Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!"

Transkript

1 Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 )

2 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi verk är ett, hans död och uppståndelse hör samman. När korinthierna förbiser korset, så är det därför inte oväntat att de också ringaktar uppståndelsen. Nu vill han visa dem, att de bara kan komma tillrätta med olika problem i sina individuella och i församlingens liv, genom att ta på allvar båda dessa aspekter av Kristi verk. Ett återförande till korset och ett erkännande av uppståndelsens betydelse, måste återigen genomsyra den korinthiska gemenskapen. 2. Korinthiernas perspektiv måste korrigeras! Paulus har hört talas om några av de här tongivande medlemmarna i församlingen, som med kraft hävdar att det inte finns någon uppståndelse från de döda. Dessa andliga korinthier har så till den grad betonat de närvarande välsignelserna, att sanningen om något som återstår helt har skjutits åt sidan. Vad Paulus kan förstå, efter att ha informerat sig om deras uppfattning, så innebär deras position ett förnekande av den kroppsliga uppståndelsen. De inte bara utelämnar läran om kroppens uppståndelse från sin undervisning. De förnekar dess betydelse och att den skulle vara nödvändig för den kristna tron. Paulus ser inte korinthiernas felaktiga framtidsperspektiv som en obetydlig detalj. Den innebär ju i första hand ett förkastande av det hopp som hör till den kristna tron och en nästan total koncentration på nuet. I sin förlängning innebär den emellertid mycket mer. Den är ödesdiger för deras tro och riskerar att föra dem helt vilse när det gäller deras syn på sig själva och på andra, på nutid och på framtid, på människa och på Gud. Lösningen på problemet är att korinthierna bekänner sig till och tillägnar sanningen av den uppståndne. Kristi uppståndelse från de döda är av avgörande betydelse för deras frälsning. Om Kristus har uppstått, så påverkar det också radikalt den troendes syn på tillvaron. Enligt Paulus finns det två huvudpunkter som korinthierna måste ta till sig: 2

3 a. Nödvändigheten av att de kristna ska uppstå (15:1-34) Frågan om de troendes uppståndelse är inte något som korinthierna kan välja bort. Den vilar på en fast grund och den grunden är Jesu Kristi egen uppståndelse från de döda.. En påminnelse om grunden (15:1-11) Därför tänker Paulus börja med att påminna läsarna om trons grundval - Kristi uppståndelse. Det var ju själva huvudpunkten i det som han hade att förmedla, när han undervisade dem i grunderna av den kristna tron. Han redogjorde också för alla de vittnen som kunde intyga sanningshalten av det som hade hänt: först och främst apostlarna men dessutom många andra, av vilka de flesta fortfarande lever. Till slut berättade han också själv för dem om sin egen upplevelse av den uppståndne. Det är en stark grund för tron på uppståndelsen som Paulus presenterar. Vittnesmålen stämmer överens och det är på den grundvalen som korinthierna har kommit till tro Ett påpekande av den logiska konsekvensen (15:12-28) Med utgångspunkt från det historiska faktum att Kristus har stått upp från de döda, så är korinthiernas ståndpunkt ologisk. Poängen som de troende i Korinth har glömt bort, är att Kristus och den kristne är förenade till ett. Det som är sant för Kristus, måste med nödvändighet därför också vara sant för den som är i honom. Man kan inte tala om Kristi uppståndelse, utan att på samma gång också slå fast de troendes uppståndelse. Vad blir den yttersta konsekvensen av korinthiernas förnekande av de dödas uppståndelse? Eftersom den i så fall också måste innebära ett förnekande av det centrala i tron, att Jesus har uppstått, så är deras tro tom och meningslös. Kristi uppståndelse är ju själva kvittot på att frälsningsverket är fullbordat. Om inte Kristus skulle ha uppstått, så vore därför korinthierna fortfarande kvar i sina synder. De som redan har dött i tron på honom, har i själva verket fallit offer för ett stort bedrägeri! Om vi tror att uppståndelsen bara gäller det här livet, så är vi de mest ömkansvärda bland människor. Ingen troende kan ju undkomma den här världens lidande och förgänglighet, 3

4 trots all andlig välsignelse som man också får uppleva. Hoppet om en framtida uppståndelse ger löfte om något mer och radikalt annorlunda! Två oemotsägliga utsagor Paulus vill förstärka sitt argument med hjälp av två utsagor om Kristus: - Kristus är den förste. Paulus tror att de flesta av dem som läser brevet kommer att veta vad han syftar på. Uttrycket anspelar på förstlingskärven och förstlingsfrukten. Den är inte bara den första i ordning. Det är själva början på skörden, med en garanti om att mycket mer finns att hämta ute på fälten. Så är Kristus inledningen av de troendes uppståndelse. Korinthierna måste inse, att det inte bara är en lek med ord eller en fin bild, utan en djup sanning i uttrycket. Genom sin uppståndelse, har Kristus triumferat över döden och därmed garanterat samma seger åt dem som tillhör honom. Redan nu kan korinthierna vara säkra på att de är inbegripna i den radikala konsekvensen av Jesus uppståndelse. Att Kristus är förstlingen, innebär också att hans uppståndelse är modellen för de troendes uppståndelse. Han har uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Eftersom Kristus har uppstått med sin kropp, så måste också korinthierna förvänta sig en uppståndelse som kommer att omfatta deras kroppar. - Kristus är huvudet för en ny mänsklighet. Som ett överhuvud för mänskligheten fick Adams andliga död konsekvenser för hela människosläktet. På samma sätt har också Kristus, som ett överhuvud för en ny mänsklighet, genom sin uppståndelse fört med sig frukten av sin seger över döden till dem som är förenade med honom. Det innebär att alla som tillhör honom ska få nytt liv genom Kristus. Allt ska ske i sin ordning: först Kristi uppståndelse och sedan, vid hans återkomst de dödas uppståndelse. Korinthierna tror att synden och därmed döden, redan här och nu i princip är utplånade. I ett visst avseende kan även Paulus hålla med om det. Döden har redan i den här tiden tillfogats ett avgörande nederlag genom Jesu död och uppståndelse. Den slutliga, totala och synliga segern hör emellertid till Jesu återkomst. Döden är den siste fienden som förintas. Det kommer att 4

5 vara det slutliga tecknet på att fullkomningen är nådd. Guds styre är återupprättat, Gud blir allt, överallt. När korinthierna förnekar en kommande, kroppslig uppståndelse från de döda, så förnekar de på samma gång de universella konsekvenserna av Kristi uppståndelse. Därmed begår de ett stort logiskt misstag. Deras förening med Kristus, som ju Paulus grundligt har undervisat dem om under sin vistelse hos dem och som bekräftats i dopet till Kristus, innebär en total delaktighet i frukterna av hans nya skapelse. I den här tiden får de troende uppleva hur en bruten relation med Gud blir hel igen. När Kristus kommer tillbaka, ska frukten av hans verk uppenbaras på ett synligt sätt. Då ska det visa sig, att den gäller hela skapelsen, i vilken också kroppen innefattas. Det som då händer, kommer emellertid att vara mer än ett återförande till skapelsens morgon. Vad den kommer att innebära, tänker Paulus snart undervisa dem om. Innan dess vill han bara avsluta sitt försök att överbevisa korinthierna om det ologiska i deras slutsatser, genom att hämta ett par exempel från deras och hans egen erfarenhet. Två exempel (15:29-32) Det första exemplet är en del av församlingsmedlemmarna i Korinth, som låter döpa sig för de dödas skull. Trots att Paulus aldrig undervisat om detta, så har en sådan tradition växt fram hos en grupp. Om nu dessa korinthier av någon anledning ser den här ritualen som så nödvändig att utföra för de döda, hur kan de då samtidigt lägga så ringa vikt vid de dödas uppståndelse? Och omvänt: om de anser att den framtida uppståndelsen av de döda inte har någon plats i den kristna tron, varför är det då så viktigt att oroa sig för deras framtida öde? Kan de inte se att det finns en motsägelse i det hela? Det andra exemplet är han själv. Varför skulle han ständigt riskera livet, om det inte fanns något annat att vänta bortom graven? Varför skulle han utsätta sig för lidanden och umbäranden? Det är ju inte ens i egen sak utan för korinthiernas och alla andra troendes skull som han gör allt detta! Om det inte finns ett hopp att se fram emot, så vore det mest 5

6 logiska att leva för sig själv, det vill säga njuta livets glada dagar innan döden kommer. Den logiken har Paulus stöd för i Skriften b. Beskrivningen av hur den kristne ska uppstå (15:35-49) Nu återstår det att försöka beskriva naturen av uppståndelsekroppen. Paulus är säker på att korinthierna med den kunskapen bättre kommer att förstå vad som står på spel, om de förkastar läran om de dödas uppståndelse. Korinthiernas fråga och Paulus svar (15:35-41) Ett bra sätt att få korinthierna att fatta vikten av ämnet, är att utgå från den fråga som de själva så cyniskt har ställt: Hur uppstår de döda? Det vill säga - hurdan kropp har de när de kommer? Tanken att de sedan länge förmultnade döda, en dag skulle återfå någon form av kropp är orimlig. Hur skulle den se ut? Att tro på uppståndelsen innebär, enligt Paulus, att man inte låter den mänskliga erfarenheten och kunskapen sätta en mall för Guds ingripande i människans framtida öde. Det är att inte begränsa Gud som Skapare och Livgivare. Hur skapelsen förnyas (15:36-38) Nyckeln till en förståelse av uppståndelsens hemlighet, finner korinthierna i den naturlag som säger att Det du sår får inte liv om det inte dör. Det gamla måste komma till ett slut, för att något nytt ska kunna spira! Om korinthierna tror att det är Gud som ger uppståndelselivet, så får de inte låta nöja sig med en ofullkomlig förvandling i det här livet. Den nya skapelsens verklighet uppenbarar sig visserligen i den troendes jordiska liv men på ett ofullkomligt sätt. Uppståndelsen innebär att Gud ur den kropp som nu finns skapar något helt nytt! Kroppen som uppstår har visserligen sin utgångspunkt i den gamla men är radikalt annorlunda i jämförelse med den. Är det då inte absurt att tänka sig att Gud ligger bakom en ny, annorlunda kropp, vilken kommer att ges åt de troende efter uppståndelsen? 6

7 Hur skapelsen är komponerad (15:39-41) Som Skapare är det ju Gud som står bakom mångfalden av kroppar i universum. Inbördes är de enormt olika. Ändå är det ingen som ifrågasätter ändamålsenligheten i detta! Varför tycker då korinthierna det är så orimligt att Gud har en uppståndelsekropp i beredskap? Skulle det inte vara möjligt för Gud att skapa en ny mänsklig kropp, även om den radikalt skiljer sig från allt det som korinthierna förut varit med om? De frukter som de troende redan nu upplever, bara är ett löfte om fullkomningen själv. För att Guds syfte fullt ut ska kunna förverkligas i människans liv, så måste Gud på ett radikalt sätt gripa in i hennes existens och göra något helt nytt. Den troendes kropp måste förvandlas innan den nya skapelsen är fullbordad! Den stora kontrasten mellan den jordiska kroppen och uppståndelsekroppen (15:42-44) Genom att kontrastera den första skapelsens jordeliv, med uppståndelsekroppens förvandlade liv, så hoppas Paulus att korinthierna ska förstå skillnaden! Den första skapelsens kropp är förgänglig. Den förgängligheten tillhör inte bara en kropp angripen av synd. Redan från skapelsens morgon fanns förgängligheten inbyggd hos människan, som en hotande möjlighet. Också kroppen ingår i Guds plan för den nya skapelsen och så länge den är angripen av nedbrytande krafter så har inte den troende smakat på uppståndelsekraften fullt ut. Hos uppståndelsekroppen finns inte längre förgängligheten som en inbyggd potential. Den nya kroppen är evig, odödlig. Den första skapelsens kropp löper ständigt risk att bli utsatt för förakt. Människor kan bli föraktade därför att deras fysiska status inte överensstämmer med de ideal som omvärlden har ställt upp. Den kristne är inget undantag. Paulus är den förste som kan intyga detta genom sin egen erfarenhet. Han har redan öppet skrivit om det tidigare i brevet. Det betyder inte att den jordiska kroppen är utan härlighet - korinthierna vet ju själva att den är skapad till Guds avbild. Den inneboende svagheten 7

8 grumlar emellertid bilden. Korinthierna måste erkänna att de fortfarande finns kvar i den ofullkomliga människans existens. Det är faktiskt helt naturligt att också den kristne utsätts för förakt. Den kropp som uppstår i härlighet kommer däremot inte att ha några sådana angreppspunkter. Dess fullständiga återsken av Kristus, ska inge respekt och bli en orsak till lovsång. Den första skapelsen kropp är svag. Även den här erfarenheten har Paulus delat med sina läsare i brevet, just därför att han vet att de behöver komma tillrätta med sin syn på svagheten. Även om återlösningens kraft redan här och nu är verksam i korinthiernas liv, så är det bara en föraning av vad som ska komma på uppståndelsens dag. Under jordelivet är det mer svagheten, bräckligheten och skörheten i det mänskliga livet, som också ständigt gör sig gällande i den troendes liv. Därför behöver korinthierna ta till sig bekännelsen av den stora förvandling som ligger i framtiden. Uppståndelsekroppen kommer att framträda full av kraft. Den första skapelsens kropp är själisk. Den andra skapelsens kropp är andlig. Det som återstår för korinthierna, är alltså en vilja att ta till sig sanningen att Kristi verk omfattar också de troendes kroppar. I själva verket handlar det om en bekännelse av att den Gud som har skapat människan, i Kristus har inlett en ny skapelse, genom vilken han en dag kommer att föra sin skapelse fram till dess fulla syfte. Då kommer människan att bli andlig på ett sant och genomgripande sätt, det vill säga med en kropp som kännetecknas av oförgänglighet, härlighet och kraft. Uppståndelsekroppen kommer att äga en utstrålning som saknades i naturliga kroppen. Förvandlingen till andlig människa ligger i framtiden och kommer att ske vid de dödas uppståndelse. Skriftens grundval (15:45) Ingen kan anklaga Paulus för att själv ha uppfunnit den här läran. Korinthierna har nu möjlighet att genom Skriftordet själva undersöka grundvalen till det som Paulus säger: Den första människan Adam, blev en 8

9 levande själ. De kännetecken på mänsklighet som korinthierna nedvärderar, därför att de inte stämmer överens med deras ideal för en andlig människa, tillhör i själva verket den princip som av Gud själv finns nedlagd i själva skapelseögonblicket. Adam blev en representant för hela människosläktet inte bara ifråga om synden. Det är också till honom som hela människosläktet kan hänföra sin mänsklighet med allt vad det innebär. Korinthierna känner väl till historien om hur Gud skapade den första människan, genom att blåsa liv i honom med sin andedräkt. Resultatet blev en levande själ, det vill säga en människa vars fysiska varelse får liv och är bestämt av det själsliga. Den skapelseakten vill Gud nu vid tidens slut återupprepa. På samma sätt som människan i den gamla skapelsen fick liv genom den mänsklighetens princip som kallas för själen, så ska nu Kristus i den nya skapelsen och genom sin Ande, ge liv åt människan i den nya mänsklighet han har skapat. Allt i sin ordning! (15:46) Uppståndelsen är den händelse som gjorde Kristus till en ande som ger liv. Uppståndelsen är alltså den yttersta tidens motsvarighet till den gamla skapelsen. Paulus är därför helt överens med korinthierna om att detta liv redan här och nu ges åt de troende. Mitt i deras dödliga kroppar uppenbarar sig genom Andens förstlingsgåva Kristi liv, hans härlighet och avbild. Detta Andens liv som korinthierna får uppleva, är emellertid bara ett löfte om vad som kommer att ske vid de dödas uppståndelse. De behöver än en gång ta fasta på sanningen: Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska; därefter kommer det andliga. Även om korinthierna har fått Anden som gåva, så kan de inte fly bort från det mänskliga livet. De har ännu inte nått fram till en existens som domineras av Anden, eftersom de ännu inte har fått en kropp med ande. Den nya skapelsen finns närvarande bara som en försmak av det som ska komma. De två hövdingarna med olika ursprung (15:47-48) Om nu korinthierna har en tendens att förbise det jordiska livet, till förmån för Andens nya liv i Kristus, så beror det på att de inte ser det gap 9

10 som finns mellan den gamla och den nya skapelsen. Paulus kan inte beskriva det bättre än genom att ge korinthierna en bild av de två hövdingarnas skilda ursprung. Den förste Adam är en levande själ, därför att han kom från jorden och var jord; den andra människan är en levandegörande Ande, därför att han kom från himlen. Även om de båda representanterna båda är människor, så skiljer de sig totalt åt ifråga om ursprung. Den förste Adam har jordiskt ursprung, medan den andre Adam har gudomligt ursprung. Det innebär att liksom korinthierna under det här jordelivet är jordiska, såsom avbilder av den förste Adam, så är de också bestämda att bli avbilder av den gudomlige Kristus. Konsekvensen: en avbild nu och i framtiden (15:49) Det finns ingen naturlig förbindelse mellan det jordiska och det himmelska. Paulus vet att den nya skapelsens krafter har gjort sitt inträde i korinthiernas liv genom tron på Kristus och den helige Andes gåva. I en mening beror det därför på korinthierna själva, om avbilden av den himmelska människan ska börja synliggöras i deras liv. Genom att mer och mer öppna sina liv för den nya verkligheten som är deras i Kristus, så kan de också förvandlas till hans avbilder. Det är det som Paulus har försökt att undervisa sina läsare om brevet igenom. Nu visar han dem att uppståndelsen är den nyckel, som öppnar dörren för dem in i den verkligheten. c. Sammanfattning av budskapet (15:50-57) Därför vill Paulus med några kärnfulla satser understryka två viktiga saker som hänger samman med den slutliga, kroppsliga uppståndelse han just har undervisat om: (1) Det som ska hända på uppståndelsens dag, innebär en total förvandling. Både döda och levande kommer att uppleva denna totala förvandling. Samtidigt finns det ett samband med det nuvarande: oförgängligheten och odödligheten är som en klädnad som döljer förgängligheten och dödligheten. (2) Döden kommer för alltid att vara utplånad, därför att synden för alltid kommer att vara utplånad. Det innebär att de troende i Korinth inte 10

11 behöver se det som ett nederlag, när en medlem lämnar det här jordelivet. Den avgörande segern är redan vunnen! d. Slutsats: därför är jordelivets mödor inte förgäves! (15:58) Därför att de kristna i Korinth har det här hoppet, så kan Paulus frimodigt uppmuntra dem att satsa allt i trohet mot Kristus. De lidanden och umbäranden som möter, är inget tecken på att något är fel. Det är bara ett bevis på att korinthierna fortfarande befinner sig i en värld som står under förgänglighetens inflytande. Även om de inte ser omedelbara resultat av arbetet för Herren, så kan de vara förvissade om att mödan inte är förspilld, oavsett vad som händer! Hoppets perspektiv ser längre än till de kortsiktiga vinsterna! Sammanfattning När nu Paulus avslutar sin utläggning av den kristna tron på uppståndelsen, så hoppas han att de har kunnat ta till sig budskapet.. Genom att bekänna sin förening med honom som den siste Adam, så kommer de att förstå nödvändigheten av en framtida, kroppslig uppståndelse. Genom att bekänna sin förening med honom som den siste Adam, så kommer de också att förstå de fulla konsekvenserna av den uppståndelsen - vad den innebär för deras liv i nutid och i framtid, i församlingen och i världen, i det här livet och efter döden. 11

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9)

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Tro Hopp - Kärlek 2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Paulus föredöme (kap 9) Aposteln Paulus vet, att han aldrig kan påverka de troende att tänka och handla

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Mannen och kvinnan. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan!

Mannen och kvinnan. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan! Mannen och kvinnan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan!) Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Författare: Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare (Jak 1:1) 1. Enligt traditionen är författaren Jakob, Herrens bror (Gal 1:18-19). Paulus skriver om sitt besök

Läs mer

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015)

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015) JOHANNESBREVEN INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar till 1Joh 5 Sammanfattning av 1Joh 10 Bakgrund till 2Joh och 3Joh 11 Löpande kommentar till 2Joh 12 Löpande kommentar till 3Joh 13 Husbykyrkan

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen Dagens fysiker anser att det vid världens begynnelse fanns ett urstoft. Det utgick även de gamla grekerna från. De kallade detta urämne, urtillstånd, arche på grekiska. Allt

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

AV ANDREAS WEJDERSTAM DE OSEDDA DAGAR VI MÖTER MED TRÖST

AV ANDREAS WEJDERSTAM DE OSEDDA DAGAR VI MÖTER MED TRÖST FÖREDRAG VID STIFTELSEN SANKT ANSGARS 60-ÅRSJUBLIEUM 2009-10-31 AV ANDREAS WEJDERSTAM SÅ FORTSÄTTER DET DE OSEDDA DAGAR VI MÖTER MED TRÖST INLEDNING Stiftelsen Sankt Ansgar firar 60 år. Kyrkan mitt i Studentstaden.

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Titta upp, tala långsamt Inledning Du har fått en rejäl utmaning, ett kraft prov ska utföras. Det kommer behövas starka muskler

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Min dröm handlar om det största och mest betydelsefulla att man kan få vara en del av, den Levande Gudens församling

Min dröm handlar om det största och mest betydelsefulla att man kan få vara en del av, den Levande Gudens församling 1 Bibelskola 27 November 2013 I HAVE A DREAM! Det mest kända citatet från Martin Luther Kings berömda tal som bokstavligen kostade honom livet vill jag undervisa om..i Have a Dream.. Han drömde om ett

Läs mer

Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham:

Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham: Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham: Ta upp Din penna och skriv! En kväll, då jag sökte Herren, sade Den Helige Ande till mig att ta upp min penna och skriva. Då jag grep pennan för att

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Människan och döden. Inledning

Människan och döden. Inledning Människan och döden 1 Inledning Vid mina besök på olika platser i Sverige har jag ofta tagit en promenad på kyrkogården. En vandring på en kyrkogård är för mig ett sätt att pröva mitt liv och min tro.

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner /Joh 15:13/ Församlingsbladet Fastan

Läs mer

Läsargruppen i Högbergskyrkan

Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen är öppen för alla. Det finns inga krav för att vara med, utan oftast går man med därför att man är nyfiken och att det finns en längtan efter något mer att få

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15 1 Tunadalskyrkan 13 09 01 Jag har en dröm Amos 9:11-15 I dagarna är det femtio år sedan Martin Luther King jr höll sitt berömda tal i Washington, där han sade I have a dream, Jag har en dröm, och som blev

Läs mer

Korsvägsandakten. En utskriftsvänlig version

Korsvägsandakten. En utskriftsvänlig version Korsvägsandakten En utskriftsvänlig version Varför be korsvägsandakten? Den viktigaste orsaken till att återuppliva praxisen att be korsvägsandakten är att det är ett effektivt sätt att meditera på, och

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Sönd e alla helgons dag. Psalmer (Trefaldighetshäftet): 171:1-4, 171:5-8, 187:1-5, 187:6-8, 178, 211 Texter: Dan 12:1-4, 1 Kor 15:35-49, Joh 6:37-40

Sönd e alla helgons dag. Psalmer (Trefaldighetshäftet): 171:1-4, 171:5-8, 187:1-5, 187:6-8, 178, 211 Texter: Dan 12:1-4, 1 Kor 15:35-49, Joh 6:37-40 1/5 Sönd e alla helgons dag Psalmer (Trefaldighetshäftet): 171:1-4, 171:5-8, 187:1-5, 187:6-8, 178, 211 Texter: Dan 12:1-4, 1 Kor 15:35-49, Joh 6:37-40 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren

Läs mer

UPPSTÅNDELSEN & LIVET

UPPSTÅNDELSEN & LIVET UPPSTÅNDELSEN & LIVET JESUS SADE: JAG ÄR UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET. DEN SOM TROR PÅ MIG SKALL LEVA OM HAN ÄN DÖR, OCH VAR OCH EN SOM LEVER OCH TROR PÅ MIG SKALL ALDRIG NÅGONSIN DÖ. TROR DU DETTA? JOH. 11:25-26

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Mirakulöst helande idag

Mirakulöst helande idag Volym XVI Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 22-23/07 Mirakulöst helande idag av Mikkel Vigilius Författaren är lärare vid Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød, Danmark Artikeln har tidigare

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

FÖR DEN HÄR VÄRLDENS SKULL. Om vår kallelse att förmedla evangelium till världen

FÖR DEN HÄR VÄRLDENS SKULL. Om vår kallelse att förmedla evangelium till världen FÖR DEN HÄR VÄRLDENS SKULL Om vår kallelse att förmedla evangelium till världen EVANGELIUM ÄR: - Det glada budskapet om vår Frälsare Jesus Kristus (Mark 1:14-15). - Något som skall presenteras klart och

Läs mer

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund Din första kärlek Kort inledning och bakgrund Värnamo 2006-01-08 I början av Uppenbarelseboken, kap 2-3, hittar vi sju brev från Jesus Kristus, förmedlade genom Johannes till sju församlingar i Mindre

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

I väntan på Livets krona

I väntan på Livets krona I väntan på Livets krona Brevet till Smyrna. Upp.2:8 11 Av: Johannes Djerf Hur kommer det sig att just jag måste genomlida detta? Har du tänkt så någon gång? Jag tror på Gud och jag försöker göra rätt

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

Striden i himlen och försoningen

Striden i himlen och försoningen Striden i himlen och försoningen GUDS KARAKTÄR IFRÅGASÄTTS Job 38:4-7 Hur var universums tillstånd vid jordens skapelse? (1 Mos 1:31) Vad är stjärnor en symbol för i Bibeln? (Upp 1:20) Jes 14:12-14 Vad

Läs mer

Församlingens identitet

Församlingens identitet Församlingens identitet Alltings sammanfattning Guds egentliga syfte är att sammanfatta allting i Kristus. Detta uttryck finns visserligen bara i Ef 1:10, men samma tanke uttrycks på olika sätt i hela

Läs mer

Livet efter döden 1. Inlednidn:

Livet efter döden 1. Inlednidn: Danea Asaad Sharif Re B Livet efter döden Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Metod Källkritik 2. Bakgrund 3. Resultat på frågorna 4. Slutsats 5. Källor 1. Inlednidn: Jag har valt det

Läs mer

Islam en livshållning Islams uppkomst

Islam en livshållning Islams uppkomst Islam Islam en livshållning Islam är en religion, men för muslimer har ordet religion en vidare innebörd än det i regel har för kristna. Muslimer anser att islam betecknar en livshållning, en grundläggande

Läs mer

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Det börjar dra ihop sig för Jesus och hans vänner. De känner det nog i luften. Jesus känner på sig att det kommer att hända något. Det syns på honom, det hörs

Läs mer

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna Kära surfare och nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Tänk att Du orkat med att vandra ända hit! Förra vandringen var lite jobbig, eller hur? Vi talade om att Gud är ALLSMÄKTIG eller som det heter i den nya översättningen

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Jungfru Maria, trons och hoppets Moder

Jungfru Maria, trons och hoppets Moder Jungfru Maria, trons och hoppets Moder Predikan och föredrag vid vallfärd till Oskarström den 25 maj 2013 Biskop Anders Arborelius ocd Predikan (Predikan är nedskriven efter bandinspelning) Kära bröder

Läs mer

till befrielse - öppenhetens evangelium

till befrielse - öppenhetens evangelium Sven Hillert till befrielse - öppenhetens evangelium Utgiven på Verbum 2004 Detta manus är fritt att kopiera för egen läsning 1 Framsidans flik Jesus tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot

Läs mer

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf För ett antal år sedan så hade jag ett par badbyxor, som jag hade varit ägare till under en längre tid, och därför så var också resåren i byxorna något slitna.

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

! Vi vill ha Jesus i centrum,

! Vi vill ha Jesus i centrum, Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. VARDag : Andens frukt Ett litet kompendium om helgelse Innehåll Inledning 1. Rättfärdiggörelse och heliggörelse

Läs mer

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras. Vigselgudstjänst Den ordning som finns här är en grundritual. Vid läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik - Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg Fastlagssöndagen Esto mihi Kärlekens väg Fastlagssöndagen anger tiden före fastan. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar. Ordet

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Bön som grund Av: Johannes Djerf

Bön som grund Av: Johannes Djerf Bön som grund Av: Johannes Djerf När man har gjort en sak väldigt länge, så pass länge att det blivit en god vana så tror jag att man ständigt behöver återkomma till varför man gör det och varför det är

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Att fortsätta formas

Att fortsätta formas Att fortsätta formas Av: Johannes Djerf Tre äldre damer brukade träffas varje torsdag för att läsa Bibeln tillsammans. En torsdags eftermiddag hade det blivit dags att läsa ur Malaki i gamla testamentet.

Läs mer

Genom Guds förbund med Abraham är vi frälsta

Genom Guds förbund med Abraham är vi frälsta Genom Guds förbund med Abraham är vi frälsta JESUS trons upphovsman och fullkomnare...låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom

Läs mer

Därför vill jag som inledning läsa en text från Hebréerbrevet (12:2):

Därför vill jag som inledning läsa en text från Hebréerbrevet (12:2): TAL vid sommarfest i Pörtom kyrka 9.8.2008 Bön Om sakramenten och vi kristna Käre himmelske Fader. Vi tackar dig för att du har sänt oss Jesus Kristus. Vi tackar dig för frälsningen genom hans blod. Öppna

Läs mer

Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. 1Tim 3:1

Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. 1Tim 3:1 1Timoteusbrevet Del 6) 3:1-15 Undervisning: Chuck Smith Vid flera tillfällen då Paulus skriver till Timoteus använder han fraser som jag tycker är intressanta. I 1:15 skriver han: Det är ett ord att lita

Läs mer

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 SANNING BARMHÄRTIGHET RÄTTVISA FRED Baserat på en text ur boken Reconcile: Conflict Transformation for Ordinary Christians av John Paul Lederach. Bearbetad till drama av Kat

Läs mer

adventisternas tro& lära

adventisternas tro& lära adventisternas tro& lära Vill du veta mer om adventisterna? Se www.adventkyrkan.info eller kontakta cyberpastor@adventist.se. Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church Senast reviderad 2015

Läs mer

Ett budskap till icke muslimer

Ett budskap till icke muslimer www.konvertitguiden.com 1 Källa: www.kalamullah.com Översättning: www.konvertitguiden.com Ett budskap till icke muslimer I Allahs den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Bästa läsare: Avsikten med detta budskap

Läs mer

Elev 1 Kristendom. Religions frågor

Elev 1 Kristendom. Religions frågor Elev 1 Kristendom Religions frågor 1. Vilken roll har Jesus i kristen tro? Han var den så kallade messias den smorde som är gud som blir en människa, Jesus han visar sin kärlek som gud genom att offra

Läs mer

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet.

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Att globalt värdera andra människor är som att döma en musikskiva efter dess konvolut. Låt oss nu titta på denna globala värdering om den riktas mot dig

Läs mer

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B - - - Läs sidorna 76 81 och 120 122 i läroboken (Religion1) Läs stencilerna Jesu sista vecka, Jesus skärper lagens bud och Islam Instuderingsfrågorna hittar

Läs mer

MUHAMMAD I BIBELN. Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II. Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige

MUHAMMAD I BIBELN. Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II. Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige MUHAMMAD I BIBELN Av Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige Profetian i 5:e Moseboken Då Moses på Herrens befallning gick upp på berget Horeb, talade

Läs mer