Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen FOTO: Omslag: Vulkanen Eyjafjallajökull, Island, foto: IStock/ Jochen Scheffl. Sid 3: Vintervy, Uppsala, foto: Uppsala kommun. Segling, Piteå, foto: Ove Lundmark. Sid 4: VD Björn Ryd, foto: Maria Wallberg. Sid 7: Kirunas äldsta bostadshus, foto: Ulrika Hannu. Sid 10: Vinter Gavleån, foto: Gävle kommun. Månkväll Sundsvallsfjärden, foto: Roger Svanedahl. Sid 11: Kiruna kyrka, foto: Ulrika Hannu. Fiske, Piteå, foto: Catarina Johansson. Sid 12: Stallbackabron, Trollhättan, foto: Joachim Nywall. Slussen, foto: Joachim Nywall. Gamle Bybro, Trondheim, foto: Jørn Adde. Sid 13: Uppsala högar, foto: Uppsala kommun. Dombron vinter, Uppsala, foto: Uppsala kommun. Pålsjöbaden, Helsingborg, foto: Anders Ebenfeldt. Fredriksdals friluftsmuseum, Helsingborg, foto: Sven-Olof Larsen. Sid 14: Vy Arken, Örnsköldsvik, foto: Håkan Nordström. Östra stadsdelarna, Umeå centrum, foto: Per Lundberg. Sid 17: Tegsbron, Umeå, foto: Tommy Blomkvist. Sid 19: Gävle Strand, foto: Gävle kommun. Sid 22: Furutorps parken, Helsingborg, foto: Anita Göransson. Sid 24: Norra Berget, Sundsvall, foto: Kristofer Lönnå. Sid 27: Gästhamn, Trollhättan, foto: Joachim Nywall. Sid 36: The Natural Science Building, NTNU, Trondheim, foto: Trondheim kommune. Sid 38: Utsikt Lotsberget, Örnsköldsvik, foto: Elisabet Bårman. 44: Personal SKFAB, foto: Maria Wallberg.

3 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt 15 Resultatanalys 16 Resultaträkning 18 Rapport över totalresultat 19 Balansräkning 20 Eget kapital 22 Kassaflödesanalys 23 Not 1 Redovisningsprinciper 25 Uppsala Not 2 Risker och riskhantering 28 Noter till resultat- och balansräkning 32 Revisionsberättelse 37 Granskningsrapport 38 Styrelse, revisorer och företagsledning 39 Summary 40 A word from the CEO 41 Five-year summary 42 Försäkringar vi erbjuder 43 Svenska Kommun Försäkrings AB (org nr ) Gävle vxl Piteå I N N E H Å L L 3

4 VD har ordet möjligt få ett välanpassat försäkringsskydd. Dessutom ko ordinerar bolaget och leder risk och skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna, där fokus för lägges på att förhindra anlagd brand. SKFAB är enligt sin bolagsordning förhindrad att verka på en marknad utanför aktieägarkretsen. Sätet och huvudkontoret ligger i Gävle ett år med askmoln och kall, lång vinter Trots ett mycket bra skadeförebyggande arbete hos våra delägarkommuner blev 2010 ett extremår för bolaget med totalt över kronor i anmälda egendomsskador avseende kommunriskerna. Under januari och februari inträffade bland annat tre större anlagda bränder i Helsingborg före avdragen självrisk på kr. Alla bränderna inträffade i samma område men kommunen lyckades med samlade insatser få stopp på incidenterna och bränderna. Den kalla och snörika vintern gjorde att flera snötrycksskador på tak anmäldes hos våra delägarkommuner. Fastighetsägarna hade problem att skotta av taken i samma takt som snön föll. När snön föll i kombination med stark blåst och mycket snö koncentrerades till en sida av ett tak gjorde att byggkonstruktionerna inte klarade belastningen. Den kalla vintern gjorde även att flera vattenskador på grund av frusna vattenledningar anmäldes. Den största enskilda vatten inträffade i Trondheim och uppgick till norska kronor. För försäkringsklasserna energi, motor & ansvar och bostadsbolag var skadorna i nivå med budget eller lägre än förväntat. Många vattenskador och snötrycksskador under den kalla vintern. Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) som startade sin försäkringsverksamhet 2003 redovisar 2010 sitt åttonde verksamhetsår. Bolaget ägs av Gävle kommun, Sundsvall kommun, Kiruna kommun, Piteå kommun, Uppsala kommun, Trollhättan Stad, Trondheim kommun, Helsingborgs Stad, Örnsköldsviks kommun samt Umeå kommun. Att bli aktieägare i SKFAB är endast öppet för kommuner. Bolaget har bildats för att aktieägarna, och de associationer som aktieägarna helt eller delvis äger, i kommunal samverkan långsiktigt och till så förmånliga villkor som Bra resultatet 2010 för bolaget trots flera bränder och vattenskador Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till ( ) kronor års resultat före avsättningar till säkerhetsreserv, återbäring och skatt är ( ) kronor. Av dessa medel kommer det att återbetalas ( ) kronor i form av riktade skadeförebyggande insatser till ägarna och ( ) kronor avsättes till säkerhetsreserv. Varje kommun bär sin egen risk i egna resultatenheter vilket innebär att låga skador ger omedelbar Pay Off och återbäring till aktieägarna pengar som ska användas i skadeförebyggande syfte. Nyckeln till årets goda resultat är bra återförsäkring i kombination med det skadeförebyggande arbete som genomförts hos kommunerna. 4 V D H A R O R D E T

5 Solvens II arbetet i bolaget Bolaget håller sig löpande uppdaterad inför de förändringar som kommer ske inför övergången till Solvens II år Vi tittar även på eventuella interna beräkningsmodeller samt riskstyrning inom bolaget. Under 2011 planerar bolaget att genomföra QIS 5 (Quantitative Impact Study 5) studie. Därmed håller Svenska Kommun Försäkrings AB en kontinuerlig process för att förbereda sig inför Solvens II. Risk Management SKFAB koordinerar och leder risk och skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna, där fokus för lägges på att förhindra anlagd brand. Arbetet bedrivs i nätverksform mellan delägarkommunerna och präglas av stor delaktighet avseende utveckling av arbetsmetoder. Fem säkerhetsseminarier har genomförts under 2010 med ägarkommunerna med olika teman. 2 dagars säkerhetskonferens i Sundsvall i januari med tema skaderapporteringssystemet STINA. 2 dagars säkerhetskonferens i Högbo Bruk i februari med tema Säker äldreomsorg. 2 dagars säkerhetskonferens i Helsingborg i maj med tema Vatten- och VA-frågor kopplade till klimat, säkerhet och försäkringar. 2 dagars säkerhetskonferens i Göteborg i september för delägarkommunernas säkerhetsavdelningar. 2 dagars säkerhetskonferens i Piteå i november med tema Ansvarsjuridik, gata och fastighet. Därutöver har åtta säkerhetsseminarier om storskadehantering, entreprenadjuridik samt försäkringsutbildningar har genomförts hos delägarkommunerna där målgruppen var förvaltare, inköpare och projektledare. Bolaget deltar även i ett forskningsprojekt om anlagd brand som administreras av styrelsen för Svensk Brandforskning och som sträcker sig över 5 år. SKFAB bidrar med kronor per år. Dessutom genomförs sedvanliga riskanalyser och EML Risk Surveys för de största enskilda riskerna, riskbedömningar av i energiverk och pelletsanläggningar, riskinventering av förskolor, skolor och äldreboenden. Som en del i att arbeta skadeförebyggande ingår att ha kontroll på incidenter och skador för kommunerna. SKFAB tillhandahåller därför ett webbaserat skaderapporteringssystem STINA som bolaget har vidareutvecklat under 2010 och GIS- anpassat för att förenkla för kunderna. Under 2011 planeras följande aktiviteter: 2 dagars säkerhetskonferens i mars på Johannesbergs Slott för delägarkommunernas säkerhetsavdelningar. 3 dagars energikonferens i april i Kiruna med tema Energi. 2 dagars säkerhetskonferens i juni i Trollhättan med tema Elektriska nämnden 2 dagars säkerhetskonferens i september-oktober 1 dagars konferens entreprenadjuridik & LOU Genomföra riskanalyser och utbildningar i samtliga kommuner under året avseende förebyggande av frekvensskador avseende, vattenskador, brand och inbrott. Utveckling av metoder för skadeförebyggande arbete inom motor. Försäkringsutbildning kommer att genomföras med enkilda säkerhetsseminarier med respektive kommun och deras bolag med ämne vatten-brand-inbrottsskador-storskadehantering och målgruppen är fastighet och verksamhetsansvariga. Riskanalyser genomföres inom skola och förskola, äldreomsorg, idrottsanläggningar och i samtliga kommuner samt riskanalyser i energiverken och dess värmeprocesser, som ett skadeförebyggande verktyg för ägarkommunerna och deras kommunala bolag. Vattenskadeprojekt i Trondheim med syfte att analysera orsaker till uppkomna vattenskador och hur kan dessa förebyggas i framtiden. Löpande under året sker kompletterande besiktningar på nya pelletsanläggningar samt uppföljning av genomförda skadeförebyggande åtgärder i kommunerna och bolag samt uppföljning av tidigare riskanalyser som genomförts i kommunernas energiverk och pelletsanläggningar. Syftet med Risk Managementarbetet är minska skador och skapa en säker och trygg kommun. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under 2010 eller efter dess slut Flera anlagda större bränder i Helsingborg Stora vattenskador i Trondheim Strategi och temamöte i Umeå Fem RM-seminarier genomförda Ny bolagsordning stadsfäst Reviderat aktieägaravtal mellan aktieägarna underskrivet Föreskrifter gällande säkerhet och skadeförebyggande arbete hos försäkringstagarna antogs Teckalundantaget införes i LOU Nya återförsäkringsavtal har tillkommit V D H A R O R D E T 5

6 VD har ordet, forts Utveckling under 2011 Bolaget har för 2011 slutit nya återförsäkringsavtal med Gjensidige Forsikring ASA, Swiss Re Europé S.A., Allianz Global Corporate & Specialty AG, Munich Re, General Re, IF Skadeförsäkring samt Kommun Garanti Reinsurance S.A. Även för år 2011 beslutade bolagets styrelse att fokusera på ett aktivt riskhanteringsarbete för att förhindra framtida skador innebärande att delägarnas skadeförebyggande arbete samordnas. Fokus för det skadeförebyggande arbetet hos delägarkommunerna är att förhindra anlagd brand. Vidare föreslås styrelsen för 2011 att besluta att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skadekostnaderna. Medel att fördela för 2010 är (2 218) KSEK. Antalet invånare hos våra delägarkommuner överstiger invånare och bolaget har en stark ekonomisk plattform att stå på. Styrelsen har beslutat att vara restriktiv mot att ta in nya kommuner som delägare och nya delägarkommuner är inte aktuella Fokus kommer att ligga på att växa internt och få fler av de kommunala bolagen som försäkringskunder. Inga större skador är anmälda första kvartalet Anmälda skador är totalt kr vilket är en mycket låg nivå. Effektiv riskfinansiering Att äga ett eget försäkringsbolag är ett verktyg i kommunernas riskhanteringsarbete, men som även skapat många positiva effekter och stora ekonomiska fördelar för de delägande kommunerna. För oss som bolag är det viktigt att på ett professionellt sätt kunna presentera vårt skadeförebyggande arbete för återförsäkringsmarknaden och på vilket sätt som SKFAB är ett verktyg i ägarkommunernas riskhanteringsarbete. SKFAB är en stor köpare av återförsäkring med ett samlat försäkringsvärde på 165 miljarder kronor. Bra relationer till återförsäkringsmarknaden är viktigt och stor omsorg lägges på att presentera våra ägarkommuners försäkringsrisker för den internationella återförsäkringsmarknaden. Under 2010 har fyra återförsäkringsbolag försäkrat SKFAB:s risker. Vår omvärld Samägande av ett försäkringsbolag är ett modernt och effektivt verktyg i riskhanteringen där vi fått efterföljare och fler kommer säkert. Mer än 4,5 miljoner invånare av Sveriges befolkning bor idag i de 102 över kommuner som är ägare eller delägare i kommunala försäkringsbolag. Förutom Svenska Kommun Försäkrings AB och Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB som är systerkoncerner till varandra, finns det nu sex kommunala försäkringsbolag; S:t Erik Försäkrings AB i Stockholm Stad, S:t Erik Liv Försäkrings AB, Försäkrings AB Göta Lejon i Göteborg Stad, Kommunassurans Syd Försäkrings AB bestående av kommuner i syd Sverige, Förenade Småkommuners Försäkrings AB som består av mindre kommuner samt Stockholmsregionens Försäkrings AB som består av kranskommuner kring Stockholm. Det pågår ett intensivt erfarenhetsutbyte mellan de kommunala försäkringsbolagen både på riskhanteringsområdet och på det administrativa området. Framtiden En mycket viktig uppgift för SKFAB är att vidmakthålla och vidareutveckla den redan höga kvalitén i det skadeförebyggande arbetet samt fortsätta vara det självklara alternativet för delägarkommunerna i försäkringsfrågor och riskhanteringsfrågor. Dessutom ska SKFAB fortsätta vara attraktiv partner för våra återförsäkringsgivare så att vi även fortsättningsvis uppnår goda villkor så att vi i vår tur kan erbjuda bra försäkringsskydd till ägarkommunerna till en rimlig premienivå. Sammanfattningsvis står SKFAB på en stark ekonomisk plattform i en värld där förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen. Björn Ryd VD 6 V D H A R O R D E T

7 Centrala Kirunas äldsta bostadshus av s n i t t 7

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Kommun Försäkrings AB avger härmed redovisning för perioden , bolagets åttonde verksamhetsår. Årsredovisningen har upprättats enligt lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅFRL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2008:26 och FFFS 2009:12 samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. Verksamhet Svenska Kommun Försäkrings AB ägs av följande kommuner med ägarandel inom parentes. Gävle kommun aktier (26,9 %) Sundsvall kommun aktier (26,9 %) Kiruna kommun 862 aktier (3,1 %) Uppsala kommun aktier (5,4 %) Piteå kommun 820 aktier (3,0 %) Trollhättan Stad 870 aktier (3,1 %) Helsingborg Stad aktier (6,3 %) Trondheim kommune aktier (17,1%) Örnsköldsviks kommun 786 aktier (2,8%) Umeå Kommun aktier (5,4%) Bolaget beviljades koncession den 2 november 2002 och påbörjade sin försäkringsverksamhet den 1 januari Sätet för bolaget är Gävle. Bolaget har koncession att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till aktieägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring till aktieägarna och deras verksamheter, såväl i förvaltningsform som i bolagsform. Bolaget äger inte rätt att erbjuda annan än aktieägande kommun eller deras kommunala bolag sina tjänster och är således förhindrad att verka på den traditionella försäkringsmarknaden Direkt försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp E) Motorfordonsansvar (klass 10) Fartygsansvar (klass 12) Annan förmögenhetsskada (klass 16) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Godstransport (klass 7) Allmän ansvarighet (klass 13) Indirekt försäkring Brand och annan skada på egendom (grupp E) Livförsäkring (Livförsäkringsklass 1a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a) Fartygsansvar (klass 12) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Allmän ansvarighet (klass 13) Godstransport (klass 7) Återförsäkringsavtal har upprättats med Gjensidige Forsikring B.A, Allianz Corporate & Specialty AG., Swiss Re Europé S.A. samt Kommun Garanti Reinsurance S.A. Dessa bolag har i sin tur säkerställt sitt åtagande genom relevant återförsäkring. Svenska Kommun Försäkrings AB:s självbehåll för 2010 uppgick maximalt till KSEK per skadehändelse och KSEK per år för egendomsskador avseende kommunrisker samt KSEK per skade händelse och KSEK per år för egendomsskador av seende Energibolagsrisker samt KSEK per skadehändelse och KSEK per år för egendomsskador av seende risker för Bostadsbolagen samt maximalt KSEK per skadehändelse och KSEK per år för ansvarsskador och motorskador. Solvens II Bolaget håller sig löpande uppdaterad inför de förändringar som kommer ske inför övergången till Solvens II år Bolaget kommer att se på eventuella interna beräkningsmodeller samt riskstyrning inom bolaget. Under 2011 planerar bolaget att genomföra QIS 5 (Quantitative Impact Study 5) studie. Därmed håller Svenska Kommun Försäkrings AB en kontinuerlig process för att förbereda sig inför Solvens II. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Styrelsen skall se till att bolagets hantering och kontroll av risker är tillfredsställande. En riskkontrollfunktion utsedd av styrelsen har uppdraget att granska bolagets riskexponering. Bolagets risker behandlas vidare i not 2. Skadeutfall Inträffade och registrerade skador har resulterat i skadeutbetalningar uppgående till (56 587) KSEK. Återförsäkrarnas andel av utbetalda skadeersättningar uppgår till (24 046) KSEK. I avsättningen för oreglerade skador ingår det åtagande som bolaget har för redan kända inträffade skador som 8 F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

9 ännu ej utbetalats samt avsättning till IBNR, ( ) KSEK. Återförsäkrarnas del av avsättningen för oreglerade skador uppgår till ( ) KSEK då. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut Flera anlagda större bränder i Helsingborg Stora vattenskador i Trondheim Strategi och temamöte i Umeå Fyra RM-seminarier genomförda Ny bolagsordning stadsfäst Reviderat aktieägaravtal mellan aktieägarna underskrivet Föreskrifter gällande säkerhet och skadeförebyggande arbete hos försäkringstagarna antogs. Teckalundantaget införes i LOU Nya återförsäkringsavtal har tillkommit. Utveckling under 2011 Bolaget har för 2011 slutit nya återförsäkringsavtal med Gjensidige Forsikring ASA, Swiss Re Europé S.A., Allianz Global Corporate & Specialty AG, Munich Re, General Re, IF Skadeförsäkring samt Kommun Garanti Reinsurance S.A. Styrelsen har beslutat att inte ta in nya kommuner som delägare Fokus kommer att inriktas på att växa internt och ta in fler av de kommunala bolagen som ännu ej är försäkringskunder i bolaget. Även för år 2011 beslutade bolagets styrelse att fokusera på ett aktivt riskhanteringsarbete för att förhindra framtida skador innebärande att delägarnas skadeförebyggande arbete samordnas. Fokus för det skadeförebyggande arbetet hos delägarkommunerna är att förhindra anlagd brand. Vidare föreslås styrelsen för 2011 att besluta att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skadekostnaderna. Medel att fördela för 2010 är (2 218) KSEK. Årets resultat Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till (98 100) KSEK. Premierna för avgiven återförsäkring uppgick till (37 324) KSEK. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev (3 440) KSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till (14 939) KSEK. Totala kapitalavkastningen blev (12 487) KSEK. Placeringstillgångarna består av kommunobligationer utgivna av Kommuninvest samt medel på bankkonto. Bolagets konsolideringskapital uppgår till (80 788) KSEK vilket ger en konsolideringsgrad på 152,4% (132,9%). Vinstdisposition Vinst att disponera föreligger ej. Administration Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 sammanträden. Bolaget har 5 anställda. Information avseende löner och ersättningar finnes i not 15. Driftskostnader för Svenska Kommun Försäkrings AB uppgår till ( ) KSEK. F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E 9

10 Kommuner som ingår GÄVLE KOMMUN Folkmängd: inv Gävles invånare bor vid havet, strax norr om Stockholm, där väg, järnväg och hamn möts. Näringslivet är varierat med rötter som en av Sveriges äldsta handelsstäder. Gevalia, Läkerol och Mackmyra svensk whisky är att nämna några av regionens varumärken. Högskolan har över studenter, mer än 40 utbildningsprogram och cirka kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Den dynamiska Teknikparken sysselsätter mer än 500 personer. Staden är känd för världens största halmbock, Gävlebocken, apornas värld i djur- och nöjesparken Furuvik och stoltserar även med elitlagen Brynäs IF och Gefle IF. Gävle kommun är regionens största arbetsgivare med anställda och sex miljarder i omsättning. Verksamheten är bred och omfattar allt från skola, omsorg och kultur till väghållning, miljöfrågor och turism. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund med bemötande, samarbete och kvalitet i fokus. Välkommen ombord! SUNDSVALL KOMMUN Folkmängd: inv Sundsvallsregionen är norra Sveriges största arbetsmarknad och kommunen har ett strategiskt läge vid kusten mitt i Sverige. Företagen i Sundsvall är särskilt starka inom tre branscher. Det är inom cellulosafiberteknologi (till exempel SCA och Metso), digitala tjänster (IT-företag, statliga verk) och bank, försäkring och pension (exempelvis If, Skandia och Nordea). Här finns också Sveriges yngsta universitet, Mittuniversitetet. Sundsvall inramas av två berg, Södra och Norra stadsberget. Södra berget, tre kilometer från centrum, är ett fantastiskt naturområde med en skidbacke i alpin klass. Norra berget är Sundsvalls Stadspark med djurhagar, utsiktstorn, lekparker och kaféer. En ny småbåtshamn i Sundsvalls inre hamn är ett steg på vägen från storskalig industrihamn till småskalig mötesplats. Här finns också gott om kultur. Både Teater Västernorrland och Nordiska kammarorkestern har sina hemvister här. Sundsvall kan stoltsera med sin vackra kulturminnesmärkta stenstad, byggd i renässansstil efter den stora branden I Stenstan kan du flanera bland 200 butiker, bl.a. i norra Sveriges största citygalleria. Strax norr om Sundsvall ligger Birstas gigantiska handelsområde med över 5 miljoner besökare per år. I juni 2010 invigdes Nordens häftigaste äventyrsbad med fartfyllda vattenrutschbanor och Europas första Surfstream det närmaste du kommer riktig surfing inomhus K O M M U N E R S O M I N G Å R

11 Kiruna kommun Folkmängd: inv Längst upp i norr ligger Kiruna som Sveriges nordligaste utpost. Här finns ytterligheterna samlade på många sätt. Kommunen är landets största till ytan. Den innehåller mer än sjöar, sju stora orörda älvar och Kebnekaise som majestätiskt blickar ut över dessa landmassor med sina meter över havet. Men Kiruna är inte bara uppseendeväckande när det gäller sina enorma naturområden. Även Kirunas näringsliv visar prov på en anmärkningsvärd spännvidd. Verksamhetsområdet sträcker sig från tals meter upp i luften ner till en kilometer under marken, från midvintermörk iskyla till dagsljus sommarnattsvärme och från högteknologiska arbetsmiljöer till samiska traditionella levnadssätt. Flera näringar och intressenter som verkar inom området är dessutom mycket framgångsrika just nu. Det råder full aktivitet på Rymdbolagets anläggning Esrange. Ishotellet i Jukkasjärvi fortsätter sin fantastiska framgångssaga och turistverksamheten i kommunen i övrigt verkar slå alla rekord. Sist men inte minst har det statliga gruvbolaget LKAB miljardinvesterat i sin Kirunabaserade verksamhet. Kanske är det också det senare som just nu höjer Kirunas status som attraktion. Sprickbildningen som blir följden av LKAB:s utökade gruvbrytning, kommer att utgöra ett hot för dagens centrumbebyggelse. Men också en möjlighet för aldrig för har någon fått chansen att bygga ett nytt samhälle av det gamla! Så visst är Kiruna spännande. Och det är många som börjar inse det! PITEÅ KOMMUN Folkmängd: inv Här snurrar nu de första vindkraftsverken som en början i det som kan bli Europas största vindkraftspark. Dessutom har Chemrec fått finansiering med 265 miljoner kronor för att bygga en pilotanläggning, som från år 2010 ska producera 5 ton miljövänligt fordonsbränsle per dygn. Ungefär samtidigt kommer produktionen av grön diesel igång. Piteås satsning på att bli en uthållig kommun handlar också om social uthållighet, om folkhälsoarbete och om fortsatta satsningar på att vara en bra kommun att växa upp i, att leva och verka i, både för oss som lever nu och för kommande generationer. Piteå är en blomstrande kulturstad som en följd av att det funnits musikutbildningar för barn och på elitnivå i mer än 50 år. Under senare tid har det kompletterats med universitetsutbildningar inom media, ljud, dans och upplevelser. I anslutning till Musikhögskolan finns Acusticum med en studio av världsklass och en företagsby där det finns många företag inom de kreativa näringarna. Piteå är den kommun i Norrbotten som under sommarhalvåret har flest gästnätter. Sol, bad och evenemang som avlöser varandra lockar hundratusentals besökare. Många kommer tillbaka år efter år och en del flyttar även hit. Under 2000-talet har befolkningen ökat med ca 600 människor och den beror till stor del på inflyttning. En kommun där man på olika sätt arbetar för att nå visionen det är hit man kommer när man kommer hem. K O M M U N E R S O M I N G Å R 11

12 Kommuner som ingår forts TROLLHÄTTANS STAD Folkmängd: inv En förebild som ledande teknik- och industrikommun i Europa. Det är vår vision och det finns både kraft och mod att förverkliga idéer i Trollhättan. I Trollhättan är närhet en möjlighet. Arbete och möten, fritid och shopping, nöjesliv och dramatisk miljö i form av fall och slussar inget är längre bort än en kvart för våra drygt invånare. Vi delar gärna med oss av kreativiteten som skapat Sveriges filmmetropol eller stoltheten över att tillverka Saabbilar och flygmotorer i absolut världsklass. Sveriges äldsta vattenfestival Fallens Dagar firas i Trollhättan varje år tredje helgen i juli. Högskolan Väst med sina studenter är Sveriges modernaste högskola. Dubbelspår och fyrfältsväg gör att Göteborg bara är 30 minuter bort inom en snar framtid. Vi är redan i dag en stark och attraktiv kommun. Trollhättan har ambitionen att växa till invånare år 2030 och vi arbetar hårt med att skapa förutsättningar för detta. TRONDHEIM KOMMUNE Folkemengde: innbyggere Trondheim ligger ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden. Byen, som er Norges tredje største, er administrasjonssentrum i Sør-Trøndelag fylke og bispesete i Nidaros bispedømme. Byen preges av Nidarosdomen som er nasjonalhelligdom og landets kirkelige tyngdepunkt. Det er her Norges konger har blitt kronet og signet opp gjennom tidene. Dagens Trondheim er en moderne universitetsby og et sentrum for maritim, teknisk og medisinsk forskning. Byen er også trafikknutepunkt med flyplass, havn og jernbane. Byens kulturliv spenner fra anerkjente profesjonelle institusjoner til bred og kreativ amatørvirksomhet. Hver tredje innbygger er medlem av et idrettslag, og byen har anlegg og rekreasjonstilbud for de fleste ambisjoner og interesser. De populære Olavsfestdagene, som er landets største kirke- og kulturfestival, feires rundt Olsok i månedsskiftet juli-august hvert år. Trondheim har både småbyens sjarm og storbyens mange muligheter. Trondheim kommune har til sammen ansatte, mens byen har innbyggere. De mange studentene i byen hver sjette innbygger bidrar til at det faktiske folketallet er betydelig høyere K O M M U N E R S O M I N G Å R

13 UPPSALA KOMMUN Folkmängd: inv. Uppsala växer snabbt. För att ta hand om nya och gamla medborgare och besökare arbetar kommunen med nytänkande och tradition. Kommunens mångfacetterade och varierade verksamhet bidrar till att göra Uppsala till en inspirerande och spännande stad och bygd. Över 20 stora nationella och internationella idrottstävlingar, Spännande evenemang som Mangafestivalen, Internationella Gitarrfestivalen och International Sacred Music Festival och mycket mer borgade för att Uppsala syntes och hördes. Världen största bandyfest firades i mars SM-finalerna i bandy! Uppsala har världsledande forskning och två universitet. Uppsala är företagens stad. I Uppsala möts olika kulturer. Uppsala är framtidens stad. HELSINGBORGS STAD Folkmängd: inv. Helsingborg är staden vid sundet där du har tillgång till det mesta; badstränder, bokskogar, gamla fiskelägen, stadsmiljöer och landsbygd. I det breda och variationsrika kulturutbudet finns bland annat en egen symfoniorkester och en hyllad stadsteater. Strax utanför centrum hittar vi Sofiero slott och slottspark, och som en oas mitt i staden, populära Fredriksdal museer och trädgårdar. I Dunkers kulturhus, beläget i det nybyggda och arkitektoniskt hyllade Norra Hamnen, samlas musik, film, konst och teater under ett och samma tak. Stadskärnan erbjuder en uppsjö av restauranger att välja bland och garanterat något för varje smak eller stämning. Närheten till den danska vänorten Helsingör präglar också stadsbilden där passagerarfärjor kör i skytteltrafik över sundet. Med allt vad Helsingborg har att erbjuda är det inte så konstigt att allt fler söker sig hit. Välkommen du också! K O M M U N E R S O M I N G Å R 1 3

14 Kommuner som ingår forts ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Folkmängd: invånare. Örnsköldsvik är en del av det natursköna världsarvet Höga Kusten. Här är vi drygt invånare som har förmånen att bo och verka i ett världsarv och ändå vara mitt uppe i utveckling och framtid. De senaste åren har en rad nya etableringar tillkommit och bostadsbyggandet har tagit fart. Den trafik som under året kommit igång längs Botniabanan bidrar till att ytterligare utöka möjligheter och utbud i regionen. Kommunen präglas av ett starkt näringsliv och högteknologiska företag med en tydlig exportinriktning. Samarbetet mellan näringsliv och skola är väl utvecklat och börjar tidigt. Ett målmedvetet arbete som resulterat i att Örnsköldsviks gymnasium certifierades som Teknikcollege Under 2010 fick även vård- och omsorgsprogrammet collegestatus. För de yngre åldrarna är kommunala teknikskolan, KomTek, en lustfylld väg att bekanta sig med naturvetenskap. På akademisk nivå bedrivs flera forskningsprojekt i samverkan med näringslivet. Hållbarhet, grön kemi och miljöteknik är centrala utvecklingsområden. Oavsett om man söker stadens puls eller landsbygdens avstressande miljö kan man finna sitt smultronställe i en kommun som kännetecknas av trygghet, ett rikt föreningsliv och en framgångsrik idrott. I det kommunövergripande utvecklingsarbetet Världsklass 2015 sätter vi fokus på nya framgångsområden för Örnsköldsvik. UMEÅ KOMMUN Folkmängd: Umeå Europas nordligaste kulturhuvudstad Umeå, den snabbt växande kulturstaden med invånare, har nära nog fördubblats sedan 1965 då Umeå universitet invigdes. Medelåldern är 38 år, vilket märks tydligt i stadens utbud av pubar, restauranger, kaféer, dansställen och butiker. NorrlandsOperan finns här, liksom internationella festivaler för jazz, folkmusik och rock. Umeå kan erbjuda idrott, konst, teater, film, industri, musik, och forskning i världsklass. Umeå kallas i folkmun Björkarnas stad. Epitetet härstammar från den stora stadsbranden 1888 som ödelade i stort sett hela Umeå. När staden byggdes upp igen utrustades centrum med breda esplanader och längs dessa planterades björkar som brandskydd. Umeå är Sveriges femte största universitetsstad med studenter. Näringslivet präglas av internationella företag inom områdena bioteknik, medicin, miljö, energi och IT. Bland de framgångsrika produkter som tillverkas i Umeå kan nämnas lastbilshytter, frontlastare, skogsmaskiner, högteknologiska laboratorieinstrument, prisbelönta dataspel och Västerbottensost. Umeå har också utsetts till Europas kulturhuvudstad Unga Umeå blir den nordligaste kulturhuvudstaden någonsin, och målet med satsningen är att främja mänsklig tillväxt, stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling och stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner K O M M U N E R S O M I N G Å R

15 Femårsöversikt (KSEK) Resultat Premieinkomst, f.e.r Premieintäkt, f.e.r Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt i konsolideringskapital Kapitalbas Kapitalbas, koncern* Erforderlig solvensmarginal Erforderlig solvensmarginal, koncern* Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skadeprocent, f.e.r. 41,8% 58,1% 42,0% 61,8% 61,3% Driftskostnadsprocent, f.e.r. 28,6% 37,9% 31,2% 31,4% 28,1% Totalkostnadsprocent, f.e.r. 70,4% 96,0% 73,2% 93,2% 89,3% Kapitalförvaltningen Direktavkastning 0,6% 2,1% 3,6% 2,9% 2,2% Totalavkastning 1,6% 12,2% 0,2% 1,7% 4,8% Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad 152,4% 132,9% 103,0% 101,2% 96,9% *Dotterbolaget Kommun Garanti Reinsurance S.A avyttrades under Definitioner Erforderlig solvensmarginal: Skadeprocent: Driftskostnadsprocent: Totalkostnadsprocent: Direktavkastning: Totalavkastning: Konsolideringsgrad: f.e.r. Minimikrav för kapitalbasens storlek. Beräkningen av den görs dels utifrån bolagets premiein komster, dels utifrån dess skadeersättningar. Det krävs att kapitalbasen ska vara minst så stor som den erforderliga solvensmarginalen, men också minst så stor som det av Finansinspektionen fastställda garantibeloppet. Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna. Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna. Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten. Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkligt värde. Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkligt värde. Konsolideringskapital inklusive minoritetskapital i procent av premieinkomst f.e.r. För egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring). F E M Å R S Ö V E R S I K T 1 5

16 Resultatanalys (KSEK) Not Direkt försäkring av svenska risker Företags- och fastighetsaffär utländska risker Mottagen återförsäkring Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieintäkter f.e.r. *) (a) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. (b) Driftskostnader Skadeförsäkringens tekniska resultat Total Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador S:a försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador S:a återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse (a) Premieintäkter, efter avgiven återförsäkring Premieinkomst, före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker S:a premieintäkter efter avgiven återförsäkring R E S U LTATA N A LY S

17 (KSEK) (b) Försäkringsersättningar, efter avgiven Not Direkt försäkring av svenska risker Företags- och fastighetsaffär utländska risker Mottagen återförsäkring återförsäkring Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa utbetalda försäkringsersättningar Total Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa förändring i avsättning för oreglerade skador S: försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring Avvecklingsresultat, brutto *) f.e.r. = för egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring) Umeå Tegsbron av s n i t t 1 7

18 Resultaträkning (KSEK) Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst före avgiven återförsäkring (3) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkter f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (4) Försäkringsersättningar f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring (5) Återförsäkrares andel Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader (6) Skadeförsäkringens tekniska resultat (7) Icke-teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter (8) Kapitalavkastning, kostnader (9) Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat (10) ÅRETS RESULTAT R E S U LTAT R Ä K N I N G

19 Rapport över totalresultat (KSEK) Intäkter Kostnader Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Avsättning/upplösning säkerhetsreserv Skatt Periodens resultat 0 0 Periodens övrigt totalresultat 0 0 Summa periodens totalresultat 0 0 Gävle Strand B A L A N S R Ä K N I N G 1 9

20 Balansräkning (KSEK) Not Tillgångar Placeringstillgångar Obligationer och andra räntebärande värdepapper (11)(12) Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 0 17 Avsättning för ej reglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Summa fordringar Andra tillgångar Inventarier Kassa och bank Övriga tillgångar Summa andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital (13) Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Årets resultat 0 0 Summa eget kapital Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Summa obeskattade reserver B A L A N S R Ä K N I N G

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer