NYA Team Agera Ett samverkande team mellan skola och socialtjänst i Grästorps kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYA Team Agera Ett samverkande team mellan skola och socialtjänst i Grästorps kommun."

Transkript

1 2012 NYA Ett samverkande team mellan skola och socialtjänst i Grästorps kommun

2 Innehåll 1. Bakgrund Övergripande mål och syfte med NYA NYA Medlemmar och roller i NYA? erbjuder: utför EJ: Hur tar vi emot uppdrag? Foramöten/kontaktytor mellan skola och socialtjänst Arbetet i gråzonen och strategi... 8 Jon Jespersgatan 48 Växel:

3 1. Bakgrund Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka med stöd av 6 förvaltningslagen. De har en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, vilket regleras i lagstiftningen för polis, förskola och skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. I Grästorps kommun har kommunfullmäktige som ett prioriterat mål; att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor i kommunen. Sociala utskottet och Bildningsutskottet har som led i detta gemensamt, såväl ekonomiskt som i övrigt, tillsatta, för att verka för Kommunfullmäktiges mål. Team ageras ledstjärnor är att vara lyhörda men samtidigt kritiska och utmanande, vara personligt engagerade och nyfikna samt nytänkande och kreativa i sitt sätt att tänka och arbeta. Medlemmarna i teamet har på olika sätt fördjupad kunskap och erfarenhet från skolans respektive socialtjänstens värld, allt för bästa möjlighet till en överbryggande samverkan. Många gånger innebär teamets arbete och uppgifter att arbeta i gråzonen mellan socialtjänstens och skolans respektive ansvarsområden. 2. Övergripande mål och syfte med NYA Det övergripande målet är: Tidig upptäckt av barn i riskzon Att färre barn hamnar mellan stolarna Stöd till barn/unga och deras föräldrar i mycket tidigt skede, t.ex. via föräldrautbildning och annat Ökad och förbättrad samverkan mellan professioner som möter barn/unga och deras familjer i Grästorp. Det övergripande syftet med utökningen av är: Att genom teamets utökning ha en mer förebyggande funktion, genom utökande möjligheter till tidiga insatser, såväl i grupp som individuellt. 3. NYA startade januari 2011 i projektform med två medlemmar. Detta i syfte att jobba för en ökad samverkan mellan skola och socialtjänst och för att förhindra att barn/unga hamnar mellan stolarna. Det ursprungliga uppdraget var att handleda personal inom skola och socialtjänst, kartlägga och samordna föräldrastödet i Grästorps kommun samt att hålla i nätverksmöten. Uppdraget har under projekttiden successivt förändrats. Från att ha haft ett mer Jon Jespersgatan 48 Växel:

4 övergripande uppdrag så har uppdraget gått till att bli mer operativt då det är där vi tidigt kan påverka och därmed förebygga att barn/unga får den hjälp de behöver. Hösten 2012 startade NYA. NYA innefattas av fyra medlemmar. En av s tidigare medlem har fått andra arbetsuppgifter och tre nya medlemmar har tillkommit och knutits till teamet. NYA arbetar förebyggande när det gäller att erbjuda föräldrautbildningar, erbjuda nätverksmöten i ett tidigt skede, erbjuda individuellt stöd för barn/elever med riskbeteenden m.m. Vårt uppdrag är också att vara nytänkande och hitta kreativa lösningar och idéer inom socialt arbete och att minska barn/ungdomars riskmiljöer och riskbeteenden till framtida utanförskap. Vi satsar på föräldrautbildningar ICDP (vägledande samspel) på de lägre åldrarna, och Komet (kommunikationsmetod) mellan 3-18 år, som har visat sig ha effekter på bråk, barnmisshandel, depression, kriminalitet etc. Dessa är för föräldrar, med instruktörer från teamet som befinner sig i skolan. Vi kompletterar med SkolKomet för att kunna handleda lärare utifrån en metod som fungerar, vilket också visat sig ge lärare och andra elever en bättre arbetsmiljö, och att de barnen med problembeteenden har visat sig få fler vänner, mindre skolk etc. På de längre åldrarna 0-6 år kommer handledningen till lärare ske utifrån ICDP istället. På det individuella planet, har vi valt att utbilda personalen i RePulse som är en metod som ligger nära Komet och också bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi). Detta för att arbeta med barn/ungdomar som har svårt att hantera sin impulskontroll, och slår, puttar, kommenterar kamrater i skolan och upplever det själv som jobbigt. Men man kan också använda det på de elever som har svårt att släppa på sina impulser, och är osäkra och nedstämda för att de önskar våga säga, fråga, prata med andra. De som vänder sin ilska, besvikelse och ledsenhet inåt istället. Förutom detta har personalen kunskaper i olika former av samtalsmetodik för att samtala med barn och deras föräldrar. I de fall där problematiken är större kan större nätverksmöten hållas i teamets regi, där man involverar BUP, socialtjänsten, det privata nätverket etc. i syfte att aktivera ett större nätverk kring barnet/den unge. Vi vill erbjuda alla föräldrar arenor och föräldrautbildning för barn 0-18 år, utbildare ska vara kända för föräldrar och barn. Vi träffar många föräldrar tillsammans med sina barn på Små Stegs familjecentralsliknande verksamhet och i samverkan med MHV/BHV. Skolan och förskolan (inklusive öppna förskolan) ska vara en arena för socialt förebyggande arbete och en rekryteringsbas för barn/ungdomar/familjer i ett tidigt skede. Teoretiska hörnstenar vi bland annat lutar oss mot är anknytningsteori, inlärningsteori, konstruktionistisk teori och systemisk teori. Jon Jespersgatan 48 Växel:

5 Grästorps kommun Kort beskrivet kommer vi att: Med hjälp av ett tvärprofessionellt team av både män och kvinnor, som är utbildade i evidensbaserade metoder och har en bred kunskap, arbeta i en utökad elevhälsa med mer personal, med ett utökat ansvarsområde för att komma åt den gråa zonen mellan skola och socialtjänst. Jobba för att de evidensbaserade metoderna ska genomsyra både skola och socialtjänst och att man talar med samma språk och att de som vill får gå, utan behovsprövning. Att vara i skolan, för att komma i kontakt med så många barn/ungdomar och föräldrar som möjligt på en arena de känner till och alla har en relation till och besöker ofta. Man ska kunna få hjälp lätt, snabbt och respektera individens självdefinierade hjälpbehov. Vision och Strategi om FÖRÄLDRASTÖD Det krävs en by för att fostra ett barn En röd tråd SKOLAN Skol Komet och ICDP Ge lärare verktyg i bemötande Öppen förskola 0-6 Spädbarnsmassge, ICDP ANKNYTNING spädbarnstid INDIKATIV Förstärkt Komet Familjer med utvecklad problematik ICDP SELEKTIV Föräldra- och Tonårskomet SAMSPEL 3-11 år Riskgrupper 0-17 år KOMET UNIVERSELL Föräldra- och Tonårskomet, ICDP Förebyggande 3-17 år KOMET KOMMUNIKATION år Medlemmar och roller i NYA? NYA Team agera består sedan höstterminen 2012 av 2,6 tjänster. I teamet ingår Sandra Lundquist och Mattias Ymefors som båda arbetar 100 %, Per Lund arbetar 25 % och Britt Andersson arbetar 35 %. Vi är fyra personer med olika tjänstgöringsgrad och till viss del olika arbetsområden. Alla i teamet ses som resurser som ska användas där den bäst behövs, dock har vi lite olika huvuduppgifter och fokus. Detta betyder att teamet ska arbeta för att i så långt det är möjligt se till att så många barn som möjligt ska få hjälp, stöd eller bli hänvisade vidare till andra verksamheter. s hjälp kan se olika ut, de Jon Jespersgatan 48 Växel:

6 olika aktiviteter under punkt 3.3 är de som är mest förekommande. Men vi ska också se till att samverkan mellan skolan och socialtjänst ska öka och bli bättre vilket är en aktivitet som inte i detalj går att beskriva. Viss rollfördelning finns i teamet och vilken ålder, målgrupp etc. som de huvudsakligen är inriktade på. Men detta ska inte vara ett hinder för att stötta upp i varandras fokusområden. Teamet kommer också utföra arbetsuppgifter på uppdrag av verksamhetschefer från bildnings- respektive social verksamhet som berör samverkan mellan skola och socialtjänst. Teamet kommer också arbeta med andra samarbetspartner som familjebehandlare, skolsköterskor, specialpedagoger, socialsekreterare. Mattias Ymefors: är anställd som samordnare för teamet och den som har det huvudsakliga ansvaret att driva frågor i s regi. Skriva rapporter, leda BRYGGAN gruppen, hålla i nätverksmöten, vara instruktör tillsammans med Sandra i FöräldraKomet 3-11 år och TonårsKomet år och samordna dessa utbildningar och hålla i individuella RePulse kurser. Mattias kommer också arbeta som skolkurator och tillsammans med Sandra och Maria och utföra typiska kuratorsuppdrag inom skolan, som grupprocesser i klasser, individuella samtal, handledning till lärare och rektorer i sociala frågor. etc. Sandra Lundquist: är anställd som skolkurator och ingår i. Hennes huvudsakliga ansvar är att sköta skolkuratorfrågor i åldern 6-16 år. Sandra kommer tillsammans med Mattias erbjuda barn/unga individuella kuratorsamtal, och arbeta med grupprocesser i klasser, handleda lärare och rektorer i sociala frågor. Sandra är instruktör tillsammans med Mattias i FöräldraKomet 3-11 år och TonårsKomet år och kommer hålla det varje termin. Hon erbjuder individuella RePulse kurser och leder nätverksmöten. Maria Elg: Arbetar som skolkurator och ingår i samt med ett ungdomsprojekt. Hennes huvudsakliga ansvar är att sköta skolkuratorfrågor i åldern 6-16 år. Maria kommer tillsammans med Sandra erbjuda barn/unga individuella kuratorsamtal, och arbeta med grupprocesser i klasser, handleda lärare och rektorer i sociala frågor. Maria kommer utbildas i TonårsKomet under hösten Hon erbjuder individuella RePulse kurser- Britt Andersson: är anställd som pedagog och har det huvudsakliga ansvaret över Små Steg och det stöd och hjälp som erbjuds föräldrar till de yngre barnen 0-6 år. Britt kommer främst hålla i samverkan med BHV/MHV och vara med på möten kring detta. Detta är huvudsaklig rekryteringsyta för Spädbarnsmassage och Öppen Förskola. Britt kommer hålla föräldrautbildningar i ICDP tillsammans med Anna Hellström (som arbetar som familjebehandlare på socialtjänsten) och samordna dessa. Britt kommer under våren 2013 utbildas i RePulse. Britt kommer även erbjuda handledning för lärare i form av ICDP för de yngre åldrarna. Per Lund: är anställd som pedagog och kommer främsta ansvar är att erbjuda lärare handledning i SkolKomet och i pedagogiska frågor, för barn i skolåldern. Per arbetar också med vuxenutbildning och IM-programmet och kommer på detta sätt i kontakt med äldre ungdomar, och unga vuxna och kommer därmed kunna hjälpa och hänvisa äldre ungdomar till teamet och/eller till socialtjänsten. Per kommer under våren 2013 utbildas i RePulse. Jon Jespersgatan 48 Växel:

7 3.3 erbjuder: Erbjuda föräldrautbildningar i ICDP 0-6 år, FöräldraKomet 3-11 år och TonårsKomet år. En kurs av vardera är tänkt att hållas varje termin, eller efter behov. Öppenförskola Spädbarnsmassage RePulse kurser för barn och ungdomar som går på skolan. Nätverksmöten på uppdrag av föräldrar och ungdomar Handledning av lärare, i SkolKomet, ICDP eller allmän handledning i pedagogrollen, samt handledning vid oro för barn/ungdom/elev. Kuratorsamtal för elever på uppdrag av elevhälsoteamet samt elever och/eller föräldrar. Förebyggande grupprocessarbete i skolklasserna enligt likabehandlingsplanen, samt vid behov. Att bistå med den sociala delen vid en basutredning kring elev kan alltid träffa barn/ungdomar som går på skolan, för att göra en bedömning om vi i kan vara behjälpliga, alternativt hänvisa vidare. OBS! Om det föreligger oro, från pedagog och/eller görs ALLTID en orosanmälan, oavsett om insats ges av team agera eller inte. 3.4 utför EJ: Kontaktpersonsuppdrag Utredningsuppdrag Pedagogisk undervisning Uppdrag ämnande för lärare Fokusplaner Familjerådgivning Beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen Terapi Arbete med individer som inte har med skolan att göra Förhandsbedömningar enligt socialtjänstlagen Socialtjänstens serviceinsatser (Startprogrammet, Marte Meo, Familjesamtal). 3.5 Hur tar vi emot uppdrag? Barn/ungdomar och/eller deras föräldrar, kan själva ta kontakt muntligt eller skriftligt. Elevhälsan, där lärare, rektor eller någon i elevhälsoteamet presenterar behovet. Gällande föräldrautbildningar som ICDP, FöräldraKomet 3-11 år och TonårsKomet år, annonseras kursstart ut i god tid. När det gäller nätverksmöten är det föräldrarnas samtycke som möjliggör om dessa går att hålla. Kontakten kan initieras av föräldrar, barn/ungdomar, rektor, socialsekreterare eller Jon Jespersgatan 48 Växel:

8 familjebehandlare, men det är alltid vårdnadshavarnas samtycke som krävs för att bjuda in till nätverksmöte. 4. Foramöten/kontaktytor mellan skola och socialtjänst De kontaktytor vi har idag är: Kontaktpersonsgruppen: socialsekreterare, familjebehandlare, vuxenbehandlare, rektorer 2 ggr/termin. Bryggan möten: verksamhetschefer, samordnare, rektorer, IFO (individ och familjeomsorg) chefer och 1:e socialsekreterare. 1 ggr/termin. APT på IFO: delar av, 1 ggr/månad. Socialsekreterare/familjebehandlare/vuxenbehandlare kommer ut på föräldramöte, inbjudan av rektor. Möte med MHV/BHV/IFO (mödrahälsovård/barnhälsovård/individ och familjeomsorg) Introduktionsprogrammet (IM) med vuxenbehandlare och socialsekreterare. 5. Arbetet i gråzonen och strategi Elevhälsan ska fylla gråzonen mellan skola och socialtjänst, med att arbeta utvidgat och fördjupat uppdrag i arbetet med barn/den unge och dess familj. Det ska finnas en tydlig gräns mellan socialtjänstens myndighetsutövning och skolkuratorernas arbetsuppgifter, men i skolan ska man göra det gråzons arbete som kan hjälpa individer och familjer tidigt. Då socialtjänsten erbjuder serviceinsatser, insatser utan bistånd, hoppas vi i Team Agera kunna slussa barn/ungdomar och dess föräldrar vidare då vi får kännedom om familjeförhållanden som familjebehandlare på socialtjänsten kan bistå med. Då både Team Agera och familjebehandlare befinner sig i gråzonen kan vi befinna oss nära varandra. Vår förhoppning är att detta ska uppfattas som positivt och att vi kontinuerligt kan diskutera och följa upp fördelar men även belysa nackdelar om de uppkommer. Jon Jespersgatan 48 Växel:

9 Familjesamtal Start programmet Marte Meo Grästorps kommun Föräldrautbildning RePULSE Kuratorsamtal Nätverksmöte Öppen förskola Handledning m.m. Gråzonen Skola/Elevhälsa Vi vill baka in all tänkbar kunskap som finns när det gäller psykisk ohälsa, riskmiljöer, föräldrautbildningar, samverkan, implementering, professioner, attityder, roller etc., och göra något som kan bli effektivt och hålla över tid. Vi tänker att detta är det mest effektiva sätt att nå så många som möjligt och att nå till fler än vad t.ex. socialtjänsten gör i sina öppna verksamheter. Elevens studieresultat är förutsägande (prediktor) för alla elever när det gäller risken att hamna i utanförskap. Vårt arbete med barn/ungdomar och deras föräldrar på ett tidigt stadium tror vi kommer göra stor skillnad. Att ha en strategi med föräldrastöd från 0 till 18 år, där man tidigt kan screena vilka barn som kan komma att behöva hjälp, att ge hjälp i skolan istället för att hänvisa, att vara den första linjens förtrupp för ökad psykisk hälsa, med nära samarbete med lärare, socialtjänst och BUP kommer göra skillnad. Strategin med att finnas i skolan är inte bara att det är lättare att nå oss som team, och för barnen att söka upp oss. Det är också ett sätt att arbeta med de fördomar som lärare har om socialtjänst och socialt arbete. Att finnas i skolan ökar sannolikheten att samarbetet mellan skola och Jon Jespersgatan 48 Växel:

10 socialtjänst blir bättre på operativ nivå och att man får samma bild av begreppen barn som far illa och barn som riskerar att fara illa. Skolkuratorer träffar många oroliga föräldrar som uttrycker frustration att deras barn inte trivs, vill inte till skolan, skolkar, etc. Många gånger finns annan problematik också som ligger bakom frustrationen hos föräldrarna. Det kan vara separationer, bråk hemma, nära anhörigs död, ekonomi, att de själva eller partner, har lätt att brusa upp etc. Att i rollen som skolkurator kunna lotsa och i många fall själv kunna erbjuda hjälp, är mycket uppskattat. Att kunna berätta om föräldrautbildningar som ges och att de själva eller deras barn kan gå kurs i RePulse är uppskattat. Att teamet även kan handleda personal i evidensbaserade metoder med god effekt är ytterligare ett sätt att bidra till förändring. Elevhälsoteamet med ytterligare medlemmar som speciallärare, specialpedagoger, skolsköterskor, psykolog och läkare, kan i sin professions roll definiera barns behov som tidigt kan tillfredsställas av den utökade elevhälsan, (tvärprofessionellt team) med fokus på förebyggande och socialt arbete. Jon Jespersgatan 48 Växel:

11 Britt, Per, Sandra, Mattias och Maria Jon Jespersgatan 48 Växel:

Rapport om Team Agera

Rapport om Team Agera 2013 Rapport om Team Agera Mattias Ymefors Team Agera 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Team Ageras uppdrag... 2 3 Personal... 3 4 Utfört arbete under skolåret 2012/2013... 3 4.1 Förebyggande

Läs mer

2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera

2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera 2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera Mattias Ymefors Team Agera 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Team Ageras uppdrag... 2 3 Personal... 3 4 Lokal... 4 Utfört arbete under skolåret 2013/2014...

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

INLEDNING. Det systematiska kvalitetsarbetet inom området synliggörs i den årliga verksamhetsberättelsen för Åre gymnasieskola.

INLEDNING. Det systematiska kvalitetsarbetet inom området synliggörs i den årliga verksamhetsberättelsen för Åre gymnasieskola. Elevhälsoplan 16 17 INLEDNING Syftet med elevhälsoplanen är att, utifrån nationella styrdokument och skolans beprövade erfarenhet, skapa struktur och kultur på lokal nivå för att trygga kvalitén i skolans

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan

elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan Forskningsresultat TEAM AGERA - Ett utökat och fördjupat elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan Anette Bolin anette.bolin@hv.se Högskolan Väst Emma Sorbring emma.sorbring@hv.se Högskolan Väst

Läs mer

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Projektbeskrivning Bakgrund 14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Skolsatsningen inom familjehemsvården i Halmstad kommun bygger på forskning om utbildningens betydelse för familjehemsplacerade

Läs mer

VÄSTBAS I STENUNGSUND

VÄSTBAS I STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN 2014-02-20 VÄSTBAS I STENUNGSUND I Stenungsund finns en lång tradition, stor kunskap och gedigna erfarenheter från olika modeller för samverkan mellan kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Bilaga. Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning. Bakgrund

Bilaga. Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning. Bakgrund Bilaga Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning Bakgrund Socialnämnden och Bildningsnämnden har ett gemensamt ansvar rörande familjehemsplacerade barn och ungdomar. Behov finns

Läs mer

Team TJÖRN. Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16

Team TJÖRN. Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16 Team TJÖRN Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16 Deltagare Katja Nikula fritidsassistent Kultur & Fritid Cecilia Forsberg familjepedagog IFO Helena Broberg socialsekreterare

Läs mer

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Maria Nyström Agback maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Samordnad individuell plan enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen Vilka personer kan få en samordnad individuell plan upprättad

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzonen en samverkansmodell för skola, socialtjänst och barnpsykiatri.

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzonen en samverkansmodell för skola, socialtjänst och barnpsykiatri. ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SID 1 (6) 2009-04-07 Till Länsstyrelsen i Stockholms län Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan 0506-36311 Rektor Box 80 0506-36304 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-30229 fax

Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan 0506-36311 Rektor Box 80 0506-36304 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-30229 fax Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan 0506-36311 Rektor Box 80 0506-36304 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-30229 fax 1 Kvalitetsredovisning Pedagogiska resursteamet 2008-2009 Inledning

Läs mer

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2015-10-08 Bos 186 Dn r KS 233/2015 Samverkansformer mellan skolverksamheten

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 27/1 2016 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt

Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt 0-5 år 6-12 år 13-18 år Specialist Småbarnsgruppen Freja ASQ Home intervju Home intervju Repulse Cool kids Repulse LFT, Ledarskapsutbildning för tonårsföräldrar

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Box 5006, Lillbybacken 3 163 05 SPÅNGA 08-508 43 610 Elevhälsan Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 08.30 15.00 Beslutande Svante Classon (C) Jens Persson (S) Stina Månsson (M) Carina Torpenberg (M) Michael Ruud (M) Krister Önnermalm

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Rapport Team Samagera

Rapport Team Samagera Torshälla stads nämnd 2016-08-19 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:86 Annette Johansson 016-710 70 28 Torshälla stads nämnd Rapport Team Samagera Förslag till beslut 1.

Läs mer

Elevhälsan. Information gäller från Gnesta stadens lugn och landets puls

Elevhälsan. Information gäller från Gnesta stadens lugn och landets puls Elevhälsan Information gäller från 2013-01-01 1Gnesta stadens lugn och landets puls Elevhälsans uppdrag Skolan i Gnesta kommun ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Förutsättningar för Samverkan och Utveckling

Förutsättningar för Samverkan och Utveckling Förutsättningar för Samverkan och Utveckling BEHOV MÅL VÄRDEGRUND TID ANTAGANDEN I Strömstad försöker alla vi som på något sätt arbetar med barn och familjer att utgå från ett gemensamt förhållningssätt

Läs mer

Bakgrund. Vi ville skapa ett gemensamt bedömningsteam kring de små barn som redan kommer till hab och bup på remiss från BVC och BUM.

Bakgrund. Vi ville skapa ett gemensamt bedömningsteam kring de små barn som redan kommer till hab och bup på remiss från BVC och BUM. Småbarnsteam Bakgrund 2012-08-30 samlades enhetschefer och medarbetare i HSF; BUP, BUM, HAB, LOG, BVC som regelbundet kommer i kontakt med små barn med försenad utveckling. Vi ville skapa ett gemensamt

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer 2017 Delrapport: Dalarna med omnejd. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer 2017 Delrapport: Dalarna med omnejd. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Delrapport: Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen

Läs mer

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15 Barnhälsa Fjärås-Gällinge förskolor Kungsbacka kommun Verksamhetsår 2014/15 1 Arbetet med barnhälsa utgår från förskolans vision; Verksamheten ska genomsyras av en barnsyn med tilltro till barnets egen

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2016-2017 ÖVERTORNEÅ KOMMUN http://www.overtornea.se/sv/barn- -utbildning/ 1. Målsättning - Upprätthålla ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen

Läs mer

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan Elevhälsoplan för Kristinedalskolan 2016-2017 Vi utbildar världsmedborgare En skola för alla Reviderad 160810 1. Inledning Kristinedalskolans vision är att alla elever ska ha rätt att utvecklas utifrån

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. (reviderade 2012-01-01)

Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. (reviderade 2012-01-01) Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd (reviderade 2012-01-01) 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Målet för samverkan och målgruppen... 5 Grundläggande utgångspunkter...

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Vid Dalbackens friskola

ELEVHÄLSOPLAN. Vid Dalbackens friskola ELEVHÄLSOPLAN Vid Dalbackens friskola Sammanfattning I detta dokument finner du information om hur elevhälsoarbetet vid Dalbackens friskola är tänkt att vara. I elevhälsoteamet så ingår ett antal olika

Läs mer

Verktyg för kartläggning av hälsoarbete på grundskolor

Verktyg för kartläggning av hälsoarbete på grundskolor Verktyg för kartläggning av hälsoarbete på grundskolor www.orebroll.se Post Örebro läns landsting, Samhällsmedicinska enheten, Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 11, Örebro Telefon 019-602 74 00

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Barn- och elevhälsoplan Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2016-03-23, 32 Giltighetstid Tills vidare + årlig översyn Revidering beslutas av skoldirektör. Ansvarig funktion

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga i Nordvästra Skåne

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga i Nordvästra Skåne Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga i Nordvästra Skåne Innehåll Sid. Gemensamma grundläggande värderingar 3 Bas- och specialistnivå förtydligande av ansvar 3-4 Samverkan 4-5 Samverkan

Läs mer

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan Plan för elevhälsoarbetet i Grundsärskolan 12 01 25 Alla vi som arbetar i grundsärskolan har ett gemensamt ansvar för våra elevers välbefinnande under skoldagen och att erbjuda dem en god lärandemiljö.

Läs mer

Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen Malmö/Trelleborg Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP Gotland (Emma Byqvist Jönköping)

Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen Malmö/Trelleborg Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP Gotland (Emma Byqvist Jönköping) Medverkande: Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen Malmö/Trelleborg Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP Gotland (Emma Byqvist Jönköping) Moderator Gunnel Löndahl öl BUP Malmö; konsultläk Första

Läs mer

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsoplan för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsans vision är att varje elev får ett livslångt lärande i en trygg och lustfylld skola 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 4 1.3

Läs mer

Skolsocial kartläggning

Skolsocial kartläggning Skolsocial kartläggning Skolkuratorsdagarna Nacka strand 2007-10-08 Yvonne D-Wester 1:a skolkurator, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad Innehåll Skolsocial kartläggning När? Hur? Varför? Innehåll

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

LGS Temagrupp Psykiatri

LGS Temagrupp Psykiatri LGS Temagrupp Psykiatri Lokal riktlinje för samverkan mellan Mödra- Barnhälsovårdsteamet i Haga, socialtjänst och Beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-09 -12 Lagstöd Förvaltningslag

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde Knutsbo/Junibackens skolområde Åsa Strömberg 0240-861 96 Asa.stromberg@ludvika.se 1(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2017/2018 Elevhälsans

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Samverkansrutin Barn- och ungdomsenheten Hagfors och VISIT, Landstinget i Värmland 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Barn-

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne SIP - Samordnad individuell plan Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne Agenda Vad är det som gäller Syftet med SIP Hur gör man en SIP Film från SKL Styrande dokument Ramavtal Lokal överenskommelse

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun

Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun Placeringskommunens ansvar vid förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnsomsorg och skola 1 Barn- och ungdomsförvaltningen Gymnasieförvaltningen

Läs mer

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 1. REKTOR Stefan Karlstedt Sida 1 Innehåll 1) Mål... 3 2) Professioner, Mötesplanering,... 3 I Kramfors skolans lokala elevhälsos team ingår rektor,

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Barn- och elevhälsoteamet

Barn- och elevhälsoteamet Barn- och elevhälsoteamet Riktlinjer för en gemensam Barn- och elevhälsa i Gullspångs kommun inom förskola och grundskola Vision Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till hållbar

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet - Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2017-02-07 Louise Odengard avdelning för individ och familjeomsorg samt funktionshinder Stadsledningskontoret Denna

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT MOTVERKA OLOVLIG FRÅNVARO Specialpedagog Psykolog Skolsköterska Rektor Mentor Föräldrar Elev Kurator Innehåll Sida nr Inledning 3 Aktörer 3 Grundläggande synsätt.3 Helhetssyn..3

Läs mer

Föräldrastöd. Enköpings kommun

Föräldrastöd. Enköpings kommun Föräldrastöd Enköpings kommun Beskrivning föräldrastödsprogram 1-3 år Program Att vara småbarnsförälder är inte alltid lätt! Barn är olika till sin läggning redan från tidig ålder. En del är följsamma,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN VID ORO ATT ETT BARN/UNGDOM FAR ILLA

HANDLINGSPLAN FÖR ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN VID ORO ATT ETT BARN/UNGDOM FAR ILLA ENBACKSSKOLAN - Utbildningsförvaltningen UTREDNINGSGRUPPERNA FÖR BARN- OCH FAMILJ - Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2008-04-10 HANDLINGSPLAN FÖR ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN VID ORO ATT ETT BARN/UNGDOM

Läs mer

Vuxenpsykiatrin finns de med i de lokala Västbusgrupperna? Svar: Vuxenpsykiatrin finns inte med i lokala Västbusgrupper. Det gäller hela regionen.

Vuxenpsykiatrin finns de med i de lokala Västbusgrupperna? Svar: Vuxenpsykiatrin finns inte med i lokala Västbusgrupper. Det gäller hela regionen. BUP efterfrågar en regional utbildning med uppföljningar som ska vara obligatoriska för våra familjehem. Svar: Socialstyrelsen har under år 2013 anordnat en utbildning för familjehemsutbildare med utgångspunkt

Läs mer

Forshaga Kommun. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5

Forshaga Kommun. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5 Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Organisation och resurser (elevhälsa socialtjänst) 1 3. Samverkan inom kommunen 1 4. Samverkan

Läs mer

2 Modeller för att förebygga och behandla koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter samt problembeteenden

2 Modeller för att förebygga och behandla koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter samt problembeteenden 2 Modeller för att förebygga och behandla koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter samt problembeteenden Nina Annas Fil.kand & Gy lärare Psykologi Magister Medicinsk vetenskap Leg Psykoterapeut

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Sida 1 av 5 Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Innan en orosanmälan görs är det viktig att prata med barnets vårdnadshavare om den oro man känner för barnet. Vårdnadshavaren ska få information

Läs mer

Barn- och Ungdomsplan

Barn- och Ungdomsplan Barn- och Ungdomsplan Kartläggning 2011 samverkan Beslut rubriker Arbete påbörjas Gemensam budget 3 miljoner Framåt.. Barn- och Ungdomsplan ORGANISATION: VI ARBETAR TILLSAMMANS! Barnhälsosamverkan

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt?

Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Illustration: Eva Lindén Bilaga 2 Dokumentation av gruppdiskussion från dialogseminarie 7 december 2015, Örebro slott Reflektion och diskussion Som avslutning

Läs mer

Elevhälsoplan Ådalsskolan

Elevhälsoplan Ådalsskolan Elevhälsoplan Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 5 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Elevhälsans ansvar och organisation... 3 Arbetsgång och elevhälsomöten... 3 Dokumentation... 4 Utvärdering och uppföljning...

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Rutiner för samverkan mellan Barn och ungdomspsykiatri, Individ- och familjeomsorg samt Barn och ungdom i Malmö

Rutiner för samverkan mellan Barn och ungdomspsykiatri, Individ- och familjeomsorg samt Barn och ungdom i Malmö Rutiner för samverkan mellan Barn och ungdomspsykiatri, Individ- och familjeomsorg samt Barn och ungdom i Malmö Fastställt förvaltningsledningsgruppen 2009-01-30 Bakgrund Utgångspunkten för dessa rutiner

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Göteborgsområdet Hösten 2014 2014-12-18 www.samverkanstorget.se Önskvärt läge Barnperspektivet genomsyrar samverkan Familjer ska veta vart de ska

Läs mer