Barn- och ungdomsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Kommunens revisorer - Revisionsrapport Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor. 2. Avtal mellan Kalmar Läns Museum och barn- och ungdomsförvaltningen avseende projektet Estetiska lärprocesser Ateljén-Byteatern-Länsmuséet (dnr 2014/0364). 3. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll , Yttrande över delbetänkande En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (dnr 2014/0460). 4. Skrivelse om lån av läroböcker från skolan för läxhjälp samt ordförandens svar. 5. Skrivelse om språkval och hemkunskap i årskurs 6 samt ordförandens svar. 6. Skolinspektionens beslut med anledning av anmälan gällande Ringdansens förskola samt förskolechefs utredning i ärendet (dnr 2014/0760). 7. Kommunens revisorer - Projektplan Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan (dnr ). 8. Kommunens revisorer - Projektplan Granskning av rektors styrning och ledning (dnr 2014/0787). 9. Begäran om skadestånd för olyckshändelse samt förvaltningschefens svar (dnr 2014/0799). 10. Centrala samverkansgruppens protokoll Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Anmälan av delegationsbeslut 1. Administrativ chefs beslut september: A 6 Godkännande av enskild pedagogisk omsorg (dnr 2014/0612), A 6 Godkännande av enskild förskola (dnr 2014/0768). 2. Förskolechef Förskolan Trollet, beslut juni-augusti: A 1 Utökad vistelsetid (dnr 2014/0048, 2012/0443, 2013/0750, 2014/0618, 2014/0301), A 1 Beslut om att ta emot barn från annan kommun (dnr 2013/0930, 2013/0932), A 3 Beslut om nedsättning, befrielse eller avskrivning av fordran gällande barnomsorgsavgift för person med ekonomiskt bistånd (dnr 2012/0443, 2013/0750, 2014/0618). 3. Förskolechef Förskolan Rockneby, beslut ht 2014: C 3 Anställning. 4. Rektor Rinkabyholmsskolan, beslut september: C 3 Anställning. 5. Rektor Rocknebyskolan, beslut september: A 3 Beslut om avskrivning av fordran. 6. Förskolechef Förskolan Rockneby, beslut ht 2014: C 3 Anställning. 7. Rektor Barkestorpsskolan, beslut september: B 11 Avslag på begäran om skolskjuts. 8. Rektor Vasa skolområde, beslut maj-augusti: C 3 Anställning. 9. Rektor Särskolan i Kalmar, beslut april-augusti: C 3 Anställning. 10. Rektor Barkestorpsskolan, beslut 2014: B 3 Beslut om att förlänga skolplikten med ett år, B 10 Beslut om försöksperiod i annan skolform, B 11 Avslag på begäran om skolskjuts, B 13 Beslut om att ta emot elev från annan kommun, B 14 Beslut om att placera barn i annan kommun (dnr 2014/0346), B 21 Beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling (dnr 2014/0370), C 3 anställning.

2 11. Rektor Dörbyskolan, beslut juni-september: C 3 Anställning, A 3 Nedsättning, befrielse eller avskrivning av fordran. 12. Förskolechef Vasa skolområde, Topasen och Kungsfågeln, beslut december 2013-september 2014: A 1 Ansökan om utökad vistelsetid för barn i förskola (dnr 2014/0589, 2012/0137, 2014/0710, 2014/0711, 2012/2373, 2013/0070, 2013/0883, 2014/0714, 2012/1738, 2014/0715, 2014/0716, 2014/0717, 2014/0718, 2014/0719, 2013/0883), A 5 Ansökan om nedsättning av barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd (dnr 2014/0741, 2014/0742, 2013/0303, 2012/1695, 2014/0743, 2013/0626, 2014/0745, 2013/0727, 2013/0725, 2014/0746, 2014/0747, 2014/0748, 2014/0750). 13. Förskolechef Vasa skolområde, Svärdsliljan, beslut januari-augusti: A 1 Ansökan om utökad vistelsetid för barn i förskola (dnr 2014/0705, 2014/0712, 2014/0720). 14. Rektor Vasa skolområde, beslut december 2013-september 2014: A 1 Beslut om vistelsetid på fritidshem för barn med hemmavarande föräldrar (dnr 2012/0380, 2014/0758, 2014/0759), A 5 Nedsättning av barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd (dnr 2013/0728). 15. Förskolechef Förskolan Björkenäs, beslut april-augusti: A 3 Avskrivning av fordran, A 3 Nedsättning av barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd (dnr 2014/0490), C 3 Anställning.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 146 Yttrande över delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid är vår (SOU 2014:13) Dnr KS 2014/0554 Handlingar Delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid är vår (SOU 2014:13) Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 14 augusti Barn- och ungdomsförvaltningen yttrande den 15 augusti Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 27 augusti 2014, 57. Bakgrund Kalmar kommun har fått delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid är vår på remiss. Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över remissen och föreslår att yttrandet från den 15 augusti 2014 ska utgöra Kalmar kommuns svar på remissen. Beslut Kommunstyrelsen antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13). Protokollsanteckning Anna Thore (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Digital kompetens ska utan tvekan stå med i läroplanen. Det är en livsnödvändig kunskap i dagens informationssamhälle och bär en viktig demokratiaspekt med sig. När det kommer till att införa digital färdighet som ett moment i stort sett samtliga kursplaner, som förvaltningen föreslår, ställer jag mig tveksam. Digitala verktyg bör vara en självklar del i skolans värld och lärare måste få bättre förutsättningar att använda dem, men de ska vara ett verktyg bland många. Eleverna behöver också ämnen där de får avkoppling Anslaget på kommunens anslagstavla den 15 september 2014

21 2 (2) Kommunstyrelsen UTDRAG Sammanträdesdatum från det digitala, jobbar mer praktiskt/konkret och kopplar in när- och utemiljön i undervisningen. Därför ställer jag mig närmre det ursprungliga förslaget i delbetänkandet. I övrigt instämmer jag i förvaltningens förslag. Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Johan Persson ordförande Bertil Dahl

22 Iréne Jonsson Ämne: VB: läxhjälp Från: Jonas Hellberg Skickat: den 18 september :12 Till: Ämne: SV: läxhjälp Hej, Jag tycker att ditt förslag är utmärkt. Och jag vet att det förekommer att hemmen får ta med gamla böcker. Så du är välkommen att tala med ditt barn/barnbarns lärare och framföra önskemålet. Jag är säker på att din usträckta hand tas emot med tacksamhet. Med vänliga hälsningar Jonas hellberg (S) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden Kalmar kommun FrånSkickat: den 17 september :02 Till: Jonas Hellberg Ämne: läxhjälp Hej Anser du att det ska vara möjligt att låna gamla läroböcker i skolan, för en mor/far-förälder för att kunna hjälpa sitt barnbarn med läxorna, i första hand matematik? Det kan vara så att dessa behöver förbereda sig. Det ska ju satsas med läxhjälp i skolan, detta är ett alternativ Hälsningar 1

23 Iréne Jonsson Ämne: VB: utvärdering mm Från: Jonas Hellberg Skickat: den 18 september :25 Till: Kopia: Ämne: SV: utvärdering mm Hej, Tack för ditt mail och ursäkta att svaret har dröjt. Barn- och ungdomsnämnen fattade beslut att förlägga start av språkval till åk 6. Huvudskälet som då angavs vara att undvika en alltför stor koncentration av språkvalsundervisningen, rent tidsmässigt i åk 7-9. I det förslag från Skolverket som ställts till huvudmannen avseende förändring av timplanen till att bli en stadieindelad sådan finns ingen indikation på att man ur ett nationellt perspektiv pekar i den riktning att språkvalet flyttas till åk 7-9. Alltså har Skollag 2010:800 och Lgr11 inte på något sätt givit andra förutsättningar än de som förelåg när Barn- och ungdomsförvaltningen fattade sitt beslut. En positiv effekt som jag ser det är att eleverna får bekanta sig med den 7-9-skola som de enligt upptagningsområdesprincipen tillhör. Genom att läsa moderna språk redan i åk 6 så får de ett helt år på sig att bekanta sig med den skola de sedan kommer att gå på. En lång inskolningsperiod ger förutsättningar för att övergången till åk 7 ska bli så trygg och odramatisk som möjligt. Eftersom eleven ska ha betyg i åk 6 även i ämnet Hem- och konsumentkunskap måste det ingå undervisning. Eftersom många F-6-skolor saknar ändamålsenliga lokaler och behörig lärare så köper man in sig i den skola där eleven redan har sin undervisning i moderna språk. Jag inser att du inte kommer att bli helt nöjd med mitt svar. Någon utvärdering av beslutet har inte varit aktuellt eftersom huvudskälet från 1994 kvarstår. Frågan kan givetvis lyftas och en utvärdering göras. Men det får i sådant fall ske under ledning av den nya barn- och ungdomsnämnden som tillträder efter årsskiftet. Med vänliga hälsningar Jonas Hellberg (S) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden Kalmar kommun Från: Skickat: den 2 september :11 Till: Jonas Hellberg Kopia: Ämne: utvärdering mm Hej Jonas, Jag, och många med mig, efterfrågar en utvärdering av språkval i åk 6. Det har pågått i mer än 20 år och min fråga är: Har det givit några positiva effekter vad gäller barnens språkliga förmåga? Vad vi på min skola (Rinkabyholmsskolan) ser, är att det tar mycket 1

24 av vår undervisningstid att åka buss till och från Falkenbergsskolan. Jag tror att barnen skulle få en bättre språkutveckling genom att byta dessa två lektioner (som tar fyra i anspråk med bussresor) mot en i svenska och en i engelska. Sen har vi ju busskostnaden, som skulle kunna användas till resurs på den egna skolan. (Behöver jag gå in på miljöfrågan?) En annan detalj är hemkunskapen som också ligger i åk 6. På de flesta f-6 skolor saknas lokaler (och utbildad personal). Skulle det vara helt ogörligt att flytta detta ämne till åk 7? Tacksam för svar 2

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Handläggare Jeanette Kennerfalk Utredning gällande Ringdansens förskola Kalmar Kommun Utredningen gäller eventuella brister i information mellan hem och förskola. Personalen har haft dagligen kontakt vid lämningar och hämtningar där de förmedlat hur dagen varit. Vad det gäller det äldre barnet har det förmedlats att hen behöver landa i miljön och verksamheten och att hen är orolig, de har även förmedlat allt som varit bra. När barn skolats in erbjuds alltid ett uppföljningssamtal. Detta samtal kan ligga lite olika i tid beroende på att vi vill att varje barn ska få möjlighet att lära känna vuxna, barn och den nya miljön innan samtalet. Det äldre barnets samtal var inbokat men avbröts av ett samtal till mamman. Det yngre barnets inskolningssamtal var inte inbokat men på gång. Vad det gäller utfrågning av barnen går vårdnadshavarens och förskolans åsikter isär. Jeanette Kennerfalk Förskolechef förskolan Trollet Förskolan Trollet Barn och ungdomsförvaltningen Jeanette Kennerfalk förskolechef Maria Petersson skolsekreterare Marie Nevrup Nilsson bitr förskolechef

35 PROJEKTPLAN Datum: UPPDRAGS- GIVARE PROJEKT- BENÄMNING BAKGRUND OCH REVISIONS- KRITERIER Kalmar kommuns revisorer Granskning av arbetete mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan Bakgrund Diskrimineringslagen och 6:e kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Lagstiftaren har ansett att det inte är tillräckligt att förbjuda diskriminering och kränkande behandling. Det behövs även aktiva åtgärder för att minska förekomsten av trakasserier och kränkande behandling. Detta innebär att huvudmannen åläggs att bedriva ett målinriktat arbete för att dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Både det främjande och det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten. Det främjande och förebyggande arbetet ska beskrivas i verksamhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet gentemot kränkande behandling har identifierats som ett granskningsområde i revisorernas väsentlighet- och riskanalys. Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete mot kränkande behandling och diskriminering? Revisionskriterier Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: - Skollagen - Diskrimineringslagen Med utgångspunkterna från dessa har följande kontrollområden formulerats: Varje enhet har plan mot diskriminering och kränkande behandling eller motsvarande. På varje enhet samt övergripande finns rutiner och system för att upptäcka, anmäla, utreda, dokumentera uppgifter om samt åtgärda trakasserier och kränkande behandling. På varje enhet samt övergripande sker uppföljning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Barn- och ungdomsnämnden får regelbunden rapportering av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering

36 PROJEKTPLAN Datum: AVGRÄNSNING Granskningen avgränsas till barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och grundskola. REVISIONS- METOD Granskningen genomförs genom intervjuer. Vi kommer att välja ut fem skolor inom Kalmar kommun och intervjua rektorer om arbetet med likabehandling och kränkande behandling. Vidare ska vi intervjua förvaltningschefen tillsammans med ansvarig tjänsteman. Dokumentgranskning av planer mot diskriminering och kränkande behandling, rutiner, ansvarsfördelning, rapporter och uppföljning av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. På enhetsnivå och på övergripande nivå. TIDPLAN Introduktion September 2014 December 2014 RAPPORTERING Skriftlig rapport och en muntlig föredragning för revisorerna. ORGANISATION Projektledare Viktor Prytz GODKÄND Datum Godkänd av revisorerna i kommunen Datum Godkänd av kundansvarig/kommunal Sektor Avrapportering OBEROENDE- PRÖVNING Vi har i enlighet med Skyrevs rekommendation nr 2 prövat vårt oberoende. NOTERINGAR

37 PROJEKTPLAN Datum: UPPDRAGS- GIVARE PROJEKT- BENÄMNING Kalmar kommuns revisorer Granskning av rektors styrning och ledning BAKGRUND, REVISIONSFRÅGA OCH REVISIONS- KRITERIER Bakgrund Aktuell debatt och forskning lyfter fram rektor betydelse för att verksamheten ska lyckas med sitt uppdrag. Rapport från Skolinspektionen (2010) visar att många rektorer inte fyller sin roll, så som det är tänkt i lagstiftningen. Rektor behöver goda kunskaper om styrdokumenten och verksamheternas pedagogiska uppdrag men också om arbetsgivarrollen och vad det innebär att leda verksamhet i en politiskt styrd organisation. Verksamhetens resultat är beroende av personalens professionella insatser och ansvar, vilka inte kan eller ska styras i detalj av rektor. Snarare handlar det om att skapa förutsättningar för en effektiv och kvalitativ verksamhet. Vidare har rektor ansvar för att verksamheten genom utvärdering och uppföljning ständigt utvecklas. Därmed ställs stora krav på rektorers styrförmåga och ledarskap samt på de förutsättningar för uppdraget som nämnden ger. Brister i styrning och ledning från rektor innebär att verksamheten inte optimerar sin förmåga. Barns och elevers rättigheter riskerar att åsidosättas. Därmed riskeras även nämndens möjligheter att säkerställa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever samt god ekonomisk hushållning. Rektor är en nyckelperson för nämnden. Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra denna granskning. Revisionsfråga Säkerställer barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd att varje enskild rektor har förutsättningar, uppdrag och möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt? Revisionskriterier Rektor har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter. Rektor har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd för att kunna utföra sitt uppdrag och bedriva pedagogiskt ledarskap. Rektor organiserar sin verksamhet utifrån gällande styrdokument, elevernas behov och förutsättningar samt befintliga resurser. Rektor säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på sin enhet.

38 PROJEKTPLAN Datum: AVGRÄNSNING REVISIONS- METOD Granskningen avgränsas till att omfatta barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och grundskolan. Granskningen genomförs genom intervjuer med 12 rektorer för grundskolorna i fyra grupper. Vidare intervjuas förvaltningsledningen och berörda tjänstemän som arbetar med rådgivning och stöd till rektorerna i en eller två grupper. Utöver intervjuerna ska vi gå igenom eventuella uppdragshandlingar, resursfördelningssystemet, delegationsordningen, rutiner och riktlinjer för enheternas systemastiska kvalitetsarbete samt andra relevanta dokument i relation till revisionsfråga och kriterierna. TIDPLAN Introduktion September 2014 December 2014 RAPPORTERING Skriftlig rapport och muntlig föredragning för revisorerna. ORGANISATION Projektledare Viktor Prytz Projektmedarbetare Pär Sturesson GODKÄND Datum Godkänd av revisorerna i kommunen Datum Godkänd av kundansvarig/kommunal Sektor Avrapportering OBEROENDE- PRÖVNING Vi har i enlighet med Skyrevs rekommendation nr 2 prövat vårt oberoende. NOTERINGAR

39 Iréne Jonsson Ämne: AppServerName: skada S356 Från: Mats Linde Skickat: den 26 september :11 Till: Ämne: Re: skada Hej, Jag beklagar all den smärta X fått utstå på grund av olyckshändelsen. Det är förståeligt att X måste ha varit väldigt frustrerad över att han inte ha kunnat delta i aktiviteter tillsammans med kamrater under sommaren. Jag beklagar att familjen har fått ändra planer för sommaren på grund av olyckshändelsen. Det är ändå bra att det finns försäkringar i sådana fall; i detta fall olycksfallsförsäkring hos Folksam. Ni har haft kontakt med försäkringsbolaget och jag förutsätter att ni har fått ersättning för sveda och värk enligt denna. I ditt mail nämner du risk för att X inte ska bli helt återställd i framtiden. Om det visar sig att X får bestående men gäller försäkringen då också. En sådan bedömning görs av försäkringsbolaget. Jag ser att du har lämnat in en skadeståndsanmälan till kommunens försäkringsbolag som hanterar sådana anmälningar, Länsförsäkringar. Det är försäkringsbolaget som prövar kommunens frågor inom detta område och tar beslut. Att en skada skett i en kommunal verksamhet eller på mark som kommunen ansvarar för betyder inte att man automatiskt har rätt till skadestånd. För att kommunen ska bli ersättningsskyldig krävs att den som begär skadestånd kan styrka att förvaltningen/bolaget har orsakat skadan. Man bör bland annat kunna styrka att kommunen varit vårdslös. Av ditt mail att döma har försäkringsbolaget gjort en prövning och tagit ett beslut. Jag gör ingen annan bedömning. Du har alltid möjlighet att vända dig till domstol om du är missnöjd med bedömningen av skadeståndsanspråket. Till sist vill jag än en gång beklaga skadan som X fått på förskolan, och dess konsekvenser för familjens sommar. Med vänlig hälsning Mats Linde Mats Linde Förvaltningschef Kalmar kommun Barn- och ungdomsförvaltningen tfn mobil sep 2014 kl. 12:50 skrev " >: Hej Mats, 1

40 jag fick meddelande av Johan Persson att det är du som är ansvarig för detta och därför skickar jag samma brev till dig som jag tidigare skickade till Johan. Detta hände den 8 Juli-2014 Min son X var på Svärdsliljans förskola när han skulle öppna dörren till ett förråd ute på gården då dörren lossnade och föll rakt på foten så ett ben i foten gick av. Detta resulterade i att han fick gå på kryckor i 6 veckor och en hårt lindad fot som han absolut inte fick stödja på. En byggjobbare som håller på med renoveringen av dagisgården kommer fram till X och hjälper honom loss då ingen av den andra personalen är i närheten. Personalen borde ju ha sett när dom låste upp dörren på morgonen att den inte satt fast!!? Olyckan hände ju vid 13,30 på eftermiddagen, är det någon under dagen då som ska ha försökt haka av dörren?? Ingen av personalen anmälde olyckan eller informerade till chefen då dom tyckte att olyckan inte var så allvarlig...? Tänk om han hade fått hela dörren över sig!! Vad klassas som allvarlig skada av personalen? Jag meddelade dagis nästkommande dag om att X inte kommer till dagis mer eftersom foten var bruten. Jag frågar dagispersonalen vad vi ska anmäla detta och dom säger att vi ska söka på Kalmar kommuns hemsida, där kan ni hitta vilken försäkringsbolag som dagis tillhör. Är det vi som ska kolla denna informationen. DÅLIGT!! Då vi får fram att det är Folksam som är försäkringsbolaget så anmäler jag dit och även till det försäkringsbolag som vi har. Folksam meddelar att vi ska begära skadestånd av kommunen då det är dom som är skyldiga till olyckan. Nästan 10 dagar efter att olyckan har hänt så har en snickare inspekterat boden och hängt tillbaka dörren. Detta borde väl ha gjorts med engång! INGEN har hört av sig till Serviceförvaltningen. Händelsen har inte heller anmälts som arbetsmiljöbrott eftersom lagen inte gäller mindre barn utan först från förskolan och uppåt?! Förskolan är skyldiga att göra en polisanmälan angående arbetsplatsolycka eftersom dagisgården är under renovering. Detta har inte heller gjorts! Den granskningen som vi har gjort visar att nästan varje punkt i barn och ungdomsförvaltningens handlingsplan för tillbud/olyckor i verksamhet har brutits. Om denna olyckan aldrig anmäldes, hur många olyckor anmäls inte då?? 2

41 Jag rekommenderar inga föräldrar att ha sina barn på detta dagis då varken personal eller chef inte tycker att olyckorna är så farliga, vad är det för olycka som ska behöva hända för att det ska gå rätt till? Vi har inte kunnat göra någonting på hela sommaren, vi har suttit och tröstat en 6-åring som har haft ont och har mått dåligt för att han inte har kunnat vara ute med sina kompisar, spela fotboll, åka till stranden då han inte har kunnat gå på sina kryckor mer än korta sträckor. Vi har förlorat massa pengar för VAB och förlorad semester som vi har väntat på i 1 år. Sommaren kommer ju inte tillbaka bara för att han kan gå igen. Barnen och vi hade planerat massor som vi skulle göra men vi kunde inte göra någonting. Vi hade sett fram emot denna semester och så blir det så här och ingen vill ta ansvaret för det som har hänt! Tycker också att Ingrid Hallbergs brev som hon har skickat ut till föräldrarna på svärdsliljan är så kränkande mot min son då hon skriver att olyckan inte var så allvarlig, han fick inte hela dörren över sig och han blev inte ens gipsad. Hon kanske ska ta kontakt med läkaren så får hon reda på varför man inte gipsar sådana skador. Tycker också det är så dåligt av dagis som inte har kontaktat oss och hört hur det är med X. Vi är väldigt missnöjda med hur vi har blivit behandlade i detta ärendet. Tycker det har skötts väldigt dåligt mellan dagis och rektor. Har inte fått någon hjälp av jurist som vi blev lovade skulle sköta detta åt oss. X är fortfarande inte återställd i foten, han haltar och har svårt att springa. Vet inte om han kommer att bli helt återställd, det får framtiden utvisa. Vi har skickat in ett skadeståndsanspråk till Länsförsäkringar och igår fick vi svar på detta: Skadeståndsskyldighet föreligger om kommunen har orsakat personskadan av vårdslöshet??? Det är okänt varför någon hade försökt haka av dörren, det pågick ju renoveringsarbeten på gården?? Jag lämnar ju mitt barn på dagis och förutsätter att han ska vara säker där och inte få dörrar och dyl över sig, sen kan en olycka hända men detta kan ju inte vara X fel iaf. Detta måste ju kommunen stå för eller ska vi anmäla personalen som jobbade den dagen?? Det vi kräver för detta som har hänt är ett skadestånd på och eftersom inte ert försäkringsbolag är intresserade av detta så får Kalmar kommun stå för detta. Ni kanske ska förhandla med ett försäkringsbolag som vill skydda barnen som är på kommunens dagis i framtiden. Med vänlig hälsning skicka gärna svar på min privata mail: 3

42 Iréne Jonsson Ämne: VB: Williams skada Från: Mats Linde Skickat: den 1 oktober :47 Till: Ämne: Re: X skada Hej Jag beklagar att du upplever att det har skötts dåligt från kommunens sida. Det står dig naturligtvis fritt att kontakta såväl media som advokat. Det ändrar dock inte den bedömning som försäkringsbolaget gjort. Jag kan bara upprepa det jag skrev i mitt tidigare svar. "Att en skada skett i en kommunal verksamhet eller på mark som kommunen ansvarar för betyder inte att man automatiskt har rätt till skadestånd. För att kommunen ska bli ersättningsskyldig krävs att den som begär skadestånd kan styrka att förvaltningen/bolaget har orsakat skadan. Man bör bland annat kunna styrka att kommunen varit vårdslös. Av ditt mail att döma har försäkringsbolaget gjort en prövning och tagit ett beslut. Jag gör ingen annan bedömning. " Med vänlig hälsning Mats Linde Mats Linde Förvaltningschef Kalmar kommun Barn- och ungdomsförvaltningen tfn mobil okt 2014 kl. 14:19 skrev Hej Mats, Det jag undrar är: VEM är det som ska stå för denna olyckan?? Är det vi som föräldrar som ska undersöka dagis varje dag innan vi lämnar vårt barn att det är säkert? Ni på kommunen måste väl ha någon skyldighet att se till att detta inte ska ske att saker lossnar från sitt fäste...detta hände vid kl. 13,30 på ef. Är det någon under dagen då som har varit inne på dagisgården och försökt bryta sig in??? Vill ha en förklaring!! Har tagit kontakt med media och kommer även vända mig till jurist eller advokat eftersom ni inte vill ersätta oss för denna olyckan. Detta har skötts så dåligt och man har lovat att göra allt för att hjälpa oss...vad har vi fått för hjälp??!!! // 1

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsförvaltningen (7) Centrala samverkansgruppen Plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum, kl Närvarande Underskrifter Mats Linde, förvaltningschef Emad Soukiyh, administrativ chef Yvonne Håkansson, Lärarförbundet Per Fryxell, Lärarförbundet Ylva Tinnert Gelebo, Lärarförbundets skolledarförening Kaj Jonsson, Lärarnas Riksförbund Christer Nilsfors, Lärarnas Riksförbund Sofie Andersson, Vision Charlotte Karlsson, Kommunal Ylva Emhed, Kommunhälsan, Iréne Jonsson, sekreterare... Mats Linde, ordförande... Ylva Tinnert Gelebo, justerare 1 Godkännande av dagordning Utsänd kallelse godkänns som dagordning för sammanträdet. 2 Föregående protokoll Centrala samverkansgruppen går igenom protokollet från den 25 augusti Kommunhälsan Kommunhälsan har inget att informera om vid dagens sammanträde och centrala samverkansgruppen har ingen fråga till Kommunhälsan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsförvaltningen (7) Centrala samverkansgruppen 4 Frisknärvaro- och sjukfrånvarostatistik Personalutvecklare Lars-Gunnar Åman går igenom statistiken för juli Riktlinjer för elevdokumentation och information till vårdnadshavare avseende den skriftliga individuella utvecklingsplanen och utvecklingssamtalet Framtagna riktlinjer för elevdokumentation och information till vårdnadshavare avseende den skriftliga individuella utvecklingsplanen och utvecklingssamtalet har varit utskickade till skolorna för synpunkter. Personalutvecklare Peter Sunnanek redogör för inkomna synpunkter. Efter samråd beslutar förvaltningschef Mats Linde att återremittera ärendet till projektgruppen för vidare utredning. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förvaltningschefens beslut. 6 Svar på medborgarförslag om säker strålmiljö Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att besvara medborgarförslaget om säker strålmiljö i skolan. Ärendet har beretts i samråd med serviceförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning. Förvaltningskontoret har upprättat ett förslag till svar på medborgarförslaget. I svaret redogörs för vad Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten, som i Sverige har till uppgift att bevaka frågor om strålskydd och är de sakkunniga inom området, uttalar om strålskydd. Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att förvaltningskontorets yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om säker strålmiljö i skolan. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsförvaltningen (7) Centrala samverkansgruppen 7 Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! Motion har inkommit från Miljöpartiet kring ökade insatser i kunskaper och positiva attityder till cykling samt ett uppdrag där en översyn görs av grundskolornas cykelparkeringar. Ärendet är berett i samråd mellan barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd. Förvaltningskontoret har upprättat ett förslag till svar på motionen. I förslaget framgår sammanfattningsvis att om cykling skulle ingår som schemalagd undervisningsmetod måste cykel och hjälm anses som utrustning som ska tillhandahållas av skolan. Detta skulle medföra betydande investeringskostnader för skolorna. Vidare har en inventering visat att samtliga skolor har cykelparkering. Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motion från (MP) Förbättra barnens cykelvardag!. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. 8 Delårsbokslut per den 31 augusti 2014 Förvaltningskamrer Kristina Olson informerar om delårsbokslutet per den 31 augusti Jämfört med samma period 2013 har vi fler elever i grundskolan, fler barn i fritidshemmen, - 70 fler barn i förskolan. Driftskostnaderna för perioden januari-augusti visar ett överskott på 0,6 mkr. 9 Lägesrapport - Utvärdering av resursfördelningssystemet Centrala samverkansgruppen har i april och augusti 2014 fått information om projektet Utvärdering av resursfördelningssystemet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2013-11-27 BUN 2013/1004 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 mars 2015 kl 13:00-17.00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 15-26 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan.

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan. Handläggare Mats Linde 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Datum 2011-12-20 Kommunen ns revisorer Svar på revisorernas rapport Granskning av barn- och ungdomsnämndens styrning och uppföljning avv för- en granskning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl 13:00-17:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 37-43 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl 13:00-15:50 Ajournering kl 13:50-14:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 44-51 Beslutande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling Juni 2013 Johan Osbeck, revisor Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare Föräldraenkät 2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sammanfattning och förslag på åtgärder Förskola Föräldrarna är överlag väldigt nöjda med

Läs mer

Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss "Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning"

Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2013-03-20 Barn- och ungdomsnämnden 23 Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss "Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning" Dnr BUN 2013/0133

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2012

Ekonomisk rapport efter september 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

62 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 63 Ansökan om medfinansiering för genomförandet av steg 2 Lågstadiet i FENIXprojektet.

62 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 63 Ansökan om medfinansiering för genomförandet av steg 2 Lågstadiet i FENIXprojektet. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-20 60 Meddelanden. 61 Anmälan om delegationsbeslut. 62 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 63 Ansökan om medfinansiering för genomförandet av steg

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 - målområden inklusive åtgärder

Medarbetarenkät 2012 - målområden inklusive åtgärder Handläggare Datum Lillian Alverö 2013-04-10 Medarbetarenkät 2012 - målområden inklusive åtgärder Barkestorpsskolan Arbetssätt och mål Ledarskap Tid för att arbeta med handlingsplanen kommer att finnas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Avrapportering intern revision 2012

Avrapportering intern revision 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2012-11-28 BUN 2012/2352 0480-45 30 09 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering intern revision 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Vingåkers kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 3

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut 2006-02-15 2 1 Dnr 06/BUN47 611 Uppföljning av läs- och skrivundersökning år 3 och 8 under 2005, information Göran Hedström, produktionschef informerade nämnden om uppföljningen av läs- och skrivundersökning

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

11. Förskolechef Vasa skolområde, beslut april: A 3 Beslut om nedsättning av barnomsorgsavgift

11. Förskolechef Vasa skolområde, beslut april: A 3 Beslut om nedsättning av barnomsorgsavgift Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-15 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-25, 58 - Ändringar med anledning av ny politisk majoritet i Kalmar kommun. 2. s protokoll

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer