Årsredovisning Svenska Kommun Försäkrings AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 Svenska Kommun Försäkrings AB

2 Mot nya högre höjder.

3 Innehåll Slussarna i Trollhättan VD har ordet 5 Försäkringar som vi erbjuder 6 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt och nyckeltal 15 Resultatanalys 16 Resultaträkning 18 Balansräkning 20 Redovisningsprinciper 22 Känslighetsanalys 22 Noter till resultat- och balansräkning 24 Revisionsberättelse 28 Västgötaspången i Uppsala Granskningsrapport 29 Styrelse, revisor och företagsledning 30 Summary 31 Svenska Kommun Försäkrings AB (org nr ) Gävle vxl INNEHÅLL 3

4 VD har ordet Efter rekordresultat 2006 siktar Svenska Kommun Försäkrings AB mot nya högre höjder Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) som startade sin försäkringsverksamhet 2003 redovisar ett rekordresultat för sitt fjärde verksamhetsår. Sju svenska kommuner och en norsk kommun är delägare 2006, Gävle, Sundsvall, Kiruna, Piteå, Uppsala, Trollhättan, Helsingborg samt Trondheim i Norge. Bolaget försäkrar ägarnas och de kommunala bolagens egna risker samt är koordinator och organisatör för delägarnas skadeförebyggande arbete. Fokus lägges på skadeförebyggande arbete varför det i försäkringsbolagets budget årligen avsättes stora belopp för att förhindra att skador uppkommer hos ägarna. Varje kommun bär sin egen risk i egna resultatenheter vilket innebär att låga skador ger omedelbar Pay Off och återbäring till ägarna pengar som ska användas i skadeförebyggande syfte. SKFAB står öppet för anslutning av fler delägare och försäkringstagare i den mån detta bedöms som fördelaktigt för bolaget och befintliga ägare. EFFEKTIV RISKFINANSIERING SKFAB är en stor köpare av återförsäkring med ett samlat försäkringsvärde på 100 miljarder kronor. Bra relationer till återförsäkringsmarknaden är viktigt. Vi lägger därför stor omsorg att på ett professionellt sätt presentera vårt skadeförebyggande arbete och våra ägarkommuners försäkringsrisker för den internationella återförsäkringsmarknaden. En viktig del är också att presentera hur SKFAB är ett verktyg i ägarkommunernas riskhanteringsarbete. Under 2006 har fyra ekonomiskt starka återförsäkringsbolag försäkrat bolagets risker. Ett eget försäkringsbolag skapar många positiva effekter incitament finns för att arbeta med skadeförebyggande arbete. Låga skador ger direkt återbäring till ägarna. en självständig försäkringslösning har uppnåtts med stabilitet för ägarna över tiden. ekonomiska fördelar där ägarna sparar miljoner över tiden. ökad kompetens och riskinsikt agerar prispress på försäkringsmarknaden så att även icke delägare får fördel av detta avseende lägre försäkringspremier och bättre villkor VÅR OMVÄRLD Inom den svenska kommunförsäkringsmarknaden är det fortfarande få aktörer på direktförsäkringssidan och därmed bristande konkurrens. Stockholm Stad och Göteborgs Stad har haft egna försäkringsbolag i många år med stor framgång för att nå fler försäkringsgivare på den internationella återförsäkringsmarknaden. År 2003 blev Svenska Kommun Försäkrings AB dock först med att flera kommuner tillsammans bildade ett samägt försäkringsbolag. Fler kommuner har följt vårt exempel med att bilda eller planerar att bilda egna försäkringsbolag. Kommunassurans Syd Försäkrings AB med ett antal sydsvenska kommuner är igång sedan 2005, beslut har tagits av Stockholms kranskommuner om att ansökan om koncession för eget försäkringsbolag och SMÅKOM som är kommuner under innevånare som ställt sig positiva till att gå vidare med koncessionsansökan. Samägande av ett försäkringsbolag är ett modernt och effektivt verktyg i riskhanteringen där vi får efterföljare. REKORDRESULTAT 2006 Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till kronor års resultat före avsättningar till reserver, återbäring och skatt är kronor Av dessa medel kommer det att återbetalas kr i form av riktade skadeförebyggande insatser till ägarna. 4 VD HAR ORDET

5 Skadorna är lägre än budget och vi ser långsiktiga positiva effekter av vårt skadeförebyggande arbete Elva skador över kr har inträffat under året och återförsäkrarnas andel av skadorna är kronor. FRAMGÅNGSFAKTORER Bolaget har byggt upp förtroende hos både hos ägare, kunder och återförsäkringsmarknad och några viktiga långsiktiga framgångsfaktorer är vårt skadeförebyggande arbete riskurval när nya delägare ansöker inflytande och återkoppling till ägarkommunerna egna resultatenheter UTVECKLING UNDER 2007 Från och med 1 januari 2007 är Örnsköldsviks kommun ny delägare och försäkringskund. Återförsäkringsupphandlingen för 2007 blev framgångsrik och återförsäkringspanelen består av fyra starka återförsäkringsgivare där SKFAB i upphandlingen prioriterat låg risk. Skadeutfallet för första kvartalet 2007 är på låg nivå och lägre än budget. Ingen större enskild skada över kronor är ännu inte rapporterad. Intresset är fortsatt stort från kommuner att bli delägare. 3-4 norska kommuner och 2-3 svenska kommuner avser att ansöka under 2007 för att eventuellt bli delägare Styrelsen i SKFAB beslutar om de ansökande kommunerna ska godkännas som delägare. RISK MANAGEMENT Låga skador ger långsiktigt låga försäkringspremier ger långsiktigt låg kostnad för skadefinansiering för ägarna.. SKFAB koordinerar och leder risk och skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna, där fokus för 2006 och 2007 lägges på att förhindra anlagd brand. Arbetet som bedrives bland annat i nätverk mellan delägarkommunerna präglas av stor delaktighet avseende utveckling av arbetsmetoder. Under 2006 har tre säkerhetsseminarier genomförts med ägarkommunerna varav en hade fokus på risker i energiverk. Under 2007 är fyra säkerhetsseminarier för ägarkommunerna inplanerade med fyra olika teman: risker i energiverk och pelletsanläggningar säkerhetsarbete inom kultur och fritidsförvaltningar risker och miljöhot inom Vatten och Avloppsverk anlagda bränder i offentliga byggnader Dessutom genomföres sedvanliga EML Risk Surveys för de största enskilda riskerna, riskbedömningar av energiverk och pelletsanläggningar, riskinventering av förskolor, skolor och äldreboenden. Som en del i att arbeta skadeförebyggande ingår att ha kontroll på incidenter och skador för kommunerna. SKFAB tillhandahåller därför ett webbaserat skaderapporteringssystem STINA till kunderna. FRAMTIDEN Personförsäkring och pensionsförsäkring är områden som kan vara nästa försäkringsklass att försäkra. Det goda ekonomiska utfallet för Trondheims tjänstegrupplivförsäkring TGL gör att SKFAB följer med stort intresse framtida kollektivavtalsförhandlingar avseende svenska kommunanställdas TGL försäkringar för att kunna hantera detta i egen regi. En vision finns att på personförsäkringsområdet ta till vara våra erfarenheter från sakförsäkringssidan och skadeförebygga för bättre hälsa för kommunanställda. Under 2007 utreder bolaget alternativ kring finansiering av kommunernas pensionsskuld. Utredningen som beräknas vara klar under hösten 2007 ska komma fram till om det är ett alternativ och ekonomiskt fördelaktigt för ägarna att delar av kommunernas pensionsskuld hanteras i SKFAB:s regi. Andra områden som SKFAB tittar på är om det finns behov av naturskadepool för att försäkra kommuner mot naturskador. Sammanfattningsvis går bolaget en spännande framtid till mötes där visioner och säkerhet går hand i hand. Björn Ryd VD VD HAR ORDET 5

6 Försäkringar som vi erbjuder Svenska Kommun Försäkrings AB:s försäkringslösningar syftar till att skydda Gävle, Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan, Trondheim, Helsingborg och Örnsköldsviks kommuners tillgångar och verksamheter. Följande försäkringar finns för EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringen omfattar i allmänhet allrisk avseende egendom. Försäkringen omfattar även avbrotts och extra kostnader till följd av egendomsskada. ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkringen avser all försäkringstagarens samt medförsäkrades verksamhet. Ansvarsförsäkringen träder in när ett skadeståndskrav pga sak-, person- eller ibland förmögenhetsskada riktats mot förvaltningen eller bolaget. FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING Försäkring gäller för brottslig handling hos den försäkrade. PERSONFÖRSÄKRING Tjänstegruppliv (Trondheim) ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR Bolaget kan vid behov även samordna upphandlingar av övriga försäkringar, exempelvis tjänsterese-, kollektiv olycksfalls- och fordonsförsäkring. För dessa försäkringar finns fortfarande en fungerande konkurrensutsatt marknad. Genom att flera kommuner gemensamt genomför upphandling av sådana försäkringar nås för de ingående delägarna goda villkor och lägre premier än om var och en själv genomför upphandlingen. VD/STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING Försäkringen gäller för styrelseledamot, VD, vice VD eller koncernchef jämte suppleanter i kommunala företag. Vi som arbetar på Svenska Kommun Försäkrings AB Björn Ryd Rune Herrgård Ulrica Kjellman VD Risk Manager Informations- och försäkringsassistent 6 FÖRSÄKRINGAR SOM VI ERBJUDER

7 Gamla Gefle. 7

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Kommun Försäkrings AB avger härmed redovisning för perioden , bolagets fjärde verksamhetsår. VERKSAMHET Svenska Kommun Försäkrings AB ägs av följande kommuner med ägarandel inom parentes. Gävle kommun 8675 aktier (31,0 %) Sundsvall kommun 8675 aktier (31,0 %) Kiruna kommun 862 aktier (3,1 %) Uppsala kommun 1524 aktier (5,4 %) Piteå kommun 820 aktier (3,0 %) Trollhättan Stad 870 aktier ( 3,1 %) Helsingborg Stad 1774 aktier (6,3 %) Trondheim kommune 4800 aktier (17,1%) Bolaget beviljades koncession den 2 november 2002 och påbörjade sin försäkringsverksamhet den 1 januari Bolaget har koncession att meddela följande slag av försäkring för risker hänförliga till kommunerna Gävle, Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan, Trondheim och Helsingborg samt deras kommunala bolags verksamheter. Direkt försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp E) Motorfordonsansvar (klass 10) Fartygsansvar (klass 12) Annan förmögenhetsskada (klass 16) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Godstransport (klass 7) Allmän ansvarighet (klass 13) Indirekt försäkring Brand och annan skada på egendom (grupp E) Livförsäkring (Livförsäkringsklass 1a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a) Fartygsansvar (klass 12) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Allmän ansvarighet (klass 13) Godstransport (klass 7) Inträffade och registrerade skador har resulterat i skadeersättningar uppgående till (44 558) KSEK. Återförsäkrarnas andel av skadeersättningarna uppgår till (16 568) KSEK. I avsättningen för oreglerade skador ingår det åtagande som bolaget har för redan kända inträffade skador som ännu ej utbetalats, (31 644) KSEK. Återförsäkrarnas del av avsättningen för oreglerade skador uppgår till (12 810) KSEK. SKADEUTFALL Inträffade och registrerade skador har resulterat i skadeersättningar uppgående till (44 558) KSEK. Återförsäkrarnas andel av skadeersättningarna uppgår till (16 568) KSEK. I avsättningen för oreglerade skador ingår det åtagande som bolaget har för redan kända inträffade skador som ännu ej utbetalats, (31 644) KSEK. Återförsäkrarnas del av avsättningen för oreglerade skador uppgår till (12 810) KSEK. UTVECKLING UNDER 2007 Från och med 2007 utvidgas ägarkretsen i bolaget med Örnsköldsviks kommun. Bolaget har för 2007 slutit återförsäkringsavtal med NEMI ASA, Swiss Re, Scor samt Danish Re. Även för år 2007 beslutade bolagets styrelse att fokusera på ett aktivt riskhanteringsarbete för att förhindra framtida skador innebärande att delägarnas skadeförebyggande arbete samordnas. Vidare har styrelsen beslutat att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skade kostnaderna. Medel att fördela för 2007 är (1 296) KSEK ÅRETS RESULTAT Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till (63 009) KSEK. 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

9 Förvaltningsberättelse, forts Premierna för avgiven återförsäkring uppgick till (22 481) KSEK. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev (2 091) KSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till (3 937) KSEK. Totala kapitalavkastningen blev (1 929) KSEK. Placeringstillgångarna består av kommuncertifikat, förvaltningsobligationer utgivna av Kommuninvest samt medel på bankkonto. Bolagets konsolideringskapital uppgår till (37 655) KSEK vilket ger en konsolideringsgrad på 93,95% (92,91 %). VINSTDISPOSITION Vinst att disponera föreligger ej. ADMINISTRATION Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 sammanträden. Den 1 mars 2006 anställdes en person som informations- och försäkringsassistent och bolaget har nu 3 st anställda. Redovisning och del av försäkringsteknisk service har skötts av Aon Global Insurance Managers (Sweden) AB. Driftskostnader för Svenska Kommun Försäkrings AB uppgår till ( ) KSEK. Första solstrålarna i Kiruna. 9

10 Kommuner som ingår GÄVLE KOMMUN Folkmängd: inv Gävle förknippas ofta med hockeylaget Brynäs och kaffet från Gevalia. För att inte tala om den berömda julbocken, som ofta brinna ned. Men Gävle är så mycket mer. Vid havet bara 80 minuters resa från Stockholm har Gävle lyckats förena storstadens möjligheter med den litet mindre stadens lugnare, lummigare och gröna atmosfär. Här finns också en växande högskola, en väl utbyggd kommunal service och ett mångfacetterat kultur- och friluftsliv. Som residensstad har Gävle en förhållandevis stor offentlig sektor men även starka exportinriktade företag inom, trä- massa-, livsmedels-, och elektronikindustrin. Dessutom finns en rad både lokala och nationella konsultföretag inom IT, elektronik och teknisk konsulting. SUNDSVALL KOMMUN Folkmängd: inv Kommunen har ett strategiskt läge vid kusten mitt i Sverige och Sundsvallsregionen är norra Sveriges största arbetsmarknad. Inom tre branscher är företag och forskning särskilt stark; cellulosafiberteknologi (till exempel SCA och Metso), digitala tjänster (IT-företag, statliga verk) och bank, försäkring och pension (exempelvis If, Skandia och Nordea). Här finns också Sveriges yngsta universitet, Mittuniversitetet. Sundsvall har alltid riktat blicken ut mot världen. Grunden lades av träpatroner och handelsmän som redan i skogsindustrins barndom såg hela Europa som sin marknad. Sundsvall brukar också kallas "Staden mellan bergen", eftersom den inramas av Södra och Norra stadsberget. Södra berget, tre kilometer från centrum, är ett fantastiskt naturområde, med en skidbacke i alpin klass. Norra berget känns lite som "landet mitt i stan" eftersom det ligger på promenadavstånd från centrum. En ny småbåtshamn i Sundsvalls inre hamn är ett av stegen från storskalig industrihamn mot småskalig mötesplats. Här finns också gott om kultur. Både Teater Västernorrland och Nordiska kammarorkestern har sina hemvister här. Sundsvall kan stoltsera med sin vackra kulturminnesmärkta stenstad, byggd i renässansstil efter den stora branden Stenstan inkluderar fyra före detta magasin, numera sammanlänkade till Kulturmagasinet, som huserar både bibliotek, museum, konsthall, föreläsningssalar och aktivitetsverkstäder. 10 KOMMUNER SOM INGÅR

11 KIRUNA KOMMUN Folkmängd: inv Längst upp i norr ligger Kiruna som Sveriges nordligaste utpost. Här finns ytterligheterna samlade på många sätt. Kommunen är landets största till ytan. Den innehåller mer än sjöar, sju stora orörda älvar och Kebnekaise som majestätiskt blickar ut över dessa landmassor med sina meter över havet. Men Kiruna är inte bara uppseendeväckande när det gäller sina enorma naturområden. Även Kirunas näringsliv visar prov på en anmärkningsvärd spännvidd. Verksamhetsområdet sträcker sig från tals meter upp i luften ner till en kilometer under marken, från midvintermörk iskyla till dagsljus sommarnattsvärme och från högteknologiska arbetsmiljöer till samiska traditionella levnadssätt. Flera näringar och intressenter som verkar inom området är dessutom mycket framgångsrika just nu. Det råder full aktivitet på Rymdbolagets anläggning Esrange. Ishotellet i Jukkasjärvi fortsätter sin fantastiska framgångssaga och turistverksamheten i kommunen i övrigt verkar slå alla rekord. Sist men inte minst miljardinvesterar det statliga gruvbolaget LKAB i sin Kirunabaserade verksamhet. Kanske är det också det senare som just nu höjer Kirunas status som attraktion. Sprickbildningen som blir följden av LKAB:s utökade gruvbrytning, kommer att utgöra ett hot för dagens centrumbebyggelse. Men också en möjlighet för aldrig för har någon fått chansen att bygga ett nytt samhälle av det gamla! Så visst är Kiruna spännande. Och det är många som börjar inse det! PITEÅ KOMMUN Folkmängd: inv Det är musiken, evenemangen, kreativiteten och piteandan som präglar Piteå, den norrbottniska kustkommunen. Över stadens horisont reser sig de två tornen, ett på den gamla basindustrin och det andra på Acusticum, ett modernt science center där en studio i världsklass snart står färdig. I Piteå finns den kreativa högskolan för musik, media, dans och upplevelseproduktion. Varje år söker sig hundratusentals besökare till Piteå för att roa sig, konferera, besöka evenemang och ha semester. Vintern, med färder i hundspann, på skoter och med isbrytare lockar internationella besökare och under sommaren attraherar Norrlands Riviera, solen, en fantastisk skärgård, 530 km havsstränder och alla arrangemang. KOMMUNER SOM INGÅR 11

12 Kommuner som ingår TROLLHÄTTANS STAD Folkmängd: inv I Trollhättan är närhet en möjlighet. Arbete och möten, fritid och shopping, nöjesliv och dramatisk miljö i form av fall och slussar inget är längre bort än en kvart för våra invånare. Vi delar gärna med oss av kreativiteten som skapat Sveriges filmmetropol eller stoltheten över att tillverka Saabbilar i absolut världsklass. I Trollhättan arbetar vi målinriktat för att skapa en trygg och säker miljö för våra kommuninvånare. Kommunen arbetar målmedvetet med att skapa ett robust och tryggt lokalsamhälle. Internt inom Trollhättans Stads verksamheter pågår ett ständigt utvecklingsarbete med syfte att minska antalet skador och skade görelse. Detta arbete har gett positiva resultat de senaste åren. TRONDHEIM KOMMUNE Folkemengde: innbyggere Byen har vært og er fortsatt et valfartsmål for pilegrimer, kirkelig sentrum, regionhovedstad, senter for handel og industri og et samlingspunkt for utdanning og forskning. Trondheims universitet og de mange forskningsmiljøene skaper grunnlag for utvikling av vitenskap, næringsliv og industri, og gjør byen til landets teknologihovedstad. Byen har fastboende innbyggere (2007). Men det store antallet studenter hver sjette innbygger gjør at det faktiske folketallet er rundt Studentene bidrar dessuten til å gjøre den tusen år gamle byen ungdommelig. Om Trondheim sies det at den har småbyens lune sjarm og storbyens mange muligheter. 12 KOMMUNER SOM INGÅR

13 UPPSALA KOMMUN Folkmängd: inv Den eviga ungdomens stad, med rötter i forntiden. En mångkulturell, växande kommun med massor av kunskap och skapande drivkraft En stad med åtta Nobelpristagare och de årliga SMfinalerna i bandy Med en oöverskådlig mängd cyklar och kajor samt två universitet En storstad med småstadscharm. En stad att mötas i. HELSINGBORGS STAD Folkmängd: inv 3,6 miljoner invånare i Öresundsregionen kan väl inte ha fel? Fler och fler flyttar hit, förlägger sin konferens eller turistar här. Från Kastrup når man oss på en dryg timme, från Ängelholm-Helsingborg Airport på en halvtimme. Företagsetableringen är omfattande. Här bjuds både storstadspuls och småstadscharm. Campus Helsingborg, en filial till Lunds universitet, har nu över 3000 studenter. Kulturstaden Helsingborgs främsta kännetecken är Stadsteatern, Konserthuset med Helsingborgs Symfoniorkester, Dunkers Kulturhus, Fredriksdal museer och trädgårdar och Sofiero slott & slottsträdgård. Golfbanorna ligger tätt i nordvästra Skåne, vi spelar golf året runt. I vår stad är det inte svårt att äta gott, här finns några av landets högst rankade krogar. Och så har vi Helsingör. Färjorna pilar fram och tillbaka över Sundet på 20 minuter, 125 gånger per dygn i vardera riktningen. Allt är nära. Two countries - one destination. Välkommen! KOMMUNER SOM INGÅR 13

14 VD Kommun har ordet som tillkommer from 2007 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Folkmängd: inv Örnsköldsvik är en del av det natursköna världsarvet Höga Kusten och erbjuder en avstressande miljö och ett prisvärt boende. Men det är ingalunda en slumrande idyll där allt står stilla. En påtaglig utvecklingsanda märks inom ett flertal områden i Örnsköldsvik sedan ett antal år. Med en viktig bas i ett starkt näringsliv, med såväl stora som små företag, skapas nya möjligheter även inom en mängd andra områden. Kännetecknande för kommunen är bland annat högteknologiska företag med stark exportinriktning, entreprenörskap, bra skola, trygghet, framgångsrik idrott och ett rikt föreningsliv. I det kommunövergripande utvecklingsarbetet Världsklass 2015 sätter vi fokus på nya framgångsområden. Ravnkloa i Trondheim. 14

15 Femårsöversikt och nyckeltal (KSEK) RESULTAT Premieinkomst, f.e.r Premieintäkt, f.e.r Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt i konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent, f.e.r. 61,26% 67,72% 74,70% 41,96% Driftskostnadsprocent, f.e.r. 28,06% 27,42% 19,95% 28,73% Totalkostnadsprocent, f.e.r. 89,31% 95,14% 94,65% 70,69% Kapitalförvaltningen Direktavkastning 2,15% 1,65% 2,18% 3,04% Totalavkastning 4,78% 3,53% 2,18% 2,88% Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad 93,95% 92,91% 208,04% 88,15% Skadeprocent: Driftskostnadsprocent: Totalkostnadsprocent: Direktavkastning: Totalavkastning: Konsolideringsgrad: f.e.r. Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkliga värde. Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkligt värde. Konsolideringskapital inklusive minoritetskapital i procent av premieinkomst f.e.r. För egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring) FEMÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL 15

16 Resultatanalys Resultatanalys (KSEK) Not Direkt försäkring av svenska risker Företags- och fastighetsaffär utländska risker Mottagen återförsäkring SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Premieintäkter f.e.r. *) (a) Kapitalavkastning överförd från fi nansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. (b) Driftskostnader Skadeförsäkringens tekniska resultat Total FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR, FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING Avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador S:a försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador S:a återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar NOTER TILL RESULTATANALYS FÖR SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE (a) Premieintäkter, efter avgiven återförsäkring Premieinkomst, före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker S:a premieintäkter efter avgiven återförsäkring RESULTATANALYS

17 Resultatanalys, forts Resultatanalys (KSEK) Direkt försäkring av Not svenska risker Företags- och fastighetsaffär utländska risker Mottagen återförsäkring Total (b) Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa förändring i avsättning för oreglerade skador S:a försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring Avvecklingsresultat *) f.e.r. = för egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring) RESULTATANALYS 17

18 Resultaträkning (KSEK) TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst före avgiven återförsäkring (1) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkter f.e.r Kapitalavkastning överförd från fi nansrörelsen (2) Försäkringsersättningar f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring (3) Återförsäkrares andel Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader (4) Skadeförsäkringens tekniska resultat (5) Icke-teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter (6) Kapitalavkastning, kostnader (7) Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RESULTATRÄKNING

19 Iskonst i Piteå. 19

20 Balansräkning (KSEK) Not TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Andra fi nansiella placeringstillgångar Obligationer och andra räntebärande värdepapper (8) Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för ej reglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Summa fordringar Andra tillgångar Inventarier Kassa och bank Övriga tillgångar Summa andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Eget kapital (9) Aktiekapital ( aktier) Årets resultat 0 0 Summa eget kapital Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Summa obeskattade reserver BALANSRÄKNING

21 Balansräkning, forts (KSEK) Not Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) (10) Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Avsättningar för andra risker och kostnader Pensioner och liknande förpliktelser Skatter Summa avsättningar för andra risker och kostnader Skulder Skulder avseende direktförsäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder Summa skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (11) Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda panter 255 Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga BALANSRÄKNING 21

22 Bokslutskommentarer REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringföretag (1995:1560) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2006:17) Placeringstillgångar har värderats till upplupet anskaffningsvärde. Avsättning för ännu inte intjänad premie avseende den del av premien som tillhör premieperioden för varje enskild försäkring som utlöper efter balansdagen har beräknats enligt pro-rata-temporis-metoden. Pro-rata-temporis innebär periodisering dag för dag, dvs premien intjänas med en dag i taget. I avsättningen för oreglerade skador ingår avsättning för kända skador. KÄNSLIGHETSANALYS Försäkringsrisker Svenska Kommun Försäkrings AB köper återförsäkring av NEMI ASA, Swiss Re och SCOR för egendom - och avbrottsskador. Ansvarighet begränsas till 10 MSEK per skada och 23 MSEK per försäkringsår. Svenska Kommun Försäkrings AB köper återförsäkring avseende allmänt ansvar av NEMI ASA. Ansvarighet begränsas till 2,0 MSEK per skada och 4,5 MSEK per år. Svenska Kommun Försäkrings AB köper återförsäkring avseende gruppliv för Trondheim Kommune av Danish Re. Ansvarighet begränsas till 1 MSEK per skada. Finansiella risker Bolagets placeringar i finansiella instrument avser skuldtäckning av försäkringstekniska avsättningar. De finansiella instrument som används för skuldtäckning utgörs av förvaltningsobligationer med Kommuninvest som emittent med löptid på upp till fem år (nom. belopp KSEK samt i NOK nom. Belopp KNOK). Utländsk valuta Bolagets placeringar är i svenska samt norska kronor. Ränte- och kreditrisk Bolaget har placeringar i förvaltningsobligationer samt bankmedel för skuldtäckning av försäkringstekniska avsättningar. Övriga tillgångar är placerade på bankkonton. 22 BOKSLUTSKOMMENTARER

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen Årsredovisning 2010 Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen FOTO: Omslag: Vulkanen Eyjafjallajökull, Island, foto: IStock/ Jochen Scheffl. Sid 3: Vintervy, Uppsala, foto: Uppsala kommun. Segling,

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012 i korthet 1,3 miljarder kronor i anslag 26 forskningsprojekt 10 projekt för forskningens infrastruktur 16 Wallenberg Scholars 30 Wallenberg Academy Fellows 5 Post-doc

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006]

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] [2006] Årsredovisning Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] Om Fora Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

GRUVOR & METALLER nr 04.09

GRUVOR & METALLER nr 04.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

årsredovisning för box destilleri ab räkenskapsåret

årsredovisning för box destilleri ab räkenskapsåret årsredovisning för box destilleri ab räkenskapsåret 2014 INNEHÅLL Året med Box... 45 Vd har ordet... 67 Marknad och försäljning...817 Produktion och lager... 1822 Fem år i sammandrag... 23 Aktien och

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer