Årsredovisning Svenska Kommun Försäkrings AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004. Svenska Kommun Försäkrings AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2004 Svenska Kommun Försäkrings AB

2 Carl Milles skulptur Fem musicerande genier INNEHÅLL VD har ordet... 4 Kommuner som ingår... 6 Kommuner som tillkommer... 8 Försäkringar som vi erbjuder Förvaltningsberättelse Femårsöversikt och nyckeltal Resultatanalys Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper Känslighetsanalys Noter till resultat- och balansräkning Revisionsberättelse Granskningsrapport Styrelse, revisorer och företagsledning Summary Svenska Kommun Försäkrings AB (org nr ) c/o Gävle kommun, GÄVLE 3

3 VD har ordet FRAMGÅNGSRIKT ANDRA VERKSAMHETSÅR FÖR SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB Även andra verksamhetsåret blev ett lyckosamt år för Svenska Kommun Försäkrings AB. För ägarna Gävle, Sundsvall och Kiruna kommun har stora pengar sparats i jämförelse med en traditionell försäkringslösning. De förväntningar och motiv som ägarna hade när försäkringsbolaget bildades har på alla sätt överträffats. Genom bolagets existens har incitament skapats för att arbeta med skadeförebyggande arbete. Låga skador ger direkt återbäring till ägarna. Av 2003 års överskott beslutade styrelsen avsätta kr till riktade skadeförebyggande insatser, att användas Hälften av beloppet riktades mot attityd- och trygghetsskapande åtgärder för ungdomar och medborgare och hälften till brand och säkerhetsskapande program. 4 Av 2004 års resultat har kr avsatts för konsolidering och kr till riktade skadeförebyggande insatser att användas Aktiekapitalet höjdes via nyemission från kr till kr under Ägarandelen fördelar sig så att Gävle och Sundsvall har 48,5 % vardera och Kiruna kommun har 3 % av aktierna. Intresset är fortsatt stort från andra kommuner att bli delägare och ett flertal informationsträffar har genomförts med intresserade kommuner. Styrelsen ser mycket positivt på att nya kommuner ansluter sig som delägare vilket stärker bolaget. En förutsättning är dock att de nya delägarna arbetar aktivt med riskhanteringsarbete på samma sätt som befintliga ägare. När nya ägare tillkommer säljer Gävle och Sundsvall aktier och minskar sin andel. Under 2004 har ett stort arbete lagts ned på att arbeta

4 VD har ordet med gemensamma skadeförebyggande program för delägarna. Nätverksbyggande, Risk Surveys, metod för intern brandskyddskontroll och metod för riskanalyser har prioriterats. Stor omsorg ägnas åt att presentera ägarnas försäkringsrisker för återförsäkringsmarknaden på ett professionellt och öppet sätt. Under 2004 har tre ekonomiskt starka återförsäkringsbolag försäkrat bolagets risker. Antalet skador är få, men två skador över kr har inträffat varav en storskada på kr. Återförsäkrarnas andel av skadorna är kr för UTVECKLING UNDER 2005 Premieintäkter och försäkringsvärden fördubblas 2005 då ägarkretsen utvidgas med Uppsala kommun, Piteå kommun, Trollhättans Stad och Trondheim kommun. Ytterligare fokus lägges på samordning av delägarnas skadeförebyggande arbete och kr avsätts i budgeten. Med den ökade affärsvolymen förstärks bolagets egna organisation med heltidanställd VD och Risk Manager. Stor vikt läggs på att vidareutveckla och förädla de befintliga ägarnas affärsvolym och kvalité. Genom Trondheim kommuns inträde är tjänstegrupplivförsäkring en ny försäkringsform. Låg risk prioriteras och stor vikt läggs på att presentera bolaget för återförsäkringsmarknaden. Fortsatt fokus på att hålla driftskostnaderna på låg nivå. Hemsidan förbättras. Skadeutfallet för första tertialet 2005 är enligt budget. Brand i en skola i Trondheim med beräknat ersättningsbelopp om , bränder i Uppsala samt brand i Sundsvall , alla efter avdrag för gällande självrisk. FRAMTIDEN Fler kommuner visar intresse för delägarskap inför Nya utvecklingsområden och försäkringsklasser som kan vara intressanta är person-, pensions-, olycksfalls- och motorfordonsförsäkring. Svenska Kommun Försäkrings AB skulle kunna spara stora pengar åt sina ägare inom dessa områden. Björn Ryd Verkställande direktör 5

5 Kommuner som ingår GÄVLE KOMMUN Folkmängd: Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 57 Skattesats: Total skattesats 31,90 därav till kommunen 21,55 Paviljongen vid Engeltofta Gamla Gefl e KIRUNA KOMMUN Stadshuset Folkmängd: Landareal: kvkm - Sveriges nordligaste och den största till ytan Invånare per kvkm: 1 Skattesats: Total skattesats 32,45 därav till kommunen 23,03 Snöfestivalen 6

6 Kommuner som ingår SUNDSVALLS KOMMUN Folkmängd: Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 29 Skattesats: Total skattesats 32,89 därav till kommunen 22,29 Stadshusparken Storgatan 7

7 Kommuner som tillkommer fr o m 2005 PITEÅ KOMMUN Folkmängd: Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 13 Skattesats: Total skattesats 31,45 därav till kommunen 22,03 Hamnen Kyrkbrogatan TROLLHÄTTANS STAD Strandgatan Folkmängd: Landareal: 412 kvkm Invånare per kvkm: 129 Skattesats: Total skattesats 31,84 därav till kommunen 21,39 Järnvägsbron 8

8 Kommuner som tillkommer fr o m 2005 TRONDHEIM KOMMUN Folkmängd: Landareal: 59,4 kvkm Invånare per kvkm: Gamla bron Nidarosdomen UPPSALA KOMMUN Domkyrkan Folkmängd: Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 83 Skattesats: Total skattesats 31,90 därav till kommunen 21,53 Universitetet 9

9 Försäkringar som vi erbjuder Svenska Kommun Försäkrings AB:s försäkringslösningar syftar till att skydda Gävle, Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan och Trondheim kommuners tillgångar och verksamheter. Följande försäkringar finns för ANSVARSFÖRSÄKRING < Försäkringen avser all försäkringstagarens samt medförsäkrades verksamhet < Person och sakskada < Förmögenhetsskada < Byggherreansvar < Dataregisteransvar < Omhändertagen egendom < Förmögenhetsskada till följd av Lag om offentlig upphandling (LOU < Subsidiär ansvarsförsäkring för skada på bostads- lägenhet vållad av personer som av kommunen blir anvisad bostad < Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada till följd av Plan- och Bygglagen < Patientförsäkring EGENDOMSFÖRSÄKRING < Fastigheter försäkras av den kommun eller kommunala bolag som äger dem < Försäkringen omfattar i allmänhet brand, inbrott och vattenskador samt fastighetsmaskin < Lös egendom kommunerna äger inom såväl egna som hyrda lokaler < Hyresförlust och extrakostnadsförsäkring < Automatisk investeringsförsäkring < Forceringskostnader < Kulturhistoriska byggnader < Övrig fast egendom < Entreprenadförsäkring < Avbrottsförsäkring < Skogsförsäkring < Datorförsäkring < Utställningsförsäkring < Inventarier med låg risk < Instrumentförsäkring < Hemförsäkring vårdtagare < Hemförsäkring för ungdomsboende < Oljeskadeförsäkring 10

10 Försäkringar som vi erbjuder VD/STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING < Försäkringen gäller för styrelseledamot, VD, vice VD eller koncernchef jämte suppleanter i kommunala företag FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING < Försäkring gäller för brottslig handling hos den försäkrade ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR Bolaget kan vid behov även samordna upphandling av övriga försäkringar, exempelvis tjänsterese-, kollektiv olycksfallsoch fordonsförsäkring. För dessa försäkringar finns fortfarande en fungerande konkurrensutsatt marknad. Genom att flera kommuner gemensamt genomför upphandling av sådana försäkringar nås för de ingående delägarna goda villkor och lägre premier än om var och en själv genomför upphandlingen. PERSONFÖRSÄKRING < Tjänstegruppliv (Trondheim) Vasaskolans cirkuslinje i Gävle 11

11 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Kommun Försäkrings AB avger härmed redovisning för perioden , bolagets andra verksamhetsår. I avsättningen för oreglerade skador ingår det åtagande som bolaget har för redan kända inträffade skador som ännu ej utbetalats, KSEK. Återförsäkrarnas del av avsättningen för oreglerade skador uppgår till KSEK. VERKSAMHET Svenska Kommun Försäkrings AB, som ägs till 48,5 % respektiva av Gävle och Sundsvall kommuner samt 3 % av Kiruna kommun, beviljades koncession den 2 november 2002 och påbörjade sin försäkringsverksamhet den 1 januari Med anledning av att minsta garantibeloppet enligt 7 kap. 27 i försäkringsrörelselagen (1982:713) höjdes per 1 januari 2004 ökade bolaget under april månad 2004 sitt aktiekapital från KSEK till KSEK via nyemission för att därigenom uppfylla försäkringsrörelselagens nya krav på minsta garantibelopp. Bolaget har koncession att meddela följande slag av försäkring för risker hänförliga till Gävle, Sundsvall och Kiruna kommuners och kommunala bolags verksamhet i Sverige. Direkt försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp E) Motorfordonsansvar (klass 10) Fartygsansvar (klass 12) Annan förmögenhetsskada (klass 16) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Godstransport (klass 7) Allmän ansvarighet (klass 13) Indirekt försäkring Brand och annan skada på egendom (grupp E) Livförsäkring (Livförsäkringsklass 1a)) Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a) Fartygsansvar (klass 12) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Allmän ansvarighet (klass 13) Godstransport (klass 7) Återförsäkringsavtal har upprättats med NEMI ASA, Swiss Re och SIRIUS International. Dessa bolag har i sin tur säkerställt sitt åtagande genom relevant återförsäkring. Svenska Kommun Försäkrings AB:s självbehåll för 2004 uppgick maximalt till KSEK per skadehändelse och KSEK per år för egendomsskador samt maximalt 500 KSEK per skadehändelse och KSEK per år för ansvarsskador. SKADEUTFALL Inträffade och registrerade skador har resulterat i skadeutbetalningar uppgående till KSEK. Återförsä-rarnas andel av skadebetalningarna uppgår till 0 KSEK. 12 UTVECKLING UNDER 2005 Från och med 2005 utvidgas ägarkretsen i bolaget med Uppsala kommun, Piteå kommun, Trollhättans Stad och Trondheim kommun. Bolaget har för 2005 slutit återförsäkringsavtal med Swiss Re samt NEMI ASA. Under 2005 har bolagets styrelse beslutat om att lägga fokus på ett aktivt riskhanteringsarbete vilket innebär att delägarnas skadeförebyggande arbete ska samordnas. Vidare har styrelsen för 2005 beslutat att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skadekostnaderna. Medel att fördela för 2005 är 584 KSEK. För att mer effektivt kunna hantera den ökade affärsvolymen kommer bolaget att under 2005 heltidsanställa VD. ÅRETS RESULTAT Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till KSEK. Premierna för avgiven återförsäkring uppgick till KSEK. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev 547 KSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till KSEK. Totala kapitalavkastningen blev 826 KSEK. Placeringstillgångarna består av kommuncertifikat, förvaltningsobligationer utgivna av Kommuninvest samt medel på bankkonto. Bolagets konsolideringskapital uppgår till KSEK, vilket ger en konsolideringsgrad på 208,04 %. VINSTDISPOSITION Vinst att disponera föreligger ej. ADMINISTRATION Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex sammanträden. Redovisning och del av försäkringsteknisk service har skötts av Aon Insurance Managers (Sweden) AB. Driftskostnader för Svenska Kommun Försäkrings AB uppgår till KSEK.

12 Femårsöversikt och nyckeltal (KSEK) RESULTAT Premieinkomst, f.e.r Premieintäkt, f.e.r Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r Återbäring och rabatter, f.e.r Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat 0 EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt i konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent, f.e.r. 74,70 % 41,96 % Driftskostnadsprocent, f.e.r. 19,95 % 17,23 % Totalkostnadsprocent, f.e.r. 94,65 % 59,19 % Kapitalförvaltningen Direktavkastning 2,18 % 3,04 % Totalavkastning 2,18 % 2,88 % Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad 208,04 % 88,15 % Definitioner Skadeprocent: Driftskostnadsprocent: Totalkostnadsprocent: Direktavkastning: Totalavkastning: Konsolideringsgrad: f.e.r. Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkliga värde. Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkligt värde. Konsolideringskapital inklusive minoritetskapital i procent av premieinkomst f.e.r. För egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring) 13

13 Resultatanalys (KSEK) Not Direkt försäkring av svenska risker Företags- och fastighetsaffär Total SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Premieintäkter f.e.r. *) (a) Kapitalavkastning överförd från fi nansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. (b) Återbäring och rabatter, f.e.r Driftskostnader Skadeförsäkringens tekniska resultat FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR, FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Återbäring och rabatter Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar NOT A Premieintäkter, efter avgiven återförsäkring Premieinkomst, före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring

14 Resultatanalys (KSEK) NOT B Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel 0 0 Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring *) f.e.r. = för egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring) 15

15 Resultaträkning (KSEK) TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Not Premieinkomst före avgiven återförsäkring (1) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkter f.e.r Kapitalavkastning överförd från fi nansrörelsen (2) Försäkringsersättningar f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring (3) Återförsäkrares andel 0 0 Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar f.e.r Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader (4) SKADEFÖRSÄKRINGENS TEKNISKA RESULTAT (5) ICKE-TEKNISK REDOVISNING SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Kapitalavkastning, intäkter (6) Kapitalavkastning, kostnader (7) Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt 7 3 Skatt på årets resultat -7-3 ÅRETS RESULTAT

16 Balansräkning (KSEK) Not TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Andra fi nansiella placeringstillgångar Obligationer och andra räntebärande värdepapper (8) Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för ej reglerade skador Fordringar Fordringar avseende återförsäkring 0 0 Övriga fordringar 26 0 Summa fordringar 26 0 Andra tillgångar Inventarier 16 Kassa och bank Summa andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 SUMMA TILLGÅNGAR

17 Balansräkning, forts (KSEK) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Eget kapital (9) Aktiekapital ( aktier à nom kronor) Årets resultat 0 0 Summa eget kapital Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Summa obeskattade reserver Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) (10) Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Återbäring och rabatter Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Avsättningar för andra risker och kostnader Skatter 10 3 Summa avsättningar för andra risker och kostnader 10 3 Skulder Övriga skulder avseende direktförsäkring Övriga skulder Summa skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (11) Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 18

18 Bokslutskommentarer REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen om årsre do vis ning i försäkringsföretag (1995:1960) och Finans inspektionens föreskrifter. Placeringstillgångar har värderats till upplupet anskaffningsvärde. Avsättning för ännu inte intjänad premie avseende den del av premien som tillhör premieperioden för varje enskild försäkring som utlöper efter balansdagen har beräk nats enligt pro-rata-temporis-metoden. Pro-rata-temporis innebär periodisering dag för dag, dvs premien intjänas med en dag i taget. I avsättningen för oreglerade skador ingår av sättning för kända skador. KÄNSLIGHETSANALYS Försäkringsrisker Svenska Kommun Försäkrings AB köper återförsäk ring av NEMI ASA, Swiss Re och SIRIUS International för egendom- och avbrottsskador. Ansvarighet begränsas till 7 MSEK per skada och 14 MSEK per försäkringsår. Svenska Kommun Försäkrings AB köper återförsäk ring avseende allmänt ansvar av NEMI ASA. Ansvarighet begränsas till 0,5 MSEK per skada och 2,0 MSEK per år. Uppsala slott Finansiella risker Bolagets placeringar i finansiella instrument avser skuldtäckning av försäkringstekniska avsättningar. De finansiella instrument som används för skuld täck ning utgörs av kommuncertifikat med löptid som är mindre än ett år (nom. belopp KSEK) och av förvaltningsobligationer emitterade av Kommun invest i Sverige AB med en löptid på fem år (nom. belopp KSEK) Övriga tillgångar är placerade på bankkonton. Utländsk valuta Bolagets placeringar är i svenska kronor. Ränte- och kreditrisk Bolaget placerar i kommuncertifikat, stats skuld växlar, förvaltningsobligationer samt bankmedel för skuld täckning av försäkringstekniska avsättningar. Övriga tillgångar är placerade på bankkonton. Stresskvoten vid exponering för marknadsrisker är 111,05. Stresskvoten mäter vad en räntehöjning på 1 % innebär. Ju högre stresskvot desto mindre känsligt är bolaget för ränteändringar. Stresskvot 111,05 får anses tillfredsställande. Effekten på eget kapital av 1 procentenhets ökade marknadsräntor är 302 KSEK. 19

19 Noter till resultat- och balansräkningen (KSEK) Not 1 Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premieinkomst direkt försäkring fördelat på försäkringstagare i: Sverige Övriga EES-länder - - Summa premieinkomst Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har baserats på den genomsnittliga summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på 3,22 % (3,69 %) Ingående avsättning för oreglerade skador Utgående avsättning för oreglerade skador Ingående avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Utgående avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Genomsnittlig summa Avkastning Not 3 Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring Utbetalda försäkringsersättningar Utbetalda skadehanteringskostnader Not 4 Driftskostnader Administrationsarvode Anskaffningskostnader Övriga kostnader

20 Noter till resultat- och balansräkningen (KSEK) Not 5 Upplysning om resultaträkningens poster Total skadeförsäkring Premieinkomst, brutto Premieintäkt, brutto Försäkringsersättningar, brutto Driftskostnader, brutto Resultat av avgiven återförsäkring Uppdelat på försäkringsklass Brand och annan skada på egendom - direkt försäkring Premieinkomst, brutto Premieintäkt, brutto Försäkringsersättningar, brutto Driftskostnader, brutto Resultat av avgiven återförsäkring Allmän ansvarighet - direkt försäkring Premieinkomst, brutto Premieintäkt, brutto Försäkringsersättningar, brutto Driftskostnader, brutto Resultat av avgiven återfärsäkring Not 6 Kapitalavkastning, intäkter Ränteintäkter m m Obligationer och ändra räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Not 7 Kapitalavkastning, kostnader Räntekostnader -1 - Courtage

21 Noter till resultat- och balansräkningen, forts Not 8 Placeringstillgångar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Placeringstillgångarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde Noterade värdepapper Upplupet anskaffningsvärde Verkligt värde Svenska kommuner 0 0 Övriga svenska emittenter Totalt Noterade värdepapper Onoterade värdepapper - - Totalt Noterade och Onoterade värdepapper Not 9 Eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Summa Vid periodens ingång Nyemission Årets resultat Vid periodens utgång Not 10 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 2003 Avsättning för ej intjänad premie Inträffade och rapporterade skador Inträffade, men ej rapporterade skador 0 0 Återbäring och rabatter Not 11 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Medeltal anställda samt löner och ersättningar Bolaget har inga anställda. Löner och andra ersättningar har ej utbetalats. Till externa styrelseledamöter har utbetalats arvoden på sammanlagt 215 KSEK. De sociala kostnaderna uppgår till 69 KSEK Not 13 Arvode till revisorerna (kostnadsförda) För räkenskapsåret 2004 uppgår arvodet till KPMG Bohlins AB till 82 tkr för revision och 30 tkr för andra uppdrag. 22

22 Gävle Ewa Back Björn Ryd Mats Ågren Ordförande Verkställande Direktör Lars Dysholm Micael Dahlberg Bertil Kjellberg Karl-Ove Andersson Försäkringstagarrepresentant Ann-Catrin Fredriksson Min revisionsberättelse har angivits Per Mårsell Auktoriserad revisor 23

23 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Svenska Kommun Försäkrings AB Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Svenska Kommun Försäkrings AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps handling arna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings principerna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, års redovisnings lagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats enligt års redovisnings lagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Gävle den 11 maj 2005 Per Mårsell Auktoriserad revisor 24

24 Granskningsrapport Till bolagsstämman i Svenska Kommun Försäkrings AB Org nr Vi har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. I vårt arbete har vi anlitat sakkunniga från revisionskontoret vid Kommunrevisionen i Gävle kommun. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Resultatet av granskningen visar att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med ändamålen i bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon anledning till anmärkning mot styrelsen eller verkställande direktören finns inte. Gävle och Sundsvall Bert Andersson Göte Stenlund Av kommunfullmäktige i Gävle Av kommunfullmäktige i Sundsvall utsedd lekmannarevisor i bolaget utsedd lekmannarevisor i bolaget 25

25 Styrelse, revisorer och företagsledning STYRELSE Ordinarie ledamöter valda av bolagsstämma Ewa Back Ordförande Kommunstyrelsens ordförande, Sundsvall Mats Ågren Vice ordförande Kommunstyrelsens ordförande, Gävle Lars Dysholm Ledamot Vd Stadsbacken AB, Sundsvall Bertil Kjellberg Ledamot Riksdagsman, Sundsvall Micael Dahlberg Ledamot Kammaråklagare, Gävle kommun Ann-Catrin Fredriksson Ledamot Kanslichef, Kiruna kommun Karl-Ove Andersson Ledamot Vd, Aon Insurance Managers (Sweden) AB (försäkringstagarrepresentant) Suppleanter Ulla Andersson Carina Blank Habibollah Effati Gun Strand Kommunalråd, Gävle kommun Kommunalråd, Gävle kommun Lärare, Sundsvall Ekonomichef, Kiruna kommun ORDINARIE REVISORER VALDA AV BOLAGSSTÄMMAN Per Mårsell Lekmannarevisorer Bert Andersson Kjell Erik Sundqvist Auktoriserad revisor, KPMG Gävle Gävle Sundsvall AKTUARIE Nikolaj Boysen Aon Insurance Managers (Denmark) FÖRETAGSLEDNING Björn Ryd Lars Dysholm Verkställande direktör Vice verkställande direktör 26

26 Summary THE COMPANY Svenska Kommun Försäkrings AB was established on 1 January 2003 by the municipalities of Gävle and Sundsvall. The business of the Company is to insure the owning municipalities own risk, along with that of municipallyowned companies. The requirements for being granted insurance cover are: to be a shareholder, to be a municipality, to work actively with risk management and loss-prevention measures and to be a good risk. The Company is open to take in new shareholders if that would be to the advantage of existing shareholders. SHAREHOLDERS IN THE COMPANY Municipality Affiliated Population Land area Country Part of country Gävle sq. km SWE central Sundsvall sq. km SWE central Kiruna sq. km SWE north Uppsala sq. km SWE central Piteå sq. km SWE north Trollhättan sq. km SWE south Trondheim sq. km NOR central INSURANCE COVER WE OFFER Direct insurance Property insurance Liability insurance Directors and Offi cers liability Fidelity LOSS ADJUSTMENT AND ADMINISTRATION Loss adjustment of claims have been signed with Crawford and Company (Sweden) AB. Accounting and actuarial services are bought in from Aon Insurance Managers (Sweden) AB. Indirect insurance Occupational group life insurance BOARD OF DIRECTORS, AUDITORS, ACTUARIES AND MANAGEMENT The Board of Directors consists of representatives of the shareholders. Ordinary members elected by the annual general meeting Ewa Back Chairman of the Board Chairman of the Municipal Executive Board, Sundsvall Mats Ågren Vice Chairman of the Board Chairman of the Municipal Executive Board, Gävle Lars Dysholm Director CEO of Stadsbacken AB, Sundsvall Bertil Kjellberg Director Member of the Swedish Riksdag, Sundsvall Micael Dahlberg Director District Prosecutor, Municipality of Gävle Ann-Catrin Fredriksson Director Administrative Director, Municipality of Kiruna Karl-Ove Andersson Director CEO of Aon Insurance Managers (Sweden) AB (Insurers representative) Auditor Per Mårsell Actuary Nikolaj Boysen Company management Björn Ryd Lars Dysholm Authorised Public Accountant, KPMG Gävle Aon Insurance Managers, Denmark CEO Vice CEO The general meeting will be held on 11 May

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2006 Svenska Kommun Försäkrings AB Mot nya högre höjder. Innehåll Slussarna i Trollhättan VD har ordet 5 Försäkringar som vi erbjuder 6 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2004 English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring i korthet S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen Årsredovisning 2010 Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen FOTO: Omslag: Vulkanen Eyjafjallajökull, Island, foto: IStock/ Jochen Scheffl. Sid 3: Vintervy, Uppsala, foto: Uppsala kommun. Segling,

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2005 English Summary, pages 28 32 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2008 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet. Årsredovisning

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012 i korthet 1,3 miljarder kronor i anslag 26 forskningsprojekt 10 projekt för forskningens infrastruktur 16 Wallenberg Scholars 30 Wallenberg Academy Fellows 5 Post-doc

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer