta på denna globala värdering om den riktas mot dig

Läs mer

Kants etik. Föreläsning Immanuel Kant ( ) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna

Kants etik. Föreläsning Immanuel Kant ( ) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kants etik Föreläsning 11 Kant utvecklade inte bara en etik utan också teorier i metafysik, epistemologi, religionsfilosofi, estetik,

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Bör man legalisera nerladdning av musik?

Bör man legalisera nerladdning av musik? Bör man legalisera nerladdning av musik? Sammanfattning I denna artikel framförs argument för att legalisera gratis nerladdning av musik via internet. Detta bör tillåtas eftersom musik till stor grad är

Läs mer

En nybörjarkurs i kritiskt tänkande

En nybörjarkurs i kritiskt tänkande En nybörjarkurs i kritiskt tänkande Jesper Jerkert Andreas Anundi & CJ Åkerberg: Skeptikerskolan. Handbok i kritiskt tänkande. Stockholm: Forum, 2010, 226 s. ISBN 978-91-37-13588-5. Andreas Anundi och

Läs mer

ETIK & MORAL. Vad är etik? Vad är moral?

ETIK & MORAL. Vad är etik? Vad är moral? ETIK OCH MORAL Är det någonsin rätt att döda? Är två liv mer värt en ett? Får man göra skillnad på män och kvinnor? Är skitsnack ok? Räknas en vit lögn fortfarande som en lögn? Vem är mest värd i världen?

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Om tröst och att trösta 1

Om tröst och att trösta 1 Åsa Roxberg Om tröst och att trösta 1 Michael 2010; 7: 282-6. Syftet med denna artikel är att undersöka tröstens innebörd, med fokus på vårdande och icke-vårdande tröst såsom den framträder i Jobs bok

Läs mer

Moralisk argumentation och etiska teorier

Moralisk argumentation och etiska teorier Moralisk argumentation och etiska teorier Gert Helgesson Etikfall 16 juni Tid: c:a 20 min/grupp. Presentation c:a 10 min. o Identifiera minst 1 specifikt etiskt problem o Ange de generella etiska teman

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM Eftersom Gud är människornas och universums absolute och ende Härskare, så är Han den högste Herren, Upprätthållaren, Livgivaren och den Barmhärtige, vars barmhärtighet omfattar

Läs mer

9-10. Pliktetik. att man hävdar att vi ibland har en plikt att göra, eller låta

9-10. Pliktetik. att man hävdar att vi ibland har en plikt att göra, eller låta Traditionellt är alternativet till utilitarismen tanken att det finns moraliska regler som vi aldrig får bryta mot. Att följa dessa regler är vår plikt därav namnet pliktetik. Det bör dock påpekas att

Läs mer

ETIK VT2011. Föreläsning 13: Relativism och emotivism

ETIK VT2011. Föreläsning 13: Relativism och emotivism ETIK VT2011 Föreläsning 13: Relativism och emotivism DELKURSENS STRUKTUR Mån 4/4: Moralisk kunskap (epistemologi) Tis 5/4: Relativism och emotivism Ons 6/4: Moraliskt språkbruk (semantik) Mån 11/4: Moralisk

Läs mer

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen?

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? emma corkhill stegen och kuben Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? Problemet med modeller är att de riskerar att förenkla och kategorisera en komplicerad verklighet till den grad att

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

PEDAGOGENS KOMPETENSER

PEDAGOGENS KOMPETENSER UNIVERSITETET I GÖTEBORG Institutionen för Pedagogik Kommunikation och Lärande LAU 110 Lärande, etik och värde Torgeir Alvestad PEDAGOGENS KOMPETENSER Yrkeskompetens Didaktisk kompetens Social kompetens

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912 Till: Tolktjänstutredningen Från: Föreningen Tolkledarna Synpunkter på utkast daterat 110912 Tolkledarna har ombetts att i anknytning till mötet med utredarna 110927 inkomma med skriftliga synpunkter på

Läs mer

En granskning av en försiktighetsprincip

En granskning av en försiktighetsprincip Göteborgs universitet Filosofiska institutionen Praktisk filosofi C 41-60 p. Uppsats 10 p. Ht 2006 En granskning av en försiktighetsprincip Per Hellman 620103-**** Handledare: Jonas Gren 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060 ESSÄ Min syn på kompetensutveckling i Pu-process Datum: 2006-04-26 Produktutveckling med formgivning, KN3060 Utfört av: Kim Hong Tran Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand INLEDNING INLEDNING ESSÄNS

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Religion (Sidor: Vit bok: 3, 5-6, 8-9, 22-27, Lila bok: 128-135, 137-141 + A3 -dilemma)

Religion (Sidor: Vit bok: 3, 5-6, 8-9, 22-27, Lila bok: 128-135, 137-141 + A3 -dilemma) Kunskapskrav: Mänskliga rättigheter - humanism & etik Pilar med fet text är grunden som alla ska kunna och övriga pilar för att kunna nå högre nivåer. Religion (Sidor: Vit bok: 3, 5-6, 8-9, 22-27, Lila

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15 1 Tunadalskyrkan 13 09 01 Jag har en dröm Amos 9:11-15 I dagarna är det femtio år sedan Martin Luther King jr höll sitt berömda tal i Washington, där han sade I have a dream, Jag har en dröm, och som blev

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

Gränsen offentligt-privat: hur långt in i hemmen kan offentliga styrmedel nå?

Gränsen offentligt-privat: hur långt in i hemmen kan offentliga styrmedel nå? Gränsen offentligt-privat: hur långt in i hemmen kan offentliga styrmedel nå? Jenny Palm Tema Teknik och social förändring Linköpings universitet jenny.palm@liu.se Finansieras av Energimyndigheten SYFTE

Läs mer

Textning av avsnitt 3, Skolverkets poddradio 2016

Textning av avsnitt 3, Skolverkets poddradio 2016 1 (6) Textning av avsnitt 3, Skolverkets poddradio 2016 Temat för avsnittet är arbetet mot rasism i skolan. Samtalet utgår från ett scenario som handlar om modet att ta upp frågan om främlingsfientlighet

Läs mer

VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI?

VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI? VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI? Resultat från en enkätundersökning 2007 Filosofiska institutionen Innehåll Om undersökningen 3 Resultat 5 Några slutsatser 13 Bilaga 1: Enkäten Bilaga 2: Medföljande

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Utbyggnad. Långsam avveckling. Vi måste agera nu för att ersätta enegiproduktionen med hållbara alternativ. Ersätt hälften av energibehovet

Utbyggnad. Långsam avveckling. Vi måste agera nu för att ersätta enegiproduktionen med hållbara alternativ. Ersätt hälften av energibehovet L Lila partiet Näringsutskottet Spelare 1: Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Efter regn kommer sol

Efter regn kommer sol Efter regn kommer sol Kan deliberativ demokrati påverka kommuner att nå hållbar utveckling? Axel, 6 år, Sweden. På Cypern är en solfångare på hustaket en lika vanlig bild som den av det svenska huset med

Läs mer

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 SANNING BARMHÄRTIGHET RÄTTVISA FRED Baserat på en text ur boken Reconcile: Conflict Transformation for Ordinary Christians av John Paul Lederach. Bearbetad till drama av Kat

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Barn, barndom och barns rättigheter. Ann Quennerstedt Lektor i pedagogik, Örebro universitet

Barn, barndom och barns rättigheter. Ann Quennerstedt Lektor i pedagogik, Örebro universitet Barn, barndom och barns rättigheter Ann Quennerstedt Lektor i pedagogik, Örebro universitet BARNDOM en tidsperiod i livet en samhällsstruktur BARNET Barn lever i barndomen, och mäts emot bilden av barnet!

Läs mer

Konsten att hitta balans i tillvaron

Konsten att hitta balans i tillvaron Aktuell forskare Konsten att hitta balans i tillvaron Annelie Johansson Sundler, leg sjuksköterska Filosofie doktor i vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. För att få veta mer om

Läs mer

Planeringsspelets mysterier, del 1

Planeringsspelets mysterier, del 1 Peter Lindberg Computer Programmer, Oops AB mailto:peter@oops.se http://oops.se/ 28 februari 2002 Planeringsspelets mysterier, del 1 Om jag ska spela ett sällskapsspel för första gången så vill jag att

Läs mer

Generellt kan vi säga att för att vi ska värdera ett argument som bra bör det uppfylla åtminstone följande kriterier:

Generellt kan vi säga att för att vi ska värdera ett argument som bra bör det uppfylla åtminstone följande kriterier: FTEA12:2 Föreläsning 3 Att värdera en argumentation I: Vad vi hittills har gjort: beaktat argumentet ur ett mer formellt perspektiv. Vi har funnit att ett argument kan vara deduktivt eller induktivt, att

Läs mer

Etisk policy. i Landstinget Västernorrland

Etisk policy. i Landstinget Västernorrland Etisk policy i Landstinget Västernorrland Fastställt av landstingsfullmäktige 25 juni 2008 Etisk policy Bakgrund Den etiska policyn ska kunna vara till stöd i det dagliga arbetet för samtliga anställda

Läs mer

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja.

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Grupp 8 Internationell Politik 733G20 2012-05- 23 Jakob Holmin Fridell Anton Holmstedt Isabelle Holmstedt Martin Hjers Table of Contents Irans atomenergiprogram...

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

FTEA12:2 Filosofisk metod. Att värdera argumentation I

FTEA12:2 Filosofisk metod. Att värdera argumentation I FTEA12:2 Filosofisk metod Att värdera argumentation I Dagens upplägg 1. Några generella saker att tänka på vid utvärdering av argument. 2. Grundläggande språkfilosofi. 3. Specifika problem vid utvärdering:

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Hemtentamen: Politisk Teori 2

Hemtentamen: Politisk Teori 2 733G36: Politisk Teori 2 2014-03-10 Hemtentamen: Politisk Teori 2 Caroline Liljegren (920513-4266) Del 1 Legalisering av aktiv dödshjälp Dödshjälp än mera känt som barmhärtighetsdöden eller eutanasi vilket

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Det börjar dra ihop sig för Jesus och hans vänner. De känner det nog i luften. Jesus känner på sig att det kommer att hända något. Det syns på honom, det hörs

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 Bokförlaget thales politisk filosofi idag politisk filosofi idag intervju med martin peterson, professor i filosofi vid eindhoven university of technology

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Utbilda medkänslan. Vi behöver hjälp med att utbilda vår medkänsla. Vilka lärdomar kan dras från Buddhans exempel?

Utbilda medkänslan. Vi behöver hjälp med att utbilda vår medkänsla. Vilka lärdomar kan dras från Buddhans exempel? Utbilda medkänslan Av Thanissaro Bhikkhu (översatt till svenska av Tobias Heed) Vi behöver hjälp med att utbilda vår medkänsla Om man har en vän eller någon i familjen som är sjuk eller döende, känner

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2006 årgång 10

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2006 årgång 10 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2006 årgång 10 Bokförlaget thales lönediskriminering och jämförbarhet av olika arbeten? en diskussion av fem argument för icke-jämförbarhet Stig Blomskog 1. Inledning

Läs mer

Finns det "besvärliga människor"?

Finns det besvärliga människor? Finns det "besvärliga människor"? I Thomas Jordan artikel tar han upp olika typer av så kallade besvärlig människor. Du vet den typen som många känner obehag inför, någon man undviker eller som bara irriterar

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Vad är etik? Etikens grunder. Betydelseförskjutning. Ursprunglig betydelse. Övergripande etiska frågor. Etiska frågor i dagens samhälle

Vad är etik? Etikens grunder. Betydelseförskjutning. Ursprunglig betydelse. Övergripande etiska frågor. Etiska frågor i dagens samhälle Etikens grunder Anna T. Höglund Lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning o Gott? o Ont? o Rätt? o Fel? o Ansvar? Vad är etik? o Plikt? o Människosyn? o Tvång? o Valfrihet? o Moral? Ursprunglig

Läs mer

I Sverige har vi många fri- och rättigheter och stor valfrihet inom de flesta områden. Det är först när vi är svårt sjuka och döden oundvikligen

I Sverige har vi många fri- och rättigheter och stor valfrihet inom de flesta områden. Det är först när vi är svårt sjuka och döden oundvikligen INNEHÅLL Förord... 7 Inte till vilket pris som helst... 9 Ingen av oss vet på förhand... 13 Så skulle ingen behandla en älskad hund... 19 Abort och dödshjälp... 25 Dödshjälp i andra länder.... 30 Oregons

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2012 årgång 16

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2012 årgång 16 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2012 årgång 16 Bokförlaget thales recension erik malmqvist: Good Parents, Better Babies: An Argument about Reproductive Technologies, Enhancement and Ethics, Linköping:

Läs mer

Ringa in eller ange den siffra som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna.

Ringa in eller ange den siffra som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna. Hur mår du idag? Namn Ålder Datum Avsikten med detta formulär är att ge en detaljerad bild av ditt nuvarande sinnestillstånd. Vi vill alltså att du skall försöka gradera hur du mått under de senaste tre

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2013-06-10 Dnr: 13/00495 SAKEN P4 Extra, 2013-02-25, programledaruttalande om Sverigedemokraterna; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här:

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här: Jona 3 (Vers 1-10) Jona i Nineve 1 HERRENS ord kom för andra gången till Jona. Han sade: 2 Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. 3 Då steg Jona

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 12

Moralfilosofi. Föreläsning 12 Moralfilosofi Föreläsning 12 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Julia Nilsson Talmanus Demonstration Avgå 20150915 FINAL Version

Julia Nilsson Talmanus Demonstration Avgå 20150915 FINAL Version Idag är vi samlade här i Stockholm för att visa vår regering i Sverige att vi inte tänker stå och se på när Sverige håller på att sjunka som ett skepp i ett djupt hav. Jag är djupt oroad över den utveckling

Läs mer

Introduktion till etik (2)

Introduktion till etik (2) Introduktion till etik (2) Niklas Möller ETIKMOMENT DD1390/DD1348/DD1325 HT-2012 KTH Etikmomentet hösten 2012 n Två föreläsningar om etik. n Obligatoriskt: q q Skriva etikessä. Ämnen finns beskrivna på

Läs mer

3. VÄLFÄRDSPOLITIKENS TVÅ UPPGIFTER

3. VÄLFÄRDSPOLITIKENS TVÅ UPPGIFTER 3. VÄLFÄRDSPOLITIKENS TVÅ UPPGIFTER Välfärdspolitiken har rimligen bara två riktigt grundläggande uppgifter att sköta. Den första är att se till att de som i olika dimensioner är fattiga, och därför inte

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01 PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 995-5- PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Namn... Datum... Avsikten med detta formulär är att ge

Läs mer

Kristen miljöetik. Några olika traditioner och tänkares syn på djur och natur Jenny Ehnberg

Kristen miljöetik. Några olika traditioner och tänkares syn på djur och natur Jenny Ehnberg Kristen miljöetik Några olika traditioner och tänkares syn på djur och natur Jenny Ehnberg Vad är miljöetik? Del av etiken som handlar om värderingar av miljö och natur samt normer för handlingar i relation

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?!

Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?! Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?! Kan det vara etiskt rätt att bryta mot lagen?! Är det kvinnans rätt att bestämma om hon skall göra abort?! Måste rika dela med sig till fattiga?! Född

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2016-03-07 Dnr: 15/03197 SAKEN Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11 Avigajl Förra söndagen sa jag att denna söndag skulle det handla om Avigail och de flesta av er såg ut som frågetecken. Och vem vet, det kanske ni kommer att göra idag också efter den här predikan. Jag

Läs mer

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer.

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer. Teorier om Hälsa och Sjukdom Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden 1) Teorier och lagar 2) Metafysik 3) Värderingar Alla vetenskaper kräver tydligt definierade

Läs mer

Ojämlikheten ökar och minskar

Ojämlikheten ökar och minskar Ojämlikheten ökar och minskar Läget (2015) Trenden Världens tillgångar och inkomster är extremt ojämlikt fördelade över världen. Enligt organisationen Oxfam äger en procent av befolkningen hälften av jordens

Läs mer

Konventionell moral och kritisk etik

Konventionell moral och kritisk etik Konventionell moral och kritisk etik I nutida moralfilosofi föreställer man sig gärna moralen som ett system av regler. Det överordnade målet för moralfilosofernas ansträngningar blir då att ordna reglerna

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Anföranden Torsdagen den 27 oktober 2011

Anföranden Torsdagen den 27 oktober 2011 116 Svenska kyrkan och Ship to Gaza MARGARETA SANDSTEDT: Fru ordförande, ledamöter och biskopar! Den här frågan om Svenska kyrkans stöd till märkliga utrikesengagemang som Ship to Gaza upphör aldrig att

Läs mer

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling sidan 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Dennis Strid. Han är en kille som bor ensam i en lägenhet tillsammans med sin pitbull, Blixt. Dennis är arbetslös och fyller sina

Läs mer

Aktiva och passiva handlingsstrategier

Aktiva och passiva handlingsstrategier Aktiva och passiva handlingsstrategier en sammanfattning Hela livet ständiga ställningstagande Det finns en uppgift om att vi varje dygn utsätts för ca 45 000 valsituationer, varav ca 7 000 gånger är medvetna

Läs mer

Argumentation. Studiehandledning VT-2012

Argumentation. Studiehandledning VT-2012 Argumentation Studiehandledning VT-2012 Innehåll Instruktioner till inlämningsuppgiften... 2 Att argumentera... 3 Mall för att skriva en debattartikel... 7 Tips och trix... 9 Kamratrespons... 12 Bedömning

Läs mer

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 19: Bengt Brülde

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 19: Bengt Brülde Att svära i kyrkan Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet Röst 19: Bengt Brülde Kapitelvis publicering Detta är ett av tjugofyra dokument som tillsammans utgör hela innehållet i antologin

Läs mer

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Aisha och hennes bror Karim. Karim har inget tålamod och är väldigt arg hela tiden. Han trivs inte i skolan och hotar familjen,

Läs mer

TIPSLISTAN om trans på lajv

TIPSLISTAN om trans på lajv TIPSLISTAN om trans på lajv På Prolog 2015 samlades 17 stycken lajvare med transerfarenheter på utvecklingsforumet Att lajva utanför könsnormerna. Där skapade vi bland annat den här listan med grundläggande

Läs mer