Datum Handläggare Mats Linde Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan."

Transkript

1 Handläggare Mats Linde , Datum Kommunen ns revisorer Svar på revisorernas rapport Granskning av barn- och ungdomsnämndens styrning och uppföljning avv för- en granskning av barn och ungdomsnämndens styrning och o uppföljning av skolanss verksamhet Bakgrund PwC, kommunal sektor, har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört förskolans verksamhet. Rapportenn har överlämnats till barn- och ungdoms- nämnden för beaktande och begäran om svar till den 25 januari Svaret nedan består av nämndens redogörelsee för vilka åtgärder som m kommer att vidtas med anledning av rapporten. Svaret är strukturerat utifrån revisorer- när nas iakttagelser och bedömningar. Iakttagelser Resursfördelningssystemet Revisorerna skriver: Samtidigt kan det i andra sammanhang vara för trögrörligt vilkett i synnerhet märks det sker inskrivning av barn över hela året. Då uppstår svårigheterr när det behövs resurser för at utöka personalstyrkan. Resursfördelningssystemet inom Barn- och ungdomsförvaltningen bygger på att merparten av resurserna följer barnet. Dvs om ytterligare ett barnn skrivs in på förskolan, ger det ytterligare resurser till den förskolan, och vice versa. Barn- och ungdomsnämnden gör därför bedömningen att resurstilldelningen ger rektorer och förskolechefer bra förutsättningar för att anpassa personal- iakta- styrkan utifrån antalet barn. Någon åtgärd med anledningg av revisorernas gelse kommer inte att göras. Barn och ungdomsförvaltningen Barn och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

2 2 (3) Revisionell bedömning Återkoppling från nämnd och förvaltningsledning till förskolecheferna Revisorernas bedömning är: Vi bedömer att återkopplingen till förskolecheferna avseende verksamheten kan förbättras både från nämndens och förvaltningens sida. Skolinspektionen har haft tillsyn i Kalmar kommun under Tillsynen avslutades i November I kommunbeslutet för Kalmar kommun skriver Skolinspektionen följande om bedömningsområdet utvärdering och uppföljning: Kommunen och förskolorna följer inte i tillräcklig omfattning upp och utvärderar förskoleverksamheten. Vidare skriver Skolinspektionen i motiveringen: I de kvalitetsredovisningar som Skolinspektionen har tagit del av redovisas inte verksamhetens måluppfyllelse. Det framkommer även i intervjuer med förvaltningsledning och förtroendevald att resultaten gällande förskoleverksamhetens måluppfyllelse i relation till de nationella målen utvärderas, analyseras och diskuteras endast i begränsad omfattning. Revisorerna gör således en liknande bedömning som Skolinspektionen gjorde. I svaret till Skolinspektionen skrev kommunen följande: Vidtagna åtgärder: Förskolorna är integrerade i den process som pågår där det systematiska kvalitetsarbetet ses över med avseende på den nya lagstiftningen. I detta arbete kommer det att tydliggöras hur kvalitetsarbetet ska bedrivas utifrån läroplanens mål samt utifrån verksamhetsmål knutna till kommunen. Genomförande av åtgärder: Varje förskola har i läroplansdialoger med förvaltningschefen tagit del av sitt läroplansuppdrag som utgår ifrån skolinspektionens bedömning där varje enhet har fått i uppdrag att genomföra vissa åtgärder för att svara upp emot de förbättringar som skolinspektionen ser behöver göras. Detta läroplansuppdrag kommer nästkommande läsår redovisas i en läroplansuppföljning där resultatet kommer att tas med som del i nästkommande års läroplansuppdrag. Effekter av åtgärderna: Förändringsarbetet sker under verksamhetsåren 2011 och 2012 och därefter kan en utvärdering av arbete ske. Barn- och ungdomsnämnden bedömer att svaret till Skolinspektionen även gäller som svar på de synpunkter kring uppföljning av förskolan som revisorerna framför i den här rapporten. Barn- och ungdomsnämnden vidtar inte, med anledning av revisorernas rapport, några ytterligare åtgärder än de ovan redovisade. Rutin för att placera barn Revisorerna skriver Förvaltningen har valt ett decentraliserat förhållningssätt avseende placeringar och personalbehov. Varje förskolechef är ansvarig för placeringar och personalplanering inom sitt område. Vi rekommenderar att förvaltningen utreder om detta är det mest effektiva sättet att arbeta eller om detta borde skötas centralt på förvaltningen istället.

3 3 (3) Revisorerna bedömer att nämnden säkerställer på ett tillfredsställande sätt att behovet av platser och öppettider kan tillgodoses. Skolinspektionen hade inga synpunkter på kommunens möjlighet att uppfylla lagens krav på förskoleplats. Utifrån de två granskningarna bedömer nämnden att organisationen för placering av barn i förskoleverksamhet är väl fungerande. Barn- och ungdomsförvaltningen har en decentraliserad organisation där rektor/förskolechef har full delegation i alla frågor, utom uppsägningar. I enlighet med den organisationen ansvarar förskolechefen för placeringen av barnen i sitt upptagningsområde. Det är ett mycket medvetet val att välja den ansvarsfördelningen. Grunden är att få besluten att fattas där man har störst tillgång till beslutsunderlag i varje givet ögonblick. Nämndens bedömning är att det är förskolechefen som har bäst tillgång till beslutsunderlag, exempelvis vårdnadshavares önskemål, syskonförturer, avdelningars olika möjligheter att ta emot ytterligare barn, tillgång till särskilt stöd, etc. I och med att resurserna följer barnet finns också ekonomiska incitament för förskolechefen att lösa placeringen i sitt område. Att lägga ansvaret för placering av barn på förskolechefen ligger i linje med förvaltningens organisation, och det stöds av resursfördelningen. Nämnden gör därför bedömningen att det nuvarande sättet att arbeta med placering av barn är det mest effektiva sättet. Nämnden avser inte att vidta ytterligare åtgärder med anledning av revisorernas rapport. I förskolechefens ansvar och delegation ligger också personalansvaret, och i det ligger ansvar för personalplanering. Personalplaneringen görs stegvis, först på enheten, därefter i nätverket, sedan på förvaltningsnivå. Samma resonemang rörande organisation, resurser och tillgång till beslutsunderlag som ovan, ligger till grund för nuvarande arbetsmodell. Nämnden gör därför motsvarande bedömning rörande sättet att arbeta med personalplanering, dvs att nuvarande metod mest effektiv. Nämnden avser inte att vidta ytterligare åtgärder med anledning av revisorernas rapport. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att överlämna svaret till kommunens revisorer. Kalmar den 22 december 2011 Kjell-Ove Petersson Förvaltningschef

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst

Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst Revisionsrapport Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst Söderhamns kommun Oktober 2009 Karin Bohlin 1 Sammanfattning Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier,

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras Rapport 1 (7) Datum 2014-03-10 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-73 39 44, 0708-81 75 57 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1. Effekter

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer