Attityder till vuxenutbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attityder till vuxenutbildningen"

Transkript

1 Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt underlag i Skolverkets uppdrag att följa upp och utvärdera vuxenutbildningen. I undersökningen ingår även frågor om IT. Frågorna ställs på uppdrag av regeringen i syfte att följa upp barns, elevers och lärares it-användning och it-kompetens. Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket. Alla svar är viktiga Du är en av lärare i komvux eller sfi som har dragits med hjälp av statistiska metoder. Urvalet är draget från registret över pedagogisk personal. Din medverkan är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt. Ditt svar kan inte ersättas med någon annans. Du kan välja att besvara frågorna via Internet. Frågorna finner du på Logga in med användar-id och lösenord. Användarid: Lösenord: Om du väljer att besvara pappersblanketten skickar du in den i det portofria svarskuvertet. Vi ber dig svara på frågorna så snart som möjligt. Tack på förhand för din medverkan! Med vänliga hälsningar Ola Höckert Undervisningsråd Skolverket Mikael Schöllin Undersökningsledare Statistiska centralbyrån Kontakta oss gärna Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna: Ola Höckert, Skolverket Telefon: E-post: Insamling av blanketten: Anna Andersson, SCB Telefon: E-post:

2 Dina svar är skyddade Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna endast redovisas i tabeller där ingen enskild persons svar kan utläsas. Numret högst upp på blanketten är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet överlämnas till Skolverket för fortsatt bearbetning. För att inte belasta dig med frågor om uppgifter som redan finns hos SCB kommer de svar du lämnar att kompletteras med uppgifter om kön och ålder. Dessa uppgifter hämtas från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Resultat Resultaten från undersökningen kommer att publiceras i en rapport i juni 2013 och kommer att kunna laddas ned från Skolverkets webbplats Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna! Skriv tydliga siffror: Skriv tydliga och STORA bokstäver: A Markera dina svar med kryss, så här och INTE så här: Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan: Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna eller om du vill förklara/förtydliga något: - skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna - skriv i stället på eventuell kommentarsida

3 Enkät till lärare i komvux och sfi 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, yrkeskurser Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, teoretiska kurser Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Annat: Undervisar inte inom komvux eller sfi. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten! Tack för din hjälp! Tänk på den utbildningsanordnare där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik anordnare efterfrågas 2 Vilken typ av utbildningsanordnare arbetar du hos? Kommunal/landsting Annan 3 Hur många år har du arbetat som lärare inom vuxenutbildningen totalt? år 4 Hur många år har du arbetat som lärare totalt? år 5 Arbetar du med distansundervisning? Nej Ja, delvis Ja, enbart 1

4 6 Hur trivs du a) hos utbildningsanordnaren? b) med skolledningen? c) med kollegorna? d) med eleverna? Varken eller Vet inte 7 I vilken har du hög hög liten liten Ej aktuellt a) tillgång till ändamålsenliga lokaler? b) tillgång till ändamålsenligt undervisningsmaterial? c) tillgång till ändamålsenlig teknisk utrustning? 8 Vad tycker du om utbildningsanordnarens tillgång till a) studie- och yrkesvägledare (SYV)? Varken eller Vet inte Ej aktuellt b) specialpedagog, speciallärare? c) vikarier? d) studiehandledning på modersmål? 9 I vilken anser du att din utbildningsanordnare ger dig förutsättningar att lyckas med följande? hög hög liten liten a) Ge eleverna goda kunskaper b) Ge stöd till elever som har svårigheter i sina studier c) Ge extra stimulans till särskilt duktiga elever d) Individualisera utbildningen efter de enskilda elevernas behov och förutsättningar e) Verka för en likvärdig bedömning och betygsättning 2

5 10 I vilken anser du att du har tillräcklig kunskap och kompetens hög hög liten liten Ej aktuellt a) i metodik och didaktik? b) i det ämne/de ämnen som du undervisar i? c) i andraspråksinlärning/språkutveckling? d) för att bedöma den enskilde elevens kunskapsnivå? e) för att sätta rättvisa betyg? f) för att undervisa vuxna? g) för att kunna individualisera undervisningen? h) för att kunna upptäcka elever i behov av stöd? i) för att kunna stödja elever i behov av stöd? j) för att aktivt motverka mobbning och annan kränkande behandling? 11 I vilken anser du att du lyckas med följande i ditt arbete med eleverna? hög hög liten liten a) Utgå från varje enskild elevs behov i lärandet b) Väcka intresse och engagemang hos eleverna c) Ta tillvara elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter d) Ge kvinnor och män lika goda möjligheter e) Ge elever kunskaper i ditt/dina ämnen f) Sätta rättvisa betyg g) Förklara för eleverna vad de enligt kursplanen ska lära sig i ditt/dina ämnen h) Förklara för eleverna vad som krävs för att få olika betyg i) Ge återkoppling på elevernas kunskapsutveckling 12 Hur ofta diskuterar du bedömning och betygssättning tillsammans med a) kollegor hos den egna utbildningsanordnaren? Ofta Ibland Sällan Aldrig b) lärare hos andra utbildningsanordnare än din egen? 3

6 13 I vilken får du som lärare vara delaktig i beslut om följande? hög hög liten liten Vet inte a) Vilka läromedel som ska användas? b) Normer och regler i verksamheten? c) Hur verksamheten använder sina resurser inom olika områden (t.ex vikarier, studiebesök, materialinköp)? d) Storleken på klasser/undervisningsgrupper? e) Elevernas möjlighet att få extra stöd? Du som enbart undervisar på distans gå vidare till fråga 17 Frågor om lektionerna 14 Hur många av dina lektioner brukar ha Alla De flesta Ungefär hälften Några få Inga a) arbetsro b) trevlig och positiv stämning 15 Vad tycker du om storleken på de undervisningsgrupper som du oftast undervisar? För stora Lagom För små 16 Vad tycker du om antalet lärarledda timmar i de kurser som du oftast undervisar i? För många Lagom För få 4

7 Frågor om den sociala miljön 17 I vilken tycker du att hög hög liten liten a) Eleverna bemöter varandra med respekt? b) Du bemöts med respekt från eleverna? c) Du bemöts med respekt från dina kollegor? d) Skolledningen är öppen för kritiska synpunkter från lärarna? e) Du kan kritisera förhållanden i verksamheten utan att det drabbar dig själv? f) Verksamheten arbetar aktivt för att motverka mobbning och annan kränkande behandling? 18 Har du under det senaste året blivit utsatt för våld eller hot på din arbetsplats? Flera alternativ kan anges. Ja, av personal Ja, av elev/elever Ja, av annan person Nej 19 Hur ofta känns det meningsfullt att gå till arbetet? Alltid eller nästan alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig eller nästan aldrig 20 Hur ofta känner du dig stressad i ditt arbete? Alltid eller nästan alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig eller nästan aldrig Gå till fråga 22 Gå till fråga 22 5

8 21 Av vilken eller vilka anledningar känner du dig stressad? Flera alternativ kan anges För lite tid att planera undervisningen Många elever behöver extra hjälp och stöd Administrativt arbete Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling Bedömning och betygssättning Möten, konferenser och planeringsdagar För lite tid mellan undervisningspassen Kontinuerlig antagning av elever Annat: 22 Vad tycker du om följande påståenden när det gäller situationen hos din utbildningsanordnare? mycket ganska ganska mycket a) För många elever är studietakten alltför hög b) För många elever är studietakten alltför låg 23 Nedan följer ett antal påståenden som förekommit i debatten. Hur eller stämmer påståendena enligt dig? mycket ganska ganska mycket Vet inte a) Det är med externa anordnare som ett alternativ till kommunala anordnare b) Om eleverna får välja anordnare leder det till konkurrens som främjar kvaliteten c) Betygen har för stor betydelse inom vuxenutbildningen d) Betyg är viktiga för att visa hur eleverna ligger till e) Kvaliteten i vuxenutbildningen är för dålig f) Generellt läser eleverna för lång tid inom vuxenutbildningen g) Det är för mycket nytt och för stora förändringar inom vuxenutbildningen 24 Vilket förtroende har du för a) komvux i sin helhet? stort stort Varken stort eller litet litet litet Vet inte b) sfi i sin helhet? c) skolpolitiker på kommunal nivå? d) skolpolitiker på riksnivå? e) Skolverket? f) Skolinspektionen? 6

9 25 Har du under det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke eller arbetsplats? Ja Nej a) Byta yrke b) Byta arbetsplats Nu kommer några frågor om IT Med IT menar vi datorer/surfplattor, digitala skrivtavlor, digitalkameror, internet, intranät samt datorprogram som t.ex. e-post 26 Vilket av följande påståenden tycker du bäst beskriver din IT-kompetens? Jag är mycket på IT ganska på IT mindre på IT inte alls på IT 27 Har du en egen personlig dator eller surfplatta, tillhandahållen av din utbildningsanordnare? Ja Nej 28 Undervisar du i en eller flera klasser där alla elever har en egen dator eller surfplatta som de fått låna av utbildningsanordnaren? Ja Nej 29 Tänk på den IT-kompetens du behöver för att kunna ge eleverna en god undervisning och för din roll i övrigt som lärare. Hur stort behov av kompetensutveckling inom IT har du då när det gäller följande? a) Grundläggande datorkunskap (t.ex. kunskap som behövs för att arbeta med olika datorprogram, öppna och spara dokument, filhantering) stort stort litet litet/inget alls Behöver inte denna kompetens b) Verktyg för ordbehandling c) Verktyg för kalkyl d) Verktyg för att skapa presentationer e) Verktyg för e-post f) Verktyg för att skapa eller hantera bild, ljud och film g) Informationssökning på internet h) Källkritik gentemot t.ex. information på Internet i) IT som pedagogiskt verktyg/hjälpmedel j) Administration med hjälp av IT (t.ex. uppföljning, dokumentation, närvaro-/frånvarohantering) k) Lag och rätt på internet (t.ex. upphovsrätt, hantering av elevuppgifter) 7

10 30 Tänk på de IT-resurser du behöver för att kunna ge eleverna en god undervisning och för din roll i övrigt som lärare. Har du då i tillräcklig utsträckning tillgång till hög I hög I liten liten Behöver inte denna IT-resurs a) dator under lektionstid hos utbildningsanordnaren? b) dator utanför lektionstid hos utbildningsanordnaren? c) datorprojektor? d) digital skrivtavla/interaktiv whiteboard? e) surfplatta? f) uppkoppling mot internet/nätverk? g) teknisk IT-support? h) pedagogiskt IT-stöd? 31 Hur ofta använder du IT i ditt arbete när du a) skapar arbetsuppgifter eller prov till eleverna? b) skapar presentationer till lektion? c) söker information och referensmaterial? d) kommunicerar med elever (utanför lektionstid)? e) kommunicerar med andra, t.ex. kollegor? f) utvecklar din kompetens, t.ex. genom kurser? g) följer upp elevernas provresultat/betyg? h) dokumenterar elevernas resultat/betyg? i) dokumenterar elevernas närvaro/frånvaro? Alltid eller nästan alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig eller nästan aldrig 32 Hur ofta upplever du att nedanstående begränsar din användning av IT i din undervisning eller i din roll som lärare i övrigt? Alltid eller nästan alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig eller nästan aldrig Ej relevant a) IT-utrustning som krånglar b) Min egen IT-kompetens 33 I vilken utsträckning arbetar du tillsammans med dina elever för att utveckla deras förmåga att källkritiskt granska information på internet? I stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls 8

11 34 I vilken utsträckning tycker du att IT underlättar möjligheterna att anpassa undervisningen för alla elever utifrån deras olika behov och förutsättningar? I stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls 35 Vilken är din övergripande uppfattning om din användning av IT hos utbildningsanordnaren. För att ge eleverna en god undervisning och för min roll i övrigt som lärare skulle jag vilja använda IT och datorer mycket mer mer ungefär som nu mindre mycket mindre Lämna gärna ytterligare kommentarer nedan: 36 Tack för att du svarade på enkäten! 9

12 SCB-Tryck, Örebro MILJÖMÄRKT Trycksak

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lysekils kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Borås stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Laholms kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lindesbergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Jokkmokks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Strängnäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Oxelösunds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Oxelösunds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Oxelösunds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Vimmerby kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Vimmerby kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Vimmerby kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Mölndals stad Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Nässjö kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Håbo kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Håbo kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Håbo kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Järfälla kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Järfälla kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Järfälla kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Jönköpings kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Jönköpings kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Jönköpings kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Södertälje kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Södertälje kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Södertälje kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Värmdö kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Värmdö kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Värmdö kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Staffanstorps kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Staffanstorps kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Staffanstorps kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Alvesta kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Alvesta kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Alvesta kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Danderyds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Danderyds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Danderyds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Sigtuna kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Sigtuna kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Sigtuna kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer