Barn- och ungdomsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Kommunens revisorer - Revisionsrapport Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor. 2. Avtal mellan Kalmar Läns Museum och barn- och ungdomsförvaltningen avseende projektet Estetiska lärprocesser Ateljén-Byteatern-Länsmuséet (dnr 2014/0364). 3. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll , Yttrande över delbetänkande En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (dnr 2014/0460). 4. Skrivelse om lån av läroböcker från skolan för läxhjälp samt ordförandens svar. 5. Skrivelse om språkval och hemkunskap i årskurs 6 samt ordförandens svar. 6. Skolinspektionens beslut med anledning av anmälan gällande Ringdansens förskola samt förskolechefs utredning i ärendet (dnr 2014/0760). 7. Kommunens revisorer - Projektplan Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan (dnr ). 8. Kommunens revisorer - Projektplan Granskning av rektors styrning och ledning (dnr 2014/0787). 9. Begäran om skadestånd för olyckshändelse samt förvaltningschefens svar (dnr 2014/0799). 10. Centrala samverkansgruppens protokoll Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Anmälan av delegationsbeslut 1. Administrativ chefs beslut september: A 6 Godkännande av enskild pedagogisk omsorg (dnr 2014/0612), A 6 Godkännande av enskild förskola (dnr 2014/0768). 2. Förskolechef Förskolan Trollet, beslut juni-augusti: A 1 Utökad vistelsetid (dnr 2014/0048, 2012/0443, 2013/0750, 2014/0618, 2014/0301), A 1 Beslut om att ta emot barn från annan kommun (dnr 2013/0930, 2013/0932), A 3 Beslut om nedsättning, befrielse eller avskrivning av fordran gällande barnomsorgsavgift för person med ekonomiskt bistånd (dnr 2012/0443, 2013/0750, 2014/0618). 3. Förskolechef Förskolan Rockneby, beslut ht 2014: C 3 Anställning. 4. Rektor Rinkabyholmsskolan, beslut september: C 3 Anställning. 5. Rektor Rocknebyskolan, beslut september: A 3 Beslut om avskrivning av fordran. 6. Förskolechef Förskolan Rockneby, beslut ht 2014: C 3 Anställning. 7. Rektor Barkestorpsskolan, beslut september: B 11 Avslag på begäran om skolskjuts. 8. Rektor Vasa skolområde, beslut maj-augusti: C 3 Anställning. 9. Rektor Särskolan i Kalmar, beslut april-augusti: C 3 Anställning. 10. Rektor Barkestorpsskolan, beslut 2014: B 3 Beslut om att förlänga skolplikten med ett år, B 10 Beslut om försöksperiod i annan skolform, B 11 Avslag på begäran om skolskjuts, B 13 Beslut om att ta emot elev från annan kommun, B 14 Beslut om att placera barn i annan kommun (dnr 2014/0346), B 21 Beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling (dnr 2014/0370), C 3 anställning.

2 11. Rektor Dörbyskolan, beslut juni-september: C 3 Anställning, A 3 Nedsättning, befrielse eller avskrivning av fordran. 12. Förskolechef Vasa skolområde, Topasen och Kungsfågeln, beslut december 2013-september 2014: A 1 Ansökan om utökad vistelsetid för barn i förskola (dnr 2014/0589, 2012/0137, 2014/0710, 2014/0711, 2012/2373, 2013/0070, 2013/0883, 2014/0714, 2012/1738, 2014/0715, 2014/0716, 2014/0717, 2014/0718, 2014/0719, 2013/0883), A 5 Ansökan om nedsättning av barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd (dnr 2014/0741, 2014/0742, 2013/0303, 2012/1695, 2014/0743, 2013/0626, 2014/0745, 2013/0727, 2013/0725, 2014/0746, 2014/0747, 2014/0748, 2014/0750). 13. Förskolechef Vasa skolområde, Svärdsliljan, beslut januari-augusti: A 1 Ansökan om utökad vistelsetid för barn i förskola (dnr 2014/0705, 2014/0712, 2014/0720). 14. Rektor Vasa skolområde, beslut december 2013-september 2014: A 1 Beslut om vistelsetid på fritidshem för barn med hemmavarande föräldrar (dnr 2012/0380, 2014/0758, 2014/0759), A 5 Nedsättning av barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd (dnr 2013/0728). 15. Förskolechef Förskolan Björkenäs, beslut april-augusti: A 3 Avskrivning av fordran, A 3 Nedsättning av barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd (dnr 2014/0490), C 3 Anställning.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 146 Yttrande över delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid är vår (SOU 2014:13) Dnr KS 2014/0554 Handlingar Delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid är vår (SOU 2014:13) Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 14 augusti Barn- och ungdomsförvaltningen yttrande den 15 augusti Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 27 augusti 2014, 57. Bakgrund Kalmar kommun har fått delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid är vår på remiss. Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över remissen och föreslår att yttrandet från den 15 augusti 2014 ska utgöra Kalmar kommuns svar på remissen. Beslut Kommunstyrelsen antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13). Protokollsanteckning Anna Thore (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Digital kompetens ska utan tvekan stå med i läroplanen. Det är en livsnödvändig kunskap i dagens informationssamhälle och bär en viktig demokratiaspekt med sig. När det kommer till att införa digital färdighet som ett moment i stort sett samtliga kursplaner, som förvaltningen föreslår, ställer jag mig tveksam. Digitala verktyg bör vara en självklar del i skolans värld och lärare måste få bättre förutsättningar att använda dem, men de ska vara ett verktyg bland många. Eleverna behöver också ämnen där de får avkoppling Anslaget på kommunens anslagstavla den 15 september 2014

21 2 (2) Kommunstyrelsen UTDRAG Sammanträdesdatum från det digitala, jobbar mer praktiskt/konkret och kopplar in när- och utemiljön i undervisningen. Därför ställer jag mig närmre det ursprungliga förslaget i delbetänkandet. I övrigt instämmer jag i förvaltningens förslag. Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Johan Persson ordförande Bertil Dahl

22 Iréne Jonsson Ämne: VB: läxhjälp Från: Jonas Hellberg Skickat: den 18 september :12 Till: Ämne: SV: läxhjälp Hej, Jag tycker att ditt förslag är utmärkt. Och jag vet att det förekommer att hemmen får ta med gamla böcker. Så du är välkommen att tala med ditt barn/barnbarns lärare och framföra önskemålet. Jag är säker på att din usträckta hand tas emot med tacksamhet. Med vänliga hälsningar Jonas hellberg (S) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden Kalmar kommun FrånSkickat: den 17 september :02 Till: Jonas Hellberg Ämne: läxhjälp Hej Anser du att det ska vara möjligt att låna gamla läroböcker i skolan, för en mor/far-förälder för att kunna hjälpa sitt barnbarn med läxorna, i första hand matematik? Det kan vara så att dessa behöver förbereda sig. Det ska ju satsas med läxhjälp i skolan, detta är ett alternativ Hälsningar 1

23 Iréne Jonsson Ämne: VB: utvärdering mm Från: Jonas Hellberg Skickat: den 18 september :25 Till: Kopia: Ämne: SV: utvärdering mm Hej, Tack för ditt mail och ursäkta att svaret har dröjt. Barn- och ungdomsnämnen fattade beslut att förlägga start av språkval till åk 6. Huvudskälet som då angavs vara att undvika en alltför stor koncentration av språkvalsundervisningen, rent tidsmässigt i åk 7-9. I det förslag från Skolverket som ställts till huvudmannen avseende förändring av timplanen till att bli en stadieindelad sådan finns ingen indikation på att man ur ett nationellt perspektiv pekar i den riktning att språkvalet flyttas till åk 7-9. Alltså har Skollag 2010:800 och Lgr11 inte på något sätt givit andra förutsättningar än de som förelåg när Barn- och ungdomsförvaltningen fattade sitt beslut. En positiv effekt som jag ser det är att eleverna får bekanta sig med den 7-9-skola som de enligt upptagningsområdesprincipen tillhör. Genom att läsa moderna språk redan i åk 6 så får de ett helt år på sig att bekanta sig med den skola de sedan kommer att gå på. En lång inskolningsperiod ger förutsättningar för att övergången till åk 7 ska bli så trygg och odramatisk som möjligt. Eftersom eleven ska ha betyg i åk 6 även i ämnet Hem- och konsumentkunskap måste det ingå undervisning. Eftersom många F-6-skolor saknar ändamålsenliga lokaler och behörig lärare så köper man in sig i den skola där eleven redan har sin undervisning i moderna språk. Jag inser att du inte kommer att bli helt nöjd med mitt svar. Någon utvärdering av beslutet har inte varit aktuellt eftersom huvudskälet från 1994 kvarstår. Frågan kan givetvis lyftas och en utvärdering göras. Men det får i sådant fall ske under ledning av den nya barn- och ungdomsnämnden som tillträder efter årsskiftet. Med vänliga hälsningar Jonas Hellberg (S) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden Kalmar kommun Från: Skickat: den 2 september :11 Till: Jonas Hellberg Kopia: Ämne: utvärdering mm Hej Jonas, Jag, och många med mig, efterfrågar en utvärdering av språkval i åk 6. Det har pågått i mer än 20 år och min fråga är: Har det givit några positiva effekter vad gäller barnens språkliga förmåga? Vad vi på min skola (Rinkabyholmsskolan) ser, är att det tar mycket 1

24 av vår undervisningstid att åka buss till och från Falkenbergsskolan. Jag tror att barnen skulle få en bättre språkutveckling genom att byta dessa två lektioner (som tar fyra i anspråk med bussresor) mot en i svenska och en i engelska. Sen har vi ju busskostnaden, som skulle kunna användas till resurs på den egna skolan. (Behöver jag gå in på miljöfrågan?) En annan detalj är hemkunskapen som också ligger i åk 6. På de flesta f-6 skolor saknas lokaler (och utbildad personal). Skulle det vara helt ogörligt att flytta detta ämne till åk 7? Tacksam för svar 2

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Handläggare Jeanette Kennerfalk Utredning gällande Ringdansens förskola Kalmar Kommun Utredningen gäller eventuella brister i information mellan hem och förskola. Personalen har haft dagligen kontakt vid lämningar och hämtningar där de förmedlat hur dagen varit. Vad det gäller det äldre barnet har det förmedlats att hen behöver landa i miljön och verksamheten och att hen är orolig, de har även förmedlat allt som varit bra. När barn skolats in erbjuds alltid ett uppföljningssamtal. Detta samtal kan ligga lite olika i tid beroende på att vi vill att varje barn ska få möjlighet att lära känna vuxna, barn och den nya miljön innan samtalet. Det äldre barnets samtal var inbokat men avbröts av ett samtal till mamman. Det yngre barnets inskolningssamtal var inte inbokat men på gång. Vad det gäller utfrågning av barnen går vårdnadshavarens och förskolans åsikter isär. Jeanette Kennerfalk Förskolechef förskolan Trollet Förskolan Trollet Barn och ungdomsförvaltningen Jeanette Kennerfalk förskolechef Maria Petersson skolsekreterare Marie Nevrup Nilsson bitr förskolechef

35 PROJEKTPLAN Datum: UPPDRAGS- GIVARE PROJEKT- BENÄMNING BAKGRUND OCH REVISIONS- KRITERIER Kalmar kommuns revisorer Granskning av arbetete mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan Bakgrund Diskrimineringslagen och 6:e kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Lagstiftaren har ansett att det inte är tillräckligt att förbjuda diskriminering och kränkande behandling. Det behövs även aktiva åtgärder för att minska förekomsten av trakasserier och kränkande behandling. Detta innebär att huvudmannen åläggs att bedriva ett målinriktat arbete för att dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Både det främjande och det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten. Det främjande och förebyggande arbetet ska beskrivas i verksamhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet gentemot kränkande behandling har identifierats som ett granskningsområde i revisorernas väsentlighet- och riskanalys. Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete mot kränkande behandling och diskriminering? Revisionskriterier Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: - Skollagen - Diskrimineringslagen Med utgångspunkterna från dessa har följande kontrollområden formulerats: Varje enhet har plan mot diskriminering och kränkande behandling eller motsvarande. På varje enhet samt övergripande finns rutiner och system för att upptäcka, anmäla, utreda, dokumentera uppgifter om samt åtgärda trakasserier och kränkande behandling. På varje enhet samt övergripande sker uppföljning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Barn- och ungdomsnämnden får regelbunden rapportering av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering

36 PROJEKTPLAN Datum: AVGRÄNSNING Granskningen avgränsas till barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och grundskola. REVISIONS- METOD Granskningen genomförs genom intervjuer. Vi kommer att välja ut fem skolor inom Kalmar kommun och intervjua rektorer om arbetet med likabehandling och kränkande behandling. Vidare ska vi intervjua förvaltningschefen tillsammans med ansvarig tjänsteman. Dokumentgranskning av planer mot diskriminering och kränkande behandling, rutiner, ansvarsfördelning, rapporter och uppföljning av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. På enhetsnivå och på övergripande nivå. TIDPLAN Introduktion September 2014 December 2014 RAPPORTERING Skriftlig rapport och en muntlig föredragning för revisorerna. ORGANISATION Projektledare Viktor Prytz GODKÄND Datum Godkänd av revisorerna i kommunen Datum Godkänd av kundansvarig/kommunal Sektor Avrapportering OBEROENDE- PRÖVNING Vi har i enlighet med Skyrevs rekommendation nr 2 prövat vårt oberoende. NOTERINGAR

37 PROJEKTPLAN Datum: UPPDRAGS- GIVARE PROJEKT- BENÄMNING Kalmar kommuns revisorer Granskning av rektors styrning och ledning BAKGRUND, REVISIONSFRÅGA OCH REVISIONS- KRITERIER Bakgrund Aktuell debatt och forskning lyfter fram rektor betydelse för att verksamheten ska lyckas med sitt uppdrag. Rapport från Skolinspektionen (2010) visar att många rektorer inte fyller sin roll, så som det är tänkt i lagstiftningen. Rektor behöver goda kunskaper om styrdokumenten och verksamheternas pedagogiska uppdrag men också om arbetsgivarrollen och vad det innebär att leda verksamhet i en politiskt styrd organisation. Verksamhetens resultat är beroende av personalens professionella insatser och ansvar, vilka inte kan eller ska styras i detalj av rektor. Snarare handlar det om att skapa förutsättningar för en effektiv och kvalitativ verksamhet. Vidare har rektor ansvar för att verksamheten genom utvärdering och uppföljning ständigt utvecklas. Därmed ställs stora krav på rektorers styrförmåga och ledarskap samt på de förutsättningar för uppdraget som nämnden ger. Brister i styrning och ledning från rektor innebär att verksamheten inte optimerar sin förmåga. Barns och elevers rättigheter riskerar att åsidosättas. Därmed riskeras även nämndens möjligheter att säkerställa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever samt god ekonomisk hushållning. Rektor är en nyckelperson för nämnden. Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra denna granskning. Revisionsfråga Säkerställer barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd att varje enskild rektor har förutsättningar, uppdrag och möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt? Revisionskriterier Rektor har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter. Rektor har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd för att kunna utföra sitt uppdrag och bedriva pedagogiskt ledarskap. Rektor organiserar sin verksamhet utifrån gällande styrdokument, elevernas behov och förutsättningar samt befintliga resurser. Rektor säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på sin enhet.

38 PROJEKTPLAN Datum: AVGRÄNSNING REVISIONS- METOD Granskningen avgränsas till att omfatta barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och grundskolan. Granskningen genomförs genom intervjuer med 12 rektorer för grundskolorna i fyra grupper. Vidare intervjuas förvaltningsledningen och berörda tjänstemän som arbetar med rådgivning och stöd till rektorerna i en eller två grupper. Utöver intervjuerna ska vi gå igenom eventuella uppdragshandlingar, resursfördelningssystemet, delegationsordningen, rutiner och riktlinjer för enheternas systemastiska kvalitetsarbete samt andra relevanta dokument i relation till revisionsfråga och kriterierna. TIDPLAN Introduktion September 2014 December 2014 RAPPORTERING Skriftlig rapport och muntlig föredragning för revisorerna. ORGANISATION Projektledare Viktor Prytz Projektmedarbetare Pär Sturesson GODKÄND Datum Godkänd av revisorerna i kommunen Datum Godkänd av kundansvarig/kommunal Sektor Avrapportering OBEROENDE- PRÖVNING Vi har i enlighet med Skyrevs rekommendation nr 2 prövat vårt oberoende. NOTERINGAR

39 Iréne Jonsson Ämne: AppServerName: skada S356 Från: Mats Linde Skickat: den 26 september :11 Till: Ämne: Re: skada Hej, Jag beklagar all den smärta X fått utstå på grund av olyckshändelsen. Det är förståeligt att X måste ha varit väldigt frustrerad över att han inte ha kunnat delta i aktiviteter tillsammans med kamrater under sommaren. Jag beklagar att familjen har fått ändra planer för sommaren på grund av olyckshändelsen. Det är ändå bra att det finns försäkringar i sådana fall; i detta fall olycksfallsförsäkring hos Folksam. Ni har haft kontakt med försäkringsbolaget och jag förutsätter att ni har fått ersättning för sveda och värk enligt denna. I ditt mail nämner du risk för att X inte ska bli helt återställd i framtiden. Om det visar sig att X får bestående men gäller försäkringen då också. En sådan bedömning görs av försäkringsbolaget. Jag ser att du har lämnat in en skadeståndsanmälan till kommunens försäkringsbolag som hanterar sådana anmälningar, Länsförsäkringar. Det är försäkringsbolaget som prövar kommunens frågor inom detta område och tar beslut. Att en skada skett i en kommunal verksamhet eller på mark som kommunen ansvarar för betyder inte att man automatiskt har rätt till skadestånd. För att kommunen ska bli ersättningsskyldig krävs att den som begär skadestånd kan styrka att förvaltningen/bolaget har orsakat skadan. Man bör bland annat kunna styrka att kommunen varit vårdslös. Av ditt mail att döma har försäkringsbolaget gjort en prövning och tagit ett beslut. Jag gör ingen annan bedömning. Du har alltid möjlighet att vända dig till domstol om du är missnöjd med bedömningen av skadeståndsanspråket. Till sist vill jag än en gång beklaga skadan som X fått på förskolan, och dess konsekvenser för familjens sommar. Med vänlig hälsning Mats Linde Mats Linde Förvaltningschef Kalmar kommun Barn- och ungdomsförvaltningen tfn mobil sep 2014 kl. 12:50 skrev " >: Hej Mats, 1

40 jag fick meddelande av Johan Persson att det är du som är ansvarig för detta och därför skickar jag samma brev till dig som jag tidigare skickade till Johan. Detta hände den 8 Juli-2014 Min son X var på Svärdsliljans förskola när han skulle öppna dörren till ett förråd ute på gården då dörren lossnade och föll rakt på foten så ett ben i foten gick av. Detta resulterade i att han fick gå på kryckor i 6 veckor och en hårt lindad fot som han absolut inte fick stödja på. En byggjobbare som håller på med renoveringen av dagisgården kommer fram till X och hjälper honom loss då ingen av den andra personalen är i närheten. Personalen borde ju ha sett när dom låste upp dörren på morgonen att den inte satt fast!!? Olyckan hände ju vid 13,30 på eftermiddagen, är det någon under dagen då som ska ha försökt haka av dörren?? Ingen av personalen anmälde olyckan eller informerade till chefen då dom tyckte att olyckan inte var så allvarlig...? Tänk om han hade fått hela dörren över sig!! Vad klassas som allvarlig skada av personalen? Jag meddelade dagis nästkommande dag om att X inte kommer till dagis mer eftersom foten var bruten. Jag frågar dagispersonalen vad vi ska anmäla detta och dom säger att vi ska söka på Kalmar kommuns hemsida, där kan ni hitta vilken försäkringsbolag som dagis tillhör. Är det vi som ska kolla denna informationen. DÅLIGT!! Då vi får fram att det är Folksam som är försäkringsbolaget så anmäler jag dit och även till det försäkringsbolag som vi har. Folksam meddelar att vi ska begära skadestånd av kommunen då det är dom som är skyldiga till olyckan. Nästan 10 dagar efter att olyckan har hänt så har en snickare inspekterat boden och hängt tillbaka dörren. Detta borde väl ha gjorts med engång! INGEN har hört av sig till Serviceförvaltningen. Händelsen har inte heller anmälts som arbetsmiljöbrott eftersom lagen inte gäller mindre barn utan först från förskolan och uppåt?! Förskolan är skyldiga att göra en polisanmälan angående arbetsplatsolycka eftersom dagisgården är under renovering. Detta har inte heller gjorts! Den granskningen som vi har gjort visar att nästan varje punkt i barn och ungdomsförvaltningens handlingsplan för tillbud/olyckor i verksamhet har brutits. Om denna olyckan aldrig anmäldes, hur många olyckor anmäls inte då?? 2

41 Jag rekommenderar inga föräldrar att ha sina barn på detta dagis då varken personal eller chef inte tycker att olyckorna är så farliga, vad är det för olycka som ska behöva hända för att det ska gå rätt till? Vi har inte kunnat göra någonting på hela sommaren, vi har suttit och tröstat en 6-åring som har haft ont och har mått dåligt för att han inte har kunnat vara ute med sina kompisar, spela fotboll, åka till stranden då han inte har kunnat gå på sina kryckor mer än korta sträckor. Vi har förlorat massa pengar för VAB och förlorad semester som vi har väntat på i 1 år. Sommaren kommer ju inte tillbaka bara för att han kan gå igen. Barnen och vi hade planerat massor som vi skulle göra men vi kunde inte göra någonting. Vi hade sett fram emot denna semester och så blir det så här och ingen vill ta ansvaret för det som har hänt! Tycker också att Ingrid Hallbergs brev som hon har skickat ut till föräldrarna på svärdsliljan är så kränkande mot min son då hon skriver att olyckan inte var så allvarlig, han fick inte hela dörren över sig och han blev inte ens gipsad. Hon kanske ska ta kontakt med läkaren så får hon reda på varför man inte gipsar sådana skador. Tycker också det är så dåligt av dagis som inte har kontaktat oss och hört hur det är med X. Vi är väldigt missnöjda med hur vi har blivit behandlade i detta ärendet. Tycker det har skötts väldigt dåligt mellan dagis och rektor. Har inte fått någon hjälp av jurist som vi blev lovade skulle sköta detta åt oss. X är fortfarande inte återställd i foten, han haltar och har svårt att springa. Vet inte om han kommer att bli helt återställd, det får framtiden utvisa. Vi har skickat in ett skadeståndsanspråk till Länsförsäkringar och igår fick vi svar på detta: Skadeståndsskyldighet föreligger om kommunen har orsakat personskadan av vårdslöshet??? Det är okänt varför någon hade försökt haka av dörren, det pågick ju renoveringsarbeten på gården?? Jag lämnar ju mitt barn på dagis och förutsätter att han ska vara säker där och inte få dörrar och dyl över sig, sen kan en olycka hända men detta kan ju inte vara X fel iaf. Detta måste ju kommunen stå för eller ska vi anmäla personalen som jobbade den dagen?? Det vi kräver för detta som har hänt är ett skadestånd på och eftersom inte ert försäkringsbolag är intresserade av detta så får Kalmar kommun stå för detta. Ni kanske ska förhandla med ett försäkringsbolag som vill skydda barnen som är på kommunens dagis i framtiden. Med vänlig hälsning skicka gärna svar på min privata mail: 3

42 Iréne Jonsson Ämne: VB: Williams skada Från: Mats Linde Skickat: den 1 oktober :47 Till: Ämne: Re: X skada Hej Jag beklagar att du upplever att det har skötts dåligt från kommunens sida. Det står dig naturligtvis fritt att kontakta såväl media som advokat. Det ändrar dock inte den bedömning som försäkringsbolaget gjort. Jag kan bara upprepa det jag skrev i mitt tidigare svar. "Att en skada skett i en kommunal verksamhet eller på mark som kommunen ansvarar för betyder inte att man automatiskt har rätt till skadestånd. För att kommunen ska bli ersättningsskyldig krävs att den som begär skadestånd kan styrka att förvaltningen/bolaget har orsakat skadan. Man bör bland annat kunna styrka att kommunen varit vårdslös. Av ditt mail att döma har försäkringsbolaget gjort en prövning och tagit ett beslut. Jag gör ingen annan bedömning. " Med vänlig hälsning Mats Linde Mats Linde Förvaltningschef Kalmar kommun Barn- och ungdomsförvaltningen tfn mobil okt 2014 kl. 14:19 skrev Hej Mats, Det jag undrar är: VEM är det som ska stå för denna olyckan?? Är det vi som föräldrar som ska undersöka dagis varje dag innan vi lämnar vårt barn att det är säkert? Ni på kommunen måste väl ha någon skyldighet att se till att detta inte ska ske att saker lossnar från sitt fäste...detta hände vid kl. 13,30 på ef. Är det någon under dagen då som har varit inne på dagisgården och försökt bryta sig in??? Vill ha en förklaring!! Har tagit kontakt med media och kommer även vända mig till jurist eller advokat eftersom ni inte vill ersätta oss för denna olyckan. Detta har skötts så dåligt och man har lovat att göra allt för att hjälpa oss...vad har vi fått för hjälp??!!! // 1

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsförvaltningen (7) Centrala samverkansgruppen Plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum, kl Närvarande Underskrifter Mats Linde, förvaltningschef Emad Soukiyh, administrativ chef Yvonne Håkansson, Lärarförbundet Per Fryxell, Lärarförbundet Ylva Tinnert Gelebo, Lärarförbundets skolledarförening Kaj Jonsson, Lärarnas Riksförbund Christer Nilsfors, Lärarnas Riksförbund Sofie Andersson, Vision Charlotte Karlsson, Kommunal Ylva Emhed, Kommunhälsan, Iréne Jonsson, sekreterare... Mats Linde, ordförande... Ylva Tinnert Gelebo, justerare 1 Godkännande av dagordning Utsänd kallelse godkänns som dagordning för sammanträdet. 2 Föregående protokoll Centrala samverkansgruppen går igenom protokollet från den 25 augusti Kommunhälsan Kommunhälsan har inget att informera om vid dagens sammanträde och centrala samverkansgruppen har ingen fråga till Kommunhälsan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsförvaltningen (7) Centrala samverkansgruppen 4 Frisknärvaro- och sjukfrånvarostatistik Personalutvecklare Lars-Gunnar Åman går igenom statistiken för juli Riktlinjer för elevdokumentation och information till vårdnadshavare avseende den skriftliga individuella utvecklingsplanen och utvecklingssamtalet Framtagna riktlinjer för elevdokumentation och information till vårdnadshavare avseende den skriftliga individuella utvecklingsplanen och utvecklingssamtalet har varit utskickade till skolorna för synpunkter. Personalutvecklare Peter Sunnanek redogör för inkomna synpunkter. Efter samråd beslutar förvaltningschef Mats Linde att återremittera ärendet till projektgruppen för vidare utredning. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förvaltningschefens beslut. 6 Svar på medborgarförslag om säker strålmiljö Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att besvara medborgarförslaget om säker strålmiljö i skolan. Ärendet har beretts i samråd med serviceförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning. Förvaltningskontoret har upprättat ett förslag till svar på medborgarförslaget. I svaret redogörs för vad Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten, som i Sverige har till uppgift att bevaka frågor om strålskydd och är de sakkunniga inom området, uttalar om strålskydd. Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att förvaltningskontorets yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om säker strålmiljö i skolan. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsförvaltningen (7) Centrala samverkansgruppen 7 Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! Motion har inkommit från Miljöpartiet kring ökade insatser i kunskaper och positiva attityder till cykling samt ett uppdrag där en översyn görs av grundskolornas cykelparkeringar. Ärendet är berett i samråd mellan barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd. Förvaltningskontoret har upprättat ett förslag till svar på motionen. I förslaget framgår sammanfattningsvis att om cykling skulle ingår som schemalagd undervisningsmetod måste cykel och hjälm anses som utrustning som ska tillhandahållas av skolan. Detta skulle medföra betydande investeringskostnader för skolorna. Vidare har en inventering visat att samtliga skolor har cykelparkering. Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motion från (MP) Förbättra barnens cykelvardag!. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. 8 Delårsbokslut per den 31 augusti 2014 Förvaltningskamrer Kristina Olson informerar om delårsbokslutet per den 31 augusti Jämfört med samma period 2013 har vi fler elever i grundskolan, fler barn i fritidshemmen, - 70 fler barn i förskolan. Driftskostnaderna för perioden januari-augusti visar ett överskott på 0,6 mkr. 9 Lägesrapport - Utvärdering av resursfördelningssystemet Centrala samverkansgruppen har i april och augusti 2014 fått information om projektet Utvärdering av resursfördelningssystemet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag!

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-17 67 Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! Dnr BUN 2014/0472 Handlingar Miljöpartiets motion Förbättra barnens cykelvardag!. Förvaltningskontorets

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 27 augusti 2014 kl 13:00-15:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 54-63 ande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015 kl 08:30-15:15 Ajournering kl 11:30-11:40 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 8-14 Beslutande Lasse Johansson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14) Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14) Plats och tid Rinkabyholmsskolan, kl 13.00-16.15. Beslutande Björn Brändewall (FP), ordförande Patricia Vildanfors (MP), 2:e vice ordförande Robert Sigvardsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag!

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Wolfgang Friedh 2014-09-03 BUN 2014/0472 0480-45 30 23 Barn- och ungdomsnämnden Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! Förslag till beslut

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Plats Östra Funkaboskolan PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 september 2012 kl. 13.00-14.55.

Barn- och ungdomsnämnden. Plats Östra Funkaboskolan PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 september 2012 kl. 13.00-14.55. Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 19 september 2012 kl. 13.00-14.55 Plats Östra Funkaboskolan Omfattning 69-77 ande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP), 1:e vice ordförande Patricia

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Svar på revisorernas rapport - Granskning av rektorernas förutsättningar

Svar på revisorernas rapport - Granskning av rektorernas förutsättningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2014-12-05 BUN 2014/0998 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisorernas rapport - Granskning av rektorernas förutsättningar

Läs mer

Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga

Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2013-12-18 Barn- och ungdomsnämnden 121 Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga Dnr BUN 2013/0699 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-11-27. Kalmarsunds

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan.

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan. Handläggare Mats Linde 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Datum 2011-12-20 Kommunen ns revisorer Svar på revisorernas rapport Granskning av barn- och ungdomsnämndens styrning och uppföljning avv för- en granskning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Katarina Sandberg 2016-11-01 BUN 2016/0859 0480-45 30 03 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet 1 (11) Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2013-11-27 BUN 2013/1004 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Läs mer

Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud

Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Liselott Hallgren Göth 2013-06-05 BUN 2013/0422 0480/45 30 06 Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud på varje förskoleenhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden (14) Barn- och ungdomsnämnden 2011-09-21 1 (14) Plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum kl 13.00-15.25 Beslutande Jonas Hellberg (S), ordförande Patricia Vildanfors (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Yttrande över remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2016-11-16 Barn- och ungdomsnämnden 97 Yttrande över remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Dnr BUN 2016/0859 Handlingar

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem Alla elever

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-21 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. s protokoll. 2. Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Anmälan av delegationsbeslut 1. Förvaltningschefens

Läs mer

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och elevgruppernas storlek

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2013-03-20 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2013-01-28, 9 Inrättande av ett Brottsförebyggande råd i Kalmar (dnr 2013-0139). 2. Utdrag

Läs mer

Förändrad beräkningsmodell för bakgrundsfaktorn budget 2016

Förändrad beräkningsmodell för bakgrundsfaktorn budget 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson/Peter Sunnanek 2015-03-09 BUN 2015/0168 0480-45 30 08/45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Förändrad beräkningsmodell för bakgrundsfaktorn

Läs mer

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2016-08-31 BUN 2016/0652 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen fritidshem Förslag

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård

Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård UTDRAG 1 (3) 2013-10-16 Barn- och ungdomsnämnden 82 Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård Dnr BUN 2013/0659 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-09-24. Miljöpartiets motion om

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 27 juni 2012 kl. 13:00-16:25 Plats Kalmar Konstmuseum Omfattning 48-56 ande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP), 1:e vice ordförande Patricia

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-06 BUN 2014/0795 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens förskola Förslag

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 24 augusti 2016 kl 13:00-16:15 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 48-55 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 21 september 2016 kl 13:00-15:40 Plats Vasaskolan Omfattning 56-60 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L), 1:e vice ordförande Leila ben

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län

Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Samuelsson 2013-09-06 KFN 2013/0121 kulturutvecklare Kultur- och fritidsnämnden Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att skapa seniora lärartjänster med särskilt ansvar för prov och betygssättning

Svar på medborgarförslag om att skapa seniora lärartjänster med särskilt ansvar för prov och betygssättning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-02-01 Barn- och ungdomsnämnden 5 Svar på medborgarförslag om att skapa seniora lärartjänster med särskilt ansvar för prov och betygssättning Dnr BUN 2012/2366 Handlingar

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling

Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling Anmälan kan komma till kommunens kännedom på flera sätt: 1. Anmälan lämnas till en förskola/skola/gymnasieskola av personal eller enskild

Läs mer

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare Föräldraenkät 2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sammanfattning och förslag på åtgärder Förskola Föräldrarna är överlag väldigt nöjda med

Läs mer

Yttrande över motion (FP) - "Vi investerar i barnen"

Yttrande över motion (FP) - Vi investerar i barnen 1 (4) 25 Yttrande över motion (FP) - "Vi investerar i barnen" Dnr BUN 2013/0165 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-03-06. Motion från Folkpartiet Liberalerna Vi investerar i barnen. Bakgrund

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan

Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-21 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan Dnr: UN 16/100 Sammanfattning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN Skå skola/fritidshem 2015-2016 1 Likabehandlingsplan för Skå grundskola/fritidshem Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 15 februari 2017 kl 13:00-16:55 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 11-17 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L),

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 mars 2015 kl 13:00-17.00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 15-26 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun Antagna i barn- och skolnämnden 2011-05-23, Bsn 49, reviderade 2012-06-08

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig förskollärare Sandra Karlsson

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen Likabehandlingsplan för Skå förskola Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att barnen ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering,

Läs mer

Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss "Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning"

Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2013-03-20 Barn- och ungdomsnämnden 23 Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss "Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning" Dnr BUN 2013/0133

Läs mer

Betyg och bedömning i grundskolan

Betyg och bedömning i grundskolan Revisionsrapport Betyg och bedömning i grundskolan Halmstads kommun Viktor Prytz Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och genomförande... 1 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2012-01-25 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2012-01-25 1 (20) Barn- och ungdomsnämnden 2012-01-25 1 (20) Plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum, kl 13.00-15.10 Beslutande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2013/2014

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2013/2014 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2013-09-17 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn och

Läs mer

Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga

Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Liselott Göth Hallgren 2013-11-27 BUN 2013/0699 0480-45 30 06 Barn- och ungdomsnämnden Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga Förslag

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Bakgrund. Mål. Ansvarsfördelning

Bakgrund. Mål. Ansvarsfördelning Bakgrund Likabehandlingsplanens främsta syfte är att klargöra hur vi ska främja och förebygga likabehandling samt motverka trakasserier och annan kränkande behandling oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Återrapportering av utbildningspolitiskt program

Återrapportering av utbildningspolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2013-02-04 BUN 2012/1305 53101 Barn- och ungdomsnämnden Återrapportering av utbildningspolitiskt program 2012 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2017 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Bidrag till fristående verksamhet 2017 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2016-09-06 BUN 2016/0676 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2017 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer