ÅRSREDOVISNING Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET 1

2 Örnsköldsvik, Foto: P-O Sedin

3 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 12 Femårsöversikt och nyckeltal 17 Resultatanalys 18 Resultaträkning 20 Balansräkning 22 Eget kapital 24 Kassaflödesanalys 25 Översikt noter 16 Redovisningsprinciper och risker 27 Noter till bolagets finansiella rapport 36 Underskrifter 43 Revisionsberättelse 44 Granskningsrapport 46 Styrelse, revisorer och företagsledning 47 Summary 48 A word from the CEO 49 Five-year summary 50 Försäkringar vi erbjuder 51 INNEHÅLL 3

4 VD har ordet Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) som startade sin försäkringsverksamhet 2003 redovisar 2013 sitt elfte verksamhetsår. Bolaget ägs av Gävle kommun, Sundsvall kommun, Kiruna kommun, Piteå kommun, Uppsala kommun, Trollhättan Stad, Trondheim kommun, Helsingborgs Stad, Örnsköldsviks kommun samt Umeå kommun. Att bli aktieägare i SKFAB är endast öppet för kommuner. Bolaget har bildats för att aktieägarna, och de associationer som aktieägarna helt eller delvis äger, i kommunal samverkan långsiktigt och till så förmånliga villkor som möjligt få ett välanpassat försäkringsskydd. Dessutom koordinerar bolaget och leder risk och skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna, där fokus för lägges på att förhindra anlagd brand och vattenskador. SKFAB är enligt sin bolagsordning förhindrad att verka på en marknad utanför aktieägarkretsen. Sätet och huvudkontoret ligger i Gävle. SKADEFÖREBYGGANDE ARBETE I FOKUS SKFAB som firade 10 års jubileum 2013 har varit en framgångssaga för ägarkommunerna som sparat miljontals kronor på det egenägda försäkringsbolaget genom åren. Med en tydlig affärsidé som ägarkommunerna förstår har det skapats en imponerande kompetens inom risk management och skadeförebyggande arbete hos kommunerna, vilket givit resultat genom minskade skador. Uteblivna eller minskade skador ger omedelbar pay off för kommunerna som då erhåller finansieringshjälp av SKFAB till skadeförebyggande projekt. För SKFAB blev 2013 det bästa året i historien med ett resultat före avsättning till bokslutsdispositionen och skatt på KSEK. Av resultatet för 2013 avsätter bolaget KSEK till skadeförebyggande arbete för ägarkommunerna. Dessutom gjorde bolaget avsättningar på över 5 KSEK ur budgeten för kommunernas skadeförebyggande arbete under SKFAB har sedan starten 2003 haft som fokus att arbeta skadeförebyggande för att förhindra skador. Arbetet är mycket långsiktigt vi ser nu tydliga resultat av detta arbete blev ett fantastiskt skadeår med det lägsta skadorna i historien, tack vare det mycket goda skadeförebyggande arbete som genomförts hos våra delägarkommuner. För försäkringsklasserna kommunrisker, energi, och bostadsbolag var skadorna betydligt lägre än förväntat i jämförelse med budget. För försäkringsklasserna ansvarsförsäkring och motorförsäkring är skadorna större än beräknat och fortfarande på en för hög nivå. Oroande är att nästan hälften av de anmälda skadorna är vattenskador. Vi sätter därför in i stora resurser på skadeförebyggande vattenskadeprojekt för att vända trenden. BÄSTA RESULTATET 2013 SEDAN BOLAGET BILDADES OCH LÅGA SKADOR UNDER FÖRSÄKRINGSÅRET Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till ( ) kronor års resultat före avsättningar till säkerhetsreserv, premieåterbäring och skatt är ( ) kronor. Av dessa medel kommer det att återbetalas ( ) kronor i form av riktade skadeförebyggande insatser till ägarna och ( ) kronor avsättes till säkerhetsreserv. Avkastningen på placeringstillgångarna som består av kommunobligationer, statsobligationer samt fonden Global Dynamic Allocation 90 blev fantastiskt bra ( ) kronor. Fonden Global Dynamic Allocation 90 gav en avkastning på 11,98 % efter avgifter till en mycket låg risk. Varje kommun bär sin egen risk i egna resultatenheter vilket innebär att låga skador ger omedelbar Pay Off och återbäring till aktieägarna pengar som ska användas i skadeförebyggande syfte. Nyckeln till årets goda skaderesultat år det skadeföre byggande arbete som genomförts hos kommunerna under flera år. SOLVENS II ARBETET I BOLAGET Bolaget håller sig löpande uppdaterad inför de förändringar som kommer ske inför övergången till Solvens II som var beräknad till den 1 januari 2014, men som nu beräknas bli minst två år försenad. Bland annat har bolaget under 2013 utarbetat en Governance Manual, Riskregister samt Kontinuitetsplan. Bolaget kommer även att se på eventuella interna beräkningsmodeller samt riskstyrning inom bolaget. Under 2014 kommer bolaget att följa förberedande riktlinjer för Solvens II och upprätta tillsynsrapporten FLAOR (Forward Looking Assessment of Own Risks). Därmed håller Svenska Kommun Försäkrings AB en kontinuerlig process för att förbereda sig inför Solvens II. 4 VD HAR ORDET

5 RISK MANAGEMENT SKFAB koordinerar och leder risk och skadeförebyggandeansvaret för delägarkommunerna, där fokus läggs på att förhindra anlagd brand, vatten och ansvarsskador. Arbetet bedrivs i nätverksform mellan delägarkommunerna och präglas av stor delaktighet avseende utveckling av arbetsmetoder. Fem försäkrings- och säkerhetsseminarier har genomförts under 2013 med ägarkommunerna med olika teman. Den 5 6 februari genomfördes en konferens med temat Social oro i Helsingborg. Deltagare var anställda som arbetar med säkerhet, fastighet, bostad, socialtjänst och skola. Den mars genomfördes en energi konferens på Södra berget i Sundsvall. Inbjudna var de tre energibolagen. Den 4 5 juni genomfördes en VA-konferens med inriktningen på vatten- och VA-frågor kopplade till klimat, säkerhet och försäkringar. Konferensen hölls på Nova Park Conference i Knivsta. Den 2 3 september genomfördes ett 10-års jubileum i Köpenhamn. Deltagarna var säkerhetschefer och försäkringsansvariga. Den 5 6 november genomfördes en konferens med temat Fastighet och bostad i Trollhättan. Deltagarna var säkerhetschefer, försäkringsansvariga samt förvaltare inom bostad och lokaler. Dagen innan den 4/11 genomfördes även en konferens för de kommuner som nyttjar IT-systemet Stina. Därutöver har vi under 2013 utfört enskilda utbildningar och informerat i respektive kommun gällande försäkring, skadehantering egendom, ansvarsskador och stor skadehantering. Syftet är att alla berörda skall få en insikt i hur man hanterar en skada eller en katastrof i sin fastighet och verksamhet och samtidigt medför dessa träffar att målgruppen, fastighet verksamhet projektledare m.fl. får ett bredare nätverk mellan berörda parter. Bolaget deltar även i ett forskningsprojekt om anlagd brand som administreras av Brandforsk och som sträcker sig över fem år. SKFAB bidrar med kronor per år vilket slutredovisades våren 2013 av Brandforsk. Dessutom genomförs sedvanliga riskanalyser och EML Risk Surveys för de största enskilda riskerna, riskbedömningar av i energiverk och pelletsanläggningar, riskinventering av förskolor, skolor, äldreboende och idrottsanläggning. Som en del i att arbeta skadeförebyggande ingår att ha kontroll på incidenter och skador för kommunerna och bolagen. SKFAB tillhandahåller därför ett webbaserat skaderapporteringssystem STINA som bolaget håller på att uppdatera under 2014 för att förenkla för användaren och förbättra IT-strukturen. Under 2014 har följande aktiviteter genomförts och planerats in: Den februari genomfördes en konferens med temat gata/park med halk- och snubbelskador med inbjudna från gatu- och parkavdelningen i respektive kommun. Den mars bjöd bolaget in deltagare från respektive kommun till Åre Risk Event som detta år hade temat Eventsäkerhet. Den 8 9 april genomfördes en konferens med temat säkerhet och skadeförebyggande. Deltagarna var säkerhetschefer och försäkringsansvariga. Den 3 4 juni sker en VA-konferens med inriktningen på vatten- och VA-frågor kopplade till säkerhet och försäkringar. Konferensen hålls på Nova Park Conference i Knivsta. Den 11 juni sker en Försäkrings- och entreprenadutbildning i Umeå. Den 24 september sker en konferens i Gävle där deltagarna kommer att vara säkerhetschefer och försäkringsansvariga. Under september kommer ytterligare en Försäkrings- och entreprenadutbildning att ske i Uppsala, Helsingborg samt eventuellt en på Arlanda. Den 4 5 november sker en konferens på Arlanda med inriktning mot fastighet och bostad. Övriga projekt och arbetsmetoder är: SKFAB startade Vattenprojektet i Trondheim i maj 2011 och det fortgår under 2012 och kommer att slutredovisas våren Projektet visade Entreprenadleden, arbetsmetoder, material och efterkontroll, intern fastighetsförvaltning, verksamhets relaterade frågor samt status i befintligt fastighetsbestånd och verksamhet m.m. Syftet med vattenprojektet är att i framtiden minska frekvensskador, lägre skadekostnader, säkrare fastigheter och verksamhet. SKFAB startade ett autoprojekt (bil) i Trondheim under 2013, som kommer att redovisas under juni Anledningen till projektet var det många bilskadorna och förhoppningen är att projektet ska visa varför skador sker, när de sker och hur de går till. Syftet med projektet är att det ska leda till färre skador och riktlinjer i hur man hanterar fordon i Trondheim. Försäkringsutbildning kommer att fortsättningsvis att genomföras med enskilda säkerhetsseminarier med respektive kommun och deras bolag med temat vatten-brand-inbrottsskador-storskadehantering samt ansvarskador och målgruppen är fastighets- och verksamhetsansvariga. Genomföra riskanalyser och utbildningar i samtliga kommuner under året avseende förebyggande av frekvensskador avseende, vatten-, brand- och inbrottsskador samt skadeorsaker ansvarsskador. Riskanalyser genomförs inom skola och förskola, äldreomsorg, idrottsanläggningar och i samtliga kommuner samt riskanalyser i energiverken och dess värmeprocesser, som ett skadeförebyggande verktyg för ägarkommunerna och deras kommunala bolag. VD HAR ORDET 5

6 Löpande under året sker kompletterande besiktningar på nya pelletsanläggningar samt uppföljning av genomförda skadeförebyggande åtgärder i kommunerna och bolag samt uppföljning av tidigare riskanalyser som genomförts i kommunernas energiverk och pelletsanläggningar. Syftet med Risk Managementarbetet är minska skador och skapa en säker och trygg kommun och verksamhet. UTVECKLING UNDER 2014 Bolaget har för 2014 slutit nya återförsäkringsavtal med Swiss Re Europé S.A, Munich Re. Allianz Global Corporate & Specialty AG, General Re, IF Skadeförsäkring, Sirius, Scor, Hannover Re samt Kommun Garanti Reinsurance S.A. Bolagets styrelse har beslutat att öka självbehållet för samtliga återförsäkringsprogram Styrelsen har även beslutat att vara öppna för att ta in fler kommuner i Sverige och Norge som delägare i framtiden. Arbeta med att växa internt kommer att fortsätta och målet är ta in fler av de kommunala bolagen som ännu ej är försäkringskunder i bolaget. Även för år 2014 beslutade bolagets styrelse att fokusera på ett aktivt riskhanteringsarbete för att förhindra framtida skador. Delägarnas skadeförebyggande arbete samordnas och fokus för det skadeförebyggande arbetet hos delägarkommunerna är att förhindra anlagd brand och vattenskador. Ett förslag om en gemensam försäkringspolicy för ägarkommunerna kommer att läggas fram för beslut under Vidare föreslås styrelsen för 2014 att besluta om att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skadekostnaderna. Medel att fördela för 2014 är (5 623) KSEK. Antalet invånare hos våra 10 delägarkommuner överstiger invånare och bolaget har en stark ekonomisk plattform och en tydlig affärsidé som grund. Styrelsen har beslutat att öppna upp för att ta in nya kommuner som aktieägare i bolaget för kommuner i Sverige och Norge. HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE SOM INTRÄFFAT UNDER 2013 ELLER EFTER DESS SLUT Beslut att öppna upp för nya kommer att ansöka om att bli aktieägare i SKFAB. Låga skador i egendoms-, energi-, bostadsbolagssamt skogsförsäkring för försäkringsåret Stora skador inom ansvarsförsäkring och motorförsäkring. Strategi och temamöte för styrelsen i München möte med återförsäkringsbolag Fem RM-seminarier genomförda under 2013 Föreskrifter gällande säkerhet och skadeförebyggande arbete för SKFAB beslutades under Beslut i SKFAB att ta större självbehåll Lyckad återförsäkringsupphandling Flerårsavtal, lägre premienivå och fler aktörer i panelen. Förslag om gemensam försäkringspolicy för kommunerna kommer att läggas fram Projektredovisning 2014 hur kommunerna arbetar med sitt skadeförebyggande arbete. Inga skador överstigande 1 MSEK anmälda första kvartalet EFFEKTIV RISKFINANSIERING Att äga ett eget försäkringsbolag är ett verktyg i kommunernas riskhanteringsarbete, men som även skapat många positiva effekter och stora ekonomiska fördelar för de delägande kommunerna. För oss som bolag är det viktigt att på ett professionellt sätt kunna presentera vårt skadeförebyggande arbete för återförsäkringsmarknaden och på vilket sätt som SKFAB är ett verktyg i ägarkommunernas riskhanteringsarbete. SKFAB är en stor köpare av återförsäkring med ett samlat försäkringsvärde på 192 miljarder kronor. Bra relationer till återförsäkringsmarknaden är viktigt och stor omsorg lägges på att presentera våra ägarkommuners försäkringsrisker för den internationella återförsäkringsmarknaden. Under 2013 har åtta återförsäkringsbolag försäkrat SKFAB:s risker. VÅR OMVÄRLD Samägande av ett försäkringsbolag är ett modernt och effektivt verktyg i riskhanteringen där vi fått efterföljare och fler kommuner kommer säkert att upptäcka fördelarna med eget försäkringsbolag. Mer än hälften av Sveriges befolkning bor idag i de över 105 över kommuner som är ägare eller delägare i kommunala försäkringsbolag. Förutom Svenska Kommun Försäkrings AB och Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB som är systerkoncerner till varandra, finns det nu sex kommunala försäkringsbolag, S:t Erik Försäkrings AB i Stockholm Stad, S:t Erik Liv Försäkrings AB, Försäkrings AB Göta Lejon i Göteborg Stad, Kommunassurans Syd Försäkrings AB bestående av kommuner i södra Sverige, Förenade Småkommuners Försäkrings AB som består av mindre kommuner samt Stockholmsregionens Försäkrings AB som består av kranskommuner kring Stockholm. Det pågår ett intensivt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de kommunala försäkringsbolagen både på riskhanteringsområdet och på det administrativa området. FRAMTIDEN En mycket viktig uppgift för SKFAB är att vidmakthålla och vidareutveckla den redan höga kvalitén i det skadeförebyggande arbetet samt fortsätta vara det självklara alternativet för delägarkommunerna i försäkringsfrågor och riskhanteringsfrågor. 6 VD HAR ORDET

7 Dessutom ska SKFAB fortsätta vara attraktiv partner för våra återförsäkringsgivare så att vi även fortsättningsvis uppnår goda villkor så att vi i vår tur kan erbjuda bra försäkringsskydd till ägarkommunerna till en rimlig premienivå. Sammanfattningsvis står SKFAB på en fortsatt stark ekonomisk plattform och vi blickar framåt med stor framtidstro och utvecklingspotential. Björn Ryd VD VD HAR ORDET Gävle Strand, Foto: Albin Bogren 7

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Kommun Försäkrings AB avger härmed redovisning för perioden , bolagets elfte verksamhetsår. Årsredovisningen har upprättats enligt lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2008:26, ändringsföreskrifterna FFFS 2009:12 och FFFS 2011:28 samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. VERKSAMHET Svenska Kommun Försäkrings AB ägs av följande kommuner med ägarandel inom parentes. Gävle kommun aktier (26,9 %) Sundsvall kommun aktier (26,9 %) Kiruna kommun 862 aktier (3,1 %) Uppsala kommun 1524 aktier (5,4 %) Piteå kommun 820 aktier (3,0 %) Trollhättan Stad 870 aktier (3,1 %) Helsingborg Stad aktier (6,3 %) Trondheim kommune aktier (17,1 %) Örnsköldsvik kommun 786 aktier (2,8 %) Umeå kommun aktier (5,4 %) Bolaget beviljades koncession den 2 november 2002 och påbörjade sin försäkringsverksamhet den 1 januari Sätet för bolaget är Gävle. Bolaget har koncession att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till aktieägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring till aktieägarna och deras verksamheter, såväl i förvaltningsform som i bolagsform. Bolaget äger inte rätt att erbjuda annan än aktieägande kommun eller deras kommunala bolag sina tjänster och är således förhindrad att verka på den traditionella försäkringsmarknaden. 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

9 DIREKT FÖRSÄKRING Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp E) Motorfordonsansvar (klass 10) Fartygsansvar (klass 12) Annan förmögenhetsskada (klass 16) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Godstransport (klass 7) Allmän ansvarighet (klass 13) INDIREKT FÖRSÄKRING Brand och annan skada på egendom (grupp E) Livförsäkring (Livförsäkringsklass 1a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a) Fartygsansvar (klass 12) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Allmän ansvarighet (klass 13) Godstransport (klass 7) Återförsäkringsavtal har upprättats med Allianz Corporate & Specialty AG, Swiss Re Europé S.A., Munich Re, General Re, IF Skadeförsäkring, Scor, Sirius samt Kommun Garanti Reinsurance S.A. Dessa bolag har i sin tur säkerställt sitt åtagande genom relevant återförsäkring. Se sidan 18 för information om bolagets självbehåll för 2013 avseende de olika försäkringsgrenarna. SOLVENS II Bolaget håller sig löpande uppdaterad inför de förändringar som kommer ske inför övergången till Solvens II som var beräknad till den 1 januari 2014, men som nu beräknas bli minst två år försenad. Bland annat har bolaget under 2013 utarbetat en Governance Manual, Riskregister samt Kontinuitetsplan. Bolaget kommer även att se på eventuella interna beräkningsmodeller samt riskstyrning inom bolaget. Under 2014 kommer bolaget att följa förberedande riktlinjer för Solvens II och upprätta tillsynsrapporten FLAOR (Forward Looking Assessment of Own Risks). Därmed håller Svenska Kommun Försäkrings AB en kontinuerlig process för att förbereda sig inför Solvens II. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETS- FAKTORER Styrelsen skall se till att bolagets hantering och kontroll av risker är tillfredsställande. De risker som bolaget är utsatt för och som skall hanteras är operativa risker, kredit & motpartsrisker, skuldtäckningsrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker, teckningsrisker, reservsättningsrisker samt återförsäkringsrisker. I de fall bolaget uppskattar att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende fordringar, vidtar bolaget försiktighetsåtgärder genom nedskrivning i balansräkningen. Uppsala, Foto: Jonas Ljungdahl FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

10 En extern oberoende riskkontrollfunktion som har uppdraget att granska bolagets riskexponering har utsetts av styrelsen. Avtal för detta är tecknat med AON Global Insurance Managers AB. En extern oberoende compliancefunktion är utsedd av styrelsen som har uppdraget att granska bolagets regelefterlevnad. Avtal för detta är tecknat med AON Global Insurance Managers AB. En extern oberoende granskningsfunktion är utsedd av styrelsen som har uppdraget att granska bolagets riskkontrollrapporter och compliancerapporter. Avtal för detta var tecknat med Marsh Captive Management AB under För att minimera den operationella risken i bolaget har supportavtal för ledning och ekonomifunktion tecknats med samt med Marsh Captive Management AB. Avtal är tecknat med Handelsbanken Asset Management för hantering av risknivå i kapitalförvaltningen. Bolagets risker behandlas vidare i not 2. SKADEUTFALL Inträffade och registrerade skador har resulterat i skadeutbetalningar uppgående till (93 079) KSEK. Återförsäkrarnas andel av utbetalda skadeersättningar uppgår till (77 905) KSEK. I avsättningen för oreglerade skador ingår det åtagande som bolaget har för redan kända inträffade skador som ännu ej utbetalats samt avsättning till IBNR, (87 646) KSEK. Återförsäkrarnas del av avsättningen för oreglerade skador uppgår till (74 503) KSEK. HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE SOM INTRÄFFAT UNDER RÄKENSKAPS- ÅRET ELLER EFTER DESS SLUT Stora skador inom ansvarsförsäkring. Strategi och temamöte i München fokus på återförsäkring Lyckad återförsäkringsupphandling 2014 med fler aktörer. Föreskrifter gällande säkerhet och skadeförebyggande arbete för SKFAB beslutades på styrelsemötet i mars UTVECKLING UNDER 2014 Bolaget har för 2014 slutit nya återförsäkringsavtal med Swiss Re Europé S.A., Allianz Global Corporate & Specialty AG, General Re, IF Skadeförsäkring, Hannover Re, Sirius, Scor samt Kommun Garanti Reinsurance S.A. Bolagets styrelse har beslutat att öka självbehållet för samtliga återförsäkringsprogram Styrelsen har även beslutat att vara öppna för att ta in fler kommuner i Sverige och Norge som delägare i framtiden. Fokus kommer även att inriktas på att växa internt och ta in fler av de kommunala bolagen som ännu ej är försäkringskunder i bolaget. 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

11 Även för år 2014 har bolagets styrelse beslutat att fokusera på ett aktivt riskhanteringsarbete för att förhindra framtida skador. Delägarnas skadeförebyggande arbete samordnas och fokus för det skadeförebyggande arbetet hos delägarkommunerna är att förhindra anlagd brand och vattenskador. Ett förslag om en gemensam försäkringspolicy för ägarkommunerna kommer att läggas fram för beslut under Vidare föreslås styrelsen för 2014 att besluta om att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skadekostnaderna. Medel att fördela för 2014 är (5 623) KSEK. ÅRETS RESULTAT Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till ( ) KSEK. Premierna för avgiven återförsäkring uppgick till (63 438) KSEK. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev 7000 (15 544) KSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till (16 966) KSEK. Totala kapitalavkastningen blev (1 422) KSEK. Placeringstillgångarna består av kommunobligationer och statsobligationer emitterade av Kommuninvest samt svenska och norska staten, Global Dynamic Allocation 90 som är en fond förvaltad av Svenska Handelsbanken samt medel på bankkonto. Bolagets konsolideringskapital uppgår till ( ) KSEK vilket ger en konsolideringsgrad på 246 % (241 %). VINSTDISPOSITION Vinst att disponera föreligger ej. ADMINISTRATION Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 sammanträden. Årsstämma hålles den 23 maj Bolaget har 6 anställda. Information avseende principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen finnes i not 18. Driftskostnader för Svenska Kommun Försäkrings AB uppgår till ( ) KSEK. I årets driftskostnader har KSEK använts till riktade skadeförebyggande insatser i ägarkommunerna. Trondheim, Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim Kommune FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

12 KOMMUNER SOM INGÅR Gävle Strand, Foto: Albin Bogren Gustav Adolfs Kyrka Foto: Frequent Flyer Agency GÄVLE KOMMUN Folkmängd: inv Säg Gävle och de flesta tänker på en julbock eller ett ishockeylag. Några minns att det snöade kraftigt under ett par dygn 1998, andra förknippar staden med kaffe eller på senare år med whisky. Gävle är det bästa av många världar. Vi bor både nära och strax utanför den täta, pulserande storstadsregionen. Vi har havet i öster, staden i mitten och skogarna i väster. Här finns därför både tryggheten och nyfikenheten. Gissa om det leder till många spännande möten? Du väljer själv om du vill se grynnor, grannar eller granar utanför ditt köksfönster. Städer med runt invånare är idealiska. De är tillräckligt stora för att erbjuda ett intressant utbud, men inte större än att du lätt kan överblicka allt som händer. Vi gillar våra uteserveringar, torghandeln, picknicken i Boulognerskogen, att stå med ett fiskespö mitt i stan eller att gå en runda på golfbanan både före och efter jobbet. Vi gillar närheten i Gävle som gör livet lite enklare. Men vi gillar också möjligheten att ta oss vidare ut i världen med tåget eller flyget. 60 minuter till Arlanda är ett utmärkt exempel på vad vi menar med närhet. Gävle kommun är regionens största arbetsgivare med anställda och sex miljarder i omsättning. Verksamheten är bred och omfattar allt från skola, omsorg och kultur till väghållning, miljöfrågor och turism. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund med bemötande, samarbete och kvalitet i fokus. SUNDSVALL KOMMUN Folkmängd: inv Längst kusten breder Sundsvall Norrlands huvudstad ut sig mellan våra två stadsberg, södra- och norra. Södra berget är ett fantastiskt naturområde med en skidbacke och flera mil preparerade skidspår. Norra berget är Sundsvalls Stadspark med djurhagar, utsiktstorn, lekparker och kaféer. I Sundsvall finns gott om kultur och evenemang. Bland annat arrangeras Konsertfesten och Sundsvalls Gatufest varje år. Scenkonstbolaget ger dig upplevelser med film, teater, dans och musik. Sundsvall centrum är en vacker kulturminnesmärkt stenstad, byggd i renässansstil efter den stora branden I Stenstan kan du flanera bland 200 butiker, strax norr om Sundsvall ligger handelsområdet Birsta och Birsta city, som blivit utsedd till Sveriges bästa galleria två år i rad. Sundsvallsregionen har en arbetsmarknad med 457 branscher fördelade på olika företag. Stadens näringsliv består av en bra mix av växande lokala småföretag och stora multinationella företag. Några områden som utmärker sig är cellulosa och fiberteknologi, digitala tjänster samt bank, försäkring och pension. Vi ligger även långt fram inom handel, musik och konferensturism. I Sundsvall finns också Mittuniversitetet, landets yngsta universitet, som sin ringa ålder till trots har ett brett utbud av kurser och program KOMMUNER SOM INGÅR

13 Illustration Henning Larsen Architects Trädäck, Foto: Maria Fäldt KIRUNA KOMMUN Folkmängd: inv Längst upp i nordligaste Sverige. Där norrskenets sprakande skådespel underhåller i midvinternattens mörker och midnattssolen lyser dygnet runt om somrarna, ligger Kiruna. En ung stad vars mark har trampats av Sveriges urbefolkning sedan urminnes tider och som berikar vår stad med en kultur att förvalta och bevara. Med Europas sista vildmark och stadens spännande utveckling skapas en harmoni med extrema kontraster i fokus. Sveriges nordligaste kommun har en internationell prägel, en expansiv utveckling, stark besöksnäring och unik rymdverksamhet som inte finns någon annanstans i landet. Vår vision och övertygelse värnar om människors lika värde och den genomsyrar hela vår kommun. Det har gått mer än 100 år sedan Kiruna grundades och det svarta guldet spelar fortfarande en stor roll i stadens framtid. Gruvbrytningen närmar sig bebyggelsen och den stora stadsomvandlingen är idag verklighet. Den lockar intresserade från hela världen och ger nya och unika möjligheter som ska nyttjas till att knyta till sig nationella och forskningsrelaterade verksamheter inom hållbarhet, arkitektur, konst, miljö, energi, infrastruktur och kommunikationer. Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna. PITEÅ KOMMUN Folkmängd: inv Under 2013 har Piteå slagit rekord i antal invånare. Anledningarna för tillväxten i Piteå är många. Här satsar vi bland annat på att ta tillvara och förnya biprodukter från skogsindustrin genom att skapa nya gröna bränslen. Här snurrar nu också de första vindkraftverken i Markbygden, en början till något som kan bli Europas största vindkraftspark. Piteå som uthållig kommun handlar även om social uthållighet, om folkhälsoarbete och om fortsatta satsningar på att vara en bra kommun att växa upp i, att leva och verka i, både för oss som lever nu och för kommande generationer. Lusthusbacken är ett nytt bostadsområde vid Bottenvikens inre skärgård där vi ska bygga klimatsmarta bostadshus och en infrastruktur med många mötesplatser och gemensamma umgängesytor. Piteå som attraktiv kommun innebär bland annat en blomstrande kulturstad, här har det alltid funnits ett stort intresseför musik. Här finns folkhögskola med musikinriktning och numera även universitetsutbildningar inom musik, media, ljud, dans och upplevelser. I anslutning till Musikhögskolan finns Acusticum med en studio med omtalad akustik och en världsunik orgel. Men också en växande företagsby med många företag inom de kreativa näringarna. Piteå fortsätter också slå rekord i antalet gästnätter. Sol, bad och evenemang som avlöser varandra lockar hundratusentals besökare. Många kommer tillbaka år efter år och en del flyttar även hit. Välkommen till Piteå, en kommun där man på olika sätt arbetar för att nå visionen det är hit man kommer när man kommer hem. KOMMUNER SOM INGÅR 13

14 KOMMUNER SOM INGÅR Sluss, Foto: Sören Lindqvist Summer morning on the canal, Foto: Jørn Adde TROLLHÄTTANS STAD Folkmängd: inv Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden. Det är vår vision och det finns både kraft och mod att förverkliga idéer i Trollhättan. I Trollhättan är närhet en möjlighet. Arbete och möten, fritid och shopping, nöjesliv och dramatisk miljö i form av fall och slussar inget är längre bort än en kvart för våra invånare. Vi delar gärna med oss av kreativiteten som skapat Sveriges filmmetropol eller stoltheten över att tillverka flygmotorer i absolut världsklass. Sveriges äldsta vattenfestival Fallens Dagar firas i Trollhättan varje år tredje helgen i juli. Högskolan Väst med sina studenter är Sveriges modernaste högskola. Dubbelspår och fyrfältsväg gör att Göteborg bara är 30 minuter bort. Vi är redan i dag en stark och attraktiv kommun. Trollhättan har ambitionen att växa till invånare år 2030 och vi arbetar hårt med att skapa förutsättningar för detta. TRONDHEIM KOMMUNE Folkemengde: innebyggere Trondheim ligger ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden. Byen, som er Norges tredje største, er administrasjonssentrum i Sør-Trøndelag fylke og bispesete i Nidaros bispedømme. Byen preges av Nidarosdomen som er nasjonalhelligdom og landets kirkelige tyngdepunkt. Det er her Norges konger har blitt kronet og signet opp gjennom tidene. Dagens Trondheim er en moderne universitetsby og et sentrum for maritim, teknisk og medisinsk forskning. Byen er også trafikknutepunkt med flyplass, havn og jernbane. Byens kulturliv spenner fra anerkjente profesjonelle institusjoner til bred og kreativ amatørvirksomhet. Hver tredje innbygger er medlem av et idrettslag, og byen har anlegg og rekreasjonstilbud for de fleste ambisjoner og interesser. De populære Olavsfestdagene, som er landets største kirke- og kulturfestival, feires rundt Olsok i månedsskiftet juli-august hvert år. Trondheim har både småbyens sjarm og storbyens mange muligheter. Trondheim kommune har til sammen ansatte, mens byen har innbyggere (desember 2013). De mange studentene i byen hver sjette innbygger bidrar til at det faktiske folketallet er betydelig høyere. 14 KOMMUNER SOM INGÅR

15 Dombron, Foto: Uppsala Kommun Dunkers kulturhus, Foto: Ola Jais UPPSALA KOMMUN Folkmängd: inv I Uppsala finns över engagerade medborgare, världsledande forskning, två stora universitet, ett rikt näringsliv, lugna oaser och trygga skolor. Här finns ett pulserande, modernt och spännande stadsliv och en fantastisk landsbygd. Kommunens stora organisation hjälper medborgare och besökare. Bland annat finns det e-tjänster som gör det lättare att ha kontakt med kommunen, en finsktalande samordnare och ett nytt stort kontor med syftet att utveckla staden och stadsbyggandet. Uppsala ordnar också stora nationella och internationella idrottstävlingar och spännande evenemang som Kultur natten, Isfestivalen, Uppsala Internationella gitarr festival och Uppsala Internationella Kortfilmfestival. Välkommen hit, välkommen hem! HELSINGBORGS STAD Folkmängd: inv Helsingborg är staden vid sundet där du har tillgång till det mesta; badstränder, bokskogar, gamla fiskelägen, stadsmiljöer och landsbygd. I det breda och variationsrika kulturutbudet finns bland annat en egen sym foniorkester och en hyllad stadsteater. Strax utanför centrum hittar vi Sofiero slott och slottspark, och som en oas mitt i staden, populära Fredriksdal museer och trädgårdar. I Dunkers kulturhus, beläget i det nybyggda och arkitektoniskt hyllade Norra Hamnen, samlas musik, film, konst och teater under ett och samma tak. Stadskärnan erbjuder en uppsjö av restauranger att välja bland och garanterat något för varje smak eller stämning. Närheten till den danska vänorten Helsingör präglar också stadsbilden där passagerarfärjor kör i skytteltrafik över sundet. Med allt vad Helsingborg har att erbjuda är det inte så konstigt att allt fler söker sig hit. Välkommen du också! KOMMUNER SOM INGÅR 15

16 KOMMUNER SOM INGÅR Ulvön, Foto: Elisabet Bårman Rådhustorget, Foto: Umeå kommun ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Folkmängd: inv Örnsköldsvik är en del av det natursköna världsarvet Höga Kusten. Lyckade insatser för att tillgängliggöra och utveckla skärgården går nu vidare med satsningar i Örnsköldsviks hamn. Sedan år 2000 har Örnsköldsvik fått utmärkelsen Årets stadskärna två gånger och, av Hela Sverige Ska Leva, även utsetts till Årets kommun Tillsammans med en starkt engagerad lokalbefolkning arbetar kommunen för en fortsatt utveckling med fokus på bygd och stad i balans. Lokala servicepunkter har skapats för att behålla och stärka service på landsbygden. Infrastruktur, företagande och inflyttning är andra områden med gemensamt fokus. Under 2013 kunde två av kommunens serviceorter ta nyrenoverade simhallar i bruk. I centralorten invigdes både nybyggd brandstation och fotbollshall. Elite hotell slog upp sina portar och det var inflyttningsdags i Ting1, en spektakulär fastighet designad av Gerth Wingård. Örnsköldsvik präglas av ett starkt näringsliv och högteknologiska företag med tydlig exportinriktning. Från kommunala teknikskolan till akademisk nivå finns ett etablerat samarbete mellan utbildning och näringsliv med sikte på långsiktig kompetensförsörjning. Genom Arbetsmarknadskunskap i skolan ska ungdomar få ökad kunskap om utbildningar och arbets marknad. I Kunskapsnod satsar kommunen på forskning för konkurrenskraft. Med en vidgad arbetsmarknadsregion som mål har Örnsköldsvik och Umeå etablerat ett långsiktigt samarbete. Örnsköldsvik medverkar också i Umeås kulturhuvudstadsår UMEÅ KOMMUN Folkmängd: inv Umeå Europas nordligaste kulturhuvudstad Umeå, den snabbt växande kulturstaden med invånare, har nära nog fördubblats sedan 1965 då Umeå universitet invigdes. Medelåldern är 38 år, vilket märks tydligt i stadens utbud av pubar, restauranger, kaféer, dansställen och butiker. NorrlandsOperan finns här, liksom internationella festivaler för jazz, folkmusik och rock. Umeå kan erbjuda idrott, konst, teater, film, industri, musik, och forskning i världsklass. Umeå kallas i folkmun Björkarnas stad. Epitetet härstammar från den stora stadsbranden 1888 som ödelade i stort sett hela Umeå. När staden byggdes upp igen utrustades centrum med breda esplanader och längs dessa planterades björkar som brandskydd. Umeå är Sveriges femte största universitetsstad med studenter. Näringslivet präglas av internationella företag inom områdena bioteknik, medicin, miljö, energi och IT. Bland de framgångsrika produkter som tillverkas i Umeå kan nämnas lastbilshytter, frontlastare, skogsmaskiner, högteknologiska laboratorieinstrument, prisbelönta dataspel och Västerbottensost. Umeå har också utsetts till Europas kulturhuvudstad Unga Umeå blir den nordligaste kulturhuvudstaden någonsin, och målet med satsningen är att främja mänsklig tillväxt, stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling och stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner KOMMUNER SOM INGÅR

17 Femårsöversikt & nyckeltal (KSEK) RESULTAT Premieinkomst, f.e.r Premieintäkt, f.e.r Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r Konsolideringskapital Varav uppskjuten skatt i konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent, f.e.r. 41% 21% 45% 42% 58% Driftskostnadsprocent, f.e.r. 46% 49% 42% 29% 38% Totalkostnadsprocent, f.e.r. 87% 70% 88% 70% 96% Kapitalförvaltningen Direktavkastning 2,3% 0,4% 4,0% 2,4% 2,1% Totalavkastning 9,79% 2,23% 2,20% 1,90% 12,20% Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad 246% 241% 241% 152% 133% Definitioner Erfoderlig solvensmarginal Skadeprocent Driftskostnadsprocent Totalkostnadsprocent Direktavkastning Totalavkastning Konsolideringsgrad f.e.r. Minimikrav för kapitalbases storlek. Beräkningen av den görs dels utifrån bolagets premieinkomster, dels utifrån dess skadeersättningar. Det krävs att kapitalbasen ska vara minst så stor som den erfoderliga solvensmarginalen, men också minst så stor som det av Finansinspektionen fastställda garantibeloppet. Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkligt värde Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarna, inklusive kassa och bank till verkligt värde Konsolideringskapital inklusive minoritetskapital i procent av premieinkomst f.e.r. För egen räkning (det vill säga efter avgiven återförsäkring) FEMÅRSÖVERSIKT 17

18 Resultatanalys (KSEK) DIREKT FÖRSÄKRING Not Svenska risker Företags- och fastighetsaffär Utländska risker Premieintäkter f.e.r. (a) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. (b) Driftskostnader Skadeförsäkringens tekniska resultat Total FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR, FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING Avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador S:a försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för orgelerade skador S:a återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar NOTER TILL RESULTATANALYS FÖR SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE (a) Premieintäkter, efter avgiven återförsäkring Premieinkomst, före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker S:a premieintäkter efter avgiven återförsäkring RESULTATANALYS Kiruna, Foto: Anders Gustafsson

19 (KSEK) DIREKT FÖRSÄKRING Not Svenska risker Företags- och fastighetsaffär Utländska risker Total (b) Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel S:a utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel S:a förändring i avsättning för oreglerade skador S:a försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring Avvecklingsresultat, brutto Avvecklingsresultat, netto

20 Resultaträkning (KSEK) NOT TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst för avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker S:a premieintäkter Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel S:a utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel S:a förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar f.e.r. 0 0 Driftskostnader 6, Skadeförsäkringens tekniska resultat ICKE-TEKNISKT RESULTAT Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter 8, Kapitalavkastning, kostnader 9, Orealiserade vinster 8, Orealiserade förluster 9, Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat RESULTATRÄKNING

ÅRSREDOVISNING 2014. Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET

ÅRSREDOVISNING 2014. Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 12 Femårsöversikt och nyckeltal 17 Resultatanalys 18 Resultaträkning

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Vi fortsätter vår resa med samma tydliga affärsidé.

Vi fortsätter vår resa med samma tydliga affärsidé. Årsredovisning 2012 Vi fortsätter vår resa med samma tydliga affärsidé. FOTO Omslag: Railway flood, foto: IStock/ foodandwinephotography Sid 3: Furutorpsparken i Helsingborg, foto: Anita Göransson. Stallbackabron

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen Årsredovisning 2010 Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen FOTO: Omslag: Vulkanen Eyjafjallajökull, Island, foto: IStock/ Jochen Scheffl. Sid 3: Vintervy, Uppsala, foto: Uppsala kommun. Segling,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003 Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2003 INNEHÅLL VD har ordet... 4 Försäkringar som vi erbjuder... 5 Förvaltningsberättelse... 7 Femårsöversikt och nyckeltal... 9 Resultatanalys... 10 Resultaträkning...12

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Årsredovisning 2008. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2008. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2008 Svenska Kommun Försäkrings AB När vänder det? FOTO: Sid 3: Laxfiske i Trondheim, foto: Trondheim kommune. Hundsläde i Kiruna, foto: Kjell-Åke Halldén. Sid 4: VD Björn Ryd, foto: Albin

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Årsredovisning 2007. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2007. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2007 Svenska Kommun Försäkrings AB Nya utmaningar. FOTO Sid 3: Vinter i Gävle, foto: Gävle kommun. Kiruna kyrka, foto: Kjell-Åke Halldén. Sid 4: VD Björn Ryd, foto: Per Albin. Sid 7: Uppsala

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

En patientförsäkring för alla DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015

En patientförsäkring för alla DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015 En patientförsäkring för alla DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015 DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mörka moln i världsekonomin

Mörka moln i världsekonomin Årsredovisning 2011 Mörka moln i världsekonomin FOTO: Omslag: Parthenon, Grekland, foto: IStock/ Dimitris Stephanides Sid 3: Jukkaskyrkan i Kiruna, foto: Kiruna kommun. Södra Hamn, Piteå, foto: Piteå kommun.

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET

ÅRSREDOVISNING Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2016 Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET 1 Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt & nyckeltal 14 Resultatanalys 15 Resultaträkning 16 Balansräkning, tillgångar 18 Balansräkning,

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer