Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att"

Transkript

1 Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap En senare kort sammanfattning (s. 220) verkar tillföra en del nya tankar och är till stor hjälp.

2 H vill visa att det finns en rationell metod för att ta reda på vad man bör göra i en given situation. Även om H inte själv säger detta så påminner hans metod om Kants på så vis att den används till att utesluta specifika 'bör'-omdömen (eller universella preskriptioner). Som H själv erkänner (s. 112, ) kan man bara använda hans metod för att utesluta bör - omdömen, inte till att bevisa dem. Det visar sig att alla icke-utilitaristiska omdömen kan uteslutas.

3 H hävdar att min kunskap om hur mina handlingar påverkar andra, som är relevant information, leder till att jag själv nu får/har preferenser om vad som skulle hända mig om jag vore i deras situation, med deras preferenser. Han baserar denna tes på två premisser: 1. Den första är att min kunskap om andras upplevelser förutsätter kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras situation. 2. Den andra är ett antagande som har kallats "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att jag ska kunna veta att jag skulle ha en viss preferens med en viss styrka om jag befann mig i en annan persons situation, med hans preferenser, måste jag redan nu ha en motsvarande preferens för denna hypotetiska situation.

4 H påstår att denna princip är en begreppslig sanning. Den verkar dock i sin tur vila på två olika tankegångar: a. Enligt en tolkning handlar principen enbart om lidande. Precis som jag inte kan veta hur mitt lidande är för mig om jag inte har en preferens att lidandet upphör så kan jag inte veta hur det är för en annan person att lida om jag inte nu har en motsvarande preferens för att inte lida på det sättet om exakt samma sak hände mig (där "exakt samma sak" förutsätter att min upplevelse är exakt densamma).

5 b. Ordet 'jag' är delvis preskriptivt. Det betyder att i den utsträckning som jag ser en person som "jag" så delar jag den personens preferenser. Hur är detta relevant? En tolkning är denna: för att veta hur det är för den andre att lida så måste jag veta hur det skulle vara för mig att lida på precis samma sätt. Men att veta detta förutsätter att jag identifierar mig med personen som lider (som ju då skulle vara jag), vilket i sin tur förutsätter att jag tar över den personens preferenser.

6 H säger själv (s. 104) att han enbart uttalar sig om preferenser som gäller ens egna samtidiga upplevelser. Dessa preferenser behöver dock inte föreligga nu. De preferenser som räknas är därmed bara vad han kallar "nu-för-nu" och "då-för-då". Detta leder till en "lyckoversion" av utilitarismen, snarare än en "preferensversion". Den senare beaktar alla preferenser. Inskränkningen till upplevelsepreferenser är betydelsefull, men H håller sig inte till den konsekvent. Han talar ofta om preferenser i allmänhet.

7 Hur använder H reflektionsprincipen för att komma fram till utilitarismen? För att svara på den frågan måste vi granska hur H tillämpar sin metod på konkreta fall. De intressanta fallen är de där två eller flera personer har motstridiga preferenser. De enklaste är de med bara två personer inblandade (varav agenten är en). En möjlig tolkning följer. Vi använder H:s eget exempel med två personer (s. 111): du vill flytta på min cykel så att du kan parkera din bil; jag vill inte att du flyttar på cykeln; din preferens är starkare; jag kan låsa fast cykeln så att du inte kan flytta på den. Jag hävdar nu följande moraliska omdöme: jag bör låsa fast cykeln. Låt oss nu pröva detta omdöme genom kritiskt tänkande.

8 Universaliserbarheten hos bör implicerar att jag är logiskt tvingad att acceptera följande princip: i fall av denna typ bör cyklisten låsa fast cykeln. Detta är en universell preskription. En universell preskription är det språkliga uttrycket för en universell preferens. En sådan preferens kan förstås på två olika sätt: 1. En preferens som gäller alla situationer av en viss typ (oavsett vilka individer som spelar vilken roll i situationen). [Denna är sannolikt den avsedda tolkningen.] 2. En preferens som gäller en generisk situation, beskriven i rent universella termer, utan individkonstanter.

9 Hares fråga: är detta omdöme rationellt? Om inte kan det uteslutas. För att ett moraliskt omdöme ska vara rationellt måste det uppfylla två villkor (s. 218): 1. Det baseras på alla tillgängliga relevanta fakta. 2. Det respekterar de logiska egenskaperna hos de begrepp som ingår i det. Vilka fakta är relevanta? H: Det måste vi använda kritiskt tänkande för att besvara. Vi får inte använda intuitioner.

10 Invändning: H:s metod är cirkulär. För att tänka kritiskt måste vi först veta vilka fakta som är relevanta. Men för att veta det måste vi redan ha tänkt kritiskt. H svarar: Det är ingen cirkel, för vi utgår inte från att det eller det är relevant. Vi antar att det är det och kan sedan testa denna hypotes med hjälp av kritiskt tänkande. Det visar sig sen att fakta om personers (varelsers) preferenser är de enda relevanta (p.g.a. reflektionsprincipen). Bara dessa kan leda fram till preskriptioner.

11 Vi återvänder till frågan: är mitt (cyklistens) omdöme rationellt? Anta att jag tar hänsyn till alla tillgängliga fakta inklusive fakta om dina och mina preferenser och respekterar preskriptiviteten och universaliserbarheten hos bör. Två konsekvenser: 1. Universaliserbarhet + preskriptivitet jag har en preferens att cykeln ska låsas fast även i den hypotetiska situation där jag är bilisten. 2. Kunskap om dina preferenser + reflektionsprincipen jag har en starkare preferens att cykeln inte låses fast i denna hypotetiska situation.

12 Följaktligen: om jag vidhåller att cykeln bör låsas fast även i den hypotetiska situationen där jag är bilisten så måste jag bryta mot något av rationalitetskraven ovan. 1. Jag kan förneka att bilisten har en starkare preferens. 2. Jag kan förneka universaliserbarhet och hävda att det spelar roll moraliskt att det är jag som är cyklisten. 3. Jag kan förneka preskriptiviteten hos bör och ignorera betydelsen av preferensstyrka. Om preskriptivitet gäller och jag accepterar Cykeln bör låsas fast i den hypotetiska situationen S i vilken jag är bilisten så måste jag nu acceptera imperativet Lås fast cykeln i S. Men det kan jag inte göra eftersom jag nu har en starkare preferens för att cykeln inte låses fast i S. Men om det inte är så att jag bör låsa fast cykeln i den hypotetiska situationen så följer det, p.g.a. universaliserbarhet, att jag inte bör göra det i den faktiska situationen heller.

13 I nästa steg vill H utsträcka sin metod till fall som involverar fler än två personer. Detta är enkelt, menar han. Det är det dock inte. Vi återgår till cykelfallet, men ändrar lite på premisserna: I bilen finns också en passagerare. Cyklistens preferens för att cykeln ska vara kvar är starkare än både bilistens och passagerarens preferens för att den ska flyttas men inte starkare än deras sammanlagda ( aggregerade ) preferens för att flytta cykeln.

14 Problemet för H är att det inte verkar gå att tillämpa den tidigare beskrivna modellen på det här fallet. Detta beror på att när jag (cyklisten) prövar mitt moraliska omdöme med hjälp av kritiskt tänkande så får jag i. o. f. s. nya preferenser som svarar mot bilistens respektive passagerarens, men dessa gäller olika hypotetiska situationer (en där jag är bilisten och en där jag är passageraren). Så det finns ingen situation där min preferens vägs mot bägge deras.

15 Vad göra? På s. 220 (avsnitt 12.7) verkar H mena att jag ska pröva en universell preskription även i flerpersonsfall, men att jag gör detta genom att se om den är förenlig med summan av alla mina preferenser, inklusive mina preferenser för hypotetiska fall med ombytta roller. Vidare säger han att den är förenlig med summan av preferenser endast om jag föredrar att den efterlevs universellt framför att den inte efterlevs universellt.

16 Ett sätt att förstå denna idé med visst stöd i H:s diskussion i kap. 6 är denna. När jag universaliserar mitt moralomdöme visar det sig att jag måste ha preferenser som gäller situationen beskriven i universella ordalag bilföraren flyttar på cykeln. Mina två preferenser att bilföraren flyttar på cykeln (om jag är bilföraren) och att bilföraren inte flyttar på cykeln (om jag är cyklisten) kan då verkligen sägas vara oförenliga, precis som H hävdar, därför att de båda gäller samma generiskt beskrivna situation.

17 Vidare är min preferens allt som allt för denna universellt beskrivna situation resultatet av en avvägning av alla mina preferenser rörande situationen. På det viset kan vi också begripa Hares tal på s. 220 om summan av agentens preferenser, eftersom alla dessa preferenser då rör samma situation (fast en generisk situation). Även om alla de nya preferenserna gäller samma situation så förblir det oklart hur man kan aggregera dem. Men om det problemet kan lösas är det klart varför mitt omdöme kan uteslutas: det är oförenligt med min preskription om den generiska situationen.

18 H bemöter en vanlig typ av motexempel mot utilitarismen: i ovanliga fall implicerar U slutsatser som strider mot våra intuitioner. H ställer motståndaren inför ett dilemma, beroende på vilken nivå denne rör sig på: Kritiska nivån: här är intuitioner irrelevanta eftersom syftet med KT är att avgöra vilka intuitioner som är tillförlitliga. Skulle det visa sig att kritiskt tänkande har den ovälkomna implikationen är det bara att svälja (men se nedan).

19 Intuitiva nivån: som tidigare sagts (kap 3), våra intuitioner är anpassade för normala situationer och har därför inte tillämpning på (tillräckligt) ovanliga situationer. Om motståndaren insisterar på ett ovanligt fall måste vi därför tillgripa kritiskt tänkande. H:s svar här vilar delvis på det empiriska antagandet att de fall motståndaren tar upp är mycket osannolika.

20 H försöker mildra den hårda linjen på två sätt: 1. Våra intuitioner är rättfärdigade genom sin acceptansnytta. Det är bra att vi har dem och den som vägrar att göra vad U kräver i den ovanliga situation är på det viset åtminstone ursäktad. 2. H inför dock inte helt explicit en distinktion mellan en rätt, eller rättfärdigad, handling och en rationell handling, där det senare ordet används i en speciell moralisk mening. En rättfärdigad handling är (som tidigare) den som en perfekt informerad ärkeängel skulle utföra. En rationell handling är den med högst förväntad nytta. Förväntad nytta bestäms av agentens tillgängliga information. Det är svårare att konstruera realistiska exempel där en kontraintuitiv handling är rationell i denna mening än ett exempel där den är rättfärdigad.

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg ISSN 1650-8475 FÖRORD Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång

Läs mer

ex & I. SEXUELLA ÖVERGREPP OCH SKYDDSINTRESSE

ex & I. SEXUELLA ÖVERGREPP OCH SKYDDSINTRESSE ex & Samtycke (PAP 200908) Den följande texten utgör ett försök att sammanfatta de tankar som kommer (att komma) till uttryck i det, under åren 2008 och 2009, framarbetade manuskriptet Sex & samtycke.

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Ethan Schutz Syftet med att använda Element B: Beteende och andra självskattningsinstrument är att hjälpa människor att öka sin medvetenhet

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Vad är ett bra argument?

Vad är ett bra argument? Vad är ett bra argument? Vi skall nu titta närmare på hur man kan bedöma om en argumentation är bra eller inte. Med en bra argumentation kan man mena olika saker. Man kan mena att man lyckas med argumentationen,

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket KVESITIVA SATSER PÅ VIFT En undersökning av kvesitiva bisatser med fa ordföljd Andreas Widoff SPECIALARBETE, 15 poäng Svenska språket, fördjupningskurs

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer