Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida."

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnd 1/10 Plats och tid Kulturhuset Multeum, Strängnäs kl. 17: med ajournering kl. 18:35 18:45. Paragrafer Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Maj Källman (MP) och Jan Rudengren (L) som ersättare. Justeringens plats och tid Kulturhuset Multeum Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande... Sara Löving... Lars Larsson (M)... Maj Källman (MP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnd Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kulturkontoret Underskrift... Sara Löving

2 2/10 Beslutande Lars Larsson (M), ordf Lena Stensgård (M) Eva Strömberg (S) Mikael Slagbrand (S) Maj Källman (MP) Jan Rudengren (L) Catharina De Geer (KD) Finn Stavnsbo (SD) Tjänstgörande ersättare Donald Wedel (M) Anja Klason (S) Hans Noreen (STRP) Notering Ersättare för Gunnar Boman (M) Ersättare för Göran Svärd (S) Ersättare för Vian Faili (V) Ersättare Christina Klingspor (M) Mari Bohman (S) Bengt Eriksson (C) Christoffer Sonesson (KD) Gunnar Hammare (SD) Övriga Bengt Hedengren, kommunrevisor Christer Hermansson, kulturchef Agneta Klingberg, rektor på Kulturskolan Ulrika Klang, fritidsgårdschef Sara Löving, sekreterare Antal åhörare: 0

3 3/10 KFN 52 Föredragningslista, anmälan av övriga frågor Beslut beslutar att 1. godkänna föredragningslistan med nedanstående ändringar och tillägg. Ändringar och tillägg Informationsärende nr. 10 på föredragningslistan anmälningsärenden utgår, och informationsärende nr. 10 blir istället Slopat statsbidrag till Kulturskolor Inga övriga frågor anmäls till nämndsammanträdet.

4 4/10 KFN 53 Verksamhetsrapporter enheterna (KFN/2018:25, KFN/2018:26, KFN/2018:27, KFN/2018:28) Verksamhetsrapporterna från biblioteken, Kulturskolan, fritidsgårdarna samt kulturproduktion presenteras för nämnden och läggs sedan till handlingarna. Fritidsgårdschef Ulrika Klang informerar även om att från och med 2019 tar Stallarholmens fritidsgård en paus och flyttar den största delen av sin verksamhet till Mariefreds fritidsgård. Få besökare och att många ungdomar från Stallarholmen stannar kvar i Mariefred efter skolans slut är de största anledningarna till förändringen.

5 5/10 KFN 54 Dnr KFN/2018: Medborgarförslag gällande minnessten över veteraner Beslut beslutar att 1. bifalla medborgarförslaget om att resa en minnessten i Strängnäs kommun över veteraner i FN-tjänst. 2. ge Kulturkontoret i uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna samt föreslå kultur- och fritidsnämnden en placering av minnesstenen. Beslutsgång Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut. Beskrivning av ärendet Gunnar Österlund föreslår i ett medborgarförslag att Strängnäs kommun låter resa en minnessten över de FN-veteraner (värnpliktiga och frivilliga) som har utbildats vid Södermanlands regemente P10 i Strängnäs. De har utbildats och utfört viktiga uppdrag för FN på olika platser i världen. För veteranerna är det viktigt att kommunen visar uppskattning för deras insatser. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Kulturkontoret utreder detta medborgarförslag inom ramen för sin budget Uppföljning Uppföljning av ärendet sker i den nya Kulturnämnden Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Medborgarförslag gällande minnessten över veteraner, Beslutet skickas till Kommunfullmäktige för kännedom. Gunnar Österlund

6 6/10 KFN 55 Dnr KFN/2018: Rapport gällande kultur- och fritidsnämndens arbete med barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser under perioden 1 augusti 2017 till och med 31 augusti 2018 Beslut beslutar att 1. lägga föreliggande rapport till handlingarna. Beslutsgång Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut. Beskrivning av ärendet Den 29 maj 2017 beslutade fullmäktige att anta riktlinjer för barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser. Riktlinjerna är ett led i kommunens arbete med att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Fullmäktige beslutade även att nämnderna senast den 31 december ska rapportera till fullmäktige om arbetet med barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser. Rapporten utgår från de beslut som fattats i nämnden från och med den 1 augusti 2017 till och med 31 augusti Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppfyllelse av mål Riktlinjerna Riktlinjer för barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser, Beslut KF 119, , Riktlinjer om barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor. Uppföljning Arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor ska vidareutvecklas och följas upp kontinuerligt.

7 7/10 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Protokoll KF 119, , Riktlinjer om barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor, Rapport gällande s arbete med barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser under perioden 1 augusti 2017 till och med 31 augusti Beslutet skickas till Kommunfullmäktige för kännedom

8 8/10 KFN 56 Informationsärenden 1. Kulturbidrag för 2019 Den politiska beredningsgruppen för kulturbidrag har fått ge synpunkter på kulturkontorets förslag till fördelning av årets kulturbidragspott. Fördelningen redovisas för nämnden. Det är kulturchef Christer Hermansson som tar besluten om kulturbidragen på delegation. 2. Idrottspolitiskt program Ordförande Lars Larsson (M) redogör för utvecklingen av det idrottspolitiska programmet som har tagits fram av representanter från både KFN och TSN. Från och med nästa år kommer det idrottspolitiska programmet ligga under TFN. 3. Förfrågan om ekonomiskt stöd till solceller från Aspö Bygdegård Kulturchef Christer Hermansson informerar om att en förfrågan om ekonomiskt stöd för att installera solceller har inkommit från Aspö Bygdegård. Ärendet inkom till KS i somras, och har sedan skickats vidare till KFN. Nämnden anser att frågan behöver lyftas igen i samråd med KS. 4. Ärendebalanslista Ärendebalanslista inför kommande sammanträden, daterad , meddelas för nämnden. Listan uppdateras kontinuerligt.

9 9/10 KFN 57 Delegationsbeslut Lista över de delegationsbeslut som har tagits i Lex KFN-Delegation under perioden till och med anmäls till nämnden och läggs sedan till handlingarna.

10 10/10 KFN 58 Slopat statsbidrag till Kulturskolor Kulturskolans rektor Agneta Klingberg informerar nämnden om att i den nya budgeten som Sveriges riksdag har röstat igenom slopas de särskilda statsbidragen till landets kommunala kulturskolor. Kulturskolan i Strängnäs har med dessa bidrag tidigare år kunnat nå ut till drygt tusen barn i kommunens alla kommundelar genom både traditionell kulturskoleverksamhet och uppsökande verksamhet. Man har arbetat med bredd och jobbat både mot kommunala skolor, friskolor och särskolan. Två pedagoger har anställts och arbetat med detta, en danspedagog och en lärare i serieteckning. Sörmlands kulturskolechefer har skrivit en gemensam skrivelse som skickats till press och riksdagsmän, då de inte känner igen sig i den bild som Moderaterna och Kristdemokraterna målat upp i sin budgetmotion, om att satsningen har varit dyr, ineffektiv och främst gynnat privilegierade grupper. Tvärtom har de istället arbetat hårt och med bredd för att nå ut och engagera barn och ungdomar som inte har varit i kontakt med Kulturskolan tidigare. anser att Kulturskolan utför ett mycket viktigt arbete med dessa verksamheter, och att ett stort behov av att fortsätta med verksamheterna finns. Nämndens ordförande Lars Larsson (M) och Kulturskolans rektor Agneta Klingberg får i uppdrag av nämnden att skriva en skrivelse till KS om att öronmärka pengar till Kulturskolan så att de kan fortsätta att bedriva denna verksamhet.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/12 Plats och tid Länsmuseet, Nyköping, Kommunhuset Strängnäs kl. 19:30-20.30 Paragrafer 42-51 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Maj Källman (MP) och Bengt Eriksson (C) som ersättare.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Maj Källman (MP) och Bengt Eriksson (C) som ersättare. Kultur- och fritidsnämnd 1/10 Plats och tid Kulturhuset Multeum, Strängnäs kl. 17:30-18.45 Paragrafer 77-83 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/12 Plats och tid Multeum, Strängnäs, kl. 17.30 20.15 Paragrafer 11 --18 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Catharina De Geer (KD)

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Catharina De Geer (KD) Kultur- och fritidsnämnd 1/13 Plats och tid Kulturhuset Multeum, Strängnäs kl. 17:30-20.00 Paragrafer 1-10 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Kultur- och fritidsnämnd 1/16 Plats och tid Kulturhuset Multeum, Strängnäs kl. 17:30-20:00 Paragrafer 66-76 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/15 Plats och tid Multeum, Strängnäs, kl. 18.30 21.00 Paragrafer 1-10 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/17 Plats och tid Multeum, Strängnäs, kl. 17.30 20.45 Paragrafer 58-69 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/17 Plats och tid Multeum, Strängnäs, kl. 17.30 20.50 Paragrafer 1-10 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Jan Rudengren (L) och Maj Källman (MP) som ersättare.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Jan Rudengren (L) och Maj Källman (MP) som ersättare. 1/15 Plats och tid Kuturhuset Multeum, Strängnäs kl. 17:30-20.35 Paragrafer 10-19 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/15 Plats och tid Multeum, Strängnäs kl. 17:30-19:45 Paragrafer 47 55 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa sida.

Läs mer

Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/9 Plats och tid Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10 Paragrafer 72-78 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Jan Rudengren (L) och Maj Källman (MP) som ersättare.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Jan Rudengren (L) och Maj Källman (MP) som ersättare. 1/12 Plats och tid Kuturhuset Multeum, Strängnäs kl. 17:30-20:45 Paragrafer 20-29 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. vc 1/18 Plats och tid Biohuset i Mariefred, kl. 17.00 19.00 Paragrafer 83-96 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Gunilla Frithiof (S)

Gunilla Frithiof (S) 1/14 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:00-18:30 Paragrafer 23-31 Beslutande Se deltagarlista på sida 3 Närvarande ersättare Se deltagarlista på sida 3 Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Se deltagarlista på sida två. David Aronsson (V)

Se deltagarlista på sida två. David Aronsson (V) 1/5 Plats och tid Sal 106 vid Paulinska salen kl. 17:45 18:00 Paragrafer 48-53 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset i Strängnäs,

Läs mer

Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:05-19:00

Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:05-19:00 1/14 Plats och tid Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:05-19:00 Paragrafer 48-56 Beslutande Se deltagarlista på sida 3 Närvarande ersättare Se deltagarlista på sida 3 Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Nils Gunnar Westerberg (M)

Nils Gunnar Westerberg (M) 1/13 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:00-19:25 Paragrafer 6-13 Beslutande Se deltagarlista på sida 3 Närvarande ersättare Se deltagarlista på sida 3 Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Margaretha Furustrand (L)

Margaretha Furustrand (L) Kommunfullmäktiges valberedning 1/22 Plats och tid Sal 106, Paulinska salen Strängnäs kl. 16:00-17:20 Paragrafer 82-91. Beslutande Se deltagarlista på sidan 3. Närvarande ersättare Se deltagarlista på

Läs mer

Gyllenhjelm, Kommunhuset Strängnäs kl. 09:05-21:25

Gyllenhjelm, Kommunhuset Strängnäs kl. 09:05-21:25 1/19 Plats och tid Gyllenhjelm, Kommunhuset Strängnäs kl. 09:05-21:25 Paragrafer 38-47 Beslutande Se deltagarlista på sida 3 Närvarande ersättare Se deltagarlista på sida 3 Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Björn Siljeström (MP)

Björn Siljeström (MP) 1/6 Plats och tid Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 16:00-16:55 Paragrafer 1-7 Beslutande Se deltagarlista på sida 2 Närvarande ersättare Se deltagarlista på sida 2 Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/15 Plats och tid Multeum, Strängnäs, kl. 17.30 20.10 Paragrafer 31 40 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Kultur- och fritidsnämnd 1/15 Plats och tid Kulturhuset Multeum, Strängnäs kl. 17:30-20.20 Paragrafer 31-39 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/14 Plats och tid Gyllenhjelmssalen, Kommunhuset Strängnäs, kl. 18.00-19:10 med ajournering kl. 18.20-18.30. Paragrafer 150-161 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunkontoret Djurås , kl. 08: Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/14 Plats och tid Gyllenhjelmssalen, Kommunhuset Strängnäs, kl. 18.00-20:00, med ajournering kl.18.35-18.45. Paragrafer 136-149 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Multeum, Strängnäs, kl. 17.30 20.30 Paragrafer 19-30 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista

Läs mer

Petra Wahlqvist, controller Sara Yousef, sekreterare Estefanía Luna Delgado, sekreterare

Petra Wahlqvist, controller Sara Yousef, sekreterare Estefanía Luna Delgado, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtäljesalen, torsdagen den 1 juni 2017 kl 10:00-10:25 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M), v. ordf. Roine Wallin (L) Lars Hasselfeldt (KD) Ola Nordstrand

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Lena Rundberg (C)

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Lena Rundberg (C) 1/7 Plats och tid Glunten, Kommunhuset Strängnäs, kl. 18.00-18:30 Paragrafer 72-74 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Kommunhuset, Strängnäs

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Kommunhuset, Strängnäs Plats och tid Gyllenhjelm, Kommunhuset, Strängnäs kl. 11:25-11:35 1/5 Paragrafer 44 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (9) Plats och tid Dala-Floda Värdshus Dala-Floda, kl. 09.00-10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Christina

Läs mer

Carina Davidsson (V) Angela Hafström (L) Anders Svensson (SD Ekaterina Wetterbrandt (SD)

Carina Davidsson (V) Angela Hafström (L) Anders Svensson (SD Ekaterina Wetterbrandt (SD) Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-14 1 Plats och tid Rumlaborg kl. 13:00-15:50 Beslutande: Anna Carlsson (S), ordförande Bo Högberg (S) Martin Karlsson (S), tjänstgörande ersättare Magnus Johansson

Läs mer

Lagmannen, kommunhuset Strängnäs kl. 13:15-14:30. Se deltagarlista på sida två. Lennart Andersson (S) Mari-Anne Törnblom (M) Lennart Andersson (S)

Lagmannen, kommunhuset Strängnäs kl. 13:15-14:30. Se deltagarlista på sida två. Lennart Andersson (S) Mari-Anne Törnblom (M) Lennart Andersson (S) 1/9 Plats och tid Lagmannen, kommunhuset Strängnäs kl. 13:15-14:30 Paragrafer 32-41 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på sida två Se deltagarlista på

Läs mer

Plats och tid: 429, , kl. 14:00-15:30

Plats och tid: 429, , kl. 14:00-15:30 Plats och tid: 429, 2019-03-19, kl. 14:00-15:30 Beslutande: Ingela Sylwander (M) Sonny Rosén (L) Pia Radil (S) Katrina Dakouri (M) Wiveca Britzén (M) Mikael von Krassow (S) Maths Kjellin (M) Rose-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSTORPS KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Kommunkontoret kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSTORPS KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Kommunkontoret kl 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.35 Beslutande Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Mikael Malm (S), ledamot Helene

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum 429, , kl. 11:15 11:40. Liss Böcker (C) Åsa Larsson (S) Linda Persson (KD) Johan Wifralius (SD)

Plats och tid: Sammanträdesrum 429, , kl. 11:15 11:40. Liss Böcker (C) Åsa Larsson (S) Linda Persson (KD) Johan Wifralius (SD) Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2019-02-27, kl. 11:15 11:40 Beslutande: Ersättare: Robin Holmberg (M) Liss Böcker (C) Åsa Larsson (S) Linda Persson (KD) Johan Wifralius (SD) Karl-Otto Rosenqvist (MP)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Datum: 2019-04-04 Tid: 08:45-09:00 Plats: Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Roland Gustbée (M) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande)

Läs mer

Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl

Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl Protokoll 1 (7) Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl. 16.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Mikael Rubin (M), Ordförande Göran Gärtner (M) Erik Lundström (KD), Vice ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret ,lc;-n I _. Paragrafer Sekreterare \.l'\~~'-a..l""""''''-'~ illa Wall ANSLAG/BEVIS

Förvaltningskontoret ,lc;-n I _. Paragrafer Sekreterare \.l'\~~'-a..l''''-'~ illa Wall ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret 16.00-18.20 Beslutande Anette Lantz (M) ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande Anders Westeriund (S), ledamot Rose-Marie Jönsson (C),

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/23 Plats och tid Mötesplats Åkers Folkets Hus, Åkers styckebruk, kl. 17.00 19.30 Paragrafer 47-66 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på

Läs mer

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2012-08-16 74 Plats och tid Beslutande Ledamöter Garvaren röd, kl13.15-17.00 Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

Lagmannen, kommunhuset Strängnäs kl. 13:15-14:30. Se deltagarlista på sida tre. Catharina De Geer (KD) Mari-Anne Törnblom (M) Catharina De Geer (KD)

Lagmannen, kommunhuset Strängnäs kl. 13:15-14:30. Se deltagarlista på sida tre. Catharina De Geer (KD) Mari-Anne Törnblom (M) Catharina De Geer (KD) 1/8 Plats och tid Lagmannen, kommunhuset Strängnäs kl. 13:15-14:30 Paragrafer 18-23 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på sida tre Se deltagarlista på

Läs mer

Anders Bengtsson (KD)

Anders Bengtsson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-07 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:25 Beslutande Ledamöter Svante Hanses (KOSA), ordförande Ann-Christine Karlsson (S) Per Källs (KOSA) Maria

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/8 Plats och tid Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs, kl. 18:05-18:30 Paragrafer 21-24 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Maud Richthoff (SD)

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Maud Richthoff (SD) 1/5 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs, kl. 17.00-21:00 Paragrafer 65 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset,. Underskrifter

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00-17:10 måndagen den 12 juni 2017, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Kommunhuset, Strängnäs kl. Kommunstyrelsen

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Kommunhuset, Strängnäs kl. Kommunstyrelsen 1/6 Plats och tid Gyllenhjelm, Kommunhuset, Strängnäs kl. 11:03-11:20 Paragrafer 39 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD) 2012-04-10 1(15) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Gertrude Nilsson, S, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum 429, , kl. 14:00-16:00

Plats och tid: Sammanträdesrum 429, , kl. 14:00-16:00 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2019-02-19, kl. 14:00-16:00 Beslutande: Ersättare: Ingela Sylwander (M) Sonny Rosén (L) Pia Radil (S) Mats Sahlin (SD) Katrina Dakouri (M) Wiveca Britzén (M) Mikael

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 16:

Kommunkontoret Djurås , kl. 16: Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-14 1 (13) Plats och tid Adelborgmuseet Gagnef, kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Anette Kotilainen (C), ordförande Mathias Bengtsson (KD) Ingegerd Kull Hanses (KOSA)

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Nils Gunnar Westerberg (M)

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Nils Gunnar Westerberg (M) 1/8 Plats och tid Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs kl. 16:30-16:55 Paragrafer 90-97 ande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/10 Plats och tid Gustav Vasa, Kommunhuset, kl. 17:00 18:10 Paragrafer 97-103 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:45 Paragrafer 63-68 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa sida

Läs mer

Se deltagarlista Se deltagarlista Se deltagarlista. Margaretha Furustrand (L) 134. Kommunfullmäktige

Se deltagarlista Se deltagarlista Se deltagarlista. Margaretha Furustrand (L) 134. Kommunfullmäktige : STRÄNGNÄS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/41 Plats och tid Paulinska salen, kl. 17:30-19:42 med ajournering kl. 18:28-18:50. Paragrafer 121-141 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista 1/15 Plats och tid Gustav Vasa, Kommunhuset, Strängnäs kl. 08:45-10:00 Paragrafer 1-7 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista Se deltagarlista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2018-03-19 1 (6) Plats och tid Vallsjösalen, Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 19 mars 2018 klockan 18.30 19.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 17:00-18:15. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 17:00-18:15. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/14 Plats och tid Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 17:00-18:15. Paragrafer 1-9. Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista Plats och tid Gyllenhjelm, Kommunhuset, Strängnäs kl. 08:30-11:30. 1/7 Paragrafer 189, 201 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Marianne Andersson

Läs mer

BN KU PROTOKOLL

BN KU PROTOKOLL BN KU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN ilu HEDEMORA 1(9) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Bävern, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Anita Hedqvist ordf. (S) Inger Eriksson v. ordf. (C) Kerstin Håkansson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 17.00 19.15 Beslutande Sven Magnusson, ordförande Anders Westerlund, vice ordförande Patrik Dahlin, ledamot Kerstin den Braver, ledamot Anders Hansson, tjänstgörande

Läs mer

Petter Börjesson, tf teknisk chef Kent Mattsson, fastighetsingenjör Erik Mååg, ekonom Marcus Blomqvist, markingenjör, del av 65.

Petter Börjesson, tf teknisk chef Kent Mattsson, fastighetsingenjör Erik Mååg, ekonom Marcus Blomqvist, markingenjör, del av 65. Tekniska nämnden 2015-11-26 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tjänstemän Justering Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Gunnar Östberg

Läs mer

Sammanträdesrummet, Kulturhuset, kl

Sammanträdesrummet, Kulturhuset, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) ) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sammanträdesrummet, Kulturhuset, kl. 17.00-18.20 Margreth Segerstein (M) Helena Malje (S) Ann-Kristin Johnsson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Karim Najar (M) Olle Nykvist, Nämndsekreterare, Mathias Forsberg, Tillförordnad Kultur- och fritidschef Lars Björketun, Projektledare

Karim Najar (M) Olle Nykvist, Nämndsekreterare, Mathias Forsberg, Tillförordnad Kultur- och fritidschef Lars Björketun, Projektledare PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Dävensö,, 15:00 15:30 Ajournering Beslutande Övriga deltagare Ledamöter Andrée Wright, ordförande (MP) Naser Vukovic, 1:a vice ordförande (S) Paul Gustavsson, 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-06 Plats och tid Sammanträdesrum Landsort, kommunhus A, 2017-11-06 kl. 16:00-17:30 Beslutande Linda Walkeby (S) Ordförande Kerstin Danielsson (S) Bengt Löfberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-06-27 1 Plats och tid Brandstation i Malung 16.30-19.00 Beslutande Jan Jespersen (S) Ordförande Lars-Åke Nilsson (M) Ledamot Daniel Johansson (FP) Ledamot Håkan Oskarsson (S) Ledamot

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Sida 1 av 7 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 16.30 18.15 Carina Lorentzon (S) ordförande Christer Bohm (V) 1:e vice ordförande

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Pia Galia Rose-Marie Jönsson. Förvaltningskontoret Gunilla Wall. Justerare Pia Galia Rose-Marie Jönsson ANSLAG/BEVIS

Pia Galia Rose-Marie Jönsson. Förvaltningskontoret Gunilla Wall. Justerare Pia Galia Rose-Marie Jönsson ANSLAG/BEVIS 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret 17.00-19.40 Beslutande Anette Lantz (M), ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), ledamot Pia Galia (SD), ledamot Anders Westerlund

Läs mer

Se nästa sida. Se nästa sida.

Se nästa sida. Se nästa sida. PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 20 september 2018, kl. 19.00 19.25 BESLUTANDE Se nästa sida. ÖVRIGA Se nästa sida. JUSTERING PLATS OCH TID Kommunhuset 2018-09-26 PARAGRAFER 109-117 UNDERSKRIFTER

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Nybble Bygdegård, kl 15.00-16.40 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Bjarne Olsson (s), vice ordf Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

Bildningsnämnden (12)

Bildningsnämnden (12) Bildningsnämnden 2016-05-09 1(12) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 15.20 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Birgitta Persson (S) ersätter Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-07 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle kl 14.00 15.20 Paragrafer 6-13 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid/plats 2016-10-14 Kommunledningskontoret

Läs mer

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista Plats och tid Gyllenhjelm, Kommunhuset, Strängnäs 1/6 Paragrafer 230 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Marianne Andersson (C) med Lina Boy (SD)

Läs mer

Sida 1(10) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(10) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.00 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Rune Ahlberg,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 15.35 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring, (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje måndagen den 3 juni 2019 kl

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje måndagen den 3 juni 2019 kl Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje måndagen den 3 juni 2019 kl. 13-13.50 Ledamöter Övriga närvarande Robert Beronius (L) (ordförande) Ganimete Kalludra

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum:

PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 1(6) Plats och tid Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:30-09:40 Beslutande Närvarande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn (S), ordförande Dennis Ljunggren

Läs mer

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15. Oscar Fredriksson, kommunchef

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15. Oscar Fredriksson, kommunchef Protokoll Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15 Beslutande Stina Munters (C), ordf. Lars-Olov Liss (C) Lovisa Berglund (C) Torsten Larsson (KD) Wahan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 09:

Kommunkontoret Djurås , kl. 09: Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-08 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ann Målare (S) Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer