Årsredovisning Svenska Kommun Försäkrings AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004. Svenska Kommun Försäkrings AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2004 Svenska Kommun Försäkrings AB

2 Carl Milles skulptur Fem musicerande genier INNEHÅLL VD har ordet... 4 Kommuner som ingår... 6 Kommuner som tillkommer... 8 Försäkringar som vi erbjuder Förvaltningsberättelse Femårsöversikt och nyckeltal Resultatanalys Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper Känslighetsanalys Noter till resultat- och balansräkning Revisionsberättelse Granskningsrapport Styrelse, revisorer och företagsledning Summary Svenska Kommun Försäkrings AB (org nr ) c/o Gävle kommun, GÄVLE 3

3 VD har ordet FRAMGÅNGSRIKT ANDRA VERKSAMHETSÅR FÖR SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB Även andra verksamhetsåret blev ett lyckosamt år för Svenska Kommun Försäkrings AB. För ägarna Gävle, Sundsvall och Kiruna kommun har stora pengar sparats i jämförelse med en traditionell försäkringslösning. De förväntningar och motiv som ägarna hade när försäkringsbolaget bildades har på alla sätt överträffats. Genom bolagets existens har incitament skapats för att arbeta med skadeförebyggande arbete. Låga skador ger direkt återbäring till ägarna. Av 2003 års överskott beslutade styrelsen avsätta kr till riktade skadeförebyggande insatser, att användas Hälften av beloppet riktades mot attityd- och trygghetsskapande åtgärder för ungdomar och medborgare och hälften till brand och säkerhetsskapande program. 4 Av 2004 års resultat har kr avsatts för konsolidering och kr till riktade skadeförebyggande insatser att användas Aktiekapitalet höjdes via nyemission från kr till kr under Ägarandelen fördelar sig så att Gävle och Sundsvall har 48,5 % vardera och Kiruna kommun har 3 % av aktierna. Intresset är fortsatt stort från andra kommuner att bli delägare och ett flertal informationsträffar har genomförts med intresserade kommuner. Styrelsen ser mycket positivt på att nya kommuner ansluter sig som delägare vilket stärker bolaget. En förutsättning är dock att de nya delägarna arbetar aktivt med riskhanteringsarbete på samma sätt som befintliga ägare. När nya ägare tillkommer säljer Gävle och Sundsvall aktier och minskar sin andel. Under 2004 har ett stort arbete lagts ned på att arbeta

4 VD har ordet med gemensamma skadeförebyggande program för delägarna. Nätverksbyggande, Risk Surveys, metod för intern brandskyddskontroll och metod för riskanalyser har prioriterats. Stor omsorg ägnas åt att presentera ägarnas försäkringsrisker för återförsäkringsmarknaden på ett professionellt och öppet sätt. Under 2004 har tre ekonomiskt starka återförsäkringsbolag försäkrat bolagets risker. Antalet skador är få, men två skador över kr har inträffat varav en storskada på kr. Återförsäkrarnas andel av skadorna är kr för UTVECKLING UNDER 2005 Premieintäkter och försäkringsvärden fördubblas 2005 då ägarkretsen utvidgas med Uppsala kommun, Piteå kommun, Trollhättans Stad och Trondheim kommun. Ytterligare fokus lägges på samordning av delägarnas skadeförebyggande arbete och kr avsätts i budgeten. Med den ökade affärsvolymen förstärks bolagets egna organisation med heltidanställd VD och Risk Manager. Stor vikt läggs på att vidareutveckla och förädla de befintliga ägarnas affärsvolym och kvalité. Genom Trondheim kommuns inträde är tjänstegrupplivförsäkring en ny försäkringsform. Låg risk prioriteras och stor vikt läggs på att presentera bolaget för återförsäkringsmarknaden. Fortsatt fokus på att hålla driftskostnaderna på låg nivå. Hemsidan förbättras. Skadeutfallet för första tertialet 2005 är enligt budget. Brand i en skola i Trondheim med beräknat ersättningsbelopp om , bränder i Uppsala samt brand i Sundsvall , alla efter avdrag för gällande självrisk. FRAMTIDEN Fler kommuner visar intresse för delägarskap inför Nya utvecklingsområden och försäkringsklasser som kan vara intressanta är person-, pensions-, olycksfalls- och motorfordonsförsäkring. Svenska Kommun Försäkrings AB skulle kunna spara stora pengar åt sina ägare inom dessa områden. Björn Ryd Verkställande direktör 5

5 Kommuner som ingår GÄVLE KOMMUN Folkmängd: Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 57 Skattesats: Total skattesats 31,90 därav till kommunen 21,55 Paviljongen vid Engeltofta Gamla Gefl e KIRUNA KOMMUN Stadshuset Folkmängd: Landareal: kvkm - Sveriges nordligaste och den största till ytan Invånare per kvkm: 1 Skattesats: Total skattesats 32,45 därav till kommunen 23,03 Snöfestivalen 6

6 Kommuner som ingår SUNDSVALLS KOMMUN Folkmängd: Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 29 Skattesats: Total skattesats 32,89 därav till kommunen 22,29 Stadshusparken Storgatan 7

7 Kommuner som tillkommer fr o m 2005 PITEÅ KOMMUN Folkmängd: Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 13 Skattesats: Total skattesats 31,45 därav till kommunen 22,03 Hamnen Kyrkbrogatan TROLLHÄTTANS STAD Strandgatan Folkmängd: Landareal: 412 kvkm Invånare per kvkm: 129 Skattesats: Total skattesats 31,84 därav till kommunen 21,39 Järnvägsbron 8

8 Kommuner som tillkommer fr o m 2005 TRONDHEIM KOMMUN Folkmängd: Landareal: 59,4 kvkm Invånare per kvkm: Gamla bron Nidarosdomen UPPSALA KOMMUN Domkyrkan Folkmängd: Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 83 Skattesats: Total skattesats 31,90 därav till kommunen 21,53 Universitetet 9

9 Försäkringar som vi erbjuder Svenska Kommun Försäkrings AB:s försäkringslösningar syftar till att skydda Gävle, Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan och Trondheim kommuners tillgångar och verksamheter. Följande försäkringar finns för ANSVARSFÖRSÄKRING < Försäkringen avser all försäkringstagarens samt medförsäkrades verksamhet < Person och sakskada < Förmögenhetsskada < Byggherreansvar < Dataregisteransvar < Omhändertagen egendom < Förmögenhetsskada till följd av Lag om offentlig upphandling (LOU < Subsidiär ansvarsförsäkring för skada på bostads- lägenhet vållad av personer som av kommunen blir anvisad bostad < Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada till följd av Plan- och Bygglagen < Patientförsäkring EGENDOMSFÖRSÄKRING < Fastigheter försäkras av den kommun eller kommunala bolag som äger dem < Försäkringen omfattar i allmänhet brand, inbrott och vattenskador samt fastighetsmaskin < Lös egendom kommunerna äger inom såväl egna som hyrda lokaler < Hyresförlust och extrakostnadsförsäkring < Automatisk investeringsförsäkring < Forceringskostnader < Kulturhistoriska byggnader < Övrig fast egendom < Entreprenadförsäkring < Avbrottsförsäkring < Skogsförsäkring < Datorförsäkring < Utställningsförsäkring < Inventarier med låg risk < Instrumentförsäkring < Hemförsäkring vårdtagare < Hemförsäkring för ungdomsboende < Oljeskadeförsäkring 10

10 Försäkringar som vi erbjuder VD/STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING < Försäkringen gäller för styrelseledamot, VD, vice VD eller koncernchef jämte suppleanter i kommunala företag FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING < Försäkring gäller för brottslig handling hos den försäkrade ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR Bolaget kan vid behov även samordna upphandling av övriga försäkringar, exempelvis tjänsterese-, kollektiv olycksfallsoch fordonsförsäkring. För dessa försäkringar finns fortfarande en fungerande konkurrensutsatt marknad. Genom att flera kommuner gemensamt genomför upphandling av sådana försäkringar nås för de ingående delägarna goda villkor och lägre premier än om var och en själv genomför upphandlingen. PERSONFÖRSÄKRING < Tjänstegruppliv (Trondheim) Vasaskolans cirkuslinje i Gävle 11

11 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Kommun Försäkrings AB avger härmed redovisning för perioden , bolagets andra verksamhetsår. I avsättningen för oreglerade skador ingår det åtagande som bolaget har för redan kända inträffade skador som ännu ej utbetalats, KSEK. Återförsäkrarnas del av avsättningen för oreglerade skador uppgår till KSEK. VERKSAMHET Svenska Kommun Försäkrings AB, som ägs till 48,5 % respektiva av Gävle och Sundsvall kommuner samt 3 % av Kiruna kommun, beviljades koncession den 2 november 2002 och påbörjade sin försäkringsverksamhet den 1 januari Med anledning av att minsta garantibeloppet enligt 7 kap. 27 i försäkringsrörelselagen (1982:713) höjdes per 1 januari 2004 ökade bolaget under april månad 2004 sitt aktiekapital från KSEK till KSEK via nyemission för att därigenom uppfylla försäkringsrörelselagens nya krav på minsta garantibelopp. Bolaget har koncession att meddela följande slag av försäkring för risker hänförliga till Gävle, Sundsvall och Kiruna kommuners och kommunala bolags verksamhet i Sverige. Direkt försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp E) Motorfordonsansvar (klass 10) Fartygsansvar (klass 12) Annan förmögenhetsskada (klass 16) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Godstransport (klass 7) Allmän ansvarighet (klass 13) Indirekt försäkring Brand och annan skada på egendom (grupp E) Livförsäkring (Livförsäkringsklass 1a)) Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a) Fartygsansvar (klass 12) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Allmän ansvarighet (klass 13) Godstransport (klass 7) Återförsäkringsavtal har upprättats med NEMI ASA, Swiss Re och SIRIUS International. Dessa bolag har i sin tur säkerställt sitt åtagande genom relevant återförsäkring. Svenska Kommun Försäkrings AB:s självbehåll för 2004 uppgick maximalt till KSEK per skadehändelse och KSEK per år för egendomsskador samt maximalt 500 KSEK per skadehändelse och KSEK per år för ansvarsskador. SKADEUTFALL Inträffade och registrerade skador har resulterat i skadeutbetalningar uppgående till KSEK. Återförsä-rarnas andel av skadebetalningarna uppgår till 0 KSEK. 12 UTVECKLING UNDER 2005 Från och med 2005 utvidgas ägarkretsen i bolaget med Uppsala kommun, Piteå kommun, Trollhättans Stad och Trondheim kommun. Bolaget har för 2005 slutit återförsäkringsavtal med Swiss Re samt NEMI ASA. Under 2005 har bolagets styrelse beslutat om att lägga fokus på ett aktivt riskhanteringsarbete vilket innebär att delägarnas skadeförebyggande arbete ska samordnas. Vidare har styrelsen för 2005 beslutat att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skadekostnaderna. Medel att fördela för 2005 är 584 KSEK. För att mer effektivt kunna hantera den ökade affärsvolymen kommer bolaget att under 2005 heltidsanställa VD. ÅRETS RESULTAT Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till KSEK. Premierna för avgiven återförsäkring uppgick till KSEK. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev 547 KSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till KSEK. Totala kapitalavkastningen blev 826 KSEK. Placeringstillgångarna består av kommuncertifikat, förvaltningsobligationer utgivna av Kommuninvest samt medel på bankkonto. Bolagets konsolideringskapital uppgår till KSEK, vilket ger en konsolideringsgrad på 208,04 %. VINSTDISPOSITION Vinst att disponera föreligger ej. ADMINISTRATION Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex sammanträden. Redovisning och del av försäkringsteknisk service har skötts av Aon Insurance Managers (Sweden) AB. Driftskostnader för Svenska Kommun Försäkrings AB uppgår till KSEK.

12 Femårsöversikt och nyckeltal (KSEK) RESULTAT Premieinkomst, f.e.r Premieintäkt, f.e.r Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r Återbäring och rabatter, f.e.r Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat 0 EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt i konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent, f.e.r. 74,70 % 41,96 % Driftskostnadsprocent, f.e.r. 19,95 % 17,23 % Totalkostnadsprocent, f.e.r. 94,65 % 59,19 % Kapitalförvaltningen Direktavkastning 2,18 % 3,04 % Totalavkastning 2,18 % 2,88 % Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad 208,04 % 88,15 % Definitioner Skadeprocent: Driftskostnadsprocent: Totalkostnadsprocent: Direktavkastning: Totalavkastning: Konsolideringsgrad: f.e.r. Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkliga värde. Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkligt värde. Konsolideringskapital inklusive minoritetskapital i procent av premieinkomst f.e.r. För egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring) 13

13 Resultatanalys (KSEK) Not Direkt försäkring av svenska risker Företags- och fastighetsaffär Total SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Premieintäkter f.e.r. *) (a) Kapitalavkastning överförd från fi nansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. (b) Återbäring och rabatter, f.e.r Driftskostnader Skadeförsäkringens tekniska resultat FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR, FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Återbäring och rabatter Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar NOT A Premieintäkter, efter avgiven återförsäkring Premieinkomst, före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring

14 Resultatanalys (KSEK) NOT B Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel 0 0 Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring *) f.e.r. = för egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring) 15

15 Resultaträkning (KSEK) TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Not Premieinkomst före avgiven återförsäkring (1) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkter f.e.r Kapitalavkastning överförd från fi nansrörelsen (2) Försäkringsersättningar f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring (3) Återförsäkrares andel 0 0 Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar f.e.r Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader (4) SKADEFÖRSÄKRINGENS TEKNISKA RESULTAT (5) ICKE-TEKNISK REDOVISNING SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Kapitalavkastning, intäkter (6) Kapitalavkastning, kostnader (7) Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt 7 3 Skatt på årets resultat -7-3 ÅRETS RESULTAT

16 Balansräkning (KSEK) Not TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Andra fi nansiella placeringstillgångar Obligationer och andra räntebärande värdepapper (8) Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för ej reglerade skador Fordringar Fordringar avseende återförsäkring 0 0 Övriga fordringar 26 0 Summa fordringar 26 0 Andra tillgångar Inventarier 16 Kassa och bank Summa andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 SUMMA TILLGÅNGAR

17 Balansräkning, forts (KSEK) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Eget kapital (9) Aktiekapital ( aktier à nom kronor) Årets resultat 0 0 Summa eget kapital Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Summa obeskattade reserver Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) (10) Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Återbäring och rabatter Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Avsättningar för andra risker och kostnader Skatter 10 3 Summa avsättningar för andra risker och kostnader 10 3 Skulder Övriga skulder avseende direktförsäkring Övriga skulder Summa skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (11) Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 18

18 Bokslutskommentarer REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen om årsre do vis ning i försäkringsföretag (1995:1960) och Finans inspektionens föreskrifter. Placeringstillgångar har värderats till upplupet anskaffningsvärde. Avsättning för ännu inte intjänad premie avseende den del av premien som tillhör premieperioden för varje enskild försäkring som utlöper efter balansdagen har beräk nats enligt pro-rata-temporis-metoden. Pro-rata-temporis innebär periodisering dag för dag, dvs premien intjänas med en dag i taget. I avsättningen för oreglerade skador ingår av sättning för kända skador. KÄNSLIGHETSANALYS Försäkringsrisker Svenska Kommun Försäkrings AB köper återförsäk ring av NEMI ASA, Swiss Re och SIRIUS International för egendom- och avbrottsskador. Ansvarighet begränsas till 7 MSEK per skada och 14 MSEK per försäkringsår. Svenska Kommun Försäkrings AB köper återförsäk ring avseende allmänt ansvar av NEMI ASA. Ansvarighet begränsas till 0,5 MSEK per skada och 2,0 MSEK per år. Uppsala slott Finansiella risker Bolagets placeringar i finansiella instrument avser skuldtäckning av försäkringstekniska avsättningar. De finansiella instrument som används för skuld täck ning utgörs av kommuncertifikat med löptid som är mindre än ett år (nom. belopp KSEK) och av förvaltningsobligationer emitterade av Kommun invest i Sverige AB med en löptid på fem år (nom. belopp KSEK) Övriga tillgångar är placerade på bankkonton. Utländsk valuta Bolagets placeringar är i svenska kronor. Ränte- och kreditrisk Bolaget placerar i kommuncertifikat, stats skuld växlar, förvaltningsobligationer samt bankmedel för skuld täckning av försäkringstekniska avsättningar. Övriga tillgångar är placerade på bankkonton. Stresskvoten vid exponering för marknadsrisker är 111,05. Stresskvoten mäter vad en räntehöjning på 1 % innebär. Ju högre stresskvot desto mindre känsligt är bolaget för ränteändringar. Stresskvot 111,05 får anses tillfredsställande. Effekten på eget kapital av 1 procentenhets ökade marknadsräntor är 302 KSEK. 19

19 Noter till resultat- och balansräkningen (KSEK) Not 1 Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premieinkomst direkt försäkring fördelat på försäkringstagare i: Sverige Övriga EES-länder - - Summa premieinkomst Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har baserats på den genomsnittliga summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på 3,22 % (3,69 %) Ingående avsättning för oreglerade skador Utgående avsättning för oreglerade skador Ingående avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Utgående avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Genomsnittlig summa Avkastning Not 3 Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring Utbetalda försäkringsersättningar Utbetalda skadehanteringskostnader Not 4 Driftskostnader Administrationsarvode Anskaffningskostnader Övriga kostnader

20 Noter till resultat- och balansräkningen (KSEK) Not 5 Upplysning om resultaträkningens poster Total skadeförsäkring Premieinkomst, brutto Premieintäkt, brutto Försäkringsersättningar, brutto Driftskostnader, brutto Resultat av avgiven återförsäkring Uppdelat på försäkringsklass Brand och annan skada på egendom - direkt försäkring Premieinkomst, brutto Premieintäkt, brutto Försäkringsersättningar, brutto Driftskostnader, brutto Resultat av avgiven återförsäkring Allmän ansvarighet - direkt försäkring Premieinkomst, brutto Premieintäkt, brutto Försäkringsersättningar, brutto Driftskostnader, brutto Resultat av avgiven återfärsäkring Not 6 Kapitalavkastning, intäkter Ränteintäkter m m Obligationer och ändra räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Not 7 Kapitalavkastning, kostnader Räntekostnader -1 - Courtage

21 Noter till resultat- och balansräkningen, forts Not 8 Placeringstillgångar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Placeringstillgångarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde Noterade värdepapper Upplupet anskaffningsvärde Verkligt värde Svenska kommuner 0 0 Övriga svenska emittenter Totalt Noterade värdepapper Onoterade värdepapper - - Totalt Noterade och Onoterade värdepapper Not 9 Eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Summa Vid periodens ingång Nyemission Årets resultat Vid periodens utgång Not 10 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 2003 Avsättning för ej intjänad premie Inträffade och rapporterade skador Inträffade, men ej rapporterade skador 0 0 Återbäring och rabatter Not 11 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Medeltal anställda samt löner och ersättningar Bolaget har inga anställda. Löner och andra ersättningar har ej utbetalats. Till externa styrelseledamöter har utbetalats arvoden på sammanlagt 215 KSEK. De sociala kostnaderna uppgår till 69 KSEK Not 13 Arvode till revisorerna (kostnadsförda) För räkenskapsåret 2004 uppgår arvodet till KPMG Bohlins AB till 82 tkr för revision och 30 tkr för andra uppdrag. 22

22 Gävle Ewa Back Björn Ryd Mats Ågren Ordförande Verkställande Direktör Lars Dysholm Micael Dahlberg Bertil Kjellberg Karl-Ove Andersson Försäkringstagarrepresentant Ann-Catrin Fredriksson Min revisionsberättelse har angivits Per Mårsell Auktoriserad revisor 23

23 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Svenska Kommun Försäkrings AB Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Svenska Kommun Försäkrings AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps handling arna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings principerna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, års redovisnings lagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats enligt års redovisnings lagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Gävle den 11 maj 2005 Per Mårsell Auktoriserad revisor 24

24 Granskningsrapport Till bolagsstämman i Svenska Kommun Försäkrings AB Org nr Vi har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. I vårt arbete har vi anlitat sakkunniga från revisionskontoret vid Kommunrevisionen i Gävle kommun. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Resultatet av granskningen visar att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med ändamålen i bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon anledning till anmärkning mot styrelsen eller verkställande direktören finns inte. Gävle och Sundsvall Bert Andersson Göte Stenlund Av kommunfullmäktige i Gävle Av kommunfullmäktige i Sundsvall utsedd lekmannarevisor i bolaget utsedd lekmannarevisor i bolaget 25

25 Styrelse, revisorer och företagsledning STYRELSE Ordinarie ledamöter valda av bolagsstämma Ewa Back Ordförande Kommunstyrelsens ordförande, Sundsvall Mats Ågren Vice ordförande Kommunstyrelsens ordförande, Gävle Lars Dysholm Ledamot Vd Stadsbacken AB, Sundsvall Bertil Kjellberg Ledamot Riksdagsman, Sundsvall Micael Dahlberg Ledamot Kammaråklagare, Gävle kommun Ann-Catrin Fredriksson Ledamot Kanslichef, Kiruna kommun Karl-Ove Andersson Ledamot Vd, Aon Insurance Managers (Sweden) AB (försäkringstagarrepresentant) Suppleanter Ulla Andersson Carina Blank Habibollah Effati Gun Strand Kommunalråd, Gävle kommun Kommunalråd, Gävle kommun Lärare, Sundsvall Ekonomichef, Kiruna kommun ORDINARIE REVISORER VALDA AV BOLAGSSTÄMMAN Per Mårsell Lekmannarevisorer Bert Andersson Kjell Erik Sundqvist Auktoriserad revisor, KPMG Gävle Gävle Sundsvall AKTUARIE Nikolaj Boysen Aon Insurance Managers (Denmark) FÖRETAGSLEDNING Björn Ryd Lars Dysholm Verkställande direktör Vice verkställande direktör 26

26 Summary THE COMPANY Svenska Kommun Försäkrings AB was established on 1 January 2003 by the municipalities of Gävle and Sundsvall. The business of the Company is to insure the owning municipalities own risk, along with that of municipallyowned companies. The requirements for being granted insurance cover are: to be a shareholder, to be a municipality, to work actively with risk management and loss-prevention measures and to be a good risk. The Company is open to take in new shareholders if that would be to the advantage of existing shareholders. SHAREHOLDERS IN THE COMPANY Municipality Affiliated Population Land area Country Part of country Gävle sq. km SWE central Sundsvall sq. km SWE central Kiruna sq. km SWE north Uppsala sq. km SWE central Piteå sq. km SWE north Trollhättan sq. km SWE south Trondheim sq. km NOR central INSURANCE COVER WE OFFER Direct insurance Property insurance Liability insurance Directors and Offi cers liability Fidelity LOSS ADJUSTMENT AND ADMINISTRATION Loss adjustment of claims have been signed with Crawford and Company (Sweden) AB. Accounting and actuarial services are bought in from Aon Insurance Managers (Sweden) AB. Indirect insurance Occupational group life insurance BOARD OF DIRECTORS, AUDITORS, ACTUARIES AND MANAGEMENT The Board of Directors consists of representatives of the shareholders. Ordinary members elected by the annual general meeting Ewa Back Chairman of the Board Chairman of the Municipal Executive Board, Sundsvall Mats Ågren Vice Chairman of the Board Chairman of the Municipal Executive Board, Gävle Lars Dysholm Director CEO of Stadsbacken AB, Sundsvall Bertil Kjellberg Director Member of the Swedish Riksdag, Sundsvall Micael Dahlberg Director District Prosecutor, Municipality of Gävle Ann-Catrin Fredriksson Director Administrative Director, Municipality of Kiruna Karl-Ove Andersson Director CEO of Aon Insurance Managers (Sweden) AB (Insurers representative) Auditor Per Mårsell Actuary Nikolaj Boysen Company management Björn Ryd Lars Dysholm Authorised Public Accountant, KPMG Gävle Aon Insurance Managers, Denmark CEO Vice CEO The general meeting will be held on 11 May

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003 Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2003 INNEHÅLL VD har ordet... 4 Försäkringar som vi erbjuder... 5 Förvaltningsberättelse... 7 Femårsöversikt och nyckeltal... 9 Resultatanalys... 10 Resultaträkning...12

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Årsredovisning 2005. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2005. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2005 Svenska Kommun Försäkrings AB Innehåll VD har ordet 5 Försäkringar som vi erbjuder 6 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt och nyckeltal 15 Resultatanalys 16

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2006 Svenska Kommun Försäkrings AB Mot nya högre höjder. Innehåll Slussarna i Trollhättan VD har ordet 5 Försäkringar som vi erbjuder 6 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2001

Försäkringsbolagen under 2001 1 FM 12 SM 0204 Försäkringsbolagen under 2001 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies 2001. Preliminary data Redovisningen avser svenska riksbolag (inalles 124 bolag, varav 26 är traditionella

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar FM 12 SM 74 Försäkringsbolagen under 26 Preliminära uppgifter Swedish companies 26. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Kommungaranti Resumé 2012 KommungaRanti SKandinavien FöRSäKRingS ab

Kommungaranti Resumé 2012 KommungaRanti SKandinavien FöRSäKRingS ab Kommungaranti Resumé 2012 Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB VD har ordet Särskilt boende för äldre Special housing for elderly Foto: MATTON/Maskot Innehåll/Contents VD har ordet 3-5 Statement of

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004.

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004. FM 12 SM 0504 Försäkringsbolagen under 2004 Preliminära uppgifter Swedish companies 2004. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser 122 svenska riksbolag, varav 31 är traditionella livförsäkringsbolag,

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2013 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer