L ns- och regionbiblioteken i kampanjen Digidel 2013, en delrapport f r det nationella arbetet, perioden januari - december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L ns- och regionbiblioteken i kampanjen Digidel 2013, en delrapport f r det nationella arbetet, perioden januari - december 2012"

Transkript

1 Lns- och regionbiblioteken i kampanjen Digidel 2013, en delrapport fr det nationella arbetet, perioden januari - december 2012 December 2012 Ann Wiklund, nationell samordnare fr lns- och regionbiblioteken i Digidel 2013

2

3 Innehåll Intervju...4 Kortbakgrund...6 Styrkorochsvagheter Verksamhetochstrategiskafrågor Inför OrganisationocharbetsformförlänsochregionbibliotekeniDigidel..12 Styrgrupp...12 NationellsamordnareförlänsochregionbibliotekeniDigidel...13 BiblioteksnätverketiDigidel...14 Arbetsgruppförsamordningbibliotek folkbildning lärcentra...15 Kampanjledning...16 Länsochregionbiblioteken...18 Läget enenkät...19 EndigitalagendaförSverigeochdessarbetsform...23 Bibliotekenskontakter...24 Pressochkommunikation...26 Bilagor LänsochregionbibliotekensåtagandeisignatärsskapetförITi människanstjänst endigitalagendaförsverige BrevfrånNäringsdepartementettillregionalaföreträdare InspeltillNäringsdepartementetfrånDigidelkansliet SkrivelsefrånstyrgruppentillAnvändningsforum ArtikelförLänsnytt,regionbibliotekStockholm,samtPM PMombehovavflerspråkigtkursmaterial TerminsplaneringarfråndennationellaSamordningsgruppenbibliotek folkbildninglärcentra,samtpmommålgruppen65+ ArtiklarfördagspressfrånDigidelkansliet 2

4 3 Föreligganderapportbeskriverdennationellasamordningenavlänsoch regionbibliotekensarbeteikampanjenförökaddigitaldelaktighet,digidel 2013,underperiodenjanuari december2012.rapporteninledsmeden intervjumedtvåavstyrgruppensmedlemmar,kerstinolssonochkrister Hansson.IntervjunärskrivenavEvaBergstedt. Sedan1juni2011harKBvaritbidragsgivareförkostnadfördennationella samordnaren.enlägesrapportförperiodenjunidecember2011lämnadestill KBidecember2011(Lägesrapport.LänsochregionbibliotekeniDigidel2013) IrapportenFrånprojektIKTlyftettillkampanjenDigidel2013,avslutande rapportoktober2011,sombifogadeslägesrapportentillkbidecember2011, beskrivsutförligtbakgrund,utformning,innehållochutvecklingavprojektikt lyftetochprocessenfråndessstartiseptember2009tillarbetetiden nationellakampanjendigidel2013tillochmedmaj2011.underdennaperiod varstatenskulturrådbidragsgivareförlänsbibliotekenssamordnare. Samladelänkarförrespektivelänsochregionbiblioteksarbetefinnspå InformationochmaterialomDigidel2013finnspå RegeringensmaterialomarbetetmedITimänniskanstjänst endigital agendaförsverigefinnspå ery=digital+agenda

5 Intervju Läns- och regionbibliotekens styrgrupp: Samordnaren lyfter fram arbetet med det digitala utanförskapet Läns- och regionbiblioteken har valt att ha en samordnare för sitt arbete i Digidel På så vis underlättas bibliotekens arbete och deras betydelse för att minska den digitala klyftan lyfts fram. Det tycker Kerstin Olsson och Krister Hansson, medlemmar i läns- och regionbibliotekens styrgrupp i Digidel. Arbetet med att introducera fler människor in i internetsamhället har på senare år blivit allt mer centralt för många bibliotek. Det gäller att få upp frågan om det digitala utanförskapet på agendan och skapa både en allmän och politisk medvetenhet kring den, påpekar Kerstin Olsson, Länsbibliotek Östergötland. I samband med att Digidel-arbetet startade valde styrgruppen därför att tillsätta en samordnare för bibliotekens arbete. Vi är 20 länsbibliotek och 290 kommuner som ligger i olika faser och har olika styrkor i arbetet. Hur vår organisation ser ut har betydelse för hur framgångsrik satsningen blir och det underlättar helt klart att det finns en nationell samordnare, fortsätter Kerstin Olsson. Även Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm, lyfter fram bibliotekens arbete med den digitala klyftan. Han är en av fyra personer som ingår i styrgruppen. En del säger att det här är den största folkbildningsinsatsen i mannaminne. Kärnan i folkbibliotekens arbete handlar ju bland annat om folkbildning och demokratifrågor. Att vi deltar i arbetet med att minska utanförskapet är verkligen något positivt, biblioteken når på så vis ut till de människor som främst behöver oss, säger han. Genom att ha en samordnare för biblioteken i Digidel blir arbetet både mer effektivt och framgångsrikt, tycker de båda styrgruppsmedlemmarna. De pekar på flera aspekter som är väsentliga. En sådan är att samordnaren bygger nätverk, ett omfattande arbete som annars inte skulle bli lika framgångsrikt. Nätverket omfattar både biblioteken och en lång rad myndigheter och organisationer som till exempel studieförbunden, KB, Kulturrådet, Utbildningsradion, regeringen och Handisam. Det är ett krävande arbete som ingen annan skulle ha förutsättningar eller lika mycket tid för, säger Kerstin Olsson. En annan aspekt är att biblioteken får stöd och kan utveckla sitt arbete mer, något som både bibliotek och medborgare tjänar på. Folkbiblioteken får glädje av samordnarens arbete på grund av att goda idéer och exempel sprids. Vi strävar efter att ha en mer jämlik service med bra kvalitet över hela landet. En del bibliotek har kompetens och personal att jobba med den digitala klyftan, andra har det inte. Då är det värdefullt att ha en särskild samordnare som omvärldsbevakar och hjälper biblioteken i 4

6 arbetet med att utveckla servicen, säger Krister Hansson. En tredje aspekt är att samordnaren har större möjlighet att jobba på en nationell nivå. Det är viktigt att spela på den nationella arenan, att påverka beslutsfattare. IT-minister Anna-Karin Hatt och andra personer på Näringsdepartementet följer till exempel vårt arbete i Digidelkampanjen. Däremot kommer det inga pengar därifrån, konstaterar Kerstin Olsson. Krister Hansson påpekar också att samordnarfunktionen leder till snabbare resultat. Det blir lättare att hävda de strategiska frågorna, att lyfta upp betydelsen av vårt arbete och få gehör för det. Digidel 2013 drivs i nätverk och är ett samarbete mellan en lång rad organisationer, privatpersoner, myndigheter och kommunala verksamheter. Finns det en risk för att biblioteken på grund av sin samordnarfunktion stärker sin egen position för mycket? Att en obalans uppstår, till exempel i förhållande till studieförbunden som satsar stort på arbetet med digital delaktighet. De båda styrgruppsmedlemmarna känner sig inte oroliga över det. Det finns ingen sådan obalans på den nationella nivån. Biblioteken har alltid haft sin egen infrastruktur och kommer fortsätta ha det. Däremot kan vi önska att flera av våra samarbetspartners hade en liknande samordnarfunktion eftersom hela Digidel-satsningen då skulle bli kraftfullare. För så lite pengar som en samordnare kostar kan man nå oerhört mycket längre och hålla kvar frågar på agendan, säger Kerstin Olsson. Digidel pågår ett år till och avslutas i december Vad händer då med samordnarrollen och bibliotekens fortsatta gemensamma arbete? Det vet vi inte. Men vi hoppas på en fortsatt samordnarfunktion med stöd av KB både nästa år och när projektet avslutats. Arbetet med det digitala utanförskapet är verkligen jätteviktigt och inget som löper på av sig självt, det är inte moget att enbart skötas av frivilliga. Därför är vår förhoppning att KB som nationell samordnande myndighet tar sitt ansvar, säger Kerstin Olsson. Eva Bergstedt Fotnot: De övriga två i styrgruppen är Lisa de Souza, Länsbibliotek Dalarna och Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar. 5

7 6 Kortbakgrund Iseptember2009startadeprojektIKTlyftetpåinitiativfrånettantallänsoch regionbibliotek.syftetvarattbjudainfolkbibliotekensnationellaföreträdare tillsamtalföratthittavägartillsamarbetemellanfolkbildningochbibliotek, medgemensamtfokuspåattminskadendigitalaklyftanochdärigenomöka dendigitaladelaktigheten.ettnationelltsamarbeteskulleocksåborgaför långsiktighetiarbetetfördendigitaladelaktighetenochstödjaochunderlätta motsvarandekontakterförsamarbeteregionaltochlokalt. MåletförprojektIKTlyftetvarattbibliotekochfolkbildningskullekunnadriva engemensamkampanjihelalandetfrånochmedår2011. SedanstartenavkampanjenDigidel2013iapril2011harmyckethänt.Arbete hardrivitsifleraprocessersamtidigt,nationellaochregionalanätverkhar byggtsochframföralltharkontinuerligadialogerförtsbådeinomkampanjen ochutåtmedolikaaktörer,myndigheterochgrupperförattkampanjenskafå genomslagochgelångsiktigaeffekter.detärviktigtförnätverkenikampanjen attvisaattsamarbetemedgottresultatärmöjligt.detärlikaviktigtattgenom analysochutvärderingvisapåattdetkanfinnasmålgruppersomkampanjen medsinainsatserintenårochdärdetkanbehövasriktadestatligasatsningar. ITministerAnnaKarinHattharvidolikatillfällenlyftinitiativetDigidel2013 somgottexempelochsamtidigtsignaleratattstatligamedelförattökaden digitaladelaktighetenistort,intekommerattsatsas. ResultatetförDigidel2013mätsgenomundersökningenSvenskarnaoch Internet2014,dådettotalaantaletickeanvändareskahaminskatmed personer,jämförtmedmätningenistarten2011.Insatsernaförväntas fåspridningseffekter ettantalpersonersomdeltagitiaktivitetochlärtsig användainternet,kanisinturnåfleraisinomgivning.enligtrapporten SvenskarnaochInternet2012,harantaletickeanvändaresedan2011minskat med300000personer. Styrkorochsvagheter2012 IdenhandlingsplanförDigidelarbetet2012somkampanjledningenfastställt, konstaterasienanalysattkampanjenärrelevantitiden,lockaralltflerochatt uppmärksamhetenförkampanjenochförfråganomdigitaldelaktighetökar. Enstyrkaikampanjenärdenunikanätverksformen,dettydligamåletom flerdelaktiga,ocharbetssättet,därkampanjens kärnpartners når mångaruntomilandet.enstyrkaärocksåatttvåavdesattamålenför2012 uppnåddesredanunderhösten:digidelskaha140partners,och Digidelinsats/projektskafinnasiallaSverigeslän.Etttredjemål: utbildningsinsatserför150000personerskavararegistreradepåwebben, beräknasuppfyllasibörjanav2013.enöversiktfinnspå Inovemberfannsdetdrygt300anmäldapartnersiochungefär personerharnåttsavinsatser.digidelspartnersfördeladesigvåren2012med ideellaorganisationer(11%),studieförbund(18%),folkhögskolor(3%),

8 bibliotek(51%),intresseorganisationer(7%)ochandraoffentligaaktörer (7%),företag(6%). Ensvaghetärattdetpågårmycketarbetefördigitaldelaktighetsominte rapporterasinfrånbibliotekochfolkbildning,vilketkanberopåokunskapom kampanjenellerpåenoviljaattdelamedsig.enannansvaghetärattdet fortfarandeärstiftelsen.sesomfortfarandestårförenstordelavkampanjen ekonomiskt.fleravdetsamladenätverketsresurserskullebehövasföratt intensifieraochutökaarbetet. Under är.SEsekonomiskainsatsiDigidelkampanjentotalt20 miljoner(12miljoneriprojektmedeloch8miljonerförkansli/administration). Folkbildningsrådethar avsatt4miljonerkronorperårförattstödja flexibeltlärandeochendelavdessamedelfinansierardigidelprojekt. RegionförbundeniÖstergötland,KalmarochSkåneharavsattmedelför Digidelarbeteistorleksordningen kronor.KBbekostade framtagningenavdetförstaredovisningsverktygetsamtbekostararbetstiden förlänsochregionbibliotekensnationellasamordnare.länsoch regionbibliotekenbekostariövrigtsjälvasinainsatser,kombineratmed projektmedelfrån.se.medelfördirektainsatserbehöveröka,menfinansiärer ärsvårtatthitta. Faktorersomförsvårararbetetikampanjenärblandannatattdetintefinnsen samladstatligsatsningföratttillexempelutformaochöversättaenkla kursmaterialtillmångaspråk.detfinnsintehellernågonnationellmätningav hurinternetanvändningenfaktisktseruthosinvandrare,bådenyanländaoch demsombottisverigenågraårmenfortfarandestårutanför arbetsmarknaden.sådanamätningarskullevisapåbehovetavinsatseroch göradetmöjligtattkopplademtillsfi,arbetsförmedlingen, samhällsorienteringförnyanländaochandraarbetsmarknadspolitiskainsatser. Under2012märksocksåavenviss kampanjtrötthet.efterettintensivtoch tungtarbeteunder2011medattdraigångkampanjenochväckaengagemang hospartnersochandraaktörer,behöverbådekampanjpartnersocheldsjälar (enskildaengagerade),stödochsupport.getonlineweekpåvårenoch Dyslexiveckanpåhöstenärtvåtillfällenattsatsaliteextrasomkangeny energi..sesatsarocksåresurspåtelefonkontaktmedsamtligapartnersunder året. 7

9 8 Verksamhetochstrategiskafrågor 2011 År2011fokuseradekampanjensnationellasamordningpåattstrukturera samarbetetbibliotekochfolkbildning,formuleramålocharbetssätt,hittaform förkampanjledningochkansli,byggakontakterochnätverk,aktivtsökaupp tänkbarapartners,kommunicerakampanjenssyfte,målocharbetsformochge stödochsupportfördenverksamhetsomstartaderuntomilandet.förläns ochregionbibliotekensdelgälldedetattfågehörförbibliotekensaktivaroll ochengagemang,äveninterntinombiblioteksverksamheten.dennationella samordnarenförlänsochregionbibliotekenbesökteettstortantallänoch regionerochmedverkadevidkonferenser,seminarier,planeringsmötenoch arbetsmötenförattstödjaochinspireraiuppbyggnadavdetregionala/lokala arbetet. ITministerAnnaKarinHattinleddearbetetmedattformuleraennationell digitalagendaförsverige.idetsyftetbjödsettantalorganisationerintill tematiskarundabordssamtalochsamordnarenbjödsinochdeltogvidett sådantochfickmöjlighetenattlyftaframkommunbibliotekensomarenorför attmötakommuninvånare,samtkortinformeraomdåvarandeiktlyftet. Underifrånperspektivetmedtydligtindividfokusochgodaexempelfrån bibliotekenspågåendearbete,väcktestortintresse. ITministernvartydligmedsinavsiktattregeringensITpolitikskaförverkligas genombredsamverkanmellancivilsamhälle,detoffentligaochnäringsliv. Aktörerinbjödsattsigneraagendansavsiktsförklaring,attSverigeskablibästi världenpåatttillvaratadigitaliseringensmöjligheter.föreningensveriges länsbibliotekarierslbbeslutadeattblisignatärochattformuleraåtaganden (bilaga) 2012 Våren2012startadeNäringsdepartementetsarbetemedlanseringav regeringensitpolitik,uttrycktiitimänniskanstjänstendigitalagendaför Sverige( inspireralän/regionertillattarbetaframegnadigitalaagendoribred samverkanmellankommuner,organisationer,näringslivochmyndigheter. DärförvardetdagsatthittavägarförattknytabibliotekensarbeteiDigidel näradepartementetsarbeteochattslbfannssomsignatärfördennationella agendan,underlättade.länsochregionbibliotekenvardenaktörilänensom stodförettredanutvecklatellerpåbörjatkonceptförattökadendigitala delaktighetenhosmedborgareochskulledärförkunnahaviktigafunktioneri dialogermedandraregionalaaktörersomlänsstyrelse,regionförbundoch landsting.förattuppmuntratillregionalsamverkanbesökteitministernett antallänförtematiskarundabordssamtalochidessaläninbjödsockså representantförläns/regionbibliotekattdelta. NäringsdepartementetinbjödtillmötenmedblandandraSverigeskommuner ochlandsting/centerföresamhället(skl/cesam),postochtelestyrelsen (PTS)ochBredbandsforum.DigideldeltoggenomkanslichefChristineCars

10 9 Ingelsochsamordnarenförlänsochregionbiblioteken,AnnWiklund.Syftet varattdiskuteramöjlighetentillettgemensamterbjudandeombesöktillflera länochregioner,förattinspireratillregionaltarbetemeddigitalagenda.detta gjordesgenomettbrevfrånnäringsdepartementettillregionalaföreträdare (bilaga) EdelegationenbjödintillmötemedblandandraSkatteverket,PTSoch LänsstyrelsenÖrebrolänförattdiskuteramöjligheterförsamordningavviss kompetensutvecklingochinsatserpånationellnivå.digidelrepresenteradesav ChristineCarsIngelsochAnnWiklund. LänsstyrelseniÖrebrolänfickregeringensuppdragattbli pilot iarbetetmed atttaframregionaldigitalagendaochattinspireraandralän.länsbiblioteket Örebrolänärpartidettaarbete,vilketkanvisaandralänsstyrelserpå länsbiblioteketsroll.digidelkanslietharlöpandekontaktmedlänsstyrelseni Örebrolän. Fördekommunalabibliotekenochförlänsochregionbibliotekenvarochär detenavgörandefrågaattförankrasittarbetemeddigitaldelaktighetochatt lyftaframdetibiblioteksplanerochiregionalakulturochutvecklingsplaner förattsäkerställalångsiktighetochstärkasinställning. DialogmedLinnéuniversitetetinleddesförattdiskuteramöjligtsamarbete medforskningochanalys.treläns/regionbibliotek(30000),kb(20000), Folkbildningsrådet(5000)ochFolkbildningsförbundet(5000)finansierade gemensamtenforskningsansökanfrånlinnéuniversitetet(lindareneland Forsman)tillVetenskapsrådet.Ansökanbyggdepåforskningssamverkan mellantrelärosätenochhadefokusdigitaldelaktigheturolikaperspektiv. AngelaZetterlund,Linnéuniversitetetengageradesfördiskussioneromtänkt utformningavenstörreutvärdering. Underhöst/vinter2012harDigidelkampanjenmedkanslietnationelltarbetat intensivtmedattfåinflerrapporteradeinsatserochattengageraflerpartners ochfinansiärerförfortsattarbete.kanslietsökerfinansiärförnödvändiga utvärderingarochanalysersomskageunderlagidialogmedmyndigheteroch beslutsfattare,såattkampajenbidrartillattgöradetsynligtvarsärskilda, riktadeinsatserkanbehövagöras.arbetsgruppernadiskuterarstatistik, metoderochformföruppföljningochutvärderingarbådelokalt,regionaltoch nationellt.erfarenheterochlärdomarbehöversamlassåmankandranyttaav dem.viktigtisammanhangetärattresursförutvärderingarintefinnsi kampanjen,utöverdetvarochenkanbidramed. UnderhöstentillsatteregeringenocksåAnvändningsforumåren , medhandisamsomansvarigmyndighet.användningsforumskaarbetamed förutsättningarföranvändbarhetochtillgänglighetochgeexempelpåhurdet kanimplementerasavansvarigaaktörer.föratterbjudadialog,erfarenheter ochforskning,harstyrgruppenförlänsochregionbibliotekenskickaten skrivelsetillitministern,departementetochansvarigtjänstemanpåhandisam (bilaga). KanslietochkampanjledningenhargjortinspeltillNäringsdepartementet (bilaga)ochhaftlöpandekontaktermedskl/cesamochmeddestatliga

11 10 organisationersomharfåttuppdragdärdigidelsarbetekanbidraellerbör finnasmed.ensådanärdigitaliseringskommissionen,somtillsattesunder höstenochskaverkaförattdetitpolitiskamåletidendigitalaagendan uppnåsochattregeringensambitionerinomområdetfullföljs.enstrategisk viktigkontaktbådeförhelakampanjenochförenskildapartnerssomlänsoch regionbiblioteken.olikametoderförattnåpolitikerregionaltochlokaltprövas avlänsochregionbibliotekenifleralän. UnderåretharDigidelochbibliotekensyntsochmedverkatvidkonferenser ochsammanhangsomdeneuropeiskagetonlineweek,almedalsveckan, Bok&Biblioteksmässan,EuropeiskaDyslexiveckan,Offentligarummet,Nitus årsstämma,internetdagarna,kommitmässan,halmstadkonferensen,örebro BokmässaochLänsstyrelseniÖrebrolänskonferensEnDigitalagendas utmaningar.syftetharvaritattfåmedfleraaktivapartnersikampanjensamt attnåpolitikerochbeslutsfattare.tillsammansmedregionalakonferenseroch arrangemang,nationellanätverksträffar,seminarierocharbetsmöten,hardet blivitmångatillfällendärlänsochregionbibliotekensochkommun bibliotekensarbetemeddigitaldelaktighetharlyftsipresentationerochvid seminarier. Inför2013 Bibliotekenharenstorfördelgentemotmångaandraverksamhetergenomatt bibliotekensjälvklartkanlyftaframsambandmellanstorafrågorsomtill exempeldigitaldelaktighet,läsförmågaochtillgänglighetförallaåldrar. Bibliotekenkanmedmedborgarenifokusdärigenomvaraenmycketstark aktörpåallanivåerochbidratillhelhetstänkandeävenistorasatsningarinom dessaområdenochvisaattmanharkontaktermedandrasamhällsfunktioner förmedborgarnasbästaochutifrånsittuppdrag.bibliotekenkanpåsåsätt långsiktigtstärkasinställningsomenviktigdelilokalsamhälletssamlade arbetemedattnåmedborgaremeddialog,informationocholikainsatserför delaktighet.omvärldsbevakningförattfinnarättforum,kontakterochdialog irättögonblickförattfåmöjlighettillsamarbetemednyaaktörerärdärför grundläggandeförbiblioteksverksamhetenbådenationellt,regionaltoch lokalt.under2012harstyrgruppochsamordnarenförlänsochregion bibliotekenhaftfokuspådessafrågor(bilagor)ävenidialogmedandraaktörer idigidel,ettarbetesomskavidareutvecklas2013.projektförattpröva biblioteketsomeverkstadstartariregionkalmarochkaninspireratill utvecklingavettsådantkoncept. Detärstrategisktmycketviktigtattbyggavidarepådialogernamed Näringsdepartementet,PTS,Edelegationen,SKLoch Digitaliseringskommissionen,förattstärkabibliotekensroll.Idet sammanhangetkandetbliaktuelltattåterigenlyftadiskussionenom definitionavetjänst,däredelegationensdefinition ( fråndensomanvändslokalt.detkanfåeffekterpåvilkenstatusdetlokala biblioteketstjänsterfåriresurser,debattochpåwebb. Inför2013diskuterarSamordningsgruppenbibliotekfolkbildninglärcentra, metoderförattinledasamarbetemeddestorapensionärsorganisationerna

12 (bilaga).fleraavdessaärmedlemsorganisationeristudieförbund.drygt avdenu1,2miljonersominteärdigitaltdelaktigaär65+. Folkbildningsförbundetkommerattbjudaintillettmöteijanuariförfortsatt planering.syftetärattfåtillståndmötenmellanbibliotek,studieförbundoch pensionärsförbundregionaltförattnågruppen65+. Ettstortbehovärattfådialogmedhögskolor/universitetsomhittillsintevarit endelikampanjarbetet.intressetförflexibeltlärandeökar,liksomantalet distansstudenter,ochdigitaldelaktighetochmöjlighetattfåhjälpochstöd lokaltisinastudierärviktigafrågorframöverförallaparter. Ettannatbehovärattsamlaenkeltochbraflerspråkigtkursmaterialsomär frittattanvända.visstmaterialfinnsidagpådigidelwebben,men översättningarärdyraochdetbordevaraavintresseförfleramyndigheteratt sådantmaterialfinnslätttillgängligtatthänvisatill(bilaga). OmDigidelkanslietfårfinansiärförövergripandeutvärderingavDigidelarbetet, startardettaarbeteijanuariochpågårunderförstakvartalet.enförhoppning ärattresultatetskabidratillattgeutfallinågonformavriktadesatsningar frånregeringenssida Stiftelsen.SEbeslötvåren2012attpermanentaDigidelkansliet,somefter kampanjenärettkanslifördigitaldelaktighet.närkampanjensresultatmätsi SvenskarnaochInternet2014ochutvärderingochanalysavresultatoch arbetssätt/formärgjorda,kommermanattkunnasehurarbetetkangå vidareochhurdetdåkanläggasuppochvilkaorganisationerinuvarande nätverksomärintresseradeavfortsattsamarbete.kampanjledningoch arbetsgrupperserettstortvärdeiatttavarapåkontakter,kunskaperoch erfarenheteridenätverksombyggtsiochmedkampanjen. Arbetetilän/regionermedattutformasamarbeteifrågorsomrörIT infrastrukturochdigitaldelaktighetochattplanerainsatserpraktiskt,kommer ideflestafallattvaraisinlinda.förlänsochregionbibliotekengällerdetatt fortsättaståsomstarkregionalaktörochattsamordnasittarbeteideolika regionalastyrdokumentensåattdetstödjerkommunbibliotekens utvecklingsarbete. 11

13 12 Organisationocharbetsformförlänsoch regionbibliotekenidigidel OrganisationenförsamordningavlänsochregionbibliotekensarbeteiDigidel kampanjenhariprincipvaritutformadpåsammasättsedankampanjstarten 2011.Grundtankenäratthaenenkelorganisationsomkanvaraflexibel, stödjaettprocessinriktatarbetssättochintetyngaövrig samordningsorganisationikampanjensnätverk. Arbetsformenihelakampanjenärnätverk,därvarjedeltagandeorganisation utgårfrånsittegetuppdragochmål,förattdefinieraochgenomförainsatser. Tidochenergimåstedärförläggaspådialogochgemensammadiskussioner föratthittaangreppsochförhållningssättförfrågorsommåstelösasochför atthittalämpligastrategierikampanjarbetet.dennaarbetsformärinteenkel ochkrävermyckettidochengagemang.samtidigtärdenutvecklandegenom attförståelsenförvarandrasroller,möjligheterochbegränsningarökarhos deltagandeparter.nätverketsomformökardärförocksåchansenatthitta samarbeteiandrafrågor.ilänsochregionbibliotekensnationellasamordning avspeglarsigarbetsformenibiblioteksnätverketochisamordningsgruppen bibliotekfolkbildninglärcentra. Styrgrupp StyrgruppenförlänsochregionbibliotekensarbeteiDigidelbeståravKrister Hansson,RegionbibliotekStockholm(ordförandeochprojektägare),Christer Bergqvist,RegionbibliotekKalmar,LisadeSouza,LänsbibliotekDalarna,Kerstin Olsson,LänsbibliotekÖstergötlandochAnnWiklund,nationellsamordnare, sekreterare Uppgift:långsiktigstrategiskplanering,ekonomi,styrfart,fokus,förändringari projektetsmål/syfte/organisation,kvalitetssäkring,utvärderingsarbete StyrgruppensmötenplanerasinirelationtillSLB:smötenochtillmöteni Digidelskampanjledningförattsnabbapåbeslutsochinformationsprocesser ochsynkroniseramedaktuellafrågoriövrigt.mötenistyrgruppenhålls varannanmånadellervidbehov.under2012harstyrgruppenutöversedvanlig rapporteringochuppföljningfrämstarbetatmedstrategiskafrågoromhurden nationelladialogenförlänsochregionbibliotekensdelkanförasmed departementochmyndigheter,strategierförattnåpolitikeroch beslutsfattare,strategierförarbetetefterkampanjtidensslut,frågorom uppföljningochinformationsspridning,länsochregionbibliotekensrolli arbetetmedderegionaladigitalaagendornaochmöjlighetertillsamordning medandraaktiviteterochfrågordärbibliotekenärengagerade.avgörandeför arbetetframåtochförbeslutsfattandeärattstyrgruppenochslbiövrigt samplanerarställningstaganden.ettsådantgrundläggandeställningstagandei december2011varattslbbeslutadesigneraavsiktsförklaringeniregeringens DigitalagendaförSverigemedtreåtagandenförlänsochregionbibliotekens del(bilaga).

14 13 SomsignatärharSLBgenomstyrgruppendeltagitvidmötemed Näringsdepartementetförattdiskuterahurarbetetmeddennationellaochde regionaladigitalaagendornakanutvecklasochvilkainsatsermansomsignatär kanbidramed.styrgruppenharunder2012ställtsammanenskrivelsetill myndighetenhandisam,näringsdepartementetsamtitministerannakarin Hattmederbjudandeomattbidramedkunskapocherfarenheterfrån bibliotekensarbete,tilldetnyinrättadeanvändningsforum(bilaga). Nationellsamordnareförlänsochregionbibliotekeni Digidel AnnWiklund(arbetstidomfattning20/40vtrperiodensept2009/vt2010, 30/40periodenht2010/vt2011,20/40periodenht2011,25/40under2012). SamordnarenförlänsochregionbibliotekeniDigidelansvararfördialogoch informationsflödemedläns/regionbibliotekenochmednationellaaktöreri kampanjensamtförsamarbetemeddigidelkansliet.samordnareningårockså idigidelskampanjledningochärsammankallandeochsekreterarei Samordningsgruppenbibliotekfolkbildninglärcentra.Nätverksbyggande, strategiskplaneringochomvärldsbevakningärviktigadelariuppdraget.föratt bibliotekenskakunnautvecklaenmerlikvärdigservicefördigitaldelaktighet ochlångsiktigtstärkasinroll,använderochspridersamordnarengodaexempel ocherfarenheterfrånbiblioteken,delsgenominformationsutskicki biblioteksnätverket,viaträffarochkontakter,delsviadigidelswebbochdels genommedverkanvidseminarier,konferenser,arbetsmötenoch presentationer. Arbetssättetförsamordnarenärsomikampanjeniövrigt,nätverkandeoch processinriktat.utöverdettydligamålsomfinnsfördigidelkampanjen (500000flerdelaktigaimätning2014),skabibliotekensarbetemeddigital delaktighetintegreraslångsiktigtiordinarieverksamhetsamtidigtsom samarbetemedandraaktörer,tillexempelfolkbildning,måstevidareutvecklas. Föratthållaenstarkrollrelateradtilluppdraget,behöverbibliotekenhittasin positionirelationmedandraaktörersåvälnationellt,regionaltsomlokalt. Avgörandeförattsamordnarfunktionenskageresultatärmöjlighetenatt kunnaprioriterakampanjentidsmässigtochattsnabbtfångaochföljaupp skeendenochkontaktersåattlänsochregionbibliotekenkananvändaden aktuellakunskapenförsinregionalastrategiskaplaneringochisittstödtill kommunbiblioteken. Undervåren2012arbetadesamordnarenmedattknytabibliotekensarbete näraregeringensarbetemeddennationelladigitalaagendan,attverkaföratt länsbibliotekenskavarapartregionaltförtillexempellänsstyrelse, regionförbundetcetera,attaktualiseraochframhållabibliotekensrollförskl, Edelegationen,DigitaliseringskommissionenochNäringsdepartementet.Att bädda förattbibliotekenlångsiktigtbetraktassomenviktigdeli lokalsamhälletsarbetemedattnåmedborgaremedinformationochinsatser fördelaktighet. Uppdrag:utvecklingavnationelldialogochsamverkan,samordningavläns ochregionbibliotekensprojektenligtprojektplanenochdirektivfrånstyrgrupp

15 14 ochprojektägare.sammankallandeidengemensammaarbetsgruppenför bibliotekochfolkbildningidigidelsamtlänsbibliotekensrepresentanti Kampanjledningochkontaktermedkansliochandraaktörer. BiblioteksnätverketiDigidel Uppgift:kunskapsocherfarenhetsutbyte.Utvecklaarbetetmedinteraktivt brukarfokus.informationsspridningochförankringsarbete. GruppenstartadesomprojektgruppiprojektIKTlyftetochbestoddåav länskonsulenterfrånettfåtallänsbibliotek.efterhandsomantaletaktiva länsbibliotekiiktlyftetökade,utökadesgruppen.från2011har projektgruppenutvecklatstillettnätverkdärsamtligalänsbibliotekingårmed enansvarigkontaktpersonochnågrafolkbibliotekharocksåvaltattdelta. Nätverketharfysiskaträffarcirka3gångerperårochidennationella samordnarensuppdragliggeratthalöpandekontaktmednätverketoch arrangeraträffarnasåattdebidrartilllänsbibliotekensbehovavinformation, inspirationochkunskap.representanterfråndigidelskansli,frånsvensk biblioteksföreningsamtfrånkbinbjudsocksåtillnätverketsträffar.varjefysisk träffinnehållerbådeinformation,presentationerochenstordeldiskussioner dåerfarenheterochexempeldelas.dettaarbetssättharbidragittillattman länsbibliotekenemellanharökatkunskapernaomvarandrasarbetssätt, projektochstrategiskaplaneringarförarbetetmeddigitaldelaktighet.man hartipsatvarandraomkontakter,dragitnyttaavvarandrasmaterialoch hjälptsåtatthittamöjligheterförattfåmerlångsiktigaeffekteravinsatserna. NätverketBibliotekeniDigidelharmycketstorgrundläggandebetydelseför erfarenhetsochkunskapsspridning,samordning,överblickochexempelbåde regionalt,lokaltochnationelltihelakampanjen.länsbibliotekensoch folkbibliotekensarbeteärhärigenomkäntblandandranationellaaktöreri kampanjen,avmyndigheterochpånäringsdepartementet.itministeranna KarinHatthariflerasammanhangnämntochframhållitbibliotekensarbetei Digidel. Under2012harBiblioteksnätverketdiskuteratocharbetatmedfrågorom rapporteringochuppföljningavbibliotekensinsatserochhurarbetetska kunnamätasochutvärderas.metoderförattnåregionalaochlokalapolitiker hartestats.samarbetetmedfolkbildningenochhurdetkanstärkasoch vidareutvecklashardiskuteratsliksomhurarbetetkanfortsättaefter2013. Viktigafrågorharocksåvarithurbibliotekensinsatserförökaddigital delaktighetkanlångsiktigtintegrerasiarbetemedtillgänglighet,biblioteks ochkulturplaner,barnbibliotekensarbetemedbarnwebb,läsfrämjande, etcetera. Tvåinternationellastörresatsningarhargenomförtsunderåretinära samverkanmedbiblioteksnätverketochdärnätverkethaftstorbetydelseför spridningochgenomförande.delsdeneuropeiskasatsningengetonlineweek (mars)därdigidelkansliethadedensamordnandenationellafunktionenoch somengageradeettstortantalbibliotekochfickgottgenomslagimedia.och delsdeneuropeiskadyslexiveckan(oktober),därlänsbibliotekenskonsulenter förtillgänglighetidialogmedövrigakonsulenterplaneradegemensamt

16 15 materialtillsammansmeddyslexiförbundetfmlsochdennationella samordnaren.bådasatsningarnaplanerasävenför2013. Länsochregionbibliotekdeltog2010/2012iettNordPlusprojekt,Rumför lärande/rumfordannelse.projektetavslutadesmedenkonferensilarvik,där Digidelskanslichefochsamordnareförlänsochregionbibliotekendeltogför attberättaomdigidel. ordannelserumforbildning.4.334d665912f00dba html EffekteravdettaharblivitettsamarbetemellanDigidelochnorskaVOXom blandannatrapporterochstatistik,samtkontakterfrånnorskabiblioteksom efterfrågarmedverkanvidkompetensutvecklingochtipspåarbetsformföratt utvecklanågotliknandedigidelinorge. Arbetsgruppförsamordningbibliotek folkbildning lärcentra Förattstödjaochuppmuntratillsamarbetemellanbibliotekochfolkbildning lokaltochregionaltbehövsocksådialogochsamverkannationellt,vilketvar syftetmedprojektiktlyftet sedan2010finnsensärskild samordningsgruppförbibliotek folkbildning lärcentra.denbildadespå initiativavdetstoranationellanätverksomstartadeiochmedprojektikt lyftetocharbetarsomen kärngrupp ikampanjen.inomgruppenkanfrågor ochidéerdryftasinformelltsomförberedelsetillförankringocharbetei organisationerna.detskaparettmerproblemorienteratochprocessinriktat arbetssättäntraditionellfrågebehandlingskullegjort.detökarockså möjligheternaattnåsamsynifrågorsomärviktigaförattföraarbetetframåt. Länsbibliotekensnationellasamordnareärsammankallande,ledergruppens mötenochsammanställerterminsplaneringsamtrapporteringtill kampanjledningen.igruppeningårulrikaknutsson,folkbildningsrådet,marie Fredriksson,Folkbildningsförbundet,MassoodMafan,studieförbunden/ABF, KentWallén,Nitus,ChristineCarsIngels,Digidekansliet,EllenPettersson, Digidelkansliet,LindaSandberg,Digidelkansliet,ElisabetAhlqvist/KarlIsaksson, KB,AnnWiklund,länsochregionbiblioteken(sammankallande). Underår2011utgjordedennagruppdenendafastaarbetsgruppeni kampanjen.detmedfördeattmångafrågoravolikakaraktärhamnadepå gruppensbordochattdetblevalltsvårareatthittaeffektivaarbetssätt.bland annatdiskuteradegruppenhurmanikampanjenskullekunnafåtillstånd tydligåterrapporteringochuppföljningavinsatserochhuranalyseroch utvärderingarskullekunnagöras.viktigafrågorförrespektiveorganisation menocksåförtrovärdighetenihelakampanjenochförattgöraarbetettydligt gentemotmyndigheterochdepartement,liksomfördenregionalaochlokala förankringen.enintressantfrågavarocksåomolikastatistiksammanställningar från.se,kbochfolkbildningskullekunnaanalyserasochberikavarandraoch omdetskullekunnapåverkakommandeundersökningar.förattfåenmer effektivochbredarehanteringavdessafrågorstartadeundervåren2012 AnalysgruppenmedElisabetAhlqvist,KBsomsammankallande.Analysgruppen kommeratthaenalltmerframträdanderollvartefterkampanjenfortskrider ochunderlagbehövsförattvisapåkampanjensresultatochpåbehovav

17 16 insatserdärkampanjenintenåttfram.genomanalysgruppensstartavlastades Samordningsgruppenbibliotekfolkbildninglärcentra,somiställetkunde återgåtillattarbetamedpraktiskplaneringochdiskuterastöd,strategieroch formerförsamarbetefördigitaldelaktighetpåmerlångsikt. Under2012hargruppenfortsattattsamplanerastörrearrangemangochatt medverkaförattinspireratillsamarbete(bilagor).inför2013diskuteras möjlighetenförsamarbetemeddestorapensionärsorganisationernaförattnå dedrygt somutgörenstordelavde1,2miljonerickedelaktiga idag. Enpågåendediskussionhandlaromhurfolkbildningochbibliotekävenefter 2013skakunnahållaihopochsamarbetasomennationell,regionalochlokal infrastrukturtillstödförmänniskorslärandeochdelaktighet.under2013kan detvarastrategisktattgöraomstrukturenfördetvånationella arbetsgruppernaförattskapaenannanarbetsformochfokuseravissafrågor. Uppdrag:attinspireratill,samordnaochföljauppinsatserfrånbibliotekoch folkbildningunderkampanjen Kampanjledning Kampanjledningenskasessomengemensamresursförkampanjen.Denär ensammanhållandekraftsomkangeennationellröståtinitiativet,bidramed långsiktigplanering,förmedlaerfarenheterochkontakterinätverketav partnerssomdelarmålsättningen.kampanjledningenbeståravengrupp personersomaccepteratsavallapartnersförattbidratillattkampanjenhålls sammanochblirmålinriktad (frånbeskrivninghttp:// oss/organisation/kampanjledningen/) Kampanjledningenkaninteuttalasigikampanjensnamn,eftersomkampanjen ärettnätverk.däremottarbådekampanjledningochkanslikontakter, förmedlarinformation,deltarvidmötenmedolikaaktörerochsertillatt fråganomdigitaldelaktighethållsaktuellochattinsatsernaidigideltas tillvara.genomdigidelkanslietharfyradebattartiklarskrivitsunder2012 (bilagor) Kampanjledningenträffasfyragångerperårellervidbehovochbestårav MikaelvonOtter(ordf),IT&Telekomföretagen,ClaesOlofOlsson,Föreningen Sambruk,HansvonAxelsson,Handisam,ChristinaJönssonAdrial,KB,LilliAnn Källermark,SeniorNetSweden,OveIvarsen,UsersAwardAB,Marie Fredriksson,Folkbildningsförbundet,AnnWiklund,samordnareförlänsoch regionbibliotekenidigidel2013,ulrikaknutsson,folkbildningsrådet,christine CarsIngels.SE/Digidelkansliet. Strategisktviktigafrågorförkampanjledningenunder2012harvaritattfåökat antalpartnerstillkampanjenförattnåmålet,attengageraviktiganyckel organisationersomskl,attbyggakontinuerligdialogochsamarbetemeddem somharregeringensuppdragattbyggaetjänsterochpåolikasättutvecklait politiken,somnäringsdepartementet,edelegationen,användningsforumoch Digitaliseringskommissionen.Ensvårighetärattengagerapartnersfrån

18 näringslivet,frånarbetsförmedling,bankerochförsäkringskassan,viktiga nyckelaktörerförökaddigitaldelaktighet. 17

19 18 Länsochregionbiblioteken SomsignatärfördennationellaDigitalagendaförSverige,harföreningenSLB gjortåtaganden(dec2011)förlänsochregionbibliotekensdel.detärsamma åtagandensomlänsochregionbibliotekengjortidigidelkampanjen(januari 2011). ÅtagandeförEndigitalagendaförSverige: Enregionalstrategiförvarjelän/regionförarbetetmeddigital delaktighetskaarbetasframidialogmedfolkbildningensregionala organisationer. NationellstatistiköverInternetanvändningskabrytasnedtill regionalaochlokalasiffrorförattunderlättakommunbibliotekens planeringochkommunikationmedsinahuvudmän Åtagandenainnebärattrespektiveläns/regionbibliotekhardialogmed regionalarepresentanterförfolkbildning/regionförbundetcföratt utveckla,formuleraochsäkerställaregionalstrategiförsamverkande insatserförattökadendigitaladelaktigheten.detinnebärocksåatt fråganlyftspolitisktiregionerna.genomchefsdialogerförankras strateginhoskommunbibliotekenochinsatserochstödkansamordnas. Omdennationellastatistiken( regionaltökardetmöjlighetenattfåtydligarebildavvilkainsatsersom krävs. (uråtagandeförendigitalagendaförsverige,slb,december2011) SLBvardenförstaorganisationsomsigneraderegeringensavsiktsförklaringiIT imänniskanstjänstendigitalagendaförsverige ( bibliotekenredanhadesatttydligaåtagandenikampanjen,fickmanett försprångsomgjordeattmanfrånlänsochregionbibliotekenocksåkunde varatidigtutemedattkontaktalänsstyrelserochregionförbundföratt erbjudasamarbeteiframtagandeavregionaladigitalaagendor.detgavbra tillfälleattlyftabehovetavattarbetamedinsatserfördigitaldelaktighet parallelltmedattutvecklingavetjänsterplanerasikommunerochregionalt.i endellänhademanhoslänsstyrelse/motsvarandeintekunskapomattdigital agendaförsverigeskullepåverkaregionensarbeteochhadeännuinteutsett någonansvarig.ochiettparfallmötteslänsbiblioteketskontaktförsökav ointresse. IenrapportfrånGoverno(november)redogörsförregeringensarbetehittills medattmötadeåtagandensomsignatärernaformulerat ( aktivtarbetefrånorganisationerochföretagharvaritstort,menregeringen behöverhittaenformförattarbetapådettasätt,sägsirapporten.den nytillsattadigitaliseringskommissionenharfåttiuppdragattkontakta signatärernaochansvaraförfortsattdialog.enframgångsfaktorförlänsoch regionbibliotekenärförhoppningsvisattderasarbeteredanärkäntav Näringsdepartementetochattbibliotekensarbetehållssamlatnationelltsåatt detunderlättardialog.

20 Läget enenkät Länsochregionbibliotekenharinovemberbesvaratenenkätsomskageen bildavhurlägetserutmeröversiktligt,utifrånåtagandenaidigidelkampanjen ochisignatärsskapetföritimänniskanstjänst endigitalagendaförsverige. Samtliga19länsochregionbibliotekharbesvaratenkäten. Fråga1:Finnsnågonformavöverenskommelseavsamarbeteregionaltmellan läns/regionbibliotekochfolkbildning,tillexempellänsbildningsförbund,om aktiviteterförökaddigitaldelaktighet? 32% Ja 68% Nej Kommentar:Överenskommelserkanfinnaspåolikasätt,skriftliga,muntliga ellermerouttalade.detkanockså,somiregionskåne,finnasenskrivningiden regionalakulturplanendärsamarbetefördigitaldelaktighetpassarin.enorsak tillattöverenskommelsesaknaskanvaraattmanintehittatnågonregional folkbildningspartnerattkontaktaellerattlänsbibliotekethardialogendirekt medstudieförbunden.13av19länsochregionbibliotekharöverenskommelse. Fråga2:Harläns/regionbiblioteketdialogmednågonannanregional organisationomarbetemedregionaldigitalagenda,tillexempellänsstyrelse ellermotsvarande? 47% Ja 53% Nej Kommentar:Sågottsomsamtligalänsochregionbibliotekharsöktkontakt ochideflestafallstartatmedlänsstyrelsensåsomvarandemyndighet. 19

21 Länsstyrelsenkanhafokuspåbredbandsfråganochinteintentionattarbeta meddelaktigheten,ellersåharfråganomdelaktighethamnathos regionförbundetochdågällernykontakt.inågrafallharläns /regionbiblioteketintefåttnappallsochinågotfallärmanpågångattfå dialogmedlänsstyrelsen.10av19länsochregionbibliotekharsvaratjapå frågan. Fråga3:Ihurstorandelavlänetskommunerfinnsnågonformavsamarbete mellanbibliotekochfolkbildningförattökadendigitaladelaktigheten? Fråga4:Ihurstordelavlänetskommunerbedömerniattbibliotekenarbetar aktivtmedattökadigitaldelaktighet? Län/region Totaltantal kommuner Samarbetebibliotek studieförbund/total Aktiviteti biblioteken/total Dalarna Gotland GävleborgUppsala 18 Uppgiftsaknas 6 Halland 6 Uppgiftsaknas 6 Jämtland Jönköping Kalmar KronobergBlekinge Norrbotten Skåne Uppgiftsaknas Stockholm Sörmland Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland VästraGötaland Örebro Östergötland Kommentar:Attmätasamarbeteärsvårtochhärfinnsnaturligtvisen osäkerhetisiffrorna.samarbetetkanseutpåolikasätt,alltutifråndelokala förutsättningarna.detkanvaraenplaneradochaktivsamverkan,detkanvara ettstudieförbundsomanvänderbiblioteketslokaler,detkanvarabiblioteket somäraktivtmenmedkontaktmedstudieförbund,detkanvarastudieförbund somäriegnalokalermenharkontaktmedbiblioteket. Deflestabibliotekerbjuderidagvardagligtstödförinternetanvändningoche tjänsterviabesökaresfrågor.hithörocksåserviceavtypen bokaen bibliotekarie förenskildhandledning.attantaletaktivakommunbibliotek (fråga4)förettparlänärlägreänantaletbiblioteksomsamarbetarmed studieförbund(fråga3)kantolkassomattstudieförbundenpånågrahållär meraktivaänbiblioteket,menattbibliotekenäraktivapunktvis,tillexempel undersärskildaarrangemang.pånågraorterplanerarmanenmeraktiv verksamhetfördigitaldelaktighetför2013. Ifleralänpågårdetomorganisationerochförändringarsomberördenlokala ochregionalabiblioteksverksamhetenpåolikasättochsommåsteprioriteras. DettapåverkarmöjlighetenattengagerasigiDigidel. 20

22 21 Enkätkommentarer Kommentartillfråga1.IstyrgruppenförprojektetDigideliVästerbotten sitterfolkbildningskonsulentenochsålängedetprojektetpågårärdet regelbundnaregionalakontaktermendetfinnsingenskriftlig överenskommelse.kommentartillfråga2.vi(lb)ingåriregionvästerbotten ochpåandraenheterdrivsregionaldigitalagendaochviknackarpåhelatiden menharintefåttnågotdirektsvar. LänsbiblioteketiÖrebrolän:Jagharintefåttinsvarfrånalla biblioteksansvariga,såuppgiftenärdelvisskattad.menjagtrorintedet påverkarhelheten.någraangerattsamverkanärplaneradtill2013. LänsbibliotekÖstergötland.LänsbibfinnsmediarbgrpsomarbmedDigitala AgendanförÖstergötland.Övrigarepresentanterärlänsstyrelsen,landstinget, Linköpingskommun,RegionförbundetÖstsam.Enhplförförstahalvåret2013 skalltasfram.inomsamhällsorienteringeniöstergötlandharviutöverde60 stipuleradetimmarnaäven10timinternet/etjänster,mycketuppskattatav deltagarna.trehuvudspåriöstergötland,digitalaagendan,internet/etjänster inomsamhällsorienteringen,fortsättaarbetetsomgörspåbibliotekendärdet erbjudsenskildahandledningar,gruppaktiviteter,kurseriegenregioch studiecirklarisamverkanmedstudieförbunden.under2012hardethittills genomförts60studiecirklarisamverkan.flercirklarpågår,mensomännuejär avslutade. Bibliotek,bildningochmedia,KulturSkåne(RegionSkånesregionala biblioteksverksamhet)harsvaratpåfrågorna.närdetgällerfråga1såharvi intenågotregelrättöverenskommelseijustdennafråga,menidenregionala kulturplanenärjuenslagsöverenskommelseochdärstårbl.a.: Attalltmer informationochtjänsterförmedlasviainternetskapardigitalaklyftor.det livslångalärandetärviktigtförallamedborgareochfolkbildningensrollidet frivilligalärandetärcentralt.initiativförattskapadigitaldelaktighetkräver docksamspelmellanmångaaktörer,inteminstfolkbildningochbibliotek. LänsbibliotekGävleborgUppsalaGävleborgsaknarlänsbildningsförbund. Svårtfåtillståndövergripandeöverenskommelsermedbildningsförbunden trotspositivkickofftillsammansmedfolkhögskolorochbibliotekschefer. Länsstyrelsentrevande.Bibliotekenkämparmedfinansieringochbemanning, tarmycketkraftochenergi. Gotland:Digidelfråganvarförlänsstyrelsenenickefråga.Såhärsvarademan Tyvärrfinnsdetingamöjligheterattstödjaeraambitionermedmedelfrån Landsbygdsprogrammetutifråndereglerochprioriteringarsomfinnsinom det.itansvarigiregiongotlandsvarar:"hartittatpåprojektetiförhållandetill riktlinjerförregionalautvecklingsmedel.projektmåsteledatillnågonformav utvecklinginomnågotutvecklingsområde,tyvärrrymsintegenerellutbildning inomnågotutvecklingsområdevarfördetärsvårtattfinansieraettsådant projekt. LänsbibliotekSörmlandFrågatvå:DialogärpåbörjadFråga4:Grov uppskattningavmeraktivitet,utanfördensomgenomförtsinomvågaprova vårochhöstisamarbetemedlbfochstudieförbund.

23 LänsbiblioteketVästernorrlandDetäralltidsvårtattpressainbeskrivningari svarsalternativ.viharettmycketgottsamarbetemedlänsbildningsförbundet t.ex.ochharsamverkatkringstudiedagochprojektfunderingar,menvihar ingenöverenskommelse.pålänsstyrelsenärdenpersonsomharfråganpåsitt bordföräldraledigochutanersättare VästraGötaland:Visstmörkertalfinnsdock.Enstakakommunersomärmedi vårtregionalaprojekthar(avolikaskäl)intekommitigångmedsåmycket aktivitetersomdetänktfrånbörjan.åandrasidanharfleraavdekommuner somvaltattintevaramedipraktikenverksamhetavdennakaraktär. Norrbottenslänsbibliotek.Vihållerpåattslåsammanalla14folkbibliotek medgemensamtbiblioteksdatasystem,portal,transporter,reglerochavgifter osv.detharvaritifokusunder2012ochharmedsäkerhetbidragittillatt Digidelinteprioriteratsikommunerna. 22

24 23 EndigitalagendaförSverigeochdessarbetsform Sammanställningenärbaseradpåinformationfrånregeringenswebbsamtpå underlagfråndigidelskansli. Imars2010inrättaderegeringenDigitaliseringsrådet.Gruppenfungerarsom rådgivandeifrågorsomgällerdigitaliseringenavsverige.förutomsin rådgivandefunktionärdigitaliseringsrådetocksåettforumförstrategisk diskussionmellanregeringenochföreträdareförolikasamhällsområden,såväl privatasomoffentliga.gruppenvarinvolveradeiutformningenavden nationellaitstrategin,dendigitalaagendanförsverige.digitaliseringsrådet bestårav26externaledamöterochledsavstatsrådetannakarinhatt. Ioktober2011lanseraderegeringenenbredochsammanhållandeitpolitisk strategi:itimänniskanstjänstendigitalagendaförsverige.digitaliserings kommissioneninrättadessomenpusselbitförattgenomföradendigitala agendanförsverigesåattmåletuppnås.ordförandeärjangulliksen, professorinommänniskadatorinteraktionvidkth.idigitaliserings kommissionensuppdragingårattanalyserahurutvecklingenfortlöperinom dendigitalaagendansstrategiskaområden.dessutomskakommissionen kommamedförslagpååtgärdersombidrartillattnåmålet,samtsynliggöra nyttanavdigitaliseringenochanvändningenavitisamhället,inteminstgenom attvisapågodaexempel.digitaliseringskommissionennuharettkanslipå platssomledsavlothhammar.kanslietsuppgiftärattföljauppdendigitala agendanförsverigesamtattårligenpresenteraensouförregeringen. Digitaliseringskommissionenskablienmötesplatsfördialogochsamverkan mellanmyndigheter,organisationerochföretag.referensgrupperförolika sakfrågorskainrättasochkommissionenskahakontaktmedsignatärerna(där SLBären)avdendigitalaagendan.Uppdragetskaslutredovisassenast december2015. CenterföreSamhället(CeSam)ärettprogramkontorinomSKLsomsyftartill innovationochverksamhetsutvecklingsomtarstödavit.arbetetdrivsinära samarbetemedskl:sövrigaverksamhetsdelarinomföljandeprogram områden:ehälsa,skola,näringslivocharbete,samhällsbyggnad,trafikoch miljö,kultur,fritidochbesöksnäring,demokratiochdelaktighetsamt stödfunktioner.sklärpartneridigidelochmedverkarijurynfördigidel utmaningen.sklharocksåvaritmedarrangörunderdigideldagen(dag1av Internetdagarna)den22oktober. Edelegationenjobbaruteslutandemedeförvaltningochhararbetati kommittéformsedan2009.delegationenskastärkautvecklingenave förvaltningenochskapagodamöjligheterförmyndighetsövergripande samordning.idelegationenfinns16myndighetersgeneraldirektörersamtskl. Detfinnsettkanslisomrapporterartillengruppavstatssekreterarefrånolika departement.edelegationenarbetarmedmyndighetsgemensammjuk infrastrukturochhjälperdefyra utvecklingsmyndigheterna urett koncernperspektiv.utvecklingsmyndigheternaär Bolagsverket(företagochföretagande) Lantmäteriet(geografiskinformationochfastighetsinformation)

25 24 Skatteverket(privatpersoner) Transportstyrelsen(fordonochförare) Engemensameförvaltningsstrategiskaarbetasfram.EdelegationenochSKL harsammagrundfördetta:enklare,öppnare,effektivare Gemensammatjänsterskabyggasförallamedborgare,nationellaMinasidor, somskaunderlättakommunikationenmellanmedborgareochmyndigheter. TjänstenMinameddelanden(utvecklasavSkatteverket),blirstart,följdav MinaärendenochMinafullmakter.Lanseringenavdessatjänsterbehöver följasavenutbildningsinsats.edelegationenskaårligenlämnadelrapporter medunderlagochförslagtillregeringen.enslutrapportskalämnassenastden 31december2014. AnvändningsforumskaarbetamedhuranvändbarhetochtillgänglighetentillIT kanökaochföljasupp.forumetskapekaututvecklingsochförbättrings processersomharettanvändarperspektivochdäranvändartesterfinnsmedi processen.derasarbeteskakompletteradetövrigaitpolitiskaarbetetsom pågår,inomeförvaltning,nationellehälsaochfunktionshinderspolitiken. Måletärattteknikenskavaralättochsäkerföralla.Forumetskamöjliggöra dialogmellandetallmänna,branschexperter,forskareochrepresentanterför olikaslutanvändare.ordförandeärpeterkrantz,oberoendekonsult.ansvarig myndighetärhandisam. Postochtelestyrelsen,PTSarbetarsedantidigareblandannatmed bredbandsstrategifrågor.härfinnsocksåbredbandsforum.regeringenger utifråndendigitalaagendanptsiuppdragattpåolikasättutredabehovav insatserförattökainnanförskapetochmöjligheterattstödjasådanainsatser. Bibliotekenskontakter Densamladebiblioteksverksamhetenharinteformelltrepresentantskapi någotavdessanationellaforum.detförsvårarmöjlighetenattstrategisktoch generelltstärkadelokalabibliotekensställningsomaktörerifrågorom digitaliseringochdigitaldelaktighet.bibliotekenochbiblioteksoch informationsvetenskapenkanbidramedbådepraktiskerfarenhetoch forskningsomskullekunnagehögrekvalitetiarbetetmedetjänsteutveckling ävenpåmyndighetsnivå.bibliotekensominfrastrukturbådefysisktochdigitalt kanhastorbetydelseiutformning,utvecklingochgenomförandeavutbildning fördenationellaetjänsternaminasidor.menrepresentationensaknasoch dialogenmeddessamyndigheterochforumärförbibliotekennuberoendeav direktapersonligakontaktergenomkampanjen,vilketintebygger långsiktighet.formellakontakterellerrepresentantskapfrån biblioteksverksamheternaskulleinulägetbehövasmed SKL/CeSam förattstärkadelokalabibliotekensrolliesamhälletoch fåhjälpmeddialogenmedkommunledningarna EdelegationenföratttydliggöraKBsochbibliotekensfunktionför digitaliseringochbidramedkunskap,erfarenhetochforskning. Digitaliseringskommissionenfördialogochsamverkanmellan myndigheter,organisationerochföretagiutvecklingavövergripande einfrastrukturförmedborgare

Rapport februari 2011

Rapport februari 2011 Rapport februari 2011 Nytta & nöje på nätet: Digitalt medborgarskap i Östergötland Viktiga händelser under den gånga månaden Sex kommuner har anmält intresse för deltagande i projektet: Finspång Kinda

Läs mer

Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030.

Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030. Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030. Närvarande: Anna Lindqvist, Gävleborg, Kerstin Olsson, Östergötland, Malin Ögland, Stockholm, Maria Törnfeldt, Dalarna, Katinka Borg,

Läs mer

Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun

Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun 2010-06-22 1/X Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun Presentation på Kultur- och fritidsnämnden 111107 Birgitta Hellman Magnusson 2010-06-22 2/X Biblioteksplan för Mjölby kommun

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna?

Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna? Datum: 212-2-16 DISKUSSIONSMATERIAL Namn: Patrik Sandgren Patrik.sandgren@pts.se Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna? Sammanfattning: 16 av 22 län och regioner prioriterar

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

Annelie Börjesson och Ann Lundborg

Annelie Börjesson och Ann Lundborg Medieplanering för skönlitteratur i Skåne Annelie Börjesson och Ann Lundborg Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås Initiativ Initiativet till att börja arbeta med medieplanering

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Stugknuten.com. Digital annonsering 2016

Stugknuten.com. Digital annonsering 2016 Stugknuten.com Digital annonsering 2016 Semestersverige - året runt Stugknuten är Sveriges största annonsplats för stuguthyrning. Stuguthyrningen lockar våra besökare till alla delar av Sverige året runt

Läs mer

Sju av tio kommuner i Dalarna ställer miljökrav vid upphandling

Sju av tio kommuner i Dalarna ställer miljökrav vid upphandling PRESSMEDDELANDE 2008-01-16 Sju av tio kommuner i Dalarna ställer miljökrav vid upphandling Sju av tio kommuner i Dalarna, som svarat på en enkät från Naturvårdsverket, anger att de alltid eller oftast

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Nummer 1, 2014 Hälsobarometern Länsförsäkringars Hälsobarometer ska visa vad svenska företag tror om sjukskrivningen i landet, vad sjukskrivningarna kan bero på och hur företagarna

Läs mer

Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76

Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-03-17 SN-2014/76 Socialnämnden Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Medlemsmöte den 4 november 2009 hos Regionbibliotek Stockholm

Medlemsmöte den 4 november 2009 hos Regionbibliotek Stockholm Medlemsmöte den 4 november 2009 hos Regionbibliotek Stockholm Där var: Margaretha Eriksson Skåne (ordf), Ulf Redmo Sydost, Bengt Källgren Västa Götaland, Katinka Borg Jönköping, Anna-Christina Rutquist

Läs mer

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Kjell Monéus 2014-02-13 1 (3) Utvecklingsledare ehälsa 073-950 60 23 Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Bakgrund Som ett led

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Studieplanering i organisationen

Studieplanering i organisationen Studieplanering i organisationen 1 Syftet Vi vill tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer starta en process som handlar om att utveckla studieverksamheten. Genom att presentera ett antal

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

Anteckningar för SITIV 121101 kl 13.15-16.15

Anteckningar för SITIV 121101 kl 13.15-16.15 Anteckningar för SITIV 121101 kl 13.15-16.15 Plats: Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås 1. Presentation av representanter i SITIV Mötesdeltagarna presenterar sig Närvarande: Thomas Jungbeck

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Sveriges folkhälsomål ledstjärnor för vårt lokala folkhälsoarbete 1 Mora Folkhälsoråd Mora Folkhälsoråd är det politiska organ där samverkan enligt

Läs mer

Medlemskap i Libris beslutsunderlag

Medlemskap i Libris beslutsunderlag Medlemskap i Libris beslutsunderlag Att bli medlem i Libris är ett förändringsarbete som kräver förberedelse några månader före övergång. Den görs delvis i samarbete med Libris. Alla götabiblioteken måste

Läs mer

Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter. Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03

Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter. Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03 Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03 Vervas regeringsuppdrag Utveckla säkert elektroniskt informationsutbyte Leda och samordna

Läs mer

Karin Ekeståhl (M) och Lizzy Fredriksson (HRF)

Karin Ekeståhl (M) och Lizzy Fredriksson (HRF) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2013-12-05 Plats och tid Kommunalhuset Tumba rum 2:2, kl 17:00-19:30 Beslutande Ebba Östlin (S), ordförande Pelle Kölhed (DHR) Karin

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet Dnr KS-2012-671 Dpl 00 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-03-26 Jenny Mentzer, 054-540 -10 40 jenny.mentzer@karlstad.se Översyn av arbetsformer och reglemente för

Läs mer

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun Enkät rörande boende för äldre i s Kommun 2015-10-14 I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om

Läs mer

Pilot Gråbo - upplägg av arbetet och en första tidplan

Pilot Gråbo - upplägg av arbetet och en första tidplan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunledningen Christian Mattson Processledare 0768 684913 christian.mattson@lerum.se Kommunstyrelsen Pilot Gråbo - upplägg av arbetet och en första tidplan Förvaltningen har uppdraget

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland Sesim - gemensam sökportal för biblioteken i södra Sverige Sesim en del av SIM-projektet SIM står för

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Anteckningar Kommunberedningen 2015-11-04

Anteckningar Kommunberedningen 2015-11-04 Anteckningar Kommunberedningen 2015-11-04 Lokal: Lokal Kungsbackarummet, Kommunstyrelsens förvaltning i Stadshuset Tid: Kl. 13.30-15.30 1 Regional utveckling 2 Regional samverkan, 7 partners 3 Kommunal

Läs mer

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande. Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt

Läs mer

Samverkan BVC-bibliotek för barns språkutveckling - forskning och best practice

Samverkan BVC-bibliotek för barns språkutveckling - forskning och best practice Samverkan BVC-bibliotek för barns språkutveckling - forskning och best practice Sammanfattning av projekt som pågått i Halland mellan 2011-2016 Maria Ehde Andersson Gerd Almquist-Tangen Idag ska vi fira!

Läs mer

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet Regional biblioteksplan för Östergötland Allas rätt till information Alla ska kunna ta del av litteratur, information och bibliotekstjänster av hög kvalitet och utifrån sina förutsättningar. Biblioteket

Läs mer

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen)

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Sida 1(7) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Arbetsgruppen Sårbara familjen Datum 2015-09-14 Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Region Värmland - kommunalförbund

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Hälsosamt åldrande hela livet

Hälsosamt åldrande hela livet Hälsosamt åldrande hela livet Åldrande med livskvalitet Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. Vi kan aldrig undvika det

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Ökad överlevnad i hjärtinfarkt. en sammanställning av förändringar i antalet dödsfall 2002 2011

Ökad överlevnad i hjärtinfarkt. en sammanställning av förändringar i antalet dödsfall 2002 2011 Ökad överlevnad i hjärtinfarkt en sammanställning av förändringar i antalet dödsfall 2002 2011 Hjärt-Lungfonden april 2013 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-02-20 DNR BUN 2014.158 JENNY NYRÉN SID 1/2 VFU-SAMORDNARE OCH PEDAGOGISK HANDLÄGGARE 08-58785263 JENNY.NYREN@VALLENTUNA.SE BARN- OCH

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4255 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Sara Meunier Anders Nordh Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Katarina Svärdh Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Terra Novaskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Det

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306

Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Malin Eriksson Datum SN-2014/306 Strategiskt ledningsstöd 2015-09-04 Socialnämnden Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306 Förslag till

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033

Läs mer

Bibliotek och den digitala klyftan. - en överlevnadsfråga?

Bibliotek och den digitala klyftan. - en överlevnadsfråga? Bibliotek och den digitala klyftan - en överlevnadsfråga? Fjärde basfärdigheten I framtida samhället och delvis redan nu är digitala färdigheter den fjärde basfärdigheten utöver att läsa, skriva och räkna.

Läs mer

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel.

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Man 29 år På grund av min sjukdom har min sociala värld minskat

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

MEDLEMSNYTT HÖSTEN 2014

MEDLEMSNYTT HÖSTEN 2014 MEDLEMSNYTT HÖSTEN 2014 PROGRAM HÖSTEN 2014 ÖPPET HUS: Forskarhjälp under hösten 2014 i släktforskarrummet, biblioteket, Vänersborg MÅNDAGAR 1/9, 15/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11 kl 16-18. FÖREDRAG Onsdag

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Dokumentet uppdateras löpande. Generella frågor om utlysningen Q: Varför är utlysningen avgränsad till samhällsutmaningar

Läs mer

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2014-09-18 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

SVERIGES 18-ÅRINGAR HAR FÅTT EN VIKTIG UPPGIFT

SVERIGES 18-ÅRINGAR HAR FÅTT EN VIKTIG UPPGIFT SVERIGES 18-ÅRINGAR HAR FÅTT EN VIKTIG UPPGIFT 9 Har du någon skada eller andra besvär i fotleder eller fötter? Nej Ja, men besvären är lindriga Ja, jag har måttliga besvär Ja, jag har svåra besvär Källa:

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 101-106

Sekreterare Paragrafer 101-106 Sammanträdets plats och tid Folkets Hus, Ramselevägen 6, Strömsund kl 10.00-10.30 Beslutande Anna Gundersson David Berglund BrittInger Håkansson Björn Karlsson Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30)

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30) Deltog: Helena Bengtsson, Mjölby Marie Eriksson, Söderköping Anne Hederén, Länsbiblioteket Karin Hermansson, Ödeshög Inger Hollström Flis, Motala Tommy Jansson, Norrköping Anja Leiding, Åtvidaberg Sten

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2015-11-18 38-45

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2015-11-18 38-45 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 38-45 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Sida 2 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 38. Föregående protokoll och av val av justeringsman 39. Vändspår

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 7.30-12 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Smart region Västra Götaland

Smart region Västra Götaland Digitalisering i människans tjänst Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart Mål och strategi En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital

Läs mer

Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 1 Arbetsintegrerande sociala företag I april 2012 fanns det 271 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem och deras

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035 Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020 Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035 Kommunens vision och övergripande mål Efter valet startade ett

Läs mer

Sveriges villaägare om grannar och grannskap. Rapport september 2009

Sveriges villaägare om grannar och grannskap. Rapport september 2009 Sveriges villaägare om grannar och grannskap Rapport september 2009 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

Minnesanteckningar från NÄLLI-möte 1 juni 2015, kl. 9 12

Minnesanteckningar från NÄLLI-möte 1 juni 2015, kl. 9 12 Minnesanteckningar från NÄLLI-möte 1 juni 2015, kl. 9 12 Närvarande: Gunnar Südow, Kultur i Väst (ordf.); Therese Emilsson, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg; Lisa Lundqvist, Regionbiblioteket Kalmar;

Läs mer

Etableringskurs för nyanlända

Etableringskurs för nyanlända Etableringskurs för nyanlända Kursens mål är att skapa en stärkt självbild och självkänsla genom ett nätverk med personliga relationer i såväl förenings- som arbetsliv i Jönköping. Ledord: utbildning,

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263 Volontärverksamhet i skolor Dnr Bun 2012/263 Ewa Franzén November 2012 2012-11-01 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND/SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. REDOVISNING... 2 4. ANALYS... 5 5. SLUTSATSER

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Fördjupat samarbete. Rapport februari 2006. Ingalill Walander Olsson

Fördjupat samarbete. Rapport februari 2006. Ingalill Walander Olsson Fördjupat samarbete Rapport februari 2006 Ingalill Walander Olsson 1 Bakgrund och syfte Länsbiblioteket i Värmland har under två och ett halvt år drivit projektet Bibliotek Värmland- med brukaren i centrum,

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Folkoperan: Svenskarnas tabun SE

Folkoperan: Svenskarnas tabun SE Är du Man 50% 510 100% 0% 45% 5% 47% 54% Kvinna 50% 517 0% 100% 55% 47% 5% 46% Bas 1027 510 517 147 11 85 18 Summa 1027 510 517 147 11 85 18 Åldersgrupp 18-25 14% 147 1% 16% 100% 0% 0% 0% 26-45 0% 11 2%

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pedagogik för jämställd IT. 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det?

Pedagogik för jämställd IT. 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det? Pedagogik för jämställd IT 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det? Sammanfattning Gymnasiets program med inriktning mot data attraherar få unga kvinnor. I arbetslivet

Läs mer

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016 Folkhälsoplan för Partille 2015 2016 Innehåll Del 1 3 Folkhälsa 3 Uppgift 3 Folkhälsoarbete 3 Mål och fokusområden 4 Övergripande mål 4 Inriktningsmål livscykelperspektiv 4 Fokusområden 4 Del 2 Handlingsplan

Läs mer

Kulturarv för alla 2012

Kulturarv för alla 2012 Rapport från Riksantikvarieämbetet Kulturarv för alla 2012 Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken

Läs mer

Folkhälsorådet Oskarshamns kommun

Folkhälsorådet Oskarshamns kommun Folkhälsorådet Oskarshamns kommun Verksamhetsplan 2016 16 Innehåll Inledning... 3 Ledamöter under 2016... 3 Folkhälsorådets uppdrag... 4 Förutsättningar... 4 Folkhälsorådets arbete 2016-2017... 5 Psykisk

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer