Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 1. Vilket år är du född? Skriv årtalet med fyra siffror ex eller Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten! TACK FÖR DIN HJÄLP! 3. Hur trivs du Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte a. i skolan du går? b. med andra elever? c. med lärarna? d. med skolarbetet? e. på raster och håltimmar? 4. Hur många av dina lärare tycker du Alla lärare De flesta lärare Ungefär hälften Några få lärare Inga lärare Vet inte a. undervisar bra? b. har förmåga att engagera dig och skapa intresse? c. tror på dig och din förmåga att lära? d. behandlar dig rättvist? e. behandlar flickor och pojkar rättvist? f. är tydliga med hur det går för dig i olika ämnen? g. ger dig nya utmaningar så att du hela tiden utvecklas? h. ger dig det stöd och den hjälp du behöver i skolarbetet? i. är bra på att förklara när du inte förstår? j. är bra på att skapa arbetsro? k. använder dator/surfplatta i sin undervisning på ett bra sätt? l. sätter rättvisa betyg? 1

14 5. Vad tycker du om följande i din skola? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte Finns ej a. Klassrummen b. Rum där du kan läsa läxor eller arbeta med grupparbeten c. Uppehållsrum, övriga utrymmen i skolan d. Toaletterna e. Omklädningsrum och duschar f. Matsalen g. Skolbiblioteket h. Skolgården/utemiljö i. Skolmaten j. Ditt schema k. Möjligheterna att få extra hjälp och stöd om du behöver det l. Tillgången till datorer (En surfplatta räknas också som en dator) m. Kvaliteten på datorerna/surfplattorna (Har du en egen dator från skolan bedömer du den) Delfråga n) - besvaras endast av GRUNDSKOLEELEVER n. Vad tycker du om de utvecklingssamtal du och dina föräldrar haft med dina lärare hittills? 6. Frågor om undervisningen. I alla ämnen I de flesta ämnen I ungefär hälften I några få ämnen Inte i något ämne Vet inte a. Får du veta vad som är bestämt i kursplanen/ämnesplanen att du ska lära dig? b. Är läroböcker och andra läromedel bra? c. Kan du arbeta i den takt som passar dig? d. Tycker du att arbetssätten varieras? (t.ex. eget arbete, läraren pratar och ställer frågor, diskussion och grupparbeten) e. Får du tydligt reda på vad som krävs för att få olika betyg? 2

15 7. Hur tycker du att det är på lektionerna? Nästan alla lektioner De flesta lektioner Ungefär hälften Några få lektioner Nästan inga lektioner Vet inte a. Tycker du att du har arbetsro? b. Är det en trevlig och positiv stämning? c. Känner du dig störd i ditt arbete av andra elever? d. Blir du störd av hög ljudnivå under lektionerna? 8. Är klassen eller undervisningsgruppen som du oftast är i för stor lagom för liten 9. Är kraven som ställs på dig i skolan för höga lagom för låga 10. Hur mycket eller lite tycker du att du bryr dig om och engagerar dig i skolarbetet? Väldigt mycket Ganska mycket Varken mycket eller lite Ganska lite Väldigt lite 11. Vad tycker du om följande? Hur ofta a. känns det meningsfullt att gå till skolan? b. känner du dig trygg i skolan? c. känner du dig rädd i skolan? d. är det roligt att gå till skolan? e. känner du dig stressad i skolan? Alltid Oftast Då och då Sällan Aldrig Vet inte 3

16 12. Hur ofta känner du dig stressad på grund av Varje dag Minst en gång i veckan Minst en gång i månaden Mer sällan Aldrig Vet inte a. läxor/hemuppgifter? b. prov? c. betyg? d. för lite tid mellan lektionerna? e. egna krav och förväntningar när det gäller skolarbetet/skolprestationer? f. krav och förväntningar från föräldrar när det gäller skolarbetet/skolprestationer? g. att du vill passa in? h. fritidsaktiviteter/fritidsintressen? i. att skolans dator/surfplatta krånglar? j. krav och förväntningar från lärare när det gäller att använda dator/surfplatta i skolarbetet? 13. Hur ofta Varje dag Minst en gång i veckan Minst en gång i månaden Mer sällan Aldrig Vet inte a. störs du i skolarbetet av din egen användning av sms eller sociala medier (t.ex. FB, Twitter, Instagram)? b. störs du i skolarbetet av andras användning av sms eller sociala medier (t.ex. FB, Twitter, Instagram)? 14. Här kommer två påståenden om hur det kan vara i en skola. Hur stämmer de överens med hur det är i din skola? Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt Vet inte a. På min skola bemöter vi varandra respektfullt b. På min skola arbetar vi aktivt för att motverka mobbning och annan kränkande behandling 4

17 15. Hur tycker du att du själv har det i den skola där du går? En eller flera gånger i veckan En eller flera gånger i månaden Mer sällan Aldrig Vet inte a. Känner du dig orättvist behandlad av lärare eller andra vuxna i skolan? b. Känner du dig mobbad av andra elever? c. Känner du dig mobbad av någon av dina lärare? 16. Hur ofta händer det i skolan att En eller flera gånger i veckan En eller flera gånger i månaden Mer sällan Aldrig Vet inte a. andra elever anklagar dig för saker som du inte gjort eller sådant du inte kan rå för? b. ingen vill vara med dig? c. andra elever visar att de inte gillar dig, t.ex. genom att reta, viska eller skämta om dig? d. andra elever kränker dig med sms eller på nätet t.ex. Facebook eller Instagram? e. någon eller några elever slår dig eller gör dig illa på något annat sätt? 17. Om du får problem som har med skolan att göra Hur lätt eller svårt skulle du ha att vända dig till någon vuxen i skolan? a. Någon av dina lärare b. Elevhälsopersonal, t.ex. skolsköterska eller skolkurator c. Annan, skriv vem i rutan: Mycket lätt Ganska lätt Varken lätt eller svårt Ganska svårt Mycket svårt Vet inte 18. Hur ofta händer det att du är borta från skolan utan giltig frånvaro? Varje dag Minst en gång i veckan Minst en gång i månaden Mer sällan Aldrig Vet inte 5

18 19. Har du en egen dator som du fått eller fått låna av din skola? Ja Nej 20. På hur många av lektionerna använder du dator/surfplatta/smartphone i skolarbetet? Alla eller nästan alla De flesta Ungefär hälften Några få Inga eller nästan inga Vet inte a. matematik? b. svenska? c. engelska? d. naturorienterade ämnen och teknik? e. samhällsorienterade ämnen? f. i idrott och hälsa? Delfråga g) besvaras endast av GRUNDSKOLEELEVER: g. i bild, musik, slöjd? 21. Hur ofta använder du dator/surfplatta/smartphone i skolarbetet när du ska Alltid eller nästan alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig eller nästan aldrig Vet inte a. skriva uppsatser/inlämningsuppgifter m.m.? b. söka information? c. göra presentationer, t.ex. till en redovisning? d. göra beräkningar, skapa diagram, jobba med statistik? e. arbeta med bilder, ljud, musik eller film? f. ta kontakt med lärare (utanför lektionstid)? g. samarbeta med andra elever? h. ha kontakt med andra utanför skolan? 6

19 22. När du använder en dator/surfplatta/smartphone i skolarbetet, hur bra tycker du att du är på att a. hitta den information du söker på nätet? b. vara källkritisk till information du hittar på nätet? c. använda ett ordbehandlingsprogram, t.ex. Word? d. använda program för att göra en presentation, t.ex. till en redovisning? e. använda ett kalkylprogram, t.ex. Excel? f. arbeta med bilder, ljud, musik eller film? Mycket bra Bra Varken eller Mindre bra Inte alls bra Vet inte 23. Har du fått lära dig i skolan a. att vara källkritisk till information som du hittar på nätet? b. att vara försiktig med vad du skriver/publicerar om dig själv på nätet? c. att använda nätet på ett schyst sätt som inte kränker andra? d. hur du får använda andras material som du hittar på nätet? e. att förstå hur programmering/kodning fungerar? f. att själv programmera? Ja Nej Vet inte 24. I skolarbetet skulle jag vilja använda dator/surfplatta mycket mer mer ungefär som nu mindre mycket mindre Vet inte 7

20 25. Hur mycket vill och kan du som elev vara med och bestämma om? Väldigt mycket Ganska mycket Varken mycket eller lite Ganska lite Väldigt lite/inte alls Vet inte a. Vad du får lära dig i olika ämnen Vill du vara med och bestämma om: Kan du vara med och bestämma om: b. Vilka läroböcker och andra läromedel ni ska ha i skolan Vill du vara med och bestämma om: Kan du vara med och bestämma om: c. Hur ni ska arbeta, t.ex. om ni ska arbeta i grupp eller lyssna på läraren Vill du vara med och bestämma om: Kan du vara med och bestämma om: d. Vilka elever du ska arbeta med (t.ex. vid grupparbeten) Vill du vara med och bestämma om: Kan du vara med och bestämma om: e. Reglerna i skolan Vill du vara med och bestämma om: Kan du vara med och bestämma om: f. Läxor och prov Vill du vara med och bestämma om: Kan du vara med och bestämma om: 26. Här följer två frågor om vilken betydelse du tror att skolan har för ditt lärande i framtiden. a. Hur mycket nytta tror du att du kommer att få av det du lär dig i skolan? b. Ger skolan dig lust att lära dig mer? Väldigt mycket Ganska mycket Varken mycket eller lite Ganska lite Väldigt lite/inte alls Vet inte 27. Tror du att du kommer att läsa vidare på universitet eller högskola i framtiden? Ja, absolut Ja, troligtvis Nej, troligtvis inte Nej, absolut inte Vet inte 8

21 Samtliga frågorna avser utbildningen på den verksamhet som finns angiven på informationsbrevets framsida. 1. Vilket av följande stämmer in på er verksamhet? Förskolan drivs i kommunal regi Förskolan drivs i enskild regi Tack för din medverkan! Du ska inte svara på fler frågor. Skicka in enkäten med ditt svar för fråga 1 i det bifogade svarskuvertet. Vi bedriver inte förskoleverksamhet 2. Antal barn i er förskola. Använd endast siffror i ditt svar. barn 3. Hur många av följande finns det på förskolan som är avsedda för barnen? Använd endast siffror i ditt svar. Om svaret är ingen, skriv 0. Med avsedda för barnen avses att de används i den pedagogiska verksamheten. Antal avsedda för barnen a) Stationära datorer stycken b) Bärbara datorer (ej surfplattor) stycken c) Surfplattor stycken 4. Finns följande på er förskola? Ja Nej a) Dataprojektor b) Digitala skrivtavlor/interaktiva whiteboards c) TV 5. Hur många av förskolans datorer (ej surfplattor) är nyare än tre år? Alla eller nästan alla Ungefär tre fjärdedelar Ungefär hälften Ungefär en fjärdedel Ingen eller nästan ingen 6. Hur stort anser du att behovet av investeringar i IT-utrustning och IT-verktyg är i er förskola? Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet 1

22 7. Har ni tillgång till teknisk it-support på er förskola? Omgående Samma dag Längre tid än en dag Har ej tillgång 8. Har ni tillgång till pedagogiskt it-stöd på er förskola? Ja Nej 9. Har ni en IT-plan/IT-strategi som gäller för er förskola? Ja Nej 10. Gå till fråga 12 Ungefär hur ofta följs IT-planen/IT-strategin upp? Varje år Vart annat år Mer sällan Vet ej 11. Innehåller IT-planen/IT-strategin Ja a) tekniska frågor som infrastruktur, installation och drift/underhåll, etc? b) mål för kompetensutveckling inom IT som förskolans personal behöver för den pedagogiska verksamheten? c) mål för hur IT ska integreras i verksamheten och utgöra ett pedagogiskt verktyg? d) mål för hur förskolan ska utveckla barnens IT-användning? e) hur förskolan ska beakta och hantera barnens integritet i olika ITverktyg och plattformar? 12. Anser du att er förskolas internetuppkoppling har tillräcklig kapacitet? Ja Nej 13. Finns trådlöst nätverk installerat i er förskola? Ja, i hela eller nästan hela förskolan Ja, i vissa delar av förskolan Nej 2 Nej Vet ej

23 14. Vilka har tillgång till internet i er förskola? a) Personalen b) Barnen 15. Har förskolan en webbplats? Ja Nej Ja Nej 16. Använder er förskola IT för att informera vårdnadshavare om följande: Ja, via e-post Ja, via webbplats Nej a) Kontaktuppgifter till förskolans personal? b) Vecko-, månadsbrev eller motsvarande? c) Avdelningarnas planering? d) Dokumentation av verksamheten och barnen, t.ex. genom digitala portfolios? 17. Kan vårdnadshavarna göra följande med hjälp av IT: Ja, via e-post Ja, via webbplats Nej a) Lämna frånvaroanmälan för sitt barn? b) Lämna annan information, t.ex. meddela barnets tider, vem som ska hämta barnet, förslagslåda? 18. I vilken utsträckning använder ni IT på er förskola som stöd för I hög utsträckning I viss utsträckning Inte alls a) dokumentation av verksamheten och barnen? b) olika former av personalsamarbeten? c) kompetensutveckling av förskolans personal? 19. Hur bra eller dåligt stämmer följande påståenden in på dig som förskolechef? Jag har tillräcklig IT-kompetens för att kunna Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt a) leda förskolans IT-strategiska arbete. b) hantera frågor om förskolans infrastruktur och utrustning. c) utveckla användandet av IT i verksamheten. d) hantera frågor om upphovsrätt. e) hantera frågor om personuppgifter (PUL) 3

24 20. I vilken utsträckning använder du sociala medier (t.ex. FB, Twitter, Bloggar) i din roll som förskolechef för a) att söka information? Mycket hög utsträckning Ganska hög utsträckning Ganska låg utsträckning Inte alls b) att omvärldsbevaka? c) kollegialt utbyte? 21. Lämna gärna ytterligare kommentarer, t.ex. om dina behov av kompetensutveckling och annat stöd när det gäller att leda digitaliseringen av verksamheten. Tack för att du deltog i undersökningen! 4 SCB-Tryck, Örebro MILJÖMÄRKT Trycksak

25 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna 1-3 år Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna 4-5 år Jag arbetar i förskolan, med barn i åldrarna 1-5 år Jag arbetar inte i förskolan Du ska inte svara på fler frågor. Vänligen skicka in enkäten med ditt svar på fråga 1 i det bifogade svarskuvertet. Med begreppet IT nedan menar vi datorer/surfplattor/smartphones, digitala skrivtavlor, digitalkameror, internet, intranät samt datorprogram som t.ex. e-post. 2. Har du en egen personlig dator eller surfplatta, tillhandahållen av din arbetsgivare, i den förskola du arbetar i? Ja 3. Nej Vilket av följande påståenden tycker du bäst beskriver din IT-kompetens? Jag är Mycket bra på IT 4. Ganska bra på IT Mindre bra på IT Inte alls bra på IT Ungefär hur ofta använder du dator eller surfplatta Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig a) i barngruppen i förskolan? b) utanför barngruppen i förskolan med koppling till ditt arbete? 5. Tänk på den IT-kompetens du behöver för den pedagogiska verksamheten med barnen och för din roll i övrigt på förskolan. Hur stort behov av kompetensutveckling inom IT har du då när det gäller följande? Mycket stort a) Grundläggande datorkunskap (t.ex. kunskap som behövs för att arbeta med olika datorprogram, öppna och spara dokument, filhantering) b) Verktyg för ordbehandling c) Verktyg för kalkyl d) Verktyg för att skapa presentationer e) Verktyg för e-post f) Verktyg för att skapa eller hantera bild, ljud och film g) Programmering/Kodning h) Informationssökning på internet i) Källkritik gentemot t.ex. information på internet j) IT som pedagogiskt verktyg/hjälpmedel k) Administration med hjälp av IT (t.ex. uppföljning, dokumentation, närvaro/frånvarohantering) l) Lag och rätt på internet (t.ex. upphovsrätt, hantering av uppgifter om barnen) 1 Ganska stort Ganska litet Mycket litet/inget alls Behöver inte denna kompetens

26 6. Tänk på de IT-resurser du behöver för den pedagogiska verksamheten med barnen och för din roll i övrigt på förskolan. Har du då i tillräcklig utsträckning tillgång till I mycket hög grad I hög grad I liten grad I mycket liten grad Behöver inte denna IT-resurs a) dator eller surfplatta i barngruppen i förskolan? b) dator eller surfplatta utanför barngruppen i förskolan med koppling till ditt arbete? c) digitalkamera och/eller digital videokamera? d) datorprojektor? e) digital skrivtavla/interaktiv whiteboard? f) TV? g) uppkoppling mot internet/nätverk? h) teknisk IT-support? i) pedagogiskt IT-stöd? 7. Hur ofta använder du IT i ditt arbete när du a) söker information och referensmaterial? b) kommunicera med vårdnadshavare? Alltid/nästan alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig/ nästan aldrig c) kommunicera med andra, t.ex. kollegor? d) utvecklar din kompetens, t.ex. kurser på internet? e) dokumenterar verksamheten/barnen? f) dokumenterar barnens närvaro/frånvaro? 8. Hur ofta använder du IT i barngruppen när du ska göra följande? Alltid/nästan alltid Ofta a) Arbeta med bild eller musik, t.ex. skapa eller hantera bild, ljud, film b) Rita, måla, skapa med barnen c) Stimulera och utmana barnens matematiska förmåga d) Läsa med barnen e) Utveckla barnens intresse för skriftspråk f) Stimulera och utmana barnens språkutveckling g) Stimulera och utmana barnens intresse för naturvetenskap eller teknik 2 Ibland Sällan Aldrig/nästan aldrig Finns inte ITverktyg för detta

27 <<< 9. Använder ett eller flera av barnen dator/surfplatta på egen hand i förskolan? Ja, varje dag Ja, en eller flera gånger i veckan Ja, en eller flera gånger per månad Ja, mer sällan Nej, aldrig Gå vidare till fråga När barnen använder dator/surfplatta på egen hand, hur ofta gör de då följande? a) Tittar på bilder eller film/lyssnar på musik eller sagor b) Ritar, målar, skapar c) Utvecklar sitt intresse för matematik d) Läser/Tittar i böcker eller tidningar e) Utveckla sitt intresse för skriftspråk f) Utvecklar sitt språk g) Utvecklar sitt intresse för naturvetenskap eller teknik Alltid eller nästan alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig eller nästan aldrig 11. Upplever du att barnen skulle vilja använda dator/surfplatta i förskolan Mycket mer Mer Ungefär som nu Mindre Mycket mindre Vet ej 12. Vilken är din övergripande uppfattning om din IT-användning i förskolan. För den pedagogiska verksamheten med barnen och min roll i övrigt på förskolan skulle jag vilja använda IT och datorer Mycket mer Mer Ungefär som nu Mindre Mycket mindre Vet ej 13. I vilken utsträckning använder du sociala medier (t.ex. FB, Twitter, Bloggar) i din roll på förskolan för I stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls a) att söka information? b) att omvärldsbevaka? c) att kommunicera med föräldrar? d) det pedagogiska arbetet? e) det kollegiala utbytet? 3

28 14. Nu ber vi dig tänka på din allmänna inställning till IT i förskolan. I vilken utsträckning anser du att IT i förskolan I stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls Vej ej a) utvecklar barnens IT-användning? b) stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande? c)... stimulerar och utvecklar barnens möjligheter att lösa problem? d) stimulerar och utvecklar barnens kommunikations- och samarbetsförmåga? e) skapar möjligheter att anpassa verksamheten utifrån barnens olika behov och förutsättningar? f) är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg/ hjälpmedel? Tack för att du deltog i undersökningen! 4 SCB-Tryck, Örebro MILJÖMÄRKT Trycksak

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 SCB April 2015 IT i skolan Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp IT-användningen och IT-kompetensen i förskola, skola och i vuxenutbildning. Med det här brevet vill vi bjuda in dig som rektor att svara på frågor om IT-användning och IT-kompetens gällande din verksamhet. Syftet med undersökningen är att ge en nationell bild av IT-användning och IT-kompetens i olika skolformer. Statistiska centralbyrån (SCB) genomför undersökningen på uppdrag av Skolverket och har hand om utskick, insamling och sammanställning av svar. Dina svar är viktiga Du är rektor på en av ca skolenheter som från Skolenhetsregistret har blivit slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen. Att delta i undersökningen är frivilligt, men din medverkan är mycket betydelsefull. För att resultaten ska bli representativa och tillförlitliga är det viktigt att ni och alla andra utvalda besvarar enkäten. Du gör så här Vi ber dig svara på enkätfrågorna utifrån följande skolenhet/vuxenutbildning: Skicka sedan in pappersenkäten i det portofria svarskuvertet. Vi ber dig svara så snart som möjligt. Om du inte vill svara på frågorna är vi tacksamma om du meddelar oss per telefon eller e-post. Då får du inga påminnelser om enkäten. Stort tack på förhand för din medverkan! Med vänlig hälsning Peter Lindkvist Undervisningsråd Skolverket Kontakta oss gärna: Frågor om att lämna uppgifter Statistiska centralbyrån, enkätenheten Telefon: E-post: Örebro Anna Andersson Undersökningsledare SCB Mer information finns på nästa sida Frågor om undersökningens innehåll Skolverket, Peter Lindkvist Telefon: E-post: Stockholm

50 Så används de lämnade uppgifterna Undersökningen kommer förutom att ge en nationell bild av IT-användning och IT-kompetens bland annat att användas för att göra internationella jämförelser. För att inte fråga mer än nödvändigt kommer dina svar att kompletteras med uppgifter som redan finns på SCB. Det är uppgifter om skolenhetens skolform och typ av huvudman. Efter avslutad bearbetning avidentifierar SCB uppgifterna innan SCB överlämnar dem till Skolverket för fortsatt bearbetning och analys. Skolverkets behandling av uppgifterna omfattas också av statistiksekretess (se nedan). Samråd Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Näringslivets Regelnämnd (NNR). De lämnade uppgifterna skyddas Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Resultaten kommer enbart att presenteras på nationell nivå, vilket bland annat innebär att enskilda skolor inte kommer att särredovisas. Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller hos Skolverket. Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Information om personuppgifter SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför. Skolverket är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Skolverket gör. Du har rätt att en gång per kalenderår få gratis information, i form av ett så kallat registerutdrag, om egna personuppgifter som hanteras av SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. En ansökan om registerutdrag måste vara skriftlig och undertecknad av den person som utdraget gäller. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen har du rätt att begära att få personuppgifterna korrigerade, blockerade eller raderade. Du har samma rättigheter gentemot Skolverket. Numret ovanför brevets första rubrik är bl.a. till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat. Resultat Resultatet av undersökningen publiceras under våren 2016 på Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna! Skriv tydliga siffror: Markera dina svar med kryss, så här och INTE så här: Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan: Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna eller om du vill förklara/förtydliga något: - skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna - skriv i stället på eventuell kommentarsida

51 Samtliga frågorna i enkäten avser utbildningen på den skolenhet/vuxenutbildning som finns angiven på enkätens framsida. 1. Antal elever vid skolenheten. Ange ditt svar i siffror. elever 2. Hur många av era elever studerar på distans? (OBS: Frågan gäller endast dig som är rektor för vuxenutbildning) Ange ditt svar i siffror. Om svaret är ingen, skriv 0. elever 3. Hur många av följande finns det på er skolenhet som är avsedda för elever? Inkludera även datorer/surfplattor som är elevernas personliga, dvs som de fått eller fått låna av skolan. Ange ditt svar i siffror. Om svaret är ingen, skriv 0. Antal avsedda för elever a) Stationära datorer st. b) Bärbara datorer (ej surfplattor) st. c) Surfplattor st. 4. Hur många elever har en egen personlig dator eller surfplatta som de fått eller fått låna av er skola? Ange ditt svar i siffror. Om svaret är ingen, skriv 0. a) Antal elever med personlig dator (ej surfplatta) b) Antal elever med personlig surfplatta elever elever 5. Hur stor andel av klassrummen i er skola är utrustade med a) Digital skrivtavla/interaktiva whiteboard Alla eller nästan alla Ungefär tre fjärdedelar Ungefär hälften Ungefär en fjärdedel Ingen eller nästan ingen b) Fast installerad dataprojektor 6. Finns det datorsal på er skola? Ja Nej 1

52 7. Finns följande typer av program/appar tillgängliga i skolan? Program/Appar särskilt avsedda för a) matematik b) teknik c) språk Ja Nej Vet ej d) geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap e) biologi, fysik eller kemi f) yrkesämnen 8. Har ni tillgång till teknisk it-support på er skola? Omgående Samma dag Längre tid än en dag Har ej tillgång 9. Har ni tillgång till pedagogiskt it-stöd på er skola? Ja Nej 10. I vilken utsträckning får lärarna på er skola den kompetensutveckling inom IT som de behöver i sin roll som lärare? Mycket hög utsträckning Ganska hög utsträckning Ganska låg utsträckning Inte alls 11. I vilken utsträckning har Mycket hög utsträckning Ganska hög utsträckning Ganska låg utsträckning Inte alls a) elever med funktionsnedsättning tillgång till kompensatoriska och/eller alternativa ITverktyg? b) elever i behov av extra anpassningar tillgång till ändamålsenliga IT-verktyg? c) elever i behov av särskilt stöd tillgång till ändamålsenliga IT-verktyg? d) lärare kompetens att använda och anpassa program/alternativa IT-verktyg för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd? e) lärare tillgång till skoldatatek som stöd vid val och/eller användning av alternativa ITverktyg? 2

53 12. Får eleverna ta med privat inköpt bärbar dator/surfplatta/smartphone till skolan och använda i undervisningen? a) Bärbar dator Ja, alla elever Ja, vissa klasser/grupper Nej b) Surfplatta c) Smartphone 13. Får elever med privat inköpt bärbar dator/surfplatta/smartphone använda skolans internetuppkoppling? Ja, alla elever Ja, vissa klasser/grupper Nej 14. Hur många av skolans datorer (ej surfplattor) är nyare än 3 år? Alla eller nästan alla Ungefär tre fjärdedelar Ungefär hälften Ungefär en fjärdedel Ingen eller nästan ingen 15. Hur stort anser du att behovet av investeringar i IT-utrustning och IT-verktyg är i er skola? Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet/inget alls 16. Har ni en IT-plan/IT-strategi som gäller för er skola? (IT-planen/IT-strategin kan gälla för er skola eller vara gemensam för flera skolor) Ja Nej Gå till fråga Ungefär hur ofta följs IT-planen/IT-strategin upp? Varje år Vart annat år Mer sällan Vet ej 3

54 18. Beskriver IT-planen/IT-strategin a) tekniska frågor som infrastruktur, installation och drift/underhåll, etc? b) hur lärarna ska ges den kompetensutveckling inom IT som de behöver för sin roll som lärare? Ja Nej Vet ej c) hur IT ska integreras i undervisningen och utgöra ett pedagogiskt verktyg? d) hur skolan ska utveckla elevernas grundläggande IT-kompetens? e) hur skolan ska utveckla elevernas förmåga att söka och kritiskt använda information på Internet? f) hur skolan ska arbeta för att främja etik på Internet och förebygga olika former av kränkningar? g) hur skolan ska beakta och hantera elevers integritet i olika ITverktyg och plattformar? 19. Använder ni någon form av självvärderingsinstrument, t.ex. LIKA, för uppföljningen av verksamhetens digitalisering? Ja Nej 20. Anser du att er skolas internetuppkoppling har tillräcklig kapacitet? Ja Nej 21. Finns trådlöst nätverk installerat i er skola? Ja, i hela eller nästan hela skolan Ja, i vissa delar av skolan Nej Gå till fråga Anser du att er skolas trådlösa nätverk har tillräcklig kapacitet? Ja Nej 23. Hur många har tillgång till mobilt internet, t.ex. 4G, tillhandahållet av skolan när det gäller Alla eller nästan alla Vissa grupper eller klasser Ingen a) lärarna? b) eleverna? 4

55 24. Blockerar skolan tillgången till visst material, t.ex. våld och pornografi, på Internet? Kryssa för ett eller flera alternativ. Ja, för personalen Ja, för eleverna Nej 25. Blockerar skolan tillgången till vissa tjänster på Internet, t.ex. Facebook, Spotify, Youtube? Kryssa för ett eller flera alternativ. Ja, för personalen Ja, för eleverna Nej 26. Används någon molntjänst på er skola, t.ex. Google apps, Office 365, icloud? Ja Nej 27. Har er skola följande? Ja Nej a) Webbplats b) Plattform för samarbete mellan lärare elev (LMS, Learning Management Systems, eller motsvarande) c) Plattform för samarbete mellan vårdnadshavare skola (Skola24, Schoolsoft eller motsvarande) 28. Finns följande information tillgänglig för vårdnadshavare eller elever på skolans webbplats eller på särskild plattform? Svara utifrån hur merparten av lärarna tillgängliggör information. Ja Nej a) Kontaktuppgifter till lärarna b) Vecko- eller månadsbrev c) Schema d) Läxor/hemarbeten e) Pågående skolarbeten f) Formativ bedömning av pågående skolarbeten g) Elevens resultat 29. Kan vårdnadshavare eller elever göra följande via skolans webbplats eller på särskild plattform? Ja Nej a) Frånvaroanmälan b) Lämna annan information 5

56 30. Använder er skola en specifik teknik eller tjänst för att upptäcka otillåten kopiering från Internet, t.ex. att eleverna kopierar färdiga elevarbeten/uppsatser? Ja Nej 31. I vilken utsträckning använder ni IT som stöd för I hög utsträckning I viss utsträckning Inte alls a) olika former av lärarsamarbeten? b) kompetensutveckling av skolans personal, t.ex. kurser på Internet? c) kommunikation med vårdnadshavarna? 32. Hur bra eller dåligt stämmer följande påståenden in på dig som rektor? Jag har tillräcklig IT-kompetens för att kunna Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt a) leda skolans IT-strategiska arbete. b) hantera frågor om skolans infrastruktur och ITutrustning. c) utveckla användandet av IT i undervisningen. d) hantera frågor om upphovsrätt. e) hantera frågor om elevuppgifter (PUL) f) förebygga och hantera kränkande behandling på nätet 33. I vilken utsträckning använder du sociala medier (t.ex. FB, Twitter, Bloggar) i din roll som rektor för Mycket hög utsträckning Ganska hög utsträckning Ganska låg utsträckning Inte alls a) att söka information? b) att omvärldsbevaka? c) kollegialt utbyte? 34. Lämna gärna ytterligare kommentarer, t.ex. om dina behov av kompetensutveckling och annat stöd när det gäller att leda digitaliseringen av skolan. SCB-Tryck, Örebro MILJÖMÄRKT Trycksak Stort tack för er medverkan! 6

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Totalt ± 3 5 ± 2 8 ± 2 21 ± 3 47 ± 4 1 ± 1 Huvudman Kommunal Fristående. Procent

Totalt ± 3 5 ± 2 8 ± 2 21 ± 3 47 ± 4 1 ± 1 Huvudman Kommunal Fristående. Procent F5a: Hur stor andel av klassrummen i er skola är utrustade med Digital skrivtavla/interaktiva whiteboard Antal Alla eller nästan alla Ungefär tre fjärdedelar Ungefär hälften Ungefär en fjärdedel Ingen

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket genomför under hösten en stor attitydundersökning om vad ni som studerar i den kommunala vuxenutbildningen tycker om er utbildning. Det är första gången

Läs mer

Tänk på den skolenhet där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skolenhet efterfrågas

Tänk på den skolenhet där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skolenhet efterfrågas 1. Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymnasieskolan: Högskoleförberedande program Yrkesprogram Introduktionsprogram Annan utbildning, skriv

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Vetenskap i skolans och

Vetenskap i skolans och Oktober 2012 Vetenskap i skolans och förskolans vardag Du är inbjuden attt vara med i en studie om skolans relationer till forskning och forskare. Syftet med undersökningen är att studera vilken betydelse

Läs mer

IT-användning och IT-kompetens i skolan

IT-användning och IT-kompetens i skolan IT-användning och IT-kompetens i skolan Utvärderingsavdelningen Rapport 0 (115) IT-användning och IT-kompetens i skolan Skolverkets IT-uppföljning 2015 Diarienummer: 2015:00067 Rapport 2 (115) Skolverket

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Vi hälsar dig välkommen som elev på Arlövs västra rektorsområde och hoppas att du kommer att trivas här. Det är viktigt att vi kan nå dina anhöriga, om något

Läs mer

Skolors arbete med likabehandling

Skolors arbete med likabehandling Skolors arbete med likabehandling Bakgrund och syfte Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp hur förskolor och skolor arbetar med anledning av lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Skolors arbete med likabehandling

Skolors arbete med likabehandling Skolors arbete med likabehandling Bakgrund och syfte Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp hur förskolor och skolor arbetar med anledning av lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet Lå 2008-2009 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Metod...4 Resultat...5 Trivsel och trygghet...

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om ditt äldreboende? Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboenden genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna undersökning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om naturvetenskap och teknik i samhället. Enkäten innehåller

Läs mer

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare Undervisningsstödsenheten 1 (7) Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare och lärare i naturvetenskap och teknik 2016/17 Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick

Läs mer

Förskolors arbete med likabehandling

Förskolors arbete med likabehandling Förskolors arbete med likabehandling Bakgrund och syfte Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp hur förskolor och skolor arbetar med anledning av lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering

Läs mer

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 1 (7) Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 Sedan den 1 juli 2015 måste lärare och förskollärare ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Barn och grundskolenämnden i Täbys behandling av personuppgifter i VKlass

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Barn och grundskolenämnden i Täbys behandling av personuppgifter i VKlass Beslut Diarienr 1 (6) 2015-11-18 2445-2014 Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun 183 80 Täby Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Barn och grundskolenämnden i Täbys behandling av personuppgifter

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om i samhället. Enkäten innehåller frågor om dig och dina

Läs mer

IKT - handlingsplan för skolområde Tuna

IKT - handlingsplan för skolområde Tuna Barn- och skolförvaltningen Lunds stad Tuna skolområde IKT - handlingsplan för skolområde Tuna I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Varje elev är huvudperson. Skolplanen

Läs mer

Förvaltningens arbete gentemot förskola och skola avseende likabehandling

Förvaltningens arbete gentemot förskola och skola avseende likabehandling Förvaltningens arbete gentemot förskola och skola avseende likabehandling Bakgrund och syfte Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp hur bl.a. kommuner arbetar med anledning av lagen (2006:67)

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2016-02-29 Vi försöker lära eleverna att arbeta med GAFE men det är ju mycket svårt då det ej finns datorer/ipads till

Läs mer

Attityder till skolan 2012

Attityder till skolan 2012 Attityder till skolan 2012 Skolverket 2013-06-27 1 Förord Vart tredje år sedan 1993 har Skolverket genomfört nationella attitydundersökningar bland elever i årskurs 7 9 och gymnasieskolan samt bland lärare

Läs mer

Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov. Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson

Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov. Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson Betyg och nationella prov Strukturerad undervisning Bedömning och betyg Undantagsbestämmelsen Nationella

Läs mer

LÄRVUX. VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid

LÄRVUX. VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid LÄRVUX KURSKATALOG 2012 VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid VEM? Utbildning för dig som är minst 20 år har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

IT-användning och IT-kompetens i skolan

IT-användning och IT-kompetens i skolan IT-användning och IT-kompetens i skolan Förslag till nationell strategi för skolans digitalisering för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan Den digitala våren 2 februari: Nationellt

Läs mer

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 Reviderad 2009-09-30 av rwk Sidan 1 av 23 Innehållsförteckning HANDLINGSPLAN - AMT...3 Åtgärdstrappan en handlingsplan

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Hur kan vi studera effekterna av digitala läromedel? Åke Grönlund Örebro universitet

Hur kan vi studera effekterna av digitala läromedel? Åke Grönlund Örebro universitet Hur kan vi studera effekterna av digitala läromedel? Åke Grönlund Örebro universitet Skolverket 2013 Tillgången till datorer har ökat kraftigt sedan 2008 Inte mycket mer användning Många lärare upplever

Läs mer

Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013.

Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport

2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport 2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden BILAGA 2 Information om verksamheternas arbete - Uppföljningstema medborgar/brukarfokusering - Elevresultat Medborgar/brukarfokusering

Läs mer

Digitala verktyg och molntjänster

Digitala verktyg och molntjänster Digitala verktyg och molntjänster U tvecklingen inom IT-området går fort. Internets kapacitet ökar hela tiden och nya tjänster erbjuds som kan vara till nytta för arbetet med utbildning och lärande. Utvecklingen

Läs mer

Vad tycker du om din kommun?

Vad tycker du om din kommun? September 2010 Vad tycker du om din kommun? Undersökningens syfte För din kommuns ledning är det viktigt att veta vad invånarna tycker om kommunen och dess verksamheter. Din kommun har därför gett Statistiska

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

KARTLÄGGNING AV 9-KLASSARNAS FÄRDIGHETER I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I ÅBO 2007 Yhteenvetoraportti N=132 Julkaistu: 14.5.

KARTLÄGGNING AV 9-KLASSARNAS FÄRDIGHETER I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I ÅBO 2007 Yhteenvetoraportti N=132 Julkaistu: 14.5. KARTLÄGGNING AV 9-KLASSARNAS FÄRDIGHETER I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I ÅBO 2007 Yhteenvetoraportti N=132 Julkaistu: 15.2007 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat DATORANVÄNDNING Jag kan INTE, använda

Läs mer

INFORMATION. Lärplattform för bättre skolresultat och kommunikation på

INFORMATION. Lärplattform för bättre skolresultat och kommunikation på INFORMATION Lärplattform för bättre skolresultat och kommunikation på Inledning/Bakgrund Inledningsvis 5 huvudargument för att ni ska välja InfoMentor som leverantör. Vår Lärplattform är den på marknaden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Information sidan 2 Kurser på grundläggande nivå motsvarande grundsärskola: Biologi sidan 5 Engelska sidan 6

Läs mer

Information om ansökan 2015

Information om ansökan 2015 Dnr 2014:1190 1 (8) Information om ansökan 2015 Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan I det här dokumentet finns information om statsbidraget för personalförstärkningar inom elevhälsan

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Idala förskola består detta året av 2 grupper, 1 småbarnsgrupp 1-3 år och 1 för 4-5 åringar. S2H Förskolor har profilering Matematik, Idrott och Natur. Vi arbetar

Läs mer

Sammanfattning av enkäten en till en projektet

Sammanfattning av enkäten en till en projektet Sammanfattning av enkäten en till en projektet Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten. Vi på 4-6 har sammanställt resultatet, och även gjort små förklaringar och svar till frågor, eller kommentarer

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan Dir. 2015:36 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? SCB Mars 2014 Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola 26 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2015-12-29 Jag har kunnat få fler vänner genom att spela hemma, Att lära mig har blivit lättare och roligare, Jag kan ha

Läs mer

Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik

Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik VÄLKOMMEN ATT STUDERA PÅ SÄRVUX I AVESTA 2014-2015 Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik Särskild utbildning för vuxna är en frivillig vuxenutbildning.

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Det här är Likabehandlingsplanen. Här kan du läsa vad du inte får göra i skolan. Det står också vad som är bra att göra. Alla elever och alla lärare

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Från huvudmannen till undervisningen Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Vårt huvudbudskap Från huvudmannen till undervisningen Styrkan i skolans lokala styrkedja avgör om eleven får den skola

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Kyrkenorumskolan Kyrkenorumsvägen 44446 STENUNGSUND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Stenungsund 15 Grundskola 57205367 http://wwwstenungsundse/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/grundskola/ko

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

I Linköpings inriktningsdokument för IKT-utveckling i grundskola anges följande mål för pedagogerna: 3

I Linköpings inriktningsdokument för IKT-utveckling i grundskola anges följande mål för pedagogerna: 3 IKT-plan för Rosendalsskolan, läsåret 2015-2016 1. Styrdokument och andra riktlinjer Digital kompetens är ett av de övergripande mål som nämns i LGR11: 1 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:23 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:23 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Fjällens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Fjällen

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET PAULINE ST DENIS/FANCY Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL METALLENS FÖRSKOLA www.finspang.se Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Strandskolan Föräldrar år 5 - Våren 2012 50 svar, 93%

Strandskolan Föräldrar år 5 - Våren 2012 50 svar, 93% Föräldrar år 5 - Våren svar, 9% Utveckling och lärande 5,. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 0 5 55,5,,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 0 55 5 5 0,,5,,. Lärarna är bra på att

Läs mer

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 48% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 4 4 40 4 Medelvärde 7,4,,4 8 7, 4. Mitt barns tankar

Läs mer