GIS-strategi för Region Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GIS-strategi för Region Skåne"

Transkript

1 Regional Utvecklingsledning Per Arvidsson Åke Boalt Daniel Nilsson GIS-strategi för Region Skåne 1 Syfte Region Skånes verksamhet ska betjäna befolkningen i hela Skåne och måste vara baserad på god kunskap om förhållanden och utvecklingstendenser i regionens skilda delar. Beslutsunderlag för drift och planering inom alla verksamheter bör fördjupas genom att lägesegenskaper beaktas i analyser och sammanställningar. Målen för Skånsk Livskraft, om tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans, förutsätter att geografisk tillgänglighet till arbete, service, rekreation i Skåne utvecklas. Detta dokument är framtaget som underlag för beslut om strategi för samordnad utveckling och användning av geografiska analyser och geografiska informationssystem (GIS) inom Region Skåne. GIS-verksamheten bör utvecklas så att tekniken kan användas för breda ändamål inom Region Skåne. Viktiga användningsområden är; stöd i handläggning och planering redskap för analys och uppföljning grund för intern information och till allmänheten utbyte av information redskap i den demokratiska processen Tyngdpunkten i Region Skånes verksamhet ligger på att driva och utveckla samhällsservice och främja en livskraftig utveckling i Skåne. GIS har börjat användas för att rationalisera drift och planering inom olika delar av verksamheten. Det är angeläget att ta till vara sådana rationaliseringsmöjligheter i den löpande verksamheten. För Region Skåne torde dock nyttan av GIS främst handla om förbättrat och fördjupat beslutsunderlag och förbättrade möjligheter till intern och extern information. GIS gör det möjligt att på ett helt nytt sätt beakta geografiska dimensioner och lägesbundna egenskaper vid analyser och redovisningar. Det är angeläget att Region Skånes skilda verksamheter uppmärksammar de geografiska dimensionerna i planering och utveckling av driften. En viktig förutsättning är att verksamheterna kompletterar, eller skapar möjligheter för att vid behov komplettera, databaser, register och annan vital information med lägesbestämning (koordinater, områdeskoder ed). 2 Vision Vår vision är att geografiska informationssystem (GIS) används som effektiva och naturliga verktyg i hela Region Skånes verksamhet, såväl i den dagliga driften / administrationen av skilda verksamheter som inom regional utveckling och olika planeringsuppgifter. GIS är integrerat i verksamheten och används på ett kvalificerat sätt. Region Skåne är drivande när det gäller användandet av geografisk information och geografiska analyser i det regionala utvecklingsarbetet. Organisationen, underlagsdata och de tekniska verktygen är utvecklade så att användarna i sin dagliga verksamhet kan beakta den geografiska dimensionen. De databaser som används inom 1

2 organisationen innehåller lägesuppgifter och är samordnade så att de kan analyseras med hjälp av GIS. Dataförsörjningen präglas av ett långsiktigt tänkande vid anskaffning och dokumentation. Kvalificerad GIS-användning sker i kompetenskärnor ute i verksamheten (sjukvården, Skånetrafiken m.fl.). De tekniska systemen är uppbyggda så att de främjar en bred användning av det geografiska dataunderlaget och kan anpassas till ny teknik. Enkla GIS-verktyg finns som ett naturligt komplement för handläggning och administration i hela organisationen. Kompetensutveckling sker kontinuerligt för de olika nivåerna av användare (experter, handläggare och sällananvändare). Region Skåne har tydliga riktlinjer för hur man hanterar integritetskänslig information. En hög etik i GIS-användandet speglar att analyserna har hög relevans och hög kvalitet. Informationen, analyser och presentationer är lätt tillgängliga. Det material som Region Skåne förfogar över är känt och används brett, även av externa aktörer i det regionala utvecklingsarbetet i Skåne. Region Skåne ligger i framkant när det gäller utveckling och användning av geografiska analyser. GIS-verksamheten sker i samverkan med andra aktörer i Öresundsregionen och utvecklas i samarbete med bl.a. högskolor och universitet. Geografisk information ingår som en viktig del i presentationen av Region Skånes verksamhet och information om förhållanden i Skåne i den interna och externa informationen via intranät och Internet. 3 Samverkan och samordning En kvalificerad användning av GIS innebär betydande kostnader under ett initialskede. Under åren har Region Skåne byggt upp en god bas för GIS-verksamheten i form av kompetens, kart- och statistikdatabaser samt programvaror. Mot bakgrund av de stora initialkostnaderna är det viktigt att utvecklingen av GIS-verksamheten planeras utifrån ett långsiktigt perspektiv, så att investeringar i kompetens, underlagsdata och erfarenheter kan tas till vara och vidareutvecklas. Genom samordning inom Region Skåne kan stora vinster göras vad gäller kompetens- och metodutveckling samt kostnadsreduktion för anskaffning och lagring etc. av underlagsdata. Mycket av underlagsdata för geografiska analyser har en bred användning inom många verksamhetsgrenar i Region Skånes organisation. Anskaffning, underhåll och distribution av dessa underlag bör betraktas som en gemensam infrastruktur för organisationen och finansieras centralt. På motsvarande sätt bör samverkan med kommunerna, länsstyrelse, universitet/högskolor och andra samarbetspartners i Skåne och Öresundsregionen eftersträvas. Region Skåne ser som sin uppgift att vara en förebild och pådrivare i länet när det gäller användningen av GIS för att underlätta och effektivisera arbetet med geografiska analyser inom skilda samhällssektorer i Skåne och Öresundsregionen. 4 Etik Hantering av lägesbestämd information och geografiska analyser ger anledning till olika typer av etiska överväganden. Integritetskänslig information blir betydligt mer känslig om den redovisas för små geografiska områden. Riktlinjer för hur integritetskänslig information ska hanteras vid geografisk analys och redovisning inom Region Skåne bör utarbetas. Geografiska analyser och redovisningar på kartor har stort informationsvärde. Detta ställer krav på att den geografiska redovisningen är relevant och rimligt avvägd samt att utfallet är statistiskt signifikant. 2

3 En stor del av det underlagsmaterial Region Skåne disponerar för geografiska analyser har anskaffats externt. Nyttjandet är då ofta förbundet med skilda typer av licensavtal och nyttjanderätter som måste beaktas. 5 Användarnivåer och ansvarsområden För att kunna utnyttja GIS i Region Skånes olika verksamhetsområden behöver tre olika nivåer av GIS-verksamhet beaktas. En bred bas av användare ska ges möjlighet att använda enkla verktyg, t.ex. tittskåps-gis, för att kunna tillgodogöra sig geografisk information. En andra nivå användare skall kunna kombinera data och göra enklare analyser och presentationer. Den tredje nivån skall utgöra kärnor för GIS-kompetens för de respektive verksamhetsområdena. Kärnor för GIS-kompetens Inom Region Skånes skilda verksamheter utvecklas kompetenskärnor för GIS-verksamhet. Dessa ska på sikt ansvara för; GIS-anpassning av respektive verksamhetsområdes dataunderlag och dokumentation anskaffning av dataunderlag kompetensutveckling inom sitt verksamhetsområde stödja GIS-utvecklingen definiera och tillgodose GIS-behovet i verksamheten ansvara för kontinuiteten i GIS-verksamheten Central GIS-funktion Den centrala GIS-funktionen bör vara centralt organisatoriskt placerad för att få så stor genomslagskraft och effektivitet som möjligt. För att säkerställa att den gemensamma GISutvecklingen inriktas på för organisationen aktuella och relevanta frågeställningar, är det angeläget att utvecklingsarbetet sker i en miljö med direkt kontakt med kvalificerad planerings- och utredningsverksamhet. Den centrala GIS-funktionen uppgifter är att tillhandahålla specialkompetens inom geografiska informationssystem, geografiska analyser och statistik stödja etableringen av GIS-kärnor inom Region Skånes skilda verksamheter styra och anpassa GIS-underlaget för det strategiska regionala analysarbetet. Detta innefattar samordning av datainköp, samordning och utveckling av teknik samt utveckling av data verka rådgivande, med avseende på geografisk information och geografiska analyser, inom alla Region Skånes verksamhetsområden, bl.a. med hjälp av referensgrupper stödja i tvärsektoriella projektgrupperingar för att främja ökad användning av geografiska analyser inom nya ämnesområden / verksamheter verka för att lösningar väljs som ger kompatibilitet mot annan teknik än vad den egna organisationen valt. Detta innefattar Internetsystem, IT-plattformar och databasprogram såväl som geografiska projektioner och filformat bistå med underlagsmaterial, i form av underlagskartor och analysresultat, för den grafiska kartproduktionen Strategisk styrning av GIS-verksamheten För att säkerställa ett effektivt utnyttjande av GIS och en långsiktig uppbyggnad av lägesbestämd information och inom Region Skåne, bör en koncernövergripande beslutsgrupp för strategisk styrning av GIS-verksamheten inrättas. Organiserandet av en sådan strategisk styrning bör lämpligen samordnas med överväganden om strategisk styrning av IT-verksamheten. 3

4 Exempel på koncernövergripande strategiska frågor är; övergripande handlingsplaner för GIS-verksamheten, riktlinjer rörande t ex etik/sekretess ansvar för att databaser, register och annan vital information lägesbestäms och görs tillgänglig i de olika verksamheterna ansvar för att de tekniska förutsättningarna för ett effektivt GIS-nyttjande tillgodoses beslut om standard för kvalitetssäkring och dokumentation och uppföljning av dessa frågor Referensgrupp för GIS För att främja en löpande dialog mellan GIS-användare på skilda nivåer och skilda verksamhetsområden i organisationen föreslås att en referensgrupp för GIS inrättas. En viktig uppgift för gruppen bör också vara att främja dialog och erfarenhetsutbyte med potentiella användare av GIS-baserade analyser, redovisningar och illustrationer. 6 Tillhandahållande av data Det är viktigt att information om underlagsdata för geografiska analyser och presentationer görs tillgänglig för en bred krets presumtiva användare. Det gäller kartunderlag, statistik och registerdata med lägesinformation. Förvaltningarna inom Region Skåne bör sammanställa sk metainformation (information om data) om sådant underlag samt förmedla detta till en gemensam metadatabas för geografisk information inom Region Skåne. Geografisk underlagsdata som sammanställts inom Region Skåne eller där Region Skåne på annat sätt kommit att disponera materialet, bör i möjligaste mån göras tillgänglig för bred användning. Hänsyn till sekretess- och integritetsaspekter samt licensavtal och andra avtal om nyttjanderätt innebär dock begränsningar i möjligheterna att sprida underlagsdata till externa användare. 7 Dataförsörjning Anskaffning Region Skåne skall samordna organisationens anskaffning av geografiska data för att undvika fördyrande dubbelbeställningar och merkostnader för eller oklarheter vid dokumentation och underhåll. Samordningen skall ske via den centrala GIS-funktionen. Vid dataanskaffning skall hela organisationen, samt naturliga samarbetspartners i projekt i möjligaste mån, omfattas av nyttjanderätt/licenser. Region Skåne är en stor producent av databaser. Många databaser geokodas (varje post får ett geografiskt läge) och kan därmed användas för att utföra geografiska analyser. Region Skåne har också genom licensavtal nyttjanderätter till ett stort utbud av externt producerad underlagsdata. Region Skåne disponerar även andra typer av geokodade externa databaser. Ajourhållning. Planeringsunderlag i form av databaser måste ajourhållas. Detta kan innebära uppdateringar med ett viss intervall, eller kompletteringar. Databaserna skall i intervall frysas, dateras och sparas för att ge tidsserier. Dataägarskap I projekt och andra arbetsprocesser där databaser produceras, är det av största vikt att ägandeförhållandena klargörs och att data efter projektslut tas om hand. Likaså måste analysresultat dokumenteras med avseende på ägarskap och nyttjanderätter. Ambitionen skall vara att materialet skall kunna användas av hela organisationen och i största möjliga mån även av externa användare. 4

5 Datakvalitet Data skall åtföljas av en dokumentation avseende kvalitet. Detta innefattar bl a geografisk omfattning, aktualitet, noggrannhet (skala/skalområde) och dataproducent. En standard för kvalitetsdokumentationen skall upprättas och användas för lägesbunden information. Standarder Dokumentation och framtagande av geografisk data och upprätthållande av geografiska databaser regleras ofta med olika typer av standarder. Standardiseringsarbetet, nationellt och internationellt, skall följas och beaktas vid hanteringen av Region Skånes geografiska databaser. Dokumentation av databaser inom Region Skåne skall ske enligt vedertagen standard. Sekretess Region Skåne innehar databaser som omfattas av sekretesslagstiftningen. Reglerna kring denna måste beaktas vid användandet av data både inom och utom organisationen. Riktlinjer för hanteringen av denna lagstiftning skall finnas tillgänglig via den centrala GIS-funktionen. Datadistribution, datakommunikation Databaserna skall vara tillgängliga för så bred användning som möjligt. Begränsningar i tillgängligheten består av tekniska begränsningar, inskränkningar med hänsyn till nyttjanderätten och sekretess. De interna databaserna skall ligga så nära källan som möjligt. Detta för att informationen skall vara aktuell, men också för att varje databasproducent ska kunna ansvara för uppdatering och ajourhållning. Den centrala GIS-funktionen administrerar en central GIS-databas med det gemensamma planeringsunderlaget. Till denna hör en metadatabas (data om data), med information om databasens innehåll. Datasäkerhet De geografiska databaserna måste hanteras med behörighetssystem för att undvika att de förvanskas av misstag. Integritetskänslig data måste hanteras med sekretesskydd. Detta löses separat hos varje databasägare. Den centrala GIS-databasens behörighetssystem administreras av den centrala GISfunktionen. Backup på den centrala GIS-databasen tas enligt gällande serverbackup-lösningar. 8 Kostnader för GIS-verksamhet Kostnaderna för GIS-verksamhet kan delas upp i fyra skilda kategorier, gemensam infrastruktur, licenskostnader för program och enklare utrustning, speciell anskaffning av data eller anpassning av register samt utbildning och kompetensutveckling. Gemensam infrastruktur Med gemensam infrastruktur för GIS-verksamhet avses främst geografiskt referensmaterial, central GIS-kompetens, kvalificerade program och utrustning och uppbyggnad av struktur för lagring, dokumentation. Sedan 1998 har Region Skåne byggt upp en sådan infrastruktur och aktualisering, drift och underhåll av denna bör kunna finansieras inom nuvarande budgetram för GIS- och statistik inom Regional Utvecklingsledning. Licenskostnader för program och enklare utrustning För den breda grupp som använder tittskåps-gis behövs inga särskilda program eller annan utrustning än utskriftsmöjligheter i färg. För mer specialiserade användare erfordras licenser för särskilda GIS-program, vilka finansieras av respektive verksamhet. 5

6 Speciell anskaffning av data / anpassning av register Större projekt eller förändringar av administrativa system kan kräva anskaffning av nya databaser, anpassning av register och rutiner, ny programvara eller teknisk utrustning. Denna typ av kostnader bör ställas mot möjlig effektivitetsvinst alternativt förbättring av beslutsunderlag och bör finansieras av respektive verksamhet/projekt. Utbildning och kompetensutveckling En viktig del av kostnaderna för GIS-verksamhet avser utbildning och kompetensutveckling av användare på skilda nivåer. Gemensamma resurser inom Region Skåne bör avsättas för en bred information i vad GIS är och kan användas till samt introduktion av så kallat tittskåps-gis. Utbildning och kompetensutveckling av en andra nivå användare (enklare analyser och presentationer) bör finansieras av respektive förvaltning. Även utbildning och kompetensutveckling av den tredje nivån användare ( GIS-kompetens i kärnorna) bör finansieras av respektive förvaltning. Externa kostnader för kurser är liten jämfört med den tid som måste avsättas för att utveckla förmågan att utnyttja GIS effektivt i den egna verksamheten. 9 Utvecklingsfrågor Metodutveckling Nya analysmetoder ger möjlighet att i större utsträckning utnyttja potentialen i den information Region Skåne har tillgång till. Vid utveckling av nya analysmetoder skall en bred ansats prägla det initiala utvecklingsarbetet för att komma så många verksamheter som möjligt till godo. Många av de analysmetoder som utvecklas inom en viss verksamhet är direkt applicerbara på andra verksamhetsområden. För att metoderna skall kunna vidareutvecklas krävs att utvecklingen är noga dokumenterad. Spridning av analysmetoderna skall åtföljas av en detaljerad metodbeskrivning. Samarbete med universitet, högskolor, myndigheter och organisationer skall vara en naturlig del i utvecklingsarbetet för att på så sätt få ökad kunskap och minskade kostnader. Systemutveckling Tekniken bakom geografiska informationssystem är relativt ny och utvecklas snabbt. Detta gör att det är mycket viktigt att använda system som är föränderliga. Systemutvecklingen skall präglas av lösningar där nya tekniker löpande studeras och värderas. Utvecklingen av geografiska informationssystem skall ske i samråd med referensgruppen för geografiska informationssystem samt den centrala GIS-funktionen. Kompetensutveckling Utveckling av geografiska informationssystemen sker kontinuerligt. I takt med utvecklingen ges nya möjligheter att göra bättre analyser som leder till mer välunderbyggda beslutsunderlag. För att kunna nyttja dessa system optimalt krävs en ständig kompetenshöjning på flera nivåer. Dels för dem som utvecklar de geografiska informationssystemen i organisationen men också för användarna i de dagliga arbetsuppgifterna. Vid anlitande av externt upphandlade tjänster, rörande geografiska informationssystem, skall inte bara resultaten utan även kunskapen överföras till organisationen i möjligaste mån, för att på så sätt gynna utvecklingen i hela organisationen. 6

7 Region Skåne skall främja kompetensutvecklingen inom geografiska informationssystem i regionen vilket leder till bättre planeringsunderlag i Skåne. Vidmakthållande Genom att använda geografiska data i tidsserier kan man underlätta vid uppföljningar och utvärderingar av gjorda insatser. Därför måste arbetet med att bygga och ajourföra geografiska databaser präglas av långsiktighet. Det är av största vikt att Region Skåne tillvaratar både kunskapen och data, som leder fram till analysresultat i det regionala analysarbetet, för att kunna maximera nyttan av den geografiska informationen. 10 GIS på Internet/intranät I takt med ökad användning av Internet/intranät har efterfrågan på att använda kartor som informationskälla ökat. Med dagens teknik ger Internet/intranät som informationskanal, kombinerat med en kartmotor på en GIS-server, möjligheter att visa geografisk information genom interaktiva kartor. Region Skånes information på Internet måste kompletteras med geografisk information för att öka informationsvärdet. 11 Tekniska system Programval Mycket av den stora informationsmängd Region Skåne förfogar över har eller kan ges en geografisk koppling. Denna information lagras i en mängd olika format. Vid val av tekniska system bör man i så stor utsträckning som möjligt eftersträva att man på ett enkelt sätt kan utväxla data mellan olika format för att på så sätt kunna knyta ihop informationen och öka informationsvärdet. Data Då data från många håll används vid geografiska analyser är det viktigt att välbeskrivna standarder användas så långt möjligt för att maximera datavärdet i alla databaser. Metadata (data om data) och system som hanterar detta måste tas fram och omfatta alla geografiskt knutna data. Detta för att kunna kommunicera vilka data som finns, främst inom organisationen, men även externt. Säkerhet De tekniska systemen avseende geografisk information, måste uppfylla kraven som ställs på t ex intrångsmotstånd (brandväggar) och möjlighet att begränsa såväl medvetet som omedvetet datamissbruk med hjälp av åtkomstbegränsningar och ändringsrättigheter. Lagstiftning om sekretess och information därom måste vara tillgänglig. 7

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning 1(5) KS 2011/0243 Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i budget 2011 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunens GIS-verksamhet

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

IT-Systemförvaltningspolicy

IT-Systemförvaltningspolicy n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5 Inledning Policyn ger en övergripande, generell bild av hur kommunerna ska arbeta med systemförvaltning

Läs mer

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet 1 Laboratoriemedicinprojekt - en del av förnyelsearbetet Detta är inte en ny utredning

Läs mer

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser VERKSAMHETSPLAN 1(9) Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser kommun kommundel gatuadressområde metertalsadressområde byadressområde gatuadressplats metertalsadressplats gårdsadressområde byadressplats

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD 2(11) Styrande dokument innehåller: Policy spolicy Krav och råd Vårdprogram Slottsarkitekt spolicy (11) spolicy SFV:s kulturarvspolicy beskriver hur vi ser på vårt uppdrag

Läs mer

GIS- och geodatastrategi

GIS- och geodatastrategi Bilaga 1 GIS- och geodatastrategi för Finspångs kommun 2016-01-19 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Inledning

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2017-04-24 Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering Ansvarig tjänsteman: GIS-strateg 2 Inledning Bakgrund Geografiska

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Rapport från Lantmäteriverket om övergång till ett enhetligt nationellt referenssystem för lägesbestämning

Rapport från Lantmäteriverket om övergång till ett enhetligt nationellt referenssystem för lägesbestämning 1 (6) Handläggare direkttelefon Planering och Normering Ert datum Er beteckning Göran Nordström, 011-19 11 22 2002-03-22 M2001/4139/Hs Miljödepartementet Ivar Frostenson Enheten för hållbart samhällsbyggande

Läs mer

Handelsområden 2010 MI0804

Handelsområden 2010 MI0804 Enheten för miljöekonomi och naturresurser 2011-03-28 1(9) Handelsområden 2010 MI0804 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Underlag för utformning av lokal digital plan

Underlag för utformning av lokal digital plan Underlag för utformning av lokal digital plan Börja med att scanna QR-koden eller klicka på länken: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=xoctf2rl9oe Inledning I avsikt att tydliggöra och synliggöra

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Minnesanteckningar från temagruppsmöte med kommuncheferna

Minnesanteckningar från temagruppsmöte med kommuncheferna Minnesanteckningar från temagruppsmöte med kommuncheferna Författare: Lena Boman och Elsie Hellström Innehållsförteckning Datum: 2010-04-22 1 Nulägesgruppen Sverker Hellström Succkie Gunnarsson Uppdatering

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

REALTIDSÖVERVAKNING, KONTROLL, STYRNING OCH PROAKTIV BESLUTSHANTERING AV VATTENLEDNINGSNÄT

REALTIDSÖVERVAKNING, KONTROLL, STYRNING OCH PROAKTIV BESLUTSHANTERING AV VATTENLEDNINGSNÄT REALTIDSÖVERVAKNING, KONTROLL, STYRNING OCH PROAKTIV BESLUTSHANTERING AV VATTENLEDNINGSNÄT Michael Kamdem Tekniska verken i Linköping VA GIS Stockholm 2015-01-29 GIS Verktyg + hydrauliska modeller Primära

Läs mer

Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-12-22 Handläggare Peter Kreitz Telefon: 08-508 22 020 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping Riktlinje 2017-04-03 3D och visualisering i Norrköping KS 2016/0805-8 Antagen av kommunstyrelsen 2017-02-27 Denna riktlinje syftar till att fungera vägledande för arbetet med visualisering och modellering

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2

Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2 Organisation av arbetet Arbetet i StrateGIS-projektet, regeringen uppdrag (Fi2000/109) till länsstyrelserna att anordna GIS-utbildning, har letts av

Läs mer

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen Inledning n 2 av 5 För att leva upp till målet en välskött kommun med avseende på infrastruktur, service och demokrati

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen

Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen Remissvar 2007-12-06 M2007/3162/H 013-2007-3317 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med remissvar

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Förslag Lisa Alm Projektledare Botkyrka kommun Maj 2010 1 Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun * Definition - Begreppen IT (informationsteknik) och IKT (informationsoch kommunikationsteknik) är

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Slutrapport för pilotprojekt

Slutrapport för pilotprojekt EU-projektet LEGS Local Employment and Growth Strategies Slutrapport för pilotprojekt Projektnamn Affärsskola Projektansvarig kommun Mjölby Övriga deltagande kommuner Diarienr EUROPEISKA UNIONEN Sociala

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF tackar för möjligheten att få besvara remiss avseende:

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män Det här handlar om en metod som kan användas i lönebildningsarbetet på myndigheten. Fokus för metoden BESTA-vägen

Läs mer

Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan

Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan 1 (7) Till Socialdepartementet Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata 8 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax Org.nr

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande 1(9) 2006-04-05 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@sjv.se Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Den här ansökan omfattar främst Transport 1. Projektidé och bakgrund Dieselanvändningen till jordbrukets maskiner står idag för 50 % av jordbrukets direkta

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

Vid utgången av 2014 var medlemsanslutningen till förbundet enligt följande :

Vid utgången av 2014 var medlemsanslutningen till förbundet enligt följande : Fastställd vid förbundsstämman i Stockholm 2015-05-29 VERKSAMHETSSTRATEGI SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 2015-2017 Sveriges Fiskevattenägarerförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare

Läs mer

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta:

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Delregional styrgrupp Västbus Reviderad 2015-10-28 Temagrupp Barn och Unga www.samverkanstorget.se I Göteborgsområdet samverkar Västra

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet Policy för informationssäkerhet Informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information. Informationssäkerhetspolicyn och särskilda

Läs mer

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun Version: PA1 Revisionsdatum: 2014-06-03 Upprättad av: Aun Henriksson, Anna Eklund, Yvonne Edenmark Lilliedahl Granskad/ av Birgitta Elvås, kommunchef Revision A beslutas av: kommunfullmäktige Näringslivsstrategi

Läs mer

E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor

E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor Knivsta kommun E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor - en sammanfattning VISION Vi har valt att sätta en vision, en målbild för Knivstas förskolor och skolor: En skola som utbildar de kommande

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

SUNETS VERKSAMHETSPLAN 2016

SUNETS VERKSAMHETSPLAN 2016 S VERKSAMHETSPLAN 2016 Sunet bygger ett helt nytt rikstäckande nät ett minst sagt omfattande projekt som kräver stora insatser i allt från upphandling, till fysisk test av fiber och utrustning. Cirka 7850

Läs mer

IT-säkerhetspolicy för Åtvidabergs kommun

IT-säkerhetspolicy för Åtvidabergs kommun Version 2005-01-26 Denna är s övergripande dokument styrning och kvalitetsutveckling av IT-säkerheten i den kommunala verksamheten. n innehåller strategier att uppnå målen. Kommunfullmäktige antar den

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01.

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. -1- TILLÄMPNINGSANVISNING - BILAGA TILL REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, BYGGNADSNÄMND OCH TEKNISK NÄMND Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. SYFTE Syftet med föreliggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

Stockholm den 19 september 2012

Stockholm den 19 september 2012 R-2012/1147 Stockholm den 19 september 2012 Till Socialdepartementet S2012/3890/VS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 juni 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet Gör

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Version augusti 2008 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns placering för målgruppen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017

Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 Fastställd på miljöchefsträff den 17 september 2014 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer