Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003"

Transkript

1 Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2003

2 INNEHÅLL VD har ordet... 4 Försäkringar som vi erbjuder... 5 Förvaltningsberättelse... 7 Femårsöversikt och nyckeltal... 9 Resultatanalys Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Redovisningsprinciper Känslighetsanalys Noter till resultat- och balansräkning Revisionsberättelse Granskningsrapport Styrelse, revisorer och företagsledning Svenska Kommun Försäkrings AB (org nr ) c/o Gävle kommun, GÄVLE 3

3 VD har ordet SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB:s FÖRSTA VERKSAMHETSÅR OCH NY DELÄGARE Gävle och Sundsvalls kommuner bildade bolaget 2002 med en ägarandel om 50 % vardera. Första verk samhetsåret startade 1 januari 2003 med att Gävles hela kommunkoncern blev kunder i bolaget. 1 juli blev även Sundsvall kunder. Årets goda resultat har gjort det möjligt att avsätta medel både för konsolidering och riktade skadeförebyggande insatser. I jämförelse med traditionell försäkringslösning blev det första verksamhetsåret en succé för ägarna och mil jonbelopp sparades. Skadeutfallet har varit lågt med fyra större skador över kronor. Återförsäkrarnas andel av skador na är 0 kronor för Bolaget välkomnar nya delägare om de har samma syn på riskhanteringsarbete som befintliga ägare. Sty relsen har också fastställt vilka riktlinjer som ska gälla för bedömning av nya delägare. Intresset har varit mycket stort från andra kommuner och bolaget har genomfört ett flertal informationsträffar för intresserade. Glädjande har styrelsen och kommunfullmäktige i Gävle och Sundsvall beslutat att godkänna Kiruna kommun som delägare från den 1 januari Kirunas ägarandel blir 3 % och hela kommunkoncernen blir kund. Intresset ökar bara och från 2005 är det flera kom muner som har visat starkt intresse att gå in som delägare. UTVECKLING UNDER 2004 Nya EU direktiv kom om minsta garantibelopp enligt 7 kap. 27 i försäkringsrörelselagen och därför ökar bolaget sitt aktiekapital från KSEK till KSEK via nyemission. En hemsida har öppnats under våren. Stor omsorg läggs på att presentera ägarnas försäkringsrisker för återförsäkringsmarknaden på ett professionellt och öppet sätt. För 2004 är det tre ekonomiskt starka återförsäkringsbolag som försäkrar bolagets risker. Låg risk prioriteras och fortsatt fokus på att driftskostnaderna ska vara låga. Skadeutfallet för första tertialet 2004 är mycket lågt för Gävle och Sundsvall. I januari drabbades dock värmeverket i Kiruna av skada med beräknat ersättningsbelopp om KSEK efter avdrag av gällande självrisk. RISKHANTERING I FOKUS Styrelsen har beslutat att delägarna ska delta i gemensamma projekt för skadeförebyggande insatser. Det är viktigt att kunna dokumentera för återförsäkringsmarknaden vad som görs på Risk Managementområdet hos delägarna. Det blir också ett forum där vi kan lära av varandra. Med ett genomarbetat skadeförebyggande arbete kan skadekostnaderna minska ytterligare på sikt och därmed skapas möjlighet för bolaget erbjuda ägarna ännu billigare försäkringspremier. Björn Ryd Verkställande direktör 4

4 Försäkringar som vi erbjuder Svenska Kommun Försäkrings AB:s försäkringslösningar syftar till att skydda Gävle, Sundsvall och Kiruna kommuners tillgångar och verksamheter. Följande försäkringar finns för EGENDOMSFÖRSÄKRING n Fastigheter försäkras av den kommun eller kommunala bolag som äger dem n Försäkringen omfattar i allmänhet brand, inbrott och vattenskador samt fastighetsmaskin n Lös egendom kommunerna äger inom såväl egna som hyrda lokaler n Hyresförlust och extrakostnadsförsäkring n Automatisk investeringsförsäkring n Forceringskostnader n Kulturhistoriska byggnader n Övrig fast egendom n Entreprenadförsäkring n Avbrottsförsäkring n Skogsförsäkring n Datorförsäkring n Utställningsförsäkring n Inventarier med låg risk n Instrumentförsäkring n Hemförsäkring vårdtagare n Hemförsäkring för ungdomsboende n Oljeskadeförsäkring ANSVARSFÖRSÄKRING n Försäkringen avser all försäkringstagarens samt medförsäkrades verksamhet n Person och sakskada n Förmögenhetsskada n Byggherreansvar n Dataregisteransvar n Omhändertagen egendom n Förmögenhetsskada till följd av Lag om offentlig upphandling (LOU n Subsidiär ansvarsförsäkring för skada på bostadslägenhet vållad av personer som av kommunen blir anvisad bostad n Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada till följd av Plan och Bygglagen n Patientförsäkring 5

5 Försäkringar som vi erbjuder, forts FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING n Försäkring gäller för brottslig handling hos den försäkrade VD/STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING n Försäkringen gäller för styrelseledamot, VD, vice VD eller koncernchef jämte suppleanter i kommunala företag 6 ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR Bolaget kan vid behov även samordna upphandling av övriga försäkringar, exempelvisvis tjänsterese-, kollektiv olycksfalls- och fordonsförsäkring. För dessa försäkringar finns fortfarande en fungerande konkurrensutsatt marknad. Genom att flera kommuner gemensamt genomför upphandling av sådana försäkringar nås för de ingående delägarna goda villkor och lägre premier än om var och en själv genomför upphandlingen.

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Kom - mun Försäkrings AB avger härmed redovisning för perioden , bolagets första verk sam hetsår. VERKSAMHET Svenska Kommun Försäkrings AB, som ägs till 50 % vardera av Gävle och Sundsvalls kommuner beviljades koncession den 2 november 2002 och påbörjade sin försäkringsverksamhet den 1 januari Bolaget har koncession att meddela följande slag av för säkring för risker hänförliga främst till Gävle och Sundsvalls kommuners och kommunala bolags verksamhet i Sverige. Direkt försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp E) Motorfordonsansvar (klass 10) Fartygsansvar (klass 12) Annan förmögenhetsskada (klass 16) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Godstransport (klass 7) Allmän ansvarighet (klass 13) Indirekt försäkring Brand och annan skada på egendom (grupp E) Livförsäkring (Livförsäkringsklass 1a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a) Fartygsansvar (klass 12) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Allmän ansvarighet (klass 13) Godstransport (klass 7) Återförsäkringsavtal har upprättats med Nemi Asa (f d NEFO Fender) samt Hannover Re. Dessa bolag har i sin tur säkerställt sitt åtagande genom relevant återförsäkring. Svenska Kommun Försäkrings AB:s sjävbehåll för 2003 upp gick maximalt till KSEK per skadehändelse och KSEK per år. UTVECKLING UNDER 2004 Från och med 2004 är Kiruna kommun ny delägare i bolaget med en ägareandel om 3 %. Med anledning av att minsta garantibeloppet enligt 7 kap. 27 i försäkringsrörelselagen (1982:713) höjdes per 1 januari 2004 kommer bolaget att senast under april månad 2004 öka sitt aktiekapital från KSEK till KSEK via nyemission för att därigenom uppfylla försäkringsrörelselagens nya krav på minsta ga ran ti belopp. Den 21 och 22 januari 2004 drabbades värmeverket i Kiruna av skada. Beräknat ersättningsbelopp uppgår till KSEK respektive KSEK efter avdrag av gällande självrisk. Bolaget har för 2004 slutit återförsäkringsavtal med Swiss Re, Sirius International samt Nemi Asa. För 2004 har bolagets styrelse beslutat om att lägga fokus på ett aktivt riskhanteringsarbete, vilket innebär att delägarnas skadeförebyggande arbete ska samordnas. Vidare har styrelsen för 2004 beslutat att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skadekostnaderna. Medel att fördela för 2004 är KSEK. ÅRETS RESULTAT Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till KSEK. Premierna för avgiven återförsäkring uppgick till KSEK. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev KSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till KSEK. Totala kapitalavkastningen blev 689 KSEK. Pla ce ringstillgångarna består av kommuncertifikat, förvalt nings obligationer utgivna av Kommuninvest samt medel på bankkonto. Bolagets konsolideringskapital uppgår till KSEK vilket ger en konsolideringsgrad på 88,14 %. SKADEUTFALL Inträffade och registrerade skador har resulterat i ska deutbetalningar uppgående till KSEK. Återförsäkrarnas andel av skadebetalningarna uppgår till 0 KSEK. I avsättningen för oreglerade skador ingår det åtagande som bolaget har för redan kända inträffade skador som ännu ej utbetalats, KSEK. Återförsäkrarnas del av avsättningen för oreglerade skador uppgår till 0 KSEK. 7

7 Förvaltningsberättelse, forts VINSTDISPOSITION Vinst att disponera föreligger ej. ADMINISTRATION Styrelsen har underverksamhetsåret haft fyra sammanträden. Redovisning och del av försäkringsteknisk service har skötts av Aon Insurance Managers (Sweden) AB. Driftskostnader för Svenska Kommun Försäkrings AB uppgår till KSEK. 8

8 Femårsöversikt (KSEK) RESULTAT Premieinkomst, f.e.r. Premieintäkt, f.e.r. Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r. Återbäring och rabatter, f.e.r. Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r. Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt i konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent, f.e.r. Driftskostnadsprocent, f.e.r. Totalkostnadsprocent, f.e.r. Kapitalförvaltningen Direktavkastning Totalavkastning Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad 41,96 17,23 59,19 3,04 2,88 88,14 Definitioner Skadeprocent: Driftskostnadsprocent: Totalkostnadsprocent: Direktavkastning: Totalavkastning: Konsolideringsgrad: f.e.r.: Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkliga värde. Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkligt värde. Konsolideringskapital inklusive minoritetskapital i procent av premieinkomst f.e.r. För egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring) 9

9 Resultatanalys (KSEK) Direkt försäkring av svenska risker Företags- och Not fastighetsaffär Total SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Premieintäkter f.e.r. *) (a) Kapitalavkastning överförd från fi nansrörelsen 168 Försäkringsersättningar f.e.r. (b) Återbäring och rabatter, f.e.r Driftskostnader Skadeförsäkringens tekniska resultat FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR, FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING Avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Återbäring och rabatter Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador 0 Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar NOTER Not a Premieintäkter, efter avgiven återförsäkring Premieinkomst, före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring

10 Resultatanalys, forts (KSEK) Direkt försäkring av svenska risker Företags- och fastighetsaffär Total Not b Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel 0 Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel 0 Summa förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring *) f.e.r. = för egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring) 11

11 Resultaträkning (KSEK) TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst före avgiven återförsäkring (1) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkter f.e.r Kapitalavkastning överförd från fi nansrörelsen (2) 168 Försäkringsersättningar f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring (3) Återförsäkrares andel 0 Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel 0 Summa förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar f.e.r Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader (4) SKADEFÖRSÄKRINGENS TEKNISKA RESULTAT (5) ICKE-TEKNISK REDOVISNING SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Kapitalavkastning, intäkter (6) 725 Kapitalavkastning, kostnader (7) -36 Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen -168 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt 3 Skatt på årets resultat -3 ÅRETS RESULTAT 0 12

12 Balansräkning (KSEK) TILLGÅNGAR Not Placeringstillgångar Andra fi nansiella placeringstillgångar Obligationer och andra räntebärande värdepapper (8) Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Andra tillgångar Kassa och bank Summa andra tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 Balansräkning, forts (KSEK) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Eget kapital (9) Aktiekapital ( à nom kronor) Summa eget kapital Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Summa obeskattade reserver Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) (10) Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Återbäring och rabatter Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Avsättningar för andra risker och kostnader Skatter Summa avsättningar för andra risker och kostnader Skulder Övriga skulder avseende direktförsäkring Övriga skulder Summa skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (11) Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda panter Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

14 Bokslutskommentarer REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen om årsre do vis ning i försäkringsföretag (1995:1960) och Finans inspektionens föreskrifter. Placeringstillgångar har värderats till upplupet anskaffningsvärde. Avsättning för ännu inte intjänad premie avseende den del av premien som tillhör premieperioden för varje enskild försäkring som utlöper efter balansdagen har beräknats enligt pro-rata-temporis-metoden. I avsättningen för oreglerade skador ingår av sättning för kända skador. KÄNSLIGHETSANALYS Försäkringsrisker Svenska Kommun Försäkrings AB köper återförsäk ring av NEMI ASA avseende brand och annan skada på egendom. Ansvarighet begränsas till 7 MSEK per skada och 14 MSEK per försäkringsår. Svenska Kommun Försäkrings AB köper återförsäk ring avseende allmänt ansvar av NEMI ASA samt Hannover Re. Ansvarighet begränsas till 0,75 MSEK per skada och 0,75 MSEK per år. Finansiella risker Bolagets placeringar i finansiella instrument avser skuldtäck ning av försäkringstekniska avsättningar. De finansiella instrument som används för skuldtäck ning utgörs av kommuncertifikat med löptid som är mindre än ett år (nom. belopp 3 000) KSEK och av förvaltningsobligationer emitterade av Kommun invest i Sverige AB med en löptid på fem år (nom. belopp KSEK) Övriga tillgångar är placerade på bankkonton. Utländsk valuta Bolagets placeringar är i svenska kronor. Ränte- och kreditrisk Bolaget har placeringar i kommuncertifikat, stats skuldväxlar, förvaltningsobligationer samt bankmedel för skuld täckning av försäkringstekniska avsättningar. Övriga tillgångar är placerade på bankkonton. Stresskvoten vid exponering för marknadsrisker är 142,52. Effekten på eget kapital av 1 procentenhets ökade marknadsräntor är 102 KSEK. 15

15 Noter till resultat- och balansräkningen (KSEK) Not 2003 Not 1 Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premieinkomst direkt försäkring fördelat på försäkringstagare i: Sverige Övriga EES-länder Summa premieinkomst Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har baserats på den genomsnittliga summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på 3,69 %. Ingående avsättning för oreglerade skador Utgående avsättning för oreglerade skador Ingående avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Utgående avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Genomsnittlig summa Avkastning Not 3 Not 4 Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring Utbetalda försäkringsersättningar Utbetalda skadehanteringskostnader Driftskostnader Administrationsarvode Anskaffningskostnader Övriga kostnader

16 Noter till resultat- och balansräkningen, forts (KSEK) Not 2003 Not 5 Upplysning om resultaträkningens poster Totalt skadeförsäkring Premieinkomst, brutto Premieintäkt, brutto Försäkringsersättningar, brutto Driftskostnader, brutto Resultat av avgiven återförsäkring Uppdelat på försäkringsklass Brand och annan skada på egendom - direkt försäkring Premieinkomst, brutto Premieintäkt, brutto Försäkringsersättningar, brutto Driftskostnader, brutto Resultat av avgiven återförsäkring Allmän ansvarighet - direkt försäkring Premieinkomst, brutto Premieintäkt, brutto Försäkringsersättningar, brutto Driftskostnader, brutto Resultat av avgiven återförsäkring Not 6 Kapitalavkastning, intäkter Ränteintäkter m m Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Not 7 Kapitalavkastning, kostnader Räntekostnader Courtage Not 8 Placeringstillgångar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Placeringstillgångarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde Upplupet Verkligt anskaffnings- värde värde Noterade värdepapper Svenska kommuner Övriga svenska emittenter Totalt Noterade värdepapper Onoterade värdepapper - - Totalt Noterade och Onoterade värdepapper

17 Noter till resultat- och balansräkningen, forts (KSEK) Not Not 9 Eget kapital Fritt eget Aktiekapital kapital Summa Vid periodens ingång Årets resultat Vid periodens utgång Not 10 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 2003 Avsättning för ej intjänad premie Inträffade och rapporterade skador Inträffade, men ej rapporterade skador Återbäring och rabatter Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Not 12 Medeltal anställda samt löner och ersättningar Bolaget har inga anställda. Löner och andra ersättningar har ej utbetalats. Till externa styrelseledamöter har utbetalats arvoden på sammanlagt 209 KSEK. De sociala kostnaderna uppgår till 67 KSEK. Not 13 Arvode till revisorerna (kostnadsförda) För räkenskapsåret 2002/2003 har till KPMG ett revisionsarvode på 101 KSEK kostnadsförts, varav 60 KSEK avser revision och resterande 41 KSEK andra uppdrag. 18

18 Gävle Eva Back Björn Ryd Mats Ågren Ordförande Verkställande Direktör Lars Dysholm Nils Hiedland Bertil Kjellberg Karl-Ove Andersson Försäkringstagarrepresentant Min revisionsberättelse har angivits Per Mårsell Auktoriserad revisor 19

19 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Svenska Kommun Försäkrings AB Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Svenska Kommun Försäkrings AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandling arna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att års redo visningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om årsredovisning i försäk- ringsföretag och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redo- visningssed i Sverige. Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Gävle den 11 maj 2004 Per Mårsell Auktoriserad revisor 20

20 Granskningsrapport Till bolagsstämman i Svenska Kommun Försäkrings AB Org nr Vi har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen har baserats på de beslut Kommunfullmäktige i Gävle och Sundsvalls kommuner och bolagsstämman fattat. I vårt arbete har vi anlitat sakkunniga från Gävle kommuns revisionskontor. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Resultatet av granskningen visar att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med ändamålen i bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon anledning till anmärkning mot styrelsen eller verkställande direktören finns inte. Gävle och Sundsvall Bert Andersson Kjell-Eric Sundqvist Av kommunfullmäktige i Gävle Av kommunfullmäktige i Sundsvall utsedd lekmannarevisor i bolaget utsedd lekmannarevisor i bolaget 21

21 Styrelse, revisorer och företagsledning STYRELSE Ordinarie ledamöter valda av bolagsstämma Eva Back Ordförande Kommunstyrelsens ordförande, Sundsvall Mats Ågren Vice Ordföranden Kommunstyrelsens ordförande, Gävle Björn Ryd Ledamot Finansdirektör, Gävle kommun Lars Dysholm Ledamot Vd Stadsbacken AB, Sundsvall Nils Hiedland Ledamot Säkerhetschef, Gävle kommun Bertil Kjellberg Ledamot Riksdagsman, Sundsvall Karl-Ove Andersson Ledamot Vd Aon Insurance Managers (Sweden) AB (försäkringstagarrepresentant) Suppleanter Lena Andreasson Habibollah Effati Nils Karlsson Kommunalråd, Gävle kommun Lärare, Sundsvall Kanslichef, Gävle kommun ORDINARIE REVISORER VALDA AV BOLAGSSTÄMMAN Per Mårsell Lekmannarevisorer Bert Andersson Kjell Erik Sundqvist Auktoriserad revisor, KPMG Gävle Gävle Sundsvall AKTUARIE Nikolaj Boysen Aon Insurance Managers (Denmark) FÖRETAGSLEDNING Björn Ryd Lars Dysholm Verkställande direktör Vice verkställande direktör 22

22 FOTO Omslaget Fjärran Höjderbadet, Gävle - Leif Jäderberg, Sörby Ängar, Gävle - Gavlegårdarnas bildarkiv, Segelbåtar och Gävle Hamn - Jan Carlsson, Vängåvan, Sundsvall - Åsa Grip Sid 3 Gävle Konserthus - Jan Carlsson Sid 4 Björn Ryd - Dan Törnström Sid 5 Hedbergs fontän, Gävle - Jan Carlsson, Fjärran Höjderbadet - Leif Jäderberg Sid 6 Gävle Symfoniorkester - Dan Törnström, Gasklockan - Gävle kommuns bildarkiv, Rådhusklockan - Jan Carlsson Sid 8 Kulturmagasinet, Sundsvall - Ann-Britt Nilsson, Värmeverket Johannes, Gävle - Lasse Åbom, Kaj vid Gavleån och Borgarskolan, Gävle - Gävle kommuns bildarkiv, Hemsta - Gavlegårdarnas bildarkiv Sid 15 Storgatan, Sundsvall - Åsa Grip

Årsredovisning 2004. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2004. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2004 Svenska Kommun Försäkrings AB Carl Milles skulptur Fem musicerande genier INNEHÅLL VD har ordet... 4 Kommuner som ingår... 6 Kommuner som tillkommer... 8 Försäkringar som vi erbjuder...

Läs mer

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2006 Svenska Kommun Försäkrings AB Mot nya högre höjder. Innehåll Slussarna i Trollhättan VD har ordet 5 Försäkringar som vi erbjuder 6 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2003

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2003 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2003 Innehåll Året i korthet.................................1 VD har ordet................................. 2 Bolaget..................................... 4 Tre verksamhetsgrenar.........................

Läs mer

Årsredovisning 2007. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2007. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2007 Svenska Kommun Försäkrings AB Nya utmaningar. FOTO Sid 3: Vinter i Gävle, foto: Gävle kommun. Kiruna kyrka, foto: Kjell-Åke Halldén. Sid 4: VD Björn Ryd, foto: Per Albin. Sid 7: Uppsala

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2005 English Summary, pages 28 32 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2004 English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring i korthet S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen Årsredovisning 2010 Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen FOTO: Omslag: Vulkanen Eyjafjallajökull, Island, foto: IStock/ Jochen Scheffl. Sid 3: Vintervy, Uppsala, foto: Uppsala kommun. Segling,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET

ÅRSREDOVISNING 2013. Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2013 Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET 1 Örnsköldsvik, Foto: P-O Sedin Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 12 Femårsöversikt och nyckeltal 17 Resultatanalys

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

Årsredovisning 2014 INNEHÅLL

Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-kommentar..... 4 Förvaltningsberättelse.. 5-6 Femårsöversikt........ Resultaträkning..... Resultatanalys och noter... 7 8 9 Balansräkning...... 10-11

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti 2012 Koncernredovisning AB Bostadsgaranti INNEHÅLL Verksamhet 1 Bostadsgaranti 50 år 2 Ordförandeord 4 VD-ord 5 Förvaltningsberättelse - Koncernen 6 Resultaträkning - Koncernen 8 Balansräkning - Koncernen

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010 Bliwa Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2010 innehåll Förvaltningsberättelse 2 Vinstdisposition 3 Femårsöversikt 4 Totalavkastning 5 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012.

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012. Dina Försäkring AB. Årsredovisning. Innehåll: VD-ord... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Femårsöversikt... 9 Resultaträkning... 10 Resultatanalys... 12 Balansräkning... 14 Rapport över förändringar i eget

Läs mer

Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Södermanland 2010 Länsförsäkringar Södermanland Å R S R E D O V I S N I N G Innehåll VD-kommentar3 2010 Skadornas år 4-5 Förvaltningsberättelse 6-8 Femårsöversikt9 Rapport över koncernens totalresultat10 Resultaträkning

Läs mer

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga.

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. ÅRSREDOVISNING 2013 Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. De användes som dricksvattenförsörjning för stockholmarna

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet.

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, kundägda och självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar under

Läs mer

Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000

Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000 Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll Kort om Agria 2000 i korthet, nyckeltal... 1 VD-kommentar... 2 Agrias strategiska kapital... 4 Förvaltningsberättelse... 8 Resultaträkning... 13 Resultatanalys...

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2006. English Summary, pages 24 28

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2006. English Summary, pages 24 28 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2006 English Summary, pages 24 28 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet.

Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet. Årsredovisning 2001 Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet. Den tryckta årsredovisningen minskas därmed i omfång.

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Pensionsgaranti. FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt AMFK Arbetsmarknadsförsäkringar, ömsesidigt kreditförsäkringsbolag

ÅRSREDOVISNING. Pensionsgaranti. FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt AMFK Arbetsmarknadsförsäkringar, ömsesidigt kreditförsäkringsbolag ÅRSREDOVISNING Pensionsgaranti FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt AMFK Arbetsmarknadsförsäkringar, ömsesidigt kreditförsäkringsbolag 97 Innehåll Året 1997 2-3 VDs kommentar 4-5 Försäkring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Innehållsförteckning. S:t Erik Livförsäkring AB 516406-0427 1 (20)

ÅRSREDOVISNING 2007. Innehållsförteckning. S:t Erik Livförsäkring AB 516406-0427 1 (20) 1 (20) ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 4 Resultatanalys 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Sammandrag över förändringar i Eget Kapital 8 Kassaflödesanalys

Läs mer