ÅRSREDOVISNING Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET 1

2 Örnsköldsvik, Foto: P-O Sedin

3 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 12 Femårsöversikt och nyckeltal 17 Resultatanalys 18 Resultaträkning 20 Balansräkning 22 Eget kapital 24 Kassaflödesanalys 25 Översikt noter 16 Redovisningsprinciper och risker 27 Noter till bolagets finansiella rapport 36 Underskrifter 43 Revisionsberättelse 44 Granskningsrapport 46 Styrelse, revisorer och företagsledning 47 Summary 48 A word from the CEO 49 Five-year summary 50 Försäkringar vi erbjuder 51 INNEHÅLL 3

4 VD har ordet Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) som startade sin försäkringsverksamhet 2003 redovisar 2013 sitt elfte verksamhetsår. Bolaget ägs av Gävle kommun, Sundsvall kommun, Kiruna kommun, Piteå kommun, Uppsala kommun, Trollhättan Stad, Trondheim kommun, Helsingborgs Stad, Örnsköldsviks kommun samt Umeå kommun. Att bli aktieägare i SKFAB är endast öppet för kommuner. Bolaget har bildats för att aktieägarna, och de associationer som aktieägarna helt eller delvis äger, i kommunal samverkan långsiktigt och till så förmånliga villkor som möjligt få ett välanpassat försäkringsskydd. Dessutom koordinerar bolaget och leder risk och skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna, där fokus för lägges på att förhindra anlagd brand och vattenskador. SKFAB är enligt sin bolagsordning förhindrad att verka på en marknad utanför aktieägarkretsen. Sätet och huvudkontoret ligger i Gävle. SKADEFÖREBYGGANDE ARBETE I FOKUS SKFAB som firade 10 års jubileum 2013 har varit en framgångssaga för ägarkommunerna som sparat miljontals kronor på det egenägda försäkringsbolaget genom åren. Med en tydlig affärsidé som ägarkommunerna förstår har det skapats en imponerande kompetens inom risk management och skadeförebyggande arbete hos kommunerna, vilket givit resultat genom minskade skador. Uteblivna eller minskade skador ger omedelbar pay off för kommunerna som då erhåller finansieringshjälp av SKFAB till skadeförebyggande projekt. För SKFAB blev 2013 det bästa året i historien med ett resultat före avsättning till bokslutsdispositionen och skatt på KSEK. Av resultatet för 2013 avsätter bolaget KSEK till skadeförebyggande arbete för ägarkommunerna. Dessutom gjorde bolaget avsättningar på över 5 KSEK ur budgeten för kommunernas skadeförebyggande arbete under SKFAB har sedan starten 2003 haft som fokus att arbeta skadeförebyggande för att förhindra skador. Arbetet är mycket långsiktigt vi ser nu tydliga resultat av detta arbete blev ett fantastiskt skadeår med det lägsta skadorna i historien, tack vare det mycket goda skadeförebyggande arbete som genomförts hos våra delägarkommuner. För försäkringsklasserna kommunrisker, energi, och bostadsbolag var skadorna betydligt lägre än förväntat i jämförelse med budget. För försäkringsklasserna ansvarsförsäkring och motorförsäkring är skadorna större än beräknat och fortfarande på en för hög nivå. Oroande är att nästan hälften av de anmälda skadorna är vattenskador. Vi sätter därför in i stora resurser på skadeförebyggande vattenskadeprojekt för att vända trenden. BÄSTA RESULTATET 2013 SEDAN BOLAGET BILDADES OCH LÅGA SKADOR UNDER FÖRSÄKRINGSÅRET Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till ( ) kronor års resultat före avsättningar till säkerhetsreserv, premieåterbäring och skatt är ( ) kronor. Av dessa medel kommer det att återbetalas ( ) kronor i form av riktade skadeförebyggande insatser till ägarna och ( ) kronor avsättes till säkerhetsreserv. Avkastningen på placeringstillgångarna som består av kommunobligationer, statsobligationer samt fonden Global Dynamic Allocation 90 blev fantastiskt bra ( ) kronor. Fonden Global Dynamic Allocation 90 gav en avkastning på 11,98 % efter avgifter till en mycket låg risk. Varje kommun bär sin egen risk i egna resultatenheter vilket innebär att låga skador ger omedelbar Pay Off och återbäring till aktieägarna pengar som ska användas i skadeförebyggande syfte. Nyckeln till årets goda skaderesultat år det skadeföre byggande arbete som genomförts hos kommunerna under flera år. SOLVENS II ARBETET I BOLAGET Bolaget håller sig löpande uppdaterad inför de förändringar som kommer ske inför övergången till Solvens II som var beräknad till den 1 januari 2014, men som nu beräknas bli minst två år försenad. Bland annat har bolaget under 2013 utarbetat en Governance Manual, Riskregister samt Kontinuitetsplan. Bolaget kommer även att se på eventuella interna beräkningsmodeller samt riskstyrning inom bolaget. Under 2014 kommer bolaget att följa förberedande riktlinjer för Solvens II och upprätta tillsynsrapporten FLAOR (Forward Looking Assessment of Own Risks). Därmed håller Svenska Kommun Försäkrings AB en kontinuerlig process för att förbereda sig inför Solvens II. 4 VD HAR ORDET

5 RISK MANAGEMENT SKFAB koordinerar och leder risk och skadeförebyggandeansvaret för delägarkommunerna, där fokus läggs på att förhindra anlagd brand, vatten och ansvarsskador. Arbetet bedrivs i nätverksform mellan delägarkommunerna och präglas av stor delaktighet avseende utveckling av arbetsmetoder. Fem försäkrings- och säkerhetsseminarier har genomförts under 2013 med ägarkommunerna med olika teman. Den 5 6 februari genomfördes en konferens med temat Social oro i Helsingborg. Deltagare var anställda som arbetar med säkerhet, fastighet, bostad, socialtjänst och skola. Den mars genomfördes en energi konferens på Södra berget i Sundsvall. Inbjudna var de tre energibolagen. Den 4 5 juni genomfördes en VA-konferens med inriktningen på vatten- och VA-frågor kopplade till klimat, säkerhet och försäkringar. Konferensen hölls på Nova Park Conference i Knivsta. Den 2 3 september genomfördes ett 10-års jubileum i Köpenhamn. Deltagarna var säkerhetschefer och försäkringsansvariga. Den 5 6 november genomfördes en konferens med temat Fastighet och bostad i Trollhättan. Deltagarna var säkerhetschefer, försäkringsansvariga samt förvaltare inom bostad och lokaler. Dagen innan den 4/11 genomfördes även en konferens för de kommuner som nyttjar IT-systemet Stina. Därutöver har vi under 2013 utfört enskilda utbildningar och informerat i respektive kommun gällande försäkring, skadehantering egendom, ansvarsskador och stor skadehantering. Syftet är att alla berörda skall få en insikt i hur man hanterar en skada eller en katastrof i sin fastighet och verksamhet och samtidigt medför dessa träffar att målgruppen, fastighet verksamhet projektledare m.fl. får ett bredare nätverk mellan berörda parter. Bolaget deltar även i ett forskningsprojekt om anlagd brand som administreras av Brandforsk och som sträcker sig över fem år. SKFAB bidrar med kronor per år vilket slutredovisades våren 2013 av Brandforsk. Dessutom genomförs sedvanliga riskanalyser och EML Risk Surveys för de största enskilda riskerna, riskbedömningar av i energiverk och pelletsanläggningar, riskinventering av förskolor, skolor, äldreboende och idrottsanläggning. Som en del i att arbeta skadeförebyggande ingår att ha kontroll på incidenter och skador för kommunerna och bolagen. SKFAB tillhandahåller därför ett webbaserat skaderapporteringssystem STINA som bolaget håller på att uppdatera under 2014 för att förenkla för användaren och förbättra IT-strukturen. Under 2014 har följande aktiviteter genomförts och planerats in: Den februari genomfördes en konferens med temat gata/park med halk- och snubbelskador med inbjudna från gatu- och parkavdelningen i respektive kommun. Den mars bjöd bolaget in deltagare från respektive kommun till Åre Risk Event som detta år hade temat Eventsäkerhet. Den 8 9 april genomfördes en konferens med temat säkerhet och skadeförebyggande. Deltagarna var säkerhetschefer och försäkringsansvariga. Den 3 4 juni sker en VA-konferens med inriktningen på vatten- och VA-frågor kopplade till säkerhet och försäkringar. Konferensen hålls på Nova Park Conference i Knivsta. Den 11 juni sker en Försäkrings- och entreprenadutbildning i Umeå. Den 24 september sker en konferens i Gävle där deltagarna kommer att vara säkerhetschefer och försäkringsansvariga. Under september kommer ytterligare en Försäkrings- och entreprenadutbildning att ske i Uppsala, Helsingborg samt eventuellt en på Arlanda. Den 4 5 november sker en konferens på Arlanda med inriktning mot fastighet och bostad. Övriga projekt och arbetsmetoder är: SKFAB startade Vattenprojektet i Trondheim i maj 2011 och det fortgår under 2012 och kommer att slutredovisas våren Projektet visade Entreprenadleden, arbetsmetoder, material och efterkontroll, intern fastighetsförvaltning, verksamhets relaterade frågor samt status i befintligt fastighetsbestånd och verksamhet m.m. Syftet med vattenprojektet är att i framtiden minska frekvensskador, lägre skadekostnader, säkrare fastigheter och verksamhet. SKFAB startade ett autoprojekt (bil) i Trondheim under 2013, som kommer att redovisas under juni Anledningen till projektet var det många bilskadorna och förhoppningen är att projektet ska visa varför skador sker, när de sker och hur de går till. Syftet med projektet är att det ska leda till färre skador och riktlinjer i hur man hanterar fordon i Trondheim. Försäkringsutbildning kommer att fortsättningsvis att genomföras med enskilda säkerhetsseminarier med respektive kommun och deras bolag med temat vatten-brand-inbrottsskador-storskadehantering samt ansvarskador och målgruppen är fastighets- och verksamhetsansvariga. Genomföra riskanalyser och utbildningar i samtliga kommuner under året avseende förebyggande av frekvensskador avseende, vatten-, brand- och inbrottsskador samt skadeorsaker ansvarsskador. Riskanalyser genomförs inom skola och förskola, äldreomsorg, idrottsanläggningar och i samtliga kommuner samt riskanalyser i energiverken och dess värmeprocesser, som ett skadeförebyggande verktyg för ägarkommunerna och deras kommunala bolag. VD HAR ORDET 5

6 Löpande under året sker kompletterande besiktningar på nya pelletsanläggningar samt uppföljning av genomförda skadeförebyggande åtgärder i kommunerna och bolag samt uppföljning av tidigare riskanalyser som genomförts i kommunernas energiverk och pelletsanläggningar. Syftet med Risk Managementarbetet är minska skador och skapa en säker och trygg kommun och verksamhet. UTVECKLING UNDER 2014 Bolaget har för 2014 slutit nya återförsäkringsavtal med Swiss Re Europé S.A, Munich Re. Allianz Global Corporate & Specialty AG, General Re, IF Skadeförsäkring, Sirius, Scor, Hannover Re samt Kommun Garanti Reinsurance S.A. Bolagets styrelse har beslutat att öka självbehållet för samtliga återförsäkringsprogram Styrelsen har även beslutat att vara öppna för att ta in fler kommuner i Sverige och Norge som delägare i framtiden. Arbeta med att växa internt kommer att fortsätta och målet är ta in fler av de kommunala bolagen som ännu ej är försäkringskunder i bolaget. Även för år 2014 beslutade bolagets styrelse att fokusera på ett aktivt riskhanteringsarbete för att förhindra framtida skador. Delägarnas skadeförebyggande arbete samordnas och fokus för det skadeförebyggande arbetet hos delägarkommunerna är att förhindra anlagd brand och vattenskador. Ett förslag om en gemensam försäkringspolicy för ägarkommunerna kommer att läggas fram för beslut under Vidare föreslås styrelsen för 2014 att besluta om att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skadekostnaderna. Medel att fördela för 2014 är (5 623) KSEK. Antalet invånare hos våra 10 delägarkommuner överstiger invånare och bolaget har en stark ekonomisk plattform och en tydlig affärsidé som grund. Styrelsen har beslutat att öppna upp för att ta in nya kommuner som aktieägare i bolaget för kommuner i Sverige och Norge. HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE SOM INTRÄFFAT UNDER 2013 ELLER EFTER DESS SLUT Beslut att öppna upp för nya kommer att ansöka om att bli aktieägare i SKFAB. Låga skador i egendoms-, energi-, bostadsbolagssamt skogsförsäkring för försäkringsåret Stora skador inom ansvarsförsäkring och motorförsäkring. Strategi och temamöte för styrelsen i München möte med återförsäkringsbolag Fem RM-seminarier genomförda under 2013 Föreskrifter gällande säkerhet och skadeförebyggande arbete för SKFAB beslutades under Beslut i SKFAB att ta större självbehåll Lyckad återförsäkringsupphandling Flerårsavtal, lägre premienivå och fler aktörer i panelen. Förslag om gemensam försäkringspolicy för kommunerna kommer att läggas fram Projektredovisning 2014 hur kommunerna arbetar med sitt skadeförebyggande arbete. Inga skador överstigande 1 MSEK anmälda första kvartalet EFFEKTIV RISKFINANSIERING Att äga ett eget försäkringsbolag är ett verktyg i kommunernas riskhanteringsarbete, men som även skapat många positiva effekter och stora ekonomiska fördelar för de delägande kommunerna. För oss som bolag är det viktigt att på ett professionellt sätt kunna presentera vårt skadeförebyggande arbete för återförsäkringsmarknaden och på vilket sätt som SKFAB är ett verktyg i ägarkommunernas riskhanteringsarbete. SKFAB är en stor köpare av återförsäkring med ett samlat försäkringsvärde på 192 miljarder kronor. Bra relationer till återförsäkringsmarknaden är viktigt och stor omsorg lägges på att presentera våra ägarkommuners försäkringsrisker för den internationella återförsäkringsmarknaden. Under 2013 har åtta återförsäkringsbolag försäkrat SKFAB:s risker. VÅR OMVÄRLD Samägande av ett försäkringsbolag är ett modernt och effektivt verktyg i riskhanteringen där vi fått efterföljare och fler kommuner kommer säkert att upptäcka fördelarna med eget försäkringsbolag. Mer än hälften av Sveriges befolkning bor idag i de över 105 över kommuner som är ägare eller delägare i kommunala försäkringsbolag. Förutom Svenska Kommun Försäkrings AB och Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB som är systerkoncerner till varandra, finns det nu sex kommunala försäkringsbolag, S:t Erik Försäkrings AB i Stockholm Stad, S:t Erik Liv Försäkrings AB, Försäkrings AB Göta Lejon i Göteborg Stad, Kommunassurans Syd Försäkrings AB bestående av kommuner i södra Sverige, Förenade Småkommuners Försäkrings AB som består av mindre kommuner samt Stockholmsregionens Försäkrings AB som består av kranskommuner kring Stockholm. Det pågår ett intensivt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de kommunala försäkringsbolagen både på riskhanteringsområdet och på det administrativa området. FRAMTIDEN En mycket viktig uppgift för SKFAB är att vidmakthålla och vidareutveckla den redan höga kvalitén i det skadeförebyggande arbetet samt fortsätta vara det självklara alternativet för delägarkommunerna i försäkringsfrågor och riskhanteringsfrågor. 6 VD HAR ORDET

7 Dessutom ska SKFAB fortsätta vara attraktiv partner för våra återförsäkringsgivare så att vi även fortsättningsvis uppnår goda villkor så att vi i vår tur kan erbjuda bra försäkringsskydd till ägarkommunerna till en rimlig premienivå. Sammanfattningsvis står SKFAB på en fortsatt stark ekonomisk plattform och vi blickar framåt med stor framtidstro och utvecklingspotential. Björn Ryd VD VD HAR ORDET Gävle Strand, Foto: Albin Bogren 7

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Kommun Försäkrings AB avger härmed redovisning för perioden , bolagets elfte verksamhetsår. Årsredovisningen har upprättats enligt lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2008:26, ändringsföreskrifterna FFFS 2009:12 och FFFS 2011:28 samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. VERKSAMHET Svenska Kommun Försäkrings AB ägs av följande kommuner med ägarandel inom parentes. Gävle kommun aktier (26,9 %) Sundsvall kommun aktier (26,9 %) Kiruna kommun 862 aktier (3,1 %) Uppsala kommun 1524 aktier (5,4 %) Piteå kommun 820 aktier (3,0 %) Trollhättan Stad 870 aktier (3,1 %) Helsingborg Stad aktier (6,3 %) Trondheim kommune aktier (17,1 %) Örnsköldsvik kommun 786 aktier (2,8 %) Umeå kommun aktier (5,4 %) Bolaget beviljades koncession den 2 november 2002 och påbörjade sin försäkringsverksamhet den 1 januari Sätet för bolaget är Gävle. Bolaget har koncession att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till aktieägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring till aktieägarna och deras verksamheter, såväl i förvaltningsform som i bolagsform. Bolaget äger inte rätt att erbjuda annan än aktieägande kommun eller deras kommunala bolag sina tjänster och är således förhindrad att verka på den traditionella försäkringsmarknaden. 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

9 DIREKT FÖRSÄKRING Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp E) Motorfordonsansvar (klass 10) Fartygsansvar (klass 12) Annan förmögenhetsskada (klass 16) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Godstransport (klass 7) Allmän ansvarighet (klass 13) INDIREKT FÖRSÄKRING Brand och annan skada på egendom (grupp E) Livförsäkring (Livförsäkringsklass 1a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a) Fartygsansvar (klass 12) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Allmän ansvarighet (klass 13) Godstransport (klass 7) Återförsäkringsavtal har upprättats med Allianz Corporate & Specialty AG, Swiss Re Europé S.A., Munich Re, General Re, IF Skadeförsäkring, Scor, Sirius samt Kommun Garanti Reinsurance S.A. Dessa bolag har i sin tur säkerställt sitt åtagande genom relevant återförsäkring. Se sidan 18 för information om bolagets självbehåll för 2013 avseende de olika försäkringsgrenarna. SOLVENS II Bolaget håller sig löpande uppdaterad inför de förändringar som kommer ske inför övergången till Solvens II som var beräknad till den 1 januari 2014, men som nu beräknas bli minst två år försenad. Bland annat har bolaget under 2013 utarbetat en Governance Manual, Riskregister samt Kontinuitetsplan. Bolaget kommer även att se på eventuella interna beräkningsmodeller samt riskstyrning inom bolaget. Under 2014 kommer bolaget att följa förberedande riktlinjer för Solvens II och upprätta tillsynsrapporten FLAOR (Forward Looking Assessment of Own Risks). Därmed håller Svenska Kommun Försäkrings AB en kontinuerlig process för att förbereda sig inför Solvens II. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETS- FAKTORER Styrelsen skall se till att bolagets hantering och kontroll av risker är tillfredsställande. De risker som bolaget är utsatt för och som skall hanteras är operativa risker, kredit & motpartsrisker, skuldtäckningsrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker, teckningsrisker, reservsättningsrisker samt återförsäkringsrisker. I de fall bolaget uppskattar att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende fordringar, vidtar bolaget försiktighetsåtgärder genom nedskrivning i balansräkningen. Uppsala, Foto: Jonas Ljungdahl FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

10 En extern oberoende riskkontrollfunktion som har uppdraget att granska bolagets riskexponering har utsetts av styrelsen. Avtal för detta är tecknat med AON Global Insurance Managers AB. En extern oberoende compliancefunktion är utsedd av styrelsen som har uppdraget att granska bolagets regelefterlevnad. Avtal för detta är tecknat med AON Global Insurance Managers AB. En extern oberoende granskningsfunktion är utsedd av styrelsen som har uppdraget att granska bolagets riskkontrollrapporter och compliancerapporter. Avtal för detta var tecknat med Marsh Captive Management AB under För att minimera den operationella risken i bolaget har supportavtal för ledning och ekonomifunktion tecknats med samt med Marsh Captive Management AB. Avtal är tecknat med Handelsbanken Asset Management för hantering av risknivå i kapitalförvaltningen. Bolagets risker behandlas vidare i not 2. SKADEUTFALL Inträffade och registrerade skador har resulterat i skadeutbetalningar uppgående till (93 079) KSEK. Återförsäkrarnas andel av utbetalda skadeersättningar uppgår till (77 905) KSEK. I avsättningen för oreglerade skador ingår det åtagande som bolaget har för redan kända inträffade skador som ännu ej utbetalats samt avsättning till IBNR, (87 646) KSEK. Återförsäkrarnas del av avsättningen för oreglerade skador uppgår till (74 503) KSEK. HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE SOM INTRÄFFAT UNDER RÄKENSKAPS- ÅRET ELLER EFTER DESS SLUT Stora skador inom ansvarsförsäkring. Strategi och temamöte i München fokus på återförsäkring Lyckad återförsäkringsupphandling 2014 med fler aktörer. Föreskrifter gällande säkerhet och skadeförebyggande arbete för SKFAB beslutades på styrelsemötet i mars UTVECKLING UNDER 2014 Bolaget har för 2014 slutit nya återförsäkringsavtal med Swiss Re Europé S.A., Allianz Global Corporate & Specialty AG, General Re, IF Skadeförsäkring, Hannover Re, Sirius, Scor samt Kommun Garanti Reinsurance S.A. Bolagets styrelse har beslutat att öka självbehållet för samtliga återförsäkringsprogram Styrelsen har även beslutat att vara öppna för att ta in fler kommuner i Sverige och Norge som delägare i framtiden. Fokus kommer även att inriktas på att växa internt och ta in fler av de kommunala bolagen som ännu ej är försäkringskunder i bolaget. 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

11 Även för år 2014 har bolagets styrelse beslutat att fokusera på ett aktivt riskhanteringsarbete för att förhindra framtida skador. Delägarnas skadeförebyggande arbete samordnas och fokus för det skadeförebyggande arbetet hos delägarkommunerna är att förhindra anlagd brand och vattenskador. Ett förslag om en gemensam försäkringspolicy för ägarkommunerna kommer att läggas fram för beslut under Vidare föreslås styrelsen för 2014 att besluta om att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skadekostnaderna. Medel att fördela för 2014 är (5 623) KSEK. ÅRETS RESULTAT Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till ( ) KSEK. Premierna för avgiven återförsäkring uppgick till (63 438) KSEK. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev 7000 (15 544) KSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till (16 966) KSEK. Totala kapitalavkastningen blev (1 422) KSEK. Placeringstillgångarna består av kommunobligationer och statsobligationer emitterade av Kommuninvest samt svenska och norska staten, Global Dynamic Allocation 90 som är en fond förvaltad av Svenska Handelsbanken samt medel på bankkonto. Bolagets konsolideringskapital uppgår till ( ) KSEK vilket ger en konsolideringsgrad på 246 % (241 %). VINSTDISPOSITION Vinst att disponera föreligger ej. ADMINISTRATION Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 sammanträden. Årsstämma hålles den 23 maj Bolaget har 6 anställda. Information avseende principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen finnes i not 18. Driftskostnader för Svenska Kommun Försäkrings AB uppgår till ( ) KSEK. I årets driftskostnader har KSEK använts till riktade skadeförebyggande insatser i ägarkommunerna. Trondheim, Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim Kommune FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

12 KOMMUNER SOM INGÅR Gävle Strand, Foto: Albin Bogren Gustav Adolfs Kyrka Foto: Frequent Flyer Agency GÄVLE KOMMUN Folkmängd: inv Säg Gävle och de flesta tänker på en julbock eller ett ishockeylag. Några minns att det snöade kraftigt under ett par dygn 1998, andra förknippar staden med kaffe eller på senare år med whisky. Gävle är det bästa av många världar. Vi bor både nära och strax utanför den täta, pulserande storstadsregionen. Vi har havet i öster, staden i mitten och skogarna i väster. Här finns därför både tryggheten och nyfikenheten. Gissa om det leder till många spännande möten? Du väljer själv om du vill se grynnor, grannar eller granar utanför ditt köksfönster. Städer med runt invånare är idealiska. De är tillräckligt stora för att erbjuda ett intressant utbud, men inte större än att du lätt kan överblicka allt som händer. Vi gillar våra uteserveringar, torghandeln, picknicken i Boulognerskogen, att stå med ett fiskespö mitt i stan eller att gå en runda på golfbanan både före och efter jobbet. Vi gillar närheten i Gävle som gör livet lite enklare. Men vi gillar också möjligheten att ta oss vidare ut i världen med tåget eller flyget. 60 minuter till Arlanda är ett utmärkt exempel på vad vi menar med närhet. Gävle kommun är regionens största arbetsgivare med anställda och sex miljarder i omsättning. Verksamheten är bred och omfattar allt från skola, omsorg och kultur till väghållning, miljöfrågor och turism. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund med bemötande, samarbete och kvalitet i fokus. SUNDSVALL KOMMUN Folkmängd: inv Längst kusten breder Sundsvall Norrlands huvudstad ut sig mellan våra två stadsberg, södra- och norra. Södra berget är ett fantastiskt naturområde med en skidbacke och flera mil preparerade skidspår. Norra berget är Sundsvalls Stadspark med djurhagar, utsiktstorn, lekparker och kaféer. I Sundsvall finns gott om kultur och evenemang. Bland annat arrangeras Konsertfesten och Sundsvalls Gatufest varje år. Scenkonstbolaget ger dig upplevelser med film, teater, dans och musik. Sundsvall centrum är en vacker kulturminnesmärkt stenstad, byggd i renässansstil efter den stora branden I Stenstan kan du flanera bland 200 butiker, strax norr om Sundsvall ligger handelsområdet Birsta och Birsta city, som blivit utsedd till Sveriges bästa galleria två år i rad. Sundsvallsregionen har en arbetsmarknad med 457 branscher fördelade på olika företag. Stadens näringsliv består av en bra mix av växande lokala småföretag och stora multinationella företag. Några områden som utmärker sig är cellulosa och fiberteknologi, digitala tjänster samt bank, försäkring och pension. Vi ligger även långt fram inom handel, musik och konferensturism. I Sundsvall finns också Mittuniversitetet, landets yngsta universitet, som sin ringa ålder till trots har ett brett utbud av kurser och program KOMMUNER SOM INGÅR

13 Illustration Henning Larsen Architects Trädäck, Foto: Maria Fäldt KIRUNA KOMMUN Folkmängd: inv Längst upp i nordligaste Sverige. Där norrskenets sprakande skådespel underhåller i midvinternattens mörker och midnattssolen lyser dygnet runt om somrarna, ligger Kiruna. En ung stad vars mark har trampats av Sveriges urbefolkning sedan urminnes tider och som berikar vår stad med en kultur att förvalta och bevara. Med Europas sista vildmark och stadens spännande utveckling skapas en harmoni med extrema kontraster i fokus. Sveriges nordligaste kommun har en internationell prägel, en expansiv utveckling, stark besöksnäring och unik rymdverksamhet som inte finns någon annanstans i landet. Vår vision och övertygelse värnar om människors lika värde och den genomsyrar hela vår kommun. Det har gått mer än 100 år sedan Kiruna grundades och det svarta guldet spelar fortfarande en stor roll i stadens framtid. Gruvbrytningen närmar sig bebyggelsen och den stora stadsomvandlingen är idag verklighet. Den lockar intresserade från hela världen och ger nya och unika möjligheter som ska nyttjas till att knyta till sig nationella och forskningsrelaterade verksamheter inom hållbarhet, arkitektur, konst, miljö, energi, infrastruktur och kommunikationer. Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna. PITEÅ KOMMUN Folkmängd: inv Under 2013 har Piteå slagit rekord i antal invånare. Anledningarna för tillväxten i Piteå är många. Här satsar vi bland annat på att ta tillvara och förnya biprodukter från skogsindustrin genom att skapa nya gröna bränslen. Här snurrar nu också de första vindkraftverken i Markbygden, en början till något som kan bli Europas största vindkraftspark. Piteå som uthållig kommun handlar även om social uthållighet, om folkhälsoarbete och om fortsatta satsningar på att vara en bra kommun att växa upp i, att leva och verka i, både för oss som lever nu och för kommande generationer. Lusthusbacken är ett nytt bostadsområde vid Bottenvikens inre skärgård där vi ska bygga klimatsmarta bostadshus och en infrastruktur med många mötesplatser och gemensamma umgängesytor. Piteå som attraktiv kommun innebär bland annat en blomstrande kulturstad, här har det alltid funnits ett stort intresseför musik. Här finns folkhögskola med musikinriktning och numera även universitetsutbildningar inom musik, media, ljud, dans och upplevelser. I anslutning till Musikhögskolan finns Acusticum med en studio med omtalad akustik och en världsunik orgel. Men också en växande företagsby med många företag inom de kreativa näringarna. Piteå fortsätter också slå rekord i antalet gästnätter. Sol, bad och evenemang som avlöser varandra lockar hundratusentals besökare. Många kommer tillbaka år efter år och en del flyttar även hit. Välkommen till Piteå, en kommun där man på olika sätt arbetar för att nå visionen det är hit man kommer när man kommer hem. KOMMUNER SOM INGÅR 13

14 KOMMUNER SOM INGÅR Sluss, Foto: Sören Lindqvist Summer morning on the canal, Foto: Jørn Adde TROLLHÄTTANS STAD Folkmängd: inv Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden. Det är vår vision och det finns både kraft och mod att förverkliga idéer i Trollhättan. I Trollhättan är närhet en möjlighet. Arbete och möten, fritid och shopping, nöjesliv och dramatisk miljö i form av fall och slussar inget är längre bort än en kvart för våra invånare. Vi delar gärna med oss av kreativiteten som skapat Sveriges filmmetropol eller stoltheten över att tillverka flygmotorer i absolut världsklass. Sveriges äldsta vattenfestival Fallens Dagar firas i Trollhättan varje år tredje helgen i juli. Högskolan Väst med sina studenter är Sveriges modernaste högskola. Dubbelspår och fyrfältsväg gör att Göteborg bara är 30 minuter bort. Vi är redan i dag en stark och attraktiv kommun. Trollhättan har ambitionen att växa till invånare år 2030 och vi arbetar hårt med att skapa förutsättningar för detta. TRONDHEIM KOMMUNE Folkemengde: innebyggere Trondheim ligger ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden. Byen, som er Norges tredje største, er administrasjonssentrum i Sør-Trøndelag fylke og bispesete i Nidaros bispedømme. Byen preges av Nidarosdomen som er nasjonalhelligdom og landets kirkelige tyngdepunkt. Det er her Norges konger har blitt kronet og signet opp gjennom tidene. Dagens Trondheim er en moderne universitetsby og et sentrum for maritim, teknisk og medisinsk forskning. Byen er også trafikknutepunkt med flyplass, havn og jernbane. Byens kulturliv spenner fra anerkjente profesjonelle institusjoner til bred og kreativ amatørvirksomhet. Hver tredje innbygger er medlem av et idrettslag, og byen har anlegg og rekreasjonstilbud for de fleste ambisjoner og interesser. De populære Olavsfestdagene, som er landets største kirke- og kulturfestival, feires rundt Olsok i månedsskiftet juli-august hvert år. Trondheim har både småbyens sjarm og storbyens mange muligheter. Trondheim kommune har til sammen ansatte, mens byen har innbyggere (desember 2013). De mange studentene i byen hver sjette innbygger bidrar til at det faktiske folketallet er betydelig høyere. 14 KOMMUNER SOM INGÅR

15 Dombron, Foto: Uppsala Kommun Dunkers kulturhus, Foto: Ola Jais UPPSALA KOMMUN Folkmängd: inv I Uppsala finns över engagerade medborgare, världsledande forskning, två stora universitet, ett rikt näringsliv, lugna oaser och trygga skolor. Här finns ett pulserande, modernt och spännande stadsliv och en fantastisk landsbygd. Kommunens stora organisation hjälper medborgare och besökare. Bland annat finns det e-tjänster som gör det lättare att ha kontakt med kommunen, en finsktalande samordnare och ett nytt stort kontor med syftet att utveckla staden och stadsbyggandet. Uppsala ordnar också stora nationella och internationella idrottstävlingar och spännande evenemang som Kultur natten, Isfestivalen, Uppsala Internationella gitarr festival och Uppsala Internationella Kortfilmfestival. Välkommen hit, välkommen hem! HELSINGBORGS STAD Folkmängd: inv Helsingborg är staden vid sundet där du har tillgång till det mesta; badstränder, bokskogar, gamla fiskelägen, stadsmiljöer och landsbygd. I det breda och variationsrika kulturutbudet finns bland annat en egen sym foniorkester och en hyllad stadsteater. Strax utanför centrum hittar vi Sofiero slott och slottspark, och som en oas mitt i staden, populära Fredriksdal museer och trädgårdar. I Dunkers kulturhus, beläget i det nybyggda och arkitektoniskt hyllade Norra Hamnen, samlas musik, film, konst och teater under ett och samma tak. Stadskärnan erbjuder en uppsjö av restauranger att välja bland och garanterat något för varje smak eller stämning. Närheten till den danska vänorten Helsingör präglar också stadsbilden där passagerarfärjor kör i skytteltrafik över sundet. Med allt vad Helsingborg har att erbjuda är det inte så konstigt att allt fler söker sig hit. Välkommen du också! KOMMUNER SOM INGÅR 15

16 KOMMUNER SOM INGÅR Ulvön, Foto: Elisabet Bårman Rådhustorget, Foto: Umeå kommun ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Folkmängd: inv Örnsköldsvik är en del av det natursköna världsarvet Höga Kusten. Lyckade insatser för att tillgängliggöra och utveckla skärgården går nu vidare med satsningar i Örnsköldsviks hamn. Sedan år 2000 har Örnsköldsvik fått utmärkelsen Årets stadskärna två gånger och, av Hela Sverige Ska Leva, även utsetts till Årets kommun Tillsammans med en starkt engagerad lokalbefolkning arbetar kommunen för en fortsatt utveckling med fokus på bygd och stad i balans. Lokala servicepunkter har skapats för att behålla och stärka service på landsbygden. Infrastruktur, företagande och inflyttning är andra områden med gemensamt fokus. Under 2013 kunde två av kommunens serviceorter ta nyrenoverade simhallar i bruk. I centralorten invigdes både nybyggd brandstation och fotbollshall. Elite hotell slog upp sina portar och det var inflyttningsdags i Ting1, en spektakulär fastighet designad av Gerth Wingård. Örnsköldsvik präglas av ett starkt näringsliv och högteknologiska företag med tydlig exportinriktning. Från kommunala teknikskolan till akademisk nivå finns ett etablerat samarbete mellan utbildning och näringsliv med sikte på långsiktig kompetensförsörjning. Genom Arbetsmarknadskunskap i skolan ska ungdomar få ökad kunskap om utbildningar och arbets marknad. I Kunskapsnod satsar kommunen på forskning för konkurrenskraft. Med en vidgad arbetsmarknadsregion som mål har Örnsköldsvik och Umeå etablerat ett långsiktigt samarbete. Örnsköldsvik medverkar också i Umeås kulturhuvudstadsår UMEÅ KOMMUN Folkmängd: inv Umeå Europas nordligaste kulturhuvudstad Umeå, den snabbt växande kulturstaden med invånare, har nära nog fördubblats sedan 1965 då Umeå universitet invigdes. Medelåldern är 38 år, vilket märks tydligt i stadens utbud av pubar, restauranger, kaféer, dansställen och butiker. NorrlandsOperan finns här, liksom internationella festivaler för jazz, folkmusik och rock. Umeå kan erbjuda idrott, konst, teater, film, industri, musik, och forskning i världsklass. Umeå kallas i folkmun Björkarnas stad. Epitetet härstammar från den stora stadsbranden 1888 som ödelade i stort sett hela Umeå. När staden byggdes upp igen utrustades centrum med breda esplanader och längs dessa planterades björkar som brandskydd. Umeå är Sveriges femte största universitetsstad med studenter. Näringslivet präglas av internationella företag inom områdena bioteknik, medicin, miljö, energi och IT. Bland de framgångsrika produkter som tillverkas i Umeå kan nämnas lastbilshytter, frontlastare, skogsmaskiner, högteknologiska laboratorieinstrument, prisbelönta dataspel och Västerbottensost. Umeå har också utsetts till Europas kulturhuvudstad Unga Umeå blir den nordligaste kulturhuvudstaden någonsin, och målet med satsningen är att främja mänsklig tillväxt, stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling och stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner KOMMUNER SOM INGÅR

17 Femårsöversikt & nyckeltal (KSEK) RESULTAT Premieinkomst, f.e.r Premieintäkt, f.e.r Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r Konsolideringskapital Varav uppskjuten skatt i konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent, f.e.r. 41% 21% 45% 42% 58% Driftskostnadsprocent, f.e.r. 46% 49% 42% 29% 38% Totalkostnadsprocent, f.e.r. 87% 70% 88% 70% 96% Kapitalförvaltningen Direktavkastning 2,3% 0,4% 4,0% 2,4% 2,1% Totalavkastning 9,79% 2,23% 2,20% 1,90% 12,20% Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad 246% 241% 241% 152% 133% Definitioner Erfoderlig solvensmarginal Skadeprocent Driftskostnadsprocent Totalkostnadsprocent Direktavkastning Totalavkastning Konsolideringsgrad f.e.r. Minimikrav för kapitalbases storlek. Beräkningen av den görs dels utifrån bolagets premieinkomster, dels utifrån dess skadeersättningar. Det krävs att kapitalbasen ska vara minst så stor som den erfoderliga solvensmarginalen, men också minst så stor som det av Finansinspektionen fastställda garantibeloppet. Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkligt värde Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarna, inklusive kassa och bank till verkligt värde Konsolideringskapital inklusive minoritetskapital i procent av premieinkomst f.e.r. För egen räkning (det vill säga efter avgiven återförsäkring) FEMÅRSÖVERSIKT 17

18 Resultatanalys (KSEK) DIREKT FÖRSÄKRING Not Svenska risker Företags- och fastighetsaffär Utländska risker Premieintäkter f.e.r. (a) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. (b) Driftskostnader Skadeförsäkringens tekniska resultat Total FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR, FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING Avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador S:a försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för orgelerade skador S:a återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar NOTER TILL RESULTATANALYS FÖR SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE (a) Premieintäkter, efter avgiven återförsäkring Premieinkomst, före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker S:a premieintäkter efter avgiven återförsäkring RESULTATANALYS Kiruna, Foto: Anders Gustafsson

19 (KSEK) DIREKT FÖRSÄKRING Not Svenska risker Företags- och fastighetsaffär Utländska risker Total (b) Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel S:a utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel S:a förändring i avsättning för oreglerade skador S:a försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring Avvecklingsresultat, brutto Avvecklingsresultat, netto

20 Resultaträkning (KSEK) NOT TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst för avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker S:a premieintäkter Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel S:a utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel S:a förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar f.e.r. 0 0 Driftskostnader 6, Skadeförsäkringens tekniska resultat ICKE-TEKNISKT RESULTAT Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter 8, Kapitalavkastning, kostnader 9, Orealiserade vinster 8, Orealiserade förluster 9, Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat RESULTATRÄKNING

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen Årsredovisning 2010 Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen FOTO: Omslag: Vulkanen Eyjafjallajökull, Island, foto: IStock/ Jochen Scheffl. Sid 3: Vintervy, Uppsala, foto: Uppsala kommun. Segling,

Läs mer

Årsredovisning 2007. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2007. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2007 Svenska Kommun Försäkrings AB Nya utmaningar. FOTO Sid 3: Vinter i Gävle, foto: Gävle kommun. Kiruna kyrka, foto: Kjell-Åke Halldén. Sid 4: VD Björn Ryd, foto: Per Albin. Sid 7: Uppsala

Läs mer

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2006 Svenska Kommun Försäkrings AB Mot nya högre höjder. Innehåll Slussarna i Trollhättan VD har ordet 5 Försäkringar som vi erbjuder 6 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet.

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, kundägda och självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar under

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg UTGÅVA 2 Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar gävleborg För andra banker och försäkringsbolag är Gävleborg inte hela världen. Det är det för oss. Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg Årsredovisning Länsförsäkringar Gävleborg innehåll VD-kommentar 4 Vårt miljöarbete 7 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport avseende förändringar i bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Agria Djurförsäkring

ÅRSREDOVISNING. Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING Agria Djurförsäkring AGRIA DJURFÖRSÄKRING 2014 I KORTHET Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 290,4 (176,2) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 283,4

Läs mer

Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Södermanland 2010 Länsförsäkringar Södermanland Å R S R E D O V I S N I N G Innehåll VD-kommentar3 2010 Skadornas år 4-5 Förvaltningsberättelse 6-8 Femårsöversikt9 Rapport över koncernens totalresultat10 Resultaträkning

Läs mer

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga.

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. ÅRSREDOVISNING 2013 Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. De användes som dricksvattenförsörjning för stockholmarna

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 28 maj 2013, klockan 18.00 i Kalmarsalen (Skeppsbrogatan 49 i Kalmar). 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 28 maj 2013, klockan 18.00 i Kalmarsalen (Skeppsbrogatan 49 i Kalmar). 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Finsmakare i generationer; Blomlöfs Rökeri 6 Tre bolag blir ett 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter

Läs mer

ERV Årsredovisning 2011. (tidigare Europeiska)

ERV Årsredovisning 2011. (tidigare Europeiska) ERV Årsredovisning 2011 (tidigare Europeiska) INNEHÅLL 3 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse 11 Förslag till vinstdisposition 12 5-års översikt 13 Resultaträkning 14 Totalresultat 15 Balansräkning 17

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer