Arsredovisning ror rakenskapsaret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30"

Transkript

1 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr Arsredovisning ror rakenskapsaret Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse resultatrakning balansrakning noter Sida Om inte annat sarskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser fdregaende ar.

2 (8) Forvaltningsberattelse Information om verksamheten Bolaget bi ldades den 18 februari 215. Bolagets affarside ar att aga, forvalta och utveckla detaljhandelsberoende fastigheter, pa ett sadant siitt att att konsumenter attraheras till besok, detaljister kan bedriva attraktiv handel, fastigheten bidrar till platsens och stadens attraktivitet, och agarna tar en langsiktigt god avkastning. FlerarsjamfOrelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Nettoomsattning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anstallda st Soliditet % Avkastning pa totalt kapital % Avkastning pa eget kapital % Nyckeltalsdefinitioner framgar av not ,,, Viktiga forhallanden och vasentliga handelser Bolaget iigs till lika delar av Kvalitena AB (publ), och M2 Asset Management AB, Ingen verksamhet har bedrivits under rakenskapsaret. Vasentliga handelser efter rakenskapsarets utgang Bolaget planerar att forvarva 6 centrumfastigheter genom forvarv av 6 dotterbolag under maj 215. Forviirven finansierats genom nyemission som tecknas av saljarna till de forvarvade bolagen. ro lag et har f6r avsikt att ansoka om notering p! Nasdaq First North under 2 I 5.

3 (8) Forslag till vinstdisposition Till arsstammans fdrfogande star fdljande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 3 kronor 3 Styrelsen foreslar att vinstmedlen disponeras sa att i ny rakning overfdrs 3 kronor 3

4 (8) Resultatrakning Rorelseresultat Resultat efter finansiella poster Arets resultat

5 (8) Balansrakning Not Tillgangar Omsattningstillgangar Kortfristiga fordringar Ovriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsattningstillgangar Summa tillgangar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller fdrlust Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder Stallda sakerheter Ansvarsf6rbindelser 4 5 Inga

6 (8) Noter Not 1 Redovisnings- och varderingsprinciper Redovisningsprinciper Bolaget planerar att forvarva dotterbolag under nastkommande rakenskapsar. Koncernredovisning kommer da att upprattas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden fran International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sadana de antagits av EU. Vidare kommer koncernredovisning upprattas i enlighet med svensk lag genom tilliimpning av Radet for finansiell rapporteringsrekommendation RFR l, Kompletterande redovisningsregler for koncerner. Moderbolaget tillampar samma redovisningsprinciper som koncemen utom i de fall som anges nedan under avsnittet "Moderbolagets redovisningsprinciper". De avvikelser som forekommer mellan moderbolagets och koncemens principer foranleds av begransningar i mojligheterna att tillampa IFRS i moderbolaget till foljd av ARL samt i vissa fall p g a gallande skatteregler. Moderbolagets redovisningsprinciper Moderbolaget har upprattat sin arsredovisning enligt arsredovisningslagen (1995: 1554) och rad et for finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, redovisning for juridisk person. A ven av radet for finansiell rapporterings uttalanden gallande for noterade bolag tillampas. RFR 2, innebar att moderbolaget i arsredovisningen for den juridiska personen ska tillampa samtliga av EU godkanda IFRS och uttalanden sa langt detta ar mojligt inom ramen for arsredovisningslagen och med hansyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillagg som ska goras i forhallande till IFRS. De nedan angivna redovisningsprinciperna for moderbolaget har tillampats konsekvent pa samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. Koncernbidrag och aktieagartillskott for juridiska personer Koncembidrag redovisas enligt altemativregeln, dvs. som bokslutsdisposition i enlighet med RFR 2/IAS 27. Aktieagartillskott fors direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras som aktier i dotterbolag hos givaren i den man nedskrivning inte erfordras. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag for uppskjuten skatt) i forhallande till balansomslutningen. A vkastning pa totalt kapital Resultat fore avdrag fo r rantekostnader i forhallande till balansomslutningen. A vkastning pa eget kapital Resultat efter finansiella poster i forhallande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag for uppskjuten skatt) ~

7 (8) Not 2 Finansiella omsattningstillgangar Ovriga kortfristiga fordringar avser fordran av ovillkorat aktieagartillskott enligt avtal med bolagets agare den 3 april 215. Kvalitena AB (publ) M2 Asset management AB Not 3 Forandring av eget kapital Eget kapital Nyteckning av aktier Erhallet ovillkorat aktieagartillskott Arets resultat Aktiekapital 5 Reservfond Ovrigt fritt eget ka12ital 3 Summa eget ka12ital 5 3 Eget kapital Aktiekapitalet bestar av 5 st aktier med ett kvotvarde om l kr Not 4 Stallda sakerheter For egna avsattningar och skulder Avseende kortfristiga skulder Bankkonto if 5 5

8 (8) Var revisionsberattelse har Iamnats Auktoriserad revisor

9 Building a better working world Revisionsberattelse Till arsstamman i A Group Of Retail Assets Sweden AB, org.nr Rapport om arsredovisningen Vi har utf6rt en revision av arsredovisningen f6r A Group Of Retail Assets Sweden AB f6r rakenskapsaret Styrelsens och verkstallande direktorens ansvar for arsredovisninqen Det ar styrelsen och verkstallande direktoren som har ansvaret rnr att uppratta en arsredovisning som ger en rattvisande bild enligt arsredovisningslagen och rnr den interna kontroll som styrelsen och verkstallande direktoren bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsredovisning som inte innehaller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. Revisorns ansvar Vart ansvar ar att uttala oss om arsredovisningen pa grundval av var revision. Vi har utf6rt revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kraver att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utf6r revisionen for att uppna rimlig sakerhet att arsredovisningen inte innehaller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika atgarder inhamta revisionsbevis om belopp och annan information i arsredovisningen. Revisorn valjer vilka atgarder som ska utf6ras, bland annat genom att bedoma riskerna for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa tel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ar relevanta for hur bolaget upprattar arsredovisningen f6r att ge en rattvisande bild i syfte att utforma granskningsatgarder som ar andamalsenliga med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte att gora ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar ocksa en utvardering av andamalsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvants och av rimligheten i styrelsens och verkstallande direktorens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av den overgripande presentationen i arsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund rnr vara uttalanden. Uttalanden Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild av A Group Of Retail Assets Sweden ABs finansiella stallning per den 3 april 215 och av dess finansiella resultat for aret enligt arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar f6renlig med arsredovisningens ovriga delar. Vi tillstyrker darf6r att arsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar Utover var revision av arsredovisningen har vi aven utfort en revision av f6rslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust samt styrelsens och verkstallande direktorens forvaltning for A Group Of Retail Assets Sweden AB for rakenskapsaret Styrelsens och verksta//ande direktorens ansvar Det ar styrelsen som har ansvaret f6r f6rslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller f6rlust, och det ar styrelsen och verkstallande direktoren som har ansvaret for forvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vart ansvar ar att med rimlig sakerhet uttala oss om forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust och om f6rvaltningen pa grundval av var revision. Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag f6r vart uttalande om styrelsens f6rslag till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust har vi granskat om forslaget ar f6renligt med aktiebolagslagen. Som underlag for vart uttalande om ansvarsfrihet har vi utover var revision av arsredovisningen granskat vasentliga beslut, atgarder och f6rhallanden i bolaget for att kunna bedoma om nagon styrelseledamot eller verkstallande direktoren ar ersattningsskyldig mot bolaget. Vi hclr aven granskat om nagon styrelseledamot eller verkstallande direktoren pa annat satt har handlat i strid med aktiebolagslagen, arsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund f6r vara uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att arsstamman disponerar vinsten enligt f6rslaget i f6rvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter och verkstallande direktoren ansvarsfrihet f6r rakenskapsaret. Ec~ A8 Mikae?i'konen Auktoriserad revisor

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING VD HAR ORDET x Johan Johansson, VD NFO Drives AB På väg pp! Hr ser d på din första tid som VD på NFO Drives? Det har varit ett intensivt

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB TRAVKOMPANIET STALL ROD AB (pubi) Organisationsnummer 556606-9349 Arsredovisning 2005-O1-O1--2005-12-31 iii / FORVALTNINGSBERATTELSE Travkompaniet Stall ROd AB bedriver taviingsverksamhet med travhästar.

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer