Skulle du vilja köpa en bil som

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skulle du vilja köpa en bil som"

Transkript

1 BYGGMETODER För att lyckas flytta in byggandet i fabrik måste den härskande synen på byggaren som problemlösaren på plats förändras. Lean produktion kräver standardisering med ordning och reda och ett mycket tydligt ledarskap för att nå framgång. Industriellt byggande kräver en förändrad byggkultur Av matilda höök, tekn dr, Masonite Beams AB Skulle du vilja köpa en bil som är producerad ute på en parke - ringsplats istället för i en fabrik? Nej, förmodligen inte! Parallellen till dagens traditionella byggande av hus är lätt att se. Industriellt byggande är framtiden och vi har kommit en god bit på väg, men ännu har vi inte nått lika långt i effektivitet och kvalitet som bilindustrin. För att komma vidare krävs en förändrad byggandekultur. Hopp om löpande band I en tid då kostnader och en ökad kvalitet är fokus i byggandet har industriellt byggande, som företeelse och begrepp, fått starkt fotfäste. Bakom utvecklingen av det industriella byggandet ligger förhoppningen om att kunna bygga hus lika effektivt som bilar produceras och vi anammar produktionsfilosofier som lean produktion som inspirerats av Toyotas sätt att producera bilar på löpande band. Inom lean produktion brukar argument för ett införande just vara att det är möjligt att halvera kostnader och produktionstider, samt att uppnå en betydligt högre kvalitet. Så långt har vi däremot ännu inte nått inom våra industrialiseringsförsök i det svenska husbyggandet. Det finns fortfarande en stor utvecklingspotential. FÖRFATTAREN Matilda Höök är civilingenjör och teknologie doktor i träbyggnad. Hon arbetar som projektledare vid Masonite Beams AB med att utveckla Masonites flexibla byggsystem (MFB). Matilda Höök har tidigare arbetat med industriellt byggande och lean produktion vid Luleå tekniska universitet. Väderskyddat byggande I Sverige är höga hus med trästomme ofta producerade med industriella metoder. Dagens träbyggande av högre hus sker till stor del som prefabricering av volymer eller element i fabrik vilka transporteras till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus, se figur 1. Träbyggandets utveckling inom det industriella byggandet beror till stor del på att trä är ett material med goda prefabriceringsegenskaper. Samtidigt finns en mångårig tradition av industriell trähusproduktion eftersom småhus i trä länge producerats i fabrik med mer industriella metoder jämfört med det traditionella (och ofta betongbaserade) platsbyggandet. Höghus i trä, nyckelfärdiga och producerade inomhus i fabrik, är ett koncept som i Sverige också har visat sig ha en hel del fördelar exempelvis sänkta kostnader, ökad effektivitet och ett väderskyddat byggande. Figur 1. Industriellt trävolymbyggande. Foto: John Meiling Industriellt husbygge Trävolymbyggande (TVB) är ett exempel på byggsystem som i mångt och mycket liknar tillverkningsindustrin eftersom produktionen sker på fabrik samtidigt som hela byggprocessen hanteras och organiseras av en och samma aktör. Med trävolymbyggande sker hela byggprocessen inom ramen för byggsystemet, från projektering till färdigt hus. Produktionsprocessen spänner från att leverantören nyttjar egen eller köpt 6 husbyggaren nr 6 B 2008

2 Figur 2. Produktionsprocessen i trävolymbyggande. kompetens inom arkitektur och konstruktion, till egen tillverkning och leverans av kundanpassade hus och kompletta projekt. Ett trävolymelement är en sluten 3Dstruktur uppbyggd av träbaserade element i form av fyra bärande väggar (ytterväggar eller volymseparerande väggar), bjälklag, innertak och ett antal rumsskiljande väggar. Volymerna prefabriceras kompletta i fabrik med installationer, ytskikt, vitvaror och inredning. När volymerna färdigställts transporteras de på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop. Installationer mellan volymerna sammankopplas av företagets egna anställda till nyckelfärdiga hus, se figur 2. Jämfört med traditionellt platsbyggande sker en större del av byggprocessen inomhus och under kontrollerade fabriksförhållanden. Trävolymbyggande är därmed en ytterlighet när det gäller typ av byggsystem som till störst andel nyttjar ett industriellt förhållningssätt. För att öka utvecklingen av det industriella byggandet inom den svenska husbyggnadsindustrin kan trävolymbyggandet ses som ett bra lärandeexempel. Potentialen ligger i att införa lean produktion för att utveckla det industriella byggandet. En studie vid avdelningen för träbyggnad vid Luleå tekniska universitet visar att trävolymbyggarna har de bästa tänkbara förutsättningar för en industriell produktion där byggandet i hög grad sker i en återkommande och kontrollerad process. Studien, där fyra trävolymbyggnadsföretag ingår, tyder på att en utveckling mot en än mer industriell och lean produktion är beroende av att kulturen förändras inom de egna organisationerna. Även marknadens byggandekultur påverkar hur det industriella byggandet i fabrik utvecklas. Kulturen i byggsektorn Kultur är ett mångfacetterat begrepp som är svårt att definiera. Generellt kan kultur sägas vara en undermedveten och ofta också omedveten inre kraft som påverkar människans individuella och kollektiva beteende, tankemönster och värde - ringar. Kultur i ett större perspektiv har till exempel beskrivits som ett mönster av delade uppfattningar inom en grupp av individer. Det kan exempelvis handla om att individens uppfattning har uppstått genom problemlösning som har visat sig fungera så pass bra att det blivit normen inom gruppen. Sättet att arbeta på har sedan spridits vidare till nya medlemmar av den specifika gruppen. Det ses som det korrekta sättet att uppfatta, tänka och känna. På så sätt uppstår en kultur, ett sätt att arbeta på, som sprids till en hel grupp eller organisation. Kultur i specifika grupper, organisationer eller industrier relateras därför ofta också till hur vi arbetar här. Byggandekultur och industriell kultur som specifika begrepp skulle utifrån detta synsätt kunna sägas vara normen och sättet att arbeta på inom bygg- respektive tillverkningsindustrin. På samma sätt kan en kultur inom en organisation sägas vara lean, då organisationen anammat lean och arbetar efter leana principer. Däremot är en kultur varken industriell eller lean så länge gruppen individer, organisationen eller industrin inte förändrat sin syn på vad som är det bästa sättet att arbeta på. Industriell- och byggandekultur Tillverkningsindustrins produktion av produkter och även den industriella kulturen kan från ett övergripande perspektiv relateras till processbaserad tillverkning. En aktör äger och ansvarar för hela produktionsprocessen och produkten. Produktionen sker i fabrik under en kontrollerad process. Kulturen i byggindustrin kan å andra sidan relateras till projektbaserad produktion. Flera olika aktörer samverkar, med ansvar för en eller flera delar av den färdiga produkten. Det traditionella platsbyggandet karakteriseras av variabilitet i omgivning och produktion. Processorienteringen i tillverknings - industrin medger en standardiserad produktion, där förbättringar och erfarenhetsåterföring underlättas. Projektorienteringen och kulturen i byggindustrin bygger på en löses-påplats-mentalitet, där förbättringar och utveckling till viss del är begränsad inom specifika projekt. Det medför en begränsad spridning av kunskap och återföring av erfarenheter till andra projekt. Projekt - orienteringen medför en hög grad av flexibilitet och kundanpassning. Inom Fortsättning s. 8 P nr 6 B 2008 husbyggaren 7

3 P byggindustrin ses därför enskilda projekt som unika, trots att olika komponenter som fönster, väggtyper etcetera är återkommande. Normen är det unika Den traditionella byggandekulturen baseras alltså på ett projektperspektiv. Normen är det unika projektet med den unika byggplatsen och den unika arbetsgruppen. Enligt kulturbegreppet kommer därmed det traditionella sättet att bygga på att ligga till grund för den byggandekultur som finns inom byggindustrin. Detta så länge inget annat sätt att arbeta på lyckas bättre. Byggandekulturen blir därmed ett hinder för industriellt byggande! Beställares uppfattning För att förstå sambandet mellan den traditionella byggandekulturen och hur detta eventuellt påverkar utvecklingen av ett industriellt byggande i fabrik, har en studie av beställares uppfattning om det industriella byggsystemet trävolymbyggande utförts. Intervjuer med 60 av trävolymbyggarnas potentiella beställare visar att marknadens värdering av industriellt producerade flervåningshus i trä baseras på en byggandekultur där det unika byggprojektet med många olika ingående aktörer är normen. Trävolymbyggarna däremot baserar sitt byggsystem på att de själva äger och ansvarar för hela byggprocessen eftersom detta medför en mer effektiv byggprocess. Det som talar emot utvecklingen av denna typ av industriellt byggande från ett marknadsperspektiv är de intervjuer med potentiella beställare som visar att beställarna i vissa fall kan uppleva en förlorad kontroll och insyn i produktionen med denna typ av industriellt och processbaserat helhetsåtagande. Figur 3. Resultat från enkätundersökning. Hållbarhet viktigt Studien visar att beställare värderar långsiktig hållbarhet och byggtekniker som medför låga förvaltningskostnader högt. Däremot verkar beställare generellt inte lita på att den industriella aktören bygger in komponenter och tekniska lösningar som motsvarar den långsiktiga synen. Detta trots att de industriella trähusproducenterna använder väl beprövade metoder och tekniska lösningar som visat sig fungera väl under en lång tid. Med andra ord kan man säga att marknaden finns kvar i den traditionella och projektbaserade byggandekulturen, och att det krävs en förändrad syn och tro på det industriella byggandet för att få marknadens acceptans för industriellt byggande. Inrotad föreställning stark Intervjustudien tyder även på att användandet av trä vid industriell produktion av flervåningshus påverkas av den djupt rotade byggandekulturen. Det visar sig att potentiella beställare ibland ställer sig frågande till flervåningshus med stomme i trä med motiv som att trä brinner, trä tål inte fukt, trä medför ljudproblematik och vi bygger småhus i trä men inte höghus. Detta trots att dagens byggmetoder medger byggande av flervåningshus i trä som uppnår både brand- och ljudkrav. Med en industriell byggmetod i fabrik utsätts huset inte heller för fukt. För att utveckla det industriella byggandet i trä krävs alltså också där en förändrad byggandekultur som accepterar trä i högre hus. Exempel får genomslag Under de senaste åren har dock acceptansen av helhetsåtagandet, fabriksproduktionen och även trä i stommar på högre hus ökat. Anledningen torde vara det ökade antalet hus som uppförts med industriella fabriksmetoder där de färdigställda husen själva bevisat möjligheten att bygga högre hus i fabrik och att använda trä i högre hus. Demonstrationsobjekt är ett nyckelbegrepp för att uppnå en förändrad byggandekultur på marknaden! Detta stämmer också väl överens med kulturbegreppet, det vill säga att en kultur uppstår då ett nytt sätt att arbeta visar sig vara bättre än det gamla. Produktion på fabrik Även om trävolymbyggandet i fabrik till stora delar liknar tillverkningsindustrin finns det även inom de egna organisationerna mycket att göra när det gäller att bryta normer. Trots att de studerade trävolymbyggarna flyttat in produktionen i fabriker, med en återkommande process och återkommande liknande byggkomponenter, visar studien av trävolymbyggarna att de fortfarande bär en mental bild av sitt arbete som traditionellt byggande där varje husprojekt är unikt. I en enkätundersökning med 290 anställda hos trävolymbyggföretag visar det sig att de har en kulturellt baserad syn på byggandet. Enkäten är uppbyggd kring frågor relaterade till ett leant arbetssätt och kultur och baserad på en femgradig skala. Resultatet från enkätstudien visar att de arbetssätt som produktionspersonalen anser vara de mest vanligt förekommande är till exempel att arbetare tar eget ansvar, att lagarbete är vanligt, att arbetare är mångkunniga och klarar av många olika arbets - uppgifter, samt att arbetare reagerar vid misstag och när något blir fel, se figur 3. De arbetssätt som i undersökningen av produktionspersonalen anses vara minst förekommande är underhåll av maskiner och utrustning, analys av grundorsaker Fortsättning s. 10 P 8 husbyggaren nr 6 B 2008

4 P Figur 4. Arbetsplats i fabrik. Foto: Staffan Östlund till problem, samt arbetsplatsens skötsel och layout. Fel rättas till på plats Resultatet från enkäten visar att de arbetssätt som värderats högts i enkäten och, därmed av personalen anses vara mest vanligt förekommande, är sådana arbetssätt som är vanliga i traditionellt byggande med andra ord i en byggandekultur. I traditionellt platsbyggande måste en byggnadsarbetare ta eget ansvar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Byggandet kräver att arbetare på ett eller annat sätt arbetar i team, även om dessa team ibland enbart består av två arbetare. Mångkunnighet krävs också eftersom varje projekt på något sätt är unikt och byggnadsarbetaren måste anpassa sig till projektet. Att reagera vid misstag och rätta till fel direkt är också en förutsättning på en byggarbetsplats eftersom det ofta uppstår fel som genast måste rättas till på plats. Lägst värderade i enkäten är sådana arbetssätt som kan sägas vara kopplade till en industriell och lean kultur. Underhålla utrustning I en industriell kultur är planerat underhåll av maskiner och utrustning ett måste, i motsats till en byggarbetsplats där utrustning (till exempel en spikpistol) byts ut när den går sönder. Att analysera orsaker är också viktigt i en industriell produktion, eftersom detta är det enda sättet att komma ifrån problem och utveckla processen. Arbetsplatsens skötsel och layout är också självklara områden att fokusera på i en industriell och lean produktion. Enkätundersökningen visar däremot att detta inte är särskilt vanligt i trävolymbyggarnas fabriksproduktion, på samma sätt som det är ovanligt i ett traditionellt platsbyggande, där arbetsplatsens layout och skötsel inte har samma direkta koppling till arbetets utförande som det har i en fabrik. Enkätundersökningens höga värden på reaktioner vid misstag och det samtidiga låga värdet på analys av grundorsaker visar tydligt att den traditionella byggandekulturen fortfarande genomsyrar trävolymbyggarnas fabriksproduktion. Fel rapporterades inte Precis som vid traditionellt platsbyggande sätter arbetaren en ära i att fixa prob - lem när de uppstår, men det finns ingen kultur i att analysera problemet djupare för att det aldrig ska kunna uppstå igen. Ett tydligt exempel på detta kommer från ett av de studerade trävolymbyggnadsföretagen som strategiskt arbetat med att förbättra fabriksproduktionen mot en mer förutsägbar och mätbar process, för att därigenom lättare kunna upptäcka problem. Det visade sig dock att ett återkommande fel som uppstått i fabrik och som sedan upptäcktes vid varje husmontage ute på byggplats fixades på plats av montörerna. Felet rapporterades inte tillbaka till fabriken varvid felet kvarstod i produktionen. Felet fick därmed varje gång fixas på byggplatsen. Städad arbetsplats Enligt enkätstudiens resultat, samt en fallstudie på en av trävolymbyggnadsfabrikerna, är det inte särskilt vanligt med skyltar eller visuella markeringar för placering av material och verktyg, något som är viktigt i en lean produktionsmiljö och kultur. Avsaknaden av standarder och tydliga visuella markeringar leder i många fall till att material och verktyg placeras på första bästa plats av produktionspersonalen, figur 4. I en lean produktionsmiljö är det däremot viktigt att varje sak har sin plats för att på ett enkelt sätt kunna hålla arbets - platsen städad. Ingen arbetare ska heller behöva leta efter ett visst verktyg eller material när det behövs. Fallstudien på en av trävolymbyggnadsfabrikerna visar tydligt att om det finns rutiner för var material och verktyg ska placeras så efterföljs de, se figur 5. Standarder och enkla men tydliga visuella hjälpmedel, såsom skyltar, underlättar med andra ord en industriell produktion. Tydligt ledarskap behövs Samtidigt visar en statistisk analys av enkätstudien att analys av grundorsaker, ständiga förbättringar och en ökad kvalitet är kopplade till motivation och ledarskap. Standardiserade arbetssätt och underhåll av utrustningar är kopplade till ansvarsfrågor. Detta belyser vikten av ledarskap, ansvar och motivation för att uppnå en utveckling av det industriella byggandet enligt leana principer. Det krävs alltså att företagsledning och arbetsledare är tydliga med vad som krävs av en arbetare och även med vilka rutiner och regler som gäller, samt att dessa är dokumenterade och uttalade bland alla anställda i hela organisationen. Då dessa delar är av största vikt i en industriell produktion inspirerad av ett leant arbetssätt, är detta delar som behöver utvecklas och som på många sätt också kan sägas vara kopplade till den traditionella byggandekulturen. 10 husbyggaren nr 6 B 2008

5 Figur 5. Tydlig och visuell standard medför ordning och reda. Foto: Staffan Östlund Hur kan då byggandekulturen förändras och en industriell kultur uppnås? Strategier för att förändra Baserat på den leana produktionsfilosofin och studien av industriellt trävolymbyggande kan ett antal utvecklings - strategier föreslås som medför möjligheter att förändra byggandekulturen mot en industriell och lean kultur. Eftersom det visat sig att trävolymbyggande i många avseenden har en traditionell byggandekultur kan förändringsstrategierna generaliseras även till annan typ av industriellt byggande. Fyra förändringsstrategier för att utveckla ett industriellt byggande, som utgår från en systemsyn och ett angreppssätt inspirerat av lean produktion, föreslås: 1. Stabilitet och standardisering Stabilitet och standardisering uppnås genom standardiserade arbetsrutiner och layout, samt standardiserat underhåll av maskiner och utrustning. Enligt en lean produktionsfilosofi är standardisering det absolut viktigaste för att uppnå en lean (och industriell) kultur. Stabilitet och standardisering krävs för att kunna utveckla andra delar i produktionen, såsom ständiga förbättringar, fel - analyser, etcetera. Utan standardisering är det svårt att värdera om en förändring i en process ger en förbättring eller en försämring av effektivitet och kvalitet. Standardisering av arbetsplatsens layout är viktigt för att uppnå visualitet. Arbetare måste ges möjlighet att se om något placerats på rätt plats (bestämd plats enligt utvecklade standarder). Om något inte ligger där det är bestämt, ska det vara lätt för en arbetare att upptäcka detta. Det är också enklare att behålla arbetsplatsen städad om det är klart och tydligt var verktyg och material ska förvaras. 2. Hantera unika projekt i en repetitiv process Att utföra byggnadsprojekt inom en repetitiv process är nära relaterat till standardiseringen av produktionsprocessen. Genom att utföra alla aktiviteter (försäljning av byggobjekt, projektering, produktion och montage) som återkommande och standardiserade aktiviteter i en process uppnås möjligheter att ytterligare förbättra den repetitiva processen eftersom misstag och fel är enklare att upptäcka. Genom standardiserade och förutsägbara processer blir det också möjligt att uppnå organisatoriskt lärande och lärande mellan byggprojekt eftersom kunskap blir inbyggd i processen istället för i de människor som utför arbetet. 3. Förändringsprocess med samtidigt top-down och bottom-up strategi En strategi för samtidig top-down (från ledningen) och bottom-up (från arbetare) är nödvändig för att uppnå en förändrad kultur mot en industriell kultur. En kulturell förändring kan uppnås när ledning och arbetsledare implementerar ett gemensamt mål och en vision, till exempel gällande standardisering och arbetssätt, samtidigt som arbetssättet sprids till arbetare för att motivera dem Fortsättning s. 12 P nr 6 B 2008 husbyggaren 11

6 P till ett industriellt beteende och sinne en industriell kultur. En top-down/bottom-up förändrings - process måste utföras som en kontinuerlig process, vilken startar genom att en tydlig vision och strategi skapas och som sedan sprids till arbetare. Lika viktigt som det är att en tydlig vision och strategi skapas, är att ledningen själv lever och lär enligt den beslutade strategin. Viljan att förändra från ledningen är en viktig indikator och motivering för andra. 4. Förändringar i små steg Med förändring i små steg menas att den kulturella förändringen måste börja i det nuvarande läget, och långsamt fortskrida, så att alla anställda får tid att inse förändringen och ta till sig utvecklingen och det uppsatta målet och strategin. Förändringar när det gäller arbetssätt måste därför få ta tid eftersom det tar tid att förändra en kultur. Däremot måste en strategi och en vision tas i ett stort steg så att förändringen i mentalitet verkligen blir kännbar för alla. Att förändringar när det gäller kultur måste få ta sin tid och ske i små steg visar tydligt två av de största och mest omdiskuterade satsningarna inom industriellt byggande i Sverige. De industriella satsningarna på NCC Komplett och Open House, lades båda på is efter ett kort tag. En förklaring har varit att det var en alltför snabb förändring från den traditionella byggandekulturen mot en industriell kultur baserad på lean produktion. Klara visioner behövs Sammanfattningsvis, vad krävs då för att utveckla det industriella byggandet och hur ska det ske? Om industriell jämställs med lean så krävs en förändring av byggandekulturen, både hos marknaden och inom de industriellt producerande företagen. För att industriellt byggande ska fungera fullt ut måste marknaden uppnå acceptans för den organisatoriska förändring som industriellt byggande innebär. För att nå det industriella byggandet med sänkta kostnader och produktionstider och en ökad kvalitet måste även kulturen hos de producerande företagen förändras eftersom företagen, trots att de flyttat in produktionen i fabrik, ändå verkar leva kvar i den traditionella byggandekulturen. En förändrad organisatorisk kultur kräver tydliga visioner och strategier där unika byggprojekt produceras inom en återkommande och kontrollerad process, som ständigt förbättras, och där förändringen tillåts ta tid och ske i små steg. D 12 husbyggaren nr 6 B 2008

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Open House Modellen för en industrialiserad byggprocess

Open House Modellen för en industrialiserad byggprocess Open House Modellen för en industrialiserad byggprocess Ulf Åberg / Jon Ossler Vision. Att uppnå en totalt industrialiserad process. Nödvändiga faktorer i processen: Ett tidsbesparande system Ett resursbesparande

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE

NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE [att implementera lean production och gap-modellen i tjänstesektorn] NYCKELORD lean gap-modell tjänstesektor flygplats värde Genom att använda sig av kvalitativa forskningsmetoder

Läs mer

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ.

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ 8 ETT PELARBALKSYSTEM! Efterfrågan på träbaserade konstruktioner som alternativ till traditionella pelarbalksystem, ökar hela tiden.

Läs mer

Energieffektiva Bostäder

Energieffektiva Bostäder Energieffektiva Bostäder Symbios mellan energieffektivitet och produktionseffektivitet Albert Boqvist Upplägg Presentera vad som har gjorts samt vad som skall göras (3 steg) Projektets mål Utveckla riktlinjer

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Idéskrift för en säkrare arbetsmiljö i livsmedelsindustrin till både arbetsgivare och arbetstagare

Idéskrift för en säkrare arbetsmiljö i livsmedelsindustrin till både arbetsgivare och arbetstagare Riskfyllda arbeten skall matchas med en hög säkerhetsnivå Hur kan vi påverka säkerheten? Det tekniska perspektivet behöver kompletteras med en god säkerhetskultur Säkerhet skapas i samverkan mellan människor

Läs mer

Agneta Lantz 2014-01-23

Agneta Lantz 2014-01-23 Hur skapar vi optimala förutsättningar för ett lärandestyrt förbättringsarbete och en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i en värld full av utmaningar? Agneta Lantz 2014-01-23 Bakgrunden Det finns idag

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö Lärandet Kunskapscentret ska utveckla lärandet om hållbar utveckling samt ge Halmstads skolor en ny arena att luta sig mot för att nå uppsatta mål. Lekfullhet Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och

Läs mer

Kund- och marknadsfokus Affärsmodell MATILDA HÖÖK

Kund- och marknadsfokus Affärsmodell MATILDA HÖÖK Kund- och marknadsfokus Affärsmodell MATILDA HÖÖK Kund- och marknadsfokus för industriellt husbyggande Den svenska bostadsmarknaden Den svenska bostadsmarknadens spelregler Marknaden och byggandekulturen

Läs mer

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060 ESSÄ Min syn på kompetensutveckling i Pu-process Datum: 2006-04-26 Produktutveckling med formgivning, KN3060 Utfört av: Kim Hong Tran Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand INLEDNING INLEDNING ESSÄNS

Läs mer

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR Elegant, Effektivt och Enkelt NU LANSERAR VI PARAFON ROYAL ETT EXKLUSIVT, HÖGABSORBERANDE UNDERTAK FÖR DIKTMONTAGE MED ETT HELTÄCKANDE YTSKIKT AV GLASFIBER Vi ser en

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Besiktningsförrättarens perspektiv - Sammanställning och tolkning av fyra besiktningsförrättares svar på frågeformulär

Besiktningsförrättarens perspektiv - Sammanställning och tolkning av fyra besiktningsförrättares svar på frågeformulär Besiktningsförrättarens perspektiv - Sammanställning och tolkning av fyra besiktningsförrättares svar på frågeformulär SIDA 1 (6) I syfte att ge studien ett bredare perspektiv på problemen kring fel och

Läs mer

Beställarrollen i ett industriellt byggande i trä

Beställarrollen i ett industriellt byggande i trä Stockholm 22-23 oktober 2009 Susanne Engström susanne.engstrom@ltu.se Projektledare: Lars Stehn Industripartners: AB Fristad Bygg Flexator AB Fristadbostäder AB HSB Göteborg Projektet Beställarrollen Varför

Läs mer

Kulturell effektivitet är när vi presterar enastående resultat utan att tänka på hur

Kulturell effektivitet är när vi presterar enastående resultat utan att tänka på hur Kulturell effektivitet är när vi presterar enastående resultat utan att tänka på hur Varför Inflecto? Ett unikt koncept för mål och verksamhetsstyrning som grundar sig i 35 års forskning och ständig förfining.

Läs mer

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet.

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Att globalt värdera andra människor är som att döma en musikskiva efter dess konvolut. Låt oss nu titta på denna globala värdering om den riktas mot dig

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt. Miljö i fokus. Standardisering blir effektivitet

30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt. Miljö i fokus. Standardisering blir effektivitet #2 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2016 30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt Miljö i fokus Standardisering blir effektivitet Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör:

Läs mer

Mer trä i byggandet. Antaget av kommunfullmäktige 2005-02-17, 25

Mer trä i byggandet. Antaget av kommunfullmäktige 2005-02-17, 25 Mer trä i byggandet Antaget av kommunfullmäktige 2005-02-17, 25 Inledning Efter de stora stadsbränderna i slutet på 1800-talet förbjöds trä i bärande stommar för hus högre än 2 våningar. Detta förbud har

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

6 Foto: Anette Andersson

6 Foto: Anette Andersson 6 Foto: Anette Andersson Föräldrapress Nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn, men nästan hälften tycker att andra gör det. Din inställning och attityd avgör om ditt barn ska

Läs mer

Nytt byggande för en ny tid

Nytt byggande för en ny tid Nytt byggande för en ny tid..trä i ett hållbart samhällsbyggande Hans-Eric Johansson Sveriges Träbyggnadskansli Gällivare 2011-11-09/10 Skogsindustrin en naturlig del av Sverige Vi presenterar det moderna

Läs mer

Med gröna ögon 3VISION 3VISION. Miljövänligt byggsystem i trä utan köldbryggor och plast. SVERIGE AB SVERIGE AB

Med gröna ögon 3VISION 3VISION. Miljövänligt byggsystem i trä utan köldbryggor och plast. SVERIGE AB SVERIGE AB Med gröna ögon Kort om 3 Vision Sverige AB 3 Vision Sverige AB är en nystartad svensk verksamhet och systerföretag till 3 Vision i Norge AS som är etablerat sedan tidgare. Företagens grundare är Jarle

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

LK Våtrumskassett För smarta stambyten och enkelt underhåll i badrummet

LK Våtrumskassett För smarta stambyten och enkelt underhåll i badrummet LK VÅTRUMSKASSETT PREFABRICERADE OCH SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR LK Våtrumskassett För smarta stambyten och enkelt underhåll i badrummet Se filmen om LK Våtrumskassett Scanna QR-koden eller besök vår hemsida

Läs mer

TRÄNARFILOSOFI OCH SJÄLVVÄRDERING FoU-rapport 2006:7. På basen av detta och den erfarenhet som du har av dig själva, i din gren

TRÄNARFILOSOFI OCH SJÄLVVÄRDERING FoU-rapport 2006:7. På basen av detta och den erfarenhet som du har av dig själva, i din gren TRÄNARFILOSOFI OCH SJÄLVVÄRDERING FoU-rapport 2006:7 Distansuppgift 2. Egen tränarfilosofi? På basen av detta och den erfarenhet som du har av dig själva, i din gren 1. skriv en förteckning på dina starka

Läs mer

KOLL &KONTROLL ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE

KOLL &KONTROLL ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE KOLL &KONTROLL ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE NY LAG NYA MÖJLIGHETER! Från och med 1 januari 2016 är det lag på att varje byggarbetsplats ska vara utrustad med elektronisk personalliggare. Det låter kanske

Läs mer

hälsa och framtid Sammanfattning DELSTUDIE 1 4 ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG

hälsa och framtid Sammanfattning DELSTUDIE 1 4 ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 1 4 Sammanfattning 2008 I Hälsa och framtid undersöks vad som utmärker privata företag med friska medarbetare friska företag.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

PM nr 2 inför löneöversyn 2016

PM nr 2 inför löneöversyn 2016 PM nr 2 inför löneöversyn 2016 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2016. Varje förvaltningschef och HR konsult ansvarar för att lönesättande

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Söderhamns kommun 2006/2008 Jämställdhetsplan för Söderhamns Kommun. Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i jämställdhetslagen, JämL,

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB

Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Peab idag Peab startades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson Omsättning 2007 på ca 32 miljarder

Läs mer

MVM, Uppsala, kontorsdel, Utredning angående träalternativ i stomme.

MVM, Uppsala, kontorsdel, Utredning angående träalternativ i stomme. PM Datum 2008-03-25 Sign BHJ MVM, Uppsala, kontorsdel, Utredning angående träalternativ i stomme. Uppdragsgivare: Uppdrag: Allmänt: Akademiska hus Att utreda om det är möjligt och lämpligt att utföra kontorsbyggnaden

Läs mer

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga.

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Vi på Martinsons vill att du ska få uppleva friheten med trä som byggnadsmaterial. Det här är våra produkter som gör det möjligt. 4 Ett material som

Läs mer

2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ändring och hävande (3 kap 14-15 )

2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ändring och hävande (3 kap 14-15 ) 2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Ändring och hävande (3 kap 14-15 ) 2014-01-01 2 (10) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se 2014-01-01

Läs mer

Rapport från Läkemedelsverket

Rapport från Läkemedelsverket Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Rapport från Läkemedelsverket Juni 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Fallskyddsnät Med ny, säker och effektiv monteringsmetod

Fallskyddsnät Med ny, säker och effektiv monteringsmetod Fallskyddsnät Med ny, säker och effektiv monteringsmetod Safety Solutions Jonsereds Vi utvecklar och tillhandahåller produkter och tjänster för byggnadsindustrin med fokus på SKYDD TILLTRÄDE - SÄKERHET.

Läs mer

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Vad är en plaaorm? Komponenter (byggdelar) Processer (Hllverkningsprocesser)

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Nordiska språk i svenskundervisningen

Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Innehåll Inledning 6 Lärarna i årskurs 4-6 i grundskolan 8 Lärarna i årskurs 7-9 i grundskolan 11 Lärarna i gymnasieskolan

Läs mer

Effektivare byggprocess med plattformar

Effektivare byggprocess med plattformar Effektivare byggprocess med plattformar Skanska Xchange, personliga tankar och lärdomar Sverker Andreasson Innehåll 1) Skanska och plattformar 2) Personliga tankar om plattformsstrategier Produkter vs

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Ett barns interaktion på två språk

Ett barns interaktion på två språk lektiot Ett barns interaktion på två språk En studie i språkval och kodväxling RAIJA BERGLUND Inledningsföredrag i samband med disputation den 6 juni 2008 vid humanistiska fakulteten vid Vasa universitet

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa

Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa Det som överraskade mig mest är den kraft och kreativitet som kom fram när personalen fick ta större ansvar. Bo Konstenius, enhetschef Edö vård- och omsorgsboende

Läs mer

Till dig som inte drömmer om betong...

Till dig som inte drömmer om betong... Till dig som inte drömmer om betong... ... men som kanske borde göra det. Betong är ett framtidsmaterial med en flertusenårig historia. Det är ett robust och hållbart byggmaterial med många fördelar, inte

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

Internationell projektkurs om Industriellt byggande

Internationell projektkurs om Industriellt byggande Internationell projektkurs om Industriellt byggande Möjligheter och innovationer 22-30 mars, 2014 1 Industriellt byggande på LTH och Stanford University Jerker Lessing bedriver forskning om industriellt

Läs mer

Letar efter. En projektledare.

Letar efter. En projektledare. Letar efter En projektledare. Företaget Wiminvest?! Wiminvest hjälper företag och organisationer att öka i konkurrenskraft genom att göra dem bättre på att attrahera, utveckla och framför allt behålla

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

Historia Årskurs 9 Vårterminen 2014

Historia Årskurs 9 Vårterminen 2014 Historia Årskurs 9 Vårterminen 2014 1 Inledning Utgångspunkten för de nationella proven i historia är kursplanen i historia. Denna har det övergripande målet att utveckla elevers historiemedvetande genom

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Bilder av kvinnors företagande i Kronobergs län möjligheter och hinder. Charlotte Silander & Malin Henriksson, Linnéuniversitetet

Bilder av kvinnors företagande i Kronobergs län möjligheter och hinder. Charlotte Silander & Malin Henriksson, Linnéuniversitetet Bilder av kvinnors företagande i Kronobergs län möjligheter och hinder Charlotte Silander & Malin Henriksson, Linnéuniversitetet Studiens bakgrund och syfte Kvinnors företagande en allt mer aktuell fråga

Läs mer

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas av lagen bedriver ett

Läs mer

Personlig pensionsrådgivning

Personlig pensionsrådgivning SKATTESEKTIONEN MOTION 12 angående Personlig pensionsrådgivning Jusek ställer, tillsammans med samarbetspartners, upp med olika typer av pensionsföreläsningar i grupp. Förtroendevalda vid Skatteverket

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Industriella entreprenörer

Industriella entreprenörer Industriella entreprenörer Industrialiserat byggande ur entreprenörens perspektiv Introduktion 2016-06-23 Denna fallstudie avser att beskriva industrialiserat byggande utifrån entreprenadföretagens perspektiv.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

Aktiva och passiva handlingsstrategier

Aktiva och passiva handlingsstrategier Aktiva och passiva handlingsstrategier en sammanfattning Hela livet ständiga ställningstagande Det finns en uppgift om att vi varje dygn utsätts för ca 45 000 valsituationer, varav ca 7 000 gånger är medvetna

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016 2015-11-29 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Religion? Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer

Läs mer

Ny inriktning behövs inom familjevården, vi måste arbeta för fler svenska adoptioner - svar på remiss från kommunstyrelsen

Ny inriktning behövs inom familjevården, vi måste arbeta för fler svenska adoptioner - svar på remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-04-04 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ny inriktning behövs inom familjevården,

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

Lean för bygg- och anläggningssektorn

Lean för bygg- och anläggningssektorn Öppen utbildning Lean för bygg- och anläggningssektorn 7.5 hp Tio dagar uppdelat på fem kurstillfällen, start 27 januari Lean är en verksamhetsfilosofi och ett strategiskt tänkande som omfattar hela verksamheten

Läs mer

Kvalitetsberättelse för

Kvalitetsberättelse för Kvalitetsberättelse för Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015 03 28 Jennie Fogelquist, Verksamhetschef Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård www.vardstyrkan.se Datum:

Läs mer

Högskolan i Gävle 2002-01-10 Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p. Förändringen

Högskolan i Gävle 2002-01-10 Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p. Förändringen Högskolan i Gävle 2002-01-10 Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p Förändringen När förändringens vindar blåser, bygger somliga vindskydd och andra vindkraftverk. Maria Skoglund 660907 maria.skoglund@nordea.se

Läs mer

Foto: Johan Eriksson

Foto: Johan Eriksson Foto: Johan Eriksson Filosofisk modell över utvecklingsarbetets teori och praktik Bakåt Önskat framtida läge Framåt NU NU Frågar Stöder Puffar!Kunskap & färdighet Beteenden Tillit, trygghet Känsla av sammanhang

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG Peter Simonsson Hur effektiviteten kan ökas i anläggningsbranschen! - Några komponenter 1. Bakgrund 2. Byggbarhet i anläggningsbranschen 3. Upprepning &

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Motivation för bättre hälsa

Motivation för bättre hälsa Motivation för bättre hälsa Felix qui potuit rerum cognoscere causas Lycklig den som inser sakers orsaker" Under min nu tjugoåriga tid som naturterapeut, har det funnits stunder då jag undrat särskilt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Denna skrift är utgiven av LU Byggnad vid Lunds universitet. Omslagsbild: Andrzej Ploski. Layout: Clyde Lange, Media-Tryck, Lunds universitet. Tryck: Media-Tryck

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Historia Årskurs 9 Vårterminen 2015

Historia Årskurs 9 Vårterminen 2015 Historia Årskurs 9 Vårterminen 2015 1 Inledning Utgångspunkten för de nationella proven i historia är kursplanen i historia. Denna har det övergripande målet att utveckla elevers historiemedvetande genom

Läs mer

CHECKLISTA - 1. Samverkan

CHECKLISTA - 1. Samverkan Sida 1 (3) Utgåva 3 CHECKLISTA - 1. Samverkan Datum Projektansvarig: Anteckningar: Alla som medverkar i projektet ska, under hela den tid projektet pågår, samverka för att nå upp till projektets målsättningar.

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1

Introduktion till Lean, dag1 Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Projektledare, Vägar till jobb ingela.halvarsson@attention-riks.se 1 Mina erfarenheter Möten med människor Möten med kommuner/myndigheter Möten

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer

Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Flaxande fjärilen Frida

Flaxande fjärilen Frida Flaxande fjärilen Frida Fjärilen flaxar med vingarna när man vevar på veven. Se en film på produkten: http://youtu.be/dwuwkcawrem Vilket material behöver man? Kork för PET-flaska Remskiva för motor Gitarrsträng

Läs mer