LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010"

Transkript

1 Lidköping Biogas AB bildades Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

2 BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Finansiella rapporter Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Förändringar av eget kapital 7 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper 8 Revisionsberättelse 10 Granskningsrapport 10 Nyckeltal Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år Resultaträkningar Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr -434 Balansräkningar Balansomslutning, tkr Investeringar, tkr - EKONOMISK ANALYS Soliditet, % 20 LIDKÖPING BIOGAS AB 2 ÅRSREDOVISNING 2010

3 VD HAR ORDET VD har ordet Satsningar som väcker uppmärksamhet Bolaget bildades våren 2010, då jag också tillträdde som VD. Byggnationen av bolagets likvifieringsanläggning för biogas har framskridit under året. Efterfrågan på biogas fortsätter att öka i transportsektorn. Nyfikenheten på vår kommande anläggning är stor och vi har fått mycket uppmärksamhet utifrån våra planer på att producera flytande biogas. Förutom att vi har fått mycket positiv uppmärksamhet i media har såväl näringslivet som det politiska etablissemanget visat intresse för vår verksamhet. Lidköping Biogas AB en viktig länk Fordonsgas Sverige AB öppnade under hösten Sveriges första tankstation för flytande fordonsgas i Göteborg. Volvo har nu dessutom en provflotta med tunga fordon som använder flytande fordonsgas i sina tankar. Med detta finns så snart vår produktionsanläggning är klar hela kedjan på plats för att kunna förse marknaden med den hett efterlängtade flytande biogasen. Jag ser med tillförsikt fram emot att få igång produktion enligt plan under nästa verksamhetsår. Carina Bergsten, VD LIDKÖPING BIOGAS AB 4 ÅRSREDOVISNING 2010

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lidköping Biogas AB, org nr , får härmed lämna årsredovisning för räkenskapsåret Detta är företagets första räkenskapsår. Affärsidé Företagets affärsidé är att producera och sälja biogas, liksom annan därmed förenlig verksamhet. Ägarförhållanden och historik Lidköping Biogas AB bildades och registrerades hos Bolagsverket Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, org nr , med säte i Göteborg. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Göteborg Energi AB ingår i koncernen Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, org nr , med säte i Göteborg. Göteborgs stad äger samtliga aktier i detta företag. Information om verksamheten Företaget skall äga och förvalta en förvätskningsanläggning för biogas. Uppgraderad biogas köps från Swedish Biogas International (SBI). Biogasen likvifieras i företagets anläggning och säljs vidare i flytande form till kund. Väsentliga händelser under året Företaget har förvärvat mark från Lidköpings Kommun. Byggnationen av likvifieringsanläggning pågår enligt plan. Hela projektet ligger dock rent ekonomiskt tills vidare i Göteborg Energi AB. Anläggningen har en beräknad investeringssumma på 78 mkr och drifttagning av anläggningen är planerad till våren Väsentliga händelser efter årets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång men före undertecknandet av denna årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga. Förväntad framtida utveckling Under 2011 skall produktionen starta upp och trimmas in. Redan nu ser vi en potential att under de kommande åren öka produktionen från anläggningen. Verksamhetens påverkan på miljön Lidköping Biogas AB ansluter till koncernen Göteborg Energis miljöpolicy. Miljöarbetet bedrivs med personal från moderföretaget Göteborg Energi AB. Moderföretaget har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO Företaget har tillsammans med Lidköpings kommun och Swedish Biogas AB fått ett miljötillstånd att producera flytande och gasformig biogas. Tillsynsmyndighet är Miljö och Hälsa i Lidköping enligt miljöbalken. Produktion av biogas som används i transportsektorn har i sig en positiv miljöeffekt. Personal Företaget har under räkenskapsåret inte haft någon personal anställd. Ekonomisk översikt Resultat Lidköping Biogas AB visar 2010 ett resultat efter finansiella poster på -434 tkr. Finansiell ställning och likviditet Företagets korta in- och utlåning samt långa upplåning sker via avräkningskonto mot Göteborg Energi AB till samma räntesats som Göteborg Energi AB har gentemot banken. Under året har ränta på 688 tkr betalats till Göteborg Energi AB. Investeringar Investeringsprojektet Lidköping Biogas Förvätskningsanläggning ligger kvar i moderföretaget tills Lidköping Biogas AB (LBAB) formellt tar över anläggningen från leverantören. Då säljs hela projektet över till LBAB. Detta kommer att ske våren Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Risken för att anläggningen inte kommer upp i full produktion enligt den tidplan som finns är naturligtvis alltid närvarande i tekniska projekt. Styrelsearbetet under 2010 Företagets styrelse består av fyra ordinarie ledamöter med två suppleanter. VD och enstaka tjänstemän i moderföretaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning för styrelsen. Under året har styrelsen sammanträtt vid fyra tillfällen. Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor, balanseras i ny räkning. Resultatet av verksamheten och ställningen den 31 december 2010 framgår av bifogad resultaträkning och balansräkning samt tillhörande bokslutskommentarer och noter. LIDKÖPING BIOGAS AB 5 ÅRSREDOVISNING 2010

5 RESULTATRÄKNING Resultaträkning Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning - Summa rörelsens intäkter 0 Rörelsens kostnader 2, 3, 4 Övriga externa kostnader -1 Summa rörelsens kostnader -1 RÖRELSERESULTAT -1 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 255 Räntekostnader och liknande resultatposter -688 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -434 Skatt på årets resultat - ÅRETS RESULTAT -434 LIDKÖPING BIOGAS AB 6 ÅRSREDOVISNING 2010

6 BALANSRÄKNING Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Fordringar hos moderföretag Summa Kortfristiga fordringar SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat -434 Summa fritt eget kapital -434 SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till moderföretag SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga LIDKÖPING BIOGAS AB 7 ÅRSREDOVISNING 2010

7 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Förändring av eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapitel Belopp vid årets ingång Inbetalt aktiekapital Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet utgörs av aktier. LIDKÖPING BIOGAS AB 8 ÅRSREDOVISNING 2010

8 NOTER Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med vägledningar och uttalanden samt god redovisningssed. Fordringar och skulder har tagits upp till belopp varmed de beräknas inflyta respektive nominellt belopp. 2 Personal Företaget har under räkenskapsåret inte haft någon anställd personal. Inga arvoden har utgått till styrelse eller verkställande direktör. 4 Ersättning till revisorer All ersättning till företagets revisorer betalas av moderföretaget. 5 Uppgifter om moderföretag Lidköping Biogas AB är ett delägt dotterföretag till Göteborg Energi AB, org nr med säte i Göteborg. Moderföretaget ingår i koncernen Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, org nr , som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Lidköping Biogas AB ingår i koncernredovisningen som upprättas av såväl Göteborg Energi AB som Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. 3 Upplysning om könsfördelning bland ledande befattningshavare Antal ledande befattningshavare Antal Varav män, befattningshavare % Styrelseledamöter 4 75 Företagsledning 1 0 Summa 5 60 LIDKÖPING BIOGAS AB 9 ÅRSREDOVISNING 2010

9 Göteborg den 3 februari 2011 Björn Carlsson Styrelsens ordförande Anders Dahl Yvonne Träff Ingemar Gunnarsson Carina Bergsten Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 3 februari Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor

10 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse Till årsstämman i Lidköping Biogas AB Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Lidköping Biogas AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 3 februari 2011 Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor Granskningsrapport Till årsstämman i Lidköping Biogas AB, Org.nr Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom Till Lidköpings kommunfullmäktige för kännedom Vi, av fullmäktige i Göteborgs och Lidköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Lidköping Biogas AB:s verksamhet under Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman fattat. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för en bedömning. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Göteborg Per Gunnar Lindahl Av Lidköpings kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Lennart Carlsson Av Göteborgs kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor LIDKÖPING BIOGAS AB 11 ÅRSREDOVISNING 2010

11 Lidköping Biogas AB Box Göteborg Telefon

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av parkeringsplatser i Malmö. Vi ansvarar för cirka 35 000 platser i

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING 08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 2008 i korthet Linda Magnusson, vd Vindkraft - lönsam förnybar kraft för Sverige 6 Medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening 7 8 9 10 12 13 17 Det här

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer