2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera"

Transkript

1 2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera Mattias Ymefors Team Agera 2014

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Team Ageras uppdrag Personal Lokal... 4 Utfört arbete under skolåret 2013/ Förebyggande arbete Individuella kontakter Arbete med grupper Orosanmälningar Sociala medier Kränkningar/mobbing Föräldrastöd Övrigt Forskning Reflektioner på årets arbete BRYGGAN Media Planering för skolår 2014/ Inledning Team Agera är en verksamhet och ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten, och är en del i politikernas satsning på barn och ungas uppväxtvillkor. Rapporten innehåller redovisning av aktiviteter, statistik, förändringar, visioner och framtida planering. 2 Team Ageras uppdrag Med hjälp av ett multiprofessionellt team av både män och kvinnor, som är utbildade i evidensbaserade metoder och har en bred kunskap, arbeta i en utökad elevhälsa med mer personal, med ett utökat ansvarsområde för att komma åt den grå zonen mellan skola och socialtjänst. Jobba för att de evidensbaserade metoderna ska genomsyra både skola och socialtjänst och att man talar med samma språk och att de som vill får gå utbildning, utan behovsprövning. Att vara i skolan, för att komma i kontakt med så många barn/ungdomar och föräldrar som möjligt på en arena de känner till och alla har en relation till och besöker ofta. Man ska kunna få hjälp lätt, snabbt och respektera individens självdefinierade hjälpbehov. 2 (11)

3 Team medlemmarnas ledstjärnor är att vara: Lyhörda men samtidigt kritiska och utmanande Personligt engagerade och nyfikna Nytänkande och kreativa 3 Personal Vid skolårets början bestod Team Agera av: Mattias, Samordnare/beteendevetare, 100%. Sandra, Skolkurator/beteendevetare, 80%. Linda, pedagog/öppenförskola, 60%. Maria, skolkurator/beteendevetare, 80% Per, pedagog/handledare som i och med forskningsprojekt i samarbete med Högskolan Väst och Folkhälsomyndigheten skulle utöka sin tid till 100%. Teamet bestod alltså av 420 % vid terminens början. Skälet för utökningen var att samordnare skulle få mer tid att arbeta med forskningsprojektet samt för att kunna utöka aktiviteterna under mätperioden. Sandra deklarerade i september att hon kommer vara föräldraledig och från januari 2014 har skolkurator tjänsten varit vakant. Då mätperioden för forskningen skulle vara mellan januari juni 2014 med utökad styrka, kunde detta inte införlivas. Gruppen kom överens om att en rekrytering i mätperioden skulle vara mer betungande och därför har vakansen inte tillsats. Istället har hjälp tagits av Centralskolans specialpedagog som erbjudits 20 % i Team Agera. Dessutom gick Linda upp till 75% för att om möjligt kompensera Sandras frånvaro. Mattias har prioriterat aktiviteter som ska vara med i mätperioden, såsom RePulse kurser, kuratorsamtal etc. vilket medfört att forskningsprojektets administration har varit eftersatt. Under våren har Team Agera därför bestått av 375 %. Ytterligare en utmaning är att Maria sökt och fått en tjänst som verksamhetsansvarig för kultur och ungdom som hon ska kombinera med 50% i Team Agera. Dock har Maria under mätperioden kunnat kvarhålla 80% av sin arbetstid i Team Agera. Våren har i och med personalförändringarna varit en utmaning för att säkerställa att kompetensen ska vara intakt gällande beteendevetarkompetens, föräldrautbildningarna i ICDP, KOMET samt RePulse. Dock har ett strategiskt och lyckat samarbete med andra enheter som socialtjänstens utförarenhet och elevhälsan, medfört att kompetensen kunnat bibehållas. 3 (11)

4 4 Lokal I början på höstterminen hade Team Agera lokaler i Lunneviskolan då lokalerna på Centralskolan utsatts för mögelsporer och dömts ut som lokal. Under senhöst kunde Team Agera även representeras på centralskolan då tillfälliga lokaler uppbringades. Teamet var under denna tiden delad mellan lokalerna. Från Januari månad fick Team Agera baracker som ställdes upp på Centralskolan som består av en kontorsdel och två samtalsrum. I samband med detta flyttades all personal till dessa lokaler. Lokalfrågan har varit ett stort orosmoment under första delen av skolåret. Dels för att ändamålsenliga lokaler i form av samtalsrum varit en bristvara, men också att det inte varit tydligt var personalen är belägen, med anledning av de många flyttningarna. Det har påverkat tillgängligheten då barn/ungdomar varit osäkra på var vi är, samt att vi inte haft tillräckliga utrymmen att ha samtal i som är ändamålsenliga med tanke på sekretess, arbetsmaterial (whiteboard etc.). Vid tiden för flytt till barack, flyttades elever ut från Centralskolan pga. planerad renovering, till lokaler som ligger en bit ifrån Team Ageras provisoriska lokaler. Detta har också påverkat besöksfrekvens, tillgänglighet och närhet till elever. Enligt plan ska Team Agera flytta in i färdigställda lokaler på Centralskolan i februari Utfört arbete under skolåret 2013/ Förebyggande arbete Öppen förskola två dagar i veckan och sammanlagt 84 träffar under skolåret, där det i snitt var 7 barn och 6 vuxna per tillfälle. Under en period om 4 veckor utökades till 3 dagar/veckan för att tillmötesgå önskemål om annan dag. Flera gästbesök i form av BVC (4 tillfällen), NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande), Röda Korset (lungräddning), biblioteket, specialpedagog etc. har skett. Rektor Annette Nilsson informerade om kommunala förskolor och representant från föräldrakooperativet Asphagen var och informerade om alternativ förskola. Även skolchef Pernilla Bjerkesjö och kommunchefen Ove Johansson, har varit på besök. En markant utökning av besök har skett under året. Haft individuella intervjuer med alla elever i åk 4 för att prata om trivsel, mående och vad man vill förändra i sin skolsituation, med efterföljande arbete i helklass i samarbete med pedagog. Enligt likabehandlingsplanen haft ett förebyggande arbete med gruppövningar i alla åk 3 på våren, med inriktning på samarbete, bra kompis, konflikthantering. Pubertetssamtal i samarbete med skolsköterskorna för åk 5. Vi har bjudit in föreläsare för att prata om faror med internetanvändning och ungdomars ensamhet på nätet. Haft föreläsare Mia Börjesson för att prata om självförtroende. Haft föreläsare Gunilla Dobrin för att prata om känslor och RePulse 4 (11)

5 Haft en FöräldraBoost för att erbjuda föräldrar tips och strategier för att minska bråk och konflikter hemma. Vuxenvandrat på Grästorpsfestivalen och samarbetet med polis och socialtjänst. Varit med på föräldramöte i förskoleklass för att öka samverkan föräldrar skola. Varit med på föräldramöte vid skolstart för åk 4-6 och åk 7-9 Deltagit på samrådsmöten, föräldramöten i enskilda klasser. Lett fyra BRYGGAN möten. Chefer inom skola och socialtjänst. Deltagit i socioekonomisk utbildning på uppdrag av kommunstyrelsen. Deltagit under skolans kärleksvecka och pratat om självförtroende och självkänsla. Hållit föreläsning om Team Ageras arbete och förhållningssätt på Högskolan Väst, Skaraborgs kommunalförbund samt kommunledning i Falkenberg och Varbergs kommun i samarbete med Räddningstjänst Väst och Skandia liv. 4.2 Individuella kontakter Vi har haft 5 nätverksmöten kring en ungdom. I enskilda ärenden har vi varit i kontakt med 155 elever under året. 112 på Centralskolan åk 4-9, 35 barn på Lunneviskolan F-3 samt 8 barn på Backenskolan F-3. Av dessa har 31 elever påbörjat RePulse kurs varav 16 har hunnit slutföra den med 10 individuella träffar vardera. Sammanlagt har vi haft 822 dokumenterade besök under året för enskilda samtal varav 604 var planerade. Vi har också utfört 10 sociala kartläggningar på uppdrag av rektor. Därtill kommer de spontana samtalen som skett vid öppen dörr där elever kommer förbi och pratar eller de som kommer fram i korridoren eller på skolgården. Dessa samtal uppskattas vara mellan vilket är ca 6 stycken per dag i snitt. Handledning av rektorer och lärare i sociala frågor har skett med 15 individer vid 45 tillfällen. De sistnämnda punkterna är uppskattningar. Då ledorden är tillgänglighet och enkelhet, har flera handledningstillfällen och samtal med barn/ungdomar inte registrerats som handledning/samtal, då de är "i farten" från eller till någon annan aktivitet. Samtidigt som pedagog och barn kan ha uppfattat det som positiva och uppskattade (kommer sig av muntliga utvärderingar). 4.3 Arbete med grupper Vi har varit involverade i 15 klasser med utfört grupprocessarbete och gruppövningar. Av dessa klasser har vi intervjuat alla elever enskilt i 4 av dessa klasser och sedan återkopplat till elever, lärare och i viss mån föräldrar. 5 (11)

6 De andra klasserna har vi arbetat med diverse gruppövningar som har med samarbete, kamratskap, respekt, sätta tydliga gränser etc. Vi har vid behov arbetat med mindre grupperingar i andra klasser där vi haft tjej och/eller killsnack efter konflikter i grupperna av olika skäl, sociala medier, attityd, kamratgrupperingar etc. detta har skett vid 10 tillfällen. Vi har varit med på flera föräldramöten i tre klasser, några föräldrasamråd. Två större möten har hållits då mycket infekterade konflikter bland barn och föräldrar förekommit som påverkat barnen i skolan. Ett där 8 barn och deras föräldrar deltog och ett annat där 4 barn och dess föräldrar deltog. I SkolKomet (handledning av lärare i kommunikationsmetoden KOMET) har en grupp hållits under året med fem lärare. Därtill har individuell handledning i skolkomets anda, skett med 20 lärare enskilt där skolkomet principer använts. Dessa samtal har skett vid enskilda tillfällen. Orsaken är att det varit svårt att få till grupper som träffas kontinuerligt, då lärare uppger att de inte har tid. I ICDP (vägledande samspel), handledning av förskolepersonal. 4.4 Orosanmälningar Under läsåret har åtta oros anmälningar/ansökningar överlämnats av Team Agera genom treparts samtal. Orosanmälningar som gjorts av rektor är inte inräknade. 4.5 Sociala medier Under året har inledningsvis mycket energi gått åt att hantera elevers konflikter på sociala medier vilket många gånger skedde på fritiden och togs med till skolan. Efter att trygghetsteamet var på utbildning om nätmobbing och därefter tagit ett större ansvar kring mobbing som sker på nätet, har samtal kring social medier så gott som uteblivit under våren. Åtgärderna har varit att uppmärksamma och sätta in starka interventioner tidigt. Det kan vara att ringa föräldrar, ta in elever på samtal, eller att polisanmäla förtal och hot. En åtgärd som också skett är att blockera Ask.fm på kommunens nätverk då den i stor utsträckning användes för att kränka och skriva anonymt om andra elever. 4.6 Kränkningar/mobbing Samma arbetssätt med starka interventioner tidigt har skett vid kränkningar och våld i skolan. Från att tidigare endast prata och avstyra bråk, har nu grövre våld resulterat i att polisanmälan också har gjorts. Forskning visar att starka interventioner tidigt ger effekt på den stora massan om vilket beteende som inte är okej. Detta har skolan i Grästorp börjat anamma i betydligt större omfattning. Det ska märkas, synas och få konsekvenser när man gör ett beteende som inte är acceptabelt. Vi tror att detta är en bidragande orsak och haft effekt på klimatet på skolan som upplevs betydligt lugnare än för 1-2 år sedan. 4.7 Föräldrastöd Föräldrautbildningar i ICDP (vägledande samtal) på hösten vid 6 tillfällen om 2 timmar, med 8 föräldrar. 6 (11)

7 Tre kurser i spädbarnsmassage med sammanlagt 21 barn och 21 vuxna vid de 3 tillfällen som vardera kurs innebär. Föräldrautbildning i Tonårskomet år under hösten 2013 med 7 föräldrar under 8 kvällar a 2,5 timmar, samt under våren 2014 med 7 föräldrar. Föräldrautbildning i Föräldrakomet 3-11 år under hösten 2013, med 9 föräldrar under 11 kvällar a 2,5 timmar samt våren 2014 med 11 föräldrar. 4.8 Övrigt Team Agera har hållit i fyra BRYGGAN möten (forum med chefer från skola och socialtjänst där ett möte var en heldag för att diskutera möjligheter att motverka institutionsplaceringar. Deltagit med på elevhälsomöten kring F-3 och 4-9 varannan vecka. Deltagit på ALL möte på centralskolan (Rektorer och arbetslagsledare) Deltagit på lärarlagens elevhälsomöten efter inbjudan vid 15 tillfällen. Varit med och arbetat fram en handlingsplan kring kränkande behandling och mobbing, samt implementerat denna. Tre av Team Agera medlemmarna är med i Trygghetsteamet på Centralskolan. Deltagit på APT (arbetsplatsträffar) på socialtjänsten varje månad. Återkommande träffar med poliser som har Grästorps som sitt område, för att prata om de för tillfället vanligaste drogerna, brotten etc. Administrerat sidan Team Agera på Facebook i syfte att ge information om föräldrautbildningar och information om vårt arbete. 485 gilla markeringar har vi idag. Administrerar Facebook profilen Kurator Sandra Mattias Grästorp. Syftet med denna sida är att de ungdomar som vill ta kontakt och förmedla sig, men som har svårt med direktkontakt eller inte har pengar på sin mobil, kan kommunicera med oss. Syftet har också varit att kunna se och vara med i konversation där konflikter sker på Facebook och där ungdomar söker hjälp med oss och vill reda i vem som sagt vad och när och där mobbing på nätet har förekommit. Haft en teater som heter de glömda barnen som belyser bekymmer som kan ske i hemmet i form av förälder med psykisk sjukdom, förälder med missbruk eller våld i hemmet. 5 Forskning Under skolåret har vi blivit beviljade medel från BRÅ (brottsförebyggande rådet) för att utvärdera metoden RePulse som är en kurs för ungdomar för att hantera sina impulser. Detta har lett till att ett samarbete med RePulse grundare Gunilla Dobrin har utvecklats. Resultaten kommer sammanställas och delges BRÅ senast december Då databearbetningen och analys kommer ta mycket tid, har ett samarbete med Högskolan Väst etablerats som kommer ombesörja det administrativa. En av 7 (11)

8 medlemmarna i Team Agera är med och utvecklar ReManga tillsammans med Gunilla Dobrin vilket är att arbeta med känslor och sociala färdigheter i klass. Gällande pågående forskning utifrån de medel som beviljats av FHM (folkhälsomyndigheten) fortskrider detta. Under hösten 2013 har en mätning gjorts bland elever och föräldrar i kommunen och i en likvärdig kontrollkommun. Under våren 2014 har den intensiva mätperioden varit där alla föräldrar och elever som deltagit i nån form av aktivitet, erbjudits att ställa upp på en intervju av Högskolan Väst. Tanken med mätperioden har varit att utöka de insatser som erbjuds (kuratorsamtal, RePulse kurser, föräldrautbildning i Komet för föräldrar och tonår). Dock har skolkurators sjukskrivning och föräldraledighet medfört att det snarare har varit mindre aktiviteter under våren. De resterande medlemmarna har i så stor utsträckning som möjligt försökt att genom övertid ta igen detta. Ny enkät och resultatbearbetning kommer ske till hösten 2014 och slutrapport färdigställas i april Reflektioner på årets arbete Av de elever vi arbetat med under åren har problematiken skiftat stort. Samtal har rört konflikter med kamrater, föräldrar eller lärare, hemförhållanden, skolnärvaro, rökning, ilske kontroll, ångest, självskadebeteende, rädsla, sociala medier, oro vid föräldrars separation, etc. Variationerna är många och längden och mängden av samtal har varierat stort. Vissa elever kommer en gång och vissa har varit på en serie samtal. Vår målsättning är att vara lättillgängliga och att det ska vara lätt att hitta till oss och/eller att söka oss på andra medier. Det som märkts är att samtal kring rökning inte skett så frekvent. Tidigare var rökning ett problem, då flera ungdomar rökade på skolområdet och uppträdde stökigt vilket skrämde yngre barn. Samtal av oroliga föräldrar och med rökande ungdomar och dess föräldrar skedde varje vecka. Under året har rökning inte varit ett problem alls. Rökning förekommer fortfarande men i mindre omfattning och eleverna gör det utanför skolområdet. Gällande självskadebeteende har dock detta eskalerat eller åtminstone blivit mer synligt. Under året har ett flertal elever uppmärksammats skära sig vilket har spridit sig i kamratgrupperna. Att arbeta med elever och uppmärksamma föräldrar på detta, har medfört att trenden har minskat. Årets arbete har också präglats av flera personalförändringar i Team Agera vilket har medfört att vi fått fokusera mycket på att jobba oss samman, lära känna varandra, introducera och kompetenshöja de nya medlemmar i våra metoder i det dagliga arbetet (KOMET, ICDP, RePulse etc.). Pga. av att teamet fått två nya medlemmar under hösten och som jobbat ihop sig till en högpresterande grupp, valde gruppen att inte ersätta Sandra när hon gick på föräldraledighet i januari. Skälen var dels att inte störa mätperioden i forskningsprojektet, men också den energi det skulle ta att etablera en ny grupp med ytterligare en medlem. 8 (11)

9 Om förra året främst bestod av många individuella samtal på de äldre årskurserna 5-9, har andelen individuella samtal med elever på de lägre åldrarna 7-9 år (åk 1-3) ökat avsevärt. Dessutom har arbete med klasser ökat och mer fokuserats på de lägre åldrarna. Vi vill tro att vårt strategiska arbete med att arbeta med mellangruppen åk 4-6 börjat ge utdelning uppåt i årskurserna, samtidigt som vårt tidigare arbete med de lägre åldrarna börjar ge utdelning när de kommer upp i mellanstadiet. Vår känsla är att vi allt mer går neråt i åldrarna och lägger allt mer tid på tidiga insatser, från att tidigare jobba med "brandkårsutryckningar". Under förra läsåret hade vi 4 enskilda ärenden på F-3 enheterna, idag har vi 43. Vi hoppas att detta allt mer förebyggande och uppmärksammande i yngre åldrar kommer påverka framtida årskurser och motverka utanförskap. När det gäller konflikter på sociala medier som var ett omfattande arbete under förra året, har detta också minskat. Vi vill tro att vårt värdegrundsarbete och den uppmärksamhet som vi ger när någon skriver kränkande saker om varandra, påverkat elever att skriva och vara justare mot varandra. Samarbetet med socialtjänsten har intensifierats. Föräldrautbildning i FöräldraKomet har hållit av medlem av Team Agera, tillsammans med familjebehandlare Anna Hellström. Samarbetet har också skett gällande föräldrautbildning i ICDP. Samarbete med Team Agera och socialtjänsten har även skett på andra plan och nyckelpersoner. Efter samtycke av föräldrar har möten skett tillsammans med representant av båda verksamheterna i syfte att förmedla information, skapa sammanhang för elev och föräldrar etc. I vissa fall har en form av fokusplan upprättats där lärare och personal från socialtjänsten medverkat. Syftet med dessa träffar är att alla ska enas om vad som är viktigast att jobba med för tillfället och träffas för uppföljningar. Allt har kunnat ske efter samtycke av föräldrar. Upplevelsen av teamets medlemmar är att samarbetet med socialtjänsten fungerat mycket bra och att det finns en genuin önskan om att samarbeta mer, där behov finns. Exempel på sådant samarbete är Grästorpsfestivalen där Team agera, socialtjänst och polis hade ett mycket bra samarbete. Två polisenheter, delar av Team Agera och socialtjänsten träffades under lättsamma former (fikade) och lade upp strategi för kvällen. Team Agera hade kännedom om barn/ungdomar och vandrade tillsammans med socialtjänsten. Team Agera hade möjlighet att ringa hem till föräldrar vid oro, som är kända av elever och föräldrar. Socialtjänsten kunde skapa kontakter med ungdomar, avdramatisera socialtjänsten och få kunskap om riskmiljöer, polisen kunde skapa relation och i viss mån förverkande av alkohol. helt enkelt en mix som skapade förståelse, relation och gränssättning. Då den stämpel och röda skynke som socialtjänsten är för många barn/ungdomar och föräldrar, tror vi att denna inställning allt mer kommit att luckras upp under året. Fler föräldrar än tidigare uppger att de kan tänka sig att ta hjälp av socialtjänsten. Vi upplever början till en attitydförändring och att socialtjänsten är mer avdramatiserad än vad den var för ca 3 år sedan. En bidragande orsak tror vi kan vara att enskilda socialsekreterares engagemang och trygghet i sig själva, medfört till skillnaden. De 9 (11)

10 har t.ex. deltagit på personalfester, varit i skolan, funnits med på fokusplan möten och presenterat sig på lärarnas uppstartmöten. Men också lärarnas ökade förståelse för vilka möjligheter socialtjänsten har, och att de också är lika beroende av relationsbyggande för att utföra ett arbete med god kvalitet. 6.1 BRYGGAN Under året har fyra möten hållits, där syftet varit att anpassa mötesforumen mer till strategi, verksamhet och operativa frågor, med en tanke om att information ska föras mellan nivåerna. Styrgrupp Strategifrågor Verksamhetschefer för skola, socialtjänst, vårdcentral samt folkhälsosamordnare. (4 personer). Träffas 1 gång/termin. BRYGGAN gruppen Verksamhetsfrågor Verksamhetscheferna för skola och socialtjänst, rektorerna, enhetschefer på socialtjänsten. (10 personer). Träffas 1 gång/termin. Verksamhetscheferna, är med i strategigruppen, och verksamhetsgruppen, och förmedlar information mellan nivåerna. Rektorerna är med i verksamhetsgruppen och kontaktpersonsgruppen, och för information mellan nivåerna. Kontaktpersonsgruppen Att göra-frågor Rektorer och kontaktpersoner på socialtjänsten (socialsekreterare och familjebehandlare). (10 personer). Träffas 2 gång/termin. Bild 1: De olika grupperna och deras fokusområde, samt flödet mellan grupperna. 7 Media Under året som gått har fem artiklar skrivits i tidningen NLT (Nya Lidköpings tidning), som har gällt den öppna förskolan och Linda som ny medarbetare, samt för de föreläsare som vi varit delaktiga att anlita. Team Agera vann 2013 års folkhälsopris på kr som mottogs på en konferens i Hjo, vilket också uppmärksammades i P4. 10 (11)

11 8 Planering för skolår 2014/2015 Skolåret börjar med ett sommarläger som är ett samarbete mellan Team Agera och socialtjänsten, där barn och föräldrar får en kortare vistelse med bad, lek och samvaro tillsammans. Hösten kommer främst innebära att ny enkät mätning bland åk 6-8 elever samt alla föräldrar i kommunen. Det fortsatta arbetet med att implementera likabehandlingsplanen och förfaringssättet vid kränkande behandling och mobbing kommer intensifieras samt att ett krafttag kring värdegrundsfrågorna kommer vara i fokus under året. Det årshjul som infördes förra skolår har fungerat bra och vår uppfattning är att övergången mellan skolorna gått bättre. Därför kommer samma plan att följas under kommande år. Under hösten kommer också delar av teamet åka till Portugal på ECER 2014 för skolutvecklingsfrågor i Europa tillsammans med Högskolan Väst för att presentera delresultat i forskningen. Då teamet har uppmärksammat självskadebeteende bland främst tjejer, kommer detta tillmötesgås genom att skolkurator Maria Elg och skolsköterska Anna Marberg kommer gå en DISA utbildning för gruppsamtal med tjejer. Dessutom kommer hela teamet påbörja en KBT (kognitiv beteendeterapi) utbildning i syfte att tillmötesgå problematik med ångest, depression och självskadebeteende. Målet med utbildningen är att öka på kompetensen i skolan för att ge lättare och snabbare hjälp och med för ändamålet anpassade samtalstekniker. Det finns ett önskemål av både socialtjänsten och Team Agera om ett utökat samarbete. Förhoppningen är att året kommer innebära fler gemensamma aktiviteter och ett djupare samarbete i enskilda ärenden där föräldrar önskat det. Planering finns för gemensamma träffar för att utveckla samarbete. Planen är att de familjebehandlare som finns inom socialtjänsten idag, kommer vidareutbildas i FörstärktKomet under kommande året. Senare delen av vårterminen 2015 kommer det slutgiltiga resultatet av utvärderingen av Team Agera presenteras till Folkhälsomyndigheten, vilket kommer presenteras i olika forum och medier. Grästorp Mattias Ymefors Samordnare i TEAM AGERA 11 (11)

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriskolan Växthuset och dess fritidsverksamhet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Definitioner...

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Enköpings Kommun Projektledare Dagmar Mardi dagmar.mardi@vasterled.enkoping.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Syfte och målsättning...

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2014/2015 1/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer