2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera"

Transkript

1 2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera Mattias Ymefors Team Agera 2014

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Team Ageras uppdrag Personal Lokal... 4 Utfört arbete under skolåret 2013/ Förebyggande arbete Individuella kontakter Arbete med grupper Orosanmälningar Sociala medier Kränkningar/mobbing Föräldrastöd Övrigt Forskning Reflektioner på årets arbete BRYGGAN Media Planering för skolår 2014/ Inledning Team Agera är en verksamhet och ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten, och är en del i politikernas satsning på barn och ungas uppväxtvillkor. Rapporten innehåller redovisning av aktiviteter, statistik, förändringar, visioner och framtida planering. 2 Team Ageras uppdrag Med hjälp av ett multiprofessionellt team av både män och kvinnor, som är utbildade i evidensbaserade metoder och har en bred kunskap, arbeta i en utökad elevhälsa med mer personal, med ett utökat ansvarsområde för att komma åt den grå zonen mellan skola och socialtjänst. Jobba för att de evidensbaserade metoderna ska genomsyra både skola och socialtjänst och att man talar med samma språk och att de som vill får gå utbildning, utan behovsprövning. Att vara i skolan, för att komma i kontakt med så många barn/ungdomar och föräldrar som möjligt på en arena de känner till och alla har en relation till och besöker ofta. Man ska kunna få hjälp lätt, snabbt och respektera individens självdefinierade hjälpbehov. 2 (11)

3 Team medlemmarnas ledstjärnor är att vara: Lyhörda men samtidigt kritiska och utmanande Personligt engagerade och nyfikna Nytänkande och kreativa 3 Personal Vid skolårets början bestod Team Agera av: Mattias, Samordnare/beteendevetare, 100%. Sandra, Skolkurator/beteendevetare, 80%. Linda, pedagog/öppenförskola, 60%. Maria, skolkurator/beteendevetare, 80% Per, pedagog/handledare som i och med forskningsprojekt i samarbete med Högskolan Väst och Folkhälsomyndigheten skulle utöka sin tid till 100%. Teamet bestod alltså av 420 % vid terminens början. Skälet för utökningen var att samordnare skulle få mer tid att arbeta med forskningsprojektet samt för att kunna utöka aktiviteterna under mätperioden. Sandra deklarerade i september att hon kommer vara föräldraledig och från januari 2014 har skolkurator tjänsten varit vakant. Då mätperioden för forskningen skulle vara mellan januari juni 2014 med utökad styrka, kunde detta inte införlivas. Gruppen kom överens om att en rekrytering i mätperioden skulle vara mer betungande och därför har vakansen inte tillsats. Istället har hjälp tagits av Centralskolans specialpedagog som erbjudits 20 % i Team Agera. Dessutom gick Linda upp till 75% för att om möjligt kompensera Sandras frånvaro. Mattias har prioriterat aktiviteter som ska vara med i mätperioden, såsom RePulse kurser, kuratorsamtal etc. vilket medfört att forskningsprojektets administration har varit eftersatt. Under våren har Team Agera därför bestått av 375 %. Ytterligare en utmaning är att Maria sökt och fått en tjänst som verksamhetsansvarig för kultur och ungdom som hon ska kombinera med 50% i Team Agera. Dock har Maria under mätperioden kunnat kvarhålla 80% av sin arbetstid i Team Agera. Våren har i och med personalförändringarna varit en utmaning för att säkerställa att kompetensen ska vara intakt gällande beteendevetarkompetens, föräldrautbildningarna i ICDP, KOMET samt RePulse. Dock har ett strategiskt och lyckat samarbete med andra enheter som socialtjänstens utförarenhet och elevhälsan, medfört att kompetensen kunnat bibehållas. 3 (11)

4 4 Lokal I början på höstterminen hade Team Agera lokaler i Lunneviskolan då lokalerna på Centralskolan utsatts för mögelsporer och dömts ut som lokal. Under senhöst kunde Team Agera även representeras på centralskolan då tillfälliga lokaler uppbringades. Teamet var under denna tiden delad mellan lokalerna. Från Januari månad fick Team Agera baracker som ställdes upp på Centralskolan som består av en kontorsdel och två samtalsrum. I samband med detta flyttades all personal till dessa lokaler. Lokalfrågan har varit ett stort orosmoment under första delen av skolåret. Dels för att ändamålsenliga lokaler i form av samtalsrum varit en bristvara, men också att det inte varit tydligt var personalen är belägen, med anledning av de många flyttningarna. Det har påverkat tillgängligheten då barn/ungdomar varit osäkra på var vi är, samt att vi inte haft tillräckliga utrymmen att ha samtal i som är ändamålsenliga med tanke på sekretess, arbetsmaterial (whiteboard etc.). Vid tiden för flytt till barack, flyttades elever ut från Centralskolan pga. planerad renovering, till lokaler som ligger en bit ifrån Team Ageras provisoriska lokaler. Detta har också påverkat besöksfrekvens, tillgänglighet och närhet till elever. Enligt plan ska Team Agera flytta in i färdigställda lokaler på Centralskolan i februari Utfört arbete under skolåret 2013/ Förebyggande arbete Öppen förskola två dagar i veckan och sammanlagt 84 träffar under skolåret, där det i snitt var 7 barn och 6 vuxna per tillfälle. Under en period om 4 veckor utökades till 3 dagar/veckan för att tillmötesgå önskemål om annan dag. Flera gästbesök i form av BVC (4 tillfällen), NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande), Röda Korset (lungräddning), biblioteket, specialpedagog etc. har skett. Rektor Annette Nilsson informerade om kommunala förskolor och representant från föräldrakooperativet Asphagen var och informerade om alternativ förskola. Även skolchef Pernilla Bjerkesjö och kommunchefen Ove Johansson, har varit på besök. En markant utökning av besök har skett under året. Haft individuella intervjuer med alla elever i åk 4 för att prata om trivsel, mående och vad man vill förändra i sin skolsituation, med efterföljande arbete i helklass i samarbete med pedagog. Enligt likabehandlingsplanen haft ett förebyggande arbete med gruppövningar i alla åk 3 på våren, med inriktning på samarbete, bra kompis, konflikthantering. Pubertetssamtal i samarbete med skolsköterskorna för åk 5. Vi har bjudit in föreläsare för att prata om faror med internetanvändning och ungdomars ensamhet på nätet. Haft föreläsare Mia Börjesson för att prata om självförtroende. Haft föreläsare Gunilla Dobrin för att prata om känslor och RePulse 4 (11)

5 Haft en FöräldraBoost för att erbjuda föräldrar tips och strategier för att minska bråk och konflikter hemma. Vuxenvandrat på Grästorpsfestivalen och samarbetet med polis och socialtjänst. Varit med på föräldramöte i förskoleklass för att öka samverkan föräldrar skola. Varit med på föräldramöte vid skolstart för åk 4-6 och åk 7-9 Deltagit på samrådsmöten, föräldramöten i enskilda klasser. Lett fyra BRYGGAN möten. Chefer inom skola och socialtjänst. Deltagit i socioekonomisk utbildning på uppdrag av kommunstyrelsen. Deltagit under skolans kärleksvecka och pratat om självförtroende och självkänsla. Hållit föreläsning om Team Ageras arbete och förhållningssätt på Högskolan Väst, Skaraborgs kommunalförbund samt kommunledning i Falkenberg och Varbergs kommun i samarbete med Räddningstjänst Väst och Skandia liv. 4.2 Individuella kontakter Vi har haft 5 nätverksmöten kring en ungdom. I enskilda ärenden har vi varit i kontakt med 155 elever under året. 112 på Centralskolan åk 4-9, 35 barn på Lunneviskolan F-3 samt 8 barn på Backenskolan F-3. Av dessa har 31 elever påbörjat RePulse kurs varav 16 har hunnit slutföra den med 10 individuella träffar vardera. Sammanlagt har vi haft 822 dokumenterade besök under året för enskilda samtal varav 604 var planerade. Vi har också utfört 10 sociala kartläggningar på uppdrag av rektor. Därtill kommer de spontana samtalen som skett vid öppen dörr där elever kommer förbi och pratar eller de som kommer fram i korridoren eller på skolgården. Dessa samtal uppskattas vara mellan vilket är ca 6 stycken per dag i snitt. Handledning av rektorer och lärare i sociala frågor har skett med 15 individer vid 45 tillfällen. De sistnämnda punkterna är uppskattningar. Då ledorden är tillgänglighet och enkelhet, har flera handledningstillfällen och samtal med barn/ungdomar inte registrerats som handledning/samtal, då de är "i farten" från eller till någon annan aktivitet. Samtidigt som pedagog och barn kan ha uppfattat det som positiva och uppskattade (kommer sig av muntliga utvärderingar). 4.3 Arbete med grupper Vi har varit involverade i 15 klasser med utfört grupprocessarbete och gruppövningar. Av dessa klasser har vi intervjuat alla elever enskilt i 4 av dessa klasser och sedan återkopplat till elever, lärare och i viss mån föräldrar. 5 (11)

6 De andra klasserna har vi arbetat med diverse gruppövningar som har med samarbete, kamratskap, respekt, sätta tydliga gränser etc. Vi har vid behov arbetat med mindre grupperingar i andra klasser där vi haft tjej och/eller killsnack efter konflikter i grupperna av olika skäl, sociala medier, attityd, kamratgrupperingar etc. detta har skett vid 10 tillfällen. Vi har varit med på flera föräldramöten i tre klasser, några föräldrasamråd. Två större möten har hållits då mycket infekterade konflikter bland barn och föräldrar förekommit som påverkat barnen i skolan. Ett där 8 barn och deras föräldrar deltog och ett annat där 4 barn och dess föräldrar deltog. I SkolKomet (handledning av lärare i kommunikationsmetoden KOMET) har en grupp hållits under året med fem lärare. Därtill har individuell handledning i skolkomets anda, skett med 20 lärare enskilt där skolkomet principer använts. Dessa samtal har skett vid enskilda tillfällen. Orsaken är att det varit svårt att få till grupper som träffas kontinuerligt, då lärare uppger att de inte har tid. I ICDP (vägledande samspel), handledning av förskolepersonal. 4.4 Orosanmälningar Under läsåret har åtta oros anmälningar/ansökningar överlämnats av Team Agera genom treparts samtal. Orosanmälningar som gjorts av rektor är inte inräknade. 4.5 Sociala medier Under året har inledningsvis mycket energi gått åt att hantera elevers konflikter på sociala medier vilket många gånger skedde på fritiden och togs med till skolan. Efter att trygghetsteamet var på utbildning om nätmobbing och därefter tagit ett större ansvar kring mobbing som sker på nätet, har samtal kring social medier så gott som uteblivit under våren. Åtgärderna har varit att uppmärksamma och sätta in starka interventioner tidigt. Det kan vara att ringa föräldrar, ta in elever på samtal, eller att polisanmäla förtal och hot. En åtgärd som också skett är att blockera Ask.fm på kommunens nätverk då den i stor utsträckning användes för att kränka och skriva anonymt om andra elever. 4.6 Kränkningar/mobbing Samma arbetssätt med starka interventioner tidigt har skett vid kränkningar och våld i skolan. Från att tidigare endast prata och avstyra bråk, har nu grövre våld resulterat i att polisanmälan också har gjorts. Forskning visar att starka interventioner tidigt ger effekt på den stora massan om vilket beteende som inte är okej. Detta har skolan i Grästorp börjat anamma i betydligt större omfattning. Det ska märkas, synas och få konsekvenser när man gör ett beteende som inte är acceptabelt. Vi tror att detta är en bidragande orsak och haft effekt på klimatet på skolan som upplevs betydligt lugnare än för 1-2 år sedan. 4.7 Föräldrastöd Föräldrautbildningar i ICDP (vägledande samtal) på hösten vid 6 tillfällen om 2 timmar, med 8 föräldrar. 6 (11)

7 Tre kurser i spädbarnsmassage med sammanlagt 21 barn och 21 vuxna vid de 3 tillfällen som vardera kurs innebär. Föräldrautbildning i Tonårskomet år under hösten 2013 med 7 föräldrar under 8 kvällar a 2,5 timmar, samt under våren 2014 med 7 föräldrar. Föräldrautbildning i Föräldrakomet 3-11 år under hösten 2013, med 9 föräldrar under 11 kvällar a 2,5 timmar samt våren 2014 med 11 föräldrar. 4.8 Övrigt Team Agera har hållit i fyra BRYGGAN möten (forum med chefer från skola och socialtjänst där ett möte var en heldag för att diskutera möjligheter att motverka institutionsplaceringar. Deltagit med på elevhälsomöten kring F-3 och 4-9 varannan vecka. Deltagit på ALL möte på centralskolan (Rektorer och arbetslagsledare) Deltagit på lärarlagens elevhälsomöten efter inbjudan vid 15 tillfällen. Varit med och arbetat fram en handlingsplan kring kränkande behandling och mobbing, samt implementerat denna. Tre av Team Agera medlemmarna är med i Trygghetsteamet på Centralskolan. Deltagit på APT (arbetsplatsträffar) på socialtjänsten varje månad. Återkommande träffar med poliser som har Grästorps som sitt område, för att prata om de för tillfället vanligaste drogerna, brotten etc. Administrerat sidan Team Agera på Facebook i syfte att ge information om föräldrautbildningar och information om vårt arbete. 485 gilla markeringar har vi idag. Administrerar Facebook profilen Kurator Sandra Mattias Grästorp. Syftet med denna sida är att de ungdomar som vill ta kontakt och förmedla sig, men som har svårt med direktkontakt eller inte har pengar på sin mobil, kan kommunicera med oss. Syftet har också varit att kunna se och vara med i konversation där konflikter sker på Facebook och där ungdomar söker hjälp med oss och vill reda i vem som sagt vad och när och där mobbing på nätet har förekommit. Haft en teater som heter de glömda barnen som belyser bekymmer som kan ske i hemmet i form av förälder med psykisk sjukdom, förälder med missbruk eller våld i hemmet. 5 Forskning Under skolåret har vi blivit beviljade medel från BRÅ (brottsförebyggande rådet) för att utvärdera metoden RePulse som är en kurs för ungdomar för att hantera sina impulser. Detta har lett till att ett samarbete med RePulse grundare Gunilla Dobrin har utvecklats. Resultaten kommer sammanställas och delges BRÅ senast december Då databearbetningen och analys kommer ta mycket tid, har ett samarbete med Högskolan Väst etablerats som kommer ombesörja det administrativa. En av 7 (11)

8 medlemmarna i Team Agera är med och utvecklar ReManga tillsammans med Gunilla Dobrin vilket är att arbeta med känslor och sociala färdigheter i klass. Gällande pågående forskning utifrån de medel som beviljats av FHM (folkhälsomyndigheten) fortskrider detta. Under hösten 2013 har en mätning gjorts bland elever och föräldrar i kommunen och i en likvärdig kontrollkommun. Under våren 2014 har den intensiva mätperioden varit där alla föräldrar och elever som deltagit i nån form av aktivitet, erbjudits att ställa upp på en intervju av Högskolan Väst. Tanken med mätperioden har varit att utöka de insatser som erbjuds (kuratorsamtal, RePulse kurser, föräldrautbildning i Komet för föräldrar och tonår). Dock har skolkurators sjukskrivning och föräldraledighet medfört att det snarare har varit mindre aktiviteter under våren. De resterande medlemmarna har i så stor utsträckning som möjligt försökt att genom övertid ta igen detta. Ny enkät och resultatbearbetning kommer ske till hösten 2014 och slutrapport färdigställas i april Reflektioner på årets arbete Av de elever vi arbetat med under åren har problematiken skiftat stort. Samtal har rört konflikter med kamrater, föräldrar eller lärare, hemförhållanden, skolnärvaro, rökning, ilske kontroll, ångest, självskadebeteende, rädsla, sociala medier, oro vid föräldrars separation, etc. Variationerna är många och längden och mängden av samtal har varierat stort. Vissa elever kommer en gång och vissa har varit på en serie samtal. Vår målsättning är att vara lättillgängliga och att det ska vara lätt att hitta till oss och/eller att söka oss på andra medier. Det som märkts är att samtal kring rökning inte skett så frekvent. Tidigare var rökning ett problem, då flera ungdomar rökade på skolområdet och uppträdde stökigt vilket skrämde yngre barn. Samtal av oroliga föräldrar och med rökande ungdomar och dess föräldrar skedde varje vecka. Under året har rökning inte varit ett problem alls. Rökning förekommer fortfarande men i mindre omfattning och eleverna gör det utanför skolområdet. Gällande självskadebeteende har dock detta eskalerat eller åtminstone blivit mer synligt. Under året har ett flertal elever uppmärksammats skära sig vilket har spridit sig i kamratgrupperna. Att arbeta med elever och uppmärksamma föräldrar på detta, har medfört att trenden har minskat. Årets arbete har också präglats av flera personalförändringar i Team Agera vilket har medfört att vi fått fokusera mycket på att jobba oss samman, lära känna varandra, introducera och kompetenshöja de nya medlemmar i våra metoder i det dagliga arbetet (KOMET, ICDP, RePulse etc.). Pga. av att teamet fått två nya medlemmar under hösten och som jobbat ihop sig till en högpresterande grupp, valde gruppen att inte ersätta Sandra när hon gick på föräldraledighet i januari. Skälen var dels att inte störa mätperioden i forskningsprojektet, men också den energi det skulle ta att etablera en ny grupp med ytterligare en medlem. 8 (11)

9 Om förra året främst bestod av många individuella samtal på de äldre årskurserna 5-9, har andelen individuella samtal med elever på de lägre åldrarna 7-9 år (åk 1-3) ökat avsevärt. Dessutom har arbete med klasser ökat och mer fokuserats på de lägre åldrarna. Vi vill tro att vårt strategiska arbete med att arbeta med mellangruppen åk 4-6 börjat ge utdelning uppåt i årskurserna, samtidigt som vårt tidigare arbete med de lägre åldrarna börjar ge utdelning när de kommer upp i mellanstadiet. Vår känsla är att vi allt mer går neråt i åldrarna och lägger allt mer tid på tidiga insatser, från att tidigare jobba med "brandkårsutryckningar". Under förra läsåret hade vi 4 enskilda ärenden på F-3 enheterna, idag har vi 43. Vi hoppas att detta allt mer förebyggande och uppmärksammande i yngre åldrar kommer påverka framtida årskurser och motverka utanförskap. När det gäller konflikter på sociala medier som var ett omfattande arbete under förra året, har detta också minskat. Vi vill tro att vårt värdegrundsarbete och den uppmärksamhet som vi ger när någon skriver kränkande saker om varandra, påverkat elever att skriva och vara justare mot varandra. Samarbetet med socialtjänsten har intensifierats. Föräldrautbildning i FöräldraKomet har hållit av medlem av Team Agera, tillsammans med familjebehandlare Anna Hellström. Samarbetet har också skett gällande föräldrautbildning i ICDP. Samarbete med Team Agera och socialtjänsten har även skett på andra plan och nyckelpersoner. Efter samtycke av föräldrar har möten skett tillsammans med representant av båda verksamheterna i syfte att förmedla information, skapa sammanhang för elev och föräldrar etc. I vissa fall har en form av fokusplan upprättats där lärare och personal från socialtjänsten medverkat. Syftet med dessa träffar är att alla ska enas om vad som är viktigast att jobba med för tillfället och träffas för uppföljningar. Allt har kunnat ske efter samtycke av föräldrar. Upplevelsen av teamets medlemmar är att samarbetet med socialtjänsten fungerat mycket bra och att det finns en genuin önskan om att samarbeta mer, där behov finns. Exempel på sådant samarbete är Grästorpsfestivalen där Team agera, socialtjänst och polis hade ett mycket bra samarbete. Två polisenheter, delar av Team Agera och socialtjänsten träffades under lättsamma former (fikade) och lade upp strategi för kvällen. Team Agera hade kännedom om barn/ungdomar och vandrade tillsammans med socialtjänsten. Team Agera hade möjlighet att ringa hem till föräldrar vid oro, som är kända av elever och föräldrar. Socialtjänsten kunde skapa kontakter med ungdomar, avdramatisera socialtjänsten och få kunskap om riskmiljöer, polisen kunde skapa relation och i viss mån förverkande av alkohol. helt enkelt en mix som skapade förståelse, relation och gränssättning. Då den stämpel och röda skynke som socialtjänsten är för många barn/ungdomar och föräldrar, tror vi att denna inställning allt mer kommit att luckras upp under året. Fler föräldrar än tidigare uppger att de kan tänka sig att ta hjälp av socialtjänsten. Vi upplever början till en attitydförändring och att socialtjänsten är mer avdramatiserad än vad den var för ca 3 år sedan. En bidragande orsak tror vi kan vara att enskilda socialsekreterares engagemang och trygghet i sig själva, medfört till skillnaden. De 9 (11)

10 har t.ex. deltagit på personalfester, varit i skolan, funnits med på fokusplan möten och presenterat sig på lärarnas uppstartmöten. Men också lärarnas ökade förståelse för vilka möjligheter socialtjänsten har, och att de också är lika beroende av relationsbyggande för att utföra ett arbete med god kvalitet. 6.1 BRYGGAN Under året har fyra möten hållits, där syftet varit att anpassa mötesforumen mer till strategi, verksamhet och operativa frågor, med en tanke om att information ska föras mellan nivåerna. Styrgrupp Strategifrågor Verksamhetschefer för skola, socialtjänst, vårdcentral samt folkhälsosamordnare. (4 personer). Träffas 1 gång/termin. BRYGGAN gruppen Verksamhetsfrågor Verksamhetscheferna för skola och socialtjänst, rektorerna, enhetschefer på socialtjänsten. (10 personer). Träffas 1 gång/termin. Verksamhetscheferna, är med i strategigruppen, och verksamhetsgruppen, och förmedlar information mellan nivåerna. Rektorerna är med i verksamhetsgruppen och kontaktpersonsgruppen, och för information mellan nivåerna. Kontaktpersonsgruppen Att göra-frågor Rektorer och kontaktpersoner på socialtjänsten (socialsekreterare och familjebehandlare). (10 personer). Träffas 2 gång/termin. Bild 1: De olika grupperna och deras fokusområde, samt flödet mellan grupperna. 7 Media Under året som gått har fem artiklar skrivits i tidningen NLT (Nya Lidköpings tidning), som har gällt den öppna förskolan och Linda som ny medarbetare, samt för de föreläsare som vi varit delaktiga att anlita. Team Agera vann 2013 års folkhälsopris på kr som mottogs på en konferens i Hjo, vilket också uppmärksammades i P4. 10 (11)

11 8 Planering för skolår 2014/2015 Skolåret börjar med ett sommarläger som är ett samarbete mellan Team Agera och socialtjänsten, där barn och föräldrar får en kortare vistelse med bad, lek och samvaro tillsammans. Hösten kommer främst innebära att ny enkät mätning bland åk 6-8 elever samt alla föräldrar i kommunen. Det fortsatta arbetet med att implementera likabehandlingsplanen och förfaringssättet vid kränkande behandling och mobbing kommer intensifieras samt att ett krafttag kring värdegrundsfrågorna kommer vara i fokus under året. Det årshjul som infördes förra skolår har fungerat bra och vår uppfattning är att övergången mellan skolorna gått bättre. Därför kommer samma plan att följas under kommande år. Under hösten kommer också delar av teamet åka till Portugal på ECER 2014 för skolutvecklingsfrågor i Europa tillsammans med Högskolan Väst för att presentera delresultat i forskningen. Då teamet har uppmärksammat självskadebeteende bland främst tjejer, kommer detta tillmötesgås genom att skolkurator Maria Elg och skolsköterska Anna Marberg kommer gå en DISA utbildning för gruppsamtal med tjejer. Dessutom kommer hela teamet påbörja en KBT (kognitiv beteendeterapi) utbildning i syfte att tillmötesgå problematik med ångest, depression och självskadebeteende. Målet med utbildningen är att öka på kompetensen i skolan för att ge lättare och snabbare hjälp och med för ändamålet anpassade samtalstekniker. Det finns ett önskemål av både socialtjänsten och Team Agera om ett utökat samarbete. Förhoppningen är att året kommer innebära fler gemensamma aktiviteter och ett djupare samarbete i enskilda ärenden där föräldrar önskat det. Planering finns för gemensamma träffar för att utveckla samarbete. Planen är att de familjebehandlare som finns inom socialtjänsten idag, kommer vidareutbildas i FörstärktKomet under kommande året. Senare delen av vårterminen 2015 kommer det slutgiltiga resultatet av utvärderingen av Team Agera presenteras till Folkhälsomyndigheten, vilket kommer presenteras i olika forum och medier. Grästorp Mattias Ymefors Samordnare i TEAM AGERA 11 (11)

Rapport om Team Agera

Rapport om Team Agera 2013 Rapport om Team Agera Mattias Ymefors Team Agera 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Team Ageras uppdrag... 2 3 Personal... 3 4 Utfört arbete under skolåret 2012/2013... 3 4.1 Förebyggande

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder.

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. Föräldra KRAFT Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. P E R S O N A L F O L D E R Barn behöver föräldrar.

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 7-9 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Planen gäller från 2015-02-28 till 2016-02-28 a för planen

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Förskola: Lilla Verkstan Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är. I

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans. Trygghetsplan

2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans. Trygghetsplan 2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans Trygghetsplan 2 (10) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Planen omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskolan (i tillämpliga delar)

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Musikanten 2014-2015 1 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Källbrinksskolan, Fullersta rektorsområde 2013-01-07 Innehållsförteckning 1. Källbrinksskolans

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Team TJÖRN. Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16

Team TJÖRN. Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16 Team TJÖRN Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16 Deltagare Katja Nikula fritidsassistent Kultur & Fritid Cecilia Forsberg familjepedagog IFO Helena Broberg socialsekreterare

Läs mer

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2014 En resurs för personal som arbetar med barns och ungas hälsa samt rättigheter. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Hälsokällan - en verksamhet

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Risbergska skolans Likabehandlingsplan

Risbergska skolans Likabehandlingsplan Risbergska skolans Likabehandlingsplan a för planen Rektorer vid Risbergska skolan. Om elev, vårdnadshavare/kontaktperson anser att skolan trots höga ambitioner misslyckas med att komma tillrätta med diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014/2015 Vi ska göra alla barn och elever i Norrtälje till vinnare FÖRSKOLA: Vigelsjö gårds förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Policy & handlingsplan mot tobak, alkohol & narkotika

Policy & handlingsplan mot tobak, alkohol & narkotika Policy & handlingsplan mot tobak, alkohol & narkotika Gymnasieskola November 2003 (Reviderad juni 2006) Inledning Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol- och narkotikamissbruk bland elever

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Trygghetsplan,Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Tallåsgården och Trollgårdens förskolor.

Trygghetsplan,Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Tallåsgården och Trollgårdens förskolor. Trygghetsplan,Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Tallåsgården och Trollgårdens förskolor. I den fostrande roll som förskolepedagoger har, ingår att vi aktivt motarbetar och bemöter

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplanen i kortversion

Likabehandlingsplanen i kortversion Likabehandlingsplanen i kortversion Augustenborgsskolan & Rosenholmsskolan Likabehandlingsplanen är skolans handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det är en plan som är

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer