2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera"

Transkript

1 2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera Mattias Ymefors Team Agera 2014

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Team Ageras uppdrag Personal Lokal... 4 Utfört arbete under skolåret 2013/ Förebyggande arbete Individuella kontakter Arbete med grupper Orosanmälningar Sociala medier Kränkningar/mobbing Föräldrastöd Övrigt Forskning Reflektioner på årets arbete BRYGGAN Media Planering för skolår 2014/ Inledning Team Agera är en verksamhet och ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten, och är en del i politikernas satsning på barn och ungas uppväxtvillkor. Rapporten innehåller redovisning av aktiviteter, statistik, förändringar, visioner och framtida planering. 2 Team Ageras uppdrag Med hjälp av ett multiprofessionellt team av både män och kvinnor, som är utbildade i evidensbaserade metoder och har en bred kunskap, arbeta i en utökad elevhälsa med mer personal, med ett utökat ansvarsområde för att komma åt den grå zonen mellan skola och socialtjänst. Jobba för att de evidensbaserade metoderna ska genomsyra både skola och socialtjänst och att man talar med samma språk och att de som vill får gå utbildning, utan behovsprövning. Att vara i skolan, för att komma i kontakt med så många barn/ungdomar och föräldrar som möjligt på en arena de känner till och alla har en relation till och besöker ofta. Man ska kunna få hjälp lätt, snabbt och respektera individens självdefinierade hjälpbehov. 2 (11)

3 Team medlemmarnas ledstjärnor är att vara: Lyhörda men samtidigt kritiska och utmanande Personligt engagerade och nyfikna Nytänkande och kreativa 3 Personal Vid skolårets början bestod Team Agera av: Mattias, Samordnare/beteendevetare, 100%. Sandra, Skolkurator/beteendevetare, 80%. Linda, pedagog/öppenförskola, 60%. Maria, skolkurator/beteendevetare, 80% Per, pedagog/handledare som i och med forskningsprojekt i samarbete med Högskolan Väst och Folkhälsomyndigheten skulle utöka sin tid till 100%. Teamet bestod alltså av 420 % vid terminens början. Skälet för utökningen var att samordnare skulle få mer tid att arbeta med forskningsprojektet samt för att kunna utöka aktiviteterna under mätperioden. Sandra deklarerade i september att hon kommer vara föräldraledig och från januari 2014 har skolkurator tjänsten varit vakant. Då mätperioden för forskningen skulle vara mellan januari juni 2014 med utökad styrka, kunde detta inte införlivas. Gruppen kom överens om att en rekrytering i mätperioden skulle vara mer betungande och därför har vakansen inte tillsats. Istället har hjälp tagits av Centralskolans specialpedagog som erbjudits 20 % i Team Agera. Dessutom gick Linda upp till 75% för att om möjligt kompensera Sandras frånvaro. Mattias har prioriterat aktiviteter som ska vara med i mätperioden, såsom RePulse kurser, kuratorsamtal etc. vilket medfört att forskningsprojektets administration har varit eftersatt. Under våren har Team Agera därför bestått av 375 %. Ytterligare en utmaning är att Maria sökt och fått en tjänst som verksamhetsansvarig för kultur och ungdom som hon ska kombinera med 50% i Team Agera. Dock har Maria under mätperioden kunnat kvarhålla 80% av sin arbetstid i Team Agera. Våren har i och med personalförändringarna varit en utmaning för att säkerställa att kompetensen ska vara intakt gällande beteendevetarkompetens, föräldrautbildningarna i ICDP, KOMET samt RePulse. Dock har ett strategiskt och lyckat samarbete med andra enheter som socialtjänstens utförarenhet och elevhälsan, medfört att kompetensen kunnat bibehållas. 3 (11)

4 4 Lokal I början på höstterminen hade Team Agera lokaler i Lunneviskolan då lokalerna på Centralskolan utsatts för mögelsporer och dömts ut som lokal. Under senhöst kunde Team Agera även representeras på centralskolan då tillfälliga lokaler uppbringades. Teamet var under denna tiden delad mellan lokalerna. Från Januari månad fick Team Agera baracker som ställdes upp på Centralskolan som består av en kontorsdel och två samtalsrum. I samband med detta flyttades all personal till dessa lokaler. Lokalfrågan har varit ett stort orosmoment under första delen av skolåret. Dels för att ändamålsenliga lokaler i form av samtalsrum varit en bristvara, men också att det inte varit tydligt var personalen är belägen, med anledning av de många flyttningarna. Det har påverkat tillgängligheten då barn/ungdomar varit osäkra på var vi är, samt att vi inte haft tillräckliga utrymmen att ha samtal i som är ändamålsenliga med tanke på sekretess, arbetsmaterial (whiteboard etc.). Vid tiden för flytt till barack, flyttades elever ut från Centralskolan pga. planerad renovering, till lokaler som ligger en bit ifrån Team Ageras provisoriska lokaler. Detta har också påverkat besöksfrekvens, tillgänglighet och närhet till elever. Enligt plan ska Team Agera flytta in i färdigställda lokaler på Centralskolan i februari Utfört arbete under skolåret 2013/ Förebyggande arbete Öppen förskola två dagar i veckan och sammanlagt 84 träffar under skolåret, där det i snitt var 7 barn och 6 vuxna per tillfälle. Under en period om 4 veckor utökades till 3 dagar/veckan för att tillmötesgå önskemål om annan dag. Flera gästbesök i form av BVC (4 tillfällen), NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande), Röda Korset (lungräddning), biblioteket, specialpedagog etc. har skett. Rektor Annette Nilsson informerade om kommunala förskolor och representant från föräldrakooperativet Asphagen var och informerade om alternativ förskola. Även skolchef Pernilla Bjerkesjö och kommunchefen Ove Johansson, har varit på besök. En markant utökning av besök har skett under året. Haft individuella intervjuer med alla elever i åk 4 för att prata om trivsel, mående och vad man vill förändra i sin skolsituation, med efterföljande arbete i helklass i samarbete med pedagog. Enligt likabehandlingsplanen haft ett förebyggande arbete med gruppövningar i alla åk 3 på våren, med inriktning på samarbete, bra kompis, konflikthantering. Pubertetssamtal i samarbete med skolsköterskorna för åk 5. Vi har bjudit in föreläsare för att prata om faror med internetanvändning och ungdomars ensamhet på nätet. Haft föreläsare Mia Börjesson för att prata om självförtroende. Haft föreläsare Gunilla Dobrin för att prata om känslor och RePulse 4 (11)

5 Haft en FöräldraBoost för att erbjuda föräldrar tips och strategier för att minska bråk och konflikter hemma. Vuxenvandrat på Grästorpsfestivalen och samarbetet med polis och socialtjänst. Varit med på föräldramöte i förskoleklass för att öka samverkan föräldrar skola. Varit med på föräldramöte vid skolstart för åk 4-6 och åk 7-9 Deltagit på samrådsmöten, föräldramöten i enskilda klasser. Lett fyra BRYGGAN möten. Chefer inom skola och socialtjänst. Deltagit i socioekonomisk utbildning på uppdrag av kommunstyrelsen. Deltagit under skolans kärleksvecka och pratat om självförtroende och självkänsla. Hållit föreläsning om Team Ageras arbete och förhållningssätt på Högskolan Väst, Skaraborgs kommunalförbund samt kommunledning i Falkenberg och Varbergs kommun i samarbete med Räddningstjänst Väst och Skandia liv. 4.2 Individuella kontakter Vi har haft 5 nätverksmöten kring en ungdom. I enskilda ärenden har vi varit i kontakt med 155 elever under året. 112 på Centralskolan åk 4-9, 35 barn på Lunneviskolan F-3 samt 8 barn på Backenskolan F-3. Av dessa har 31 elever påbörjat RePulse kurs varav 16 har hunnit slutföra den med 10 individuella träffar vardera. Sammanlagt har vi haft 822 dokumenterade besök under året för enskilda samtal varav 604 var planerade. Vi har också utfört 10 sociala kartläggningar på uppdrag av rektor. Därtill kommer de spontana samtalen som skett vid öppen dörr där elever kommer förbi och pratar eller de som kommer fram i korridoren eller på skolgården. Dessa samtal uppskattas vara mellan vilket är ca 6 stycken per dag i snitt. Handledning av rektorer och lärare i sociala frågor har skett med 15 individer vid 45 tillfällen. De sistnämnda punkterna är uppskattningar. Då ledorden är tillgänglighet och enkelhet, har flera handledningstillfällen och samtal med barn/ungdomar inte registrerats som handledning/samtal, då de är "i farten" från eller till någon annan aktivitet. Samtidigt som pedagog och barn kan ha uppfattat det som positiva och uppskattade (kommer sig av muntliga utvärderingar). 4.3 Arbete med grupper Vi har varit involverade i 15 klasser med utfört grupprocessarbete och gruppövningar. Av dessa klasser har vi intervjuat alla elever enskilt i 4 av dessa klasser och sedan återkopplat till elever, lärare och i viss mån föräldrar. 5 (11)

6 De andra klasserna har vi arbetat med diverse gruppövningar som har med samarbete, kamratskap, respekt, sätta tydliga gränser etc. Vi har vid behov arbetat med mindre grupperingar i andra klasser där vi haft tjej och/eller killsnack efter konflikter i grupperna av olika skäl, sociala medier, attityd, kamratgrupperingar etc. detta har skett vid 10 tillfällen. Vi har varit med på flera föräldramöten i tre klasser, några föräldrasamråd. Två större möten har hållits då mycket infekterade konflikter bland barn och föräldrar förekommit som påverkat barnen i skolan. Ett där 8 barn och deras föräldrar deltog och ett annat där 4 barn och dess föräldrar deltog. I SkolKomet (handledning av lärare i kommunikationsmetoden KOMET) har en grupp hållits under året med fem lärare. Därtill har individuell handledning i skolkomets anda, skett med 20 lärare enskilt där skolkomet principer använts. Dessa samtal har skett vid enskilda tillfällen. Orsaken är att det varit svårt att få till grupper som träffas kontinuerligt, då lärare uppger att de inte har tid. I ICDP (vägledande samspel), handledning av förskolepersonal. 4.4 Orosanmälningar Under läsåret har åtta oros anmälningar/ansökningar överlämnats av Team Agera genom treparts samtal. Orosanmälningar som gjorts av rektor är inte inräknade. 4.5 Sociala medier Under året har inledningsvis mycket energi gått åt att hantera elevers konflikter på sociala medier vilket många gånger skedde på fritiden och togs med till skolan. Efter att trygghetsteamet var på utbildning om nätmobbing och därefter tagit ett större ansvar kring mobbing som sker på nätet, har samtal kring social medier så gott som uteblivit under våren. Åtgärderna har varit att uppmärksamma och sätta in starka interventioner tidigt. Det kan vara att ringa föräldrar, ta in elever på samtal, eller att polisanmäla förtal och hot. En åtgärd som också skett är att blockera Ask.fm på kommunens nätverk då den i stor utsträckning användes för att kränka och skriva anonymt om andra elever. 4.6 Kränkningar/mobbing Samma arbetssätt med starka interventioner tidigt har skett vid kränkningar och våld i skolan. Från att tidigare endast prata och avstyra bråk, har nu grövre våld resulterat i att polisanmälan också har gjorts. Forskning visar att starka interventioner tidigt ger effekt på den stora massan om vilket beteende som inte är okej. Detta har skolan i Grästorp börjat anamma i betydligt större omfattning. Det ska märkas, synas och få konsekvenser när man gör ett beteende som inte är acceptabelt. Vi tror att detta är en bidragande orsak och haft effekt på klimatet på skolan som upplevs betydligt lugnare än för 1-2 år sedan. 4.7 Föräldrastöd Föräldrautbildningar i ICDP (vägledande samtal) på hösten vid 6 tillfällen om 2 timmar, med 8 föräldrar. 6 (11)

7 Tre kurser i spädbarnsmassage med sammanlagt 21 barn och 21 vuxna vid de 3 tillfällen som vardera kurs innebär. Föräldrautbildning i Tonårskomet år under hösten 2013 med 7 föräldrar under 8 kvällar a 2,5 timmar, samt under våren 2014 med 7 föräldrar. Föräldrautbildning i Föräldrakomet 3-11 år under hösten 2013, med 9 föräldrar under 11 kvällar a 2,5 timmar samt våren 2014 med 11 föräldrar. 4.8 Övrigt Team Agera har hållit i fyra BRYGGAN möten (forum med chefer från skola och socialtjänst där ett möte var en heldag för att diskutera möjligheter att motverka institutionsplaceringar. Deltagit med på elevhälsomöten kring F-3 och 4-9 varannan vecka. Deltagit på ALL möte på centralskolan (Rektorer och arbetslagsledare) Deltagit på lärarlagens elevhälsomöten efter inbjudan vid 15 tillfällen. Varit med och arbetat fram en handlingsplan kring kränkande behandling och mobbing, samt implementerat denna. Tre av Team Agera medlemmarna är med i Trygghetsteamet på Centralskolan. Deltagit på APT (arbetsplatsträffar) på socialtjänsten varje månad. Återkommande träffar med poliser som har Grästorps som sitt område, för att prata om de för tillfället vanligaste drogerna, brotten etc. Administrerat sidan Team Agera på Facebook i syfte att ge information om föräldrautbildningar och information om vårt arbete. 485 gilla markeringar har vi idag. Administrerar Facebook profilen Kurator Sandra Mattias Grästorp. Syftet med denna sida är att de ungdomar som vill ta kontakt och förmedla sig, men som har svårt med direktkontakt eller inte har pengar på sin mobil, kan kommunicera med oss. Syftet har också varit att kunna se och vara med i konversation där konflikter sker på Facebook och där ungdomar söker hjälp med oss och vill reda i vem som sagt vad och när och där mobbing på nätet har förekommit. Haft en teater som heter de glömda barnen som belyser bekymmer som kan ske i hemmet i form av förälder med psykisk sjukdom, förälder med missbruk eller våld i hemmet. 5 Forskning Under skolåret har vi blivit beviljade medel från BRÅ (brottsförebyggande rådet) för att utvärdera metoden RePulse som är en kurs för ungdomar för att hantera sina impulser. Detta har lett till att ett samarbete med RePulse grundare Gunilla Dobrin har utvecklats. Resultaten kommer sammanställas och delges BRÅ senast december Då databearbetningen och analys kommer ta mycket tid, har ett samarbete med Högskolan Väst etablerats som kommer ombesörja det administrativa. En av 7 (11)

8 medlemmarna i Team Agera är med och utvecklar ReManga tillsammans med Gunilla Dobrin vilket är att arbeta med känslor och sociala färdigheter i klass. Gällande pågående forskning utifrån de medel som beviljats av FHM (folkhälsomyndigheten) fortskrider detta. Under hösten 2013 har en mätning gjorts bland elever och föräldrar i kommunen och i en likvärdig kontrollkommun. Under våren 2014 har den intensiva mätperioden varit där alla föräldrar och elever som deltagit i nån form av aktivitet, erbjudits att ställa upp på en intervju av Högskolan Väst. Tanken med mätperioden har varit att utöka de insatser som erbjuds (kuratorsamtal, RePulse kurser, föräldrautbildning i Komet för föräldrar och tonår). Dock har skolkurators sjukskrivning och föräldraledighet medfört att det snarare har varit mindre aktiviteter under våren. De resterande medlemmarna har i så stor utsträckning som möjligt försökt att genom övertid ta igen detta. Ny enkät och resultatbearbetning kommer ske till hösten 2014 och slutrapport färdigställas i april Reflektioner på årets arbete Av de elever vi arbetat med under åren har problematiken skiftat stort. Samtal har rört konflikter med kamrater, föräldrar eller lärare, hemförhållanden, skolnärvaro, rökning, ilske kontroll, ångest, självskadebeteende, rädsla, sociala medier, oro vid föräldrars separation, etc. Variationerna är många och längden och mängden av samtal har varierat stort. Vissa elever kommer en gång och vissa har varit på en serie samtal. Vår målsättning är att vara lättillgängliga och att det ska vara lätt att hitta till oss och/eller att söka oss på andra medier. Det som märkts är att samtal kring rökning inte skett så frekvent. Tidigare var rökning ett problem, då flera ungdomar rökade på skolområdet och uppträdde stökigt vilket skrämde yngre barn. Samtal av oroliga föräldrar och med rökande ungdomar och dess föräldrar skedde varje vecka. Under året har rökning inte varit ett problem alls. Rökning förekommer fortfarande men i mindre omfattning och eleverna gör det utanför skolområdet. Gällande självskadebeteende har dock detta eskalerat eller åtminstone blivit mer synligt. Under året har ett flertal elever uppmärksammats skära sig vilket har spridit sig i kamratgrupperna. Att arbeta med elever och uppmärksamma föräldrar på detta, har medfört att trenden har minskat. Årets arbete har också präglats av flera personalförändringar i Team Agera vilket har medfört att vi fått fokusera mycket på att jobba oss samman, lära känna varandra, introducera och kompetenshöja de nya medlemmar i våra metoder i det dagliga arbetet (KOMET, ICDP, RePulse etc.). Pga. av att teamet fått två nya medlemmar under hösten och som jobbat ihop sig till en högpresterande grupp, valde gruppen att inte ersätta Sandra när hon gick på föräldraledighet i januari. Skälen var dels att inte störa mätperioden i forskningsprojektet, men också den energi det skulle ta att etablera en ny grupp med ytterligare en medlem. 8 (11)

9 Om förra året främst bestod av många individuella samtal på de äldre årskurserna 5-9, har andelen individuella samtal med elever på de lägre åldrarna 7-9 år (åk 1-3) ökat avsevärt. Dessutom har arbete med klasser ökat och mer fokuserats på de lägre åldrarna. Vi vill tro att vårt strategiska arbete med att arbeta med mellangruppen åk 4-6 börjat ge utdelning uppåt i årskurserna, samtidigt som vårt tidigare arbete med de lägre åldrarna börjar ge utdelning när de kommer upp i mellanstadiet. Vår känsla är att vi allt mer går neråt i åldrarna och lägger allt mer tid på tidiga insatser, från att tidigare jobba med "brandkårsutryckningar". Under förra läsåret hade vi 4 enskilda ärenden på F-3 enheterna, idag har vi 43. Vi hoppas att detta allt mer förebyggande och uppmärksammande i yngre åldrar kommer påverka framtida årskurser och motverka utanförskap. När det gäller konflikter på sociala medier som var ett omfattande arbete under förra året, har detta också minskat. Vi vill tro att vårt värdegrundsarbete och den uppmärksamhet som vi ger när någon skriver kränkande saker om varandra, påverkat elever att skriva och vara justare mot varandra. Samarbetet med socialtjänsten har intensifierats. Föräldrautbildning i FöräldraKomet har hållit av medlem av Team Agera, tillsammans med familjebehandlare Anna Hellström. Samarbetet har också skett gällande föräldrautbildning i ICDP. Samarbete med Team Agera och socialtjänsten har även skett på andra plan och nyckelpersoner. Efter samtycke av föräldrar har möten skett tillsammans med representant av båda verksamheterna i syfte att förmedla information, skapa sammanhang för elev och föräldrar etc. I vissa fall har en form av fokusplan upprättats där lärare och personal från socialtjänsten medverkat. Syftet med dessa träffar är att alla ska enas om vad som är viktigast att jobba med för tillfället och träffas för uppföljningar. Allt har kunnat ske efter samtycke av föräldrar. Upplevelsen av teamets medlemmar är att samarbetet med socialtjänsten fungerat mycket bra och att det finns en genuin önskan om att samarbeta mer, där behov finns. Exempel på sådant samarbete är Grästorpsfestivalen där Team agera, socialtjänst och polis hade ett mycket bra samarbete. Två polisenheter, delar av Team Agera och socialtjänsten träffades under lättsamma former (fikade) och lade upp strategi för kvällen. Team Agera hade kännedom om barn/ungdomar och vandrade tillsammans med socialtjänsten. Team Agera hade möjlighet att ringa hem till föräldrar vid oro, som är kända av elever och föräldrar. Socialtjänsten kunde skapa kontakter med ungdomar, avdramatisera socialtjänsten och få kunskap om riskmiljöer, polisen kunde skapa relation och i viss mån förverkande av alkohol. helt enkelt en mix som skapade förståelse, relation och gränssättning. Då den stämpel och röda skynke som socialtjänsten är för många barn/ungdomar och föräldrar, tror vi att denna inställning allt mer kommit att luckras upp under året. Fler föräldrar än tidigare uppger att de kan tänka sig att ta hjälp av socialtjänsten. Vi upplever början till en attitydförändring och att socialtjänsten är mer avdramatiserad än vad den var för ca 3 år sedan. En bidragande orsak tror vi kan vara att enskilda socialsekreterares engagemang och trygghet i sig själva, medfört till skillnaden. De 9 (11)

10 har t.ex. deltagit på personalfester, varit i skolan, funnits med på fokusplan möten och presenterat sig på lärarnas uppstartmöten. Men också lärarnas ökade förståelse för vilka möjligheter socialtjänsten har, och att de också är lika beroende av relationsbyggande för att utföra ett arbete med god kvalitet. 6.1 BRYGGAN Under året har fyra möten hållits, där syftet varit att anpassa mötesforumen mer till strategi, verksamhet och operativa frågor, med en tanke om att information ska föras mellan nivåerna. Styrgrupp Strategifrågor Verksamhetschefer för skola, socialtjänst, vårdcentral samt folkhälsosamordnare. (4 personer). Träffas 1 gång/termin. BRYGGAN gruppen Verksamhetsfrågor Verksamhetscheferna för skola och socialtjänst, rektorerna, enhetschefer på socialtjänsten. (10 personer). Träffas 1 gång/termin. Verksamhetscheferna, är med i strategigruppen, och verksamhetsgruppen, och förmedlar information mellan nivåerna. Rektorerna är med i verksamhetsgruppen och kontaktpersonsgruppen, och för information mellan nivåerna. Kontaktpersonsgruppen Att göra-frågor Rektorer och kontaktpersoner på socialtjänsten (socialsekreterare och familjebehandlare). (10 personer). Träffas 2 gång/termin. Bild 1: De olika grupperna och deras fokusområde, samt flödet mellan grupperna. 7 Media Under året som gått har fem artiklar skrivits i tidningen NLT (Nya Lidköpings tidning), som har gällt den öppna förskolan och Linda som ny medarbetare, samt för de föreläsare som vi varit delaktiga att anlita. Team Agera vann 2013 års folkhälsopris på kr som mottogs på en konferens i Hjo, vilket också uppmärksammades i P4. 10 (11)

11 8 Planering för skolår 2014/2015 Skolåret börjar med ett sommarläger som är ett samarbete mellan Team Agera och socialtjänsten, där barn och föräldrar får en kortare vistelse med bad, lek och samvaro tillsammans. Hösten kommer främst innebära att ny enkät mätning bland åk 6-8 elever samt alla föräldrar i kommunen. Det fortsatta arbetet med att implementera likabehandlingsplanen och förfaringssättet vid kränkande behandling och mobbing kommer intensifieras samt att ett krafttag kring värdegrundsfrågorna kommer vara i fokus under året. Det årshjul som infördes förra skolår har fungerat bra och vår uppfattning är att övergången mellan skolorna gått bättre. Därför kommer samma plan att följas under kommande år. Under hösten kommer också delar av teamet åka till Portugal på ECER 2014 för skolutvecklingsfrågor i Europa tillsammans med Högskolan Väst för att presentera delresultat i forskningen. Då teamet har uppmärksammat självskadebeteende bland främst tjejer, kommer detta tillmötesgås genom att skolkurator Maria Elg och skolsköterska Anna Marberg kommer gå en DISA utbildning för gruppsamtal med tjejer. Dessutom kommer hela teamet påbörja en KBT (kognitiv beteendeterapi) utbildning i syfte att tillmötesgå problematik med ångest, depression och självskadebeteende. Målet med utbildningen är att öka på kompetensen i skolan för att ge lättare och snabbare hjälp och med för ändamålet anpassade samtalstekniker. Det finns ett önskemål av både socialtjänsten och Team Agera om ett utökat samarbete. Förhoppningen är att året kommer innebära fler gemensamma aktiviteter och ett djupare samarbete i enskilda ärenden där föräldrar önskat det. Planering finns för gemensamma träffar för att utveckla samarbete. Planen är att de familjebehandlare som finns inom socialtjänsten idag, kommer vidareutbildas i FörstärktKomet under kommande året. Senare delen av vårterminen 2015 kommer det slutgiltiga resultatet av utvärderingen av Team Agera presenteras till Folkhälsomyndigheten, vilket kommer presenteras i olika forum och medier. Grästorp Mattias Ymefors Samordnare i TEAM AGERA 11 (11)

Rapport om Team Agera

Rapport om Team Agera 2013 Rapport om Team Agera Mattias Ymefors Team Agera 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Team Ageras uppdrag... 2 3 Personal... 3 4 Utfört arbete under skolåret 2012/2013... 3 4.1 Förebyggande

Läs mer

NYA Team Agera Ett samverkande team mellan skola och socialtjänst i Grästorps kommun.

NYA Team Agera Ett samverkande team mellan skola och socialtjänst i Grästorps kommun. 2012 NYA Ett samverkande team mellan skola och socialtjänst i Grästorps kommun. 2012-11-01 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte med NYA... 3 3. NYA... 3 3.2 Medlemmar och roller i NYA?...

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017 Kvarnsvedens/Amsbergs skolor med tillhörande fritidshem. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Varje enhet inom förskola och skola har en Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling.

Läs mer

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Sektor utbildning, kultur och fritid UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Verksamhetens vision Alla barn är välkomna till vår förskola.

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Stallet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Juni 2010 Innehållsförteckning 1.Vision och mål 3 2. Processen- Så här har vi arbetat fram likabehandlingsplanen 4 3. Kartläggning och nulägesanalys

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tistelstången 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Grunduppgifter Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling BÅSTAD KOMMUN Backaskolan med dess förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling Läsåret 2013/2014 INLEDNING På vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Förskolan Linden Örebro kommuns trygghetsvision

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Förskolan Linden Örebro kommuns trygghetsvision Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Förskolan Linden 2015-2016 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015

Likabehandlingsplan 2015 Likabehandlingsplan 2015 Berghedens skola och fritidshem- Äppelbo VÅR VISION Vi vill att alla ska känna sig trygga och välkomna. Därför ska ingen kränkning fysiskt eller psykiskt få förekomma. Vi vill

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer Resursskolor Rektor Agneta Malm Verksamhetsansvarig för Resursskolor Tel: 013-26 39 90, 070-558 57 58 E-post: agneta.malm@linkoping.se Verksamhetsbeskrivning Resursskolorna bedriver undervisning i SU-grupp,

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan, Grundskolans fritidshem Syrenen, Nyponrosen och Polstjärnan,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 2016-02-20 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Granens förskola Österbybruk 2016 för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. 2 (7) Bakgrund

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan.. År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Marit Pedagoger:Rosita, Anna-Karin,Sanna,Linnea, Josephine,Lisa,

Läs mer

Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

SÄTERS KOMMUN

SÄTERS KOMMUN Likabehandlingsplan Förskolan Storhaga Gäller 2016-02-01 2017-09-30 2016-2017 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Rutiner och förhållningssätt hur

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Högadalsskolan

Likabehandlingsplan. för. Högadalsskolan Likabehandlingsplan för Högadalsskolan Reviderad maj 2014 Värdegrund för Högadalsskolan Alla barn skall kunna gå till Högadalsskolan och känna sig trygga, sedda och stimulerade. Vi lever alla i sammanhang

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagens förskola Läsår 2016/2017 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning... 7 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bäsna förskola BLÅKLOCKAN

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bäsna förskola BLÅKLOCKAN Framtagen 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bäsna förskola BLÅKLOCKAN På Blåklockan ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är.

Läs mer

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen fritidshem, förskoleklass och skola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan läsåret 2016/2017 Normer och värden: Lgr 2011 säger att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Plan för likabehandling för Berga förskola

Plan för likabehandling för Berga förskola Barn - och utbildningsförvaltningen Rev 130201 1 (6) Förskoleområde 1.6 Berga förskola Malin Willix Tel 016 710 51 26 malin.willix@eskilstuna.se Likabehandlingsplan Plan för likabehandling för Berga förskola

Läs mer

Förskolan Ugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogista och pedagoger från varje

Läs mer

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision Alla barn ska kunna känna sig trygga

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt

Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt 0-5 år 6-12 år 13-18 år Specialist Småbarnsgruppen Freja ASQ Home intervju Home intervju Repulse Cool kids Repulse LFT, Ledarskapsutbildning för tonårsföräldrar

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2016 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-09-23 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Pedagogisk Omsorg Östhammars kommun 2016-17 För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling.

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Lyrfågelskolan Fritidshem 2016/2017 Lyrfågelskolans Fritidshem plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9 Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling På Linbråkan ska alla barn känna sig trygga och bemötas och behandlas med värdighet och respekt. Inget barn ska känna obehag över att gå till förskolan

Läs mer

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och fritids Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Sörgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Sörgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Sörgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Musikanten 2014-2015 1 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor

Läs mer

Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen november 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Högsvedens Förskola Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Björk- och Tallbackens Förskolor

LIKABEHANDLINGSPLAN Björk- och Tallbackens Förskolor LIKABEHANDLINGSPLAN Björk- och Tallbackens Förskolor LIKABEHANDLINGSARBETE DET HANDLAR OM BARNS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, OM ATT FÖRVERKLIGA FN S BARNKONVENTION I FÖRSKOLAN Likabehandlingsplanen är gällande

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Slussfors skola och förskolas handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska

Läs mer

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Tove Jensen Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg och Li

Läs mer

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling 2015-201

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling 2015-201 Junibackens plan mot diskrimineri iminering ng och kränkande behandling 2015-201 2016 Ansvariga för planen: Personalen vid förskola Junibacken och förskolechef Greta Särefors. Vår vision på vår förskola

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad: 150114 Upprättad: 150615 Gäller till: 160831 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkskolan och Kyrkskolans fritidshem Innehåll Vår vision Vad säger lagen Till dig som elev Till

Läs mer