Barn- och ungdomsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Kommunens revisorer - Revisionsrapport Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor. 2. Avtal mellan Kalmar Läns Museum och barn- och ungdomsförvaltningen avseende projektet Estetiska lärprocesser Ateljén-Byteatern-Länsmuséet (dnr 2014/0364). 3. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll , Yttrande över delbetänkande En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (dnr 2014/0460). 4. Skrivelse om lån av läroböcker från skolan för läxhjälp samt ordförandens svar. 5. Skrivelse om språkval och hemkunskap i årskurs 6 samt ordförandens svar. 6. Skolinspektionens beslut med anledning av anmälan gällande Ringdansens förskola samt förskolechefs utredning i ärendet (dnr 2014/0760). 7. Kommunens revisorer - Projektplan Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan (dnr ). 8. Kommunens revisorer - Projektplan Granskning av rektors styrning och ledning (dnr 2014/0787). 9. Begäran om skadestånd för olyckshändelse samt förvaltningschefens svar (dnr 2014/0799). 10. Centrala samverkansgruppens protokoll Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Anmälan av delegationsbeslut 1. Administrativ chefs beslut september: A 6 Godkännande av enskild pedagogisk omsorg (dnr 2014/0612), A 6 Godkännande av enskild förskola (dnr 2014/0768). 2. Förskolechef Förskolan Trollet, beslut juni-augusti: A 1 Utökad vistelsetid (dnr 2014/0048, 2012/0443, 2013/0750, 2014/0618, 2014/0301), A 1 Beslut om att ta emot barn från annan kommun (dnr 2013/0930, 2013/0932), A 3 Beslut om nedsättning, befrielse eller avskrivning av fordran gällande barnomsorgsavgift för person med ekonomiskt bistånd (dnr 2012/0443, 2013/0750, 2014/0618). 3. Förskolechef Förskolan Rockneby, beslut ht 2014: C 3 Anställning. 4. Rektor Rinkabyholmsskolan, beslut september: C 3 Anställning. 5. Rektor Rocknebyskolan, beslut september: A 3 Beslut om avskrivning av fordran. 6. Förskolechef Förskolan Rockneby, beslut ht 2014: C 3 Anställning. 7. Rektor Barkestorpsskolan, beslut september: B 11 Avslag på begäran om skolskjuts. 8. Rektor Vasa skolområde, beslut maj-augusti: C 3 Anställning. 9. Rektor Särskolan i Kalmar, beslut april-augusti: C 3 Anställning. 10. Rektor Barkestorpsskolan, beslut 2014: B 3 Beslut om att förlänga skolplikten med ett år, B 10 Beslut om försöksperiod i annan skolform, B 11 Avslag på begäran om skolskjuts, B 13 Beslut om att ta emot elev från annan kommun, B 14 Beslut om att placera barn i annan kommun (dnr 2014/0346), B 21 Beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling (dnr 2014/0370), C 3 anställning.

2 11. Rektor Dörbyskolan, beslut juni-september: C 3 Anställning, A 3 Nedsättning, befrielse eller avskrivning av fordran. 12. Förskolechef Vasa skolområde, Topasen och Kungsfågeln, beslut december 2013-september 2014: A 1 Ansökan om utökad vistelsetid för barn i förskola (dnr 2014/0589, 2012/0137, 2014/0710, 2014/0711, 2012/2373, 2013/0070, 2013/0883, 2014/0714, 2012/1738, 2014/0715, 2014/0716, 2014/0717, 2014/0718, 2014/0719, 2013/0883), A 5 Ansökan om nedsättning av barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd (dnr 2014/0741, 2014/0742, 2013/0303, 2012/1695, 2014/0743, 2013/0626, 2014/0745, 2013/0727, 2013/0725, 2014/0746, 2014/0747, 2014/0748, 2014/0750). 13. Förskolechef Vasa skolområde, Svärdsliljan, beslut januari-augusti: A 1 Ansökan om utökad vistelsetid för barn i förskola (dnr 2014/0705, 2014/0712, 2014/0720). 14. Rektor Vasa skolområde, beslut december 2013-september 2014: A 1 Beslut om vistelsetid på fritidshem för barn med hemmavarande föräldrar (dnr 2012/0380, 2014/0758, 2014/0759), A 5 Nedsättning av barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd (dnr 2013/0728). 15. Förskolechef Förskolan Björkenäs, beslut april-augusti: A 3 Avskrivning av fordran, A 3 Nedsättning av barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd (dnr 2014/0490), C 3 Anställning.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 146 Yttrande över delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid är vår (SOU 2014:13) Dnr KS 2014/0554 Handlingar Delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid är vår (SOU 2014:13) Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 14 augusti Barn- och ungdomsförvaltningen yttrande den 15 augusti Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 27 augusti 2014, 57. Bakgrund Kalmar kommun har fått delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid är vår på remiss. Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över remissen och föreslår att yttrandet från den 15 augusti 2014 ska utgöra Kalmar kommuns svar på remissen. Beslut Kommunstyrelsen antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13). Protokollsanteckning Anna Thore (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Digital kompetens ska utan tvekan stå med i läroplanen. Det är en livsnödvändig kunskap i dagens informationssamhälle och bär en viktig demokratiaspekt med sig. När det kommer till att införa digital färdighet som ett moment i stort sett samtliga kursplaner, som förvaltningen föreslår, ställer jag mig tveksam. Digitala verktyg bör vara en självklar del i skolans värld och lärare måste få bättre förutsättningar att använda dem, men de ska vara ett verktyg bland många. Eleverna behöver också ämnen där de får avkoppling Anslaget på kommunens anslagstavla den 15 september 2014

21 2 (2) Kommunstyrelsen UTDRAG Sammanträdesdatum från det digitala, jobbar mer praktiskt/konkret och kopplar in när- och utemiljön i undervisningen. Därför ställer jag mig närmre det ursprungliga förslaget i delbetänkandet. I övrigt instämmer jag i förvaltningens förslag. Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Johan Persson ordförande Bertil Dahl

22 Iréne Jonsson Ämne: VB: läxhjälp Från: Jonas Hellberg Skickat: den 18 september :12 Till: Ämne: SV: läxhjälp Hej, Jag tycker att ditt förslag är utmärkt. Och jag vet att det förekommer att hemmen får ta med gamla böcker. Så du är välkommen att tala med ditt barn/barnbarns lärare och framföra önskemålet. Jag är säker på att din usträckta hand tas emot med tacksamhet. Med vänliga hälsningar Jonas hellberg (S) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden Kalmar kommun FrånSkickat: den 17 september :02 Till: Jonas Hellberg Ämne: läxhjälp Hej Anser du att det ska vara möjligt att låna gamla läroböcker i skolan, för en mor/far-förälder för att kunna hjälpa sitt barnbarn med läxorna, i första hand matematik? Det kan vara så att dessa behöver förbereda sig. Det ska ju satsas med läxhjälp i skolan, detta är ett alternativ Hälsningar 1

23 Iréne Jonsson Ämne: VB: utvärdering mm Från: Jonas Hellberg Skickat: den 18 september :25 Till: Kopia: Ämne: SV: utvärdering mm Hej, Tack för ditt mail och ursäkta att svaret har dröjt. Barn- och ungdomsnämnen fattade beslut att förlägga start av språkval till åk 6. Huvudskälet som då angavs vara att undvika en alltför stor koncentration av språkvalsundervisningen, rent tidsmässigt i åk 7-9. I det förslag från Skolverket som ställts till huvudmannen avseende förändring av timplanen till att bli en stadieindelad sådan finns ingen indikation på att man ur ett nationellt perspektiv pekar i den riktning att språkvalet flyttas till åk 7-9. Alltså har Skollag 2010:800 och Lgr11 inte på något sätt givit andra förutsättningar än de som förelåg när Barn- och ungdomsförvaltningen fattade sitt beslut. En positiv effekt som jag ser det är att eleverna får bekanta sig med den 7-9-skola som de enligt upptagningsområdesprincipen tillhör. Genom att läsa moderna språk redan i åk 6 så får de ett helt år på sig att bekanta sig med den skola de sedan kommer att gå på. En lång inskolningsperiod ger förutsättningar för att övergången till åk 7 ska bli så trygg och odramatisk som möjligt. Eftersom eleven ska ha betyg i åk 6 även i ämnet Hem- och konsumentkunskap måste det ingå undervisning. Eftersom många F-6-skolor saknar ändamålsenliga lokaler och behörig lärare så köper man in sig i den skola där eleven redan har sin undervisning i moderna språk. Jag inser att du inte kommer att bli helt nöjd med mitt svar. Någon utvärdering av beslutet har inte varit aktuellt eftersom huvudskälet från 1994 kvarstår. Frågan kan givetvis lyftas och en utvärdering göras. Men det får i sådant fall ske under ledning av den nya barn- och ungdomsnämnden som tillträder efter årsskiftet. Med vänliga hälsningar Jonas Hellberg (S) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden Kalmar kommun Från: Skickat: den 2 september :11 Till: Jonas Hellberg Kopia: Ämne: utvärdering mm Hej Jonas, Jag, och många med mig, efterfrågar en utvärdering av språkval i åk 6. Det har pågått i mer än 20 år och min fråga är: Har det givit några positiva effekter vad gäller barnens språkliga förmåga? Vad vi på min skola (Rinkabyholmsskolan) ser, är att det tar mycket 1

24 av vår undervisningstid att åka buss till och från Falkenbergsskolan. Jag tror att barnen skulle få en bättre språkutveckling genom att byta dessa två lektioner (som tar fyra i anspråk med bussresor) mot en i svenska och en i engelska. Sen har vi ju busskostnaden, som skulle kunna användas till resurs på den egna skolan. (Behöver jag gå in på miljöfrågan?) En annan detalj är hemkunskapen som också ligger i åk 6. På de flesta f-6 skolor saknas lokaler (och utbildad personal). Skulle det vara helt ogörligt att flytta detta ämne till åk 7? Tacksam för svar 2

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Handläggare Jeanette Kennerfalk Utredning gällande Ringdansens förskola Kalmar Kommun Utredningen gäller eventuella brister i information mellan hem och förskola. Personalen har haft dagligen kontakt vid lämningar och hämtningar där de förmedlat hur dagen varit. Vad det gäller det äldre barnet har det förmedlats att hen behöver landa i miljön och verksamheten och att hen är orolig, de har även förmedlat allt som varit bra. När barn skolats in erbjuds alltid ett uppföljningssamtal. Detta samtal kan ligga lite olika i tid beroende på att vi vill att varje barn ska få möjlighet att lära känna vuxna, barn och den nya miljön innan samtalet. Det äldre barnets samtal var inbokat men avbröts av ett samtal till mamman. Det yngre barnets inskolningssamtal var inte inbokat men på gång. Vad det gäller utfrågning av barnen går vårdnadshavarens och förskolans åsikter isär. Jeanette Kennerfalk Förskolechef förskolan Trollet Förskolan Trollet Barn och ungdomsförvaltningen Jeanette Kennerfalk förskolechef Maria Petersson skolsekreterare Marie Nevrup Nilsson bitr förskolechef

35 PROJEKTPLAN Datum: UPPDRAGS- GIVARE PROJEKT- BENÄMNING BAKGRUND OCH REVISIONS- KRITERIER Kalmar kommuns revisorer Granskning av arbetete mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan Bakgrund Diskrimineringslagen och 6:e kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Lagstiftaren har ansett att det inte är tillräckligt att förbjuda diskriminering och kränkande behandling. Det behövs även aktiva åtgärder för att minska förekomsten av trakasserier och kränkande behandling. Detta innebär att huvudmannen åläggs att bedriva ett målinriktat arbete för att dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Både det främjande och det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten. Det främjande och förebyggande arbetet ska beskrivas i verksamhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet gentemot kränkande behandling har identifierats som ett granskningsområde i revisorernas väsentlighet- och riskanalys. Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete mot kränkande behandling och diskriminering? Revisionskriterier Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: - Skollagen - Diskrimineringslagen Med utgångspunkterna från dessa har följande kontrollområden formulerats: Varje enhet har plan mot diskriminering och kränkande behandling eller motsvarande. På varje enhet samt övergripande finns rutiner och system för att upptäcka, anmäla, utreda, dokumentera uppgifter om samt åtgärda trakasserier och kränkande behandling. På varje enhet samt övergripande sker uppföljning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Barn- och ungdomsnämnden får regelbunden rapportering av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering

36 PROJEKTPLAN Datum: AVGRÄNSNING Granskningen avgränsas till barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och grundskola. REVISIONS- METOD Granskningen genomförs genom intervjuer. Vi kommer att välja ut fem skolor inom Kalmar kommun och intervjua rektorer om arbetet med likabehandling och kränkande behandling. Vidare ska vi intervjua förvaltningschefen tillsammans med ansvarig tjänsteman. Dokumentgranskning av planer mot diskriminering och kränkande behandling, rutiner, ansvarsfördelning, rapporter och uppföljning av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. På enhetsnivå och på övergripande nivå. TIDPLAN Introduktion September 2014 December 2014 RAPPORTERING Skriftlig rapport och en muntlig föredragning för revisorerna. ORGANISATION Projektledare Viktor Prytz GODKÄND Datum Godkänd av revisorerna i kommunen Datum Godkänd av kundansvarig/kommunal Sektor Avrapportering OBEROENDE- PRÖVNING Vi har i enlighet med Skyrevs rekommendation nr 2 prövat vårt oberoende. NOTERINGAR

37 PROJEKTPLAN Datum: UPPDRAGS- GIVARE PROJEKT- BENÄMNING Kalmar kommuns revisorer Granskning av rektors styrning och ledning BAKGRUND, REVISIONSFRÅGA OCH REVISIONS- KRITERIER Bakgrund Aktuell debatt och forskning lyfter fram rektor betydelse för att verksamheten ska lyckas med sitt uppdrag. Rapport från Skolinspektionen (2010) visar att många rektorer inte fyller sin roll, så som det är tänkt i lagstiftningen. Rektor behöver goda kunskaper om styrdokumenten och verksamheternas pedagogiska uppdrag men också om arbetsgivarrollen och vad det innebär att leda verksamhet i en politiskt styrd organisation. Verksamhetens resultat är beroende av personalens professionella insatser och ansvar, vilka inte kan eller ska styras i detalj av rektor. Snarare handlar det om att skapa förutsättningar för en effektiv och kvalitativ verksamhet. Vidare har rektor ansvar för att verksamheten genom utvärdering och uppföljning ständigt utvecklas. Därmed ställs stora krav på rektorers styrförmåga och ledarskap samt på de förutsättningar för uppdraget som nämnden ger. Brister i styrning och ledning från rektor innebär att verksamheten inte optimerar sin förmåga. Barns och elevers rättigheter riskerar att åsidosättas. Därmed riskeras även nämndens möjligheter att säkerställa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever samt god ekonomisk hushållning. Rektor är en nyckelperson för nämnden. Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra denna granskning. Revisionsfråga Säkerställer barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd att varje enskild rektor har förutsättningar, uppdrag och möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt? Revisionskriterier Rektor har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter. Rektor har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd för att kunna utföra sitt uppdrag och bedriva pedagogiskt ledarskap. Rektor organiserar sin verksamhet utifrån gällande styrdokument, elevernas behov och förutsättningar samt befintliga resurser. Rektor säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på sin enhet.

38 PROJEKTPLAN Datum: AVGRÄNSNING REVISIONS- METOD Granskningen avgränsas till att omfatta barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och grundskolan. Granskningen genomförs genom intervjuer med 12 rektorer för grundskolorna i fyra grupper. Vidare intervjuas förvaltningsledningen och berörda tjänstemän som arbetar med rådgivning och stöd till rektorerna i en eller två grupper. Utöver intervjuerna ska vi gå igenom eventuella uppdragshandlingar, resursfördelningssystemet, delegationsordningen, rutiner och riktlinjer för enheternas systemastiska kvalitetsarbete samt andra relevanta dokument i relation till revisionsfråga och kriterierna. TIDPLAN Introduktion September 2014 December 2014 RAPPORTERING Skriftlig rapport och muntlig föredragning för revisorerna. ORGANISATION Projektledare Viktor Prytz Projektmedarbetare Pär Sturesson GODKÄND Datum Godkänd av revisorerna i kommunen Datum Godkänd av kundansvarig/kommunal Sektor Avrapportering OBEROENDE- PRÖVNING Vi har i enlighet med Skyrevs rekommendation nr 2 prövat vårt oberoende. NOTERINGAR

39 Iréne Jonsson Ämne: AppServerName: skada S356 Från: Mats Linde Skickat: den 26 september :11 Till: Ämne: Re: skada Hej, Jag beklagar all den smärta X fått utstå på grund av olyckshändelsen. Det är förståeligt att X måste ha varit väldigt frustrerad över att han inte ha kunnat delta i aktiviteter tillsammans med kamrater under sommaren. Jag beklagar att familjen har fått ändra planer för sommaren på grund av olyckshändelsen. Det är ändå bra att det finns försäkringar i sådana fall; i detta fall olycksfallsförsäkring hos Folksam. Ni har haft kontakt med försäkringsbolaget och jag förutsätter att ni har fått ersättning för sveda och värk enligt denna. I ditt mail nämner du risk för att X inte ska bli helt återställd i framtiden. Om det visar sig att X får bestående men gäller försäkringen då också. En sådan bedömning görs av försäkringsbolaget. Jag ser att du har lämnat in en skadeståndsanmälan till kommunens försäkringsbolag som hanterar sådana anmälningar, Länsförsäkringar. Det är försäkringsbolaget som prövar kommunens frågor inom detta område och tar beslut. Att en skada skett i en kommunal verksamhet eller på mark som kommunen ansvarar för betyder inte att man automatiskt har rätt till skadestånd. För att kommunen ska bli ersättningsskyldig krävs att den som begär skadestånd kan styrka att förvaltningen/bolaget har orsakat skadan. Man bör bland annat kunna styrka att kommunen varit vårdslös. Av ditt mail att döma har försäkringsbolaget gjort en prövning och tagit ett beslut. Jag gör ingen annan bedömning. Du har alltid möjlighet att vända dig till domstol om du är missnöjd med bedömningen av skadeståndsanspråket. Till sist vill jag än en gång beklaga skadan som X fått på förskolan, och dess konsekvenser för familjens sommar. Med vänlig hälsning Mats Linde Mats Linde Förvaltningschef Kalmar kommun Barn- och ungdomsförvaltningen tfn mobil sep 2014 kl. 12:50 skrev " >: Hej Mats, 1

40 jag fick meddelande av Johan Persson att det är du som är ansvarig för detta och därför skickar jag samma brev till dig som jag tidigare skickade till Johan. Detta hände den 8 Juli-2014 Min son X var på Svärdsliljans förskola när han skulle öppna dörren till ett förråd ute på gården då dörren lossnade och föll rakt på foten så ett ben i foten gick av. Detta resulterade i att han fick gå på kryckor i 6 veckor och en hårt lindad fot som han absolut inte fick stödja på. En byggjobbare som håller på med renoveringen av dagisgården kommer fram till X och hjälper honom loss då ingen av den andra personalen är i närheten. Personalen borde ju ha sett när dom låste upp dörren på morgonen att den inte satt fast!!? Olyckan hände ju vid 13,30 på eftermiddagen, är det någon under dagen då som ska ha försökt haka av dörren?? Ingen av personalen anmälde olyckan eller informerade till chefen då dom tyckte att olyckan inte var så allvarlig...? Tänk om han hade fått hela dörren över sig!! Vad klassas som allvarlig skada av personalen? Jag meddelade dagis nästkommande dag om att X inte kommer till dagis mer eftersom foten var bruten. Jag frågar dagispersonalen vad vi ska anmäla detta och dom säger att vi ska söka på Kalmar kommuns hemsida, där kan ni hitta vilken försäkringsbolag som dagis tillhör. Är det vi som ska kolla denna informationen. DÅLIGT!! Då vi får fram att det är Folksam som är försäkringsbolaget så anmäler jag dit och även till det försäkringsbolag som vi har. Folksam meddelar att vi ska begära skadestånd av kommunen då det är dom som är skyldiga till olyckan. Nästan 10 dagar efter att olyckan har hänt så har en snickare inspekterat boden och hängt tillbaka dörren. Detta borde väl ha gjorts med engång! INGEN har hört av sig till Serviceförvaltningen. Händelsen har inte heller anmälts som arbetsmiljöbrott eftersom lagen inte gäller mindre barn utan först från förskolan och uppåt?! Förskolan är skyldiga att göra en polisanmälan angående arbetsplatsolycka eftersom dagisgården är under renovering. Detta har inte heller gjorts! Den granskningen som vi har gjort visar att nästan varje punkt i barn och ungdomsförvaltningens handlingsplan för tillbud/olyckor i verksamhet har brutits. Om denna olyckan aldrig anmäldes, hur många olyckor anmäls inte då?? 2

41 Jag rekommenderar inga föräldrar att ha sina barn på detta dagis då varken personal eller chef inte tycker att olyckorna är så farliga, vad är det för olycka som ska behöva hända för att det ska gå rätt till? Vi har inte kunnat göra någonting på hela sommaren, vi har suttit och tröstat en 6-åring som har haft ont och har mått dåligt för att han inte har kunnat vara ute med sina kompisar, spela fotboll, åka till stranden då han inte har kunnat gå på sina kryckor mer än korta sträckor. Vi har förlorat massa pengar för VAB och förlorad semester som vi har väntat på i 1 år. Sommaren kommer ju inte tillbaka bara för att han kan gå igen. Barnen och vi hade planerat massor som vi skulle göra men vi kunde inte göra någonting. Vi hade sett fram emot denna semester och så blir det så här och ingen vill ta ansvaret för det som har hänt! Tycker också att Ingrid Hallbergs brev som hon har skickat ut till föräldrarna på svärdsliljan är så kränkande mot min son då hon skriver att olyckan inte var så allvarlig, han fick inte hela dörren över sig och han blev inte ens gipsad. Hon kanske ska ta kontakt med läkaren så får hon reda på varför man inte gipsar sådana skador. Tycker också det är så dåligt av dagis som inte har kontaktat oss och hört hur det är med X. Vi är väldigt missnöjda med hur vi har blivit behandlade i detta ärendet. Tycker det har skötts väldigt dåligt mellan dagis och rektor. Har inte fått någon hjälp av jurist som vi blev lovade skulle sköta detta åt oss. X är fortfarande inte återställd i foten, han haltar och har svårt att springa. Vet inte om han kommer att bli helt återställd, det får framtiden utvisa. Vi har skickat in ett skadeståndsanspråk till Länsförsäkringar och igår fick vi svar på detta: Skadeståndsskyldighet föreligger om kommunen har orsakat personskadan av vårdslöshet??? Det är okänt varför någon hade försökt haka av dörren, det pågick ju renoveringsarbeten på gården?? Jag lämnar ju mitt barn på dagis och förutsätter att han ska vara säker där och inte få dörrar och dyl över sig, sen kan en olycka hända men detta kan ju inte vara X fel iaf. Detta måste ju kommunen stå för eller ska vi anmäla personalen som jobbade den dagen?? Det vi kräver för detta som har hänt är ett skadestånd på och eftersom inte ert försäkringsbolag är intresserade av detta så får Kalmar kommun stå för detta. Ni kanske ska förhandla med ett försäkringsbolag som vill skydda barnen som är på kommunens dagis i framtiden. Med vänlig hälsning skicka gärna svar på min privata mail: 3

42 Iréne Jonsson Ämne: VB: Williams skada Från: Mats Linde Skickat: den 1 oktober :47 Till: Ämne: Re: X skada Hej Jag beklagar att du upplever att det har skötts dåligt från kommunens sida. Det står dig naturligtvis fritt att kontakta såväl media som advokat. Det ändrar dock inte den bedömning som försäkringsbolaget gjort. Jag kan bara upprepa det jag skrev i mitt tidigare svar. "Att en skada skett i en kommunal verksamhet eller på mark som kommunen ansvarar för betyder inte att man automatiskt har rätt till skadestånd. För att kommunen ska bli ersättningsskyldig krävs att den som begär skadestånd kan styrka att förvaltningen/bolaget har orsakat skadan. Man bör bland annat kunna styrka att kommunen varit vårdslös. Av ditt mail att döma har försäkringsbolaget gjort en prövning och tagit ett beslut. Jag gör ingen annan bedömning. " Med vänlig hälsning Mats Linde Mats Linde Förvaltningschef Kalmar kommun Barn- och ungdomsförvaltningen tfn mobil okt 2014 kl. 14:19 skrev Hej Mats, Det jag undrar är: VEM är det som ska stå för denna olyckan?? Är det vi som föräldrar som ska undersöka dagis varje dag innan vi lämnar vårt barn att det är säkert? Ni på kommunen måste väl ha någon skyldighet att se till att detta inte ska ske att saker lossnar från sitt fäste...detta hände vid kl. 13,30 på ef. Är det någon under dagen då som har varit inne på dagisgården och försökt bryta sig in??? Vill ha en förklaring!! Har tagit kontakt med media och kommer även vända mig till jurist eller advokat eftersom ni inte vill ersätta oss för denna olyckan. Detta har skötts så dåligt och man har lovat att göra allt för att hjälpa oss...vad har vi fått för hjälp??!!! // 1

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsförvaltningen (7) Centrala samverkansgruppen Plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum, kl Närvarande Underskrifter Mats Linde, förvaltningschef Emad Soukiyh, administrativ chef Yvonne Håkansson, Lärarförbundet Per Fryxell, Lärarförbundet Ylva Tinnert Gelebo, Lärarförbundets skolledarförening Kaj Jonsson, Lärarnas Riksförbund Christer Nilsfors, Lärarnas Riksförbund Sofie Andersson, Vision Charlotte Karlsson, Kommunal Ylva Emhed, Kommunhälsan, Iréne Jonsson, sekreterare... Mats Linde, ordförande... Ylva Tinnert Gelebo, justerare 1 Godkännande av dagordning Utsänd kallelse godkänns som dagordning för sammanträdet. 2 Föregående protokoll Centrala samverkansgruppen går igenom protokollet från den 25 augusti Kommunhälsan Kommunhälsan har inget att informera om vid dagens sammanträde och centrala samverkansgruppen har ingen fråga till Kommunhälsan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsförvaltningen (7) Centrala samverkansgruppen 4 Frisknärvaro- och sjukfrånvarostatistik Personalutvecklare Lars-Gunnar Åman går igenom statistiken för juli Riktlinjer för elevdokumentation och information till vårdnadshavare avseende den skriftliga individuella utvecklingsplanen och utvecklingssamtalet Framtagna riktlinjer för elevdokumentation och information till vårdnadshavare avseende den skriftliga individuella utvecklingsplanen och utvecklingssamtalet har varit utskickade till skolorna för synpunkter. Personalutvecklare Peter Sunnanek redogör för inkomna synpunkter. Efter samråd beslutar förvaltningschef Mats Linde att återremittera ärendet till projektgruppen för vidare utredning. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förvaltningschefens beslut. 6 Svar på medborgarförslag om säker strålmiljö Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att besvara medborgarförslaget om säker strålmiljö i skolan. Ärendet har beretts i samråd med serviceförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning. Förvaltningskontoret har upprättat ett förslag till svar på medborgarförslaget. I svaret redogörs för vad Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten, som i Sverige har till uppgift att bevaka frågor om strålskydd och är de sakkunniga inom området, uttalar om strålskydd. Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att förvaltningskontorets yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om säker strålmiljö i skolan. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsförvaltningen (7) Centrala samverkansgruppen 7 Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! Motion har inkommit från Miljöpartiet kring ökade insatser i kunskaper och positiva attityder till cykling samt ett uppdrag där en översyn görs av grundskolornas cykelparkeringar. Ärendet är berett i samråd mellan barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd. Förvaltningskontoret har upprättat ett förslag till svar på motionen. I förslaget framgår sammanfattningsvis att om cykling skulle ingår som schemalagd undervisningsmetod måste cykel och hjälm anses som utrustning som ska tillhandahållas av skolan. Detta skulle medföra betydande investeringskostnader för skolorna. Vidare har en inventering visat att samtliga skolor har cykelparkering. Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motion från (MP) Förbättra barnens cykelvardag!. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. 8 Delårsbokslut per den 31 augusti 2014 Förvaltningskamrer Kristina Olson informerar om delårsbokslutet per den 31 augusti Jämfört med samma period 2013 har vi fler elever i grundskolan, fler barn i fritidshemmen, - 70 fler barn i förskolan. Driftskostnaderna för perioden januari-augusti visar ett överskott på 0,6 mkr. 9 Lägesrapport - Utvärdering av resursfördelningssystemet Centrala samverkansgruppen har i april och augusti 2014 fått information om projektet Utvärdering av resursfördelningssystemet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 mars 2015 kl 13:00-17.00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 15-26 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer