Årsredovisning Svenska Kommun Försäkrings AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007. Svenska Kommun Försäkrings AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Svenska Kommun Försäkrings AB

2 Nya utmaningar. FOTO Sid 3: Vinter i Gävle, foto: Gävle kommun. Kiruna kyrka, foto: Kjell-Åke Halldén. Sid 4: VD Björn Ryd, foto: Per Albin. Sid 7: Uppsala domkyrka, foto: Uppsala kommun. Sid 9: Sofiero och dammen, foto: Anders Ebefeldt. Sid 10: Gävle kommun, foto: Gävle kommun. Sundsvall kommun: Åsa Grip. Sid 11: Kiruna kommun, foto: Ulrika Hannu. Piteå kommun, kyrka foto: Krister Berg. Sid 12: Hamn foto: Tore Sundström. Trollhättans Stad, foto: Joachim Nywall. Trondheim kommune, Översikts bild foto: Ole P. Rørvik/Aune Forlag, Gammelbron foto: Jørn Adde. Sid 13: Uppsala kommun, Uppsala kullar foto: Uppsala kommun, Universitet foto: Uppsala kommun. Helsingborgs Stad, foto: Anders Ebefeldt. Sid 14: Örnsköldsviks kommun, Surströmming, foto: Håkan Nordström. Umeå kommun, foto: Umeå kommun. Sid 19: Nidaros Catedral Trondheim, foto: Jørn Adde. Sid 27: Vy över Örnsköldsvik, foto: Håkan Nordström. Sid 39: Personal SKFAB, foto: Per Albin.

3 Innehåll Vinter i Gävle VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt och nyckeltal 15 Resultatanalys 16 Resultaträkning 18 Balansräkning 20 Redovisningsprinciper 22 Noter till resultat- och balansräkning 28 Revisionsberättelse 33 Granskningsrapport 34 Kiruna Kyrka Styrelse, revisor och företagsledning 35 Summary 36 Svenska Kommun Försäkrings AB (org nr ) Gävle vxl INNEHÅLL 3

4 VD har ordet Åtta svenska kommuner och en norsk kommun är delägare 2007, Gävle, Sundsvall, Kiruna, Piteå, Uppsala, Trollhättan, Helsingborg, Örnsköldsvik samt Trondheim i Norge. Effekten av den globala klimatförändringen har redan påverkat våra delägarkommuner under 2007 med en ökning av oväder i södra Sverige och norska atlantkusten med översvämningar som följd. SKFAB står inför stora utmaningar för att skadeförebygga och minska effekten av dessa klimatförändringar års resultat är det bästa i bolagets historia samtidigt som Svenska Kommun Försäkrings AB står inför stora utmaningar. VI STÅR INFÖR STORA UTMANINGAR Hejda klimatförändringarna! Klimatförändringarna är planetens allvarligaste och mest omfattade miljöproblem. Det är ett problem som påverkar allt, inklusive världsekonomin. Effekterna av klimatförändringarna ser vi redan idag. På kort tid måste vi vända trenden med de ökande utsläppen av växthusgaser och minska dem radikalt om vi ska lyckas undvika farliga klimatförändringar. Om vi inte hejdar växthuseffekten väntar svåra naturkatastrofer, epidemier, svält, krig om naturresurser och slutet för många växter, djur och ekosystem. SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB VILL BIDRAGA TILL ATT MINSKA RESURSUTNYTTJANDET Svenska Kommun Försäkrings AB:s (SKFAB) ägarekommuner och kunder har som krav att leva upp till högt ställda miljömål. För SKFAB:s anställda och förtroendevalda innebär det att i alla beslut och valsituationer ha miljöaspekten som en del i beslutsunderlaget och vid val av leverantörer välja de som har bäst miljöprofil om allt annat är lika. I SKFAB:s dagliga verksamhet ska resursutnyttjandet minimeras och det mest miljövänliga alternativen väljas avseende tjänsteresor, möten & konferenser, hotell, inköp, försäkringshantering och byggmetoder. VÅR OMVÄRLD Nya kommunala försäkringsbolag bildas och 4,5 miljoner innevånare av Sveriges befolkning bor idag i de 95 kommuner som är ägare eller delägare i kommunala försäkringsbolag. Förutom SKFAB finns det nu fem kommunala försäkringsbolag S:t Erik Försäkrings AB i Stockholm Stad, Försäkrings AB Göta Lejon i Göteborg Stad, Kommunassurans Syd Försäkrings AB bestående av kommuner i syd Sverige, Förenade Småkommuners Försäkrings AB som består av mindre kommuner samt Stockholmregionens Försäkrings AB som är kranskommuner kring Stockholm. Samägande av ett försäkringsbolag är ett modernt och effektivt verktyg i riskhanteringen där vi fått efterföljare. Hos de traditionella direktförsäkringsbolagen inom den svenska kommunförsäkringsmarknaden är det fortfarande få aktörer och därmed bristande konkurrens. Tillkomsten av nya kommunala försäkringsbolag påverkar marknaden och vi kan förvänta oss förändrade roller på kommunförsäkringsmarknaden som även påverkar SKFAB. Vi står inför stora utmaningar för att även fortsättningsvis framgångsrikt arbeta med riskhantering hos delägarna och leverera en effektiv risk och skadefinansiering. RESULTATET 2007 DET BÄSTA I BOLAGETS HISTORIA SKFAB som startade sin försäkringsverksamhet 2003 redovisar för sitt femte verksamhetsår det bästa resultatet i bolagets historia. Bolaget försäkrar ägarnas och de kommunala bolagens egna risker 4 VD HAR ORDET

5 samt är koordinator och organisatör för delägarnas skadeförebyggande arbete. Fokus lägges på skadeförebyggande arbete varför det i försäkringsbolagets budget årligen avsättes stora belopp för att förhindra att skador uppkommer hos ägarna. Varje kommun bär sin egen risk i egna resultatenheter vilket innebär att låga skador ger omedelbar Pay Off och återbäring till ägarna pengar som ska användas i skadeförebyggande syfte. SKFAB står öppet för anslutning av fler delägare och försäkringstagare i den mån detta bedöms som fördelaktigt för bolaget och befintliga ägare. Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till kronor års resultat före avsättningar till reserver, återbäring och skatt är kronor. Av dessa medel kommer det att återbetalas kr i form av riktade skadeförebyggande insatser till ägarna och kr avsättes till säkerhetsreserv. Skadorna följer budget och vi ser långsiktiga positiva effekter av vårt skadeförebyggande arbete. Bra återförsäkring i kombination med skadeförebyggande arbete är nyckeln till det goda resultatet. EFFEKTIV RISKFINANSIERING Syftet med bolaget är att genom gott skadeförebyggande arbete i kombination med samlad återförsäkringsstyrka på återförsäkringsmarknaden uppnå över tiden fördelaktiga försäkringslösningar för deltagande kommuner. Bolaget ska utgöra en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma bolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund Ett eget försäkringsbolag är ett verktyg i kommens riskhanteringsarbete. För SKFAB är det viktigt att kunna presentera för återförsäkringsmarknaden hur och på vilket sätt SKFAB är ett verktyg i ägarkommunernas riskhanteringsarbete. SKFAB är en stor köpare av återförsäkring med ett samlat försäkringsvärde på 123 miljarder kronor. Bra relationer till återförsäkringsmarknaden är viktigt. Vi lägger därför stor omsorg att på ett professionellt sätt presentera vårt skadeförebyggande arbete och våra ägarkommuners försäkringsrisker för den internationella återförsäkringsmarknaden. Under 2007 har fyra ekonomiskt starka återförsäkringsbolag försäkrat bolagets risker. Att äga ett eget försäkringsbolag har skapat många positiva effekter för de delägande kommunerna åtkomst till den konkurrensutsatta återförsäkringsmarknaden och framgångsrika upphandlingar av försäkringar incitament finns för att arbeta med skadeförebyggande arbete. Låga skador ger direkt återbäring till ägarna. en självständig försäkringslösning har uppnåtts med stabilitet för ägarna över tiden. ekonomiska fördelar där ägarna har sparat miljoner över tiden. ökad kompetens och riskinsikt agerar prispress på försäkringsmarknaden så att även icke delägare får fördel av detta avseende lägre försäkringspremier och bättre villkor FRAMGÅNGSFAKTORER Bolaget har byggt upp förtroende både hos ägare, kunder och återförsäkringsmarknad och några viktiga långsiktiga framgångsfaktorer är delägarna har egna resultat och balansräkningar möjlighet till återbäring vårt skadeförebyggande arbete riskurval när nya delägare ansöker inflytande över den egna kommunens premier och skaderisk återkoppling till ägarkommunerna UTVECKLING UNDER 2008 Från och med 1 januari 2008 är Umeå kommun ny delägare. Återförsäkringsupphandlingen för 2008 blev framgångsrik och återförsäkringspanelen består av fem starka återförsäkringsgivare där SKFAB i upphandlingen prioriterat låg risk. Skadeutfallet för första kvartalet 2008 är på låg nivå och lägre än budget. Endast en större enskild skada på kronor är inrapporterad. SKFAB: s delägare representerar innevånare och bolaget har en stark ekonomisk plattform att stå på. Intresse är fortsatt stort från kommuner att bli delägare. Styrelsen för SKFAB har dock beslutat det finns en gräns för hur många som kan bli delägare. Bolaget får aldrig bli större än att alla delägare kan utöva inflytande och att nätverksarbetet kan VD HAR ORDET 5

6 VD har ordet, forts kan utöva inflytande och att nätverksarbetet kan bibehållas. 2-3 norska kommuner och någon dansk kommun har visat intresse. Om det kommer så långt som till en ansökan inför 2009 får framtiden utvisa. Styrelsen i SKFAB beslutar alltid om de ansökande kommunerna ska godkännas som delägare. RISK MANAGEMENT Låga skador ger långsiktigt låga försäkringspremier ger långsiktigt låg kostnad för skadefinansiering för ägarna. SKFAB koordinerar och leder risk och skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna, där fokus lägges på att förhindra anlagd brand. Arbetet som bedrives bland annat i nätverk mellan delägarkommunerna präglas av stor delaktighet avseende utveckling av arbetsmetoder. Bolaget deltar bland annat i ett forskningsprojekt om anlagd brand som administreras av styrelsen för Svensk Brandforskning och som stäcker sig över 5 år. Fyra säkerhetsseminarier har genomförts under 2007 med ägarkommunerna med olika teman. risker i energiverk och pelletsanläggningar säkerhetsarbete inom kultur och fritidsförvaltningar risker och miljöhot inom Vatten och Avloppsverk anlagda bränder i offentliga byggnader Dessutom genomföres sedvanliga riskanalyser och EML Risk Surveys för de största enskilda riskerna, riskbedömningar av i energiverk och pelletsanläggningar, riskinventering av förskolor, skolor och äldreboenden. Som en del i att arbeta skadeförebyggande ingår att ha kontroll på incidenter och skador för kommunerna. SKFAB tillhandahåller därför ett webbaserat skaderapporteringssystem STINA till kunderna. För 2008 genomföres följande aktiviteter: i april 3 dagars säkerhetskonferens i Kiruna med tema riskanalyser och riskinventering i oktober säkerhetskonferens i Sundsvall med tema anlagd brand där målgruppen är de som arbetar inom skola och förskola. Löpande under året sker uppföljning av genomförda åtgärder i kommunerna samt uppföljning av de riskanalyser som genomförts i kommunernas energiverk och pelletsanlägningar. Förutom dessa genomgångar genomföres ett antal verksamhetsträffar och informationsmöten för förvaltningar och kommunala bolag under året. FRAMTIDEN SKFAB har under 2007 arbetat med att få fram en försäkringslösning i egen regi som ska kapa toppen på kommande utbetalningar i delägarekommunernas pensionsskuld intjänad före Syftet med försäkringlösningen är att framtida pensionsutbetalningar inte ska ta resurser från viktig kommunal kärnverksamhet. Barn & skola Omvårdnad Fritid Försäkringslösningen ska förhoppningsvis vara klar och presenteras för ägarkommunerna under våren Tjänstegrupplivförsäkring för Trondheims anställda hanterar SKFAB med framgång och i framtidsplanerna ligger även att titta på tjänstegruppliv för de svenska kommunerna. En vision finns att på personförsäkringsområdet ta till vara våra erfarenheter från sakförsäkringssidan och skadeförebygga för bättre hälsa för kommunanställda. Andra områden som SKFAB tittar på är om det finns behov av naturskadepool för att försäkra kommuner mot naturskador. Sammanfattningsvis står bolaget inför en framtid med stora utmaningar där visioner och säkerhets och miljötänkande måste gå hand i hand. Björn Ryd, VD 6 VD HAR ORDET

7 Uppsala Domkyrka. 7

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Kommun Försäkrings AB avger härmed redovisning för perioden , bolagets femte verksamhetsår. Årsredovisningen har upprättats enligt lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅFRL) samt Finansinspektionens nya föreskrif-ter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2006:17. Föreskrifterna tillämpas med de tvingande tillägg i FFFS 2007:14 som gäller från och med 1 juli 2007 VERKSAMHET Svenska Kommun Försäkrings AB ägs av följande kommuner med ägarandel inom parentes. Gävle kommun 8282 aktier (29,6 %) Sundsvall kommun 8282 aktier (29,6 %) Kiruna kommun 862 aktier (3,1 %) Uppsala kommun 1524 aktier (5,4 %) Piteå kommun 820 aktier (3,0 %) Trollhättan Stad 870 aktier ( 3,1 %) Helsingborg Stad 1774 aktier (6,3 %) Trondheim kommune 4800 aktier (17,1%) Örnsköldsviks kommun 786 aktier (2,8%) Bolaget beviljades koncession den 2 november 2002 och påbörjade sin försäkringsverksamhet den 1 januari Bolaget har koncession att meddela följande slag av försäkring för risker hänförliga till kommunerna Gävle, Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan, Trondheim, Helsingborg och Örnsköldsvik samt deras kommunala bolags verksamheter. Direkt försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp E) Motorfordonsansvar (klass 10) Fartygsansvar (klass 12) Annan förmögenhetsskada (klass 16) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Godstransport (klass 7) Allmän ansvarighet (klass 13) Indirekt försäkring Brand och annan skada på egendom (grupp E) Livförsäkring (Livförsäkringsklass 1a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a) Fartygsansvar (klass 12) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Allmän ansvarighet (klass 13) Godstransport (klass 7) Återförsäkringsavtal har upprättats med NEMI ASA, Swiss Re, Scor samt Danish Re. Dessa bolag har i sin tur säkerställt sitt åtagande genom relevant återförsäkring. Svenska Kommun Försäkrings AB:s självbehåll för 2007 uppgick maximalt till KSEK per skadehändelse och KSEK per år för egendomsskador samt maximalt 2000 KSEK per skadehändelse och KSEK per år för ansvarsskador samt för gruppliv begränsas ansvarigheten till KSEK per skada. Grupplivförsäkring som Gjensidige Forsikring tecknar med Trondheim kommune återförsäkras hos Svenska Kommun Försäkrings AB. SKADEUTFALL Inträffade och registrerade skador har resulterat i skadeutbetalningar uppgående till (24 208) KSEK. Återförsäkrarnas andel av skadeersättningarna uppgår till 0 (0) KSEK. I avsättningen för oreglerade skador ingår det åtagande som bolaget har för redan kända inträffade skador som ännu ej utbetalats, (40 774) KSEK. Återförsäkrarnas del av avsättningen för oreglerade skador uppgår till (17 271) KSEK. UTVECKLING UNDER 2008 Från och med 2008 utvidgas ägarkretsen i bolaget med Umeå kommun. Bolaget har för 2008 slutit återförsäkringsavtal med NEMI ASA, Swiss Re, Scor, Kommuneforsikring samt Imagine. Även för år 2008 beslutade bolagets styrelse att fokusera på ett aktivt riskhanteringsarbete för att för- 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

9 Förvaltningsberättelse, forts hindra framtida skador innebärande att delägarnas skadeförebyggande arbete samordnas. Vidare föreslås styrelsen för 2008 att besluta att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skadekostnaderna. Medel att fördela för 2008 är (2 225) KSEK. ÅRETS RESULTAT Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till (75 448) KSEK. Premierna för avgiven återförsäkring uppgick till (28 263) KSEK. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev (5 084) KSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till (6 794) KSEK. Totala kapitalavkastningen blev (1 757) KSEK. Placeringstillgångarna består av kommunobligationer utgivna av Kommuninvest samt medel på bankkonto. Bolagets konsolideringskapital uppgår till (45 724) KSEK vilket ger en konsolideringsgrad på 101,23% (96,90 %). VINSTDISPOSITION Vinst att disponera föreligger ej. ADMINISTRATION Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 sammanträden. Bolaget har 3 st anställda. Redovisning och del av försäkringsteknisk service har skötts av Aon Insurance Managers (Sweden) AB. Driftskostnader för Svenska Kommun Försäkrings AB uppgår till ( ) KSEK. Sofiero och dammen i Helsingborg. 9

10 Kommuner som ingår GÄVLE KOMMUN Folkmängd: inv Gävle är en grön stad vid havet med ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter. I Gävle finns bland annat Sveriges Järnvägsmuseum, ett konserthus med en egen symfoniorkester, ett äventyrsbad samt en kopia av Parisoperan. Gävle förknippas ofta med hockey laget Brynäs och kaffet från Gevalia. För att inte tala om den berömda julbocken som har blivit en världskändis. Som residensstad har Gävle en förhållandevis stor offentlig sektor men även starka exportinriktade företag inom, trä- massa-, livsmedels-, och elektronikindustrin. Dessutom finns en rad både lokala och nationella konsultföretag inom IT, elektronik och teknisk konsulting. SUNDSVALL KOMMUN Folkmängd: inv Sundsvallsregionen är norra Sveriges största arbetsmarknad och kommunen har ett strategiskt läge vid kusten mitt i Sverige. Företagen i Sundsvall är särskilt starka inom tre branscher. Det är inom cellulosafiberteknologi (till exempel SCA och Metso), digitala tjänster (IT-företag, statliga verk) och bank, försäkring och pension (exempelvis If, Skandia och Nordea). Här finns också Sveriges yngsta universitet, Mittuniversitetet. Sundsvall har alltid riktat blicken ut mot världen. Grunden lades av träpatroner och handelsmän som redan i skogsindustrins barndom såg hela Europa som sin marknad. Sundsvall brukar också kallas "Staden mellan bergen", eftersom den inramas av Södra och Norra stadsberget. Södra berget, tre kilometer från centrum, är ett fantastiskt naturområde med en skidbacke i alpin klass. Norra berget känns lite som "landet mitt i stan" eftersom det ligger på promenadavstånd från centrum. En ny småbåtshamn i Sundsvalls inre hamn är ett steg på vägen från storskalig industrihamn till småskalig mötesplats. Här finns också gott om kultur. Både Teater Västernorrland och Nordiska kammarorkestern har sina hemvister här. Sundsvall kan stoltsera med sin vackra kulturminnesmärkta stenstad, byggd i renässansstil efter den stora branden Stenstan inkluderar fyra före detta magasin, numera sammanlänkade till Kulturmagasinet, som hyser både bibliotek, museum, konsthall, föreläsningssalar och aktivitetsverkstäder. 10 KOMMUNER SOM INGÅR

11 KIRUNA KOMMUN Folkmängd: inv Längst upp i norr ligger Kiruna som Sveriges nordligaste utpost. Här finns ytterligheterna samlade på många sätt. Kommunen är landets största till ytan. Den innehåller mer än sjöar, sju stora orörda älvar och Kebnekaise som majestätiskt blickar ut över dessa landmassor med sina meter över havet. Men Kiruna är inte bara uppseendeväckande när det gäller sina enorma naturområden. Även Kirunas näringsliv visar prov på en anmärkningsvärd spännvidd. Verksamhetsområdet sträcker sig från tals meter upp i luften ner till en kilometer under marken, från midvintermörk iskyla till dagsljus sommarnattsvärme och från högteknologiska arbetsmiljöer till samiska traditionella levnadssätt. Flera näringar och intressenter som verkar inom området är dessutom mycket framgångsrika just nu. Det råder full aktivitet på Rymdbolagets anläggning Esrange. Ishotellet i Jukkasjärvi fortsätter sin fantastiska framgångssaga och turistverksamheten i kommunen i övrigt verkar slå alla rekord. Sist men inte minst miljardinvesterar det statliga gruvbolaget LKAB i sin Kirunabaserade verksamhet. Kanske är det också det senare som just nu höjer Kirunas status som attraktion. Sprickbildningen som blir följden av LKAB:s utökade gruvbrytning, kommer att utgöra ett hot för dagens centrumbebyggelse. Men också en möjlighet för aldrig för har någon fått chansen att bygga ett nytt samhälle av det gamla! Så visst är Kiruna spännande. Och det är många som börjar inse det! PITEÅ KOMMUN Folkmängd: inv Piteå som centrum i Barentsregionen för förnyelsebar energi? Med de satsningar som görs kan det vara en verklighet inom en rimlig framtid. Med vindkraftsnurror i en av Europas största vindkraftsparker, nya miljöbränslen som tillverkas av restprodukter från skogsindustrin, Solander Science Park och kommunen som aktiv medlem i nätverket för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på många fronter för att våra barn-barn-barns livsmiljö ska vara minst lika god som vår. En stad dit man gärna återvänder, som konferensdeltagare, som turist eller som ny kommunmedborgare. Det är kommunen där det finns framtidstro, där det är bra att växa upp, där det finns ett positivt klimat och där det är bra att bli gammal. Så är det idag och så vill vi att det ska vara även i framtiden. KOMMUNER SOM INGÅR 11

12 Kommuner som ingår TROLLHÄTTANS STAD Folkmängd: inv En förebild som ledande teknik- och industrikommun i Europa. Det är vår vision och det finns både kraft och mod att förverkliga idéer i Trollhättan. I Trollhättan är närhet en möjlighet. Arbete och möten, fritid och shopping, nöjesliv och dramatisk miljö i form av fall och slussar inget är längre bort än en kvart för våra invånare. Vi delar gärna med oss av kreativiteten som skapat Sveriges filmmetropol eller stoltheten över att tillverka Saabbilar och flygmotorer i absolut världsklass. Högskolan Väst med sina studenter är Sveriges modernaste högskola. Dubbelspår och fyrfältsväg gör att Göteborg bara är 30 minuter bort inom en snar framtid. Vi är redan i dag en stark och attraktiv kommun. Trollhättan har ambitionen att växa tilll invånare år 2030 och vi arbetar hårt med att skapa förutsättningar för detta. Inte minst när det gäller kommunal service där vårt jobb är att skapa förutsättningar för Trollhättans invånare att leva ett bra liv. Det kan handla om en god äldrevård, en bra skola eller ett gott klimat för våra företag. TRONDHEIM KOMMUNE Folkemengde: innbyggere Med godt og vel innbyggere er Trondheim Norges tredje største by. Byen er internasjonal - her bor statsborgere fra 100 nasjoner. Byen har vært og er fortsatt et valfartsmål for pilegrimer, kirkelig sentrum, regionhovedstad, senter for handel og industri og et samlingspunkt for utdanning og forskning. Trondheims universitet og de mange forskningsmiljøene skaper grunnlag for utvikling av vitenskap, næringsliv og industri, og gjør byen til landets teknologihovedstad. Byen har fastboende innbyggere. Men det store antallet studenter hver sjette innbygger gjør at det faktiske folketallet er rundt Studentene bidrar dessuten til å gjøre den tusen år gamle byen ungdommelig. Om Trondheim sies det at den har småbyens lune sjarm og storbyens mange muligheter. 12 KOMMUNER SOM INGÅR

13 UPPSALA KOMMUN Folkmängd: inv Uppsala växer snabbt. För att ta hand om nya och gamla medborgare och besökare arbetar kommunen med nytänkande och tradition. Kommunens mångfacetterade och varierade verksamhet bidrar till att göra Uppsala till en inspirerande och spännande stad och bygd. Ett nytt konsert- och kongresshus, certifierade hundar i äldrevården, 14 SM-finaler och 10 internationella idrottstävlingar, hjälp till företag, en lots som hjälper evenemangsarrangörer, utmanarrätt och firande av Carl von Linnés 300-års dag är något av allt som hänt under 2007 i Uppsala. Uppsala har världsledande forskning och två universitet. Uppsala är företagens stad. I Uppsala möts olika kulturer. Uppsala är framtidens stad. HELSINGBORGS STAD Folkmängd: inv 3,6 miljoner invånare i Öresundsregionen kan väl inte ha fel? Fler och fler flyttar hit, förlägger sin konferens eller turistar här. Från Kastrup når man oss på en dryg timme, från Ängelholm-Helsingborg Airport på en halvtimme. Företagsetableringen är omfattande. Här bjuds både storstadspuls och småstadscharm. Campus Helsingborg, en filial till Lunds universitet, har nu över studenter. Kulturstaden Helsingborgs främsta kännetecken är Stadsteatern, Konserthuset med Helsingborgs Symfoniorkester, Dunkers Kulturhus, Fredriksdal museer och trädgårdar och Sofiero slott & slottsträdgård. Golfbanorna ligger tätt i nordvästra Skåne, vi spelar golf året runt. I vår stad är det inte svårt att äta gott, här finns några av landets högst rankade krogar. Och så har vi Helsingör. Färjorna pilar fram och tillbaka över Sundet på 20 minuter, 125 gånger per dygn i vardera riktningen. Allt är nära. Two countries - one destination. Välkommen! KOMMUNER SOM INGÅR 13

14 Kommuner som ingår ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Folkmängd: Örnsköldsvik är en del av det natursköna världsarvet Höga Kusten. Här är vi drygt kommuninvånare som har förmånen att bo och verka i ett världsarv och ändå vara mitt uppe i utveckling och framtid. En påtaglig utvecklingsanda märks inom ett flertal områden. I takt med att Botniabanan färdigställts har nya etableringar tillkommit, inflyttningen ökat och bostadsbyggandet tagit fart. Med en viktig bas i ett starkt näringsliv, med såväl stora som små företag, skapas nya möjligheter även inom en mängd andra områden. Kännetecknande för kommunen är bland annat högteknologiska företag med en stark exportinriktning. Samarbetet mellan näringsliv och skola är väl utvecklat och börjar tidigt. Grundskoleelever får praktisk förankring av teoretiska kunskaper inom naturvetenskap och teknik. På akademisk nivå bedrivs flera forskningsprojekt i samverkan mellan utbildningsanordnare och näringsliv. Oavsett om man söker stadens puls eller landsbygdens avstressande miljö kan man finna sitt smultronställe i en kommun som kännetecknas av trygghet, en bra skola, ett rikt föreningsliv och framgångsrik idrott. I det kommunövergripande utvecklingsarbetet Världsklass 2015 sätter vi fokus på nya framgångsområden för Örnsköldsvik. Kommun som tillkommer from 2008 UMEÅ KOMMUN Folkmängd: inv Umeå är en av Sveriges ledande tillväxtstäder. Här bor över invånare och befolkningen har nära nog fördubblats sedan 1965 då Umeå universitet invigdes. Snabbväxande Umeå siktar på att bli Europas kulturhuvudstad Syftet med satsningen är att steg för steg, år för år, stärka och utveckla kulturprofilen i Umeå. Näringslivet, kultursektorn och Umeå universitet sluter upp bakom visionen. Två universitet studenter. Umeå är Sveriges femte största universitetsstad med över studenter. Vid de två universiteten, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har tusentals forskare och lärare sin arbetsplats. Korta fakta om Umeå: invånare studenter ökade befolkningen med personer företag nya jobb i privata sektorn senaste åtta åren 14 KOMMUNER SOM INGÅR

15 Femårsöversikt och nyckeltal RESULTAT Premieinkomst, f.e.r Premieintäkt, f.e.r Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt i konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent, f.e.r. 61,80% 61,26% 67,72% 74,70% 41,96% Driftskostnadsprocent, f.e.r. 31,40% 28,06% 27,42% 19,95% 28,73% Totalkostnadsprocent, f.e.r. 93,19% 89,31% 95,14% 94,65% 70,69% Kapitalförvaltningen Direktavkastning 2,91% 2,15% 1,65% 2,18% 3,04% Totalavkastning 1,67% 4,78% 3,53% 2,18% 2,88% Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad 101,23% 96,90% 97,28% 206,17% 88,15% Övergången till IFRS har medfört förändring av bolagets redovisningsprinciper avseende värdering av placeringstillgångar. Dessa värderades tidigare till upplupet anskaffningsvärde. Från och med 2007 värderas de till verkligt värde. Kapitalbasen för 2007 är därför lika stor som konsolideringskapitalet för 2007, medan kapitalbasen för åren är ej omräknade. Skadeprocent: Driftskostnadsprocent: Totalkostnadsprocent: Direktavkastning: Totalavkastning: Konsolideringsgrad: f.e.r. Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkliga värde. Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värde förändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkligt värde. Konsolideringskapital inklusive minoritetskapital i procent av premieinkomst f.e.r. För egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring) FEMÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL 15

16 Resultatanalys Resultatanalys (KSEK) Not Direkt försäkring av svenska risker Företags- och fastighetsaffär utländska risker Mottagen återförsäkring SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Premieintäkter f.e.r.*) (a) Kapitalavkastning överförd från fi nansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. (b) Driftskostnader Skadeförsäkringens tekniska resultat Total FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR, FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING Avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador S:a försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador S:a återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar NOTER TILL RESULTATANALYS FÖR SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE (a) Premieintäkter, efter avgiven återförsäkring Premieinkomst, före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker S:a premieintäkter efter avgiven återförsäkring RESULTATANALYS

17 Resultatanalys, forts Resultatanalys (KSEK) Direkt försäkring av Not svenska risker Företags- och fastighetsaffär utländska risker Mottagen återförsäkring Total (b) Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa förändring i avsättning för oreglerade skador S:a försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring Avvecklingsresultat *) f.e.r. = för egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring) RESULTATANALYS 17

18 Resultaträkning (KSEK) TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst före avgiven återförsäkring (1) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkter f.e.r Kapitalavkastning överförd från fi nansrörelsen (2) Försäkringsersättningar f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring (3) Återförsäkrares andel 0 0 Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader (4) Skadeförsäkringens tekniska resultat (5) Icke-teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter (6) Kapitalavkastning, kostnader (7) Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RESULTATRÄKNING

19 Nidaros Catedral i Trondheim 19

20 Balansräkning (KSEK) Not TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Andra fi nansiella placeringstillgångar Obligationer och andra räntebärande värdepapper (8) Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för ej reglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring - - Övriga fordringar Summa fordringar Andra tillgångar Inventarier Kassa och bank Övriga tillgångar Summa andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 - Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 0 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Årets resultat 0 0 Summa eget kapital Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Summa obeskattade reserver BALANSRÄKNING

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003 Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2003 INNEHÅLL VD har ordet... 4 Försäkringar som vi erbjuder... 5 Förvaltningsberättelse... 7 Femårsöversikt och nyckeltal... 9 Resultatanalys... 10 Resultaträkning...12

Läs mer

Årsredovisning 2008. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2008. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2008 Svenska Kommun Försäkrings AB När vänder det? FOTO: Sid 3: Laxfiske i Trondheim, foto: Trondheim kommune. Hundsläde i Kiruna, foto: Kjell-Åke Halldén. Sid 4: VD Björn Ryd, foto: Albin

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen Årsredovisning 2010 Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen FOTO: Omslag: Vulkanen Eyjafjallajökull, Island, foto: IStock/ Jochen Scheffl. Sid 3: Vintervy, Uppsala, foto: Uppsala kommun. Segling,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2012 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2012 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring i eget kapital 6 Nyckeltal

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2010. If Livförsäkring AB Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2010. If Livförsäkring AB Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2010 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 5 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

SABO Försäkrings AB - Årsredovisning

SABO Försäkrings AB - Årsredovisning 2007 SABO Försäkrings AB - Årsredovisning Under hösten 2007 togs av styrelsen beslut om ändring av bolagsnamnet. Namnet SABO Försäkrings AB (tidigare SABO Byggnadsförsäkrings AB) godkändes av Bolagsverket

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

En patientförsäkring för alla DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015

En patientförsäkring för alla DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015 En patientförsäkring för alla DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015 DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vi fortsätter vår resa med samma tydliga affärsidé.

Vi fortsätter vår resa med samma tydliga affärsidé. Årsredovisning 2012 Vi fortsätter vår resa med samma tydliga affärsidé. FOTO Omslag: Railway flood, foto: IStock/ foodandwinephotography Sid 3: Furutorpsparken i Helsingborg, foto: Anita Göransson. Stallbackabron

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Kommunstyrelsen 2009-03-16 62 144 Arbets- och personalutskottet 2009-02-23 53 111 Dnr 09.113-10 marskf11 Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Bilagor: Bolagsordning Aktieägaravtal

Läs mer

Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr.

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2013 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET

ÅRSREDOVISNING 2014. Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 12 Femårsöversikt och nyckeltal 17 Resultatanalys 18 Resultaträkning

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2014 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-05-02 Styrelsen och verkställande direktören för Global Fastighet Utbetalning 2008 AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2011. If Livförsäkring AB Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2011. If Livförsäkring AB Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2011 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 5 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Försäkrings AB Bostadsgaranti. Org nr 516401-6684. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Försäkrings AB Bostadsgaranti. Org nr 516401-6684. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Försäkrings AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET

ÅRSREDOVISNING 2013. Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2013 Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET 1 Örnsköldsvik, Foto: P-O Sedin Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 12 Femårsöversikt och nyckeltal 17 Resultatanalys

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8.

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. Försäkringstekniska riktlinjer (2 kap FFFS 2003:8) IKANO Livförsäkring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer