Årsredovisning Svenska Kommun Försäkrings AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007. Svenska Kommun Försäkrings AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Svenska Kommun Försäkrings AB

2 Nya utmaningar. FOTO Sid 3: Vinter i Gävle, foto: Gävle kommun. Kiruna kyrka, foto: Kjell-Åke Halldén. Sid 4: VD Björn Ryd, foto: Per Albin. Sid 7: Uppsala domkyrka, foto: Uppsala kommun. Sid 9: Sofiero och dammen, foto: Anders Ebefeldt. Sid 10: Gävle kommun, foto: Gävle kommun. Sundsvall kommun: Åsa Grip. Sid 11: Kiruna kommun, foto: Ulrika Hannu. Piteå kommun, kyrka foto: Krister Berg. Sid 12: Hamn foto: Tore Sundström. Trollhättans Stad, foto: Joachim Nywall. Trondheim kommune, Översikts bild foto: Ole P. Rørvik/Aune Forlag, Gammelbron foto: Jørn Adde. Sid 13: Uppsala kommun, Uppsala kullar foto: Uppsala kommun, Universitet foto: Uppsala kommun. Helsingborgs Stad, foto: Anders Ebefeldt. Sid 14: Örnsköldsviks kommun, Surströmming, foto: Håkan Nordström. Umeå kommun, foto: Umeå kommun. Sid 19: Nidaros Catedral Trondheim, foto: Jørn Adde. Sid 27: Vy över Örnsköldsvik, foto: Håkan Nordström. Sid 39: Personal SKFAB, foto: Per Albin.

3 Innehåll Vinter i Gävle VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt och nyckeltal 15 Resultatanalys 16 Resultaträkning 18 Balansräkning 20 Redovisningsprinciper 22 Noter till resultat- och balansräkning 28 Revisionsberättelse 33 Granskningsrapport 34 Kiruna Kyrka Styrelse, revisor och företagsledning 35 Summary 36 Svenska Kommun Försäkrings AB (org nr ) Gävle vxl INNEHÅLL 3

4 VD har ordet Åtta svenska kommuner och en norsk kommun är delägare 2007, Gävle, Sundsvall, Kiruna, Piteå, Uppsala, Trollhättan, Helsingborg, Örnsköldsvik samt Trondheim i Norge. Effekten av den globala klimatförändringen har redan påverkat våra delägarkommuner under 2007 med en ökning av oväder i södra Sverige och norska atlantkusten med översvämningar som följd. SKFAB står inför stora utmaningar för att skadeförebygga och minska effekten av dessa klimatförändringar års resultat är det bästa i bolagets historia samtidigt som Svenska Kommun Försäkrings AB står inför stora utmaningar. VI STÅR INFÖR STORA UTMANINGAR Hejda klimatförändringarna! Klimatförändringarna är planetens allvarligaste och mest omfattade miljöproblem. Det är ett problem som påverkar allt, inklusive världsekonomin. Effekterna av klimatförändringarna ser vi redan idag. På kort tid måste vi vända trenden med de ökande utsläppen av växthusgaser och minska dem radikalt om vi ska lyckas undvika farliga klimatförändringar. Om vi inte hejdar växthuseffekten väntar svåra naturkatastrofer, epidemier, svält, krig om naturresurser och slutet för många växter, djur och ekosystem. SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB VILL BIDRAGA TILL ATT MINSKA RESURSUTNYTTJANDET Svenska Kommun Försäkrings AB:s (SKFAB) ägarekommuner och kunder har som krav att leva upp till högt ställda miljömål. För SKFAB:s anställda och förtroendevalda innebär det att i alla beslut och valsituationer ha miljöaspekten som en del i beslutsunderlaget och vid val av leverantörer välja de som har bäst miljöprofil om allt annat är lika. I SKFAB:s dagliga verksamhet ska resursutnyttjandet minimeras och det mest miljövänliga alternativen väljas avseende tjänsteresor, möten & konferenser, hotell, inköp, försäkringshantering och byggmetoder. VÅR OMVÄRLD Nya kommunala försäkringsbolag bildas och 4,5 miljoner innevånare av Sveriges befolkning bor idag i de 95 kommuner som är ägare eller delägare i kommunala försäkringsbolag. Förutom SKFAB finns det nu fem kommunala försäkringsbolag S:t Erik Försäkrings AB i Stockholm Stad, Försäkrings AB Göta Lejon i Göteborg Stad, Kommunassurans Syd Försäkrings AB bestående av kommuner i syd Sverige, Förenade Småkommuners Försäkrings AB som består av mindre kommuner samt Stockholmregionens Försäkrings AB som är kranskommuner kring Stockholm. Samägande av ett försäkringsbolag är ett modernt och effektivt verktyg i riskhanteringen där vi fått efterföljare. Hos de traditionella direktförsäkringsbolagen inom den svenska kommunförsäkringsmarknaden är det fortfarande få aktörer och därmed bristande konkurrens. Tillkomsten av nya kommunala försäkringsbolag påverkar marknaden och vi kan förvänta oss förändrade roller på kommunförsäkringsmarknaden som även påverkar SKFAB. Vi står inför stora utmaningar för att även fortsättningsvis framgångsrikt arbeta med riskhantering hos delägarna och leverera en effektiv risk och skadefinansiering. RESULTATET 2007 DET BÄSTA I BOLAGETS HISTORIA SKFAB som startade sin försäkringsverksamhet 2003 redovisar för sitt femte verksamhetsår det bästa resultatet i bolagets historia. Bolaget försäkrar ägarnas och de kommunala bolagens egna risker 4 VD HAR ORDET

5 samt är koordinator och organisatör för delägarnas skadeförebyggande arbete. Fokus lägges på skadeförebyggande arbete varför det i försäkringsbolagets budget årligen avsättes stora belopp för att förhindra att skador uppkommer hos ägarna. Varje kommun bär sin egen risk i egna resultatenheter vilket innebär att låga skador ger omedelbar Pay Off och återbäring till ägarna pengar som ska användas i skadeförebyggande syfte. SKFAB står öppet för anslutning av fler delägare och försäkringstagare i den mån detta bedöms som fördelaktigt för bolaget och befintliga ägare. Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till kronor års resultat före avsättningar till reserver, återbäring och skatt är kronor. Av dessa medel kommer det att återbetalas kr i form av riktade skadeförebyggande insatser till ägarna och kr avsättes till säkerhetsreserv. Skadorna följer budget och vi ser långsiktiga positiva effekter av vårt skadeförebyggande arbete. Bra återförsäkring i kombination med skadeförebyggande arbete är nyckeln till det goda resultatet. EFFEKTIV RISKFINANSIERING Syftet med bolaget är att genom gott skadeförebyggande arbete i kombination med samlad återförsäkringsstyrka på återförsäkringsmarknaden uppnå över tiden fördelaktiga försäkringslösningar för deltagande kommuner. Bolaget ska utgöra en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma bolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund Ett eget försäkringsbolag är ett verktyg i kommens riskhanteringsarbete. För SKFAB är det viktigt att kunna presentera för återförsäkringsmarknaden hur och på vilket sätt SKFAB är ett verktyg i ägarkommunernas riskhanteringsarbete. SKFAB är en stor köpare av återförsäkring med ett samlat försäkringsvärde på 123 miljarder kronor. Bra relationer till återförsäkringsmarknaden är viktigt. Vi lägger därför stor omsorg att på ett professionellt sätt presentera vårt skadeförebyggande arbete och våra ägarkommuners försäkringsrisker för den internationella återförsäkringsmarknaden. Under 2007 har fyra ekonomiskt starka återförsäkringsbolag försäkrat bolagets risker. Att äga ett eget försäkringsbolag har skapat många positiva effekter för de delägande kommunerna åtkomst till den konkurrensutsatta återförsäkringsmarknaden och framgångsrika upphandlingar av försäkringar incitament finns för att arbeta med skadeförebyggande arbete. Låga skador ger direkt återbäring till ägarna. en självständig försäkringslösning har uppnåtts med stabilitet för ägarna över tiden. ekonomiska fördelar där ägarna har sparat miljoner över tiden. ökad kompetens och riskinsikt agerar prispress på försäkringsmarknaden så att även icke delägare får fördel av detta avseende lägre försäkringspremier och bättre villkor FRAMGÅNGSFAKTORER Bolaget har byggt upp förtroende både hos ägare, kunder och återförsäkringsmarknad och några viktiga långsiktiga framgångsfaktorer är delägarna har egna resultat och balansräkningar möjlighet till återbäring vårt skadeförebyggande arbete riskurval när nya delägare ansöker inflytande över den egna kommunens premier och skaderisk återkoppling till ägarkommunerna UTVECKLING UNDER 2008 Från och med 1 januari 2008 är Umeå kommun ny delägare. Återförsäkringsupphandlingen för 2008 blev framgångsrik och återförsäkringspanelen består av fem starka återförsäkringsgivare där SKFAB i upphandlingen prioriterat låg risk. Skadeutfallet för första kvartalet 2008 är på låg nivå och lägre än budget. Endast en större enskild skada på kronor är inrapporterad. SKFAB: s delägare representerar innevånare och bolaget har en stark ekonomisk plattform att stå på. Intresse är fortsatt stort från kommuner att bli delägare. Styrelsen för SKFAB har dock beslutat det finns en gräns för hur många som kan bli delägare. Bolaget får aldrig bli större än att alla delägare kan utöva inflytande och att nätverksarbetet kan VD HAR ORDET 5

6 VD har ordet, forts kan utöva inflytande och att nätverksarbetet kan bibehållas. 2-3 norska kommuner och någon dansk kommun har visat intresse. Om det kommer så långt som till en ansökan inför 2009 får framtiden utvisa. Styrelsen i SKFAB beslutar alltid om de ansökande kommunerna ska godkännas som delägare. RISK MANAGEMENT Låga skador ger långsiktigt låga försäkringspremier ger långsiktigt låg kostnad för skadefinansiering för ägarna. SKFAB koordinerar och leder risk och skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna, där fokus lägges på att förhindra anlagd brand. Arbetet som bedrives bland annat i nätverk mellan delägarkommunerna präglas av stor delaktighet avseende utveckling av arbetsmetoder. Bolaget deltar bland annat i ett forskningsprojekt om anlagd brand som administreras av styrelsen för Svensk Brandforskning och som stäcker sig över 5 år. Fyra säkerhetsseminarier har genomförts under 2007 med ägarkommunerna med olika teman. risker i energiverk och pelletsanläggningar säkerhetsarbete inom kultur och fritidsförvaltningar risker och miljöhot inom Vatten och Avloppsverk anlagda bränder i offentliga byggnader Dessutom genomföres sedvanliga riskanalyser och EML Risk Surveys för de största enskilda riskerna, riskbedömningar av i energiverk och pelletsanläggningar, riskinventering av förskolor, skolor och äldreboenden. Som en del i att arbeta skadeförebyggande ingår att ha kontroll på incidenter och skador för kommunerna. SKFAB tillhandahåller därför ett webbaserat skaderapporteringssystem STINA till kunderna. För 2008 genomföres följande aktiviteter: i april 3 dagars säkerhetskonferens i Kiruna med tema riskanalyser och riskinventering i oktober säkerhetskonferens i Sundsvall med tema anlagd brand där målgruppen är de som arbetar inom skola och förskola. Löpande under året sker uppföljning av genomförda åtgärder i kommunerna samt uppföljning av de riskanalyser som genomförts i kommunernas energiverk och pelletsanlägningar. Förutom dessa genomgångar genomföres ett antal verksamhetsträffar och informationsmöten för förvaltningar och kommunala bolag under året. FRAMTIDEN SKFAB har under 2007 arbetat med att få fram en försäkringslösning i egen regi som ska kapa toppen på kommande utbetalningar i delägarekommunernas pensionsskuld intjänad före Syftet med försäkringlösningen är att framtida pensionsutbetalningar inte ska ta resurser från viktig kommunal kärnverksamhet. Barn & skola Omvårdnad Fritid Försäkringslösningen ska förhoppningsvis vara klar och presenteras för ägarkommunerna under våren Tjänstegrupplivförsäkring för Trondheims anställda hanterar SKFAB med framgång och i framtidsplanerna ligger även att titta på tjänstegruppliv för de svenska kommunerna. En vision finns att på personförsäkringsområdet ta till vara våra erfarenheter från sakförsäkringssidan och skadeförebygga för bättre hälsa för kommunanställda. Andra områden som SKFAB tittar på är om det finns behov av naturskadepool för att försäkra kommuner mot naturskador. Sammanfattningsvis står bolaget inför en framtid med stora utmaningar där visioner och säkerhets och miljötänkande måste gå hand i hand. Björn Ryd, VD 6 VD HAR ORDET

7 Uppsala Domkyrka. 7

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Kommun Försäkrings AB avger härmed redovisning för perioden , bolagets femte verksamhetsår. Årsredovisningen har upprättats enligt lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅFRL) samt Finansinspektionens nya föreskrif-ter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2006:17. Föreskrifterna tillämpas med de tvingande tillägg i FFFS 2007:14 som gäller från och med 1 juli 2007 VERKSAMHET Svenska Kommun Försäkrings AB ägs av följande kommuner med ägarandel inom parentes. Gävle kommun 8282 aktier (29,6 %) Sundsvall kommun 8282 aktier (29,6 %) Kiruna kommun 862 aktier (3,1 %) Uppsala kommun 1524 aktier (5,4 %) Piteå kommun 820 aktier (3,0 %) Trollhättan Stad 870 aktier ( 3,1 %) Helsingborg Stad 1774 aktier (6,3 %) Trondheim kommune 4800 aktier (17,1%) Örnsköldsviks kommun 786 aktier (2,8%) Bolaget beviljades koncession den 2 november 2002 och påbörjade sin försäkringsverksamhet den 1 januari Bolaget har koncession att meddela följande slag av försäkring för risker hänförliga till kommunerna Gävle, Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan, Trondheim, Helsingborg och Örnsköldsvik samt deras kommunala bolags verksamheter. Direkt försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp E) Motorfordonsansvar (klass 10) Fartygsansvar (klass 12) Annan förmögenhetsskada (klass 16) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Godstransport (klass 7) Allmän ansvarighet (klass 13) Indirekt försäkring Brand och annan skada på egendom (grupp E) Livförsäkring (Livförsäkringsklass 1a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a) Fartygsansvar (klass 12) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Allmän ansvarighet (klass 13) Godstransport (klass 7) Återförsäkringsavtal har upprättats med NEMI ASA, Swiss Re, Scor samt Danish Re. Dessa bolag har i sin tur säkerställt sitt åtagande genom relevant återförsäkring. Svenska Kommun Försäkrings AB:s självbehåll för 2007 uppgick maximalt till KSEK per skadehändelse och KSEK per år för egendomsskador samt maximalt 2000 KSEK per skadehändelse och KSEK per år för ansvarsskador samt för gruppliv begränsas ansvarigheten till KSEK per skada. Grupplivförsäkring som Gjensidige Forsikring tecknar med Trondheim kommune återförsäkras hos Svenska Kommun Försäkrings AB. SKADEUTFALL Inträffade och registrerade skador har resulterat i skadeutbetalningar uppgående till (24 208) KSEK. Återförsäkrarnas andel av skadeersättningarna uppgår till 0 (0) KSEK. I avsättningen för oreglerade skador ingår det åtagande som bolaget har för redan kända inträffade skador som ännu ej utbetalats, (40 774) KSEK. Återförsäkrarnas del av avsättningen för oreglerade skador uppgår till (17 271) KSEK. UTVECKLING UNDER 2008 Från och med 2008 utvidgas ägarkretsen i bolaget med Umeå kommun. Bolaget har för 2008 slutit återförsäkringsavtal med NEMI ASA, Swiss Re, Scor, Kommuneforsikring samt Imagine. Även för år 2008 beslutade bolagets styrelse att fokusera på ett aktivt riskhanteringsarbete för att för- 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

9 Förvaltningsberättelse, forts hindra framtida skador innebärande att delägarnas skadeförebyggande arbete samordnas. Vidare föreslås styrelsen för 2008 att besluta att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skadekostnaderna. Medel att fördela för 2008 är (2 225) KSEK. ÅRETS RESULTAT Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till (75 448) KSEK. Premierna för avgiven återförsäkring uppgick till (28 263) KSEK. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev (5 084) KSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till (6 794) KSEK. Totala kapitalavkastningen blev (1 757) KSEK. Placeringstillgångarna består av kommunobligationer utgivna av Kommuninvest samt medel på bankkonto. Bolagets konsolideringskapital uppgår till (45 724) KSEK vilket ger en konsolideringsgrad på 101,23% (96,90 %). VINSTDISPOSITION Vinst att disponera föreligger ej. ADMINISTRATION Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 sammanträden. Bolaget har 3 st anställda. Redovisning och del av försäkringsteknisk service har skötts av Aon Insurance Managers (Sweden) AB. Driftskostnader för Svenska Kommun Försäkrings AB uppgår till ( ) KSEK. Sofiero och dammen i Helsingborg. 9

10 Kommuner som ingår GÄVLE KOMMUN Folkmängd: inv Gävle är en grön stad vid havet med ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter. I Gävle finns bland annat Sveriges Järnvägsmuseum, ett konserthus med en egen symfoniorkester, ett äventyrsbad samt en kopia av Parisoperan. Gävle förknippas ofta med hockey laget Brynäs och kaffet från Gevalia. För att inte tala om den berömda julbocken som har blivit en världskändis. Som residensstad har Gävle en förhållandevis stor offentlig sektor men även starka exportinriktade företag inom, trä- massa-, livsmedels-, och elektronikindustrin. Dessutom finns en rad både lokala och nationella konsultföretag inom IT, elektronik och teknisk konsulting. SUNDSVALL KOMMUN Folkmängd: inv Sundsvallsregionen är norra Sveriges största arbetsmarknad och kommunen har ett strategiskt läge vid kusten mitt i Sverige. Företagen i Sundsvall är särskilt starka inom tre branscher. Det är inom cellulosafiberteknologi (till exempel SCA och Metso), digitala tjänster (IT-företag, statliga verk) och bank, försäkring och pension (exempelvis If, Skandia och Nordea). Här finns också Sveriges yngsta universitet, Mittuniversitetet. Sundsvall har alltid riktat blicken ut mot världen. Grunden lades av träpatroner och handelsmän som redan i skogsindustrins barndom såg hela Europa som sin marknad. Sundsvall brukar också kallas "Staden mellan bergen", eftersom den inramas av Södra och Norra stadsberget. Södra berget, tre kilometer från centrum, är ett fantastiskt naturområde med en skidbacke i alpin klass. Norra berget känns lite som "landet mitt i stan" eftersom det ligger på promenadavstånd från centrum. En ny småbåtshamn i Sundsvalls inre hamn är ett steg på vägen från storskalig industrihamn till småskalig mötesplats. Här finns också gott om kultur. Både Teater Västernorrland och Nordiska kammarorkestern har sina hemvister här. Sundsvall kan stoltsera med sin vackra kulturminnesmärkta stenstad, byggd i renässansstil efter den stora branden Stenstan inkluderar fyra före detta magasin, numera sammanlänkade till Kulturmagasinet, som hyser både bibliotek, museum, konsthall, föreläsningssalar och aktivitetsverkstäder. 10 KOMMUNER SOM INGÅR

11 KIRUNA KOMMUN Folkmängd: inv Längst upp i norr ligger Kiruna som Sveriges nordligaste utpost. Här finns ytterligheterna samlade på många sätt. Kommunen är landets största till ytan. Den innehåller mer än sjöar, sju stora orörda älvar och Kebnekaise som majestätiskt blickar ut över dessa landmassor med sina meter över havet. Men Kiruna är inte bara uppseendeväckande när det gäller sina enorma naturområden. Även Kirunas näringsliv visar prov på en anmärkningsvärd spännvidd. Verksamhetsområdet sträcker sig från tals meter upp i luften ner till en kilometer under marken, från midvintermörk iskyla till dagsljus sommarnattsvärme och från högteknologiska arbetsmiljöer till samiska traditionella levnadssätt. Flera näringar och intressenter som verkar inom området är dessutom mycket framgångsrika just nu. Det råder full aktivitet på Rymdbolagets anläggning Esrange. Ishotellet i Jukkasjärvi fortsätter sin fantastiska framgångssaga och turistverksamheten i kommunen i övrigt verkar slå alla rekord. Sist men inte minst miljardinvesterar det statliga gruvbolaget LKAB i sin Kirunabaserade verksamhet. Kanske är det också det senare som just nu höjer Kirunas status som attraktion. Sprickbildningen som blir följden av LKAB:s utökade gruvbrytning, kommer att utgöra ett hot för dagens centrumbebyggelse. Men också en möjlighet för aldrig för har någon fått chansen att bygga ett nytt samhälle av det gamla! Så visst är Kiruna spännande. Och det är många som börjar inse det! PITEÅ KOMMUN Folkmängd: inv Piteå som centrum i Barentsregionen för förnyelsebar energi? Med de satsningar som görs kan det vara en verklighet inom en rimlig framtid. Med vindkraftsnurror i en av Europas största vindkraftsparker, nya miljöbränslen som tillverkas av restprodukter från skogsindustrin, Solander Science Park och kommunen som aktiv medlem i nätverket för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på många fronter för att våra barn-barn-barns livsmiljö ska vara minst lika god som vår. En stad dit man gärna återvänder, som konferensdeltagare, som turist eller som ny kommunmedborgare. Det är kommunen där det finns framtidstro, där det är bra att växa upp, där det finns ett positivt klimat och där det är bra att bli gammal. Så är det idag och så vill vi att det ska vara även i framtiden. KOMMUNER SOM INGÅR 11

12 Kommuner som ingår TROLLHÄTTANS STAD Folkmängd: inv En förebild som ledande teknik- och industrikommun i Europa. Det är vår vision och det finns både kraft och mod att förverkliga idéer i Trollhättan. I Trollhättan är närhet en möjlighet. Arbete och möten, fritid och shopping, nöjesliv och dramatisk miljö i form av fall och slussar inget är längre bort än en kvart för våra invånare. Vi delar gärna med oss av kreativiteten som skapat Sveriges filmmetropol eller stoltheten över att tillverka Saabbilar och flygmotorer i absolut världsklass. Högskolan Väst med sina studenter är Sveriges modernaste högskola. Dubbelspår och fyrfältsväg gör att Göteborg bara är 30 minuter bort inom en snar framtid. Vi är redan i dag en stark och attraktiv kommun. Trollhättan har ambitionen att växa tilll invånare år 2030 och vi arbetar hårt med att skapa förutsättningar för detta. Inte minst när det gäller kommunal service där vårt jobb är att skapa förutsättningar för Trollhättans invånare att leva ett bra liv. Det kan handla om en god äldrevård, en bra skola eller ett gott klimat för våra företag. TRONDHEIM KOMMUNE Folkemengde: innbyggere Med godt og vel innbyggere er Trondheim Norges tredje største by. Byen er internasjonal - her bor statsborgere fra 100 nasjoner. Byen har vært og er fortsatt et valfartsmål for pilegrimer, kirkelig sentrum, regionhovedstad, senter for handel og industri og et samlingspunkt for utdanning og forskning. Trondheims universitet og de mange forskningsmiljøene skaper grunnlag for utvikling av vitenskap, næringsliv og industri, og gjør byen til landets teknologihovedstad. Byen har fastboende innbyggere. Men det store antallet studenter hver sjette innbygger gjør at det faktiske folketallet er rundt Studentene bidrar dessuten til å gjøre den tusen år gamle byen ungdommelig. Om Trondheim sies det at den har småbyens lune sjarm og storbyens mange muligheter. 12 KOMMUNER SOM INGÅR

13 UPPSALA KOMMUN Folkmängd: inv Uppsala växer snabbt. För att ta hand om nya och gamla medborgare och besökare arbetar kommunen med nytänkande och tradition. Kommunens mångfacetterade och varierade verksamhet bidrar till att göra Uppsala till en inspirerande och spännande stad och bygd. Ett nytt konsert- och kongresshus, certifierade hundar i äldrevården, 14 SM-finaler och 10 internationella idrottstävlingar, hjälp till företag, en lots som hjälper evenemangsarrangörer, utmanarrätt och firande av Carl von Linnés 300-års dag är något av allt som hänt under 2007 i Uppsala. Uppsala har världsledande forskning och två universitet. Uppsala är företagens stad. I Uppsala möts olika kulturer. Uppsala är framtidens stad. HELSINGBORGS STAD Folkmängd: inv 3,6 miljoner invånare i Öresundsregionen kan väl inte ha fel? Fler och fler flyttar hit, förlägger sin konferens eller turistar här. Från Kastrup når man oss på en dryg timme, från Ängelholm-Helsingborg Airport på en halvtimme. Företagsetableringen är omfattande. Här bjuds både storstadspuls och småstadscharm. Campus Helsingborg, en filial till Lunds universitet, har nu över studenter. Kulturstaden Helsingborgs främsta kännetecken är Stadsteatern, Konserthuset med Helsingborgs Symfoniorkester, Dunkers Kulturhus, Fredriksdal museer och trädgårdar och Sofiero slott & slottsträdgård. Golfbanorna ligger tätt i nordvästra Skåne, vi spelar golf året runt. I vår stad är det inte svårt att äta gott, här finns några av landets högst rankade krogar. Och så har vi Helsingör. Färjorna pilar fram och tillbaka över Sundet på 20 minuter, 125 gånger per dygn i vardera riktningen. Allt är nära. Two countries - one destination. Välkommen! KOMMUNER SOM INGÅR 13

14 Kommuner som ingår ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Folkmängd: Örnsköldsvik är en del av det natursköna världsarvet Höga Kusten. Här är vi drygt kommuninvånare som har förmånen att bo och verka i ett världsarv och ändå vara mitt uppe i utveckling och framtid. En påtaglig utvecklingsanda märks inom ett flertal områden. I takt med att Botniabanan färdigställts har nya etableringar tillkommit, inflyttningen ökat och bostadsbyggandet tagit fart. Med en viktig bas i ett starkt näringsliv, med såväl stora som små företag, skapas nya möjligheter även inom en mängd andra områden. Kännetecknande för kommunen är bland annat högteknologiska företag med en stark exportinriktning. Samarbetet mellan näringsliv och skola är väl utvecklat och börjar tidigt. Grundskoleelever får praktisk förankring av teoretiska kunskaper inom naturvetenskap och teknik. På akademisk nivå bedrivs flera forskningsprojekt i samverkan mellan utbildningsanordnare och näringsliv. Oavsett om man söker stadens puls eller landsbygdens avstressande miljö kan man finna sitt smultronställe i en kommun som kännetecknas av trygghet, en bra skola, ett rikt föreningsliv och framgångsrik idrott. I det kommunövergripande utvecklingsarbetet Världsklass 2015 sätter vi fokus på nya framgångsområden för Örnsköldsvik. Kommun som tillkommer from 2008 UMEÅ KOMMUN Folkmängd: inv Umeå är en av Sveriges ledande tillväxtstäder. Här bor över invånare och befolkningen har nära nog fördubblats sedan 1965 då Umeå universitet invigdes. Snabbväxande Umeå siktar på att bli Europas kulturhuvudstad Syftet med satsningen är att steg för steg, år för år, stärka och utveckla kulturprofilen i Umeå. Näringslivet, kultursektorn och Umeå universitet sluter upp bakom visionen. Två universitet studenter. Umeå är Sveriges femte största universitetsstad med över studenter. Vid de två universiteten, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har tusentals forskare och lärare sin arbetsplats. Korta fakta om Umeå: invånare studenter ökade befolkningen med personer företag nya jobb i privata sektorn senaste åtta åren 14 KOMMUNER SOM INGÅR

15 Femårsöversikt och nyckeltal RESULTAT Premieinkomst, f.e.r Premieintäkt, f.e.r Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt i konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent, f.e.r. 61,80% 61,26% 67,72% 74,70% 41,96% Driftskostnadsprocent, f.e.r. 31,40% 28,06% 27,42% 19,95% 28,73% Totalkostnadsprocent, f.e.r. 93,19% 89,31% 95,14% 94,65% 70,69% Kapitalförvaltningen Direktavkastning 2,91% 2,15% 1,65% 2,18% 3,04% Totalavkastning 1,67% 4,78% 3,53% 2,18% 2,88% Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad 101,23% 96,90% 97,28% 206,17% 88,15% Övergången till IFRS har medfört förändring av bolagets redovisningsprinciper avseende värdering av placeringstillgångar. Dessa värderades tidigare till upplupet anskaffningsvärde. Från och med 2007 värderas de till verkligt värde. Kapitalbasen för 2007 är därför lika stor som konsolideringskapitalet för 2007, medan kapitalbasen för åren är ej omräknade. Skadeprocent: Driftskostnadsprocent: Totalkostnadsprocent: Direktavkastning: Totalavkastning: Konsolideringsgrad: f.e.r. Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkliga värde. Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värde förändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkligt värde. Konsolideringskapital inklusive minoritetskapital i procent av premieinkomst f.e.r. För egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring) FEMÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL 15

16 Resultatanalys Resultatanalys (KSEK) Not Direkt försäkring av svenska risker Företags- och fastighetsaffär utländska risker Mottagen återförsäkring SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Premieintäkter f.e.r.*) (a) Kapitalavkastning överförd från fi nansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. (b) Driftskostnader Skadeförsäkringens tekniska resultat Total FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR, FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING Avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador S:a försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador S:a återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar NOTER TILL RESULTATANALYS FÖR SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE (a) Premieintäkter, efter avgiven återförsäkring Premieinkomst, före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker S:a premieintäkter efter avgiven återförsäkring RESULTATANALYS

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen Årsredovisning 2010 Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen FOTO: Omslag: Vulkanen Eyjafjallajökull, Island, foto: IStock/ Jochen Scheffl. Sid 3: Vintervy, Uppsala, foto: Uppsala kommun. Segling,

Läs mer

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2006 Svenska Kommun Försäkrings AB Mot nya högre höjder. Innehåll Slussarna i Trollhättan VD har ordet 5 Försäkringar som vi erbjuder 6 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2004. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2004. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2004 Svenska Kommun Försäkrings AB Carl Milles skulptur Fem musicerande genier INNEHÅLL VD har ordet... 4 Kommuner som ingår... 6 Kommuner som tillkommer... 8 Försäkringar som vi erbjuder...

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2005 English Summary, pages 28 32 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2004 English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring i korthet S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000

Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000 Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll Kort om Agria 2000 i korthet, nyckeltal... 1 VD-kommentar... 2 Agrias strategiska kapital... 4 Förvaltningsberättelse... 8 Resultaträkning... 13 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer