Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet Dnr marskf11 Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Bilagor: Bolagsordning Aktieägaravtal Ärendebeskrivning Luleå kommun har 2005 tecknat en egendoms- och ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget Trygg Hansa. Avtalsperioden på 4 år löper ut sista kvartalet Ekonomikontorets inköpsavdelning har i samråd med försäkringssamordnaren vid tekniska förvaltningen vidtagit förberedelser för att påbörja en ny försäkringsupphandling. Försäkringsmarknaden för landets kommuner har under en längre tid kännetecknats av ett fåtal aktörer. Den bristande konkurrensen ökar risken för högre försäkringskostnader och försämrade försäkringsvillkor. Vid den senaste försäkringsupphandlingen för Luleå kommuns fanns det endast en anbudsgivare och förhållandet har varit likartad under tidigare upphandlingar. Captive Den svaga konkurrenssituationen på försäkringsmarknaden innebär även en risk för att inga anbud inkommer vid en upphandling d v s kommunen kan drabbas av s k försäkringsnöd. För att undvika detta och tillföra ytterligare alternativ vid försäkringsupphandlingar har ett stort antal kommuner under senare år bildat eller anslutit sig till s k Captive. Det är viktigt att påpeka att för att ett Captive ska kunna lämna ett anbud måste kommunen vara delägare i bolaget. Captive är ett försäkringsbolag i aktiebolagsform som ägs av en eller flera kommuner och är likställt med ett kommersiellt försäkringsbolag.

2 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet marskf11b Bolaget vänder sig direkt till återförsäkringsmarknaden för att försäkra ägarnas egendom. Genom att eliminera det mellanled som de traditionella försäkringsbolagen utgör kan en större marknad nås vilket ger möjlighet till lägre försäkringspremier. Bildandet av ett Captive är förutom ekonomiska motiv även grundat på delägarnas övertygelse att försäkringsfrågorna och inte minst incitamenten avseende riskhantering drivs långsiktigt bättre i egen regi än av den kommersiella marknaden. Erfarenheterna från kommuner som anslutit sig till Captive, i dagsläget ca 100 st, är mycket goda. Förutom sänkta försäkringspremier har det skadeförebyggande arbetet utvecklats vilket är av stor betydelse för en trygg och säker verksamhet. Vid senaste försäkringsupphandlingen aktualiserades frågan om en Captivelösning för Luleå kommun alternativt i samverkan med några kommuner efter Norrlandskusten. Den främsta orsaken till att frågan väcktes var oron för ökade försäkringskostnader och risken att inte få in några anbud. Erfarenheterna från tillämpning av Captive på kommunmarknaden vid det tillfället var inte stor vilket var en försvårande faktor. Ett anbud lämnades vid upphandlingen som glädjande nog innebar en sänkning av försäkringspremien. Frågan om Captive blev därmed vilande. Inköpsavdelningen och försäkringssamordnaren anser att förutsättningarna tydligt har förbättras och att Luleå kommun bör söka delägarskap i någon av de Captivebolag som är etablerad på kommunmarknaden. Det Captive som ligger närmast till hands är Svenska Kommun Försäkrings AB eftersom kommunen redan har ett väl utvecklat samarbete med flera delägare i bolaget. Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) Bolaget bildades och erhöll koncession i november Grundare var Gävle och Sundsvalls kommun som båda startade försäkringsverksamheten SKFAB försäkrar endast ägarna och deras kommunala bolag. Delägare i SKFAB är följande kommuner:

3 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet marskf11c Anslutn Ägarandel Gävle ,9% Sundsvall ,9% Trondheim ,1% Uppsala ,4% Helsingborg ,3% Umeå ,4% Trollhättan ,1% Örnsköldsvik ,8% Piteå ,0% Kiruna ,1% Bolaget har 3 anställda (VD, Risk manager, Administratör) och köper tjänster vid behov exv skadereglering. Varje delägare utser en representant i bolagets styrelse och i dagsläget består styrelsen av en blandning av politiker och tjänstemän. I bolagets räkenskaper avgränsas varje delägare internt via egna resultat- och balansräkningar. Varje delägare står för sina kostnader och äger sitt eget ackumulerade överskott. En negativ skadeutveckling drabbar den enskilda delägaren och inte övriga delägare. Försäkring av delägarnas egendom upphandlas årsvis på återförsäkringsmarknaden och försäkringspremien står i proportion till värdet av försäkrad egendom. Delägaren väljer själv den nivå på självrisk man önskar. Bolagets verksamhet och delägarnas mellanhavanden regleras i särskild bolagsordning och aktieägaravtal (bilaga). Delägarskap - För- och nackdelar Ett delägarskap för Luleå kommun i Svenska kommun Försäkrings AB kan innebära följande fördelar:

4 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet marskf11d Långsiktig lösning som ger förbättrade möjligheter att sänka kostnaderna för försäkring. Bättre kontroll på skaderesultat och effekter på premier. Bättre transparents då kommunen sitter med i styrelsen för bolaget. Bättre kontroll på riskgruppen. Öka konkurrensen på en dåligt fungerande marknad och undvika att kommunen hamnar i försäkringsnöd. Ökade möjligheter att förbättra det egna skadeförebyggande arbetet genom samverkan med andra kommuner inom SKFAB. Tillgång till bolagets upphandlingskompetens inom försäkringsområdet vilket på sikt minskar behovet av mäklartjänster. Ett delägarskap för Luleå kommun i Svenska kommun Försäkrings AB kan innebära följande nackdelar: Utifrån den kommunala kompetensen är inte försäkringsrörelse att betrakta som en kommunal kärnverksamhet. Försäkringsmarknaden kan ifrågasätta kommunens förmåga att opartiskt utvärdera försäkringsupphandlingar när det egna bolaget är anbudsgivare. Särskild uppmärksamhet måste riktas mot att de EU-rättsliga kraven på proportionalitet och icke-diskriminering beaktas i samband med försäkringsupphandling. Kapital måste bindas för bolagsbildning. Sammantaget uppvisar Captivelösningen de fördelar som saknas i arbetet med traditionella försäkringsbolag d v s en tydlig koppling mellan hur det förebyggande arbetet sköts och hur premier och villkor i övrigt påverkas samt en starkare fokusering på det skadeförebyggande arbetet inom organisationen. Organisering av det skadeförebyggande arbetet En förutsättning delägarskap i SKFAB är att den ansökande kommunen är beredd att avsätta resurser och prioritera det skadeförebyggande arbetet.

5 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet marskf11e Framgång i detta är av största betydelse för att delägarna ska kunna bibehålla goda, eller på sikt erhålla förbättrade, försäkringsvillkor. Varje förvaltning i Luleå kommun har ett ansvar för det skadeförebyggande arbetet. I dagsläget bedrivs arbetet i större eller mindre omfattning och den samordning som äger rum sker i huvudsak via olika handlingsprogram för skydd mot olyckor som räddningstjänsten tagit fram. Tekniska förvaltningen är berörd i stor omfattning och försäkringssamordnaren har en central roll i deras skadeförebyggande arbete. Erfarenheterna från de kommuner som är anslutna till SKFAB är att det skadeförebyggande arbetet måste organiseras, samordnas och drivas för att det ska ge effekt. Flera av dessa kommuner har valt att koppla ihop det skadeförebyggande arbetet med sitt övergripande risk- och säkerhetsarbete. För att kunna integrera skadeförebyggande, försäkringsmässiga frågor med riskhantering inom Luleå kommun föreslås att dessa funktioner sammanförs. Detta sker lämpligen genom att nuvarande försäkringssamordnare, organisatoriskt placerad på tekniska förvaltningen, överförs till räddningstjänsten med räddningschefen som högst ansvarig. Förslag till beslut Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att: Luleå kommun ansöker om delägarskap i Svensk Kommun Försäkrings AB utifrån ovan angivna motiv och bifogad bolagsordning och aktieägaravtal. Delägarskapet innebär att kommunen tecknar aktier i bolaget med kr vilket innebär en ägarandel på 5,4 %. Medelsanvisning sker i samband med ärendet om av reviderad investeringsbudget för 2009 under mars månad.

6 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet marskf11f Ansvaret för att samordna det skadeförebyggande arbetet läggs på räddningstjänstens säkerhetsavdelning. Till avdelningen överförs tjänsten som försäkringssamordnare från tekniska förvaltningen tillsammans med tidigare anvisad budgetram på kr. Ge räddningschefen i uppdrag att organisera det skadeförebyggande arbetet inom ramen för ansvaret för risk- och säkerhetsarbetet i kommunen. Arbets- och personalutskottets förslag Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta - i enlighet med ekonomikontorets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets förslag.

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Förändring av aktieägaravtal samt förslag till nyemission i Stockholmsregionens försäkrings AB

Förändring av aktieägaravtal samt förslag till nyemission i Stockholmsregionens försäkrings AB Tjänsteutlåtande 0 Österål il Stab samhällsbyggnadsförvaltningen KS Jill Kommunstyrelsen Datum 2014-06-04 Dnr KS 2014/0186 Förändring av aktieägaravtal samt förslag till nyemission i Stockholmsregionens

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP

Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-16 Vår referens Charlotte Bernström Avdelningschef Tjänsteskrivelse charlotte.bernstrom@malmo.se Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Kommunrevisionens verksamhet och förvaltning 2009

Kommunrevisionens verksamhet och förvaltning 2009 B i l a g a 1 t i l l r e vi s i o n s b e r ä t t e l s e n f ö r å r 2 0 0 9 2010-04-20 Kommunfullmäktige Sid 1 (15) Dnr 10rek9 Kommunrevisionens verksamhet och förvaltning 2009 Innehåll 1. Verksamhetsberättelse

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Stockholm Aktiebolag (SISAB)

Stockholm Aktiebolag (SISAB) REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Februari 2001 NR 02 DNR 421/41-01 Granskning av upphandlingsverksamheten inom Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB) Till Styrelsen för SISAB Revisionsrapport

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:10

Regeringens proposition 2009/10:10 Regeringens proposition 2009/10:10 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion Prop. 2009/10:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Produktförsäkringar En granskning av förköpsinformation och försäkringsvillkor

Produktförsäkringar En granskning av förköpsinformation och försäkringsvillkor Rapport 2009:4 Produktförsäkringar En granskning av förköpsinformation och försäkringsvillkor Produktförsäkringar En granskning av förköpsinformation och försäkringsvillkor Rapport 2009:4 Konsumentverket

Läs mer

1. KPA Pensionsservice AB, 556569-1077, Östgötagatan 90, 106 85 Stockholm

1. KPA Pensionsservice AB, 556569-1077, Östgötagatan 90, 106 85 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-09-04 Dnr 276/2013 1 (23) Anmälande företag 1. KPA Pensionsservice AB, 556569-1077, Östgötagatan 90, 106 85 Stockholm 2. KPA Pensionsförsäkring AB, 516401-6544, Östgötagatan

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Vad SPP är till för. Innehåll. SPP ska vara arbetsplatsens pensionspartner så att

Vad SPP är till för. Innehåll. SPP ska vara arbetsplatsens pensionspartner så att Innehåll Vad SPP är till för 1 2001 i korthet 2 VDs kommentar 4 Strategier 6 Livförsäkringsmarknaden 8 Den goda ellipsen 9 Detta är SPP 10 Fondförsäkring 12 Kapitalförvaltning 14 Riskhantering 16 Ny försäkringsrörelselag

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 17 februari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Genom beslut den 22 november 2001 bemyndigade regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att, efter samråd med

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

29 Bolagisering av Folktandvården. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Lotta Finstorp (M) och Östen Eriksson (KD).

29 Bolagisering av Folktandvården. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Lotta Finstorp (M) och Östen Eriksson (KD). - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED09-464 29 Bolagisering av Folktandvården Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yrkanden Jörgen Danielsson

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer