SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31"

Transkript

1 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

2 VD HAR ORDET INNEHÅLL Nyckeltal 2 VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Finansiella rapporter Resultaträkningar 6 Balansräkningar 7 Förändringar av eget kapital 8 Kassaflödesanalyser 9 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper 10 Revisionsberättelse 12 Granskningsrapport 13 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Nyckeltal Resultaträkningar Nettoomsättning - - Resultat efter finansiella poster Balansräkningar Balansomslutning Investeringar EKONOMISK ANALYS Soliditet, % SÄVSJÖ BIOGAS AB 2 ÅRSREDOVISNING 2011

3 VD HAR ORDET VD har ordet Vår biogasanläggning har under året gradvis vuxit fram och var vid årsskiftet i stort sett färdigbyggd. Det som återstår är kompressordelen av anläggningen som används för att kunna leverera gas till förbrukare på andra orter. Något vi noterat under året är att fordonsindustrins intresse för biogas har ökat. Flera av kommunerna runt om Sävsjö är idag intresserade av att få tankstationer med gas till sina kommuner. Exempelvis arbetar Länsstyrelsen i Jönköping aktivt med klimatfrågor och har identifierat transportsektorn som en viktig del i sitt arbete att nå länets miljömål. Produktionsstart 2012 Under året har arbete pågått med att administrativt sätta upp företaget och att teckna avtal som företaget behöver för sin verksamhet. Ytterligare avtal kommer att tecknas framöver och vi fortsätter vårt arbete med att söka efter flera substratleverantörer för att successivt kunna öka anläggningens produktion av biogas. Nyfikenheten på vår anläggning är stor och vi har fått mycket positiv uppmärksamhet i media och av lokala och regionala politiker. Anläggningen kommer att tas i drift under första delen av 2012 och produktionsstarten är beräknad till april 2012 då vi kan påbörja det viktiga arbetet med att leverera biogas och biogödsel till företagets kunder. Ann-Charlotte Frick, VD SÄVSJÖ BIOGAS AB 3 ÅRSREDOVISNING 2011

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Sävsjö Biogas AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Affärsidé Företagets affärsidé är att producera och sälja biogas och biogödsel till konkurrenskraftiga priser för att uppnå ett hållbart samhälle. Ägarförhållanden och historik Sävsjö Biogas AB bildades Företaget ägs från och med till 90,5 procent av Göteborg Energi AB, organisationsnummer , med säte i Göteborg. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB, organisationsnummer Göteborg Energi AB ingår i koncernen Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, organisationsnummer , med säte i Göteborg. Göteborgs Stad äger samtliga aktier i detta företag. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Företaget har förvärvat mark från Sävsjö kommun. Byggnationen av företagets produktionsanläggning pågår enligt plan och drifttagning av anläggningen planeras till våren Företaget har erhållit ett beslut om bidrag till ett klimatinvesteringsprogram, KLIMP. Som en anpassning till koncernen har räkenskapsåret ändrats till kalenderår. Det innebär att årsredovisningen omfattar 8 månader. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång före undertecknandet av denna årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga. Förväntad framtida utveckling Under år 2012 beräknas företagets produktionsanläggning vara klar att sättas i drift. Verksamhetens påverkan på miljön Länsstyrelsen har lämnat företaget tillstånd till verksamheten och godkänt företagets miljökonsekvensbeskrivning. Sävsjö Biogas AB ansluter till koncernen Göteborg Energis miljöpolicy. Miljöarbetet bedrivs med personal från moderföretaget Göteborg Energi AB. Moderföretaget har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO Företagets produktion av biogas och biogödsel ger en positiv miljöeffekt. Produkterna minskar förbrukningen av bensin och diesel i transportsektorn och förbrukningen av konstgödsel i jordbrukssektorn. Personal Företaget har under räkenskapsåret inte haft någon personal anställd. Ekonomisk översikt Resultat Sävsjö Biogas AB visar för räkenskapsåret ett resultat efter finansiella poster på kronor ( ). Finansiell ställning och likviditet Under räkenskapsåret har företaget upptagit tkr (-) i reverslån från moderföretaget. Ränta på 133 tkr (24) har erhållits från Göteborg Energi AB, under perioden har företaget betalt 399 tkr (-) i låneränta, vilket har belastat investeringen. Investeringar Investeringsprojektet Sävsjö Biogas produktionsanläggning har fram till räkenskapsårets utgång investeringskostnader uppgående till tkr (7 352). Utbetalt KLIMP-bidrag uppgår under perioden till tkr, vilket har minskat investeringsutgiften. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Ett konkurrenskraftigt bränslepris påverkas av utvecklingen av alternativa drivmedel. Risken för att anläggningen inte kommer upp i full produktion enligt tidplan finns alltid i tekniska projekt. Årsstämma Årsstämman hölls Styrelsearbetet under år 2011 Företagets styrelse består av fyra ordinarie ledamöter med två suppleanter. Företagets VD och enstaka tjänstemän i moderföretaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning för styrelsen. Under året har styrelsen sammanträtt vid sju tillfällen. SÄVSJÖ BIOGAS AB 4 ÅRSREDOVISNING 2011

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserad vinst Räkenskapsårets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs Summa För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. SÄVSJÖ BIOGAS AB 5 ÅRSREDOVISNING 2011

6 RESULTATRÄKNINGAR Resultaträkningar Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning - - Summa rörelsens intäkter - - Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 2, Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT SÄVSJÖ BIOGAS AB 6 ÅRSREDOVISNING 2011

7 BALANSRÄKNINGAR Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Fordringar hos koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 7 Summa kortfristiga fordringar SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Erhållna aktieägartillskott Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till koncernföretag SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga SÄVSJÖ BIOGAS AB 7 ÅRSREDOVISNING 2011

8 FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL Förändringar av eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Belopp vid periodens ingång Årets resultat Belopp vid periodens utgång Aktiekapitalet utgörs av aktier med ett kvotvärde på 100 kronor. SÄVSJÖ BIOGAS AB 8 ÅRSREDOVISNING 2011

9 KASSAFLÖDESANALYSER Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning (-) /Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) /Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Erhållit KLIMP-bidrag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Ökning (+) /Minskning (-) av långfristiga skulder på koncern konto hos moderföretag Ökning (-) /Minskning (+) av tillgodohavande på koncern konto hos moderföretag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början - 40 Likvida medel vid årets slut - - Företagets likvida medel redovisas i ett koncernförhållande med moderföretaget och redovisas i balansräkningen bland skulder hos moderföretag. Behållningen vid årsskiftet uppgick till tkr (5 594). SÄVSJÖ BIOGAS AB 9 ÅRSREDOVISNING 2011

10 NOTER Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Sävsjö Biogas ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med vägledningar och uttalanden samt god redovisningssed. Fordringar och skulder har tagits upp till belopp varmed de beräknas inflyta respektive nominellt belopp. 2 Personal Företaget har under räkenskapsåret inte haft någon anställd personal. Inga arvoden har utgått till styrelse eller verkställande direktör. VD-tjänst har köpts från moderföretaget, 80 tkr (30). Löner och ersättningar till verkställande direktör och ledande befattningshavare, som är anställda i moderföretaget med sedvanliga anställningsavtal, redovisas såsom till övriga anställda. 3 Upplysning om könsfördelning bland ledande befattningshavare Antal ledande Antal befattningshavare Varav män % befattningshavare Styrelseledamöter 4 75 Företagsledning 1 - Summa Uppgifter om moderföretag Sävsjö Biogas AB ägs till 9,5 procent av Vrigstad Fjärrvärme AB, organisationsnummer och till 90,5 procent av Göteborg Energi AB, organisationsnummer med säte i Göteborg. Moderföretaget ingår i koncernen Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, organisationsnummer , som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Sävsjö Biogas AB ingår i koncernredovisningen som upprättas av såväl Göteborg Energi AB som Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Inköp Erhållit KLIMP-bidrag Utgående anskaffningsvärde Räntebärande skulder Skulder till koncernföretag Summa Mellan Göteborg Energi AB och Sävsjö Biogas AB finns det upprättat två lånereverser. Räntan är marknadsmässig. Under 2012 behöver företaget utöka lånebehovet för att kunna fullfölja investeringen. Reverslånen utgörs av byggnadskreditiv. 7 Fordran/skuld till koncernföretag Fordran/skuld till koncernföretag avser mellanhavanden med företag inom koncernen Göteborg Energi. Saldot är nettobelopp enligt nedan specificerade poster Checkräkning Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetala intäkter Summa Inköp/försäljning koncernföretag Av totalt inköp avser 96 procent (85) inköp från koncernföretag. Ingen försäljning har skett till koncernföretag. SÄVSJÖ BIOGAS AB 10 ÅRSREDOVISNING 2011

11 Göteborg den 8 februari 2012 Anders Dahl Styrelsens ordförande Krister Ek Carina Bergsten Mats Boogh Ann-Charlotte Frick Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 februari Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor Vår granskningsrapport har lämnats den 8 februari Eshag Kia Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Elisabeth Olin Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor SÄVJÖ BIOGAS AB 11 ÅRSREDOVISNING 2011

12 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse Till årsstämman i Sävsjö Biogas AB organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Sävsjö Biogas AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sävsjö Biogas ABs finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sävsjö Biogas AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 8 februari 2012 Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor SÄVJÖ BIOGAS AB 12 ÅRSREDOVISNING 2011

13 GRANSKNINGSRAPPORT Granskningsrapport Till årsstämman i Sävsjö Biogas AB organisationsnummer Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom Vi, av fullmäktige i Göteborgs utsedda lekmanna-revisorer, har granskat Sävsjö Biogas AB:s verk-samhet för räkenskapsåret Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman fattat. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för en bedömning. En sammanfattande redogörelse för utförd granskning har överlämnats till koncernens styrelse och verkställande direktör. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Göteborg Eshag Kia Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Elisabet Olin Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor SÄVJÖ BIOGAS AB 13 ÅRSREDOVISNING 2011

14 Sävsjö Biogas AB Box Göteborg Telefon

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 VD har ordet Under året har vi utökat våra markparkeringar med ytterligare två områden. Det har gett ett tillskott på 85 nya allmänna bilplatser. Vi har

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Arsredovisning. MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014

Arsredovisning. MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014 Militarsallskapets Forlags AB Sida 1 (7) Arsredovisning MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014 Forvaltningsberattelse Styrelsen och verkstallande direktoren for Militarsallskapets

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ Årsredovisning 2012 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljöledning 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer